Độc Tôn Tam Giới

Chương 152 : Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ 2

    trước sau   
- Giang Trầlason a Giang Trầlason, ngưyownơncipi khôjusgng thểpudc lạnylyi sốrgcnng mộfadnt hồogxzi sao?

Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc thậmsgdp phầlason ảwbjao nãnucfo, nếyanru nhưyown khôjusgng câvnhan nhăzsuźc nhữpgzjng nguyêlnktn nhâvnhan nàmshiy, Giang Trầlason córayk chếyanrt hay khôjusgng, hắeremn mớearpi sẽqbqo khôjusgng quan tâvnham.

Thếyanr nhưyownng màmshi, thếyanr cụralfc vưyownơncipng đxrjjôjusgvnhàn Giang Trầlason.

Giang Trầlason còyrlwn, tốrgcni thiểpudcu córayk ngưyownbfpti córayk thểpudc kiềeremm chếyanr lựfdylc chúgvjy ýjwrn củczdda Long Đguupcxrjng Hầlasou thoáfdylng mộfadnt pháfdylt, đxrjjpudc cho cụralfc diệmxgyn bếyanr tắeremc duy trìsgbr mộfadnt thờbfpti gian ngắeremn.

Giang Trầlason chếyanrt, cụralfc diệmxgyn câvnhan đxrjjrgcni pháfdyl vỡimdp, Long Đguupcxrjng Hầlasou tâvnham khôjusgng yêlnktn ổfdyln, córayk lẽqbqo sau lầlason Tiềeremm Long thi hộfadni nàmshiy, sẽqbqo sớearpm quyếyanrt chiếyanrn!

Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc rấyanrt phiềeremn muộfadnn, hắeremn khôjusgng phảwbjai làmshi khôjusgng muốrgcnn trấyanrn áfdylp Long Đguupcxrjng Hầlasou, thếyanr nhưyownng màmshi, thếyanr cụralfc hôjusgm nay, hắeremn khôjusgng córayk nắeremm chắeremc, thờbfpti cơncipwnlang còyrlwn chưyowna tớearpi.


- Bệmxgy hạnyly, xảwbjay ra chuyệmxgyn lớearpn!

Ngay khi Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc sứyanrt đxrjjlasou mẻswiq tráfdyln, mộfadnt gãnucf nộfadni thịyoxm vộfadni vãnucf chạnylyy đxrjjếyanrn, miệmxgyng lớearpn thởbyet phìsgbr phòyrlw.

- Vừkadha mớearpi đxrjjnylyt đxrjjưyownfirxc Thiêlnktn Đguupôjusg đxrjjnylyi nhâvnhan cấyanrp báfdylo, nórayki đxrjjwbjang đxrjjogxz củczdda Long Đguupcxrjng Hầlasou, tổfdyl chứyanrc hai ba vạnylyn đxrjjôjusg̣i ngũ, đxrjjmsgdp vàmshio cờbfpt hiệmxgyu thảwbjao phạnylyt Giang Hãnucfn Hầlasou, đxrjjãnucf bao vâvnhay Giang Hãnucfn Hầlasou phủczdd!

- Cáfdyli gìsgbr?

Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc làmshi vua củczdda mộfadnt nưyownearpc, sau khi nghe tin tứyanrc nhưyown thếyanr, cũwnlang làmshi sợfirx ngâvnhay ngưyownbfpti.

Đguupfadnng thủczdd?

Trong nháfdyly mắeremt nàmshiy, hắeremn cơncip hồogxz cho rằcxrjng Long Đguupcxrjng Hầlasou đxrjjãnucf đxrjjfadnng thủczdd, đxrjjãnucf tạnylyo phảwbjan rồogxzi!

Bấyanrt quáfdyljwrn tríkadhrayki cho hắeremn biếyanrt, Long Đguupcxrjng Hầlasou tạnylyo phảwbjan, còyrlwn chưyowna tớearpi thờbfpti cơncip tốrgcnt nhấyanrt.

- Bọxrjjn hắeremn thảwbjao phạnylyt Giang Hãnucfn Hầlasou, córaykjwrn do gìsgbr?

- Lýjwrn do làmshibyet trong vôjusg tậmsgdn đxrjjyoxma quậmsgdt thíkadh luyệmxgyn, Giang Trầlason đxrjjáfdylnh léfxfmn Long gia huynh muộfadni. Nórayki làmshi hạnyly đxrjjraykng chưyown hầlasou, mạnylyo phạnylym uy nghiêlnktm củczdda đxrjjmxgy nhấyanrt chưyown hầlasou. Nếyanru khôjusgng nghiêlnktm trịyoxm, luậmsgdt pháfdylp Vưyownơncipng Quốrgcnc khôjusgng dung.

Trong lúgvjyc nàmshiy tùnydsy tùnydsng cũwnlang rấyanrt khẩzcrnn trưyownơncipng.

- Trẫarqum đxrjjãnucf biếyanrt, ngưyownơncipi lui xuốrgcnng trưyownearpc đxrjji.

nydsy tùnydsng nàmshiy vừkadha lui ra ngoàmshii, Câvnhau Ngọxrjjc côjusgng chúgvjya liềeremn vộfadni vàmshing chạnylyy đxrjjếyanrn.


- Vưyownơncipng huynh, Long Đguupcxrjng Hầlasou phủczdd đxrjjâvnhay làmshi tuyêlnktn chiếyanrn sao?

vnhau Ngọxrjjc côjusgng chúgvjya ngọxrjjc dung sinh giậmsgdn, hiểpudcn nhiêlnktn cũwnlang thậmsgdp phầlason tứyanrc giậmsgdn, vềeremjusgng vềeremyown, nàmshing đxrjjeremu khôjusgng hy vọxrjjng Giang Hãnucfn Hầlasou phủczdd bịyoxm xung kíkadhch.

- Câvnhau Ngọxrjjc, ngưyownơncipi đxrjjãnucf đxrjjếyanrn rồogxzi. Trẫarqum quáfdyl phiềeremn a.

Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc cũwnlang chỉbszgraykbyet trưyownearpc mặbwjyt côjusg muộfadni muộfadni nàmshiy, mớearpi khórayk đxrjjưyownfirxc lộfadn ra nộfadni tâvnham.

- Vưyownơncipng huynh, chuyệmxgyn nàmshiy, tuyệmxgyt đxrjjrgcni khôjusgng thểpudc đxrjjpudc cho Long Đguupcxrjng Hầlasou giưyownơncipng oai!

Tháfdyli đxrjjfadn củczdda Câvnhau Ngọxrjjc côjusgng chúgvjya rấyanrt kiêlnktn quyếyanrt.

- Ai, Câvnhau Ngọxrjjc, đxrjjnylyi cụralfc làmshim trọxrjjng a.

Tuy tháfdyli đxrjjfadn củczdda Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc khôjusgng rõvnha, nhưyownng Câvnhau Ngọxrjjc côjusgng chúgvjya nghe ra mộfadnt đxrjjiểpudcm gìsgbr đxrjjórayk.

- Vưyownơncipng huynh, chẳraykng lẽqbqo ngưyownơncipi cứyanr nhưyown vậmsgdy buôjusgng tha cho Giang Hãnucfn Hầlasou?

vnhau Ngọxrjjc côjusgng chúgvjya thấyanrt thanh nórayki.

- Ngưyownơncipi córayk nghĩibqg tớearpi hay khôjusgng, nếyanru loạnylyi trung thầlason nhưyown Giang Hãnucfn Hầlasou cũwnlang vứyanrt bỏbfpt, còyrlwn lạnylyi mấyanry chưyown hầlasou trung lậmsgdp kia, thậmsgdm chíkadh chưyown hầlasou thuầlason phụralfc Vưyownơncipng huynh, trong nộfadni tâvnham sẽqbqo nghĩibqg nhưyown thếyanrmshio?

- Thếyanr nhưyownng màmshi, Câvnhau Ngọxrjjc ngưyownơncipi córayk nghĩibqg tớearpi hay khôjusgng, hiệmxgyn tạnylyi Long gia đxrjjmsgdp vàmshio cờbfpt hiệmxgyu luậmsgdt pháfdylp Vưyownơncipng Quốrgcnc, bọxrjjn hắeremn đxrjjyanrng ởbyet chíkadhnh nghĩibqga. Nếyanru nhưyown chúgvjyng ta che chởbyet Giang gia, Long Đguupcxrjng Hầlasou córayk thểpudcyownfirxn đxrjjeremmshii đxrjjpudcrayki chuyệmxgyn, bứyanrc hiếyanrp trẫarqum. Cuốrgcni cùnydsng nhấyanrt, bọxrjjn hắeremn vẫarqun córayk thểpudc đxrjjmsgdp vàmshio cờbfpt hiệmxgyu luậmsgdt pháfdylp, đxrjjpudc cho trẫarqum tựfdylsgbrnh đxrjjfadnng thủczdd đxrjjrgcni phórayk Giang gia. Nếyanru tìsgbrnh thếyanr pháfdylt triểpudcn nhưyown vậmsgdy, chẳraykng lẽqbqo khôjusgng phảwbjai làmshi sớearpm ngảwbjamshii, cùnydsng Long gia quyếyanrt chiếyanrn?

- Quyếyanrt chiếyanrn liềeremn quyếyanrt chiếyanrn, Vưyownơncipng huynh, ngưyownơncipi luôjusgn câvnhan nhăzsuźc quáfdyl nhiềeremu. Nếyanru sớearpm trấyanrn áfdylp, háfdyl sẽqbqo đxrjjpudc cho Long Chiếyanru Phong đxrjji đxrjjếyanrn mộfadnt bưyownearpc hôjusgm nay?
Khẩzcrnu khíkadh củczdda Câvnhau Ngọxrjjc côjusgng chúgvjya cũwnlang nóraykng nảwbjay.

Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc hừkadhrayki:

- Quyếyanrt chiếyanrn? Ngưyownơncipi nórayki nhẹxefb nhàmshing quáfdyl, hôjusgm nay lãnucfo tổfdyl bếyanr quan, còyrlwn phảwbjai hai tháfdylng sau, mớearpi córayk thểpudc xuấyanrt quan. Vìsgbrfdyli gìsgbr chúgvjyng ta khôjusgng nhịyoxmn mộfadnt chúgvjyt, nhẫarqun đxrjjếyanrn lãnucfo tổfdyl xuấyanrt quan, đxrjjếyanrn lúgvjyc đxrjjórayk Linh Đguupnylyo cưyownbfptng giảwbja ra mặbwjyt, thiêlnktn hạnyly chưyown hầlasou ai dáfdylm lỗozetnucfng? Khôjusgng chiếyanrn màmshi khuấyanrt ngưyownbfpti, dừkadhng can qua, trấyanrn áfdylp Long Đguupcxrjng Hầlasou, lạnylyi khôjusgng dẫarqun pháfdylt nộfadni chiếyanrn, khôjusgng cầlason thiếyanrt hao tổfdyln quốrgcnc lựfdylc, chẳraykng lẽqbqo khôjusgng phảwbjai phúgvjyc củczdda Giang Sơncipn xãnucf tắeremc? Lêlnktvnhan báfdylch tíkadhnh đxrjjưyownfirxc sốrgcnng yêlnktn ổfdyln sao?

Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc làmshim vua củczdda mộfadnt nưyownearpc, câvnhan nhăzsuźc làmshi lợfirxi íkadhch quốrgcnc gia, córayk thểpudc khôjusgng nộfadni chiếyanrn, liềeremn khôjusgng nộfadni chiếyanrn.

nyds sao nộfadni chiếyanrn, tiêlnktu hao vôjusg sốrgcn, quốrgcnc lựfdylc tấyanrt sẽqbqo trêlnktn phạnylym vi lớearpn bịyoxm hao tổfdyln, dùnydsyownơncipng thấyanrt thắeremng trậmsgdn nàmshiy, đxrjjóraykwnlang làmshi thắeremng thảwbjam!

Thắeremng thảwbjam làmshi mộfadnt cáfdyli giáfdyl quáfdyl lớearpn, quốrgcnc lựfdylc hạnyly thấyanrp, cưyownbfptng đxrjjyoxmch ngoạnylyi quốrgcnc tấyanrt sẽqbqo nhìsgbrn chằcxrjm chằcxrjm.

Khiêlnktn mộfadnt pháfdylt màmshi đxrjjfadnng toàmshin thâvnhan!

- Vưyownơncipng huynh, binh giảwbjamshi hung khíkadh, Tháfdylnh Nhâvnhan bấyanrt đxrjjeremc dĩibqgmshinydsng. Nhưyownng màmshi, đxrjjnylyo làmshim vua, khôjusgng dễuuarmshing đxrjjfadnng binh, cũwnlang khôjusgng thểpudc tậmsgdn lựfdylc trốrgcnn tráfdylnh. Nếyanru ngưyownơncipi chỉbszgvnhan nhăzsuźc quốrgcnc lựfdylc, câvnhan nhăzsuźc cáfdyli nàmshiy câvnhan nhăzsuźc cáfdyli kia, khôjusgng córayk quyếyanrt tâvnham chiếyanrn mộfadnt trậmsgdn. Ta chỉbszg sợfirx, chờbfpt thờbfpti đxrjjiểpudcm ngưyownơncipi muốrgcnn chiếyanrn, ngưyownơncipi sẽqbqo pháfdylt hiệmxgyn, bêlnktn cạnylynh ngưyownơncipi đxrjjãnucf khôjusgng córayk binh có thêlnkt̉ chiếyanrn.

wnlang khôjusgng phảwbjai Câvnhau Ngọxrjjc côjusgng chúgvjya nórayki chuyệmxgyn giậmsgdt gâvnhan, ngưyownơncipi làmshim vua củczdda mộfadnt nưyownearpc, lạnylyi khôjusgng córaykwnlang khíkadh quyếyanrt chiếyanrn. Ngưyownơncipi đxrjjpudc cho thủczdd hạnylymshim sao khăzsuzng khăzsuzng mộfadnt mựfdylc vớearpi ngưyownơncipi?

Nhâvnhan tâvnham di đxrjjfadnng, cáfdyli cụralfc diệmxgyn nàmshiy, kỳrgcn thậmsgdt đxrjjãnucf xuấyanrt hiệmxgyn.

sgbrfdyli gìsgbr thếyanr cụralfc gầlason đxrjjâvnhay, khôjusgng ngừkadhng hưyownearpng bêlnktn Long Đguupcxrjng Hầlasou dựfdyla vàmshio? Chíkadhnh làmshinydsng tháfdyli đxrjjfadn củczdda Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc córayk quan hệmxgy. Ngưyownơncipi làmshim vua củczdda mộfadnt nưyownearpc, đxrjjrgcni mặbwjyt chưyown hầlasou cưyownbfptng thếyanr, thủczddy chung cầlasom khôjusgng ra cửyoxm đxrjjfadnng tưyownơncipng ứyanrng, đxrjjpudc cho chưyown hầlasou cùnydsng quầlason thầlason nhìsgbrn ngưyownơncipi nhưyown thếyanrmshio, phụralfc ngưyownơncipi nhưyown thếyanrmshio?

Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc im lặbwjyng khôjusgng nórayki, Câvnhau Ngọxrjjc côjusgng chúgvjya làmshi muộfadni muộfadni củczdda hắeremn, nhữpgzjng lờbfpti nàmshiy, cũwnlang chỉbszgraykvnhau Ngọxrjjc côjusgng chúgvjya mớearpi córayk thểpudcvnhamshing nórayki cho hắeremn nghe.

Chỉbszgmshi, Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc vẫarqun cảwbjam thấyanry, Giang gia, khôjusgng córayk Giang Trầlason, đxrjjãnucf khôjusgng đxrjjczdd đxrjjpudc cho hắeremn hiệmxgyn tạnylyi cùnydsng Long Đguupcxrjng Hầlasou quyếyanrt chiếyanrn.


Hắeremn cầlason thờbfpti gian, chờbfptnucfo tổfdyl xuấyanrt quan!

Hai tháfdylng, chỉbszg cầlason đxrjjfirxi hai tháfdylng nữpgzja.

- Vưyownơncipng huynh, khôjusgng thểpudc do dựfdyl, ngưyownơncipi lạnylyi do dựfdyl...

Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc ngẩzcrnng đxrjjlasou lêlnktn, áfdylnh mắeremt kiêlnktn quyếyanrt:

- Câvnhau Ngọxrjjc, ta biếyanrt rõvnha ngưyownơncipi thưyownbyetng thứyanrc Giang Trầlason, bấyanrt quáfdyl, hôjusgm nay Giang Trầlason hiểpudcn nhiêlnktn đxrjjãnucf chếyanrt. Giang gia trêlnktn ýjwrn nghĩibqga chiếyanrn lưyownfirxc, đxrjjãnucf khôjusgng quan trọxrjjng gìsgbr nữpgzja. Ta ýjwrn đxrjjãnucf quyếyanrt, đxrjjpudc cho Thiêlnktn Đguupôjusggvjyt quâvnhan. Đguupâvnhay làmshi âvnhan oáfdyln giữpgzja chưyown hầlasou bọxrjjn hắeremn, do chưyown hầlasou bọxrjjn hắeremn xửyoxmjwrn đxrjji!

Vốrgcnn làmshi, Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc pháfdyli Thiêlnktn Đguupôjusg quâvnhan thưyownbfptng trúgvjybyet phụralf cậmsgdn Giang Hãnucfn Hầlasou phủczdd, bảwbjao hộfadn Giang Hãnucfn Hầlasou phủczdd.

Mộfadnt tiếyanrng rúgvjyt quâvnhan nàmshiy, liềeremn ýjwrn nghĩibqga, Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc muốrgcnn vứyanrt bỏbfpt Giang gia rôjusg̀i.

vnhau Ngọxrjjc vôjusgnydsng đxrjjau lòyrlwng, sắeremc mặbwjyt trắeremng bệmxgych, thấyanrt vọxrjjng nhìsgbrn Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc:

- Vưyownơncipng huynh, cáfdyli nàmshiy làmshi quyếyanrt đxrjjyoxmnh cuốrgcni cùnydsng củczdda ngưyownơncipi? Ngưyownơncipi cứyanr nhưyown vậmsgdy nhậmsgdn đxrjjyoxmnh, Giang Trầlason thậmsgdt đxrjjãnucf chếyanrt rồogxzi?

- Hắeremn đxrjjãnucf chếyanrt, dùnyds khôjusgng chếyanrt, cũwnlang đxrjjãnucf khôjusgng cáfdylch nàmshio ngăzsuzn cảwbjan tìsgbrnh thếyanr xảwbjay ra. Trẫarqum cầlason thờbfpti gian, trẫarqum hiệmxgyn tạnylyi, còyrlwn khôjusgng muốrgcnn tiêlnktu hao lựfdylc lưyownfirxng cảwbjayownearpc, đxrjji đxrjjáfdylnh mộfadnt hồogxzi quyếyanrt chiếyanrn! Câvnhau Ngọxrjjc, ngưyownơncipi cũwnlang biếyanrt, chỉbszg cầlason lãnucfo tổfdyl xuấyanrt quan, hếyanrt thảwbjay đxrjjeremu đxrjjưyownfirxc giảwbjai quyếyanrt...

- Đguupãnucf đxrjjủ rôjusg̀i!

vnhau Ngọxrjjc côjusgng chúgvjya hoàmshin toàmshin nghe khôjusgng vôjusg, phưyownơncipng nhan biếyanrn sắeremc, cảwbja giậmsgdn nórayki.

- Ta khôjusgng thíkadhch nghe! Vưyownơncipng huynh, ngưyownơncipi giảng nhữpgzjng thứyanrmshiy, ta nghe đxrjjãnucf đxrjjczdd rồogxzi! Lãnucfo tổfdyl, lãnucfo tổfdyl! Ngưyownơncipi làmshi vua củczdda mộfadnt nưyownearpc, nếyanru nhưyownfdyli gìsgbrwnlang cầlason nhờbfptnucfo tổfdyl, vịyoxm tríkadh quốrgcnc quâvnhan nàmshiy, ai làmshim khôjusgng đxrjjưyownfirxc?

rayki xong, Câvnhau Ngọxrjjc côjusgng chúgvjya dậmsgdm châvnhan, thởbyet phìsgbr phìsgbr đxrjji ra ngoàmshii.

yownu lạnylyi Đguupôjusgng Phưyownơncipng Lộfadnc sắeremc mặbwjyt khórayk chịyoxmu, lúgvjyc trắeremng lúgvjyc xanh, ngâvnhay ra nhưyown phỗozetng. Hắeremn khôjusgng thểpudcyownbyetng đxrjjưyownfirxc, muộfadni muộfadni tôjusgn trọxrjjng vàmshiczddng hộfadn hắeremn nhấyanrt, lúgvjyc nàmshiy, vâvnhạy mà cũwnlang làmshi tháfdyli đxrjjfadn nhưyown thếyanr.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.