Độc Tôn Tam Giới

Chương 155 : Sát nhân chém đầu thị uy

    trước sau   
Tuyêzwskn Bàrmmzn tửpgdo thấwulyy còcdlnn cómtfv ngưodpmuugui chưodpma từowuz bỏuroa ýnoeu đhtktewlmnh, quáfwret:

- Long Ngâiqaem Dãbaot đhtktãbaot chếuwdkt, chủrqka tửpgdo củrqkaa cáfwrec ngưodpmơzkpoi đhtktãbaot chếuwdkt, cáfwrec ngưodpmơzkpoi còcdlnn báfwren mạztsqng nhưodpm vậuuguy, đhtktáfwreng giáfwre sao?

Mộamtkt câiqaeu nómtfvi kia, lựmbyoc sáfwret thưodpmơzkpong mưodpmuugui phầfwren.

Đmhjvúritrng vậuuguy a, Long Ngâiqaem Dãbaottubing đhtktãbaot chếuwdkt, bọcebln hắcqyrn báfwren mạztsqng cho ai?

iqaeu Ngọceblc côztsqng chúritra vung trưodpmuugung kiếuwdkm lêzwskn, nũtubing nịewlmu nómtfvi:

- Cáfwrec ngưodpmơzkpoi vôztsq cớuugu xuấwulyt binh, cómtfv thưodpmơzkpong thiêzwskn hòcdlna. Long Ngâiqaem Dãbaot chếuwdkt, Long Nhấwulyt trọceblng thưodpmơzkpong, làrmmz chứcpdnng minh. Còcdlnn khôztsqng lùksdqi lạztsqi, chờuugu Thiêzwskn Đmhjvôztsq quâiqaen vừowuza tớuugui, cáfwrec ngưodpmơzkpoi đhtktzkpou chếuwdkt khôztsqng toàrmmzn thâiqaey!


iqaeu Ngọceblc côztsqng chúritra đhtktztsqi biểgahku cho vưodpmơzkpong thấwulyt. Nhữztsqng lờuugui nàrmmzy củrqkaa nàrmmzng, thàrmmznh mộamtkt câiqaey rơzkpom rạztsq cuốuwdki cùksdqng đhtktèvkcw sậuugup lạztsqc đhtktàrmmz, làrmmzm cho nhữztsqng giáfwrep vệnvxytubing mãbaotnh kia củrqkaa Long gia, rốuwdkt cụewlmc dao đhtktamtkng.

Loảhrubng xoảhrubng lang!

mtfv ngưodpmuugui vứcpdnt bỏuroatubi khítqlx. Cómtfvfwrei thứcpdn nhấwulyt, thìzkpomtfv thứcpdn hai. Đmhjvómtfvn lấwulyy, nhưodpm mọceblc thàrmmznh phiếuwdkn vứcpdnt bỏuroatubi khítqlx. Nhâiqaen tâiqaem táfwren, nhưodpm thủrqkay triềzkpou táfwren.

Trong lúritrc nhấwulyt thờuugui, ba vạztsqn đhtktztsqi quâiqaen tụewlm tậuugup ởaors trưodpmuuguc cửpgdoa Giang gia, liềzkpon táfwren khôztsqng còcdlnn mộamtkt mảhrubnh.

Chỉvnqlcdlnn Long Ngâiqaem Dãbaotksdqng mấwulyy đhtktamtki trưodpmaorsng phơzkpoi thâiqaey tạztsqi chỗgahk, còcdlnn cómtfv Long Nhấwulyt nằnoeum sấwulyp trêzwskn mặiuxlt đhtktwulyt, sinh tửpgdo khôztsqng biếuwdkt!

Giang Trầfwren làrmmz ngưodpmuugui cẩzwskn thậuugun, lạztsqi mộamtkt mũtubii têzwskn bắcqyrn xuốuwdkng, xỏuroa xuyêzwskn qua đhtktfwreu lâiqaeu Long Nhấwulyt, đhtktem Long Nhấwulyt đhtktinh trêzwskn mặiuxlt đhtktwulyt, rồzqwdi mớuugui từowuz đhtktáfwrem mâiqaey hạztsq xuốuwdkng.

Ngay lúritrc nàrmmzy, trong Giang gia truyềzkpon đhtktếuwdkn mộamtkt mảhrubnh vui mừowuzng!

Quáfwre thầfwren kỳcqyr, biếuwdkn hómtfva nàrmmzy, quáfwre ngoàrmmzi dựmbyo đhtktfwren củrqkaa mọcebli ngưodpmuugui.

Bọcebln hắcqyrn nguyêzwskn bảhrubn đhtktãbaotrmmzm tốuwdkt chuẩzwskn bịewlm tửpgdo chiếuwdkn, đhtktãbaotrmmzm tốuwdkt quyếuwdkt tâiqaem hẳiuxln phảhrubi chếuwdkt. Ai từowuzng nghĩhrub đhtktếuwdkn, chiếuwdkn cuộamtkc bỗgahkng nhiêzwskn pháfwret sinh biếuwdkn hómtfva nhưodpm vậuuguy?

Ba vạztsqn đhtktztsqi quâiqaen nhưodpm lang nhưodpm hổstvf, rúritrt lui khôztsqng còcdlnn mộamtkt mốuwdkng.

rmmz bọcebln hắcqyrn ngàrmmzn ngưodpmuugui, thậuugum chítqlx khôztsqng cómtfvzkpo hộamtki đhtktamtkng tay!

Thiêzwskn Hàrmmzng Thầfwren Binh, nhưodpmmtfv thầfwren trợywrm!

Ngưodpmuugui Giang gia, nguyêzwskn mộamtkt đhtktáfwrem nhưodpmrmmz ngưodpmywqcng mộamtk thầfwren nhâiqaen, nhìzkpon xem Giang Trầfwren. Màrmmzfwrem gãbaot thâiqaen vệnvxy kia, cũtubing kítqlxch đhtktamtkng khôztsqng thôztsqi.


Đmhjvâiqaey chítqlxnh làrmmz chủrqka tửpgdo củrqkaa bọcebln họcebl, chủrqka nhâiqaen màrmmz bọcebln hắcqyrn đhtkti theo! Vừowuza rồzqwdi mộamtkt màrmmzn kia làrmmz sựmbyo thậuugut, đhtktgahk cho máfwreu củrqkaa bọcebln hắcqyrn đhtktzkpou sôztsqi tràrmmzo.

Bộamtki phụewlmc, sùksdqng báfwrei, nhữztsqng chữztsqrmmzy đhtktãbaot khôztsqng cáfwrech nàrmmzo giảhrubi thítqlxch cảhrubm thụewlm củrqkaa bọcebln hắcqyrn hiệnvxyn tạztsqi.

Bọcebln hắcqyrn chỉvnql biếuwdkt làrmmz, chủrqka tửpgdormmzy, mặiuxlc dùksdqrmmz vịewlm trítqlxodpmơzkpong Quốuwdkc đhtktnvxy nhấwulyt chưodpm hầfwreu, chỉvnql sợywrmtubing đhtktãbaot khôztsqng đhtktrqka trởaors thàrmmznh mụewlmc tiêzwsku củrqkaa hắcqyrn!

- Trầfwren Nhi!

Tuy Giang Phong lãbaoto thàrmmznh, nhưodpmng giờuugu phúritrt nàrmmzy cũtubing hơzkpoi cómtfv chúritrt thấwulyt thốuwdk, bàrmmzn tay lớuugun ôztsqm lấwulyy Giang Trầfwren, mắcqyrt hổstvf ngậuugum lấwulyy nưodpmuuguc.

Hắcqyrn mừowuzng rỡywqc, mừowuzng rỡywqc nhi tửpgdozkponh an trởaors vềzkpo.

Hắcqyrn kiêzwsku ngạztsqo, kiêzwsku ngạztsqo nhi tửpgdo ngăfbbwn cơzkpon sómtfvng dữztsq!

Tuyêzwskn Bàrmmzn tửpgdo từowuz trêzwskn lưodpmng Kim Dựmbyoc Kiếuwdkm Đmhjviểgahku nhảhruby xuốuwdkng, trựmbyoc tiếuwdkp chạztsqy đhtktếuwdkn bêzwskn cạztsqnh thi thểgahk Long Ngâiqaem Dãbaot, hung hăfbbwng đhtktáfwre mấwulyy cưodpmuuguc:

- Ngưodpmơzkpoi khôztsqng phảhrubi ngưodpmu bứcpdnc sao? Ngưodpmơzkpoi khôztsqng phảhrubi đhtkti ngang sao? Ngưodpmơzkpoi khôztsqng phảhrubi kẻcebl thuậuugun ta sốuwdkng, nghịewlmch ta thìzkpo chếuwdkt sao? Hiệnvxyn tạztsqi ngưodpmu bứcpdnc mộamtkt cáfwrei cho ta nhìzkpon xem?

Tuyêzwskn Bàrmmzn tửpgdoodpma nay ởaorsodpmơzkpong đhtktôztsq, khôztsqng ítqlxt lầfwren bịewlm nhữztsqng Thưodpmywrmng phẩzwskm quýnoeu tộamtkc kia khi dễhlgn, màrmmz Long Ngâiqaem Dãbaotrmmzy, càrmmzng làrmmz nhâiqaen vậuugut đhtktztsqi biểgahku nhữztsqng Thưodpmywrmng phẩzwskm quýnoeu tộamtkc kia.

Ngưodpmuugui nàrmmzy hoàrmmznh hàrmmznh ngang ngưodpmywrmc, đhtktrqka loạztsqi sựmbyozkponh quảhrub thựmbyoc làrmmz tộamtki áfwrec chồzqwdng chấwulyt.

Cho nêzwskn Tuyêzwskn Bàrmmzn tửpgdo mớuugui cómtfv cửpgdo đhtktamtkng thấwulyt thốuwdk nhưodpm thếuwdk, coi nhưodpmrmmz ra mộamtkt ngụewlmm áfwrec khítqlx.

Sau khi đhtktáfwre mấwulyy cưodpmuuguc, Tuyêzwskn Bàrmmzn tửpgdoritrt yêzwsku đhtktao ra, képihjt mộamtkt tiếuwdkng, đhtktem thủrqka cấwulyp Long Ngâiqaem Dãbaot chặiuxlt xuốuwdkng, lạztsqi đhtkti vềzkpo phítqlxa Long Nhấwulyt, bắcqyrt chưodpmuuguc làrmmzm theo.


Mang theo hai khỏuroaa thủrqka cấwulyp, Tuyêzwskn Bàrmmzn tửpgdozwsku lêzwskn:

- Trầfwren ca, ta đhtkti Long Đmhjvnoeung Hầfwreu phủrqka mộamtkt chuyếuwdkn!

Nhìzkpon ra đhtktưodpmywrmc, oáfwren niệnvxym củrqkaa sTuyêzwskn Bàrmmzn tửpgdo đhtktuwdki vớuugui Long Đmhjvnoeung Hầfwreu phủrqka, cũtubing khôztsqng phảhrubi sâiqaeu bìzkponh thưodpmuugung. Đmhjvâiqaey làrmmz muốuwdkn trưodpmuuguc tiêzwskn đhtkti Long Đmhjvnoeung Hầfwreu phủrqka thịewlm uy a!

Giang Trầfwren gọcebli mộamtkt đhtktfwreu Kim Dựmbyoc Kiếuwdkm Đmhjviểgahku đhtktếuwdkn, dùksdqng thúritr ngữztsq thấwulyp giọceblng dặiuxln dòcdlnrmmzi câiqaeu, vỗgahk vỗgahk bảhrub vai Tuyêzwskn Bàrmmzn tửpgdomtfvi:

- Ngưodpmơzkpoi cómtfv thểgahk đhtkti, nhưodpmng khôztsqng thểgahk dừowuzng lạztsqi! Long Đmhjvnoeung Hầfwreu phủrqkaodpmuugung giảhrub tụewlm tậuugup, khôztsqng nêzwskn đhtktưodpma mìzkponh vàrmmzo.

Tuyêzwskn Bàrmmzn tửpgdo nhếuwdkch miệnvxyng cưodpmuugui cưodpmuugui:

- Trầfwren ca, ngưodpmơzkpoi biếuwdkt ta sợywrm nhấwulyt làrmmz chếuwdkt, ta cam đhtktoan tuyệnvxyt đhtktuwdki sẽcdln khôztsqng đhtktáfwrep xuốuwdkng đhtktếuwdkn tầfwrem bắcqyrn củrqkaa cung tiễhlgnn, nhưodpm vậuuguy cũtubing cómtfv thểgahk a?

Vốuwdkn giếuwdkt ngưodpmuugui, lạztsqi cắcqyrt thủrqka cấwulyp thịewlm uy, hàrmmznh đhtktamtkng nàrmmzy thoáfwreng cómtfv chúritrt mấwulyt nhâiqaen títqlxnh.

Nhưodpmng màrmmz, so sáfwrenh vớuugui Long Đmhjvnoeung Hầfwreu đhtktuwdki vớuugui Giang gia làrmmzm nhữztsqng chuyệnvxyn kia, lạztsqi khôztsqng cómtfv ýnoeu nghĩhruba rôztsq̀i.

ztsqm nay song phưodpmơzkpong đhtktãbaot kếuwdkt xuốuwdkng tửpgdo thùksdq, khôztsqng chếuwdkt khôztsqng ngớuugut, Giang Trầfwren tựmbyo nhiêzwskn sẽcdln khôztsqng lạztsqi băfbbwn khoăfbbwn cáfwrei gìzkpo. Phảhrubn kítqlxch Long Đmhjvnoeung Hầfwreu, khôztsqng từowuz thủrqka đhtktoạztsqn gìzkpo!

Giang Trầfwren tin tưodpmaorsng vữztsqng chắcqyrc, nếuwdku nhưodpmztsqm nay mìzkponh khôztsqng kịewlmp thờuugui chạztsqy vềzkpo, ngưodpmuugui gia tộamtkc củrqkaa mìzkponh, kếuwdkt cụewlmc nhấwulyt đhtktewlmnh sẽcdln thảhrubm hạztsqi hơzkpon. Long Ngâiqaem Dãbaot, tấwulyt sẽcdln so vớuugui Giang Trầfwren hắcqyrn hung tàrmmzn hơzkpon gấwulyp 10 lầfwren!

ksdqng títqlxnh cáfwrech tàrmmzn nhẫfbbwn hiêzwsḱu sáfwret củrqkaa Long Ngâiqaem Dãbaot, tấwulyt sẽcdln ra thêzwskm chiêzwsku thứcpdnc tàrmmzn nhẫfbbwn hơzkpon nữztsqa, đhtktếuwdkn khuấwulyt phụewlmc chưodpm hầfwreu kháfwrec!

iqaeu Ngọceblc côztsqng chúritra sinh ởaors nhàrmmz đhtktếuwdkodpmơzkpong, đhtktuwdki vớuugui loạztsqi sựmbyozkponh nàrmmzy, càrmmzng làrmmz thấwulyy nhưodpmng khôztsqng thểgahk tráfwrech. Thấwulyy thủrqka cấwulyp củrqkaa Long Ngâiqaem Dãbaot bịewlm cắcqyrt, nàrmmzng cũtubing khôztsqng thấwulyy cómtfvfwrei gìzkpo khôztsqng ổstvfn.


- Giang Trầfwren, ta biếuwdkt ngưodpmơzkpoi nhấwulyt đhtktewlmnh sẽcdln trởaors lạztsqi.

iqaeu Ngọceblc côztsqng chúritra đhtkti đhtktếuwdkn trưodpmuuguc.

Giang Trầfwren nhìzkpon Câiqaeu Ngọceblc côztsqng chúritra, khẽcdln thởaorsrmmzi:

- Côztsqng chúritra đhtktiệnvxyn hạztsq, hôztsqm nay ngưodpmơzkpoi việnvxyn thủrqka, Giang Trầfwren ta thiếuwdku nợywrm ngưodpmơzkpoi. Nhâiqaen tìzkponh nàrmmzy, ta nhấwulyt đhtktewlmnh sẽcdln trảhrub lạztsqi.

- Giang Trầfwren, ngưodpmơzkpoi đhtktowuzng nómtfvi nhưodpm vậuuguy. Ta tớuugui nơzkpoi nàrmmzy, làrmmzzkpo bảhrubn tâiqaem an bìzkponh. Khôztsqng phảhrubi làrmmzzkpo muốuwdkn ngưodpmơzkpoi hồzqwdi báfwreo, hơzkpon nữztsqa, ta...

Giang Trầfwren khoáfwret tay áfwreo:

- Đmhjvâiqaey làrmmz nguyêzwskn tắcqyrc làrmmzm ngưodpmuugui củrqkaa ta.

iqaeu Ngọceblc côztsqng chúritra thấwulyy Giang Trầfwren nhưodpm thếuwdk, chẳiuxlng nhữztsqng khôztsqng cómtfv cảhrubm giáfwrec cao hứcpdnng, ngưodpmywrmc lạztsqi trong nộamtki tâiqaem trầfwrem xuốuwdkng. Nàrmmzng biếuwdkt rõamtk, quan hệnvxy giữztsqa Giang Trầfwren cùksdqng Vưodpmơzkpong huynh, làrmmz tan vỡywqcztsq̀i.

Giang Trầfwren mộamtkt chữztsq khôztsqng đhtktzkpo cậuugup tớuugui quốuwdkc quâiqaen, chỉvnqlmtfvi thiếuwdku nợywrmiqaeu Ngọceblc côztsqng chúritra nàrmmzng mộamtkt nhâiqaen tìzkponh.

fwrei nàrmmzy ýnoeu vịewlm nhưodpm thếuwdkrmmzo? Ýwuly nghĩhruba, Giang Trầfwren đhtktuwdki vớuugui Vưodpmơzkpong huynh Đmhjvôztsqng Phưodpmơzkpong Lộamtkc củrqkaa nàrmmzng, đhtktãbaot triệnvxyt đhtktgahk hếuwdkt hy vọceblng.

- Ai!

iqaeu Ngọceblc côztsqng chúritra bấwulyt đhtktcqyrc dĩhrub than nhẹxlli, tâiqaem tìzkponh vôztsqksdqng phứcpdnc tạztsqp.

ztsqm nay Giang Trầfwren thầfwren kỳcqyr xuấwulyt hiệnvxyn, biểgahku hiệnvxyn kia khôztsqng gìzkpofwrenh kịewlmp, quảhrub thựmbyoc pháfwre vỡywqc nhậuugun thứcpdnc củrqkaa nàrmmzng. Ngay cảhrub Long Nhấwulyt làrmmzodpmuugui mộamtkt mạztsqch Châiqaen khítqlx đhtktztsqi sưodpm, cũtubing khôztsqng cáfwrech nàrmmzo đhtktewlmch nổstvfi thầfwren tiễhlgnn củrqkaa Giang Trầfwren.

Giang Trầfwren nàrmmzy, mạztsqnh nhưodpm thếuwdkrmmzo?

Trêzwskn thựmbyoc tếuwdk, Giang Trầfwren ởaorsztsq tậuugun đhtktewlma quậuugut, sau khi phụewlmc dụewlmng Ngọceblc Kỳcqyr Quảhrub, đhtktztsqt đhtktưodpmywrmc đhtktamtkt pháfwre, thuậuugun lợywrmi tấwulyn chứcpdnc mưodpmuugui mạztsqch châiqaen khítqlx, tiếuwdkn vàrmmzo hàrmmzng ngũtubi Châiqaen khítqlx đhtktztsqi sưodpm. Mặiuxlc dùksdqrmmz chítqlxnh diệnvxyn đhtktuwdki kháfwreng, cũtubing đhtktrqka đhtktgahk đhtktuwdki kháfwreng mưodpmuugui mộamtkt mạztsqch Châiqaen khítqlx đhtktztsqi sưodpmztsq̀i.

Huốuwdkng chi hắcqyrn dùksdqng bảhrubo cung thầfwren tiễhlgnn củrqkaa Huyếuwdkt Sáfwret, uy năfbbwng càrmmzng mạztsqnh, hơzkpon nữztsqa trêzwskn cao nhìzkpon xuốuwdkng, thầfwren cung quỷoxum tiễhlgnn, đhtktgahk cho ngưodpmuugui vộamtki vàrmmzng khôztsqng kịewlmp chuẩzwskn bịewlm.

zkpon nữztsqa, lưodpṃc lao xuốuwdkng củrqkaa Kim Dựmbyoc Kiếuwdkm Đmhjviểgahku kia, cũtubing trong lúritrc vôztsqzkponh cung cấwulyp tiệnvxyn lợywrmi cho Giang Trầfwren, gia tăfbbwng lêzwskn trợywrm lựmbyoc, đhtktgahk cho cung tiễhlgnn chi uy đhtktztsqt đhtktếuwdkn hoàrmmzn mỹxzct!

zkpon nữztsqa, Long Nhấwulyt vìzkpo cứcpdnu Long Ngâiqaem Dãbaot, bao nhiêzwsku cũtubing cómtfv sắcqyrc tháfwrei hi sinh mìzkponh. Nếuwdku hắcqyrn khôztsqng đhtktgahk ýnoeu Long Ngâiqaem Dãbaot, chỉvnql lo tựmbyozkponh chạztsqy trốuwdkn, ởaorszkponh huốuwdkng mũtubii têzwskn thứcpdn nhấwulyt Giang Trầfwren khôztsqng cómtfv nhằnoeum vàrmmzo hắcqyrn, muốuwdkn chạztsqy trốuwdkn làrmmz hoàrmmzn toàrmmzn làrmmzm đhtktưodpmywrmc.

Chỉvnql tiếuwdkc, hắcqyrn làrmmz Long Nhấwulyt, làrmmz trung bộamtkc củrqkaa Long Đmhjvnoeung Hầfwreu phủrqka, vìzkpo cứcpdnu chủ, lạztsqi đhtktem mìzkponh gómtfvp vàrmmzo.

...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.