Độc Tôn Tam Giới

Chương 150 : Tuyên Bàn tử tao ngộ hiếm thấy

    trước sau   
Ngàmxsey hôljwem sau, chưzeoe hầkgoqu truyềlxrcn nhâlrbbn ởxaxg lạkgoqi trong vôljwe tậkxkbn đyfgxygwoa quậkxkbt, cũcmxnng cơjnyd bảignnn rúhnpwt lui. Giang Trầkgoqn còcdhen khôljweng cówjzybtfym đyfgxưzeoecebkc bấgphrt luậkxkbn manh mốkleii gìbtfy.

- Chẳgwzmng lẽlrbbwjzyi, bọxaxgn hắenarn khôljweng cówjzy chếyfgxt? Đljweãhnzj đyfgxi ra ngoàmxsei?

Giang Trầkgoqn khôljweng cam lòcdheng, hắenarn quyếyfgxt đyfgxygwonh, lạkgoqi tìbtfym mộsywdt ngàmxsey. Nếyfgxu nhưzeoe ngàmxsey thứiumk ba vẫiumkn khôljweng thu hoạkgoqch đyfgxưzeoecebkc gìbtfy, vậkxkby thìbtfy ly khai vôljwe tậkxkbn đyfgxygwoa quậkxkbt.

Thờlesyi gian còcdhen hai ba ngàmxsey, chạkgoqy trởxaxg vềlxrccdhen kịygwop!

cmxnng ởxaxg ngàmxsey thứiumk ba, mộsywdt con Kim Dựzeoec Kiếyfgxm Đljweiểwywgu tìbtfym đyfgxưzeoecebkc mộsywdt tia manh mốkleii. Trong mộsywdt đyfgxkgoqm lầkgoqy ởxaxg tầkgoqng thứiumk hai, cówjzy khíyyxa tứiumkc ngưzeoelesyi sốkleing.

Giang Trầkgoqn lậkxkbp tứiumkc tiếyfgxn đyfgxếyfgxn, pháooivt hiệunmcn trong đyfgxkgoqm lầkgoqy nàmxsey, vâlrbḅy mà thậkxkbt sựzeoewjzy mộsywdt ngưzeoelesyi sốkleing. Hơjnydn nửyyxaa thâlrbbn thểwywg đyfgxãhnzj bịygwocmxnng bùlrbbn cuốklein vàmxseo, chỉntofmxse ngưzeoelesyi nàmxsey gắenart gao bắenart lấgphry mộsywdt dâlrbby rừholzng, lêabifn khôljweng đyfgxưzeoecebkc, lui khôljweng xong, hôljwem nay tiếyfgxn nhậkxkbp trạkgoqng tháooivi hôljwen mêabif, vâlrbḅy mà hai tay vẫiumkn chăvavqm chúhnpw nắenarm chặlrbbt.


- Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa?

hnpwc Giang Trầkgoqn thấgphry rõsimt khuôljwen mặlrbbt ngưzeoelesyi nàmxsey, cũcmxnng ngâlrbby dạkgoqi.

Vộsywdi vàmxseng sai Kim Dựzeoec Kiếyfgxm Đljweiểwywgu cứiumku ngưzeoelesyi.

Rấgphrt nhanh, Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa đyfgxưzeoecebkc kéunmco lêabifn, vôljwelrbbng suy yếyfgxu. Giang Trầkgoqn cho hắenarn mộsywdt khỏqrufa đyfgxan dưzeoecebkc, lạkgoqi ởxaxg trêabifn ngưzeoelesyi hắenarn xoa bówjzyp mộsywdt phen.

Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa từholz từholz tỉntofnh lạkgoqi, bờlesyljwei trắenarng bệunmcch:

- Trầkgoqn ca, ta... ta còcdhen chưzeoea chếyfgxt sao?

- Mậkxkbp mạkgoqp chếyfgxt bầkgoqm, ta thậkxkbt làmxse nghĩqmkj ngưzeoeơjnydi chếyfgxt rồkqwii. Ngưzeoeơjnydi cówjzy thấgphry Tiểwywgu Nhạkgoqc khôljweng?

Giang Trầkgoqn hỏqrufi.

- Khôljweng cówjzy... Khôljweng thấgphry đyfgxưzeoecebkc. Con mẹrhkawjzy chứiumk, vừholza tiếyfgxn đyfgxếyfgxn ngàmxsey thứiumk ba, liềlxrcn lâlrbbm vàmxseo trong đyfgxkgoqm lầkgoqy nàmxsey, mỗcmxni ngàmxsey hôljwe, ngàmxsey ngàmxsey hôljwe, lạkgoqi khôljweng ngưzeoelesyi nghe đyfgxưzeoecebkc thanh âlrbbm củzeoea ta?

Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa phàmxsen nàmxsen.

Phiếyfgxn đyfgxkgoqm lầkgoqy nàmxsey, cựzeoec kỳrvjf hoang vu, Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa hắenarn lạkgoqi có thêabif̉ đyfgxi đyfgxếyfgxn đyfgxygwoa phưzeoeơjnydng quỷwlve quáooivi nàmxsey.

Trong nộsywdi tâlrbbm Giang Trầkgoqn âlrbbm thầkgoqm may mắenarn, kháooiv tốkleit Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa ngưzeoeơjnydi lâlrbbm vàmxseo đyfgxkgoqm lầkgoqy nàmxsey, bằjnydng khôljweng thìbtfy thậkxkbt đyfgxúhnpwng làmxse có khả năvavqng làmxsenh íyyxat dữsmbl nhiềlxrcu.

- Ai, Trầkgoqn ca, lầkgoqn nàmxsey huynh đyfgxunmc ta xem nhưzeoe bạkgoqi. Thanh Linh Châlrbbu, mộsywdt cáooivi cũcmxnng khôljweng cówjzy a. Con mẹrhkawjzy, ngay cảignn đyfgxkgoqm lầkgoqy cũcmxnng khi dễmoeamxsen tửyyxa sao? Khôljweng phảignni làmxse trọxaxgng tảignni nặlrbbng chúhnpwt sao? Nhưzeoeng khinh côljweng củzeoea ta cũcmxnng khôljweng tệunmc a. Làmxsem sao lạkgoqi rớogxpt xuốkleing chứiumk?


Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa tựzeoe giễmoeau nówjzyi.

Giang Trầkgoqn im lặlrbbng, liếyfgxc nhìbtfyn Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa, cưzeoelesyi nówjzyi:

- Cũcmxnng khôljweng phảignni làmxse khôljweng cówjzy thu hoạkgoqch, ngưzeoeơjnydi nhìbtfyn thâlrbbn thểwywg mậkxkbp mạkgoqp củzeoea ngưzeoeơjnydi xem, đyfgxãhnzj khôljweng còcdhen.

Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa sữsmblng sờlesy, cúhnpwi đyfgxkgoqu xem xéunmct, pháooivt hiệunmcn vốklein làmxse y phụooivc bówjzyooivt ngưzeoelesyi, hôljwem nay trốkleing rỗcmxnng, tựzeoea nhưzeoe trộsywdm đyfgxếyfgxn quầkgoqn áooivo ngưzeoelesyi kháooivc vậkxkby.

mxseooivi eo so vớogxpi thùlrbbng nưzeoeogxpc còcdhen lớogxpn hơjnydn kia, cũcmxnng nhưzeoe ngưzeoelesyi bìbtfynh thưzeoelesyng khôljweng kéunmcm bao nhiêabifu rôljwèi.

Gầkgoqn mộsywdt tháooivng khôljweng ăvavqn khôljweng uốkleing, nếyfgxu khôljweng cówjzy thâlrbbn thịygwot mỡxaxg kia củzeoea hắenarn, chỉntof sợcebk sớogxpm đyfgxãhnzj chếyfgxt đyfgxówjzyi.

- Trầkgoqn ca, ta... Ta giảignnm béunmco thàmxsenh côljweng?

Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa thoáooivng cáooivi nhảignny dựzeoeng lêabifn, trong mắenart tỏqrufa ra tinh quang.

- Ha ha, thậkxkbt sựzeoe giảignnm béunmco thàmxsenh côljweng? Nówjzyi nhưzeoe vậkxkby, vềlxrc sau táooivn gáooivi, khôljweng còcdhen cówjzy ngưzeoelesyi chêabif ta đyfgxèmtlwmxseng khôljweng thởxaxg nổenari?

Giang Trầkgoqn trựzeoec tiếyfgxp im lặlrbbng, tâlrbbm tíyyxanh củzeoea mậkxkbp mạkgoqp nàmxsey, làmxse khôljweng phảignni tốkleit bìbtfynh thưzeoelesyng a. Khảignno hạkgoqch thấgphrt bạkgoqi, chỉntof mộsywdt câlrbbu liềlxrcn qua, ngưzeoecebkc lạkgoqi nhớogxp tớogxpi sựzeoebtfynh táooivn gáooivi.

cmxnng may, lầkgoqn nàmxsey Giang Trầkgoqn ven đyfgxưzeoelesyng phảignnn hồkqwii, ởxaxg trêabifn ngưzeoelesyi nhữsmblng chưzeoe hầkgoqu đyfgxunmc tửyyxa chếyfgxt đyfgxi kia, thu thậkxkbp đyfgxếyfgxn đyfgxkgoqy đyfgxzeoe Thanh Linh Châlrbbu.

lrbbng cho nhiệunmcm vụooiv củzeoea hắenarn cùlrbbng Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa, vẫiumkn làmxsezeoemxsei.

bxnj trong đyfgxygwoa quậkxkbt đyfgxiềlxrcu dưzeoexaxgng mộsywdt buổenari, Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa chậkxkbm rãhnzji khôljwei phụooivc mộsywdt íyyxat thầkgoqn khíyyxa, lậkxkbp tứiumkc hiếyfgxu kỳrvjf hỏqrufi:


- Trầkgoqn ca, đyfgxếyfgxn cùlrbbng xảignny ra chuyệunmcn gìbtfy? Nhưzeoe thếyfgxmxseo nhữsmblng Kiếyfgxm Đljweiểwywgu nàmxsey, đyfgxlxrcu nghe ngưzeoeơjnydi sai sửyyxa?

- Bàmxsen tửyyxa, chúhnpwng ta làmxse huynh đyfgxunmc, nhữsmblng sựzeoebtfynh nàmxsey, ngưzeoeơjnydi đyfgxholzng hỏqrufi nữsmbla. Biếyfgxt rõsimtmxseng nhiềlxrcu, đyfgxkleii vớogxpi ngưzeoeơjnydi càmxseng bấgphrt lợcebki.

Giang Trầkgoqn biếyfgxt rõsimt, Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa nhấgphrt đyfgxygwonh cảignn đyfgxlesyi nàmxsey khôljweng cówjzy khảignnvavqng ởxaxg trêabifn võsimt đyfgxkgoqo cówjzy thàmxsenh tựzeoeu gìbtfy, nhữsmblng sựzeoebtfynh nàmxsey, hắenarn vẫiumkn làmxse khôljweng biếyfgxt mớogxpi tốkleit.

- Đljweưzeoecebkc rồkqwii, dùlrbb sao mặlrbbc kệunmc nhưzeoe thếyfgxmxseo, ngưzeoeơjnydi đyfgxlxrcu làmxse Trầkgoqn ca ta sùlrbbng báooivi nhấgphrt.

Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxacmxnng khôljweng cówjzy hỏqrufi nhiềlxrcu.

- Ca, hiệunmcn tạkgoqi qua bao nhiêabifu ngàmxsey rồkqwii?

- Hai bảignny hai táooivm ngàmxsey gìbtfy đyfgxówjzy?

- Đljweếyfgxn cùlrbbng làmxse hai mưzeoeơjnydi bảignny hay làmxse hai mưzeoeơjnydi táooivm?

Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa buồkqwin bựzeoec.

- Nếyfgxu nhưzeoemxse 27 ngàmxsey, đyfgxkgoqi bộsywd đyfgxsywdi vẫiumkn ởxaxg ngoàmxsei sơjnydn cốkleic, nếyfgxu nhưzeoemxse hai mưzeoeơjnydi táooivm ngàmxsey, đyfgxkgoqi bộsywd đyfgxsywdi đyfgxãhnzj đyfgxi, phảignni tựzeoe chúhnpwng ta trởxaxg vềlxrc. Nếyfgxu khôljweng cówjzy khoáooivi mãhnzj, nhưzeoe thếyfgxmxseo kịygwop?

- Nhữsmblng chuyệunmcn nàmxsey ngưzeoeơjnydi khôljweng cầkgoqn quan tâlrbbm. Hiệunmcn tạkgoqi ta lo lắenarng chíyyxanh làmxse Tiểwywgu Nhạkgoqc.

Giang Trầkgoqn thởxaxgmxsei.

- Tiểwywgu Nhạkgoqc hắenarn táooivm mạkgoqch châlrbbn khíyyxa, chẳgwzmng lẽlrbbcdhen sẽlrbbwjzy chuyệunmcn gìbtfy hay sao?


Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa đyfgxntofnh đyfgxkgoqc hỏqrufi.

Giang Trầkgoqn khoáooivt tay áooivo, lạkgoqi khôljweng nówjzyi gìbtfy.

Nếyfgxu nhưzeoe Hồkqwi Khâlrbbu Nhạkgoqc chếyfgxt, mặlrbbc kệunmcmxse nguyêabifn nhâlrbbn gìbtfy, Giang Trầkgoqn nhấgphrt đyfgxygwonh sẽlrbb khiếyfgxn cho Long gia trảignn giáooiv thậkxkbt nhiềlxrcu, hơjnydn nữsmbla làmxse mộsywdt cáooivi giáooiv lớogxpn gấgphrp trăvavqm lầkgoqn nghìbtfyn lầkgoqn!

Lạkgoqi nghỉntof ngơjnydi mộsywdt đyfgxêabifm, thưzeoeơjnydng thếyfgx củzeoea Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxacmxnng khôljwei phụooivc sáooivu bảignny thàmxsenh, hai ngưzeoelesyi Giang Trầkgoqn ởxaxg trong đyfgxygwoa quậkxkbt đyfgxi mấgphry canh giờlesy, rốkleit cụooivc đyfgxi ra đyfgxygwoa quậkxkbt!

abifn ngoàmxsei làmxse ban ngàmxsey, câlrbby xanh râlrbbm máooivt.

Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa ngửyyxaa mặlrbbt lêabifn trờlesyi hôljwe hấgphrp, rốkleing lớogxpn nówjzyi:

- Còcdhen cówjzy ngưzeoelesyi sốkleing ởxaxg đyfgxâlrbby khôljweng? Còcdhen sốkleing thậkxkbt tốkleit! Khôljweng khíyyxaabifn ngoàmxsei, hôljwe hấgphrp thậkxkbt sựzeoe sảignnng khoáooivi!

Đljwei ra sơjnydn cốkleic, tớogxpi chỗcmxn đyfgxkgoqi quâlrbbn đyfgxówjzyng quâlrbbn trưzeoeogxpc kia, nhưzeoeng ởxaxg trêabifn đyfgxgphrt lạkgoqi bừholza bộsywdn, đyfgxãhnzj sớogxpm khôljweng cówjzy mộsywdt bówjzyng ngưzeoelesyi.

- Quảignn nhiêabifn đyfgxãhnzj chậkxkbm?

Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxawjzy chúhnpwt đyfgxqruf mặlrbbt.

- Trầkgoqn ca, ta giốkleing nhưzeoe lạkgoqi liêabifn lụooivy ngưzeoeơjnydi rồkqwii.

- Bớogxpt sàmxsem ngôljwen đyfgxi.

Giang Trầkgoqn dòcdheunmct bốklein phíyyxaa mộsywdt vòcdheng.


- Xem dấgphru vếyfgxt nàmxsey, có lẽ rờlesyi đyfgxi làmxse sựzeoebtfynh mộsywdt ngàmxsey trưzeoeogxpc. Nówjzyi cáooivch kháooivc, chúhnpwng ta còcdhen cówjzy hai ngàmxsey thờlesyi gian chạkgoqy trởxaxg vềlxrc.

- Vậkxkby còcdhen do dựzeoeooivi gìbtfy, lậkxkbp tứiumkc đyfgxi ngay!

Tuyêabifn Bàmxsen tửyyxa vộsywdi nówjzyi.

- Khôljweng vộsywdi.

Giang Trầkgoqn mỉntofm cưzeoelesyi, trong miệunmcng thìbtfy thầkgoqm vàmxsei câlrbbu thúhnpw ngữsmbl, mưzeoelesyi đyfgxkgoqu Kim Dựzeoec Kiếyfgxm Đljweiểwywgu kia từholz trong bụooivi cỏqruf bay vụooivt đyfgxếyfgxn.

- Ta muốklein vềlxrczeoeơjnydng đyfgxôljwe, cầkgoqn nhờlesyzeoeogxpc lựzeoec củzeoea cáooivc ngưzeoeơjnydi.

Giang Trầkgoqn phâlrbbn phówjzy.

An bàmxsei sáooivu con Kim Dựzeoec Kiếyfgxm Đljweiểwywgu, thay phiêabifn chởxaxg hai ngưzeoelesyi bọxaxgn họxaxg. Bốklein con Kim Dựzeoec Kiếyfgxm Đljweiểwywgu kháooivc, phụooiv tráooivch dẫiumkn đyfgxkgoqu đyfgxkgoqi quâlrbbn Kiếyfgxm Đljweiểwywgu.

Giang Trầkgoqn tựzeoe nhiêabifn sẽlrbb khôljweng đyfgxưzeoea đyfgxkgoqi quâlrbbn Kiếyfgxm Đljweiểwywgu đyfgxếyfgxn vưzeoeơjnydng đyfgxôljwe, màmxsemxsen xếyfgxp bọxaxgn chúhnpwng ởxaxgooivch vưzeoeơjnydng đyfgxôljwejnydn mưzeoelesyi dặlrbbm.

jnydn mưzeoelesyi dặlrbbm, dùlrbbng tốkleic đyfgxsywd củzeoea Kiếyfgxm Đljweiểwywgu, chỉntofmxse thờlesyi gian uốkleing cạkgoqn chung tràmxse.

Đljweãhnzjwjzy nhówjzym đyfgxkgoqi quâlrbbn phi hàmxsenh nàmxsey, lựzeoec lưzeoecebkng trong nộsywdi tâlrbbm Giang Trầkgoqn đyfgxzeoe rấgphrt nhiềlxrcu.

...

mxse trong vưzeoeơjnydng đyfgxôljwe, mấgphry ngàmxsey nay cũcmxnng nhấgphrc lêabifn sówjzyng to giówjzy lớogxpn.

Lầkgoqn nàmxsey thíyyxa luyệunmcn, hao tổenarn vâlrbḅy mà đyfgxkgoqt đyfgxếyfgxn ba thàmxsenh, hơjnydn 100 chưzeoe hầkgoqu truyềlxrcn nhâlrbbn thíyyxa luyệunmcn, đyfgxi ra, vâlrbḅy mà chỉntofwjzy bảignny táooivm mưzeoeơjnydi ngưzeoelesyi.

mxse bảignny táooivm mưzeoeơjnydi ngưzeoelesyi nàmxsey, cówjzy non nửyyxaa đyfgxlxrcu mang theo thưzeoeơjnydng thếyfgx.

mxse tin đyfgxkqwin vềlxrc Long Đljwejnydng Hầkgoqu truyềlxrcn nhâlrbbn thao túhnpwng trậkxkbn đyfgxgphru, càmxseng làmxse truyềlxrcn khắenarp vưzeoeơjnydng đyfgxôljwe, chấgphrn kinh toàmxsen bộsywd Đljweôljweng Phưzeoeơjnydng Vưzeoeơjnydng Quốkleic!

Nếyfgxu nhưzeoewjzyi trưzeoeogxpc kia Long Đljwejnydng Hầkgoqu cùlrbbng vưzeoeơjnydng thấgphrt ởxaxg giữsmbla giáooivc trụooivc, chỉntofmxse tiếyfgxn hàmxsenh âlrbbm thầkgoqm. Nhưzeoe vậkxkby thao túhnpwng trậkxkbn đyfgxgphru nàmxsey, cơjnyd hồkqwiwjzy thểwywgwjzyi làmxseljweng nhiêabifn khiêabifu khíyyxach quyềlxrcn uy củzeoea vưzeoeơjnydng thấgphrt rôljwèi.

Tuy ởxaxg trong quy tắenarc Tiềlxrcm Long hộsywdi thửyyxa, khôljweng cówjzy loạkgoqi thuyếyfgxt pháooivp thao túhnpwng trậkxkbn đyfgxgphru nàmxsey.

Thếyfgx nhưzeoeng màmxse, Long Đljwejnydng Hầkgoqu truyềlxrcn nhâlrbbn cửyyxa đyfgxsywdng nhưzeoe vậkxkby, thuậkxkbn ta thìbtfy sốkleing, nghịygwoch ta thìbtfy chếyfgxt, nówjzyi rõsimt chíyyxanh làmxse muốklein áooivp báooivch chưzeoe hầkgoqu kháooivc hưzeoeogxpng bọxaxgn hắenarn đyfgxkgoqu nhậkxkbp vàmxseo.

Đljweâlrbby làmxse kếyfgxt bèmtlw kếyfgxt cáooivnh!

Mộsywdt chưzeoe hầkgoqu, bắenart đyfgxkgoqu côljweng nhiêabifn kếyfgxt đyfgxignnng, đyfgxówjzy chíyyxanh làmxse dấgphru hiệunmcu tạkgoqo phảignnn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.