Độc Tôn Tam Giới

Chương 159 : Kế sách ứng đối 2

    trước sau   
vmiing chíqdennh bởjreni vìzrdm thếuppq cụhaaqc vưphbyơqzghng đdlskôniun hỗpsqsn loạhgtwn, Giang Trầhoipn cưphbyjmwtng thếuppq bắrcntn chếuppqt Long Ngâiqpbm Dãdcty, làulelm cho vưphbyơqzghng đdlskôniun hiệiqpbn tạhgtwi ởjrenulelo mộhuoct loạhgtwi trạhgtwng tháwnvai hỗpsqsn loạhgtwn.

Loạhgtwi trạhgtwng tháwnvai hỗpsqsn loạhgtwn nàulely, đdlskúmwsing lúmwsic làulel yểszcem hộhuoc tốoapht nhấdctyt.

ulel Long Đjrencjsnng Hầhoipu phủrotbtlwong vớbiili nhữcohxng nanh vuốoapht kia, giờjmwt phúmwsit nàulely đdlskklhau ởjren Long Đjrencjsnng Hầhoipu phủrotbuleln đdlskhgtwi kếuppq, tấdctyt cảalpc hệiqpb thốoaphng tìzrdmnh báwnvao, đdlskklhau ởjrenulelo trạhgtwng tháwnvai nửhaaqa sụhaaqp đdlskqohv.

wnvai nàulely vìzrdm kếuppq hoạhgtwch lui lạhgtwi củrotba Giang Trầhoipn, cung cấdctyp rấdctyt nhiềklhau tiệiqpbn lợvybvi.

Ba canh giờjmwt sau, kếuppq hoạhgtwch lui lạhgtwi củrotba Giang Trầhoipn, triệiqpbt đdlskszce tuyêxbbxn cáwnvao chấdctym dứrxjzt.

Ba Hầhoipu phủrotb, ngưphbyjmwti đdlski nhàulel trốoaphng.


- Trầhoipn Nhi, ngưphbyơqzghi khôniunng đdlski sao?

Ban đdlskêxbbxm hàulelng lâiqpbm, Giang Phong đdlskxliky cửhaaqa đdlski ra, nhìzrdmn Giang Trầhoipn ngồbiili trong đdlskìzrdmnh việiqpbn, quan tâiqpbm hỏdlski.

- Phụhaaq thâiqpbn, ta làulel mụhaaqc tiêxbbxu lớbiiln nhấdctyt, ta khôniunng đdlski, trọwnvang tâiqpbm củrotba bọwnvan hắrcntn sẽhsdg đdlskoemwt ởjren trêxbbxn ngưphbyjmwti củrotba ta. Ta khôniunng đdlski, làulel yểszcem hộhuoc tốoapht nhấdctyt đdlskoaphi vớbiili cáwnvac ngưphbyơqzghi.

Giang Trầhoipn rấdctyt rõuepgulelng, nhữcohxng ngưphbyjmwti kháwnvac, đdlskoaphi vớbiili Long Đjrencjsnng Hầhoipu phủrotbulelvdeji, đdlskklhau làuleliqpbn gàulel. Nếuppqu nhưphbyvdej thểszce giếuppqt sạhgtwch tấdctyt cảalpc, cốoaph nhiêxbbxn làulel thốoaphng khoáwnvai.

Nhưphbyng màulel, nếuppqu nhưphby khôniunng thấdctyy Giang Trầhoipn, lạhgtwi giếuppqt nhiềklhau ngưphbyjmwti, Long Đjrencjsnng Hầhoipu phủrotbvmiing sẽhsdg khôniunng thỏdlska mãdctyn.

ulel Giang Trầhoipn hắrcntn ởjren đdlskâiqpby, nhữcohxng ngưphbyjmwti kháwnvac liềklhan khôniunng phảalpci làulel trọwnvang đdlskiểszcem, sẽhsdgphbyơqzghng đdlskoaphi an toàuleln mộhuoct íqdent.

Giang Phong cóvdej chúmwsit đdlskhuocng, nhìzrdmn qua khuôniunn mặoemwt tỉdaymnh táwnvao màulel thong dong củrotba nhi tửhaaq, trong nộhuoci tâiqpbm trăhaaqm mốoaphi cảalpcm xúmwsic ngổqohvn ngang, lúc nào, nhi tửhaaq trởjrenxbbxn cóvdej đdlskalpcm đdlskưphbyơqzghng nhưphby thếuppq?

Hắrcntn rấdctyt vui mừxivung, lạhgtwi khôniunng cóvdej khuyêxbbxn cáwnvai gìzrdm nữcohxa. Hắrcntn rấdctyt thưphbyjrenng thứrxjzc loạhgtwi đdlskalpcm đdlskưphbyơqzghng nàulely củrotba nhi tửhaaq.

Vỗpsqs vỗpsqs bảalpc vai Giang Trầhoipn nóvdeji:

- Nhi tửhaaq, lãdctyo ba cảalpc đdlskjmwti nàulely, thàulelnh tựtpllu kiệiqpbt xuấdctyt nhấdctyt, khôniunng phảalpci Nhịdcty phẩxlikm chưphby hầhoipu gìzrdm, màulelulel ngưphbyơqzghi. Ngưphbyơqzghi đdlskãdcty khôniunng đdlski, tựtpll nhiêxbbxn khôniunng thểszce đdlskuổqohvi lão tưphbỷ đdlski a? Tuyêxbbxn Bàuleln tửhaaqvmiing cóvdej thểszcetlwong ngưphbyơqzghi kềklha vai chiếuppqn đdlskdctyu, lão tưphbỷ ta tốoapht xấdctyu cũvmiing làulel Châiqpbn khíqden đdlskhgtwi sưphby, tráwnvanh nécohx, thậrlmkt mấdctyt mặoemwt a?

Giang Trầhoipn nhịdctyn khôniunng đdlskưphbyvybvc cưphbyjmwti lêxbbxn, biếuppqt rõuepg đdlskâiqpby làulelzrdmnh thưphbyơqzghng củrotba cha, tìzrdmnh thưphbyơqzghng củrotba cha chíqdennh thứrxjzc.

Ra trậrlmkn phụhaaq tửhaaq binh, còpsqsn cóvdejwnvai gìzrdm so vớbiili đdlskâiqpby càulelng thêxbbxm thuyếuppqt phụhaaqc?

Trong nộhuoci tâiqpbm Giang Trầhoipn cóvdej chúmwsit gợvybvn sóvdejng, cảalpcm đdlskhuocng.


- Tốoapht, phụhaaq tửhaaq chúmwsing ta, dứrxjzt khoáwnvat rộhuocng mởjren, làulelm lớbiiln mộhuoct hồbiili. Quấdctyy mộhuoct cáwnvai Sơqzghn Hàulel biếuppqn sắrcntc, nhậrlmkt nguyệiqpbt vôniun quang!

Giang Trầhoipn cũvmiing hàulelo tìzrdmnh vạhgtwn trưphbyvybvng.

Trêxbbxn thựtpllc tếuppq, đdlskãdcty đdlskếuppqn mộhuoct bưphbybiilc nhưphby Giang Trầhoipn hôniunm nay, cáwnvai gìzrdm Long Đjrencjsnng Hầhoipu, cáwnvai gìzrdmphbyơqzghng thấdctyt, hắrcntn đdlskãdcty sớbiilm nhìzrdmn thấdctyu rôniuǹi. Mặoemwc Long Đjrencjsnng Hầhoipu ngưphbyơqzghi cóvdej bao nhiêxbbxu númwsii dựtplla lớbiiln, mặoemwc vưphbyơqzghng thấdctyt ngưphbyơqzghi cóvdejdctyo tổqohvzrdm.

Giang Trầhoipn đdlskklhau bỏdlsk qua hếuppqt thảalpcy.

Long Đjrencjsnng Hầhoipu khôniunng phảalpci vậrlmkt gìzrdm tốoapht, vậrlmky Đjrenôniunng Phưphbyơqzghng Lộhuocc kia lạhgtwi tíqdennh toáwnvan vậrlmkt gìzrdm tốoapht?

Giang Trầhoipn đdlskãdcty quyếuppqt đdlskdctynh chủrotb ýhoip, vậrlmkn mệiqpbnh nắrcntm giữcohxjren trong tay mìzrdmnh, so vớbiili cáwnvai gìzrdmulelng cóvdej sứrxjzc thuyếuppqt phụhaaqc. Dựtplla vàulelo thiêxbbxn dựtplla vàulelo đdlskdctya, còpsqsn phảalpci dựtplla vàulelo thựtpllc lựtpllc củrotba mìzrdmnh.

ulel Giang Trầhoipn hắrcntn, đdlskãdcty đdlskrotb thựtpllc lựtpllc khốoaphng chếuppq!

- Hầhoipu gia!

Trong bóvdejng tốoaphi, thâiqpbn hìzrdmnh Giang Ưdaymng bỗpsqsng nhiêxbbxn hiệiqpbn ra.

- Giang Ưdaymng, cóvdej chuyệiqpbn gìzrdm?

- Bẩxlikm Hầhoipu gia, Long Đjrencjsnng Hầhoipu kia triệiqpbu tậrlmkp chưphby hầhoipu đdlskhoipu nhậrlmkp vàulelo hắrcntn, đdlskáwnvanh khẩxliku hiệiqpbu diệiqpbt trừxivu gian nịdctynh, đdlskhoipu mâiqpbu trựtpllc chỉdaym Giang Hãdctyn Hầhoipu phủrotb chúmwsing ta!

- Vôniun sỉdaym!

Giang Phong tứrxjzc giậrlmkn đdlskếuppqn toàuleln thâiqpbn pháwnvat run. Luậrlmkn gian nịdctynh, trong mộhuoct trăhaaqm lẻbiilwnvam lộhuoc chưphby hầhoipu, còpsqsn cóvdej ngưphbyjmwti vưphbyvybvt Long Chiếuppqu Phong hắrcntn sao?


- Phụhaaq thâiqpbn, khôniunng nêxbbxn tứrxjzc giậrlmkn. Long Chiếuppqu Phong, bấdctyt quáwnvaulelphbyơqzghng khôniun trong mộhuoc, châiqpbu chấdctyu cuốoaphi thu, nhảalpcy đdlskáwnvap khôniunng đdlskưphbyvybvc bao lâiqpbu.

Hắrcntn đdlskang đdlskvybvi, chờjmwt thờjmwti khắrcntc quyếuppqt chiếuppqn đdlskếuppqn.

Giang Phong cũvmiing khôniunng biếuppqt Giang Trầhoipn tựtpll tin làulelqzghi nàulelo đdlskếuppqn, bấdctyt quáwnva gặoemwp Giang Trầhoipn nhưphby thếuppq, hắrcntn íqdent nhiềklhau cũvmiing sinh ra mộhuoct chúmwsit lòpsqsng tin.

tlwo sao, cóvdej Kim Dựtpllc Kiếuppqm Đjreniểszceu kia, đdlskáwnvanh khôniunng lạhgtwi, trôniuńn chạy đdlskêxbbx̉ khỏi chêxbbx́t làulel khôniunng cóvdej vấdctyn đdlskklha.

Hai phụhaaq tửhaaq, cứrxjz nhưphby vậrlmky ởjren trong đdlskìzrdmnh việiqpbn ngồbiili mộhuoct đdlskêxbbxm. Ngay khi sáwnvang sớbiilm đdlskếuppqn, Giang Trầhoipn vỗpsqs vỗpsqs phíqdena sau lưphbyng phụhaaq thâiqpbn.

- Phụhaaq thâiqpbn, chúmwsing ta cầhoipn phảalpci đdlski.

- Đjreni nơqzghi nàulelo?

Giang Phong cóvdej chúmwsit kìzrdm quáwnvai.

Giang Trầhoipn khẻbiilxbbxu mộhuoct tiếuppqng, hai con Kim Dựtpllc Kiếuppqm Đjreniểszceu liềklhan từxivu chỗpsqs tốoaphi bắrcntn ra.

- Phụhaaq thâiqpbn, lêxbbxn đdlski, theo ta đdlski!

Giang Trầhoipn huýhoipt sáwnvao mộhuoct tiếuppqng, hai đdlskhoipu Kim Dựtpllc Kiếuppqm Đjreniểszceu mang theo hai phụhaaq tửhaaq, xôniunng thẳhoipng lêxbbxn trờjmwti, biếuppqn mấdctyt khỏdlski vưphbyơqzghng đdlskôniun.

- Trầhoipn Nhi, chúmwsing ta đdlski đdlskâiqpbu?

- Đjrenưphbyơqzghng nhiêxbbxn phảalpci đdlski gọwnvai việiqpbn binh.


Giang Trầhoipn cưphbyjmwti cưphbyjmwti, chỉdaym chỉdaym mộhuoct sơqzghn cốoaphc phíqdena trưphbybiilc.

- Phíqdena trưphbybiilc đdlskếuppqn, đdlskâiqpby làulel bộhuoc đdlskhuoci tiêxbbxn phong. Đjrenhgtwi quâiqpbn chủrotb lựtpllc, nhanh thìzrdm mấdctyy canh giờjmwt, chậrlmkm thìzrdm mộhuoct buổqohvi sẽhsdg đdlskếuppqn.

Giang Trầhoipn nóvdeji xong, trong miệiqpbng nóvdeji lẩxlikm bẩxlikm, trong khoảalpcnh khắrcntc, ởjren trong sơqzghn cốoaphc kia, bắrcntn ra vôniun sốoaph Kiếuppqm Đjreniểszceu, phảalpcng phấdctyt nhưphby châiqpbu chấdctyu, che khuấdctyt bầhoipu trờjmwti, chỉdaym mộhuoct thoáwnvang liềklhan che kíqdenn nửhaaqa bầhoipu trờjmwti.

Suốoapht mộhuoct bộhuoc, hơqzghn mưphbyjmwti vạhgtwn Kiếuppqm Đjreniểszceu. Mỗpsqsi mộhuoct con Thanh Dựtpllc Kiếuppqm Đjreniểszceu, tu vi đdlskklhau tưphbyơqzghng đdlskưphbyơqzghng vớbiili bốoaphn mạhgtwch châiqpbn khíqden.

ulel Ngâiqpbn Dựtpllc Kiếuppqm Đjreniểszceu, thìzrdmvdej mấdctyy trăhaaqm con, tưphbyơqzghng đdlskưphbyơqzghng vớbiili cao giai Châiqpbn Khíqden cảalpcnh cưphbyjmwtng giảalpc.

Kim Dựtpllc Kiếuppqm Đjreniểszceu, khoảalpcng chừxivung mưphbyjmwti con, mỗpsqsi mộhuoct con tưphbyơqzghng đdlskưphbyơqzghng vớbiili Châiqpbn khíqden đdlskhgtwi sưphby nhâiqpbn loạhgtwi!

Quan trọwnvang nhấdctyt làulel, đdlskhuoci Kiếuppqm Đjreniểszceu nàulely, khốoaphng chếuppq lấdctyy bầhoipu trờjmwti, trêxbbxn cao nhìzrdmn xuốoaphng, mộhuoct khi lâiqpbm chiếuppqn, cáwnvai ưphbyu thếuppq kia khôniunng phảalpci rõuepgulelng bìzrdmnh thưphbyjmwtng!

qzghn nữcohxa cáwnvanh Kiếuppqm Đjreniểszceu nhưphby đdlskao, mũvmiii têxbbxn, căhaaqn bảalpcn bắrcntn khôniunng đdlskưphbyvybvc!

Giang Phong triệiqpbt đdlskszce ngâiqpby ngẩxlikn cảalpc ngưphbyjmwti, hắrcntn biếuppqt rõuepg đdlskrxjza con trai nàulely củrotba mìzrdmnh, tấdctyt cóvdej chúmwsit gặoemwp gỡjren thầhoipn kỳqmqt, nếuppqu khôniunng cũvmiing sẽhsdg khôniunng từxivu mộhuoct ngưphbyjmwti ngay cảalpc khảalpco hạhgtwch trụhaaq cộhuoct cũvmiing khôniunng thôniunng qua đdlskưphbyvybvc, biếuppqn hóvdeja nhanh chóvdejng, thàulelnh họwnvaa lớbiiln trong lòpsqsng Long Đjrencjsnng Hầhoipu.

- Trầhoipn Nhi, nhữcohxng... nhữcohxng Kiếuppqm Đjreniểszceu nàulely, đdlskoaphi vớbiili ngưphbyơqzghi rấdctyt thuậrlmkn theo?

Giang Phong cảalpcm thấdctyy hôniun hấdctyp củrotba mìzrdmnh cóvdej chúmwsit dồbiiln dậrlmkp.

- Phụhaaq thâiqpbn, đdlskâiqpby chíqdennh làulel áwnvat chủrotbuleli trong tay ta. Chỉdaym cầhoipn ta ra lệiqpbnh mộhuoct tiếuppqng, chúng tùtlwoy thờjmwti cóvdej thểszce tửhaaq chiếuppqn!

Vẻbiil mặoemwt Giang Phong khôniunng thểszcephbyjrenng tưphbyvybvng, đdlskãdctyzrdm nhi tửhaaq biếuppqn hóvdeja thầhoipn kỳqmqt cảalpcm thấdctyy hưphbyng phấdctyn, đdlskbiilng thờjmwti lạhgtwi ẩxlikn ẩxlikn cóvdej mộhuoct íqdent đdlskau buồbiiln âiqpbm thầhoipm.

- Trầhoipn Nhi, nhữcohxng Kiếuppqm Đjreniểszceu nàulely thịdctywnvat kháwnvat máwnvau, nếuppqu thẳhoipng hưphbybiilng vưphbyơqzghng đdlskôniun, đdlskoaphi phóvdej Long Đjrencjsnng Hầhoipu, đdlskóvdejulel bọwnvan họwnva chếuppqt chưphbya hếuppqt tộhuoci. Nhưphbyng vạhgtwn nhấdctyt khôniunng khốoaphng chếuppq đdlskưphbyvybvc, vưphbyơqzghng đdlskôniun sẽhsdg sinh linh đdlskbiil tháwnvan.

Giang Phong cuốoaphi cùtlwong làulel ngưphbyjmwti củrotba Đjrenôniunng Phưphbyơqzghng Vưphbyơqzghng Quốoaphc, hắrcntn gầhoipn đdlskâiqpby nhâiqpbn nghĩvmiia, tuy cùtlwong Long Đjrencjsnng Hầhoipu thùtlwoiqpbu nhưphby biểszcen, nhưphbyng nghĩvmii tớbiili đdlskhgtwi quâiqpbn Kiếuppqm Đjreniểszceu thẳhoipng hưphbybiilng vưphbyơqzghng đdlskôniun, sẽhsdg liêxbbxn luỵuepgiqpbn chúmwsing vôniun tộhuoci.

- Phụhaaq thâiqpbn, Kiếuppqm Đjreniểszceu đdlskhgtwi quâiqpbn, ta có thêxbbx̉ khốoaphng chếuppq tựtpll nhiêxbbxn. Bấdctyt quáwnva phụhaaq thâiqpbn đdlskãdcty lo lắrcntng liêxbbxn quan đdlskếuppqn dâiqpbn chúmwsing, hàuleli nhi cóvdej thểszce đdlskem đdlskhgtwi quâiqpbn Long Đjrencjsnng Hầhoipu dẫhdbjn ra vưphbyơqzghng đdlskôniun, lạhgtwi quyếuppqt nhấdctyt tửhaaq chiếuppqn.

- Nếuppqu cóvdej thểszce nhưphby thếuppq, kia khôniunng thểszce tốoapht hơqzghn rôniuǹi.

Giang Phong cũvmiing khôniunng phảalpci ngưphbyjmwti nóvdeji nhâiqpbn nghĩvmiia suôniunng.

- Giang gia ta, cùtlwong Long Đjrencjsnng Hầhoipu kếuppqt xuốoaphng tửhaaq thùtlwo, khôniunng chếuppqt khôniunng ngớbiilt rôniuǹi. Nếuppqu khôniunng mưphbyvybvn cơqzgh hộhuoci nàulely đdlskem Long gia nhổqohv tậrlmkn gốoaphc, sẽhsdg hậrlmku hoạhgtwn vôniuntlwong! Đjrenôniunng Phưphbyơqzghng Vưphbyơqzghng Quốoaphc lớbiiln nhưphby vậrlmky, cũvmiing khôniunng cóvdejqzghi sốoaphng yêxbbxn ổqohvn.

- Phụhaaq thâiqpbn nóvdeji phảalpci. Bấdctyt quáwnva thiêxbbxn hạhgtwulely to lớbiiln, nam nhâiqpbn Giang gia ta, cũvmiing chưphbya chắrcntc phảalpci ởjren Đjrenôniunng Phưphbyơqzghng Vưphbyơqzghng Quốoaphc mớbiili có thêxbbx̉ dừxivung châiqpbn. Nóvdeji sau, qua chiếuppqn dịdctych nàulely, thổqohv đdlskdctya Vưphbyơqzghng Quốoaphc, còpsqsn cóvdej Đjrenôniunng Phưphbyơqzghng nhấdctyt tộhuocc hay khôniunng, cũvmiing nóvdeji khôniunng rõuepg.

Giang Trầhoipn nhẹulel nhàulelng cưphbyjmwti cưphbyjmwti.

- Khôniunng họwnva Đjrenôniunng Phưphbyơqzghng, chẳhoipng lẽhsdg họwnva Long? Cáwnvai kia càulelng tuyệiqpbt đdlskoaphi khôniunng đdlskưphbyvybvc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.