Độc Tôn Tam Giới

Chương 159 : Kế sách ứng đối 2

    trước sau   
jgwxng chíyetenh bởnrgwi vìnwmk thếqezp cụnrpbc vưkaysơywfing đvyqoôjheq hỗegfon loạhtnwn, Giang Trầyeten cưkayshzwnng thếqezp bắhgwkn chếqezpt Long Ngâwvkpm Dãifpb, làgtarm cho vưkaysơywfing đvyqoôjheq hiệqsfln tạhtnwi ởnrgwgtaro mộhgwkt loạhtnwi trạhtnwng thásospi hỗegfon loạhtnwn.

Loạhtnwi trạhtnwng thásospi hỗegfon loạhtnwn nàgtary, đvyqoúywfing lúywfic làgtar yểqhvzm hộhgwk tốqngit nhấceult.

gtar Long Đglbonxslng Hầyeteu phủxhunqnging vớoheki nhữrzsyng nanh vuốqngit kia, giờhzwn phúywfit nàgtary đvyqoqsflu ởnrgw Long Đglbonxslng Hầyeteu phủxhungtarn đvyqohtnwi kếqezp, tấceult cảnejb hệqsfl thốqnging tìnwmknh básospo, đvyqoqsflu ởnrgwgtaro trạhtnwng thásospi nửbqjca sụnrpbp đvyqobblm.

sospi nàgtary vìnwmk kếqezp hoạhtnwch lui lạhtnwi củxhuna Giang Trầyeten, cung cấceulp rấceult nhiềqsflu tiệqsfln lợbfkpi.

Ba canh giờhzwn sau, kếqezp hoạhtnwch lui lạhtnwi củxhuna Giang Trầyeten, triệqsflt đvyqoqhvz tuyêeqmmn cásospo chấceulm dứegfot.

Ba Hầyeteu phủxhun, ngưkayshzwni đvyqoi nhàgtar trốqnging.


- Trầyeten Nhi, ngưkaysơywfii khôjheqng đvyqoi sao?

Ban đvyqoêeqmmm hàgtarng lâwvkpm, Giang Phong đvyqosbqry cửbqjca đvyqoi ra, nhìnwmkn Giang Trầyeten ngồuguai trong đvyqoìnwmknh việqsfln, quan tâwvkpm hỏhzwni.

- Phụnrpb thâwvkpn, ta làgtar mụnrpbc tiêeqmmu lớohekn nhấceult, ta khôjheqng đvyqoi, trọdefvng tâwvkpm củxhuna bọdefvn hắhgwkn sẽxarw đvyqoifpbt ởnrgw trêeqmmn ngưkayshzwni củxhuna ta. Ta khôjheqng đvyqoi, làgtar yểqhvzm hộhgwk tốqngit nhấceult đvyqoqngii vớoheki cásospc ngưkaysơywfii.

Giang Trầyeten rấceult rõzywbgtarng, nhữrzsyng ngưkayshzwni khásospc, đvyqoqngii vớoheki Long Đglbonxslng Hầyeteu phủxhungtarbfkpi, đvyqoqsflu làgtarwvkpn gàgtar. Nếqezpu nhưkaysbfkp thểqhvz giếqezpt sạhtnwch tấceult cảnejb, cốqngi nhiêeqmmn làgtar thốqnging khoásospi.

Nhưkaysng màgtar, nếqezpu nhưkays khôjheqng thấceuly Giang Trầyeten, lạhtnwi giếqezpt nhiềqsflu ngưkayshzwni, Long Đglbonxslng Hầyeteu phủxhunjgwxng sẽxarw khôjheqng thỏhzwna mãifpbn.

gtar Giang Trầyeten hắhgwkn ởnrgw đvyqoâwvkpy, nhữrzsyng ngưkayshzwni khásospc liềqsfln khôjheqng phảnejbi làgtar trọdefvng đvyqoiểqhvzm, sẽxarwkaysơywfing đvyqoqngii an toàgtarn mộhgwkt íyetet.

Giang Phong cóbfkp chúywfit đvyqohgwkng, nhìnwmkn qua khuôjheqn mặifpbt tỉqezpnh tásospo màgtar thong dong củxhuna nhi tửbqjc, trong nộhgwki tâwvkpm trăddzam mốqngii cảnejbm xúywfic ngổbblmn ngang, lúc nào, nhi tửbqjc trởnrgweqmmn cóbfkp đvyqonejbm đvyqoưkaysơywfing nhưkays thếqezp?

Hắhgwkn rấceult vui mừrcokng, lạhtnwi khôjheqng cóbfkp khuyêeqmmn cásospi gìnwmk nữrzsya. Hắhgwkn rấceult thưkaysnrgwng thứegfoc loạhtnwi đvyqonejbm đvyqoưkaysơywfing nàgtary củxhuna nhi tửbqjc.

Vỗegfo vỗegfo bảnejb vai Giang Trầyeten nóbfkpi:

- Nhi tửbqjc, lãifpbo ba cảnejb đvyqohzwni nàgtary, thàgtarnh tựqezpu kiệqsflt xuấceult nhấceult, khôjheqng phảnejbi Nhịqezp phẩsbqrm chưkays hầyeteu gìnwmk, màgtargtar ngưkaysơywfii. Ngưkaysơywfii đvyqoãifpb khôjheqng đvyqoi, tựqezp nhiêeqmmn khôjheqng thểqhvz đvyqouổbblmi lão tưkays̉ đvyqoi a? Tuyêeqmmn Bàgtarn tửbqjcjgwxng cóbfkp thểqhvzqnging ngưkaysơywfii kềqsfl vai chiếqezpn đvyqoceulu, lão tưkays̉ ta tốqngit xấceulu cũjgwxng làgtar Châwvkpn khíyete đvyqohtnwi sưkays, trásospnh nédsxf, thậyjsqt mấceult mặifpbt a?

Giang Trầyeten nhịqezpn khôjheqng đvyqoưkaysbfkpc cưkayshzwni lêeqmmn, biếqezpt rõzywb đvyqoâwvkpy làgtarnwmknh thưkaysơywfing củxhuna cha, tìnwmknh thưkaysơywfing củxhuna cha chíyetenh thứegfoc.

Ra trậyjsqn phụnrpb tửbqjc binh, còljkbn cóbfkpsospi gìnwmk so vớoheki đvyqoâwvkpy càgtarng thêeqmmm thuyếqezpt phụnrpbc?

Trong nộhgwki tâwvkpm Giang Trầyeten cóbfkp chúywfit gợbfkpn sóbfkpng, cảnejbm đvyqohgwkng.


- Tốqngit, phụnrpb tửbqjc chúywfing ta, dứegfot khoásospt rộhgwkng mởnrgw, làgtarm lớohekn mộhgwkt hồuguai. Quấceuly mộhgwkt cásospi Sơywfin Hàgtar biếqezpn sắhgwkc, nhậyjsqt nguyệqsflt vôjheq quang!

Giang Trầyeten cũjgwxng hàgtaro tìnwmknh vạhtnwn trưkaysbfkpng.

Trêeqmmn thựqezpc tếqezp, đvyqoãifpb đvyqoếqezpn mộhgwkt bưkaysohekc nhưkays Giang Trầyeten hôjheqm nay, cásospi gìnwmk Long Đglbonxslng Hầyeteu, cásospi gìnwmkkaysơywfing thấceult, hắhgwkn đvyqoãifpb sớohekm nhìnwmkn thấceulu rôjheq̀i. Mặifpbc Long Đglbonxslng Hầyeteu ngưkaysơywfii cóbfkp bao nhiêeqmmu núywfii dựqezpa lớohekn, mặifpbc vưkaysơywfing thấceult ngưkaysơywfii cóbfkpifpbo tổbblmnwmk.

Giang Trầyeten đvyqoqsflu bỏhzwn qua hếqezpt thảnejby.

Long Đglbonxslng Hầyeteu khôjheqng phảnejbi vậyjsqt gìnwmk tốqngit, vậyjsqy Đglboôjheqng Phưkaysơywfing Lộhgwkc kia lạhtnwi tíyetenh toásospn vậyjsqt gìnwmk tốqngit?

Giang Trầyeten đvyqoãifpb quyếqezpt đvyqoqezpnh chủxhun ýqtlp, vậyjsqn mệqsflnh nắhgwkm giữrzsynrgw trong tay mìnwmknh, so vớoheki cásospi gìnwmkgtarng cóbfkp sứegfoc thuyếqezpt phụnrpbc. Dựqezpa vàgtaro thiêeqmmn dựqezpa vàgtaro đvyqoqezpa, còljkbn phảnejbi dựqezpa vàgtaro thựqezpc lựqezpc củxhuna mìnwmknh.

gtar Giang Trầyeten hắhgwkn, đvyqoãifpb đvyqoxhun thựqezpc lựqezpc khốqnging chếqezp!

- Hầyeteu gia!

Trong bóbfkpng tốqngii, thâwvkpn hìnwmknh Giang Ưgduxng bỗegfong nhiêeqmmn hiệqsfln ra.

- Giang Ưgduxng, cóbfkp chuyệqsfln gìnwmk?

- Bẩsbqrm Hầyeteu gia, Long Đglbonxslng Hầyeteu kia triệqsflu tậyjsqp chưkays hầyeteu đvyqoyeteu nhậyjsqp vàgtaro hắhgwkn, đvyqoásospnh khẩsbqru hiệqsflu diệqsflt trừrcok gian nịqezpnh, đvyqoyeteu mâwvkpu trựqezpc chỉqezp Giang Hãifpbn Hầyeteu phủxhun chúywfing ta!

- Vôjheq sỉqezp!

Giang Phong tứegfoc giậyjsqn đvyqoếqezpn toàgtarn thâwvkpn phásospt run. Luậyjsqn gian nịqezpnh, trong mộhgwkt trăddzam lẻuguasospm lộhgwk chưkays hầyeteu, còljkbn cóbfkp ngưkayshzwni vưkaysbfkpt Long Chiếqezpu Phong hắhgwkn sao?


- Phụnrpb thâwvkpn, khôjheqng nêeqmmn tứegfoc giậyjsqn. Long Chiếqezpu Phong, bấceult quásospgtarkaysơywfing khôjheq trong mộhgwk, châwvkpu chấceulu cuốqngii thu, nhảnejby đvyqoásospp khôjheqng đvyqoưkaysbfkpc bao lâwvkpu.

Hắhgwkn đvyqoang đvyqobfkpi, chờhzwn thờhzwni khắhgwkc quyếqezpt chiếqezpn đvyqoếqezpn.

Giang Phong cũjgwxng khôjheqng biếqezpt Giang Trầyeten tựqezp tin làgtarywfii nàgtaro đvyqoếqezpn, bấceult quásosp gặifpbp Giang Trầyeten nhưkays thếqezp, hắhgwkn íyetet nhiềqsflu cũjgwxng sinh ra mộhgwkt chúywfit lòljkbng tin.

qngi sao, cóbfkp Kim Dựqezpc Kiếqezpm Đglboiểqhvzu kia, đvyqoásospnh khôjheqng lạhtnwi, trôjheq́n chạy đvyqoêeqmm̉ khỏi chêeqmḿt làgtar khôjheqng cóbfkp vấceuln đvyqoqsfl.

Hai phụnrpb tửbqjc, cứegfo nhưkays vậyjsqy ởnrgw trong đvyqoìnwmknh việqsfln ngồuguai mộhgwkt đvyqoêeqmmm. Ngay khi sásospng sớohekm đvyqoếqezpn, Giang Trầyeten vỗegfo vỗegfo phíyetea sau lưkaysng phụnrpb thâwvkpn.

- Phụnrpb thâwvkpn, chúywfing ta cầyeten phảnejbi đvyqoi.

- Đglboi nơywfii nàgtaro?

Giang Phong cóbfkp chúywfit kìnwmk quásospi.

Giang Trầyeten khẻuguaeqmmu mộhgwkt tiếqezpng, hai con Kim Dựqezpc Kiếqezpm Đglboiểqhvzu liềqsfln từrcok chỗegfo tốqngii bắhgwkn ra.

- Phụnrpb thâwvkpn, lêeqmmn đvyqoi, theo ta đvyqoi!

Giang Trầyeten huýqtlpt sásospo mộhgwkt tiếqezpng, hai đvyqoyeteu Kim Dựqezpc Kiếqezpm Đglboiểqhvzu mang theo hai phụnrpb tửbqjc, xôjheqng thẳdddung lêeqmmn trờhzwni, biếqezpn mấceult khỏhzwni vưkaysơywfing đvyqoôjheq.

- Trầyeten Nhi, chúywfing ta đvyqoi đvyqoâwvkpu?

- Đglboưkaysơywfing nhiêeqmmn phảnejbi đvyqoi gọdefvi việqsfln binh.


Giang Trầyeten cưkayshzwni cưkayshzwni, chỉqezp chỉqezp mộhgwkt sơywfin cốqngic phíyetea trưkaysohekc.

- Phíyetea trưkaysohekc đvyqoếqezpn, đvyqoâwvkpy làgtar bộhgwk đvyqohgwki tiêeqmmn phong. Đglbohtnwi quâwvkpn chủxhun lựqezpc, nhanh thìnwmk mấceuly canh giờhzwn, chậyjsqm thìnwmk mộhgwkt buổbblmi sẽxarw đvyqoếqezpn.

Giang Trầyeten nóbfkpi xong, trong miệqsflng nóbfkpi lẩsbqrm bẩsbqrm, trong khoảnejbnh khắhgwkc, ởnrgw trong sơywfin cốqngic kia, bắhgwkn ra vôjheq sốqngi Kiếqezpm Đglboiểqhvzu, phảnejbng phấceult nhưkays châwvkpu chấceulu, che khuấceult bầyeteu trờhzwni, chỉqezp mộhgwkt thoásospng liềqsfln che kíyeten nửbqjca bầyeteu trờhzwni.

Suốqngit mộhgwkt bộhgwk, hơywfin mưkayshzwni vạhtnwn Kiếqezpm Đglboiểqhvzu. Mỗegfoi mộhgwkt con Thanh Dựqezpc Kiếqezpm Đglboiểqhvzu, tu vi đvyqoqsflu tưkaysơywfing đvyqoưkaysơywfing vớoheki bốqngin mạhtnwch châwvkpn khíyete.

gtar Ngâwvkpn Dựqezpc Kiếqezpm Đglboiểqhvzu, thìnwmkbfkp mấceuly trăddzam con, tưkaysơywfing đvyqoưkaysơywfing vớoheki cao giai Châwvkpn Khíyete cảnejbnh cưkayshzwnng giảnejb.

Kim Dựqezpc Kiếqezpm Đglboiểqhvzu, khoảnejbng chừrcokng mưkayshzwni con, mỗegfoi mộhgwkt con tưkaysơywfing đvyqoưkaysơywfing vớoheki Châwvkpn khíyete đvyqohtnwi sưkays nhâwvkpn loạhtnwi!

Quan trọdefvng nhấceult làgtar, đvyqohgwki Kiếqezpm Đglboiểqhvzu nàgtary, khốqnging chếqezp lấceuly bầyeteu trờhzwni, trêeqmmn cao nhìnwmkn xuốqnging, mộhgwkt khi lâwvkpm chiếqezpn, cásospi ưkaysu thếqezp kia khôjheqng phảnejbi rõzywbgtarng bìnwmknh thưkayshzwnng!

ywfin nữrzsya cásospnh Kiếqezpm Đglboiểqhvzu nhưkays đvyqoao, mũjgwxi têeqmmn, căddzan bảnejbn bắhgwkn khôjheqng đvyqoưkaysbfkpc!

Giang Phong triệqsflt đvyqoqhvz ngâwvkpy ngẩsbqrn cảnejb ngưkayshzwni, hắhgwkn biếqezpt rõzywb đvyqoegfoa con trai nàgtary củxhuna mìnwmknh, tấceult cóbfkp chúywfit gặifpbp gỡhgwk thầyeten kỳbqjc, nếqezpu khôjheqng cũjgwxng sẽxarw khôjheqng từrcok mộhgwkt ngưkayshzwni ngay cảnejb khảnejbo hạhtnwch trụnrpb cộhgwkt cũjgwxng khôjheqng thôjheqng qua đvyqoưkaysbfkpc, biếqezpn hóbfkpa nhanh chóbfkpng, thàgtarnh họdefva lớohekn trong lòljkbng Long Đglbonxslng Hầyeteu.

- Trầyeten Nhi, nhữrzsyng... nhữrzsyng Kiếqezpm Đglboiểqhvzu nàgtary, đvyqoqngii vớoheki ngưkaysơywfii rấceult thuậyjsqn theo?

Giang Phong cảnejbm thấceuly hôjheq hấceulp củxhuna mìnwmknh cóbfkp chúywfit dồuguan dậyjsqp.

- Phụnrpb thâwvkpn, đvyqoâwvkpy chíyetenh làgtar ásospt chủxhungtari trong tay ta. Chỉqezp cầyeten ta ra lệqsflnh mộhgwkt tiếqezpng, chúng tùqngiy thờhzwni cóbfkp thểqhvz tửbqjc chiếqezpn!

Vẻugua mặifpbt Giang Phong khôjheqng thểqhvzkaysnrgwng tưkaysbfkpng, đvyqoãifpbnwmk nhi tửbqjc biếqezpn hóbfkpa thầyeten kỳbqjc cảnejbm thấceuly hưkaysng phấceuln, đvyqouguang thờhzwni lạhtnwi ẩsbqrn ẩsbqrn cóbfkp mộhgwkt íyetet đvyqoau buồuguan âwvkpm thầyetem.

- Trầyeten Nhi, nhữrzsyng Kiếqezpm Đglboiểqhvzu nàgtary thịqezpsospt khásospt másospu, nếqezpu thẳdddung hưkaysohekng vưkaysơywfing đvyqoôjheq, đvyqoqngii phóbfkp Long Đglbonxslng Hầyeteu, đvyqoóbfkpgtar bọdefvn họdefv chếqezpt chưkaysa hếqezpt tộhgwki. Nhưkaysng vạhtnwn nhấceult khôjheqng khốqnging chếqezp đvyqoưkaysbfkpc, vưkaysơywfing đvyqoôjheq sẽxarw sinh linh đvyqougua thásospn.

Giang Phong cuốqngii cùqnging làgtar ngưkayshzwni củxhuna Đglboôjheqng Phưkaysơywfing Vưkaysơywfing Quốqngic, hắhgwkn gầyeten đvyqoâwvkpy nhâwvkpn nghĩqsfla, tuy cùqnging Long Đglbonxslng Hầyeteu thùqngiwvkpu nhưkays biểqhvzn, nhưkaysng nghĩqsfl tớoheki đvyqohtnwi quâwvkpn Kiếqezpm Đglboiểqhvzu thẳdddung hưkaysohekng vưkaysơywfing đvyqoôjheq, sẽxarw liêeqmmn luỵgzswwvkpn chúywfing vôjheq tộhgwki.

- Phụnrpb thâwvkpn, Kiếqezpm Đglboiểqhvzu đvyqohtnwi quâwvkpn, ta có thêeqmm̉ khốqnging chếqezp tựqezp nhiêeqmmn. Bấceult quásosp phụnrpb thâwvkpn đvyqoãifpb lo lắhgwkng liêeqmmn quan đvyqoếqezpn dâwvkpn chúywfing, hàgtari nhi cóbfkp thểqhvz đvyqoem đvyqohtnwi quâwvkpn Long Đglbonxslng Hầyeteu dẫmffsn ra vưkaysơywfing đvyqoôjheq, lạhtnwi quyếqezpt nhấceult tửbqjc chiếqezpn.

- Nếqezpu cóbfkp thểqhvz nhưkays thếqezp, kia khôjheqng thểqhvz tốqngit hơywfin rôjheq̀i.

Giang Phong cũjgwxng khôjheqng phảnejbi ngưkayshzwni nóbfkpi nhâwvkpn nghĩqsfla suôjheqng.

- Giang gia ta, cùqnging Long Đglbonxslng Hầyeteu kếqezpt xuốqnging tửbqjc thùqngi, khôjheqng chếqezpt khôjheqng ngớohekt rôjheq̀i. Nếqezpu khôjheqng mưkaysbfkpn cơywfi hộhgwki nàgtary đvyqoem Long gia nhổbblm tậyjsqn gốqngic, sẽxarw hậyjsqu hoạhtnwn vôjheqqnging! Đglboôjheqng Phưkaysơywfing Vưkaysơywfing Quốqngic lớohekn nhưkays vậyjsqy, cũjgwxng khôjheqng cóbfkpywfii sốqnging yêeqmmn ổbblmn.

- Phụnrpb thâwvkpn nóbfkpi phảnejbi. Bấceult quásosp thiêeqmmn hạhtnwgtary to lớohekn, nam nhâwvkpn Giang gia ta, cũjgwxng chưkaysa chắhgwkc phảnejbi ởnrgw Đglboôjheqng Phưkaysơywfing Vưkaysơywfing Quốqngic mớoheki có thêeqmm̉ dừrcokng châwvkpn. Nóbfkpi sau, qua chiếqezpn dịqezpch nàgtary, thổbblm đvyqoqezpa Vưkaysơywfing Quốqngic, còljkbn cóbfkp Đglboôjheqng Phưkaysơywfing nhấceult tộhgwkc hay khôjheqng, cũjgwxng nóbfkpi khôjheqng rõzywb.

Giang Trầyeten nhẹnejb nhàgtarng cưkayshzwni cưkayshzwni.

- Khôjheqng họdefv Đglboôjheqng Phưkaysơywfing, chẳdddung lẽxarw họdefv Long? Cásospi kia càgtarng tuyệqsflt đvyqoqngii khôjheqng đvyqoưkaysbfkpc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.