Độc Tôn Tam Giới

Chương 156 : Long Đằng Hầu mất trật tự rồi 1

    trước sau   
Ba vạueyln đqgrvueyli quâhrvun làmhxtm chim thújgwqxllrn, nguyêfkzln mộgeokt đqgrváxllrm vộgeoki vộgeoki vàmhxtng vàmhxtng chạueyly trởhgys vềffqv Long Đicffjvwung Hầuscpu phủsfco. Chỉiaoemhxt, bọcogdn họcogd châhrvun mau hơtdfkn nữokvta, cũfkzlng khôhiufng bằjvwung tốcregc đqgrvgeok Kim Dựcqmfc Kiếvvuwm Đicffiểtrkru củsfcoa Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirf.

Thờueyli đqgrviểtrkrm nhữokvtng đqgrvàmhxto binh nàmhxty vẫaiugn còmhxtn trêfkzln đqgrvưoxprueylng, Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirf đqgrvãalkt tớfjfvi trêfkzln khôhiufng Long Đicffjvwung Hầuscpu phủsfco!

Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirfmhxtfkzln t*ng trùooieng lêfkzln nãalkto, giờueyl phújgwqt nàmhxty hắcbgrn cũfkzlng bấeardt chấeardp lậsfzgp trưoxprueylng củsfcoa cha mìywngnh, huyềffqvn ởhgys trêfkzln khôhiufng, kêfkzlu lớfjfvn:

- Long Chiếvvuwu Phong, đqgrvi ra cho ta!

Mộgeokt tiếvvuwng kêfkzlu to đqgrvgeokt ngộgeokt nàmhxty, làmhxtm cho phưoxprơtdfkng viêfkzln vàmhxti dặqgrvm xung quanh Long Đicffjvwung Hầuscpu, đqgrvffqvu làmhxt mộgeokt mảfbtgnh xôhiufn xao.

Ai vậsfzgy? Láxllr gan cũfkzlng quáxllr lớfjfvn đqgrvi, vâhrvụy mà gọcogdi thẳfjfvng đqgrvueyli danh củsfcoa Long Đicffjvwung Hầuscpu? Cáxllri nàmhxty làmhxt muốcregn chếvvuwt sao?


Mắcbgrt phảfbtgi Long Đicffjvwung Hầuscpu trựcqmfc nhảfbtgy, nghe đqgrvưoxprcregc tiếvvuwng gọcogdi bấeardt thìywngnh lìywngnh kia, phảfbtgng phấeardt đqgrveardt bằjvwung lêfkzln kinh lôhiufi, cảfbtg ngưoxprueyli đqgrvgeokt nhiêfkzln co lạueyli.

- Ai?

Sớfjfvm đqgrvãalkthcfyoxprueylng giảfbtg củsfcoa Long Đicffjvwung Hầuscpu xôhiufng lêfkzln nóhcfyc nhàmhxt.

- Thầuscpn tháxllrnh phưoxprơtdfkng nàmhxto? Dáxllrm đqgrvếvvuwn Long Đicffjvwung Hầuscpu phủsfco giưoxprơtdfkng oai?

Nhữokvtng cưoxprueylng giảfbtg Long phủsfcomhxty, nhìywngn thấeardy trêfkzln đqgrváxllrm mâhrvuy, thậsfzgm chímxmuhcfy ngưoxprueyli cưoxprfbtgi chim bay, thìywng cảfbtgm thấeardy kỳwvix quáxllri, chỉiaoe cho làmhxtoxprueylng giảfbtghrvun Thếvvuwhiufng Môhiufn giáxllrhrvum, mỗomtli mộgeokt cái đqgrvffqvu ngưoxprfbtgng đqgrvuscpu, nhưoxprhrvum đqgrvueyli đqgrvfkzlch.

- Giưoxprơtdfkng oai? Ta làmhxt đqgrvếvvuwn tặqgrvng quàmhxt cho cáxllrc ngưoxprơtdfki, gọcogdi Long Chiếvvuwu Phong đqgrvi ra!

Trong lòmhxtng Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirf thốcregng khoáxllri, đqgrvâhrvuy làmhxtxllri gìywng? Đicffâhrvuy làmhxtqgrvãalkt hếvvuwt cơtdfkn khổueyl, đqgrvếvvuwn ngàmhxty sung sưoxprfjfvng" a!

Ngẫaiugm lạueyli Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirf hắcbgrn, gầuscpn đqgrvâhrvuy ởhgysoxprơtdfkng đqgrvôhiuf đqgrvffqvu bịfkzl ngưoxprueyli khi dễpniq, hôhiufm nay, vâhrvụy mà cóhcfy thểtrkr gọcogdi thẳfjfvng danh tựcqmf củsfcoa Long Đicffjvwung Hầuscpu, cáxllri gìywng gọcogdi làmhxtalktnh diệfbtgn? Cáxllri gìywng gọcogdi làmhxt nhâhrvun sinh đqgrviaoenh phong? Khôhiufng ai qua đqgrvưoxprcregc hôhiufm nay rồoyeji!

Long Chiếvvuwu Phong nghe đqgrvưoxprcregc rõiyllmhxtng, cũfkzlng nhảfbtgy lêfkzln nóhcfyc nhàmhxt, đqgrvyexeng tạueyli chỗomtl cao, ngửrirfa đqgrvuscpu hỏwtczi:

- Cáxllrc hạueylmhxt ngưoxprueyli phưoxprơtdfkng nàmhxto, khôhiufng biếvvuwt tiễpniqn đqgrvưoxpra lễpniq vậsfzgt gìywng?

Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirf rấeardt thôhiufng minh, trôhiuf́n ơtdfk̉ chỗomtl cao, cũfkzlng dấeardu diếvvuwm mặqgrvt, đqgrvuscpu ghénixlmhxto trêfkzln lưoxprng Kim Dựcqmfc Kiếvvuwm Đicffiểtrkru, mộgeokt bộgeokjvwun mọcogdn bỉiaoeueyli tớfjfvi cựcqmfc đqgrviểtrkrm.

- Đicffưoxpra lễpniqywng? Ta hỏwtczi ngưoxprơtdfki, con củsfcoa ngưoxprơtdfki Long Ngâhrvum Dãalkthgys đqgrvâhrvuu? Long Nhấeardt ởhgys đqgrvâhrvuu?

Long Chiếvvuwu Phong sữokvtng sờueyl, khôhiufng rõiyll ýzmeeoxprhgysng, nhưoxprng vẫaiugn nóhcfyi:


- Long Nhấeardt theo nhi tửrirf Ngâhrvum Dãalkt củsfcoa ta ra ngoàmhxti, giảfbtgi quyếvvuwt mộgeokt ímxmut tranh chấeardp tưoxpr nhâhrvun, khôhiufng lâhrvuu sau sẽhcfy trởhgys lạueyli. Tôhiufn giáxllrmhxt ngưoxprueyli phưoxprơtdfkng nàmhxto, chẳfjfvng lẽhcfymhxt bằjvwung hữokvtu con ta kếvvuwt giao?

Long Chiếvvuwu Phong thấeardy ngưoxprueyli kia cưoxprfbtgi Kim Dựcqmfc Kiếvvuwm Đicffiểtrkru, chỉiaoe sợcreg lai lịfkzlch khôhiufng nhỏwtcz, bởhgysi vậsfzgy ngữokvt khímxmuhcfy chújgwqt khắcbgrc chếvvuw, thậsfzgm chímxmu mang theo vàmhxti phầuscpn ôhiufn hoàmhxt.

- Ha ha, xửrirfzmee tranh chấeardp tưoxpr nhâhrvun sao? Khôhiufng bao lâhrvuu sẽhcfy trởhgys lạueyli?

Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirfoxprueyli nóhcfyi.

- Đicffújgwqng vậsfzgy.

- Ngưoxprơtdfki sai rồoyeji, bọcogdn hắcbgrn đqgrvãalkt trởhgys lạueyli. Nhậsfzgn lấeardy a.

Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirf đqgrvem bao nénixlm xuốcregng, vậsfzgt từhrvu chỗomtl cao nénixlm xuốcregng, thếvvuwtrkrng rấeardt lớfjfvn. Long Đicffjvwung Hầuscpu cũfkzlng khôhiufng dáxllrm lãalktnh đqgrvueylm, đqgrvyexeng trung bìywngnh tấeardn, trầuscpm hôhiufng, hai tay kénixlo mộgeokt pháxllrt, quấeardn mấeardy vòmhxtng mớfjfvi vữokvtng vàmhxtng tiếvvuwp đqgrvưoxprcregc.

Long Chiếvvuwu Phong khôhiufng hiểtrkru ra sao, câhrvuu "bọcogdn hắcbgrn đqgrvãalkt trởhgys lạueyli, nhậsfzgn lấeardy a" kia củsfcoa đqgrvcregi phưoxprơtdfkng, nóhcfyi hắcbgrn khôhiufng hiểtrkru thấeardu, ẩqgrvn ẩqgrvn cóhcfy chút cảfbtgm giáxllrc sởhgysn hếvvuwt cảfbtg gai ốcregc.

Trong nháxllry mắcbgrt hắcbgrn cởhgysi bao ra, cảfbtg ngưoxprueyli Long Chiếvvuwu Phong mấeardt trậsfzgt tựcqmfhiuf̀i, hóhcfya đqgrváxllrhiuf̀i.

Trong bao, làmhxt Long Ngâhrvum Dãalkt chếvvuwt khôhiufng nhắcbgrm mắcbgrt, trừhrvung lớfjfvn hai mắcbgrt, trong nháxllry mắcbgrt Long Chiếvvuwu Phong cởhgysi bao, cùooieng Long Chiếvvuwu Phong bốcregn mắcbgrt nhìywngn nhau.

- A!

Long Chiếvvuwu Phong tạueyli chỗomtl phun ra mộgeokt ngụsfcom lãalkto huyếvvuwt.

- Hầuscpu gia, làmhxtm sao vậsfzgy?


Thâhrvun vệfbtg bốcregn phímxmua đqgrvffqvu nhao nhao chạueyly tớfjfvi.

- Giếvvuwt hắcbgrn đqgrvi, giếvvuwt hắcbgrn đqgrvi, giếvvuwt hắcbgrn đqgrvi!

Long Chiếvvuwu Phong nhưoxpr bịfkzl đqgrvfkzln rồoyeji, chỉiaoemhxto khôhiufng trung hạueyl lệfbtgnh.

Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirfoxprueyli ha ha:

- Long Chiếvvuwu Phong, ngưoxprơtdfki đqgrvtrkr cho con trai con gáxllri củsfcoa mìywngnh, ởhgyshiuf tậsfzgn đqgrvfkzla quậsfzgt giếvvuwt chưoxpr hầuscpu truyềffqvn nhâhrvun kháxllrc, cóhcfy từhrvung nghĩvzqt đqgrvếvvuwn ngàmhxty hôhiufm nay? Cáxllri nàmhxty gọcogdi làmhxt hiệfbtgn thếvvuwxllro, tớfjfvi rấeardt nhanh a. Ôyexem đqgrvuscpu con củsfcoa ngưoxprơtdfki, chậsfzgm rãalkti khóhcfyc đqgrvi thôhiufi!

- Giếvvuwt hắcbgrn đqgrvi!

Long Chiếvvuwu Phong thốcregng khổueyl khàmhxtn cảfbtg giọcogdng!

Thếvvuw nhưoxprng màmhxt, Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirf sợcreg chếvvuwt nhưoxpr thếvvuw, sao sẽhcfy đqgrvtrkr cho mìywngnh đqgrvqgrvt trong nguy hiểtrkrm, vỗomtl đqgrvuscpu Kim Dựcqmfc Kiếvvuwm Đicffiểtrkru, lậsfzgp tứyexec hưoxprfjfvng đqgrváxllrm mâhrvuy phóhcfyng đqgrvi.

- Ha ha ha, Long Chiếvvuwu Phong. Ngưoxprơtdfki giếvvuwt ngưoxprueyli kháxllrc, thìywng phảfbtgi biếvvuwt, luôhiufn luôhiufn cóhcfy mộgeokt ngàmhxty, ngưoxprueyli kháxllrc sẽhcfy giếvvuwt ngưoxprơtdfki! Long Ngâhrvum Dãalkt, chỉiaoemhxtoxprfjfvc đqgrvuscpu tiêfkzln diệfbtgt vong củsfcoa Long gia cáxllrc ngưoxprơtdfki!

Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirfhcfyi miệfbtgng lưoxprfbtgi lợcregi hạueyli, lújgwqc nàmhxty mớfjfvi vui sưoxprfjfvng quay đqgrvuscpu.

mhxt Long Cưoxpr Tuyếvvuwt ởhgys trong mậsfzgt thấeardt Long phủsfco bếvvuw quan, cũfkzlng bịfkzl kinh đqgrvgeokng, phi thâhrvun lưoxprfjfvt lêfkzln nóhcfyc nhàmhxt, nhìywngn thấeardy thủsfco cấeardp củsfcoa Long Ngâhrvum Dãalkt đqgrvang trợcregn tròmhxtn mắcbgrt nhìywngn nàmhxtng.

- Ca.

Long Cưoxpr Tuyếvvuwt cũfkzlng choáxllrng váxllrng.


Tiêfkzln Thiêfkzln Thanh Loan thểtrkr thìywng nhưoxpr thếvvuwmhxto? Bịfkzlhrvun Thếvvuwhiufng Môhiufn nhìywngn trújgwqng thìywng nhưoxpr thếvvuwmhxto?

Vẫaiugn khôhiufng cảfbtgi biếvvuwn đqgrvưoxprcregc sựcqmf thậsfzgt huynh trưoxprhgysng Long Ngâhrvum Dãalkt bịfkzl ngưoxprueyli chénixlm đqgrvuscpu!

Thiêfkzln phújgwqoxprueylng thịfkzlnh trởhgys lạueyli, bốcregi cảfbtgnh sâhrvuu hơtdfkn, cóhcfy thểtrkrmhxtm cho Long Ngâhrvum Dãalkt phụsfcoc sinh sao?

Khôhiufng thểtrkr!

Long Cưoxpr Tuyếvvuwt cóhcfy chújgwqt thấeardt sắcbgrc, ngữokvt khímxmunixlt lạueylnh, quáxllrt hỏwtczi:

- Ai làmhxtm?

Nhữokvtng thâhrvun vệfbtg kia nguyêfkzln mộgeokt đqgrváxllrm mặqgrvt khôhiufng còmhxtn chújgwqt máxllru, lắcbgrc đqgrvuscpu nóhcfyi:

- Khôhiufng rõiyllmhxtng lắcbgrm, vừhrvua rồoyeji khôhiufng trung cóhcfy mộgeokt ngưoxprueyli cưoxprfbtgi Kim Dựcqmfc Kiếvvuwm Đicffiểtrkru, đqgrvưoxpra tớfjfvi... Đicffưoxpra tớfjfvi thủsfco cấeardp củsfcoa Tiểtrkru Hầuscpu gia.

- Thanh âhrvum củsfcoa nưoxprueyli nọcogd rấeardt quen.

Tuy Long Cưoxpr Tuyếvvuwt bi thốcregng, nhưoxprng đqgrvuscpu óhcfyc lạueyli khôhiufng loạueyln.

- Chẳfjfvng lẽhcfymhxt Giang Trầuscpn?

Mộgeokt gãalkt thâhrvun vệfbtg thấeardt thanh nóhcfyi.

- Khôhiufng phảfbtgi thanh âhrvum củsfcoa Giang Trầuscpn!


Long Cưoxpr Tuyếvvuwt nhưoxpr thếvvuwmhxto phâhrvun biệfbtgt khôhiufng ra thanh âhrvum củsfcoa Giang Trầuscpn? Nhắcbgrc tớfjfvi Giang Trầuscpn, bỗomtlng nhiêfkzln Long Cưoxpr Tuyếvvuwt nhớfjfv tớfjfvi mộgeokt ngưoxprueyli.

- Đicffúng, thanh âhrvum kia, ta nhớfjfv ra rồoyeji, làmhxt Tuyêfkzln Bàmhxtn tửrirf. Kim Sơtdfkn Hầuscpu truyềffqvn nhâhrvun! Mộgeokt trong nhữokvtng tay sai củsfcoa Giang Trầuscpn.

- Kim Sơtdfkn Hầuscpu?

Áfkzlnh mắcbgrt Long Chiếvvuwu Phong hung hãalktn, lạueyli lầuscpn nữokvta hiệfbtgn lêfkzln mộgeokt tia sáxllrt cơtdfk.

Vừhrvua rồoyeji hắcbgrn đqgrvcbgrm chìywngm trong tang tửrirf chi thốcregng, khôhiufng thểtrkr tựcqmf thoáxllrt ra đqgrvưoxprcregc. Trảfbtgi qua thờueyli gian ngắcbgrn thanh tỉiaoenh, dầuscpn dầuscpn phụsfcoc hồoyeji tinh thầuscpn lạueyli, nghe đqgrvưoxprcregc ba chữokvt Kim Sơtdfkn Hầuscpu kia, sáxllrt cơtdfk củsfcoa Long Đicffjvwung Hầuscpu tătrkrng vọcogdt.

- Ngâhrvum Dãalkt, Long Nhấeardt, anh linh cáxllrc ngưoxprơtdfki khôhiufng xa, hãalkty chờueyl xem! Ta nhấeardt đqgrvfkzlnh báxllro thùooie cho cáxllrc ngưoxprơtdfki, Giang gia, Tuyêfkzln gia, ta muốcregn tru cửrirfu tộgeokc cáxllrc ngưoxprơtdfki, cho cáxllrc ngưoxprơtdfki xáxllrc chếvvuwt thàmhxtnh núi, máxllru chảfbtgy thàmhxtnh sôhiufng!

Long Chiếvvuwu Phong khấeardp huyếvvuwt thềffqv.

- Long Nhịfkzl, truyềffqvn hiệfbtgu lệfbtgnh củsfcoa ta, phàmhxtm làmhxt chưoxpr hầuscpu đqgrvuscpu nhậsfzgp vàmhxto Long gia ta, trong vòmhxtng mộgeokt canh giờueyl, phảfbtgi đqgrvuổueyli tớfjfvi Long Đicffjvwung Hầuscpu phủsfco!

Trong lòmhxtng Long Nhịfkzlooieng mìywngnh, biếvvuwt rõiyll Hầuscpu gia làmhxt muốcregn sớfjfvm pháxllrt đqgrvgeokng quyếvvuwt chiếvvuwn!

Trêfkzln đqgrvưoxprueylng phốcreg trưoxprfjfvc Hầuscpu phủsfco, Hầuscpu phủsfco giáxllrp vệfbtg mớfjfvi tốcregp nătrkrm tốcregp ba chạueyly trởhgys lạueyli.

- Hầuscpu gia, việfbtgc lớfjfvn khôhiufng tốcregt, Tiểtrkru Hầuscpu gia hắcbgrn...

Trêfkzln mặqgrvt Long Chiếvvuwu Phong nổueyli lêfkzln mộgeokt tầuscpng sưoxprơtdfkng lạueylnh, đqgrvcregi vớfjfvi Long Nhịfkzlhcfyi:

- Nhữokvtng hạueylng ngưoxprueyli vôhiuftrkrng nàmhxty, lâhrvum trậsfzgn đqgrvàmhxto thoáxllrt, ngưoxprơtdfki đqgrvi xửrirfzmee đqgrvi!

...

- Cáxllri gìywng? Long Ngâhrvum Dãalkt thảfbtgo phạueylt Giang Hãalktn Hầuscpu, bịfkzl Giang Trầuscpn từhrvu trêfkzln trờueyli giáxllrng xuốcregng, tạueyli chỗomtl bắcbgrn chếvvuwt? Cùooieng nhau bịfkzl giếvvuwt còmhxtn cóhcfy Long Nhấeardt? Còmhxtn cóhcfy Nhạueyln Môhiufn Hầuscpu truyềffqvn nhâhrvun Yếvvuwn Nhấeardt Minh?

- Giang Trầuscpn trởhgys lạueyli rồoyeji? Hắcbgrn khôhiufng chếvvuwt? Long Ngâhrvum Dãalkt bịfkzl hắcbgrn bắcbgrn chếvvuwt?

tdfk hồoyej chỉiaoeooieng mộgeokt phújgwqt đqgrvoyejng hồoyej thờueyli gian, tin tứyexec Long Ngâhrvum Dãalkt bịfkzl giếvvuwt, Long Nhấeardt vẫaiugn lạueylc, Giang Trầuscpn cưoxprueylng thếvvuw trởhgys vềffqv, liềffqvn truyềffqvn khắcbgrp toàmhxtn bộgeokoxprơtdfkng đqgrvôhiuf.

Nhấeardt làmhxt nhữokvtng chưoxpr hầuscpu đqgrvãalkt đqgrvuscpu phụsfcoc Long Đicffjvwung Hầuscpu kia, càmhxtng làmhxt khiếvvuwp sợcreg khôhiufng hiểtrkru, miệfbtgng đqgrvuscpy đqgrvătrkŕng chát.

Bọcogdn hắcbgrn cơtdfk hồoyej khôhiufng thểtrkr tin đqgrvưoxprcregc lỗomtl tai củsfcoa mìywngnh, dùooieng tinh nhuệfbtg củsfcoa Long Đicffjvwung Hầuscpu, tătrkrng thêfkzlm Long Nhấeardt mưoxprueyli mộgeokt mạueylch Châhrvun khímxmu đqgrvueyli sưoxpr tọcogda trấeardn, nhưoxpr thếvvuwmhxto sẽhcfy bịfkzl Giang Trầuscpn bắcbgrn chếvvuwt?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.