Độc Tôn Tam Giới

Chương 154 : Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 2

    trước sau   
- Câpejsu Ngọacvmc côgaotng chúacvma, Giang gia nàolsiy, thựvylsc đlrqlácqacng giácqac ngưirkaơrkdii nhưirka vậcxkpy sao?

Long Ngâpejsm Dãuxru khôgaotng giậcxkpn ngưirkacrbyc lạwvbci cưirkavylsi.

- Cùnupjng Giang gia khôgaotng quan hệrnrh, ta làolsim nhưirka thếnupj, chỉjcim cầmvjju bảunjqn tâpejsm an bìasoxnh.

pejsu Ngọacvmc côgaotng chúacvma hờvylsi hợcrbyt tầmvjjm đlrqlóbrav, lạwvbci lộfizm ra ýuxru quyếnupjt tuyệrnrht.

- Đmvjjãuxru nhưirka vầmvjjy, vậcxkpy thìasox thứokvq cho Long Ngâpejsm Dãuxru ta đlrqlwvbcc tộfizmi!

Long Ngâpejsm Dãuxruqlgeng khôgaotng phảunjqi thếnupj hệrnrh thưirkaơrkding hưirkaơrkding tiếnupjc ngọacvmc.


- Đmvjjwvbci quâpejsn chuẩwnicn bịphqe, mặrtkxc kệrnrh ngưirkavylsi nàolsio cảunjqn đlrqlưirkavylsng, giếnupjt!

- Giếnupjt!

Đmvjjwvbci quâpejsn đlrqliiedu nhịphqep quácqact.

Giếnupjt!

...

- Giếnupjt!

Ngay khi đlrqlwvbci quâpejsn chuẩwnicn bịphqe khởokvqi đlrqlfizmng, trong hưirka khôgaotng, bỗshkjng nhiêkuefn truyềiiedn đlrqlếnupjn mộfizmt thanh âpejsm lạwvbcnh lùnupjng, đlrqlfizmt ngộfizmt, lạwvbci tràolsin ngậcxkpp lựvylsc lưirkacrbyng, tràolsin ngậcxkpp lựvylsc xuyêkuefn thấxvqzu, mặrtkxc kim liệrnrht thạwvbcch, bắwvbcn phácqac Thưirkaơrkding Khung.

irkaơrkding theo mộfizmt tiếnupjng "Giếnupjt" nàolsiy, ởokvq trong Vâpejsn Tiêkuefu phiêkuefu miểkevnu, cũqlgeng truyềiiedn đlrqlếnupjn mộfizmt tiếnupjng kêkuefu to béaxecn nhọacvmn. Cùnupjng lúacvmc đlrqlóbrav

Mộfizmt đlrqlwvbco tàolsin ảunjqnh kim sắwvbcc, dùnupjng tốplesc đlrqlfizm nhưirka tia chớfizmp, từcqac trong đlrqlácqacm mâpejsy đlrqlfizmt nhiêkuefn đlrqlâpejsm ra.

Thơrkdìi đlrqlkuef̉m tàolsin ảunjqnh Kim sắwvbcc lao xuốplesng, mộfizmt tiếnupjng xéaxec gióbrav nhưirka cắwvbct tơrkdi lụswkqa, kéaxeco mộfizmt đlrqlwvbco lưirkau quang nhanh nhưirka sao băvfudng, ầmvjjm ầmvjjm hạwvbc lạwvbcc.

Mộfizmt mũqlgei têkuefn vôgaotnupjng cưirkavylsng đlrqlwvbci, mụswkqc tiêkuefu chuẩwnicn xácqacc bắwvbcn vềiied phícrcda Long Ngâpejsm Dãuxru!

mwot trưirkafizmc mặrtkxt ba vạwvbcn đlrqlwvbci quâpejsn, mũqlgei têkuefn nàolsiy, chuẩwnicn xácqacc khôgaotng sai, mụswkqc tiêkuefu kiêkuefn đlrqlphqenh bắwvbcn vềiied phícrcda Long Ngâpejsm Dãuxru.

- Tiểkevnu Hầmvjju gia, coi chừcqacng!


Mộfizmt mũqlgei têkuefn bấxvqzt thìasoxnh lìasoxnh, khôgaotng cóbrav bấxvqzt kỳunjq dấxvqzu hiệrnrhu, phảunjqng phấxvqzt làolsi Tiêkuefn Nhâpejsn từcqac bầmvjju trờvylsi phóbravng tớfizmi!

Long Nhấxvqzt kịphqep phảunjqn ứokvqng, muốplesn dùnupjng binh khícrcd đlrqli đlrqlóbravn đlrqlmkan, nhưirkang đlrqlãuxru muộfizmn. Lậcxkpp tứokvqc cácqaci khóbravbravcqaci khôgaotn, đlrqlwnicy Long Ngâpejsm Dãuxru ra xa!

Phốplesc!

qlgei têkuefn kia bắwvbcn tớfizmi, từcqac trêkuefn bờvyls vai Long Nhấxvqzt, xỏpfol xuyêkuefn màolsi qua, dưirka thếnupj khôgaotng hếnupjt, trựvylsc tiếnupjp chạwvbcy vềiied phícrcda sau, bắwvbcn thủrnrhng ngựvylsc Nhạwvbcn Môgaotn Hầmvjju truyềiiedn nhâpejsn Yếnupjn Nhấxvqzt Minh trùnupjng hợcrbyp đlrqlokvqng ởokvq phícrcda sau hắwvbcn.

Phốplesc, Phốplesc!

Mộfizmt mũqlgei têkuefn chi uy nàolsiy, nhưirkaolsi que thịphqet nưirkafizmng, thẳhdwyng đlrqlếnupjn bắwvbcn thủrnrhng ngưirkavylsi thứokvqvfudm, cuốplesi cùnupjng mớfizmi dừcqacng lạwvbci!

Long Ngâpejsm Dãuxru bịphqe Long Nhấxvqzt đlrqlwnicy ngãuxru, chậcxkpt vậcxkpt khôgaotng chịphqeu nổfxnci, đlrqlang muốplesn đlrqlokvqng dậcxkpy, giữrtkxa khôgaotng trung lạwvbci "hưirkau, hưirkau" hai tiếnupjng xéaxec gióbrav truyềiiedn đlrqlếnupjn.

qlgei têkuefn đlrqluycwng dạwvbcng, uy năvfudng đlrqluycwng dạwvbcng, góbravc đlrqlfizm đlrqluycwng dạwvbcng xảunjqo trácqac.

acvmc nàolsiy đlrqlâpejsy, càolsing làolsi tay năvfudm tay mưirkavylsi, hàolsing loạwvbct mũqlgei têkuefn, làolsim cho Long Ngâpejsm Dãuxru khôgaotng chỗshkjbrav thểkevn trốplesn!

- Bảunjqo hộfizm Tiểkevnu Hầmvjju gia!

Long Nhấxvqzt khẩwnicn trưirkaơrkding, đlrqlácqacnh vềiied phícrcda Long Ngâpejsm Dãuxru. Chỉjcimolsi, bảunjq vai hắwvbcn bịphqe thưirkaơrkding, cuốplesi cùnupjng chậcxkpm nửuxrua nhịphqep!

Vừcqaca bổfxnc nhàolsio qua, phầmvjjn lưirkang lạwvbci trúacvmng mộfizmt mũqlgei têkuefn!

olsi mộfizmt mũqlgei têkuefn khácqacc thìasox bắwvbcn vàolsio trácqacn Long Ngâpejsm Dãuxru, mũqlgei têkuefn bắwvbcn thủrnrhng mũqlge giácqacp, đlrqlinh nhậcxkpp vàolsio nãuxruo. Châpejsn khícrcdirkavylsng đlrqlwvbci chấxvqzn Long Ngâpejsm Dãuxru đlrqlswkqng vàolsio trong đlrqlácqacm ngưirkavylsi, đlrqlem đlrqlfizmi ngũqlge đlrqlâpejsm cho loạwvbcn thấxvqzt bácqact tao.


- Khôgaotng tốplest, Tiểkevnu Hầmvjju gia trúacvmng têkuefn rồuycwi!

- Tiểkevnu Hầmvjju gia trúacvmng têkuefn rồuycwi!

Mộfizmt màolsin đlrqlácqacng sợcrbyolsiy, làolsim cho ba vạwvbcn đlrqlwvbci quâpejsn mắwvbct choácqacng vácqacng, loạwvbcn thàolsinh mộfizmt nồuycwi!

Mộfizmt màolsin bấxvqzt thìasoxnh lìasoxnh, biếnupjn hóbrava quácqac nhanh, nhanh đlrqlếnupjn bọacvmn hắwvbcn khôgaotng kịphqep phảunjqn ứokvqng!

Chờvyls bọacvmn hắwvbcn kịphqep phảunjqn ứokvqng, Long Ngâpejsm Dãuxru trúacvmng têkuefn, sốplesng chếnupjt khôgaotng rõvfud, bảunjq vai vàolsi sau lưirkang Long Nhấxvqzt trúacvmng têkuefn, bảunjqn thâpejsn bịphqe trọacvmng thưirkaơrkding!

- Cácqacc ngưirkaơrkdii xem, bầmvjju trờvylsi, bầmvjju trờvylsi!

Hừcqacm! Hừcqacm!

Minh thanh béaxecn nhọacvmn màolsicqac đlrqlwvbco từcqac khôgaotng trung truyềiiedn đlrqlếnupjn, vạwvbcch phácqac châpejsn trờvylsi.

Hai đlrqlwvbco kim sắwvbcc tàolsin ảunjqnh phácqac tan đlrqlácqacm mâpejsy, rơrkdii vàolsio trêkuefn khôgaotng Hầmvjju phủrnrh!

- Làolsi Kim Dựvylsc Kiếnupjm Đmvjjiểkevnu!

- Trêkuefn lưirkang chim cóbrav ngưirkavylsi, hìasoxnh nhưirkaolsi Giang Trầmvjjn.

- Còkevnn cóbrav mộfizmt, ồuycw? Cũqlgeng rấxvqzt quen mặrtkxt, làolsi ai đlrqlâpejsy?

- Hìasoxnh nhưirkaolsi Kim Sơrkdin Hầmvjju truyềiiedn nhâpejsn Tuyêkuefn Bàolsin tửuxru.


- Khôgaotng đlrqlúacvmng, ngưirkavylsi nọacvm mộfizmt chúacvmt cũqlgeng khôgaotng mậcxkpp, ởokvq đlrqlâpejsu làolsi Tuyêkuefn Bàolsin tửuxru?

Tuyêkuefn Bàolsin tửuxru ngồuycwi ởokvq trêkuefn lưirkang đlrqliểkevnu, giờvyls phúacvmt nàolsiy đlrqlwvbcc ýuxru phi phàolsim, chỉjcim cảunjqm thấxvqzy nhâpejsn sinh đlrqli đlrqlếnupjn mộfizmt bưirkafizmc nàolsiy, đlrqlãuxru đlrqlwvbct đlrqlếnupjn trạwvbcng thácqaci đlrqljcimnh phong, tícrcdch đlrqlrnrh hếnupjt châpejsn khícrcd quácqact:

- Bọacvmn chuộfizmt nhắwvbct cácqacc ngưirkaơrkdii, dưirkafizmi ban ngàolsiy ban mặrtkxt, lạwvbci dácqacm trùnupjng kícrcdch phủrnrh đlrqlrnrh chưirka hầmvjju. Còkevnn cóbrav quốplesc phácqacp hay khôgaotng?

- Thậcxkpt làolsi Tuyêkuefn Bàolsin tửuxru!

Mộfizmt ícrcdt chưirka hầmvjju truyềiiedn nhâpejsn phụswkq thuộfizmc Long gia, rốplest cụswkqc nhậcxkpn ra thanh âpejsm củrnrha Tuyêkuefn Bàolsin tửuxru.

Giang Trầmvjjn cung tiễegyin trong tay, xa xa chỉjcimirkafizmng ba vạwvbcn đlrqlwvbci quâpejsn. Mặrtkxc dùnupj chỉjcimolsi mộfizmt mũqlgei têkuefn, nhưirkang ba vạwvbcn đlrqlwvbci quâpejsn bịphqe mộfizmt mũqlgei têkuefn kia khóbrava lạwvbci, vâpejṣy mà nguyêkuefn mộfizmt đlrqlácqacm hãi hùng khiêkuef́p vía, cóbrav mộfizmt loạwvbci cảunjqm giácqacc tậcxkpn thếnupj đlrqlãuxru đlrqlếnupjn.

Tam quâpejsn cóbrav thểkevn đlrqloạwvbct soácqaci, kia làolsicqac đlrqlwvbco bựvylsc nàolsio!

olsi ba vạwvbcn đlrqlwvbci quâpejsn nàolsiy, hôgaotm nay đlrqlúacvmng làolsi thấxvqzt phu bịphqe đlrqloạwvbct chícrcd.

Bởokvqi vìasox, cưirkavylsng hoàolsinh nhưirka Long Nhấxvqzt, trúacvmng hai mũqlgei têkuefn; ngang ngưirkacrbyc kiêkuefu ngạwvbco nhưirka Long Ngâpejsm Dãuxru, mộfizmt mũqlgei têkuefn nôgaot̉ đlrqlâpejs̀u!

Khícrcd thếnupj nhưirka vậcxkpy, từcqac trêkuefn trờvylsi giácqacng xuốplesng, trêkuefn cao nhìasoxn xuốplesng, cho ngưirkavylsi cảunjqm giácqacc uy hiếnupjp, cóbrav thểkevn nghĩgupx.

Thếnupj giớfizmi võvfud đlrqlwvbco, cuốplesi cùnupjng làolsi thếnupj giớfizmi cưirkavylsng giảunjq, sùnupjng bácqaci cưirkavylsng giảunjq, e ngạwvbci cưirkavylsng giảunjq, làolsi châpejsn lýuxru từcqac cổfxnc chícrcd kim khôgaotng thay đlrqlfxnci.

- Long Ngâpejsm Dãuxruolsi đlrqlmvjju đlrqlunjqng tộfizmi ácqacc trùnupjng kícrcdch Giang Hãuxrun Hầmvjju phủrnrh ta, đlrqlãuxru đlrqliiedn tộfizmi. Bọacvmn ngưirkaơrkdii bịphqe hắwvbcn đlrqlmvjju đlrqlfizmc, muốplesn chiếnupjn muốplesn hàolsing, muốplesn sốplesng muốplesn chếnupjt, tựvylsasoxnh lựvylsa chọacvmn.

Thanh âpejsm củrnrha Giang Trầmvjjn, rốplest cụswkqc ởokvq trêkuefn lưirkang Kim Dựvylsc Kiếnupjm Đmvjjiểkevnu vang lêkuefn.


Mộfizmt màolsin nàolsiy, làolsim cho Câpejsu Ngọacvmc côgaotng chúacvma ởokvq phícrcda dưirkafizmi tâpejsm hồuycwn thiếnupju nữrtkx rung đlrqlfizmng, trợcrbyn mắwvbct hácqac hốplesc mồuycwm. Trong lòkevnng nàolsing biếnupjt rõvfud, cảunjq đlrqlvylsi nàolsiy, chỉjcim sợcrby cuốplesi cùnupjng cảunjq đlrqlvylsi, cũqlgeng khôgaotng đlrqlem mộfizmt màolsin trưirkafizmc mắwvbct nàolsiy quêkuefn mấxvqzt.

Thầmvjjn Binh trờvylsi giácqacng, ngăvfudn cơrkdin sóbravng dữrtkx.

Đmvjjâpejsy làolsi trong truyềiiedn thuyếnupjt mớfizmi cóbrav. Hôgaotm nay, ởokvq trêkuefn khôgaotng vưirkaơrkding đlrqlôgaot, ởokvq trêkuefn khôgaotng Giang Hãuxrun Hầmvjju phủrnrh, châpejsn châpejsn thậcxkpt thậcxkpt trìasoxnh diễegyin rồuycwi!

- Bỏpfolqlge khícrcd xuốplesng, nhanh chóbravng ly khai, miễegyin cho tộfizmi chếnupjt, ngưirkavylsi chốplesng lạwvbci, giếnupjt!

Tuyêkuefn Bàolsin tửuxruokvq trêkuefn lưirkang Kim Dựvylsc Kiếnupjm Đmvjjiểkevnu, cao giọacvmng hôgaot to.

Hắwvbcn cũqlgeng biếnupjt, mìasoxnh làolsicqac xanh, làolsi phụswkq trợcrby đlrqlóbrava hoa hồuycwng Giang Trầmvjjn a.

Thếnupj nhưirkang màolsi, tìasoxnh cảunjqnh lúacvmc nàolsiy, lạwvbci đlrqlkevn cho Tuyêkuefn Bàolsin tửuxru rấxvqzt rõvfudolsing cảunjqm thấxvqzy, mặrtkxc dùnupjolsim mộfizmt lácqac xanh, sau nàolsiy ởokvq trong Đmvjjôgaotng Phưirkaơrkding Vưirkaơrkding Quốplesc, cũqlgeng tấxvqzt trởokvq thàolsinh lácqac xanh trong truyềiiedn thuyếnupjt.

Rầmvjjm rầmvjjm, nhữrtkxng thếnupj lựvylsc khôgaotng thuộfizmc vềiiedkevnng chícrcdnh Long Đmvjjkevnng Hầmvjju kia, đlrqlmvjju tiêkuefn liềiiedn khôgaotng cóbrav ýuxru chícrcd chiếnupjn đlrqlxvqzu, nhao nhao vứokvqt bỏpfolqlge khícrcd.

olsikevnng chícrcdnh Long Đmvjjkevnng Hầmvjju, dưirkafizmi tìasoxnh huốplesng Long Ngâpejsm Dãuxru đlrqlãuxru chếnupjt, Long Nhấxvqzt trọacvmng thưirkaơrkding, cũqlgeng thàolsinh con ruồuycwi khôgaotng đlrqlmvjju, nguyêkuefn mộfizmt đlrqlácqacm hai mặrtkxt nhìasoxn nhau.

acvmc nàolsiy, cóbrav mộfizmt gãuxru đlrqlfizmi trưirkaokvqng đlrqlfizmc nhãuxrun nhảunjqy ra ngoàolsii:

- Long Hầmvjju nuôgaoti binh ngàolsin ngàolsiy, dùnupjng ởokvq nhấxvqzt thờvylsi. Giang Trầmvjjn hắwvbcn chỉjcimbrav mộfizmt túacvmi têkuefn, có thêkuef̉ giếnupjt chếnupjt mấxvqzy cácqaci? Còkevnn làolsi binh sĩgupx Long gia, thìasox xốplesc lạwvbci tinh thầmvjjn cho ta, xôgaotng vàolsio, giếnupjt Giang Phong, diệrnrht Giang gia!

- A!

Hắwvbcn vừcqaca dứokvqt lờvylsi, mộfizmt mũqlgei têkuefn nhanh nhưirka tia chớfizmp, đlrqlãuxru xuyêkuefn thủrnrhng cổfxnc họacvmng củrnrha hắwvbcn!

- Còkevnn cóbrav ai?

Thanh âpejsm Giang Trầmvjjn đlrqlwvbcm mạwvbcc, nhưirkaolsiolsim ảunjqo thuậcxkpt, trêkuefn dâpejsy cung lạwvbci thêkuefm mộfizmt mũqlgei têkuefn.

Hắwvbcn từcqac chỗshkj Huyếnupjt Sácqact đlrqlwvbct đlrqlưirkacrbyc bộfizm cung tiễegyin nàolsiy, túacvmi têkuefn kỳunjq thậcxkpt cũqlgeng khôgaotng nhiềiiedu, khoảunjqng hai ba mưirkaơrkdii câpejsy. Vừcqaca rồuycwi côgaotng kícrcdch Long Nhấxvqzt cùnupjng Long Ngâpejsm Dãuxru, đlrqlãuxrunupjng ba câpejsy.

kevnn cóbravrkdin hai mưirkaơrkdii mũqlgei têkuefn, Giang Trầmvjjn căvfudn bảunjqn khôgaotng lo lắwvbcng gìasox.

Ai xuấxvqzt hiệrnrhn, liềiiedn bắwvbcn chếnupjt kẻuvke đlrqlóbrav.

Ngưirkavylsi thếnupj gian, tuy cóbrav chúacvmt hung hãuxrun khôgaotng sợcrby chếnupjt, nhưirkang ởokvq trưirkafizmc mặrtkxt thựvylsc lựvylsc tuyệrnrht đlrqlplesi, biếnupjt rõvfud hẳhdwyn phảunjqi chếnupjt, chưirkaa hẳhdwyn mỗshkji ngưirkavylsi đlrqliiedu nguyệrnrhn ýuxru đlrqli chịphqeu chếnupjt.

Chỉjcim cầmvjjn chéaxecm giếnupjt kẻuvke ngoi đlrqlmvjju lêkuefn, giếnupjt gàolsi dọacvma khỉjcim, tấxvqzt có thêkuef̉ phácqac hủrnrhy ýuxru chícrcd chiếnupjn đlrqlxvqzu củrnrha đlrqlplesi phưirkaơrkding.

- Ta đlrqlếnupjn!

- Còkevnn cóbrav ta!

irkau, hưirkau!

Hai mũqlgei têkuefn, lầmvjjn nữrtkxa chuẩwnicn xácqacc khôgaotng sai cắwvbcm vàolsio cổfxnc họacvmng hai đlrqlfizmi trưirkaokvqng kia!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.