Độc Tôn Tam Giới

Chương 156 : Long Đằng Hầu mất trật tự rồi 1

    trước sau   
Ba vạjhozn đawiijhozi quâkvson làkqssm chim thújlqzvthrn, nguyêpxrjn mộtsugt đawiiávthrm vộtsugi vộtsugi vàkqssng vàkqssng chạjhozy trởfzgo vềjlqz Long Đitswxbvhng Hầwvrxu phủrmgh. Chỉkxmnkqss, bọvhxwn họvhxw châkvson mau hơvoofn nữivnva, cũfzgong khôpbczng bằxbvhng tốdekvc đawiitsug Kim Dựvoofc Kiếcrqwm Đitswiểtntlu củrmgha Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyis.

Thờfzgoi đawiiiểtntlm nhữivnvng đawiiàkqsso binh nàkqssy vẫivnvn còvvjrn trêpxrjn đawiiưjlqzfzgong, Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyis đawiiãqpsi tớkovji trêpxrjn khôpbczng Long Đitswxbvhng Hầwvrxu phủrmgh!

Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyiskqsspxrjn t*ng trùcclxng lêpxrjn nãqpsio, giờfzgo phújlqzt nàkqssy hắtolzn cũfzgong bấrwlkt chấrwlkp lậvnwap trưjlqzfzgong củrmgha cha mìvthrnh, huyềjlqzn ởfzgo trêpxrjn khôpbczng, kêpxrju lớkovjn:

- Long Chiếcrqwu Phong, đawiii ra cho ta!

Mộtsugt tiếcrqwng kêpxrju to đawiitsugt ngộtsugt nàkqssy, làkqssm cho phưjlqzơvoofng viêpxrjn vàkqssi dặmugzm xung quanh Long Đitswxbvhng Hầwvrxu, đawiijlqzu làkqss mộtsugt mảacbnnh xôpbczn xao.

Ai vậvnway? Lávthr gan cũfzgong quávthr lớkovjn đawiii, vâkvsọy mà gọvhxwi thẳgbding đawiijhozi danh củrmgha Long Đitswxbvhng Hầwvrxu? Cávthri nàkqssy làkqss muốdekvn chếcrqwt sao?


Mắtolzt phảacbni Long Đitswxbvhng Hầwvrxu trựvoofc nhảacbny, nghe đawiiưjlqzrwlkc tiếcrqwng gọvhxwi bấrwlkt thìvthrnh lìvthrnh kia, phảacbnng phấrwlkt đawiirwlkt bằxbvhng lêpxrjn kinh lôpbczi, cảacbn ngưjlqzfzgoi đawiitsugt nhiêpxrjn co lạjhozi.

- Ai?

Sớkovjm đawiiãqpsipxrjjlqzfzgong giảacbn củrmgha Long Đitswxbvhng Hầwvrxu xôpbczng lêpxrjn nópxrjc nhàkqss.

- Thầwvrxn thávthrnh phưjlqzơvoofng nàkqsso? Dávthrm đawiiếcrqwn Long Đitswxbvhng Hầwvrxu phủrmgh giưjlqzơvoofng oai?

Nhữivnvng cưjlqzfzgong giảacbn Long phủrmghkqssy, nhìvthrn thấrwlky trêpxrjn đawiiávthrm mâkvsoy, thậvnwam chíitkzpxrj ngưjlqzfzgoi cưjlqzgbdii chim bay, thìvthr cảacbnm thấrwlky kỳrwlk quávthri, chỉkxmn cho làkqssjlqzfzgong giảacbnjbpmn Thếcrqwpbczng Môpbczn giávthrkvsom, mỗyvwhi mộtsugt cái đawiijlqzu ngưjlqzgbding đawiiwvrxu, nhưjlqzkvsom đawiijhozi đawiimaelch.

- Giưjlqzơvoofng oai? Ta làkqss đawiiếcrqwn tặmugzng quàkqss cho cávthrc ngưjlqzơvoofi, gọvhxwi Long Chiếcrqwu Phong đawiii ra!

Trong lòvvjrng Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyis thốdekvng khoávthri, đawiiâkvsoy làkqssvthri gìvthr? Đitswâkvsoy làkqssawiiãqpsi hếcrqwt cơvoofn khổcclx, đawiiếcrqwn ngàkqssy sung sưjlqzkovjng" a!

Ngẫivnvm lạjhozi Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyis hắtolzn, gầwvrxn đawiiâkvsoy ởfzgojlqzơvoofng đawiiôpbcz đawiijlqzu bịmael ngưjlqzfzgoi khi dễvnwa, hôpbczm nay, vâkvsọy mà cópxrj thểtntl gọvhxwi thẳgbding danh tựvoof củrmgha Long Đitswxbvhng Hầwvrxu, cávthri gìvthr gọvhxwi làkqssqpsinh diệwqodn? Cávthri gìvthr gọvhxwi làkqss nhâkvson sinh đawiikxmnnh phong? Khôpbczng ai qua đawiiưjlqzrwlkc hôpbczm nay rồhbsji!

Long Chiếcrqwu Phong nghe đawiiưjlqzrwlkc rõnfhpkqssng, cũfzgong nhảacbny lêpxrjn nópxrjc nhàkqss, đawiimolmng tạjhozi chỗyvwh cao, ngửuyisa đawiiwvrxu hỏovhoi:

- Cávthrc hạjhozkqss ngưjlqzfzgoi phưjlqzơvoofng nàkqsso, khôpbczng biếcrqwt tiễvnwan đawiiưjlqza lễvnwa vậvnwat gìvthr?

Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyis rấrwlkt thôpbczng minh, trôpbcźn ơvoof̉ chỗyvwh cao, cũfzgong dấrwlku diếcrqwm mặmugzt, đawiiwvrxu ghéjqvrkqsso trêpxrjn lưjlqzng Kim Dựvoofc Kiếcrqwm Đitswiểtntlu, mộtsugt bộtsugdychn mọvhxwn bỉkxmncclxi tớkovji cựvoofc đawiiiểtntlm.

- Đitswưjlqza lễvnwavthr? Ta hỏovhoi ngưjlqzơvoofi, con củrmgha ngưjlqzơvoofi Long Ngâkvsom Dãqpsifzgo đawiiâkvsou? Long Nhấrwlkt ởfzgo đawiiâkvsou?

Long Chiếcrqwu Phong sữivnvng sờfzgo, khôpbczng rõnfhp ýlyamjlqzfzgong, nhưjlqzng vẫivnvn nópxrji:


- Long Nhấrwlkt theo nhi tửuyis Ngâkvsom Dãqpsi củrmgha ta ra ngoàkqssi, giảacbni quyếcrqwt mộtsugt íitkzt tranh chấrwlkp tưjlqz nhâkvson, khôpbczng lâkvsou sau sẽvuiz trởfzgo lạjhozi. Tôpbczn giávthrkqss ngưjlqzfzgoi phưjlqzơvoofng nàkqsso, chẳgbding lẽvuizkqss bằxbvhng hữivnvu con ta kếcrqwt giao?

Long Chiếcrqwu Phong thấrwlky ngưjlqzfzgoi kia cưjlqzgbdii Kim Dựvoofc Kiếcrqwm Đitswiểtntlu, chỉkxmn sợrwlk lai lịmaelch khôpbczng nhỏovho, bởfzgoi vậvnway ngữivnv khíitkzpxrj chújlqzt khắtolzc chếcrqw, thậvnwam chíitkz mang theo vàkqssi phầwvrxn ôpbczn hoàkqss.

- Ha ha, xửuyislyam tranh chấrwlkp tưjlqz nhâkvson sao? Khôpbczng bao lâkvsou sẽvuiz trởfzgo lạjhozi?

Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyisjlqzfzgoi nópxrji.

- Đitswújlqzng vậvnway.

- Ngưjlqzơvoofi sai rồhbsji, bọvhxwn hắtolzn đawiiãqpsi trởfzgo lạjhozi. Nhậvnwan lấrwlky a.

Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyis đawiiem bao néjqvrm xuốdekvng, vậvnwat từjsee chỗyvwh cao néjqvrm xuốdekvng, thếcrqwutdong rấrwlkt lớkovjn. Long Đitswxbvhng Hầwvrxu cũfzgong khôpbczng dávthrm lãqpsinh đawiijhozm, đawiimolmng trung bìvthrnh tấrwlkn, trầwvrxm hôpbczng, hai tay kéjqvro mộtsugt phávthrt, quấrwlkn mấrwlky vòvvjrng mớkovji vữivnvng vàkqssng tiếcrqwp đawiiưjlqzrwlkc.

Long Chiếcrqwu Phong khôpbczng hiểtntlu ra sao, câkvsou "bọvhxwn hắtolzn đawiiãqpsi trởfzgo lạjhozi, nhậvnwan lấrwlky a" kia củrmgha đawiidekvi phưjlqzơvoofng, nópxrji hắtolzn khôpbczng hiểtntlu thấrwlku, ẩvoofn ẩvoofn cópxrj chút cảacbnm giávthrc sởfzgon hếcrqwt cảacbn gai ốdekvc.

Trong nhávthry mắtolzt hắtolzn cởfzgoi bao ra, cảacbn ngưjlqzfzgoi Long Chiếcrqwu Phong mấrwlkt trậvnwat tựvoofpbcz̀i, hópxrja đawiiávthrpbcz̀i.

Trong bao, làkqss Long Ngâkvsom Dãqpsi chếcrqwt khôpbczng nhắtolzm mắtolzt, trừjseeng lớkovjn hai mắtolzt, trong nhávthry mắtolzt Long Chiếcrqwu Phong cởfzgoi bao, cùcclxng Long Chiếcrqwu Phong bốdekvn mắtolzt nhìvthrn nhau.

- A!

Long Chiếcrqwu Phong tạjhozi chỗyvwh phun ra mộtsugt ngụccajm lãqpsio huyếcrqwt.

- Hầwvrxu gia, làkqssm sao vậvnway?


Thâkvson vệwqod bốdekvn phíitkza đawiijlqzu nhao nhao chạjhozy tớkovji.

- Giếcrqwt hắtolzn đawiii, giếcrqwt hắtolzn đawiii, giếcrqwt hắtolzn đawiii!

Long Chiếcrqwu Phong nhưjlqz bịmael đawiipxrjn rồhbsji, chỉkxmnkqsso khôpbczng trung hạjhoz lệwqodnh.

Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyisjlqzfzgoi ha ha:

- Long Chiếcrqwu Phong, ngưjlqzơvoofi đawiitntl cho con trai con gávthri củrmgha mìvthrnh, ởfzgopbcz tậvnwan đawiimaela quậvnwat giếcrqwt chưjlqz hầwvrxu truyềjlqzn nhâkvson khávthrc, cópxrj từjseeng nghĩrwlk đawiiếcrqwn ngàkqssy hôpbczm nay? Cávthri nàkqssy gọvhxwi làkqss hiệwqodn thếcrqwvthro, tớkovji rấrwlkt nhanh a. Ôwvrxm đawiiwvrxu con củrmgha ngưjlqzơvoofi, chậvnwam rãqpsii khópxrjc đawiii thôpbczi!

- Giếcrqwt hắtolzn đawiii!

Long Chiếcrqwu Phong thốdekvng khổcclx khàkqssn cảacbn giọvhxwng!

Thếcrqw nhưjlqzng màkqss, Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyis sợrwlk chếcrqwt nhưjlqz thếcrqw, sao sẽvuiz đawiitntl cho mìvthrnh đawiimugzt trong nguy hiểtntlm, vỗyvwh đawiiwvrxu Kim Dựvoofc Kiếcrqwm Đitswiểtntlu, lậvnwap tứmolmc hưjlqzkovjng đawiiávthrm mâkvsoy phópxrjng đawiii.

- Ha ha ha, Long Chiếcrqwu Phong. Ngưjlqzơvoofi giếcrqwt ngưjlqzfzgoi khávthrc, thìvthr phảacbni biếcrqwt, luôpbczn luôpbczn cópxrj mộtsugt ngàkqssy, ngưjlqzfzgoi khávthrc sẽvuiz giếcrqwt ngưjlqzơvoofi! Long Ngâkvsom Dãqpsi, chỉkxmnkqssjlqzkovjc đawiiwvrxu tiêpxrjn diệwqodt vong củrmgha Long gia cávthrc ngưjlqzơvoofi!

Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyispxrji miệwqodng lưjlqzgbdii lợrwlki hạjhozi, lújlqzc nàkqssy mớkovji vui sưjlqzkovjng quay đawiiwvrxu.

kqss Long Cưjlqz Tuyếcrqwt ởfzgo trong mậvnwat thấrwlkt Long phủrmgh bếcrqw quan, cũfzgong bịmael kinh đawiitsugng, phi thâkvson lưjlqzkovjt lêpxrjn nópxrjc nhàkqss, nhìvthrn thấrwlky thủrmgh cấrwlkp củrmgha Long Ngâkvsom Dãqpsi đawiiang trợrwlkn tròvvjrn mắtolzt nhìvthrn nàkqssng.

- Ca.

Long Cưjlqz Tuyếcrqwt cũfzgong choávthrng vávthrng.


Tiêpxrjn Thiêpxrjn Thanh Loan thểtntl thìvthr nhưjlqz thếcrqwkqsso? Bịmaeljbpmn Thếcrqwpbczng Môpbczn nhìvthrn trújlqzng thìvthr nhưjlqz thếcrqwkqsso?

Vẫivnvn khôpbczng cảacbni biếcrqwn đawiiưjlqzrwlkc sựvoof thậvnwat huynh trưjlqzfzgong Long Ngâkvsom Dãqpsi bịmael ngưjlqzfzgoi chéjqvrm đawiiwvrxu!

Thiêpxrjn phújlqzjlqzfzgong thịmaelnh trởfzgo lạjhozi, bốdekvi cảacbnnh sâkvsou hơvoofn, cópxrj thểtntlkqssm cho Long Ngâkvsom Dãqpsi phụccajc sinh sao?

Khôpbczng thểtntl!

Long Cưjlqz Tuyếcrqwt cópxrj chújlqzt thấrwlkt sắtolzc, ngữivnv khíitkzjqvrt lạjhoznh, quávthrt hỏovhoi:

- Ai làkqssm?

Nhữivnvng thâkvson vệwqod kia nguyêpxrjn mộtsugt đawiiávthrm mặmugzt khôpbczng còvvjrn chújlqzt mávthru, lắtolzc đawiiwvrxu nópxrji:

- Khôpbczng rõnfhpkqssng lắtolzm, vừjseea rồhbsji khôpbczng trung cópxrj mộtsugt ngưjlqzfzgoi cưjlqzgbdii Kim Dựvoofc Kiếcrqwm Đitswiểtntlu, đawiiưjlqza tớkovji... Đitswưjlqza tớkovji thủrmgh cấrwlkp củrmgha Tiểtntlu Hầwvrxu gia.

- Thanh âkvsom củrmgha nưjlqzfzgoi nọvhxw rấrwlkt quen.

Tuy Long Cưjlqz Tuyếcrqwt bi thốdekvng, nhưjlqzng đawiiwvrxu ópxrjc lạjhozi khôpbczng loạjhozn.

- Chẳgbding lẽvuizkqss Giang Trầwvrxn?

Mộtsugt gãqpsi thâkvson vệwqod thấrwlkt thanh nópxrji.

- Khôpbczng phảacbni thanh âkvsom củrmgha Giang Trầwvrxn!


Long Cưjlqz Tuyếcrqwt nhưjlqz thếcrqwkqsso phâkvson biệwqodt khôpbczng ra thanh âkvsom củrmgha Giang Trầwvrxn? Nhắtolzc tớkovji Giang Trầwvrxn, bỗyvwhng nhiêpxrjn Long Cưjlqz Tuyếcrqwt nhớkovj tớkovji mộtsugt ngưjlqzfzgoi.

- Đitswúng, thanh âkvsom kia, ta nhớkovj ra rồhbsji, làkqss Tuyêpxrjn Bàkqssn tửuyis. Kim Sơvoofn Hầwvrxu truyềjlqzn nhâkvson! Mộtsugt trong nhữivnvng tay sai củrmgha Giang Trầwvrxn.

- Kim Sơvoofn Hầwvrxu?

Áutdonh mắtolzt Long Chiếcrqwu Phong hung hãqpsin, lạjhozi lầwvrxn nữivnva hiệwqodn lêpxrjn mộtsugt tia sávthrt cơvoof.

Vừjseea rồhbsji hắtolzn đawiitolzm chìvthrm trong tang tửuyis chi thốdekvng, khôpbczng thểtntl tựvoof thoávthrt ra đawiiưjlqzrwlkc. Trảacbni qua thờfzgoi gian ngắtolzn thanh tỉkxmnnh, dầwvrxn dầwvrxn phụccajc hồhbsji tinh thầwvrxn lạjhozi, nghe đawiiưjlqzrwlkc ba chữivnv Kim Sơvoofn Hầwvrxu kia, sávthrt cơvoof củrmgha Long Đitswxbvhng Hầwvrxu tăutdong vọvhxwt.

- Ngâkvsom Dãqpsi, Long Nhấrwlkt, anh linh cávthrc ngưjlqzơvoofi khôpbczng xa, hãqpsiy chờfzgo xem! Ta nhấrwlkt đawiimaelnh bávthro thùcclx cho cávthrc ngưjlqzơvoofi, Giang gia, Tuyêpxrjn gia, ta muốdekvn tru cửuyisu tộtsugc cávthrc ngưjlqzơvoofi, cho cávthrc ngưjlqzơvoofi xávthrc chếcrqwt thàkqssnh núi, mávthru chảacbny thàkqssnh sôpbczng!

Long Chiếcrqwu Phong khấrwlkp huyếcrqwt thềjlqz.

- Long Nhịmael, truyềjlqzn hiệwqodu lệwqodnh củrmgha ta, phàkqssm làkqss chưjlqz hầwvrxu đawiiwvrxu nhậvnwap vàkqsso Long gia ta, trong vòvvjrng mộtsugt canh giờfzgo, phảacbni đawiiuổcclxi tớkovji Long Đitswxbvhng Hầwvrxu phủrmgh!

Trong lòvvjrng Long Nhịmaelcclxng mìvthrnh, biếcrqwt rõnfhp Hầwvrxu gia làkqss muốdekvn sớkovjm phávthrt đawiitsugng quyếcrqwt chiếcrqwn!

Trêpxrjn đawiiưjlqzfzgong phốdekv trưjlqzkovjc Hầwvrxu phủrmgh, Hầwvrxu phủrmgh giávthrp vệwqod mớkovji tốdekvp năutdom tốdekvp ba chạjhozy trởfzgo lạjhozi.

- Hầwvrxu gia, việwqodc lớkovjn khôpbczng tốdekvt, Tiểtntlu Hầwvrxu gia hắtolzn...

Trêpxrjn mặmugzt Long Chiếcrqwu Phong nổcclxi lêpxrjn mộtsugt tầwvrxng sưjlqzơvoofng lạjhoznh, đawiidekvi vớkovji Long Nhịmaelpxrji:

- Nhữivnvng hạjhozng ngưjlqzfzgoi vôpbczutdong nàkqssy, lâkvsom trậvnwan đawiiàkqsso thoávthrt, ngưjlqzơvoofi đawiii xửuyislyam đawiii!

...

- Cávthri gìvthr? Long Ngâkvsom Dãqpsi thảacbno phạjhozt Giang Hãqpsin Hầwvrxu, bịmael Giang Trầwvrxn từjsee trêpxrjn trờfzgoi giávthrng xuốdekvng, tạjhozi chỗyvwh bắtolzn chếcrqwt? Cùcclxng nhau bịmael giếcrqwt còvvjrn cópxrj Long Nhấrwlkt? Còvvjrn cópxrj Nhạjhozn Môpbczn Hầwvrxu truyềjlqzn nhâkvson Yếcrqwn Nhấrwlkt Minh?

- Giang Trầwvrxn trởfzgo lạjhozi rồhbsji? Hắtolzn khôpbczng chếcrqwt? Long Ngâkvsom Dãqpsi bịmael hắtolzn bắtolzn chếcrqwt?

voof hồhbsj chỉkxmncclxng mộtsugt phújlqzt đawiihbsjng hồhbsj thờfzgoi gian, tin tứmolmc Long Ngâkvsom Dãqpsi bịmael giếcrqwt, Long Nhấrwlkt vẫivnvn lạjhozc, Giang Trầwvrxn cưjlqzfzgong thếcrqw trởfzgo vềjlqz, liềjlqzn truyềjlqzn khắtolzp toàkqssn bộtsugjlqzơvoofng đawiiôpbcz.

Nhấrwlkt làkqss nhữivnvng chưjlqz hầwvrxu đawiiãqpsi đawiiwvrxu phụccajc Long Đitswxbvhng Hầwvrxu kia, càkqssng làkqss khiếcrqwp sợrwlk khôpbczng hiểtntlu, miệwqodng đawiiwvrxy đawiiăutdóng chát.

Bọvhxwn hắtolzn cơvoof hồhbsj khôpbczng thểtntl tin đawiiưjlqzrwlkc lỗyvwh tai củrmgha mìvthrnh, dùcclxng tinh nhuệwqod củrmgha Long Đitswxbvhng Hầwvrxu, tăutdong thêpxrjm Long Nhấrwlkt mưjlqzfzgoi mộtsugt mạjhozch Châkvson khíitkz đawiijhozi sưjlqz tọvhxwa trấrwlkn, nhưjlqz thếcrqwkqsso sẽvuiz bịmael Giang Trầwvrxn bắtolzn chếcrqwt?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.