Độc Tôn Tam Giới

Chương 150 : Tuyên Bàn tử tao ngộ hiếm thấy

    trước sau   
Ngàhyeiy hôwhtvm sau, chưgnrr hầwnlfu truyềsyxdn nhâeqaxn ởmpyy lạmghti trong vôwhtv tậvrffn đmrfkmusna quậvrfft, cũshirng cơkhdu bảansyn rútldyt lui. Giang Trầwnlfn còuyhrn khôwhtvng cóohriwowpm đmrfkưgnrrwowpc bấkisat luậvrffn manh mốeopfi gìwowp.

- Chẳytzcng lẽrdadohrii, bọpbaon hắkemen khôwhtvng cóohri chếuyhrt? Đagalãmmfw đmrfki ra ngoàhyeii?

Giang Trầwnlfn khôwhtvng cam lòuyhrng, hắkemen quyếuyhrt đmrfkmusnnh, lạmghti tìwowpm mộeqaxt ngàhyeiy. Nếuyhru nhưgnrr ngàhyeiy thứzigw ba vẫtwzzn khôwhtvng thu hoạmghtch đmrfkưgnrrwowpc gìwowp, vậvrffy thìwowp ly khai vôwhtv tậvrffn đmrfkmusna quậvrfft.

Thờkisai gian còuyhrn hai ba ngàhyeiy, chạmghty trởmpyy vềsyxduyhrn kịmusnp!

shirng ởmpyy ngàhyeiy thứzigw ba, mộeqaxt con Kim Dựygoic Kiếuyhrm Đagaliểytzcu tìwowpm đmrfkưgnrrwowpc mộeqaxt tia manh mốeopfi. Trong mộeqaxt đmrfkwnlfm lầwnlfy ởmpyy tầwnlfng thứzigw hai, cóohri khílwve tứzigwc ngưgnrrkisai sốeopfng.

Giang Trầwnlfn lậvrffp tứzigwc tiếuyhrn đmrfkếuyhrn, pháoyfxt hiệuyhrn trong đmrfkwnlfm lầwnlfy nàhyeiy, vâeqax̣y mà thậvrfft sựygoiohri mộeqaxt ngưgnrrkisai sốeopfng. Hơkhdun nửtunla thâeqaxn thểytzc đmrfkãmmfw bịmusnshirng bùmtfon cuốeopfn vàhyeio, chỉfuwwhyei ngưgnrrkisai nàhyeiy gắkemet gao bắkemet lấkisay mộeqaxt dâeqaxy rừawffng, lêtlbbn khôwhtvng đmrfkưgnrrwowpc, lui khôwhtvng xong, hôwhtvm nay tiếuyhrn nhậvrffp trạmghtng tháoyfxi hôwhtvn mêtlbb, vâeqax̣y mà hai tay vẫtwzzn chărckkm chútldy nắkemem chặoyfxt.


- Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl?

tldyc Giang Trầwnlfn thấkisay rõmwrv khuôwhtvn mặoyfxt ngưgnrrkisai nàhyeiy, cũshirng ngâeqaxy dạmghti.

Vộeqaxi vàhyeing sai Kim Dựygoic Kiếuyhrm Đagaliểytzcu cứzigwu ngưgnrrkisai.

Rấkisat nhanh, Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl đmrfkưgnrrwowpc kékisao lêtlbbn, vôwhtvmtfong suy yếuyhru. Giang Trầwnlfn cho hắkemen mộeqaxt khỏtkkwa đmrfkan dưgnrrwowpc, lạmghti ởmpyy trêtlbbn ngưgnrrkisai hắkemen xoa bóohrip mộeqaxt phen.

Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl từawff từawff tỉfuwwnh lạmghti, bờkisawhtvi trắkemeng bệuyhrch:

- Trầwnlfn ca, ta... ta còuyhrn chưgnrra chếuyhrt sao?

- Mậvrffp mạmghtp chếuyhrt bầwnlfm, ta thậvrfft làhyei nghĩwulu ngưgnrrơkhdui chếuyhrt rồydjii. Ngưgnrrơkhdui cóohri thấkisay Tiểytzcu Nhạmghtc khôwhtvng?

Giang Trầwnlfn hỏtkkwi.

- Khôwhtvng cóohri... Khôwhtvng thấkisay đmrfkưgnrrwowpc. Con mẹwdolohri chứzigw, vừawffa tiếuyhrn đmrfkếuyhrn ngàhyeiy thứzigw ba, liềsyxdn lâeqaxm vàhyeio trong đmrfkwnlfm lầwnlfy nàhyeiy, mỗiwsqi ngàhyeiy hôwhtv, ngàhyeiy ngàhyeiy hôwhtv, lạmghti khôwhtvng ngưgnrrkisai nghe đmrfkưgnrrwowpc thanh âeqaxm củlhfsa ta?

Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl phàhyein nàhyein.

Phiếuyhrn đmrfkwnlfm lầwnlfy nàhyeiy, cựygoic kỳfdal hoang vu, Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl hắkemen lạmghti có thêtlbb̉ đmrfki đmrfkếuyhrn đmrfkmusna phưgnrrơkhdung quỷnlbp quáoyfxi nàhyeiy.

Trong nộeqaxi tâeqaxm Giang Trầwnlfn âeqaxm thầwnlfm may mắkemen, kháoyfx tốeopft Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl ngưgnrrơkhdui lâeqaxm vàhyeio đmrfkwnlfm lầwnlfy nàhyeiy, bằfuwwng khôwhtvng thìwowp thậvrfft đmrfkútldyng làhyei có khả nărckkng làhyeinh ílwvet dữxwgb nhiềsyxdu.

- Ai, Trầwnlfn ca, lầwnlfn nàhyeiy huynh đmrfkuyhr ta xem nhưgnrr bạmghti. Thanh Linh Châeqaxu, mộeqaxt cáoyfxi cũshirng khôwhtvng cóohri a. Con mẹwdolohri, ngay cảansy đmrfkwnlfm lầwnlfy cũshirng khi dễnghahyein tửtunl sao? Khôwhtvng phảansyi làhyei trọpbaong tảansyi nặoyfxng chútldyt sao? Nhưgnrrng khinh côwhtvng củlhfsa ta cũshirng khôwhtvng tệuyhr a. Làhyeim sao lạmghti rớukvyt xuốeopfng chứzigw?


Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl tựygoi giễnghau nóohrii.

Giang Trầwnlfn im lặoyfxng, liếuyhrc nhìwowpn Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl, cưgnrrkisai nóohrii:

- Cũshirng khôwhtvng phảansyi làhyei khôwhtvng cóohri thu hoạmghtch, ngưgnrrơkhdui nhìwowpn thâeqaxn thểytzc mậvrffp mạmghtp củlhfsa ngưgnrrơkhdui xem, đmrfkãmmfw khôwhtvng còuyhrn.

Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl sữxwgbng sờkisa, cútldyi đmrfkwnlfu xem xékisat, pháoyfxt hiệuyhrn vốeopfn làhyei y phụtldyc bóohrioyfxt ngưgnrrkisai, hôwhtvm nay trốeopfng rỗiwsqng, tựygoia nhưgnrr trộeqaxm đmrfkếuyhrn quầwnlfn áoyfxo ngưgnrrkisai kháoyfxc vậvrffy.

hyeioyfxi eo so vớukvyi thùmtfong nưgnrrukvyc còuyhrn lớukvyn hơkhdun kia, cũshirng nhưgnrr ngưgnrrkisai bìwowpnh thưgnrrkisang khôwhtvng kékisam bao nhiêtlbbu rôwhtv̀i.

Gầwnlfn mộeqaxt tháoyfxng khôwhtvng ărckkn khôwhtvng uốeopfng, nếuyhru khôwhtvng cóohri thâeqaxn thịmusnt mỡzigw kia củlhfsa hắkemen, chỉfuww sợwowp sớukvym đmrfkãmmfw chếuyhrt đmrfkóohrii.

- Trầwnlfn ca, ta... Ta giảansym békisao thàhyeinh côwhtvng?

Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl thoáoyfxng cáoyfxi nhảansyy dựygoing lêtlbbn, trong mắkemet tỏtkkwa ra tinh quang.

- Ha ha, thậvrfft sựygoi giảansym békisao thàhyeinh côwhtvng? Nóohrii nhưgnrr vậvrffy, vềsyxd sau táoyfxn gáoyfxi, khôwhtvng còuyhrn cóohri ngưgnrrkisai chêtlbb ta đmrfkèsyxdhyeing khôwhtvng thởmpyy nổagali?

Giang Trầwnlfn trựygoic tiếuyhrp im lặoyfxng, tâeqaxm tílwvenh củlhfsa mậvrffp mạmghtp nàhyeiy, làhyei khôwhtvng phảansyi tốeopft bìwowpnh thưgnrrkisang a. Khảansyo hạmghtch thấkisat bạmghti, chỉfuww mộeqaxt câeqaxu liềsyxdn qua, ngưgnrrwowpc lạmghti nhớukvy tớukvyi sựygoiwowpnh táoyfxn gáoyfxi.

shirng may, lầwnlfn nàhyeiy Giang Trầwnlfn ven đmrfkưgnrrkisang phảansyn hồydjii, ởmpyy trêtlbbn ngưgnrrkisai nhữxwgbng chưgnrr hầwnlfu đmrfkuyhr tửtunl chếuyhrt đmrfki kia, thu thậvrffp đmrfkếuyhrn đmrfkwnlfy đmrfklhfs Thanh Linh Châeqaxu.

mtfong cho nhiệuyhrm vụtldy củlhfsa hắkemen cùmtfong Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl, vẫtwzzn làhyeignrrhyeii.

pbao trong đmrfkmusna quậvrfft đmrfkiềsyxdu dưgnrrzigwng mộeqaxt buổagali, Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl chậvrffm rãmmfwi khôwhtvi phụtldyc mộeqaxt ílwvet thầwnlfn khílwve, lậvrffp tứzigwc hiếuyhru kỳfdal hỏtkkwi:


- Trầwnlfn ca, đmrfkếuyhrn cùmtfong xảansyy ra chuyệuyhrn gìwowp? Nhưgnrr thếuyhrhyeio nhữxwgbng Kiếuyhrm Đagaliểytzcu nàhyeiy, đmrfksyxdu nghe ngưgnrrơkhdui sai sửtunl?

- Bàhyein tửtunl, chútldyng ta làhyei huynh đmrfkuyhr, nhữxwgbng sựygoiwowpnh nàhyeiy, ngưgnrrơkhdui đmrfkawffng hỏtkkwi nữxwgba. Biếuyhrt rõmwrvhyeing nhiềsyxdu, đmrfkeopfi vớukvyi ngưgnrrơkhdui càhyeing bấkisat lợwowpi.

Giang Trầwnlfn biếuyhrt rõmwrv, Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl nhấkisat đmrfkmusnnh cảansy đmrfkkisai nàhyeiy khôwhtvng cóohri khảansyrckkng ởmpyy trêtlbbn võmwrv đmrfkmghto cóohri thàhyeinh tựygoiu gìwowp, nhữxwgbng sựygoiwowpnh nàhyeiy, hắkemen vẫtwzzn làhyei khôwhtvng biếuyhrt mớukvyi tốeopft.

- Đagalưgnrrwowpc rồydjii, dùmtfo sao mặoyfxc kệuyhr nhưgnrr thếuyhrhyeio, ngưgnrrơkhdui đmrfksyxdu làhyei Trầwnlfn ca ta sùmtfong báoyfxi nhấkisat.

Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunlshirng khôwhtvng cóohri hỏtkkwi nhiềsyxdu.

- Ca, hiệuyhrn tạmghti qua bao nhiêtlbbu ngàhyeiy rồydjii?

- Hai bảansyy hai táoyfxm ngàhyeiy gìwowp đmrfkóohri?

- Đagalếuyhrn cùmtfong làhyei hai mưgnrrơkhdui bảansyy hay làhyei hai mưgnrrơkhdui táoyfxm?

Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl buồydjin bựygoic.

- Nếuyhru nhưgnrrhyei 27 ngàhyeiy, đmrfkmghti bộeqax đmrfkeqaxi vẫtwzzn ởmpyy ngoàhyeii sơkhdun cốeopfc, nếuyhru nhưgnrrhyei hai mưgnrrơkhdui táoyfxm ngàhyeiy, đmrfkmghti bộeqax đmrfkeqaxi đmrfkãmmfw đmrfki, phảansyi tựygoi chútldyng ta trởmpyy vềsyxd. Nếuyhru khôwhtvng cóohri khoáoyfxi mãmmfw, nhưgnrr thếuyhrhyeio kịmusnp?

- Nhữxwgbng chuyệuyhrn nàhyeiy ngưgnrrơkhdui khôwhtvng cầwnlfn quan tâeqaxm. Hiệuyhrn tạmghti ta lo lắkemeng chílwvenh làhyei Tiểytzcu Nhạmghtc.

Giang Trầwnlfn thởmpyyhyeii.

- Tiểytzcu Nhạmghtc hắkemen táoyfxm mạmghtch châeqaxn khílwve, chẳytzcng lẽrdaduyhrn sẽrdadohri chuyệuyhrn gìwowp hay sao?


Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl đmrfkfuwwnh đmrfkmghtc hỏtkkwi.

Giang Trầwnlfn khoáoyfxt tay áoyfxo, lạmghti khôwhtvng nóohrii gìwowp.

Nếuyhru nhưgnrr Hồydji Khâeqaxu Nhạmghtc chếuyhrt, mặoyfxc kệuyhrhyei nguyêtlbbn nhâeqaxn gìwowp, Giang Trầwnlfn nhấkisat đmrfkmusnnh sẽrdad khiếuyhrn cho Long gia trảansy giáoyfx thậvrfft nhiềsyxdu, hơkhdun nữxwgba làhyei mộeqaxt cáoyfxi giáoyfx lớukvyn gấkisap trărckkm lầwnlfn nghìwowpn lầwnlfn!

Lạmghti nghỉfuww ngơkhdui mộeqaxt đmrfkêtlbbm, thưgnrrơkhdung thếuyhr củlhfsa Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunlshirng khôwhtvi phụtldyc sáoyfxu bảansyy thàhyeinh, hai ngưgnrrkisai Giang Trầwnlfn ởmpyy trong đmrfkmusna quậvrfft đmrfki mấkisay canh giờkisa, rốeopft cụtldyc đmrfki ra đmrfkmusna quậvrfft!

tlbbn ngoàhyeii làhyei ban ngàhyeiy, câeqaxy xanh râeqaxm máoyfxt.

Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl ngửtunla mặoyfxt lêtlbbn trờkisai hôwhtv hấkisap, rốeopfng lớukvyn nóohrii:

- Còuyhrn cóohri ngưgnrrkisai sốeopfng ởmpyy đmrfkâeqaxy khôwhtvng? Còuyhrn sốeopfng thậvrfft tốeopft! Khôwhtvng khílwvetlbbn ngoàhyeii, hôwhtv hấkisap thậvrfft sựygoi sảansyng khoáoyfxi!

Đagali ra sơkhdun cốeopfc, tớukvyi chỗiwsq đmrfkmghti quâeqaxn đmrfkóohring quâeqaxn trưgnrrukvyc kia, nhưgnrrng ởmpyy trêtlbbn đmrfkkisat lạmghti bừawffa bộeqaxn, đmrfkãmmfw sớukvym khôwhtvng cóohri mộeqaxt bóohring ngưgnrrkisai.

- Quảansy nhiêtlbbn đmrfkãmmfw chậvrffm?

Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunlohri chútldyt đmrfktkkw mặoyfxt.

- Trầwnlfn ca, ta giốeopfng nhưgnrr lạmghti liêtlbbn lụtldyy ngưgnrrơkhdui rồydjii.

- Bớukvyt sàhyeim ngôwhtvn đmrfki.

Giang Trầwnlfn dòuyhrkisat bốeopfn phílwvea mộeqaxt vòuyhrng.


- Xem dấkisau vếuyhrt nàhyeiy, có lẽ rờkisai đmrfki làhyei sựygoiwowpnh mộeqaxt ngàhyeiy trưgnrrukvyc. Nóohrii cáoyfxch kháoyfxc, chútldyng ta còuyhrn cóohri hai ngàhyeiy thờkisai gian chạmghty trởmpyy vềsyxd.

- Vậvrffy còuyhrn do dựygoioyfxi gìwowp, lậvrffp tứzigwc đmrfki ngay!

Tuyêtlbbn Bàhyein tửtunl vộeqaxi nóohrii.

- Khôwhtvng vộeqaxi.

Giang Trầwnlfn mỉfuwwm cưgnrrkisai, trong miệuyhrng thìwowp thầwnlfm vàhyeii câeqaxu thútldy ngữxwgb, mưgnrrkisai đmrfkwnlfu Kim Dựygoic Kiếuyhrm Đagaliểytzcu kia từawff trong bụtldyi cỏtkkw bay vụtldyt đmrfkếuyhrn.

- Ta muốeopfn vềsyxdgnrrơkhdung đmrfkôwhtv, cầwnlfn nhờkisagnrrukvyc lựygoic củlhfsa cáoyfxc ngưgnrrơkhdui.

Giang Trầwnlfn phâeqaxn phóohri.

An bàhyeii sáoyfxu con Kim Dựygoic Kiếuyhrm Đagaliểytzcu, thay phiêtlbbn chởmpyy hai ngưgnrrkisai bọpbaon họpbao. Bốeopfn con Kim Dựygoic Kiếuyhrm Đagaliểytzcu kháoyfxc, phụtldy tráoyfxch dẫtwzzn đmrfkwnlfu đmrfkmghti quâeqaxn Kiếuyhrm Đagaliểytzcu.

Giang Trầwnlfn tựygoi nhiêtlbbn sẽrdad khôwhtvng đmrfkưgnrra đmrfkmghti quâeqaxn Kiếuyhrm Đagaliểytzcu đmrfkếuyhrn vưgnrrơkhdung đmrfkôwhtv, màhyeihyein xếuyhrp bọpbaon chútldyng ởmpyyoyfxch vưgnrrơkhdung đmrfkôwhtvkhdun mưgnrrkisai dặoyfxm.

khdun mưgnrrkisai dặoyfxm, dùmtfong tốeopfc đmrfkeqax củlhfsa Kiếuyhrm Đagaliểytzcu, chỉfuwwhyei thờkisai gian uốeopfng cạmghtn chung tràhyei.

Đagalãmmfwohri nhóohrim đmrfkmghti quâeqaxn phi hàhyeinh nàhyeiy, lựygoic lưgnrrwowpng trong nộeqaxi tâeqaxm Giang Trầwnlfn đmrfklhfs rấkisat nhiềsyxdu.

...

hyei trong vưgnrrơkhdung đmrfkôwhtv, mấkisay ngàhyeiy nay cũshirng nhấkisac lêtlbbn sóohring to gióohri lớukvyn.

Lầwnlfn nàhyeiy thílwve luyệuyhrn, hao tổagaln vâeqax̣y mà đmrfkmghtt đmrfkếuyhrn ba thàhyeinh, hơkhdun 100 chưgnrr hầwnlfu truyềsyxdn nhâeqaxn thílwve luyệuyhrn, đmrfki ra, vâeqax̣y mà chỉfuwwohri bảansyy táoyfxm mưgnrrơkhdui ngưgnrrkisai.

hyei bảansyy táoyfxm mưgnrrơkhdui ngưgnrrkisai nàhyeiy, cóohri non nửtunla đmrfksyxdu mang theo thưgnrrơkhdung thếuyhr.

hyei tin đmrfkydjin vềsyxd Long Đagalfuwwng Hầwnlfu truyềsyxdn nhâeqaxn thao tútldyng trậvrffn đmrfkkisau, càhyeing làhyei truyềsyxdn khắkemep vưgnrrơkhdung đmrfkôwhtv, chấkisan kinh toàhyein bộeqax Đagalôwhtvng Phưgnrrơkhdung Vưgnrrơkhdung Quốeopfc!

Nếuyhru nhưgnrrohrii trưgnrrukvyc kia Long Đagalfuwwng Hầwnlfu cùmtfong vưgnrrơkhdung thấkisat ởmpyy giữxwgba giáoyfxc trụtldyc, chỉfuwwhyei tiếuyhrn hàhyeinh âeqaxm thầwnlfm. Nhưgnrr vậvrffy thao tútldyng trậvrffn đmrfkkisau nàhyeiy, cơkhdu hồydjiohri thểytzcohrii làhyeiwhtvng nhiêtlbbn khiêtlbbu khílwvech quyềsyxdn uy củlhfsa vưgnrrơkhdung thấkisat rôwhtv̀i.

Tuy ởmpyy trong quy tắkemec Tiềsyxdm Long hộeqaxi thửtunl, khôwhtvng cóohri loạmghti thuyếuyhrt pháoyfxp thao tútldyng trậvrffn đmrfkkisau nàhyeiy.

Thếuyhr nhưgnrrng màhyei, Long Đagalfuwwng Hầwnlfu truyềsyxdn nhâeqaxn cửtunl đmrfkeqaxng nhưgnrr vậvrffy, thuậvrffn ta thìwowp sốeopfng, nghịmusnch ta thìwowp chếuyhrt, nóohrii rõmwrv chílwvenh làhyei muốeopfn áoyfxp báoyfxch chưgnrr hầwnlfu kháoyfxc hưgnrrukvyng bọpbaon hắkemen đmrfkwnlfu nhậvrffp vàhyeio.

Đagalâeqaxy làhyei kếuyhrt bèsyxd kếuyhrt cáoyfxnh!

Mộeqaxt chưgnrr hầwnlfu, bắkemet đmrfkwnlfu côwhtvng nhiêtlbbn kếuyhrt đmrfkansyng, đmrfkóohri chílwvenh làhyei dấkisau hiệuyhru tạmghto phảansyn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.