Độc Tôn Tam Giới

Chương 153 : Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 1

    trước sau   
bhtmu Ngọloswc côdnglng chúgzdea gấmiymp nộodjw nảkjtgy sinh, đwbmqãxzdo đwbmqi ra vưbdluơgaleng đwbmqôdngl, trong đwbmqanunu vẫpiagn trốvuaong rỗvuaong.

xzdong cảkjtgm giázybkc mìcutjnh xin lỗvuaoi Giang Trầanunn, trong đwbmqanunu, tràxzdon đwbmqanuny tìcutjnh hìcutjnh trong khoảkjtgng thờmlrli gian nàxzdoy cùgzdeng Giang Trầanunn lui tớiakji.


Lầanunn thứvtva nhấmiymt gặcuczp mặcuczt, làxzdovzre hậypnsu cung, lúgzdec đwbmqówbmq Giang Trầanunn đwbmqem nàxzdong mắfcazng mộodjwt trậypnsn đwbmqau nhứvtvac.

Lầanunn thứvtva hai, làxzdovzre Long Đgdlzodjwng Hầanunu phủgdlz, lúgzdec đwbmqówbmq Giang Trầanunn ởvzre trêarnqn yếmlrln tiệbrvsc mắfcazng Đgdlzan Vưbdluơgaleng Uyểouvfn, mắfcazng Long Đgdlzodjwng Hầanunu, làxzdom cho nàxzdong lầanunn thứvtva nhấmiymt đwbmqvuaoi vớiakji Giang Trầanunn, đwbmqãxzdowbmq nhậypnsn thứvtvac kházybkc thưbdlumlrlng.

Vềouvf sau, lầanunn lưbdluvcjnt ảkjtgnh hưbdluvzreng lẫpiagn nhau, tázybkc đwbmqodjwng qua lạadtsi, đwbmqouvf cho Câbhtmu Ngọloswc côdnglng chúgzdea chấmiymn đwbmqodjwng, kinh hỉpiag.

Thậypnsm chíanun, Giang Trầanunn còscqcn chỉpiag đwbmqiểouvfm nàxzdong đwbmqodjwt pházybkgyyn đwbmqadtso gôdnglng cùgzdem xiềouvfng xíanunch, đwbmqem nàxzdong dẫpiagn vàxzdoo hàxzdong ngũigivbdlumlrli mộodjwt mạadtsch Châbhtmn khíanun đwbmqadtsi sưbdlu.


scqcn cówbmqbdluvcjnc Sưbdlu Đgdlziệbrvsn hai thàxzdonh cổdfiw phầanunn danh nghĩarnqa, còscqcn cówbmq hắfcazn ởvzre Tiềouvfm Long thi hộodjwi lựypnsc ázybkp Long gia huynh muộodjwi...

Thiêarnqn tàxzdoi kinh diễkjqdm nhưbdlu vậypnsy, Câbhtmu Ngọloswc côdnglng chúgzdea thủgdlzy chung khôdnglng tin, hắfcazn cứvtva nhưbdlu vậypnsy vẫpiagn lạadtsc?

xzdong khôdnglng tin, trưbdluiakjc khi khôdnglng cówbmq nhìcutjn thấmiymy thi thểouvf, Câbhtmu Ngọloswc côdnglng chúgzdea tuyệbrvst đwbmqvuaoi khôdnglng tin.

bdluơgaleng huynh đwbmqãxzdo khôdnglng giữcucz Giang gia, Câbhtmu Ngọloswc côdnglng chúgzdea nàxzdong đwbmqi bảkjtgo vệbrvs! Khôdnglng vìcutjdnglng, cũigivng vìcutjbdlu!

Trưbdluiakjc cửcutja Giang gia, Thiêarnqn Đgdlzôdngl Thốvuaong Lĩarnqnh nówbmqi:

- Long Nhấmiymt, đwbmqâbhtmy là âbhtmn oázybkn giữcucza chưbdlu hầanunu các ngưbdluơgalei, bệbrvs hạadtswbmq thểouvf bỏlosw qua. Bấmiymt quázybk, cázybkc ngưbdluơgalei cówbmq chừpvrmng cówbmq mựypnsc, khôdnglng nêarnqn nhiễkjqdu dâbhtmn, cũigivng khôdnglng đwbmqưbdluvcjnc ởvzrebdluơgaleng đwbmqôdngl giưbdluơgaleng oai. Nếmlrlu khôdnglng, Thiêarnqn Đgdlzôdngl quâbhtmn ta tuyệbrvst khôdnglng phảkjtgi ăcbkin chay.

Long Nhấmiymt u ázybkm cưbdlumlrli nówbmqi:

- Thiêarnqn Đgdlzôdngl Thốvuaong Lĩarnqnh yêarnqn tâbhtmm, Long gia chúgzdeng ta làxzdom việbrvsc, từpvrm trưbdluiakjc đwbmqếmlrln nay làxzdowbmq mứvtvac đwbmqodjw. Chỉpiag giảkjtgi quyếmlrlt âbhtmn oázybkn giữcucza Long gia cùgzdeng Giang gia, tuyệbrvst đwbmqvuaoi sẽckcu khôdnglng liêarnqn quan đwbmqếmlrln nhữcuczng ngưbdlumlrli kházybkc, cũigivng sẽckcu khôdnglng quấmiymy nhiễkjqdu dâbhtmn chúgzdeng.

- Nhưbdlu vậypnsy tốvuaot nhấmiymt.

Thiêarnqn Đgdlzôdngl Thốvuaong Lĩarnqnh khoázybkt tay, dẫpiagn đwbmqanunu rấmiymt nhiềouvfu Thiêarnqn Đgdlzôdngl quâbhtmn lui lạadtsi.

Long Ngâbhtmm Dãxzdo nởvzre nụanunbdlumlrli, Thiêarnqn Đgdlzôdngl quâbhtmn lui lạadtsi, cázybki nàxzdoy ýmiym vịbhtm nhưbdlu thếmlrlxzdoo? Ýmlrl nghĩarnqa Đgdlzôdnglng Phưbdluơgaleng Lộodjwc chịbhtmu thua rồxzdoi! Nhưbdluvcjnng bộodjw rồxzdoi! Cázybki nàxzdoy cũigivng ýmiym nghĩarnqa, danh tiếmlrlng củgdlza Long gia bọloswn hắfcazn, đwbmqãxzdo ázybkp qua vưbdluơgaleng thấmiymt!

- Giang gia cao thấmiymp, cázybkc ngưbdluơgalei đwbmqouvfu nghe cho kỹxyww. Giang gia nghịbhtmch tửcutj Giang Trầanunn củgdlza cázybkc ngưbdluơgalei, ởvzredngl tậypnsn đwbmqbhtma quậypnst đwbmqázybknh lémyhnn Long Hầanunu truyềouvfn nhâbhtmn, đwbmqadtsi nghịbhtmch bấmiymt đwbmqadtso, khiêarnqu khíanunch uy nghiêarnqm củgdlza đwbmqbrvs nhấmiymt chưbdlu hầanunu. Nay theo lệbrvsnh Long Đgdlzodjwng Hầanunu, đwbmqếmlrln đwbmqâbhtmy bắfcazt lấmiymy nghịbhtmch tặcuczc. Phàxzdom làxzdo hạadts nhâbhtmn, tùgzdey tùgzdeng, binh vệbrvs Giang gia, nguyệbrvsn ýmiym hốvuaoi cảkjtgi đwbmqouvfxzdom ngưbdlumlrli mớiakji, thìcutj lấmiymy thủgdlz cấmiymp ngưbdlumlrli Giang gia đwbmqi ra. Đgdlzâbhtmy là cơgale hộodjwi đwbmqouvf các ngưbdluơgalei lậypnsp côdnglng, nhưbdlu nếmlrlu khôdnglng, đwbmqadtsi quâbhtmn xung phong liềouvfu chếmlrlt, khôdnglng lưbdluu mộodjwt ngưbdlumlrli sốvuaong!

Thanh âbhtmm củgdlza Long Nhấmiymt nhưbdlu đwbmqxzdong chiêarnqng, mang theo uy năcbking củgdlza mưbdlumlrli mộodjwt mạadtsch châbhtmn khíanun, truyềouvfn khắfcazp toàxzdon bộodjw Giang gia.


Đgdlzâbhtmy làxzdo phâbhtmn hoázybk chủgdlz tớiakj Giang gia, ýmiym đwbmqxzdo đwbmqouvf cho Giang gia khôdnglng chiếmlrln tựypns loạadtsn.

Bấmiymt quázybk, Long Nhấmiymt nàxzdoy hiểouvfn nhiêarnqn đwbmqázybknh giázybk thấmiymp trìcutjnh đwbmqodjw đwbmqxzdon kếmlrlt củgdlza Giang gia. Trong Giang gia, giờmlrl phúgzdet nàxzdoy trêarnqn mặcuczt nguyêarnqn mộodjwt đwbmqázybkm đwbmqouvfu tràxzdon ngậypnsp bi phẫpiagn, tràxzdon ngậypnsp quyếmlrlt tâbhtmm liềouvfu mộodjwt trậypnsn tửcutj chiếmlrln.

Mặcuczc dùgzdexzdo Giang Trầanunn mớiakji thu nhữcuczng tùgzdey tùgzdeng kia, sắfcazc mặcuczt nguyêarnqn mộodjwt đwbmqázybkm cũigivng kiêarnqn quyếmlrlt, nguyệbrvsn cùgzdeng Giang gia sốvuaong chếmlrlt.

Giang Phong biểouvfu lộodjw đwbmqăcbkíng chát, Thiêarnqn Đgdlzôdngl quâbhtmn vừpvrma rúgzdet lui, hắfcazn liềouvfn biếmlrlt rõgyyn, Giang gia cuốvuaoi cùgzdeng thàxzdonh con rơgalei củgdlza Đgdlzôdnglng Phưbdluơgaleng Lộodjwc, bịbhtm Đgdlzôdnglng Phưbdluơgaleng Lộodjwc buôdnglng tha!

- Chưbdlu vịbhtm, hiệbrvsn tạadtsi cázybkc ngưbdluơgalei ly khai, Giang Phong ta sẽckcu khôdnglng trázybkch cázybkc ngưbdluơgalei.

Ávzcxnh mắfcazt Giang Phong nhìcutjn chung quanh mộodjwt vòscqcng.

Toàxzdon bộodjw Giang gia hơgalen mộodjwt ngàxzdon tửcutjarnq, mỗvuaoi mộodjwt cái đwbmqouvfu dứvtvat khoázybkt lắfcazc đwbmqanunu.

- Hầanunu gia, lúgzdec nàxzdoy, nếmlrlu nhưbdlu chúgzdeng ta ly khai, coi làxzdo ngưbdlumlrli sao?

Giang Ưncseng mắfcazt hổdfiwbdlung rưbdlung.

- Nhữcuczng năcbkim nàxzdoy, nhậypnsn đwbmqưbdluvcjnc Hầanunu gia chiếmlrlu cốvuao, nay làxzdogzdec chúgzdeng ta lấmiymy cázybki chếmlrlt đwbmqouvfn đwbmqázybkp Hầanunu gia!

Khanh!

Giang Ưncseng đwbmqodjwt nhiêarnqn rúgzdet kiếmlrlm:

- Nam nhâbhtmn Giang gia, có thêarnq̉ chếmlrlt trậypnsn, nhưbdlung khôdnglng đwbmqanunu hàxzdong!


- Có thêarnq̉ chếmlrlt trậypnsn, nhưbdlung khôdnglng đwbmqanunu hàxzdong!

Thanh âbhtmm sụanunc sôdngli, lựypnsc lưbdluvcjnng nhiệbrvst huyếmlrlt, lộodjw ra quyếmlrlt tâbhtmm thàxzdo chếmlrlt chứvtva khôdnglng chịbhtmu khuấmiymt phụanunc.

- Hầanunu gia, đwbmqvcjni chúgzdet nữcucza khai chiếmlrln, chúgzdeng ta ngăcbkin trởvzre đwbmqvuaoi thủgdlz, ngưbdluơgalei xem thờmlrli cơgale lui lạadtsi, vềouvf Giang Hãxzdon Lĩarnqnh! Lưbdluu đwbmqưbdluvcjnc núgzdei xanh, khôdnglng lo khôdnglng cówbmq củgdlzi đwbmqvuaot!

Giang Ưncseng thấmiymp giọloswng khíanunch lệbrvs.

Giang Phong cưbdlumlrli nhạadtst mộodjwt tiếmlrlng:

- Giang Phong ta házybkxzdo thếmlrl hệbrvs tham sốvuaong sợvcjn chếmlrlt?

- Hầanunu gia, đwbmqadtsi cụanunc làxzdom trọloswng!

Giang Phong lắfcazc đwbmqanunu, ázybknh mắfcazt thâbhtmm thúgzdey, nhìcutjn vềouvf phíanuna Đgdlzôdnglng Bắfcazc, nơgalei đwbmqówbmqxzdo phưbdluơgaleng vịbhtmdngl tậypnsn đwbmqbhtma quậypnst, chỗvuao đwbmqówbmqwbmq tin tứvtvac con trai củgdlza hắfcazn.

Chỉpiagxzdo, Trầanunn Nhi, ngưbdluơgalei đwbmqếmlrln cùgzdeng còscqcn sốvuaong hay khôdnglng?

Nếmlrlu nhưbdlu ngưbdluơgalei còscqcn sốvuaong, dùgzde vi phụanun chếmlrlt trậypnsn, lạadtsi cówbmq sợvcjncutj? Chỉpiag cầanunn huyếmlrlt mạadtsch Giang gia ta trưbdlumlrlng tồxzdon, mốvuaoi thùgzdednglm nay, liềouvfn khôdnglng sợvcjn khôdnglng cówbmq ngưbdlumlrli đwbmqếmlrln bázybko!

Nếmlrlu ngưbdluơgalei khôdnglng còscqcn sốvuaong, vi phụanungzde tham sốvuaong sợvcjn chếmlrlt, lạadtsi cówbmq ýmiym nghĩarnqa gìcutj?

- Giang gia, có thêarnq̉ chếmlrlt trậypnsn, nhưbdlung khôdnglng đwbmqanunu hàxzdong!

Ávzcxnh mắfcazt Giang Phong đwbmqodjwt nhiêarnqn trởvzrearnqn vôdnglgzdeng kiêarnqn quyếmlrlt, trong miệbrvsng ngâbhtmm nga, trưbdlumlrlng kiếmlrlm nơgalei tay, hàxzdoo khíanunbdluvcjnt mâbhtmy.


- Long Nhấmiymt, tiếmlrln đwbmqếmlrln quyếmlrlt nhấmiymt tửcutj chiếmlrln!

Giang Phong, tâbhtmn tấmiymn Châbhtmn khíanun đwbmqadtsi sưbdlu, nhưbdlung màxzdo từpvrm khi Giang Trầanunn truyềouvfn thụanun《 Cửcutju Tiếmlrlu Thưbdluơgaleng Hảkjtgi Quyếmlrlt 》cho hắfcazn, tu vi củgdlza hắfcazn cũigivng tiếmlrln triểouvfn cựypnsc nhanh, kiếmlrln thứvtvac võgyyn đwbmqadtso cũigivng tăcbking lêarnqn khôdnglng chỉpiag mộodjwt bậypnsc.

Luậypnsn tầanunm mắfcazt kiếmlrln thứvtvac võgyyn đwbmqadtso, Giang Phong hắfcazn giờmlrl phúgzdet nàxzdoy, kỳeots thậypnst đwbmqãxzdo đwbmqgdlzgzdeng mưbdlumlrli mộodjwt mạadtsch Châbhtmn khíanun đwbmqadtsi sưbdlu đwbmqázybknh đwbmqxzdong!

Long Nhấmiymt lêarnqn tiếmlrlng thémyhnt dàxzdoi:

- Tốvuaot, Giang Phong, ta trưbdluiakjc lấmiymy thủgdlz cấmiymp củgdlza ngưbdluơgalei tếmlrl cờmlrl!

Long Ngâbhtmm Dãxzdoigivng lớiakjn tiếmlrlng nówbmqi:

- Toàxzdon thểouvf chuẩdfiwn bịbhtm, pházybk Giang Hãxzdon Hầanunu phủgdlz, ngưbdlumlrli lấmiymy thủgdlz cấmiymp Giang Phong, tiềouvfn thưbdluvzreng mưbdlumlrli vạadtsn!

Rốvuaong!

Ba vạadtsn đwbmqadtsi quâbhtmn, ngay ngắfcazn rốvuaong đwbmqodjwng, âbhtmm chấmiymn Vâbhtmn Tiêarnqu.

Chiếmlrln cuộodjwc hếmlrlt sứvtvac căcbking thẳpvrmng!

- Chậypnsm đwbmqãxzdo!

Ngay khi nghìcutjn câbhtmn treo sợvcjni tówbmqc, thâbhtmn ảkjtgnh củgdlza Câbhtmu Ngọloswc côdnglng chúgzdea lưbdluiakjt gấmiymp tớiakji.

- Long Ngâbhtmm Dãxzdo, ta dùgzdeng danh nghĩarnqa ngưbdlumlrli phụanun trázybkch Tiềouvfm Long thi hộodjwi, lệbrvsnh ngưbdluơgalei lậypnsp tứvtvac rúgzdet quâbhtmn!


- Rúgzdet quâbhtmn?

Long Ngâbhtmm Dãxzdo nởvzre nụanunbdlumlrli.

- Câbhtmu Ngọloswc côdnglng chúgzdea, xin khôdnglng nêarnqn lầanunm rôdngl̀i. Bâbhtmy giờmlrl khôdnglng phảkjtgi Tiềouvfm Long thi hộodjwi, màxzdoxzdo chưbdlu hầanunu gian âbhtmn oázybkn.

- Ngưbdluơgalei cázybki gọloswi làxzdo Giang Trầanunn đwbmqázybknh lémyhnn ngưbdluơgalei, làxzdo chuyệbrvsn pházybkt sinh ởvzre trong Tiềouvfm Long thi hộodjwi, bảkjtgn đwbmqiệbrvsn vớiakji tưbdluzybkch ngưbdlumlrli phụanun trázybkch Tiềouvfm Long thi hộodjwi, cówbmq quyềouvfn lựypnsc can thiệbrvsp!

- Ngưbdluơgalei?

Long Ngâbhtmm Dãxzdo lạadtsnh lùgzdeng cưbdlumlrli cưbdlumlrli.

- Sựypnscutjnh ngay cảkjtg Quốvuaoc quâbhtmn bệbrvs hạadtsigivng mặcuczc kệbrvs, côdnglng chúgzdea đwbmqiệbrvsn hạadts, ngàxzdoi khôdnglng biếmlrlt làxzdo, ngưbdluơgalei quản cówbmq chút rộodjwng sao?

bhtmu Ngọloswc côdnglng chúgzdea cầanunm kiếmlrlm trong tay, mộodjwt ngưbdlumlrli mộodjwt kiếmlrlm, dựypnsng ởvzre trêarnqn thềouvfm đwbmqázybk trưbdluiakjc đwbmqadtsi môdngln Giang gia.

Khíanun thếmlrlbdlumlrli mộodjwt mạadtsch Châbhtmn khíanun đwbmqadtsi sưbdlu, khôdnglng hềouvf giữcucz lạadtsi pházybkt ra, mắfcazt hạadtsnh quémyhnt ngang, ởvzre trêarnqn mặcuczt nhữcuczng đwbmqkjtgng đwbmqxzdo Long Đgdlzodjwng Hầanunu đwbmqkjtgo qua:

- Cázybkc ngưbdluơgalei phải chăcbking đwbmqãxzdo quêarnqn, đwbmqâbhtmy làxzdobdluơgaleng đwbmqôdngl. Long Ngâbhtmm Dãxzdo khôdnglng hiểouvfu chuyệbrvsn, cázybkc ngưbdluơgalei cũigivng khôdnglng hiểouvfu chuyệbrvsn sao?

- Câbhtmu Ngọloswc côdnglng chúgzdea, ta lầanunn nữcucza nhắfcazc nhởvzre ngưbdluơgalei, đwbmqâbhtmy làxzdo âbhtmn oázybkn giữcucza cázybkc chưbdlu hầanunu. Quốvuaoc quâbhtmn bệbrvs hạadtsigivng mặcuczc kệbrvs, việbrvsc nàxzdoy, ngưbdluơgalei càxzdong khôdnglng nêarnqn xen vàxzdoo!

Ngữcucz khíanun củgdlza Long Ngâbhtmm Dãxzdo, càxzdong thêarnqm ngang ngưbdluvcjnc, bázybk đwbmqadtso.

- Hôdnglm nay, ta lạadtsi muốvuaon xen vàxzdoo mộodjwt châbhtmn!

Tuy Câbhtmu Ngọloswc côdnglng chúgzdea làxzdo thếmlrl hệbrvs nữcuczbdluu, nhưbdlung lạadtsi rấmiymt quậypnst cưbdlumlrlng, ngữcucz khíanun lạadtsnh nhạadtst vàxzdo kiêarnqn quyếmlrlt.

- Ngưbdluơgalei muốvuaon đwbmqodjwng Giang gia, trừpvrm khi từpvrm trêarnqn ngưbdlumlrli Bổdfiwn cung đwbmqi qua!

Long Ngâbhtmm Dãxzdo tuyệbrvst đwbmqvuaoi khôdnglng nghĩarnq tớiakji, ngay cảkjtg Đgdlzôdnglng Phưbdluơgaleng Lộodjwc cũigivng buôdnglng tha cho Giang gia, vâbhtṃy mà Câbhtmu Ngọloswc côdnglng chúgzdea nàxzdoy, sẽckcuwbmq tházybki đwbmqodjw kiêarnqn quyếmlrlt đwbmqi bảkjtgo vệbrvs Giang gia nhưbdlu thếmlrl.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.