Độc Tôn Tam Giới

Chương 16 : Thật sự phát tài 2

    trước sau   
Bấfffit kểqmvgmkjw giảoupj heo ăzhgen thịxmlzt hổgizd, hay làmkjw thậlkqgt cózobp Thầvjfun linh phózobp thágeykc, Giang Chíquhznh đjjrgsqpzu rõkoxfmkjwng ýjotb thứfymhc đjjrgưwxshtxogc, trưwxshukpnc kia mìpidpnh ýjotb chíquhz dao đjjrgjjrgng, làmkjw phi thưwxshurjjng khôoupjng đjjrgúehdmng.

Hắiotln biếpqcyt rõkoxf, dùjnmk Tiểqmvgu Hầvjfuu gia cágeyki gìpidpmbjang sai, cózobp đjjrgan phưwxshơduaeng nàmkjwy, đjjrgózobpmbjang làmkjw tiềsqpzn đjjrgbcojoupjwxshtxogng!

Hắiotln vớukpni tưwxshgeykch Quảoupjn gia củaxeca Tiểqmvgu Hầvjfuu gia, nếpqcyu nhưwxsh khôoupjng thểqmvg theo ságeykt bôoupj̣ pháp củaxeca Tiểqmvgu Hầvjfuu gia, cágeyki kia quảoupj thựvnlfc làmkjwwxshurjji phầvjfun sai!

- Trưwxshukpnc kia làmkjw ta hồbcoj đjjrgbcoj, ta vâlwzịy mà muốgfazn bỏwxshgeyknh. May mắiotln Tiểqmvgu Hầvjfuu gia còcmgln tin Giang Chíquhznh ta. Vềsqpz sau ta phảoupji hảoupjo hảoupjo làmkjwm việlxzuc, đjjrgưwxshtxogc mấfffit nhấfffit thờurjji tíquhznh toágeykn cágeyki gìpidp? Tiểqmvgu Hầvjfuu gia khôoupjng ra tay thìpidp thôoupji, vừurcla ra tay làmkjw đjjrgmujyi thủaxecehdmt! Xem ra, Tiểqmvgu Hầvjfuu gia khôoupjng phảoupji phàmkjwm nhâlwzin a!

Trong đjjrgvjfuu Giang Chíquhznh chuyểqmvgn vôoupj sốgfaz ýjotb niệlxzum, nhưwxshng ýjotb nghĩjotb kiêactin đjjrgxmlznh nhấfffit làmkjw, vềsqpz sau phảoupji đjjrgi theo Tiểqmvgu Hầvjfuu gia, núehdmi đjjrgao biểqmvgn lửsuuia, lôoupjng màmkjwy cũmbjang khôoupjng nhăzhgen.

Mộjjrgt tôoupji tớukpn, đjjrgi theo chủaxec tửsuui, khôoupjng phảoupji làmkjwpidp vinh hoa phúehdm quýjotb sao?


Tiểqmvgu Hầvjfuu gia tùjnmky tùjnmky tiệlxzun tiệlxzun ra tay, đjjrgãlmla đjjrgưwxsha hắiotln thiêactin đjjrgmujyi phúehdm quýjotb!

Giang Chíquhznh càmkjwng nghĩjotbmkjwng cảoupjm thấfffiy huyếpqcyt khíquhz cuồbcojn cuộjjrgn, sau khi vềsqpz nhàmkjw, cũmbjang cózobp đjjrgxmlza vịxmlz, cũmbjang cózobp thểqmvg dạmujyy thêacti tửsuui trong nhàmkjw, ágeyknh mắiotlt khôoupjng nêactin thiểqmvgn cậlkqgn nhưwxsh vậlkqgy rôoupj̀i.

Giang Chíquhznh ta cầvjfun gìpidpjnmkng Quảoupjn gia chưwxsh hầvjfuu khágeykc so ságeyknh? Bọfyman hắiotln phúehdm quýjotb nhấfffit thờurjji, hiểqmvgn hágeykch nhấfffit thờurjji tính là cái gìpidp? Cộjjrgng lạmujyi cózobp thu hoạmujych nhưwxsh ta lúehdmc nàmkjwy sao?

. . .

Giang Chíquhznh ởljfr ngoàmkjwi mậlkqgt thấfffit mặfttpc sứfymhc tưwxshljfrng tưwxshtxogng lấfffiy hạmujynh phúehdmc, nhưwxshng Giang Trầvjfun ởljfr trong mậlkqgt thấfffit, lạmujyi bắiotlt đjjrgvjfuu hàmkjwnh trìpidpnh tu luyệlxzun lầvjfun thứfymh nhấfffit kiếpqcyp trưwxshukpnc kiếpqcyp nầvjfuy củaxeca hắiotln.

Khôoupjng thểqmvg khôoupjng nózobpi, tiềsqpzn nhiệlxzum Giang Trầvjfun ởljfr phưwxshơduaeng diệlxzun tu luyệlxzun, quảoupj nhiêactin làmkjw Cựvnlfc phẩfymhm trong lưwxshurjji biếpqcyng. Thiêactin phúehdmmkjwi tìpidpnh, ởljfr trong truyềsqpzn nhâlwzin mộjjrgt trăzhgem lẻbcojgeykm lộjjrg chưwxsh hầvjfuu, tuyệlxzut đjjrggfazi đjjrgưwxshtxogc cho làmkjw nhấfffit lưwxshu.

Thếpqcy nhưwxshng màmkjw luậlkqgn trìpidpnh đjjrgjjrg cốgfaz gắiotlng dụsuuing tâlwzim, lạmujyi làmkjw chózobpt nhấfffit lưwxshu.

- Tiểqmvgu tửsuuimkjwy, quảoupj nhiêactin làmkjw nhấfffit đjjrgtnyqng hoàmkjwn khốgfaz a. Cózobp thiêactin phúehdm tốgfazt, lạmujyi khôoupjng côoupjng giàmkjwy xésksoo.

Giang Trầvjfun đjjrggfazi vớukpni tiềsqpzn nhiệlxzum cózobp chúehdmt bấfffit mãlmlan.

Phâlwzin chia võkoxf đjjrgmujyo ởljfr thếpqcy giớukpni nàmkjwy, lạmujyi từurcl tu luyệlxzun châlwzin khíquhzlwzít bưwxshơduaéc.

Trong thếpqcy giớukpni nàmkjwy, võkoxf đjjrgmujyo thưwxshurjjng thứfymhc làmkjw… trong cơduae thểqmvg con ngưwxshurjji chấfffit chứfymha mưwxshurjji hai đjjrgmujyo yếpqcyu huyệlxzut, quágeykn thôoupjng mưwxshurjji hai kinh mạmujych. Mỗaospi đjjrgoupj thôoupjng mộjjrgt yếpqcyu huyệlxzut, liềsqpzn cózobp thểqmvg mởljfr ra mộjjrgt đjjrgmujyo kinh mạmujych, côoupj đjjrgfymang mộjjrgt trọfymang châlwzin khíquhz.

Cho nêactin, Châlwzin Khíquhz cảoupjnh tổgizdng cộjjrgng cózobp thậlkqgp nhịxmlz trọfymang.

Nhưwxshng màmkjw, tạmujyi Đkrhoôoupjng Phưwxshơduaeng Vưwxshơduaeng Quốgfazc, cózobp thểqmvg đjjrgoupj thôoupjng mưwxshurjji hai đjjrgmujyo yếpqcyu huyệlxzut, quágeykn thôoupjng mưwxshurjji hai kinh mạmujych, đjjrgmujyt đjjrgưwxshtxogc mưwxshurjji hai mạmujych châlwzin khíquhz, mộjjrgt cágeyki cũmbjang khôoupjng cózobp.


Cho nêactin, tạmujyi Tu Luyệlxzun Giớukpni, cózobp hai câlwziu nói nhưwxsh thếpqcymkjwy: Châlwzin khíquhz thậlkqgp nhịxmlz trọfymang, phâlwzin chia Xàmkjwjnmkng Long.

Mộjjrgt Võkoxf Giảoupj, làmkjw Long làmkjwmkjw, phảoupji xem hắiotln cózobp thểqmvg đjjrgágeyknh ra mấfffiy yếpqcyu huyệlxzut.

zobpi chung, đjjrgoupj thôoupjng ba cágeyki tíquhznh toágeykn hợtxogp cágeykch, ba mạmujych châlwzin khíquhz, xưwxshng làmkjwduae bộjjrg Châlwzin Khíquhz cảoupjnh. Loạmujyi ngưwxshurjji nàmkjwy, cơduae bảoupjn so vớukpni ngưwxshurjji bìpidpnh thưwxshurjjng lợtxogi hạmujyi hơduaen mộjjrgt íquhzt, tòcmglng quâlwzin chiếpqcyn tranh, giữsqpz nhàmkjw hộjjrg việlxzun, vẫcmgln làmkjwzobp thểqmvg.

Nếpqcyu cózobp thểqmvgwxshtxogt qua ba cágeyki, trong vòcmglng Lụsuuic Mạmujych châlwzin khíquhz, liềsqpzn tíquhznh toágeykn làmkjw trung giai Châlwzin khíquhz. Loạmujyi Võkoxf Giảoupj cấfffip bậlkqgc nàmkjwy, ởljfr trong Võkoxf Giảoupj đjjrgxmlza vịxmlzwxshơduaeng đjjrggfazi cao. Bấfffit kểqmvgmkjwcmglng quâlwzin, hay làmkjwmkjwm ngàmkjwnh sảoupjn xuấfffit khágeykc, đjjrgsqpzu cózobp thểqmvg đjjrgmujyt đjjrgưwxshtxogc đjjrgxmlza vịxmlz khôoupjng tệlxzu.

Vềsqpz phầvjfun Lụsuuic Mạmujych châlwzin khíquhz trởljfractin, trong vòcmglng cửsuuiu mạmujych châlwzin khíquhz, cágeyki kia chíquhznh làmkjw Cao giai Châlwzin Khíquhz cảoupjnh rôoupj̀i.

Cao giai Châlwzin Khíquhz cảoupjnh, sốgfazwxshtxogng cựvnlfc nhỏwxsh. Mộjjrgt khi trởljfr thàmkjwnh Cao giai Châlwzin Khíquhz cảoupjnh cưwxshurjjng giảoupj, ởljfr trong phạmujym vi toàmkjwn bộjjrg Đkrhoôoupjng Phưwxshơduaeng Vưwxshơduaeng Quốgfazc, cũmbjang cózobp thểqmvg đjjrgưwxshtxogc cho làmkjw mộjjrgt nhâlwzin vậlkqgt.

mkjw ngoàmkjwi cửsuuiu mạmujych, làmkjw Châlwzin Khíquhz đjjrgmujyi sưwxsh, tồbcojn tạmujyi giốgfazng nhưwxsh phưwxshtxogng mao lâlwzin giágeykc.

Toàmkjwn bộjjrg Đkrhoôoupjng Phưwxshơduaeng Vưwxshơduaeng Quốgfazc, cũmbjang rảoupji rágeykc khôoupjng cózobp mấfffiy.

Tu luyệlxzun tớukpni ngoàmkjwi cửsuuiu mạmujych châlwzin khíquhz, sẽnkmk bịxmlzoupjn xưwxshng làmkjw Châlwzin Khíquhz đjjrgmujyi sưwxsh, thiêactin tàmkjwi Võkoxf Giảoupj.

Đkrhoưwxshơduaeng nhiêactin, Châlwzin Khíquhz thậlkqgp nhịxmlz trọfymang, cuốgfazi cùjnmkng chỉwxshmkjw trụsuui cộjjrgt võkoxf đjjrgmujyo.

Đkrhoưwxshơduaeng nhiêactin, tạmujyi Châlwzin Khíquhz cảoupjnh, cưwxshurjjng thịxmlznh hơduaen nữsqpza cũmbjang chỉwxshmkjwkoxf Giảoupj cấfffip châlwzin khíquhz. Nếpqcyu khôoupjng thểqmvg châlwzin khíquhzzobpa Linh, võkoxf đjjrgmujyo chi lộjjrg cuốgfazi cùjnmkng làmkjw hoa trong gưwxshơduaeng, trăzhgeng trong nưwxshukpnc. Hai trăzhgem tuổgizdi vừurcla đjjrgếpqcyn, hếpqcyt thảoupjy đjjrgsqpzu làmkjw phùjnmklwzin.

Cho nêactin, lạmujyi hưwxshukpnng lêactin, thìpidpzobp hai câlwziu nói: Châlwzin khíquhz khôoupjng hózobpa linh, cuốgfazi cùjnmkng làmkjw đjjrgvjfuu trùjnmkng.

Trưwxshukpnc sau hợtxogp lạmujyi, làmkjw bốgfazn câlwziu hai mưwxshơduaei chữsqpz… Châlwzin khíquhz thậlkqgp nhịxmlz trọfymang, phâlwzin chia xàmkjwjnmkng Long. Châlwzin khíquhz khôoupjng hózobpa linh, cuốgfazi cùjnmkng làmkjw đjjrgvjfuu trùjnmkng.


geyki gìpidp gọfymai làmkjwzobpa Linh?

mkjw tu luyệlxzun châlwzin khíquhz đjjrgếpqcyn cựvnlfc hạmujyn, mởljfr Linh Hảoupji, đjjrgem châlwzin khíquhzzobpa thàmkjwnh Linh khíquhz, mưwxshtxogn lựvnlfc lưwxshtxogng thiêactin đjjrgxmlza, hózobpa thàmkjwnh Linh lựvnlfc vôoupj thưwxshtxogng.

Mộjjrgt khi châlwzin khíquhzzobpa Linh, chíquhznh làmkjw nhảoupjy ra võkoxf đjjrgmujyo gôoupjng cùjnmkm xiềsqpzng xíquhzch, tiếpqcyn vàmkjwo Linh Đkrhomujyo.

Linh Đkrhomujyo cưwxshurjjng giảoupj, trởljfr tay làmkjwm mưwxsha, hôoupj phong hoágeykn vũmbja, chuyểqmvgn núi lấfffip biểqmvgn.

Tụsuuic truyềsqpzn, mưwxshurjji Châlwzin Khíquhz đjjrgmujyi sưwxsh hợtxogp lựvnlfc, cũmbjang ngăzhgen khôoupjng đjjrgưwxshtxogc Linh Đkrhomujyo cưwxshurjjng giảoupj tiệlxzun tay mộjjrgt kíquhzch.

Khôoupjng chúehdmt nàmkjwo khoa trưwxshơduaeng nói, tiếpqcyn vàmkjwo Linh Đkrhomujyo, mớukpni thậlkqgt sựvnlfmkjw Kim Lâlwzin hózobpa rồbcojng, mộjjrgt bưwxshukpnc lêactin mâlwziy!

Đkrhoôoupjng Phưwxshơduaeng Vưwxshơduaeng Quốgfazc, trong truyềsqpzn thuyếpqcyt, cózobp mộjjrgt Linh Đkrhomujyo cưwxshurjjng giảoupj nhưwxsh vậlkqgy, nhưwxshng luôoupjn bếpqcy quan, vôoupjjnmkng thầvjfun bíquhz. Ngay cảoupj quốgfazc quâlwzin ởljfr trưwxshukpnc mặfttpt hắiotln, cũmbjang phảoupji tựvnlfwxshng vãlmlan bốgfazi, lễsuuiquhznh ba phầvjfun.

Thúehdm vịxmlz nhấfffit chíquhznh làmkjw, tạmujyi Tu Luyệlxzun Giớukpni, Linh Đkrhomujyo tuy rấfffit íquhzt vàmkjwo đjjrgurjji, nhưwxshng dùjnmk sao cũmbjang cózobp mộjjrgt íquhzt; thếpqcy nhưwxshng màmkjw đjjrgwxshnh cấfffip Châlwzin Khíquhz đjjrgmujyi sưwxsh, lạmujyi cơduae hồbcoj khôoupjng cózobp.

geyki gìpidp gọfymai làmkjw đjjrgwxshnh cấfffip Châlwzin Khíquhz đjjrgmujyi sưwxsh?

mkjw thiêactin tàmkjwi mởljfr ra mưwxshurjji hai yếpqcyu huyệlxzut, quágeykn thôoupjng mưwxshurjji hai đjjrgmujyo kinh mạmujych.

Loạmujyi thiêactin tàmkjwi nàmkjwy, Đkrhoôoupjng Phưwxshơduaeng Vưwxshơduaeng Quốgfazc từurcl trưwxshukpnc tớukpni nay, chưwxsha từurclng sinh ra mộjjrgt cágeyki. Thậlkqgm chíquhz trong lịxmlzch sửsuui toàmkjwn bộjjrg 16 nưwxshukpnc quanh thâlwzin, cũmbjang chưwxsha từurclng cózobp.

Châlwzin Khíquhz đjjrgmujyi sưwxshwxshurjji hai mạmujych, so vớukpni Linh Đkrhomujyo cưwxshurjjng giảoupjcmgln hi hữsqpzu.

Vềsqpz phầvjfun mưwxshurjji mạmujych, mưwxshurjji mộjjrgt mạmujych, ngưwxshtxogc lạmujyi làmkjw từurclng Vưwxshơduaeng Quốgfazc đjjrgsqpzu cózobp mấfffiy cágeyki.

Nhưwxshng chẳtnyqng biếpqcyt tạmujyi sao, Châlwzin Khíquhz đjjrgmujyi sưwxshwxshurjji hai mạmujych lạmujyi mộjjrgt cágeyki cũmbjang khôoupjng.

Theo lýjotb thuyếpqcyt, tu luyệlxzun tớukpni mưwxshurjji mộjjrgt mạmujych châlwzin khíquhz, hoàmkjwn toàmkjwn cózobp thểqmvg khôoupjng ngừurclng cốgfaz gắiotlng, tranh thủaxec mởljfr ra 12 đjjrgmujyo yếpqcyu huyệlxzut. Thếpqcy nhưwxshng màmkjw phágeykp tắiotlc tu luyệlxzun làmkjwmkjwn khốgfazc nhưwxsh vậlkqgy.

mbjang cózobp mộjjrgt íquhzt thiêactin tàmkjwi, tu luyệlxzun tớukpni mưwxshurjji mộjjrgt mạmujych châlwzin khíquhz xong, đjjrgau khổgizd truy cầvjfuu mưwxshurjji hai mạmujych Đkrhomujyi viêactin mãlmlan, cuốgfazi cùjnmkng khôoupjng thu hoạmujych đjjrgưwxshtxogc gìpidp, ngưwxshtxogc lạmujyi làmkjwm trễsuuilmlai thờurjji cơduae tốgfazt nhấfffit trùjnmkng kíquhzch Linh Đkrhomujyo.

zhgen cứfymh quy tắiotlc củaxeca Tu Luyệlxzun Giớukpni, châlwzin khíquhzzobpa Linh, trưwxshukpnc 30 tuổgizdi làmkjw hi vọfymang lớukpnn nhấfffit. Trưwxshukpnc bốgfazn mưwxshơduaei tuổgizdi, xágeykc suấfffit sẽnkmkehdmt lạmujyi mộjjrgt nửsuuia. Đkrhoếpqcyn 50 tuổgizdi, vậlkqgy thìpidp tuyệlxzut khôoupjng cózobp khảoupjzhgeng.

Cho nêactin, sau khi tu luyệlxzun tớukpni mưwxshurjji mộjjrgt mạmujych châlwzin khíquhz, nếpqcyu nhưwxsh khôoupjng nắiotlm chặfttpt thờurjji gian Hózobpa Linh, mộjjrgt khi sốgfaz tuổgizdi vưwxshtxogt qua, sẽnkmkjotbnh viễsuuin mấfffit đjjrgi cơduae hộjjrgi Hózobpa Linh.

Tu luyệlxzun tớukpni mưwxshurjji hai mạmujych Đkrhomujyi viêactin mãlmlan, cuốgfazi cùjnmkng cũmbjang làmkjw Châlwzin Khíquhz cảoupjnh, tuổgizdi thọfyma sẽnkmk khôoupjng vưwxshtxogt qua 300.

Thếpqcy nhưwxshng sau khi Hózobpa Linh, tuổgizdi thọfymazobp thểqmvg trựvnlfc tiếpqcyp thêactim đjjrgếpqcyn bảoupjy tágeykm trăzhgem, thậlkqgm chíquhzduaen mộjjrgt ngàmkjwn, võkoxf đjjrgmujyo chi lộjjrg khôoupjng thểqmvg nghi ngờurjj sẽnkmkzhgeng rấfffit nhiềsqpzu cơduae hộjjrgi.

Cho nêactin, Châlwzin Khíquhz đjjrgmujyi sưwxsh tu luyệlxzun tớukpni mưwxshurjji mạmujych, mưwxshurjji mộjjrgt mạmujych, đjjrgsqpzu gặfttpp phảoupji loạmujyi lựvnlfa chọfyman nàmkjwy. Tiếpqcyp tụsuuic thăzhgem dòcmglwxshurjji hai mạmujych châlwzin khíquhz? Hay làmkjw nắiotlm chặfttpt cơduae hộjjrgi Hózobpa Linh?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.