Độc Tôn Tam Giới

Chương 16 : Thật sự phát tài 2

    trước sau   
Bấegrtt kểobsupswz giảxksw heo ăzfcjn thịcfwut hổwyvt, hay làpswz thậaiuft cóuylv Thầczxdn linh phóuylv tháubvkc, Giang Chíriiznh đsiqjpiyou rõviqgpswzng ýekiv thứnxhdc đsiqjưcrvqvupic, trưcrvqkktec kia mìkktenh ýekiv chíriiz dao đsiqjohyvng, làpswz phi thưcrvqddpung khôbtring đsiqjúcsvxng.

Hắxpqxn biếyqjst rõviqg, dùaiuf Tiểobsuu Hầczxdu gia cáubvki gìkkteukifng sai, cóuylv đsiqjan phưcrvqơiftdng nàpswzy, đsiqjóuylvukifng làpswz tiềpiyon đsiqjbnoxbtricrvqvuping!

Hắxpqxn vớkktei tưcrvqubvkch Quảxkswn gia củowwxa Tiểobsuu Hầczxdu gia, nếyqjsu nhưcrvq khôbtring thểobsu theo sáubvkt bôbtrị pháp củowwxa Tiểobsuu Hầczxdu gia, cáubvki kia quảxksw thựuylvc làpswzcrvqddpui phầczxdn sai!

- Trưcrvqkktec kia làpswz ta hồbnox đsiqjbnox, ta vâcfwụy mà muốahyfn bỏjtocubvknh. May mắxpqxn Tiểobsuu Hầczxdu gia còpjbdn tin Giang Chíriiznh ta. Vềpiyo sau ta phảxkswi hảxkswo hảxkswo làpswzm việidltc, đsiqjưcrvqvupic mấegrtt nhấegrtt thờddpui tíriiznh toáubvkn cáubvki gìkkte? Tiểobsuu Hầczxdu gia khôbtring ra tay thìkkte thôbtrii, vừpnqsa ra tay làpswz đsiqjpcaci thủowwxcsvxt! Xem ra, Tiểobsuu Hầczxdu gia khôbtring phảxkswi phàpswzm nhâcfwun a!

Trong đsiqjczxdu Giang Chíriiznh chuyểobsun vôbtri sốahyf ýekiv niệidltm, nhưcrvqng ýekiv nghĩriiz kiêwxicn đsiqjcfwunh nhấegrtt làpswz, vềpiyo sau phảxkswi đsiqji theo Tiểobsuu Hầczxdu gia, núcsvxi đsiqjao biểobsun lửidlta, lôbtring màpswzy cũukifng khôbtring nhăzfcjn.

Mộohyvt tôbtrii tớkkte, đsiqji theo chủowwx tửidlt, khôbtring phảxkswi làpswzkkte vinh hoa phúcsvx quýekiv sao?


Tiểobsuu Hầczxdu gia tùaiufy tùaiufy tiệidltn tiệidltn ra tay, đsiqjãycjg đsiqjưcrvqa hắxpqxn thiêwxicn đsiqjpcaci phúcsvx quýekiv!

Giang Chíriiznh càpswzng nghĩriizpswzng cảxkswm thấegrty huyếyqjst khíriiz cuồbnoxn cuộohyvn, sau khi vềpiyo nhàpswz, cũukifng cóuylv đsiqjcfwua vịcfwu, cũukifng cóuylv thểobsu dạpcacy thêwxic tửidlt trong nhàpswz, áubvknh mắxpqxt khôbtring nêwxicn thiểobsun cậaiufn nhưcrvq vậaiufy rôbtrìi.

Giang Chíriiznh ta cầczxdn gìkkteaiufng Quảxkswn gia chưcrvq hầczxdu kháubvkc so sáubvknh? Bọidltn hắxpqxn phúcsvx quýekiv nhấegrtt thờddpui, hiểobsun háubvkch nhấegrtt thờddpui tính là cái gìkkte? Cộohyvng lạpcaci cóuylv thu hoạpcacch nhưcrvq ta lúcsvxc nàpswzy sao?

. . .

Giang Chíriiznh ởcfwu ngoàpswzi mậaiuft thấegrtt mặcrvqc sứnxhdc tưcrvqcfwung tưcrvqvuping lấegrty hạpcacnh phúcsvxc, nhưcrvqng Giang Trầczxdn ởcfwu trong mậaiuft thấegrtt, lạpcaci bắxpqxt đsiqjczxdu hàpswznh trìkktenh tu luyệidltn lầczxdn thứnxhd nhấegrtt kiếyqjsp trưcrvqkktec kiếyqjsp nầczxdy củowwxa hắxpqxn.

Khôbtring thểobsu khôbtring nóuylvi, tiềpiyon nhiệidltm Giang Trầczxdn ởcfwu phưcrvqơiftdng diệidltn tu luyệidltn, quảxksw nhiêwxicn làpswz Cựuylvc phẩsiqjm trong lưcrvqddpui biếyqjsng. Thiêwxicn phúcsvxpswzi tìkktenh, ởcfwu trong truyềpiyon nhâcfwun mộohyvt trăzfcjm lẻkaglubvkm lộohyv chưcrvq hầczxdu, tuyệidltt đsiqjahyfi đsiqjưcrvqvupic cho làpswz nhấegrtt lưcrvqu.

Thếyqjs nhưcrvqng màpswz luậaiufn trìkktenh đsiqjohyv cốahyf gắxpqxng dụddpung tâcfwum, lạpcaci làpswz chóuylvt nhấegrtt lưcrvqu.

- Tiểobsuu tửidltpswzy, quảxksw nhiêwxicn làpswz nhấegrtt đsiqjyqjsng hoàpswzn khốahyf a. Cóuylv thiêwxicn phúcsvx tốahyft, lạpcaci khôbtring côbtring giàpswzy xéczxdo.

Giang Trầczxdn đsiqjahyfi vớkktei tiềpiyon nhiệidltm cóuylv chúcsvxt bấegrtt mãycjgn.

Phâcfwun chia võviqg đsiqjpcaco ởcfwu thếyqjs giớkktei nàpswzy, lạpcaci từpnqs tu luyệidltn châcfwun khíriizcfwút bưcrvqơiftd́c.

Trong thếyqjs giớkktei nàpswzy, võviqg đsiqjpcaco thưcrvqddpung thứnxhdc làpswz… trong cơiftd thểobsu con ngưcrvqddpui chấegrtt chứnxhda mưcrvqddpui hai đsiqjpcaco yếyqjsu huyệidltt, quáubvkn thôbtring mưcrvqddpui hai kinh mạpcacch. Mỗsmzsi đsiqjxksw thôbtring mộohyvt yếyqjsu huyệidltt, liềpiyon cóuylv thểobsu mởcfwu ra mộohyvt đsiqjpcaco kinh mạpcacch, côbtri đsiqjidltng mộohyvt trọidltng châcfwun khíriiz.

Cho nêwxicn, Châcfwun Khíriiz cảxkswnh tổwyvtng cộohyvng cóuylv thậaiufp nhịcfwu trọidltng.

Nhưcrvqng màpswz, tạpcaci Đbtriôbtring Phưcrvqơiftdng Vưcrvqơiftdng Quốahyfc, cóuylv thểobsu đsiqjxksw thôbtring mưcrvqddpui hai đsiqjpcaco yếyqjsu huyệidltt, quáubvkn thôbtring mưcrvqddpui hai kinh mạpcacch, đsiqjpcact đsiqjưcrvqvupic mưcrvqddpui hai mạpcacch châcfwun khíriiz, mộohyvt cáubvki cũukifng khôbtring cóuylv.


Cho nêwxicn, tạpcaci Tu Luyệidltn Giớkktei, cóuylv hai câcfwuu nói nhưcrvq thếyqjspswzy: Châcfwun khíriiz thậaiufp nhịcfwu trọidltng, phâcfwun chia Xàpswzaiufng Long.

Mộohyvt Võviqg Giảxksw, làpswz Long làpswzpswz, phảxkswi xem hắxpqxn cóuylv thểobsu đsiqjáubvknh ra mấegrty yếyqjsu huyệidltt.

uylvi chung, đsiqjxksw thôbtring ba cáubvki tíriiznh toáubvkn hợvupip cáubvkch, ba mạpcacch châcfwun khíriiz, xưcrvqng làpswziftd bộohyv Châcfwun Khíriiz cảxkswnh. Loạpcaci ngưcrvqddpui nàpswzy, cơiftd bảxkswn so vớkktei ngưcrvqddpui bìkktenh thưcrvqddpung lợvupii hạpcaci hơiftdn mộohyvt íriizt, tòpjbdng quâcfwun chiếyqjsn tranh, giữnpdv nhàpswz hộohyv việidltn, vẫwewfn làpswzuylv thểobsu.

Nếyqjsu cóuylv thểobsucrvqvupit qua ba cáubvki, trong vòpjbdng Lụddpuc Mạpcacch châcfwun khíriiz, liềpiyon tíriiznh toáubvkn làpswz trung giai Châcfwun khíriiz. Loạpcaci Võviqg Giảxksw cấegrtp bậaiufc nàpswzy, ởcfwu trong Võviqg Giảxksw đsiqjcfwua vịcfwucrvqơiftdng đsiqjahyfi cao. Bấegrtt kểobsupswzpjbdng quâcfwun, hay làpswzpswzm ngàpswznh sảxkswn xuấegrtt kháubvkc, đsiqjpiyou cóuylv thểobsu đsiqjpcact đsiqjưcrvqvupic đsiqjcfwua vịcfwu khôbtring tệidlt.

Vềpiyo phầczxdn Lụddpuc Mạpcacch châcfwun khíriiz trởcfwuwxicn, trong vòpjbdng cửidltu mạpcacch châcfwun khíriiz, cáubvki kia chíriiznh làpswz Cao giai Châcfwun Khíriiz cảxkswnh rôbtrìi.

Cao giai Châcfwun Khíriiz cảxkswnh, sốahyfcrvqvuping cựuylvc nhỏjtoc. Mộohyvt khi trởcfwu thàpswznh Cao giai Châcfwun Khíriiz cảxkswnh cưcrvqddpung giảxksw, ởcfwu trong phạpcacm vi toàpswzn bộohyv Đbtriôbtring Phưcrvqơiftdng Vưcrvqơiftdng Quốahyfc, cũukifng cóuylv thểobsu đsiqjưcrvqvupic cho làpswz mộohyvt nhâcfwun vậaiuft.

pswz ngoàpswzi cửidltu mạpcacch, làpswz Châcfwun Khíriiz đsiqjpcaci sưcrvq, tồbnoxn tạpcaci giốahyfng nhưcrvq phưcrvqvuping mao lâcfwun giáubvkc.

Toàpswzn bộohyv Đbtriôbtring Phưcrvqơiftdng Vưcrvqơiftdng Quốahyfc, cũukifng rảxkswi ráubvkc khôbtring cóuylv mấegrty.

Tu luyệidltn tớkktei ngoàpswzi cửidltu mạpcacch châcfwun khíriiz, sẽrbkc bịcfwubtrin xưcrvqng làpswz Châcfwun Khíriiz đsiqjpcaci sưcrvq, thiêwxicn tàpswzi Võviqg Giảxksw.

Đbtriưcrvqơiftdng nhiêwxicn, Châcfwun Khíriiz thậaiufp nhịcfwu trọidltng, cuốahyfi cùaiufng chỉvuqspswz trụddpu cộohyvt võviqg đsiqjpcaco.

Đbtriưcrvqơiftdng nhiêwxicn, tạpcaci Châcfwun Khíriiz cảxkswnh, cưcrvqddpung thịcfwunh hơiftdn nữnpdva cũukifng chỉvuqspswzviqg Giảxksw cấegrtp châcfwun khíriiz. Nếyqjsu khôbtring thểobsu châcfwun khíriizuylva Linh, võviqg đsiqjpcaco chi lộohyv cuốahyfi cùaiufng làpswz hoa trong gưcrvqơiftdng, trăzfcjng trong nưcrvqkktec. Hai trăzfcjm tuổwyvti vừpnqsa đsiqjếyqjsn, hếyqjst thảxkswy đsiqjpiyou làpswz phùaiufcfwun.

Cho nêwxicn, lạpcaci hưcrvqkkteng lêwxicn, thìkkteuylv hai câcfwuu nói: Châcfwun khíriiz khôbtring hóuylva linh, cuốahyfi cùaiufng làpswz đsiqjczxdu trùaiufng.

Trưcrvqkktec sau hợvupip lạpcaci, làpswz bốahyfn câcfwuu hai mưcrvqơiftdi chữnpdv… Châcfwun khíriiz thậaiufp nhịcfwu trọidltng, phâcfwun chia xàpswzaiufng Long. Châcfwun khíriiz khôbtring hóuylva linh, cuốahyfi cùaiufng làpswz đsiqjczxdu trùaiufng.


ubvki gìkkte gọidlti làpswzuylva Linh?

pswz tu luyệidltn châcfwun khíriiz đsiqjếyqjsn cựuylvc hạpcacn, mởcfwu Linh Hảxkswi, đsiqjem châcfwun khíriizuylva thàpswznh Linh khíriiz, mưcrvqvupin lựuylvc lưcrvqvuping thiêwxicn đsiqjcfwua, hóuylva thàpswznh Linh lựuylvc vôbtri thưcrvqvuping.

Mộohyvt khi châcfwun khíriizuylva Linh, chíriiznh làpswz nhảxkswy ra võviqg đsiqjpcaco gôbtring cùaiufm xiềpiyong xíriizch, tiếyqjsn vàpswzo Linh Đbtripcaco.

Linh Đbtripcaco cưcrvqddpung giảxksw, trởcfwu tay làpswzm mưcrvqa, hôbtri phong hoáubvkn vũukif, chuyểobsun núi lấegrtp biểobsun.

Tụddpuc truyềpiyon, mưcrvqddpui Châcfwun Khíriiz đsiqjpcaci sưcrvq hợvupip lựuylvc, cũukifng ngăzfcjn khôbtring đsiqjưcrvqvupic Linh Đbtripcaco cưcrvqddpung giảxksw tiệidltn tay mộohyvt kíriizch.

Khôbtring chúcsvxt nàpswzo khoa trưcrvqơiftdng nói, tiếyqjsn vàpswzo Linh Đbtripcaco, mớkktei thậaiuft sựuylvpswz Kim Lâcfwun hóuylva rồbnoxng, mộohyvt bưcrvqkktec lêwxicn mâcfwuy!

Đbtriôbtring Phưcrvqơiftdng Vưcrvqơiftdng Quốahyfc, trong truyềpiyon thuyếyqjst, cóuylv mộohyvt Linh Đbtripcaco cưcrvqddpung giảxksw nhưcrvq vậaiufy, nhưcrvqng luôbtrin bếyqjs quan, vôbtriaiufng thầczxdn bíriiz. Ngay cảxksw quốahyfc quâcfwun ởcfwu trưcrvqkktec mặcrvqt hắxpqxn, cũukifng phảxkswi tựuylvcrvqng vãycjgn bốahyfi, lễddpnriiznh ba phầczxdn.

Thúcsvx vịcfwu nhấegrtt chíriiznh làpswz, tạpcaci Tu Luyệidltn Giớkktei, Linh Đbtripcaco tuy rấegrtt íriizt vàpswzo đsiqjddpui, nhưcrvqng dùaiuf sao cũukifng cóuylv mộohyvt íriizt; thếyqjs nhưcrvqng màpswz đsiqjvuqsnh cấegrtp Châcfwun Khíriiz đsiqjpcaci sưcrvq, lạpcaci cơiftd hồbnox khôbtring cóuylv.

ubvki gìkkte gọidlti làpswz đsiqjvuqsnh cấegrtp Châcfwun Khíriiz đsiqjpcaci sưcrvq?

pswz thiêwxicn tàpswzi mởcfwu ra mưcrvqddpui hai yếyqjsu huyệidltt, quáubvkn thôbtring mưcrvqddpui hai đsiqjpcaco kinh mạpcacch.

Loạpcaci thiêwxicn tàpswzi nàpswzy, Đbtriôbtring Phưcrvqơiftdng Vưcrvqơiftdng Quốahyfc từpnqs trưcrvqkktec tớkktei nay, chưcrvqa từpnqsng sinh ra mộohyvt cáubvki. Thậaiufm chíriiz trong lịcfwuch sửidlt toàpswzn bộohyv 16 nưcrvqkktec quanh thâcfwun, cũukifng chưcrvqa từpnqsng cóuylv.

Châcfwun Khíriiz đsiqjpcaci sưcrvqcrvqddpui hai mạpcacch, so vớkktei Linh Đbtripcaco cưcrvqddpung giảxkswpjbdn hi hữnpdvu.

Vềpiyo phầczxdn mưcrvqddpui mạpcacch, mưcrvqddpui mộohyvt mạpcacch, ngưcrvqvupic lạpcaci làpswz từpnqsng Vưcrvqơiftdng Quốahyfc đsiqjpiyou cóuylv mấegrty cáubvki.

Nhưcrvqng chẳyqjsng biếyqjst tạpcaci sao, Châcfwun Khíriiz đsiqjpcaci sưcrvqcrvqddpui hai mạpcacch lạpcaci mộohyvt cáubvki cũukifng khôbtring.

Theo lýekiv thuyếyqjst, tu luyệidltn tớkktei mưcrvqddpui mộohyvt mạpcacch châcfwun khíriiz, hoàpswzn toàpswzn cóuylv thểobsu khôbtring ngừpnqsng cốahyf gắxpqxng, tranh thủowwx mởcfwu ra 12 đsiqjpcaco yếyqjsu huyệidltt. Thếyqjs nhưcrvqng màpswz pháubvkp tắxpqxc tu luyệidltn làpswzpswzn khốahyfc nhưcrvq vậaiufy.

ukifng cóuylv mộohyvt íriizt thiêwxicn tàpswzi, tu luyệidltn tớkktei mưcrvqddpui mộohyvt mạpcacch châcfwun khíriiz xong, đsiqjau khổwyvt truy cầczxdu mưcrvqddpui hai mạpcacch Đbtripcaci viêwxicn mãycjgn, cuốahyfi cùaiufng khôbtring thu hoạpcacch đsiqjưcrvqvupic gìkkte, ngưcrvqvupic lạpcaci làpswzm trễddpnycjgi thờddpui cơiftd tốahyft nhấegrtt trùaiufng kíriizch Linh Đbtripcaco.

zfcjn cứnxhd quy tắxpqxc củowwxa Tu Luyệidltn Giớkktei, châcfwun khíriizuylva Linh, trưcrvqkktec 30 tuổwyvti làpswz hi vọidltng lớkkten nhấegrtt. Trưcrvqkktec bốahyfn mưcrvqơiftdi tuổwyvti, xáubvkc suấegrtt sẽrbkccsvxt lạpcaci mộohyvt nửidlta. Đbtriếyqjsn 50 tuổwyvti, vậaiufy thìkkte tuyệidltt khôbtring cóuylv khảxkswzfcjng.

Cho nêwxicn, sau khi tu luyệidltn tớkktei mưcrvqddpui mộohyvt mạpcacch châcfwun khíriiz, nếyqjsu nhưcrvq khôbtring nắxpqxm chặcrvqt thờddpui gian Hóuylva Linh, mộohyvt khi sốahyf tuổwyvti vưcrvqvupit qua, sẽrbkcriiznh viễddpnn mấegrtt đsiqji cơiftd hộohyvi Hóuylva Linh.

Tu luyệidltn tớkktei mưcrvqddpui hai mạpcacch Đbtripcaci viêwxicn mãycjgn, cuốahyfi cùaiufng cũukifng làpswz Châcfwun Khíriiz cảxkswnh, tuổwyvti thọidlt sẽrbkc khôbtring vưcrvqvupit qua 300.

Thếyqjs nhưcrvqng sau khi Hóuylva Linh, tuổwyvti thọidltuylv thểobsu trựuylvc tiếyqjsp thêwxicm đsiqjếyqjsn bảxkswy táubvkm trăzfcjm, thậaiufm chíriiziftdn mộohyvt ngàpswzn, võviqg đsiqjpcaco chi lộohyv khôbtring thểobsu nghi ngờddpu sẽrbkczfcjng rấegrtt nhiềpiyou cơiftd hộohyvi.

Cho nêwxicn, Châcfwun Khíriiz đsiqjpcaci sưcrvq tu luyệidltn tớkktei mưcrvqddpui mạpcacch, mưcrvqddpui mộohyvt mạpcacch, đsiqjpiyou gặcrvqp phảxkswi loạpcaci lựuylva chọidltn nàpswzy. Tiếyqjsp tụddpuc thăzfcjm dòpjbdcrvqddpui hai mạpcacch châcfwun khíriiz? Hay làpswz nắxpqxm chặcrvqt cơiftd hộohyvi Hóuylva Linh?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.