Độc Tôn Tam Giới

Chương 151 : Vây quanh Giang Hãn Hầu phủ 1

    trước sau   
Đpzfkưzcmzơfpxhng nhiêphwtn, đwxkgâtuxhy chỉoxzczpge mộpzfkt loạpizoi dưzcmz luậsothn ởjqvgzcmzơfpxhng đwxkgôhigp.

bupqng cápzfki phiêphwtn bảqoehn nàzpgey hoàzpgen toàzpgen trápzfki lạpizoi, còmxkbn cótgto mộpzfkt loạpizoi nghe đwxkgpbzhn khápzfkc, thìioqkzpgetgtoi thao túkangng trậsothn đwxkgqqecu chíltlonh làzpge Giang Hãrmxin Hầiuklu Giang Trầiukln.

Loạpizoi thuyếtolnt phápzfkp nàzpgey, đwxkgem Giang Trầiukln nótgtoi thàzpgenh Chưzcmzjqvgng Khốjwlpng Giảqoeh phíltloa sau màzpgen thao túkangng trậsothn đwxkgqqecu, đwxkgem nguyêphwtn nhâtuxhn chưzcmz hầiuklu truyềwpqwn nhâtuxhn hao tổijuzn, tấqqect cảqoeh đwxkgwpqwu đwxkgijuzphwtn trêphwtn đwxkgiuklu Giang Trầiukln.

fpxhn nữxmbqa, cápzfki nghe đwxkgpbzhn nàzpgey, còmxkbn nâtuxhng lêphwtn mộpzfkt tin tứzsvic cựmyjrc kỳkang mẫltlon cảqoehm, làzpge Giang Trầiukln đwxkgápzfknh léehftn Long thịifrz huynh muộpzfki, ývziv đwxkgpbzhzcmzzcmzp Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu đwxkgmnqi nhấqqect Chưzcmz Hầiuklu Lệmnqinh!

Hai loạpizoi thuyếtolnt phápzfkp, đwxkgpizoi biểtuxhu cho hai cỗakxc thếtoln lựmyjrc ởjqvgzcmzơfpxhng đwxkgôhigp đwxkgjwlpi khápzfkng!

Tuy nhiêphwtn, loạpizoi thuyếtolnt phápzfkp thứzsvi nhấqqect, rõkseszpgeng càzpgeng cótgto sứzsvic thuyếtolnt phụeayic, càzpgeng tiếtolnp cậsothn châtuxhn tưzcmzzcmzng. Nhưzcmzng màzpgezcmzơfpxhng đwxkgôhigphigpm nay, mộpzfkt trăgkrqm lẻwygrpzfkm lộpzfk chưzcmz hầiuklu, cótgtofpxhn nửjwlpa đwxkgãrmxi chấqqecp nhậsothn Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu phủqiyfzcmztuxhng thếtoln.


Cho nêphwtn, loạpizoi thuyếtolnt phápzfkp nàzpgey, tuy tiếtolnp cậsothn vớzcmzi châtuxhn tưzcmzzcmzng, lạpizoi dầiukln dầiukln bịifrz ápzfkp chếtoln.

zpge loạpizoi thuyếtolnt phápzfkp thứzsvi hai, bởjqvgi vìioqk ngưzcmztuxhi trong cuộpzfkc Giang Trầiukln mấqqect tíltloch, nêphwtn cótgto xu thếtolnzpgeng diễyzwvn càzpgeng liệmnqit. Ởcare trêphwtn trìioqknh đwxkgpzfk nhấqqect đwxkgifrznh nàzpgeo đwxkgótgto, cũuhnjng làzpgezcmzbkjdng trưzcmzng cho vưzcmzơfpxhng thấqqect cùbupqng Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu tranh đwxkgqqecu, thiêphwtn hưzcmzzcmzng đwxkgãrmxi từjhwhng bưzcmzzcmzc nghiêphwtng vềwpqw phíltloa Long Hầiuklu.

zpge trong Giang Hãrmxin Hầiuklu phủqiyf, tuy Giang Phong cótgto thểtuxhijuzn đwxkgifrznh cụeayic diệmnqin. Nhưzcmzng đwxkgjwlpi mặvzivt vớzcmzi ngoạpizoi giớzcmzi đwxkgpbzhn đwxkgãrmxii, dùbupqng lựmyjrc uy hiếtolnp củqiyfa Giang Hãrmxin Hầiuklu, đwxkgãrmxihigp lựmyjrc ngăgkrqn cảqoehn.

bupq sao, Giang Phong hắrlefn căgkrqn cơfpxh cạpizon, ởjqvgzcmzơfpxhng đwxkgôhigp, căgkrqn bảqoehn khôhigpng cótgto mộpzfkt phầiukln mưzcmztuxhi năgkrqng lưzcmzbkjdng củqiyfa Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu.

tgtoi cápzfkch khápzfkc, nếtolnu nhưzcmz mộpzfkt khi chỗakxc dựmyjra vưzcmzơfpxhng thấqqect triệmnqit tiêphwtu, Giang Phong liềwpqwn trởjqvg thàzpgenh ngưzcmztuxhi côhigp đwxkgơfpxhn, toàzpgen bộpzfk Giang Hãrmxin Hầiuklu phủqiyf, sẽjwlp nhưzcmz thuyềwpqwn côhigp đwxkgpzfkc trong biểtuxhn rộpzfkng, phảqoehi mộpzfkt mìioqknh đwxkgjwlpi mặvzivt vâtuxhy cápzfknh củqiyfa Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu trùbupqng kíltloch.

Thếtoln cụeayic Vưzcmzơfpxhng đwxkgôhigp, càzpgeng ngàzpgey càzpgeng vi diệmnqiu.

Trong Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu phủqiyf, Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu Long Chiếtolnu Phong hăgkrqng hápzfki, cápzfki đwxkginh trong mắrleft Giang Trầiukln, rốjwlpt cụeayic đwxkgãrmxi trừjhwh đwxkgi. Tuy trưzcmzzcmzc khi huynh muộpzfki Long Ngâtuxhm Dãrmxi ly khai đwxkgifrza quậsotht, khôhigpng cótgto tậsothn mắrleft thấqqecy Giang Trầiukln tửjwlp vong.

Nhưzcmzng màzpge, Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu rấqqect yêphwtn tâtuxhm, Giang Trầiukln kia xâtuxhm nhậsothp tầiuklng khôhigpng gian thứzsvizcmz, cápzfki kia đwxkgưzcmzbkjdc côhigpng nhậsothn làzpge cấqqecm đwxkgifrza, mộpzfkt khi tiếtolnn vàzpgeo, hẳmyjrn phảqoehi chếtolnt khôhigpng thểtuxh nghi ngờtuxh!

Cho nêphwtn, ởjqvg trong mắrleft Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu, Giang Trầiukln khôhigpng thểtuxh nghi ngờtuxh đwxkgãrmxizpge mộpzfkt ngưzcmztuxhi chếtolnt rôhigp̀i.

- Ngâtuxhm Dãrmxi, Tuyếtolnt Nhi, cápzfkc ngưzcmzơfpxhi đwxkgem tìioqknh hìioqknh lúkangc đwxkgótgto, cùbupqng mọftmni ngưzcmztuxhi nótgtoi mộpzfkt câtuxhu đwxkgi.

Long Chiếtolnu Phong vìioqk chứzsving nhậsothn Giang Trầiukln chếtolnt, lầiukln nữxmbqa nótgtoi.

Long Ngâtuxhm Dãrmxi đwxkgem tìioqknh hìioqknh lúkangc đwxkgótgtotgtoi mộpzfkt lầiukln, Long Cưzcmz Tuyếtolnt ởjqvg trêphwtn chi tiếtolnt, lạpizoi bổijuz sung mộpzfkt íltlot.

- Âwpqwn, chiếtolnu nótgtoi nhưzcmz vậsothy, Giang Trầiukln nàzpgey làzpge chếtolnt chắrleft rồpbzhi.
Ngay cảqoeh Long Nhấqqect gầiukln đwxkgâtuxhy cẩjxyqn thậsothn, cũuhnjng gậsotht đwxkgiuklu.

- Hầiuklu gia, Giang Trầiukln vừjhwha chếtolnt, quâtuxhn cờtuxh củqiyfa Đpzfkôhigpng Phưzcmzơfpxhng gia liềwpqwn khôhigpng còmxkbn, bọftmnn hắrlefn chẳmyjrng khápzfkc nàzpgeo khôhigpng cótgto quâtuxhn cờtuxhioqktgto thểtuxh đwxkgi. Chúkangng ta cótgtophwtn...

Long Chiếtolnu Phong cưzcmztuxhi nhạpizot mộpzfkt tiếtolnng, thưzcmzbkjdng vịifrz giảqoeh tựmyjr tin càzpgeng thêphwtm thong dong rôhigp̀i.

- Ngâtuxhm Dãrmxi, ngưzcmzơfpxhi khôhigpng phảqoehi nótgtoi, ởjqvg trong vôhigp tậsothn đwxkgifrza quậsotht, Giang Trầiukln nàzpgey đwxkgápzfknh léehftn ngưzcmzơfpxhi sao? Đpzfkâtuxhy làzpge Giang Hãrmxin Hầiuklu phủqiyf khiêphwtu khíltloch Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu chúkangng ta. Chúkangng ta thâtuxhn làzpge đwxkgzsving đwxkgiuklu chưzcmz hầiuklu, hápzfktgto thểtuxh đwxkgtuxh cho hạpizo đwxkgmyjrng chưzcmz hầiuklu khiêphwtu khíltloch, màzpge nhưzcmz vậsothy bỏtuxh qua?

pzfki gọftmni làzpge đwxkgápzfknh léehftn, tựmyjr nhiêphwtn làzpge bọftmnn hắrlefn lậsothp ra.

Bấqqect quápzfk Long Ngâtuxhm Dãrmxi ngộpzfkltlonh rấqqect cao, lậsothp tứzsvic lĩphwtnh ngộpzfk ývzivjqvg ngoàzpgei lờtuxhi củqiyfa phụeayi thâtuxhn. Đpzfkâtuxhy làzpge muốjwlpn hắrlefn đwxkgem tìioqknh thếtolnzpgem lớzcmzn, mưzcmzbkjdn cơfpxh hộpzfki tìioqkm Giang Hãrmxin Hầiuklu sinh sựmyjr, tiếtolnn thêphwtm mộpzfkt bưzcmzzcmzc thăgkrqm dòmxkb thápzfki đwxkgpzfk củqiyfa vưzcmzơfpxhng thấqqect!

kangc nàzpgey, thápzfki đwxkgpzfk củqiyfa vưzcmzơfpxhng thấqqect liềwpqwn mậsothp mờtuxhhigp̀i.

Giang Trầiukln chếtolnt, Giang Hãrmxin Hầiuklu phủqiyfzpgey còmxkbn đwxkgápzfkng giápzfk Đpzfkôhigpng Phưzcmzơfpxhng Lộpzfkc đwxkgại lưzcmẓc ủqiyfng hộpzfk sao?

Long Chiếtolnu Phong chíltlonh làzpge muốjwlpn dòmxkbehftt đwxkgiểtuxhm mấqqecu chốjwlpt củqiyfa Đpzfkôhigpng Phưzcmzơfpxhng Lộpzfkc thoápzfkng mộpzfkt phápzfkt. Nếtolnu nhưzcmz Đpzfkôhigpng Phưzcmzơfpxhng Lộpzfkc tiếtolnp tụeayic ủqiyfng hộpzfk Giang gia, Long Chiếtolnu Phong hắrlefn hoàzpgen toàzpgen cótgto thểtuxhbupqng chưzcmz hầiuklu mâtuxhu thuẫltlon làzpgem văgkrqn, đwxkgếtolnn ápzfkp bứzsvic Đpzfkôhigpng Phưzcmzơfpxhng Lộpzfkc.

pzfki danh hàzpgeo đwxkgmnqi nhấqqect chưzcmz hầiuklu nàzpgey, làzpge Đpzfkôhigpng Phưzcmzơfpxhng gia ngưzcmzơfpxhi ban cho. Nếtolnu nhưzcmz hạpizo đwxkgmyjrng chưzcmz hầiuklu khiêphwtu khíltloch đwxkgmnqi nhấqqect chưzcmz hầiuklu, lạpizoi khôhigpng bịifrz trừjhwhng phạpizot, cápzfki kia phápzfkp luậsotht Vưzcmzơfpxhng Quốjwlpc ởjqvg đwxkgâtuxhu?

Nếtolnu nhưzcmz Đpzfkôhigpng Phưzcmzơfpxhng Lộpzfkc lựmyjra chọftmnn buôhigpng tha cho Giang gia, Long Chiếtolnu Phong hắrlefn cótgto thểtuxh thừjhwha cơfpxh diệmnqit trừjhwh Giang gia, gạpizot bỏtuxh mộpzfkt con cờtuxh củqiyfa vưzcmzơfpxhng thấqqect, thứzsvi hai làzpge đwxkgqoehltloch uy vọftmnng củqiyfa vưzcmzơfpxhng thấqqect, giếtolnt gàzpge dọftmna khỉoxzc, uy hiếtolnp nhữxmbqng chưzcmz hầiuklu chưzcmza đwxkgiuklu nhậsothp vàzpgeo Long gia hắrlefn kia!

Long Ngâtuxhm Dãrmxi vớzcmzi tưzcmzpzfkch ngưzcmztuxhi nốjwlpi nghiệmnqip Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu, đwxkgjwlpi vớzcmzi nhữxmbqng chuyệmnqin nàzpgey, vừjhwha nghĩphwt liềwpqwn thôhigpng.

Trêphwtn mặvzivt lộpzfk ra vẻwygr vui mừjhwhng:


- Phụeayi thâtuxhn, Giang Trầiukln kia đwxkgápzfknh léehftn hàzpgei nhi, đwxkgpizoi biểtuxhu chíltlonh làzpge Giang Hãrmxin Hầiuklu, khiêphwtu khíltloch chíltlonh làzpge biểtuxhn chữxmbqzpgeng Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu phủqiyf ta. Hàzpgei nhi mang theo mộpzfkt đwxkgápzfkm tinh nhuệmnqi, tiếtolnn đwxkgếtolnn Giang gia lấqqecy cápzfki thuyếtolnt phápzfkp!

- Âwpqwn, Giang gia tiểtuxhu nhâtuxhn đwxkgrlefc chíltlo, làzpgem càzpgen nhưzcmz vậsothy, việmnqic nàzpgey nhấqqect đwxkgifrznh phảqoehi lấqqecy cápzfki thuyếtolnt phápzfkp. Long Nhấqqect, ngưzcmzơfpxhi cùbupqng Ngâtuxhm Dãrmxi đwxkgi xem a!

Long Nhấqqect chíltlonh làzpge đwxkgmnqi nhấqqect cao thủqiyf trong Long gia hộpzfk vệmnqi, làzpgezcmztuxhi mộpzfkt mạpizoch Châtuxhn khíltlo đwxkgpizoi sưzcmz danh xứzsving vớzcmzi thựmyjrc! Tu vi củqiyfa hắrlefn, thậsothm chíltlo tiếtolnp cậsothn bảqoehn thâtuxhn Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu!

- Thuộpzfkc hạpizo tuâtuxhn mệmnqinh!

Long Nhấqqect khom ngưzcmztuxhi lĩphwtnh mệmnqinh.

Lậsothp tứzsvic, bộpzfk đwxkgpzfki tinh anh Long gia xuấqqect đwxkgpzfkng, dưzcmzzcmzi sựmyjr dẫltlon dắrleft củqiyfa Long Ngâtuxhm Dãrmxibupqng Long Nhấqqect, 3000 giápzfkp sĩphwtbupqng hổijuz, hưzcmzzcmzng Giang Hãrmxin Hầiuklu phủqiyf ápzfkp đwxkgi.

zpge nhữxmbqng chưzcmz hầiuklu đwxkgiuklu nhậsothp vàzpgeo Long gia kia, nghe nótgtoi tin tứzsvic nàzpgey, cũuhnjng nhao nhao tìioqkm mộpzfkt cápzfki cớzcmz giốjwlpng nhau, phápzfki ra đwxkgpzfki ngũuhnj thâtuxhn vệmnqi, cùbupqng đwxkgpzfki ngũuhnj tinh anh củqiyfa Long gia hộpzfki hợbkjdp.

Trong lúkangc nhấqqect thờtuxhi, đwxkgpzfki ngũuhnjphwtn ápzfkn côhigpng khai Giang Hãrmxin Hầiuklu, liềwpqwn vưzcmzbkjdt qua hai vạpizon ngưzcmztuxhi!

Tạpizoi vưzcmzơfpxhng đwxkgôhigp, ngoạpizoi trừjhwhzcmzơfpxhng thấqqect, ai dápzfkm đwxkgiềwpqwu đwxkgpzfkng hai vạpizon đwxkgôhigp̣i ngũ?

Cho nêphwtn, khi hai vạpizon ngưzcmztuxhi xuấqqect hiệmnqin ởjqvg trêphwtn đwxkgưzcmztuxhng cápzfki, toàzpgen bộpzfkzcmzơfpxhng đwxkgôhigp lạpizoi lầiukln nữxmbqa lâtuxhm vàzpgeo trong hỗakxcn loạpizon, lòmxkbng ngưzcmztuxhi bàzpgeng hoàzpgeng.

Tuy đwxkgpzfki ngũuhnjzpgey đwxkgsothp vàzpgeo cờtuxh hiệmnqiu thảqoeho phạpizot Giang Hãrmxin Hầiuklu, thếtoln nhưzcmzng màzpge mặvzivc cho ai cũuhnjng tinh tưzcmztuxhng, tạpizoi vưzcmzơfpxhng đwxkgôhigp, đwxkgiềwpqwu đwxkgpzfkng nhiềwpqwu nhâtuxhn mãrmxi nhưzcmz vậsothy, vốjwlpn chíltlonh làzpge đwxkgi quápzfk giớzcmzi hạpizon, làzpgezcmzbkjdt qua quyềwpqwn hạpizon chưzcmz hầiuklu.

Cửjwlp đwxkgpzfkng lầiukln nàzpgey củqiyfa Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu, làzpge khiêphwtu khíltloch quyềwpqwn uy củqiyfa vưzcmzơfpxhng thấqqect!

...

Trong vưzcmzơfpxhng cung, Đpzfkôhigpng Phưzcmzơfpxhng Lộpzfkc mấqqecy ngàzpgey nay, cũuhnjng làzpge sốjwlpng khótgtoioqknh an.

Thíltlo luyệmnqin khảqoeho hạpizoch, chưzcmz hầiuklu truyềwpqwn nhâtuxhn hao tổijuzn vưzcmzbkjdt qua ba thàzpgenh, tuy Đpzfkôhigpng Phưzcmzơfpxhng Lộpzfkc khiếtolnp sợbkjd, nhưzcmzng cũuhnjng khôhigpng quápzfk mứzsvic bấqqect an.

Thếtoln nhưzcmzng màzpge, quan trọftmnng nhấqqect làzpge, Giang Trầiukln khôhigpng cótgto trởjqvg lạpizoi.

kangc nàzpgey chưzcmza trởjqvg vềwpqw, ývziv vịifrz nhưzcmz thếtolnzpgeo? Ýlmgy nghĩphwta Giang Trầiukln rấqqect cótgto thểtuxh đwxkgãrmxi bịifrz Long gia huynh muộpzfki cạpizoo chếtolnt rồpbzhi!

- Long gia!

Khuôhigpn mặvzivt Đpzfkôhigpng Phưzcmzơfpxhng Lộpzfkc đwxkgen lêphwtn, hắrlefn rấqqect phiềwpqwn muộpzfkn, cũuhnjng rấqqect bàzpgeng hoàzpgeng. Giang Trầiukln cápzfki quâtuxhn cờtuxh đwxkgpzfkt nhiêphwtn xuấqqect hiệmnqin kia, vìioqk hắrlefn ởjqvg trong khoảqoehng thờtuxhi gian nàzpgey, tranh thủqiyf đwxkgếtolnn rấqqect nhiềwpqwu thờtuxhi gian giảqoehm xótgtoc.

Thếtoln nhưzcmzng màzpge, ởjqvg thờtuxhi khắrlefc mấqqecu chốjwlpt, Giang Trầiukln mấqqect tíltloch, hơfpxhn nữxmbqa tápzfkm chíltlon phầiukln mưzcmztuxhi làzpge chếtolnt rồpbzhi!

pzfki nàzpgey chẳmyjrng khápzfkc nàzpgeo đwxkgtuxh cho tấqqect cảqoeh kếtoln hoạpizoch củqiyfa hắrlefn, thoápzfkng cápzfki lâtuxhm vàzpgeo cụeayic diệmnqin bếtoln tắrlefc. Tựmyjra nhưzcmz mộpzfkt dâtuxhy xíltloch bỗakxcng nhiêphwtn đwxkgzsvit, khôhigpng cápzfkch nàzpgeo vậsothn chuyểtuxhn.

fpxhn nữxmbqa, hiệmnqin tạpizoi thếtoln cụeayic củqiyfa vưzcmzơfpxhng đwxkgôhigp, tấqqect cảqoeh đwxkgpizoi chưzcmz hầiuklu lòmxkbng ngưzcmztuxhi bàzpgeng hoàzpgeng, rấqqect nhiềwpqwu chưzcmz hầiuklu vốjwlpn làzpge trung lậsothp, cũuhnjng bởjqvgi vìioqkpzfkc loạpizoi nguyêphwtn nhâtuxhn, nhao nhao quăgkrqng vềwpqw phíltloa Long Đpzfkqeuyng Hầiuklu.

zcmzơfpxhng thấqqect, ởjqvg mấqqecy ngàzpgey thờtuxhi gian, thếtoln cụeayic lạpizoi trởjqvgphwtn thậsothp phầiukln bịifrz đwxkgpzfkng.

Khôhigpng chỉoxzczpge thếtoln cụeayic bịifrz đwxkgpzfkng, Đpzfkôhigpng Phưzcmzơfpxhng Lộpzfkc cũuhnjng đwxkgau lòmxkbng con gápzfki, nếtolnu nhưzcmz Giang Trầiukln chếtolnt rồpbzhi, bệmnqinh củqiyfa con gápzfki, lạpizoi tìioqkm ai đwxkgâtuxhy?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.