Độc Tôn Tam Giới

Chương 153 : Giang Trần, Thần Binh trời giáng! 1

    trước sau   
qqcbu Ngọgqgwc côcenmng chúzhnia gấulnyp nộzedc nảcenmy sinh, đqwoiãrevl đqwoii ra vưqszsơburxng đqwoiôcenm, trong đqwoipkysu vẫwumpn trốqmhzng rỗmzwmng.

gqgwng cảcenmm giámzwmc mìglhqnh xin lỗmzwmi Giang Trầpkysn, trong đqwoipkysu, tràgqgwn đqwoipkysy tìglhqnh hìglhqnh trong khoảcenmng thờkbcpi gian nàgqgwy cùwuzqng Giang Trầpkysn lui tớcenmi.


Lầpkysn thứjcvc nhấulnyt gặardup mặardut, làgqgwsjge hậdvdhu cung, lúzhnic đqwoióvriu Giang Trầpkysn đqwoiem nàgqgwng mắosojng mộzedct trậdvdhn đqwoiau nhứjcvcc.

Lầpkysn thứjcvc hai, làgqgwsjge Long Đntgpehfzng Hầpkysu phủqqcb, lúzhnic đqwoióvriu Giang Trầpkysn ởsjge trêikupn yếzhnin tiệcjswc mắosojng Đntgpan Vưqszsơburxng Uyểfixdn, mắosojng Long Đntgpehfzng Hầpkysu, làgqgwm cho nàgqgwng lầpkysn thứjcvc nhấulnyt đqwoiqmhzi vớcenmi Giang Trầpkysn, đqwoiãrevlvriu nhậdvdhn thứjcvcc khámzwmc thưqszskbcpng.

Vềqmhz sau, lầpkysn lưqszsziptt ảcenmnh hưqszssjgeng lẫwumpn nhau, támzwmc đqwoizedcng qua lạqokwi, đqwoifixd cho Câqqcbu Ngọgqgwc côcenmng chúzhnia chấulnyn đqwoizedcng, kinh hỉosoj.

Thậdvdhm chíulny, Giang Trầpkysn còngonn chỉosoj đqwoiiểfixdm nàgqgwng đqwoizedct phámzwmzipt đqwoiqokwo gôcenmng cùwuzqm xiềqmhzng xíulnych, đqwoiem nàgqgwng dẫwumpn vàgqgwo hàgqgwng ngũwuzqqszskbcpi mộzedct mạqokwch Châqqcbn khíulny đqwoiqokwi sưqszs.


ngonn cóvriuqszsziptc Sưqszs Đntgpiệcjswn hai thàgqgwnh cổqaqt phầpkysn danh nghĩhhjda, còngonn cóvriu hắosojn ởsjge Tiềqmhzm Long thi hộzedci lựyolmc ámzwmp Long gia huynh muộzedci...

Thiêikupn tàgqgwi kinh diễqokwm nhưqszs vậdvdhy, Câqqcbu Ngọgqgwc côcenmng chúzhnia thủqqcby chung khôcenmng tin, hắosojn cứjcvc nhưqszs vậdvdhy vẫwumpn lạqokwc?

gqgwng khôcenmng tin, trưqszscenmc khi khôcenmng cóvriu nhìglhqn thấulnyy thi thểfixd, Câqqcbu Ngọgqgwc côcenmng chúzhnia tuyệcjswt đqwoiqmhzi khôcenmng tin.

qszsơburxng huynh đqwoiãrevl khôcenmng giữydcp Giang gia, Câqqcbu Ngọgqgwc côcenmng chúzhnia nàgqgwng đqwoii bảcenmo vệcjsw! Khôcenmng vìglhqcenmng, cũwuzqng vìglhqqszs!

Trưqszscenmc cửcmrba Giang gia, Thiêikupn Đntgpôcenm Thốqmhzng Lĩhhjdnh nóvriui:

- Long Nhấulnyt, đqwoiâqqcby là âqqcbn oámzwmn giữydcpa chưqszs hầpkysu các ngưqszsơburxi, bệcjsw hạqokwvriu thểfixd bỏxgsp qua. Bấulnyt quámzwm, cámzwmc ngưqszsơburxi cóvriu chừmtttng cóvriu mựyolmc, khôcenmng nêikupn nhiễqokwu dâqqcbn, cũwuzqng khôcenmng đqwoiưqszsziptc ởsjgeqszsơburxng đqwoiôcenm giưqszsơburxng oai. Nếzhniu khôcenmng, Thiêikupn Đntgpôcenm quâqqcbn ta tuyệcjswt khôcenmng phảcenmi ăvcxin chay.

Long Nhấulnyt u ámzwmm cưqszskbcpi nóvriui:

- Thiêikupn Đntgpôcenm Thốqmhzng Lĩhhjdnh yêikupn tâqqcbm, Long gia chúzhning ta làgqgwm việcjswc, từmttt trưqszscenmc đqwoiếzhnin nay làgqgwvriu mứjcvcc đqwoizedc. Chỉosoj giảcenmi quyếzhnit âqqcbn oámzwmn giữydcpa Long gia cùwuzqng Giang gia, tuyệcjswt đqwoiqmhzi sẽhrte khôcenmng liêikupn quan đqwoiếzhnin nhữydcpng ngưqszskbcpi khámzwmc, cũwuzqng sẽhrte khôcenmng quấulnyy nhiễqokwu dâqqcbn chúzhning.

- Nhưqszs vậdvdhy tốqmhzt nhấulnyt.

Thiêikupn Đntgpôcenm Thốqmhzng Lĩhhjdnh khoámzwmt tay, dẫwumpn đqwoipkysu rấulnyt nhiềqmhzu Thiêikupn Đntgpôcenm quâqqcbn lui lạqokwi.

Long Ngâqqcbm Dãrevl nởsjge nụburxqszskbcpi, Thiêikupn Đntgpôcenm quâqqcbn lui lạqokwi, cámzwmi nàgqgwy ýdvdh vịpkys nhưqszs thếzhnigqgwo? Ýrhoz nghĩhhjda Đntgpôcenmng Phưqszsơburxng Lộzedcc chịpkysu thua rồilbqi! Nhưqszsziptng bộzedc rồilbqi! Cámzwmi nàgqgwy cũwuzqng ýdvdh nghĩhhjda, danh tiếzhning củqqcba Long gia bọgqgwn hắosojn, đqwoiãrevl ámzwmp qua vưqszsơburxng thấulnyt!

- Giang gia cao thấulnyp, cámzwmc ngưqszsơburxi đqwoiqmhzu nghe cho kỹqczz. Giang gia nghịpkysch tửcmrb Giang Trầpkysn củqqcba cámzwmc ngưqszsơburxi, ởsjgecenm tậdvdhn đqwoipkysa quậdvdht đqwoiámzwmnh lévwain Long Hầpkysu truyềqmhzn nhâqqcbn, đqwoiqokwi nghịpkysch bấulnyt đqwoiqokwo, khiêikupu khíulnych uy nghiêikupm củqqcba đqwoicjsw nhấulnyt chưqszs hầpkysu. Nay theo lệcjswnh Long Đntgpehfzng Hầpkysu, đqwoiếzhnin đqwoiâqqcby bắosojt lấulnyy nghịpkysch tặarduc. Phàgqgwm làgqgw hạqokw nhâqqcbn, tùwuzqy tùwuzqng, binh vệcjsw Giang gia, nguyệcjswn ýdvdh hốqmhzi cảcenmi đqwoifixdgqgwm ngưqszskbcpi mớcenmi, thìglhq lấulnyy thủqqcb cấulnyp ngưqszskbcpi Giang gia đqwoii ra. Đntgpâqqcby là cơburx hộzedci đqwoifixd các ngưqszsơburxi lậdvdhp côcenmng, nhưqszs nếzhniu khôcenmng, đqwoiqokwi quâqqcbn xung phong liềqmhzu chếzhnit, khôcenmng lưqszsu mộzedct ngưqszskbcpi sốqmhzng!

Thanh âqqcbm củqqcba Long Nhấulnyt nhưqszs đqwoiilbqng chiêikupng, mang theo uy năvcxing củqqcba mưqszskbcpi mộzedct mạqokwch châqqcbn khíulny, truyềqmhzn khắosojp toàgqgwn bộzedc Giang gia.


Đntgpâqqcby làgqgw phâqqcbn hoámzwm chủqqcb tớcenm Giang gia, ýdvdh đqwoiilbq đqwoifixd cho Giang gia khôcenmng chiếzhnin tựyolm loạqokwn.

Bấulnyt quámzwm, Long Nhấulnyt nàgqgwy hiểfixdn nhiêikupn đqwoiámzwmnh giámzwm thấulnyp trìglhqnh đqwoizedc đqwoigqgwn kếzhnit củqqcba Giang gia. Trong Giang gia, giờkbcp phúzhnit nàgqgwy trêikupn mặardut nguyêikupn mộzedct đqwoiámzwmm đqwoiqmhzu tràgqgwn ngậdvdhp bi phẫwumpn, tràgqgwn ngậdvdhp quyếzhnit tâqqcbm liềqmhzu mộzedct trậdvdhn tửcmrb chiếzhnin.

Mặarduc dùwuzqgqgw Giang Trầpkysn mớcenmi thu nhữydcpng tùwuzqy tùwuzqng kia, sắosojc mặardut nguyêikupn mộzedct đqwoiámzwmm cũwuzqng kiêikupn quyếzhnit, nguyệcjswn cùwuzqng Giang gia sốqmhzng chếzhnit.

Giang Phong biểfixdu lộzedc đqwoiăvcxíng chát, Thiêikupn Đntgpôcenm quâqqcbn vừmttta rúzhnit lui, hắosojn liềqmhzn biếzhnit rõzipt, Giang gia cuốqmhzi cùwuzqng thàgqgwnh con rơburxi củqqcba Đntgpôcenmng Phưqszsơburxng Lộzedcc, bịpkys Đntgpôcenmng Phưqszsơburxng Lộzedcc buôcenmng tha!

- Chưqszs vịpkys, hiệcjswn tạqokwi cámzwmc ngưqszsơburxi ly khai, Giang Phong ta sẽhrte khôcenmng trámzwmch cámzwmc ngưqszsơburxi.

Ázedcnh mắosojt Giang Phong nhìglhqn chung quanh mộzedct vòngonng.

Toàgqgwn bộzedc Giang gia hơburxn mộzedct ngàgqgwn tửcmrbhhjd, mỗmzwmi mộzedct cái đqwoiqmhzu dứjcvct khoámzwmt lắosojc đqwoipkysu.

- Hầpkysu gia, lúzhnic nàgqgwy, nếzhniu nhưqszs chúzhning ta ly khai, coi làgqgw ngưqszskbcpi sao?

Giang Ưardung mắosojt hổqaqtqszsng rưqszsng.

- Nhữydcpng năvcxim nàgqgwy, nhậdvdhn đqwoiưqszsziptc Hầpkysu gia chiếzhniu cốqmhz, nay làgqgwzhnic chúzhning ta lấulnyy cámzwmi chếzhnit đqwoiqmhzn đqwoiámzwmp Hầpkysu gia!

Khanh!

Giang Ưardung đqwoizedct nhiêikupn rúzhnit kiếzhnim:

- Nam nhâqqcbn Giang gia, có thêikup̉ chếzhnit trậdvdhn, nhưqszsng khôcenmng đqwoipkysu hàgqgwng!


- Có thêikup̉ chếzhnit trậdvdhn, nhưqszsng khôcenmng đqwoipkysu hàgqgwng!

Thanh âqqcbm sụburxc sôcenmi, lựyolmc lưqszsziptng nhiệcjswt huyếzhnit, lộzedc ra quyếzhnit tâqqcbm thàgqgw chếzhnit chứjcvc khôcenmng chịpkysu khuấulnyt phụburxc.

- Hầpkysu gia, đqwoizipti chúzhnit nữydcpa khai chiếzhnin, chúzhning ta ngăvcxin trởsjge đqwoiqmhzi thủqqcb, ngưqszsơburxi xem thờkbcpi cơburx lui lạqokwi, vềqmhz Giang Hãrevln Lĩhhjdnh! Lưqszsu đqwoiưqszsziptc núzhnii xanh, khôcenmng lo khôcenmng cóvriu củqqcbi đqwoiqmhzt!

Giang Ưardung thấulnyp giọgqgwng khíulnych lệcjsw.

Giang Phong cưqszskbcpi nhạqokwt mộzedct tiếzhning:

- Giang Phong ta hámzwmgqgw thếzhni hệcjsw tham sốqmhzng sợzipt chếzhnit?

- Hầpkysu gia, đqwoiqokwi cụburxc làgqgwm trọgqgwng!

Giang Phong lắosojc đqwoipkysu, ámzwmnh mắosojt thâqqcbm thúzhniy, nhìglhqn vềqmhz phíulnya Đntgpôcenmng Bắosojc, nơburxi đqwoióvriugqgw phưqszsơburxng vịpkyscenm tậdvdhn đqwoipkysa quậdvdht, chỗmzwm đqwoióvriuvriu tin tứjcvcc con trai củqqcba hắosojn.

Chỉosojgqgw, Trầpkysn Nhi, ngưqszsơburxi đqwoiếzhnin cùwuzqng còngonn sốqmhzng hay khôcenmng?

Nếzhniu nhưqszs ngưqszsơburxi còngonn sốqmhzng, dùwuzq vi phụburx chếzhnit trậdvdhn, lạqokwi cóvriu sợziptglhq? Chỉosoj cầpkysn huyếzhnit mạqokwch Giang gia ta trưqszskbcpng tồilbqn, mốqmhzi thùwuzqcenmm nay, liềqmhzn khôcenmng sợzipt khôcenmng cóvriu ngưqszskbcpi đqwoiếzhnin bámzwmo!

Nếzhniu ngưqszsơburxi khôcenmng còngonn sốqmhzng, vi phụburxwuzq tham sốqmhzng sợzipt chếzhnit, lạqokwi cóvriu ýdvdh nghĩhhjda gìglhq?

- Giang gia, có thêikup̉ chếzhnit trậdvdhn, nhưqszsng khôcenmng đqwoipkysu hàgqgwng!

Ázedcnh mắosojt Giang Phong đqwoizedct nhiêikupn trởsjgeikupn vôcenmwuzqng kiêikupn quyếzhnit, trong miệcjswng ngâqqcbm nga, trưqszskbcpng kiếzhnim nơburxi tay, hàgqgwo khíulnyqszsziptt mâqqcby.


- Long Nhấulnyt, tiếzhnin đqwoiếzhnin quyếzhnit nhấulnyt tửcmrb chiếzhnin!

Giang Phong, tâqqcbn tấulnyn Châqqcbn khíulny đqwoiqokwi sưqszs, nhưqszsng màgqgw từmttt khi Giang Trầpkysn truyềqmhzn thụburx《 Cửcmrbu Tiếzhniu Thưqszsơburxng Hảcenmi Quyếzhnit 》cho hắosojn, tu vi củqqcba hắosojn cũwuzqng tiếzhnin triểfixdn cựyolmc nhanh, kiếzhnin thứjcvcc võzipt đqwoiqokwo cũwuzqng tăvcxing lêikupn khôcenmng chỉosoj mộzedct bậdvdhc.

Luậdvdhn tầpkysm mắosojt kiếzhnin thứjcvcc võzipt đqwoiqokwo, Giang Phong hắosojn giờkbcp phúzhnit nàgqgwy, kỳidty thậdvdht đqwoiãrevl đqwoiqqcbwuzqng mưqszskbcpi mộzedct mạqokwch Châqqcbn khíulny đqwoiqokwi sưqszs đqwoiámzwmnh đqwoiilbqng!

Long Nhấulnyt lêikupn tiếzhning thévwait dàgqgwi:

- Tốqmhzt, Giang Phong, ta trưqszscenmc lấulnyy thủqqcb cấulnyp củqqcba ngưqszsơburxi tếzhni cờkbcp!

Long Ngâqqcbm Dãrevlwuzqng lớcenmn tiếzhning nóvriui:

- Toàgqgwn thểfixd chuẩfwekn bịpkys, phámzwm Giang Hãrevln Hầpkysu phủqqcb, ngưqszskbcpi lấulnyy thủqqcb cấulnyp Giang Phong, tiềqmhzn thưqszssjgeng mưqszskbcpi vạqokwn!

Rốqmhzng!

Ba vạqokwn đqwoiqokwi quâqqcbn, ngay ngắosojn rốqmhzng đqwoizedcng, âqqcbm chấulnyn Vâqqcbn Tiêikupu.

Chiếzhnin cuộzedcc hếzhnit sứjcvcc căvcxing thẳqkqgng!

- Chậdvdhm đqwoiãrevl!

Ngay khi nghìglhqn câqqcbn treo sợzipti tóvriuc, thâqqcbn ảcenmnh củqqcba Câqqcbu Ngọgqgwc côcenmng chúzhnia lưqszscenmt gấulnyp tớcenmi.

- Long Ngâqqcbm Dãrevl, ta dùwuzqng danh nghĩhhjda ngưqszskbcpi phụburx trámzwmch Tiềqmhzm Long thi hộzedci, lệcjswnh ngưqszsơburxi lậdvdhp tứjcvcc rúzhnit quâqqcbn!


- Rúzhnit quâqqcbn?

Long Ngâqqcbm Dãrevl nởsjge nụburxqszskbcpi.

- Câqqcbu Ngọgqgwc côcenmng chúzhnia, xin khôcenmng nêikupn lầpkysm rôcenm̀i. Bâqqcby giờkbcp khôcenmng phảcenmi Tiềqmhzm Long thi hộzedci, màgqgwgqgw chưqszs hầpkysu gian âqqcbn oámzwmn.

- Ngưqszsơburxi cámzwmi gọgqgwi làgqgw Giang Trầpkysn đqwoiámzwmnh lévwain ngưqszsơburxi, làgqgw chuyệcjswn phámzwmt sinh ởsjge trong Tiềqmhzm Long thi hộzedci, bảcenmn đqwoiiệcjswn vớcenmi tưqszsmzwmch ngưqszskbcpi phụburx trámzwmch Tiềqmhzm Long thi hộzedci, cóvriu quyềqmhzn lựyolmc can thiệcjswp!

- Ngưqszsơburxi?

Long Ngâqqcbm Dãrevl lạqokwnh lùwuzqng cưqszskbcpi cưqszskbcpi.

- Sựyolmglhqnh ngay cảcenm Quốqmhzc quâqqcbn bệcjsw hạqokwwuzqng mặarduc kệcjsw, côcenmng chúzhnia đqwoiiệcjswn hạqokw, ngàgqgwi khôcenmng biếzhnit làgqgw, ngưqszsơburxi quản cóvriu chút rộzedcng sao?

qqcbu Ngọgqgwc côcenmng chúzhnia cầpkysm kiếzhnim trong tay, mộzedct ngưqszskbcpi mộzedct kiếzhnim, dựyolmng ởsjge trêikupn thềqmhzm đqwoiámzwm trưqszscenmc đqwoiqokwi môcenmn Giang gia.

Khíulny thếzhniqszskbcpi mộzedct mạqokwch Châqqcbn khíulny đqwoiqokwi sưqszs, khôcenmng hềqmhz giữydcp lạqokwi phámzwmt ra, mắosojt hạqokwnh quévwait ngang, ởsjge trêikupn mặardut nhữydcpng đqwoicenmng đqwoiilbq Long Đntgpehfzng Hầpkysu đqwoicenmo qua:

- Cámzwmc ngưqszsơburxi phải chăvcxing đqwoiãrevl quêikupn, đqwoiâqqcby làgqgwqszsơburxng đqwoiôcenm. Long Ngâqqcbm Dãrevl khôcenmng hiểfixdu chuyệcjswn, cámzwmc ngưqszsơburxi cũwuzqng khôcenmng hiểfixdu chuyệcjswn sao?

- Câqqcbu Ngọgqgwc côcenmng chúzhnia, ta lầpkysn nữydcpa nhắosojc nhởsjge ngưqszsơburxi, đqwoiâqqcby làgqgw âqqcbn oámzwmn giữydcpa cámzwmc chưqszs hầpkysu. Quốqmhzc quâqqcbn bệcjsw hạqokwwuzqng mặarduc kệcjsw, việcjswc nàgqgwy, ngưqszsơburxi càgqgwng khôcenmng nêikupn xen vàgqgwo!

Ngữydcp khíulny củqqcba Long Ngâqqcbm Dãrevl, càgqgwng thêikupm ngang ngưqszsziptc, bámzwm đqwoiqokwo.

- Hôcenmm nay, ta lạqokwi muốqmhzn xen vàgqgwo mộzedct châqqcbn!

Tuy Câqqcbu Ngọgqgwc côcenmng chúzhnia làgqgw thếzhni hệcjsw nữydcpqszsu, nhưqszsng lạqokwi rấulnyt quậdvdht cưqszskbcpng, ngữydcp khíulny lạqokwnh nhạqokwt vàgqgw kiêikupn quyếzhnit.

- Ngưqszsơburxi muốqmhzn đqwoizedcng Giang gia, trừmttt khi từmttt trêikupn ngưqszskbcpi Bổqaqtn cung đqwoii qua!

Long Ngâqqcbm Dãrevl tuyệcjswt đqwoiqmhzi khôcenmng nghĩhhjd tớcenmi, ngay cảcenm Đntgpôcenmng Phưqszsơburxng Lộzedcc cũwuzqng buôcenmng tha cho Giang gia, vâqqcḅy mà Câqqcbu Ngọgqgwc côcenmng chúzhnia nàgqgwy, sẽhrtevriu thámzwmi đqwoizedc kiêikupn quyếzhnit đqwoii bảcenmo vệcjsw Giang gia nhưqszs thếzhni.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.