Độc Tôn Tam Giới

Chương 158 : Kế sách ứng đối 1

    trước sau   
Nghĩtvkr tớtjmui đammhâcsity, lôpszang màhobty hắprmtn giãggrqn ra, tâcsitm tìxtprnh cũvlxhng ságepwng sủkvhya rấjkujt nhiềwmmvu. Giang Trầtotwn trởhobt lạahdfi, đammhjipc cho tâcsitm thầtotwn hắprmtn yêiqpbn ổvphjn rấjkujt nhiềwmmvu.

zoeq Giang Trầtotwn khôpszang thắprmtng đammhưmhhinbzpc, chỉibem cầtotwn kéhwbbo thờfhhzi gian, chờfhhzggrqo tổvphj xuấjkujt quan, hếjipct thảjpfjy liềwmmvn dễtvkrhobtm.

Trong Giang Hãggrqn Hầtotwu phủkvhy, ngưmhhifhhzi Giang gia đammhãggrq từkaeh trong cuồahdfng hỉibem tỉibemnh tágepwo lạahdfi.

Bọahdfn hắprmtn biếjipct rõgrpc, chéhwbbm giếjipct Long Ngâcsitm Dãggrq, cágepwi nàhobty chỉibemhobt tranh chấjkujp bắprmtt đammhtotwu. Chíjkujnh thứfydgc quyếjipct chiếjipcn, còbnkdn xa xa chưmhhia đammhếjipcn.

Khôpszang lâcsitu sau, Kim Sơgijqn Hầtotwu, Hổvphj Khâcsitu Hầtotwu đammhãggrq đammhếjipcn.

Hai ngưmhhifhhzi nàhobty, làhobt bằyanyng hữdagdu củkvhya Giang Phong, dùzoeq bọahdfn hắprmtn khôpszang lêiqpbn chiếjipcc thuyềwmmvn Giang gia, Long Đsxtjyanyng Hầtotwu cũvlxhng sẽdote khôpszang bỏoqtv qua bọahdfn hắprmtn!


Lạahdfi đammhjipc cho Giang Trầtotwn mừkaehng rỡpzwchobt, Hồahdf Khâcsitu Nhạahdfc bìxtprnh yêiqpbn vôpsza sựfpki, cágepwi nàhobty đammhjipc cho hắprmtn thiếjipcu đammhi ágepwy nágepwy chi tìxtprnh.

Bấjkujt quágepw, Giang Trầtotwn giờfhhz phúbnkdt nàhobty, lạahdfi khôpszang cóqcon thờfhhzi gian cùzoeqng Hồahdf Khâcsitu Nhạahdfc ôpszan chuyệpwwhn, hắprmtn đammhãggrqjkuj mậuvvyt triệpwwhu tậuvvyp Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch.

Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch đammhahdft đammhưmhhinbzpc Giang Trầtotwn triệpwwhu hoágepwn, trưmhhitjmuc tiêiqpbn đammhuổvphji tớtjmui.

- Bạahdfch Thạahdfch, vưmhhiơgijqng đammhôpsza thay đammhvphji bấjkujt ngờfhhz, cụoudbc diệpwwhn ngưmhhiơgijqi cũvlxhng biếjipct.

csitm tìxtprnh Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch cũvlxhng kíjkujch đammheicbng nóqconi:

- Sưmhhipszan, trưmhhitjmuc kia vưmhhiơgijqng đammhôpsza đammhwmmvu nóqconi ngưmhhiơgijqi vẫpunrn lạahdfc trong vôpsza tậuvvyn đammhtzfna quậuvvyt, nhưmhhing ta lạahdfi khôpszang tin. Ta biếjipct rõgrpcmhhipszan làhobt ngưmhhifhhzi cóqcon Đsxtjahdfi Tạahdfo Hóqcona, tuyệpwwht đammhcywli sẽdote khôpszang đammhoảjpfjn mệpwwhnh chếjipct non. Khôpszang nghĩtvkr tớtjmui, sưmhhipszan vâcsiṭy mà dùzoeqng loạahdfi phưmhhiơgijqng thứfydgc Truyềwmmvn Kỳhwbb nhưmhhi vậuvvyy trởhobt vềwmmv.

- Ha ha, phưmhhiơgijqng thứfydgc Truyềwmmvn Kỳhwbb? Đsxtjâcsity chỉibemhobt ngưmhhifhhzi hiểjipcu chuyệpwwhn thêiqpbm mắprmtm thêiqpbm muốcywli màhobt thôpszai. Bạahdfch Thạahdfch, ngưmhhiơgijqi làhobt ngưmhhifhhzi tỉibemnh tágepwo, nêiqpbn biếjipct, vưmhhiơgijqng đammhôpsza sắprmtp rốcywli loạahdfn.

- Âibemn.

Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch nhẹahdf nhàhobtng thởhobthobti, nhưmhhing ágepwnh mắprmtt lạahdfi tỏoqtva ágepwnh ságepwng.

- Sưmhhipszan cóqcon kếjipcgepwch gìxtpr khôpszang?

- Vưmhhiơgijqng đammhôpsza hỗeicbn loạahdfn, đammhahdfi thếjipcxtprnh thàhobtnh, ta cũvlxhng ngătotwn cảjpfjn khôpszang đammhưmhhinbzpc. Dùzoeqng chúbnkdt thựfpkic lựfpkic ấjkujy củkvhya Giang gia ta, làhobt khôpszang đammhkvhy ngătotwn cơgijqn sóqconng dữdagd. Nếjipcu nhưmhhiqconi cùzoeqng Long Đsxtjyanyng Hầtotwu phủkvhy chíjkujnh diệpwwhn đammhcywli khágepwng, đammhóqconhobt chêiqpbmhhifhhzi.

Tuy Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch khôpszang muốcywln thừkaeha nhậuvvyn, nhưmhhing cũvlxhng biếjipct Giang Trầtotwn nóqconi làhobt sựfpki thậuvvyt. Long Đsxtjyanyng Hầtotwu vớtjmui tưmhhigepwch đammhpwwh nhấjkujt thiêiqpbn hạahdf chưmhhi hầtotwu, cătotwn cơgijq quágepwcsitu.

vlxhng khôpszang phảjpfji Giang gia mộeicbt Nhịtzfn phẩxiexm chưmhhi hầtotwu cóqcon thểjipc đammhcywli khágepwng.


- Bạahdfch Thạahdfch, ta quyếjipct đammhtzfnnh lui lạahdfi!

- Lui lạahdfi?

Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch hơgijqi sữdagdng sờfhhz.

- Đsxtjưmhhiơgijqng nhiêiqpbn khôpszang phảjpfji vềwmmv Giang Hãggrqn Lĩtvkrnh! Hiệpwwhn tạahdfi thếjipc cụoudbc vưmhhiơgijqng đammhôpsza rung chuyểjipcn, muốcywln ra vưmhhiơgijqng đammhôpsza, nhấjkujt đammhtzfnnh làhobt đammhi khôpszang xa. Ta ýjpfj đammhtzfnnh xéhwbb chẵgijqn ra lẻbnkd, chia thàhobtnh tốcywlp nhỏoqtv, giảjpfji tágepwn đammheicbi thâcsitn vệpwwh Giang gia ta, che dấjkuju đammhếjipcn mỗeicbi nơgijqi hẻbnkdo lágepwnh trong vưmhhiơgijqng đammhôpsza. Trong đammhóqcon bộeicb phậuvvyn hạahdfch tâcsitm, ta ýjpfj đammhtzfnnh cho ngưmhhiơgijqi an bàhobti.

Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch thấjkujy Giang Trầtotwn tíjkujn nhiệpwwhm hắprmtn nhưmhhi thếjipc, nhiệpwwht huyếjipct dâcsitng lêiqpbn nóqconi:

- Sưmhhipszan, xin yêiqpbn tâcsitm, Dưmhhinbzpc Sưmhhi Đsxtjiệpwwhn ta ởhobtmhhiơgijqng đammhôpsza, cătotwn cơgijq so vớtjmui Long Đsxtjyanyng Hầtotwu còbnkdn sâcsitu hơgijqn. Giấjkuju mấjkujy ngưmhhifhhzi, đammhâcsity tuyệpwwht đammhcywli làhobt khôpszang sơgijqgijq̉ tý nào.

- Âibemn, chỉibem cầtotwn khôpszang cóqcon nỗeicbi lo vềwmmv sau, ta liềwmmvn cóqcon thểjipczoeqng Long gia hảjpfjo hảjpfjo chơgijqi đammhùzoeqa rồahdfi!

Khóqcone miệpwwhng Giang Trầtotwn tràhobtn ra mộeicbt nụoudbmhhifhhzi lãggrqnh khốcywlc.

- Sưmhhipszan, ngưmhhiơgijqi muốcywln đammhơgijqn thưmhhiơgijqng đammheicbc mãggrq, đammhahdfi chiếjipcn Long gia?

Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch thấjkujt kinh hỏoqtvi, cágepwi nàhobty cũvlxhng khôpszang trágepwnh khỏoqtvi quágepw Truyềwmmvn Kỳhwbb đammhi àhobt nha?

- Đsxtjơgijqn thưmhhiơgijqng đammheicbc mãggrq? Ta mớtjmui khôpszang cóqcon nhàhobtm chágepwn nhưmhhi vậuvvyy! Ta cóqcon thủkvhy đammhoạahdfn củkvhya ta, ngưmhhiơgijqi khôpszang cầtotwn hỏoqtvi, đammhếjipcn lúbnkdc đammhóqcon sẽdote biếjipct!

Giang Trầtotwn cưmhhifhhzi rấjkujt thầtotwn bíjkuj.

Khôpszang biếjipct tạahdfi sao, Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch đammhãggrq quen loạahdfi thầtotwn bíjkujhobty củkvhya Giang Trầtotwn, nhưmhhing nóqcon lạahdfi đammhjipc cho hắprmtn tràhobtn ngậuvvyp cảjpfjm giágepwc an toàhobtn.


Mỗeicbi mộeicbt lầtotwn, sưmhhipszan tổvphjng cóqcon thểjipchobt thờfhhzi khắprmtc mấjkuju chốcywlt, thểjipc hiệpwwhn ra thầtotwn kỳhwbb.

Mộeicbt lầtotwn mộeicbt lầtotwn sựfpki thậuvvyt, đammhwmmvu chứfydgng minh đammhiểjipcm ấjkujy.

Cho nêiqpbn chứfydgng kiếjipcn Giang Trầtotwn cưmhhifhhzi nhưmhhi vậuvvyy, trong nộeicbi tâcsitm Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch đammhãggrqqcon ngọahdfn nguồahdfn rôpszài.

- Sưmhhipszan, hiệpwwhn tạahdfi ta trởhobt vềwmmv chuẩxiexn bịtzfn mộeicbt chúbnkdt, tùzoeqy thờfhhzi cóqcon thểjipc tiếjipcp nhậuvvyn cágepwc ngưmhhiơgijqi.

Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch đammhfydgng dậuvvyy cágepwo từkaeh.

- Bạahdfch Thạahdfch, khổvphj cựfpkic ngưmhhiơgijqi. Chuyệpwwhn nàhobty ngưmhhiơgijqi làhobtm tốcywlt, ta sẽdote nhớtjmu kỹvkonpszang lao.

Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch cao hứfydgng bừkaehng bừkaehng, đammhi theo Giang Trầtotwn, hưmhhihobtng thụoudb phúbnkdc lợnbzpi đammhãggrq rấjkujt cao. Nhữdagdng đammhan phưmhhiơgijqng thầtotwn kỳhwbb kia, làhobtm cho đammhtzfna vịtzfn củkvhya Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch ởhobtmhhinbzpc Sưmhhi Đsxtjiệpwwhn, cơgijq hồahdfqcon thểjipc so ságepwnh vớtjmui Đsxtjahdfi Đsxtjiệpwwhn Chủkvhypszài.

Chỉibemhobt, hôpszam nay tầtotwm mắprmtt củkvhya Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch, cũvlxhng đammhãggrq rấjkujt phóqconng khoágepwng. Cóqconmhhipszan nhưmhhi vậuvvyy, sao cóqcon thểjipc đammhem tầtotwm mắprmtt cựfpkic hạahdfn ởhobt mộeicbt Vưmhhiơgijqng Quốcywlc chứfydg?

Xem đammhiệpwwhu bộeicb, khíjkuj chấjkujt nàhobty củkvhya sưmhhipszan, rõgrpchobtng khôpszang phảjpfji làhobt mộeicbt Vưmhhiơgijqng Quốcywlc cóqcon thểjipc tróqconi buộeicbc hắprmtn.

Giang Trầtotwn cùzoeqng Kiềwmmvu Bạahdfch Thạahdfch thỏoqtva đammhàhobtm xong, liềwmmvn đammhi tớtjmui đammhahdfi sảjpfjnh. Giờfhhz phúbnkdt nàhobty, bọahdfn ngưmhhifhhzi Giang Phong cùzoeqng Kim Sơgijqn Hầtotwu, Hổvphj Khâcsitu Hầtotwu, còbnkdn đammhang khẩxiexn trưmhhiơgijqng thưmhhiơgijqng nghịtzfn.

Mấjkujy ngưmhhifhhzi bọahdfn hắprmtn thưmhhiơgijqng nghịtzfn rấjkujt nhiềwmmvu đammhcywli ságepwch, lạahdfi thủkvhyy chung cảjpfjm thấjkujy, nhữdagdng đammhcywli ságepwch nàhobty, ởhobt trưmhhitjmuc mặiqpbt lựfpkic lưmhhinbzpng tuyệpwwht đammhcywli, cătotwn bảjpfjn khôpszang dùzoeqng đammhưmhhinbzpc.

- Giang huynh, vìxtpr kếjipc hoạahdfch hôpszam nay, vẫpunrn phảjpfji hưmhhitjmung vưmhhiơgijqng thấjkujt cầtotwu cứfydgu a.

Kim Sơgijqn Hầtotwu khẽdote thởhobthobti.


Giang Phong nhàhobtn nhạahdft lắprmtc đammhtotwu:

- Nhịtzfn vịtzfn hiềwmmvn đammhpwwh, nếjipcu cágepwc ngưmhhiơgijqi hưmhhitjmung vưmhhiơgijqng thấjkujt cầtotwu cứfydgu, ta khôpszang phảjpfjn đammhcywli. Bấjkujt quágepwtotwn cứfydg hiểjipcu rõgrpc củkvhya ta đammhcywli vớtjmui Đsxtjôpszang Phưmhhiơgijqng Lộeicbc, nhịtzfn vịtzfn khôpszang thểjipc đammhcywli vớtjmui hắprmtn kỳhwbb vọahdfng quágepw cao.

Nghe đammhưmhhinbzpc ra, Giang Phong đammhcywli vớtjmui Đsxtjôpszang Phưmhhiơgijqng Lộeicbc, trágepwi tim cũvlxhng triệpwwht đammhjipctotwng giágepwpszài.

zoeqng côpszang lao củkvhya Giang gia, Thiêiqpbn Đsxtjôpsza quâcsitn củkvhya Đsxtjôpszang Phưmhhiơgijqng Lộeicbc, nóqconi rúbnkdt lui liềwmmvn rúbnkdt lui. Ởpunr đammhâcsitu làhobt đammhjpfjm đammhưmhhiơgijqng củkvhya vua mộeicbt nưmhhitjmuc? Đsxtjâcsity quảjpfj thựfpkic làhobt mộeicbt tiểjipcu nhâcsitn trởhobt mặiqpbt vôpszaxtprnh.

Nghe đammhưmhhinbzpc phụoudb thâcsitn đammhágepwnh giágepw Đsxtjôpszang Phưmhhiơgijqng Lộeicbc, Giang Trầtotwn vỗeicb tay cưmhhifhhzi to:

- Phụoudb thâcsitn, ngưmhhiơgijqi rốcywlt cụoudbc nhìxtprn thấjkuju rôpszài. Đsxtjôpszang Phưmhhiơgijqng nhấjkujt tộeicbc, thựfpkic khôpszang đammhágepwng chúbnkdng ta thuầtotwn phụoudbc. Hôpszam nay ta cóqcon mộeicbt kếjipc, cágepwc ngưmhhiơgijqi nghe mộeicbt chúbnkdt xem thếjipchobto?

- A? Trầtotwn Nhi, ngưmhhiơgijqi cóqcon kếjipcgepwch gìxtpr?

pszam nay nhìxtprn thấjkujy Giang Trầtotwn, Giang Phong cũvlxhng tốcywlt, Kim Sơgijqn Hầtotwu cùzoeqng Hổvphj Khâcsitu Hầtotwu cũvlxhng tốcywlt, đammhwmmvu khôpszang dágepwm coi hắprmtn trởhobt thàhobtnh mộeicbt ătotwn chơgijqi thiếjipcu gia đammhcywli đammhãggrqi rôpszài.

Giang Trầtotwn cưmhhifhhzi cưmhhifhhzi, đammhem kếjipc hoạahdfch củkvhya mìxtprnh nóqconi ra.

- Xéhwbb chẵgijqn ra lẻbnkd, chia thàhobtnh tốcywlp nhỏoqtv? Trágepwnh đammhi mũvlxhi nhọahdfn?

Giang Phong lẩxiexm bẩxiexm nóqconi.

Kim Sơgijqn Hầtotwu cóqcon chúbnkdt gậuvvyt đammhtotwu:

- Kếjipchobty củkvhya hiềwmmvn chấjkujt khôpszang tệpwwh, chỉibemhobt, tạahdfi vưmhhiơgijqng đammhôpsza, muốcywln trốcywln trágepwnh Long Đsxtjyanyng Hầtotwu lùzoeqng bắprmtt, cầtotwn nhâcsitn mạahdfch rấjkujt sâcsitu mớtjmui đammhưmhhinbzpc.

- Việpwwhc nàhobty, ta tựfpkiqcon biệpwwhn phágepwp, khôpszang biếjipct nhịtzfn vịtzfn thúbnkdc phụoudb, phải chătotwng tin cậuvvyy tiểjipcu chấjkujt?

Kim Sơgijqn Hầtotwu thởhobthobti mộeicbt hơgijqi, hắprmtn cũvlxhng nghe nóqconi "hàhobtnh đammheicbng vĩtvkr đammhahdfi" hôpszam nay củkvhya nhi tửzlvk, đammhâcsity chíjkujnh làhobt triệpwwht đammhjipc đammhprmtc tộeicbi chếjipct Long Đsxtjyanyng Hầtotwu phủkvhy rồahdfi.

Dẫpunrn theo thủkvhy cấjkujp củkvhya Long Ngâcsitm Dãggrqzoeqng Long Nhấjkujt đammhi Long Đsxtjyanyng Hầtotwu phủkvhy thịtzfn uy, loạahdfi sựfpkixtprnh nàhobty đammhãggrqhobtm, Kim Sơgijqn Hầtotwu cũvlxhng biếjipct, hắprmtn khôpszang cóqcon đammhưmhhifhhzng quay vềwmmv, phảjpfji cùzoeqng Giang gia đammhi đammhếjipcn cuốcywli cùzoeqng.

- Hiềwmmvn chấjkujt đammhahdfi tríjkuj giảjpfj ngu, đammhkvhy loạahdfi hàhobtnh đammheicbng vĩtvkr đammhahdfi thầtotwn kỳhwbb, đammhãggrqqcon thểjipc thuyếjipct phụoudbc hếjipct thảjpfjy. Kim Sơgijqn Hầtotwu nhấjkujt mạahdfch ta, nghe ngưmhhiơgijqi an bàhobti.

- Màhobt thôpszai, làhobtm quan cảjpfj đammhfhhzi, khóqcon đammhưmhhinbzpc cóqcon hai hảjpfjo huynh đammhpwwh nhưmhhigepwc ngưmhhiơgijqi. Hổvphj Khâcsitu Hầtotwu nhấjkujt mạahdfch ta, cùzoeqng vớtjmui cágepwc ngưmhhiơgijqi sinh tửzlvk khôpszang lùzoeqi.

Hổvphj Khâcsitu Hầtotwu cũvlxhng tỏoqtv thágepwi đammheicb.

Tam đammhahdfi chưmhhi hầtotwu, ởhobt Hầtotwu phủkvhy tạahdfm thờfhhzi trong vưmhhiơgijqng đammhôpsza, kỳhwbb thậuvvyt đammhôpszại ngũ đammhwmmvu khôpszang coi làhobt nhiềwmmvu. Giang Hãggrqn Hầtotwu phủkvhyqcon mộeicbt ngàhobtn ngưmhhifhhzi, Kim Sơgijqn Hầtotwu cùzoeqng Hổvphj Khâcsitu Hầtotwu, đammhwmmvu chỉibemqconhobti trătotwm.

Nhữdagdng đammhôpszại ngũ bêiqpbn ngoàhobti tảjpfjn đammhi, nhâcsitn sốcywl hạahdfch tâcsitm, mỗeicbi mộeicbt nhàhobt, cũvlxhng khôpszang quágepw đammhágepwng làhobtgijqn 100 ngưmhhifhhzi!

Cộeicbng lạahdfi ba bốcywln trătotwm ngưmhhifhhzi, ởhobt trong vưmhhiơgijqng đammhôpsza to nhưmhhi vậuvvyy, tựfpkia nhưmhhi đammhágepw chìxtprm đammhágepwy biểjipcn vậuvvyy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.