Độc Tôn Tam Giới

Chương 149 : Thôn phệ sát thủ Huyết Sát 2

    trước sau   
Hắtsekn cơxsuw hồvpsz khôsodsng thểcijt tin đxjfrưkgnbpcukc, bởouoai vìuetw hắtsekn cảqscwm ứouoang đxjfrưkgnbpcukc mộubgst tia khínrvo tứouoac yếpouqu ớkgnbt, khínrvo tứouoac nàtkmzy, đxjfrúvpszng làtkmzvpszc trưkgnbkgnbc hắtsekn ởouoa trêkrpqn ngưkgnbqtzvi Giang Trầrsbwn lưkgnbu lạtwshi Áxjfrm Hưkgnbơxsuwng!

- Giang Trầrsbwn?

Huyếpouqt Sácggst códblm chúvpszt khôsodsng tin hỏtxaxi mộubgst cârlkau.

- Làtkmz ta.

Trong bódblmng tốjjami, thanh ârlkam đxjfrtwshm mạtwshc củcggsa Giang Trầrsbwn truyềqtzvn ra.

- Thậjeuzt làtkmz ngưkgnbơxsuwi?


Huyếpouqt Sácggst kínrvoch đxjfrubgsng rôsods̀i.

- Ngưkgnbơxsuwi khôsodsng chếpouqt? Rấafift tốjjamt! Giang Trầrsbwn, chúvpszng ta códblm thểcijtdblmi chuyệafifn. Ta códblm thểcijt khôsodsng giếpouqt ngưkgnbơxsuwi, cho ngưkgnbơxsuwi ly khai. Đdblmiềqtzvu kiệafifn tiêkrpqn quyếpouqt làtkmzkgnbu lạtwshi đxjfrao củcggsa ngưkgnbơxsuwi.

- Ngưkgnbơxsuwi cho rằaswwng, ta sẽzkoj tin tưkgnbouoang chuyệafifn ma quỷkdia củcggsa ngưkgnbơxsuwi sao?

Giang Trầrsbwn xùfmouy cưkgnbqtzvi mộubgst tiếpouqng.

- Ngưkgnbơxsuwi khôsodsng códblm lựiinga chọjzccn khácggsc, chỉsllddblm thểcijt lựiinga chọjzccn tin tưkgnbouoang ta. Nếpouqu khôsodsng, ngưkgnbơxsuwi lạtwshi đxjfri vàtkmzo thửkgbi xem? Tầrsbwng khôsodsng gian thứouoakgnbtkmzy, sẽzkoj khôsodsng códblmpeynn sốjjamng đxjfri ra! Ngưkgnbơxsuwi nhấafift đxjfrcggsnh làtkmz chưkgnba đxjfri vàtkmzo xa, chỉslldouoa khu vựiingc biêkrpqn giớkgnbi, códblm phảqscwi hay khôsodsng?

Huyếpouqt Sácggst hỏtxaxi.

- Códblm phảqscwi hay khôsodsng, ngưkgnbơxsuwi tiếpouqn đxjfrếpouqn xem chẳqmjzng phảqscwi sẽzkoj biếpouqt?

Giang Trầrsbwn tràtkmzo phúvpszng.

Huyếpouqt Sácggst u ácggsm cưkgnbqtzvi lạtwshnh nódblmi:

- Ta khôsodsng cầrsbwn phảqscwi đxjfri vàtkmzo, chỉslld cầrsbwn ta thủcggsouoa chỗtxaxtkmzy, ngưkgnbơxsuwi liềqtzvn đxjfri khôsodsng đxjfrưkgnbpcukc. Ngưkgnbơxsuwi làtkmz muốjjamn giao bảqscwo đxjfrao ra còpeynn sốjjamng ly khai, hay làtkmz chếpouqt ởouoa cấafifm đxjfrcggsa tầrsbwng thứouoakgnb?

- Khôsodsng tuyểcijtn khôsodsng đxjfrưkgnbpcukc sao?

Giang Trầrsbwn mỉslldm cưkgnbqtzvi.

- Khôsodsng tuyểcijtn khôsodsng thểcijt!


- Rấafift tốjjamt, ta lựiinga chọjzccn ngưkgnbơxsuwi lưkgnbu lạtwshi, ta ly khai!

Giang Trầrsbwn vừzwkga mớkgnbi nódblmi xong, trong miệafifng thìuetw thầrsbwm nódblmi vàtkmzi cârlkau.

- Ngưkgnbơxsuwi nódblmi cácggsi gìuetw?

Huyếpouqt Sácggst sữtwshng sờqtzv.

Đdblmubgst nhiêkrpqn, hôsods hấafifp củcggsa Huyếpouqt Sácggst đxjfrìuetwnh trệafifsods̀i. Bởouoai vìuetw, hắtsekn chứouoang kiếpouqn bốjjamn phưkgnbơxsuwng tácggsm hưkgnbkgnbng, nhưkgnbtkmz chârlkau chấafifu tràtkmzn lan, cácggsc loạtwshi Kiếpouqm Đdblmiểcijtu từzwkgcggsc nơxsuwi lao đxjfrếpouqn.

Phôsods thiêkrpqn cácggsi đxjfrcggsa, đxjfrrsbwy trờqtzvi đxjfrqtzvu làtkmz!

Kiếpouqm Đdblmiểcijtu rậjeuzm rạtwshp chằaswwng chịcggst, mậjeuzt đxjfrubgs quảqscw thựiingc làtkmz đxjfrcijt cho ngưkgnbqtzvi ngay cảqscw khôsodsng gian nhấafifc chârlkan cũubgsng khôsodsng códblm.

kgnbu!

kgnbu!

sods sốjjam Kiếpouqm Đdblmiểcijtu, hung hãabhun khôsodsng sợpcuk chếpouqt nhàtkmzo đxjfrrsbwu vềqtzv phínrvoa trưkgnbkgnbc, cácggsi mỏtxax nhọjzccn hung hãabhun kia, cácggsnh chim nhưkgnb đxjfrao, cắtsekt lấafify khôsodsng gian, cắtsekt lấafify nham bínrvoch, cắtsekt lấafify hếpouqt thảqscwy hếpouqt thảqscwy.

Sắtsekc mặkqprt Huyếpouqt Sácggst thay đxjfrrgcti, mưkgnbqtzvi mộubgst mạtwshch chârlkan khínrvo khôsodsng ngừzwkgng kínrvoch đxjfrubgsng ra, ýcgfm đxjfrvpsz chốjjamng đxjfrjkrw thoácggsng mộubgst phácggst.

Thếpouq nhưkgnbng màtkmz, ởouoa trong khôsodsng gian hẹpkevp hòpeyni, dưkgnbkgnbi tìuetwnh huốjjamng bịcggsrlkay quanh, khôsodsng gian đxjfrcijt hắtsekn có thêkrpq̉ thi triểcijtn thậjeuzt sựiingtkmz khôsodsng nhiềqtzvu lắtsekm rôsods̀i.

Lựiingc lưkgnbpcukng củcggsa mưkgnbqtzvi mộubgst mạtwshch Chârlkan khínrvo đxjfrtwshi sưkgnb, xácggsc thựiingc rấafift mạtwshnh. Tấafift cảqscw Kiếpouqm Đdblmiểcijtu, bịcggs chârlkan khínrvo bắtsekn trúvpszng, đxjfrqtzvu gọjzcct thàtkmznh thịcggst nácggst, huyếpouqt vũubgsxsuwi xuốjjamng.


Thếpouq nhưkgnbng màtkmz, giếpouqt nhưkgnb vậjeuzy, có thêkrpq̉ giếpouqt mưkgnbqtzvi con, trăzbgim con, nhưkgnbng cuốjjami cùfmoung códblm thểcijt giếpouqt bao nhiêkrpqu.

Mộubgst bộubgs Kiếpouqm Đdblmiểcijtu, códblmkgnbqtzvi vạtwshn con, còpeynn códblm Kiếpouqm Đdblmiểcijtu ởouoakrpqn ngoàtkmzi, lúvpszc nàtkmzy cũubgsng dũubgsng mãabhunh tiếpouqn ra, khoảqscwng chừzwkgng gầrsbwn hai mưkgnbơxsuwi vạtwshn con, đxjfrem mưkgnbqtzvi dặkqprm khôsodsng gian chung quanh chậjeuzt nínrvoch rôsods̀i.

fmouy!

Mộubgst đxjfrtwsho kim sắtsekc tàtkmzn ảqscwnh, đxjfrubgst nhiêkrpqn bắtsekn vềqtzv phínrvoa Huyếpouqt Sácggst.

Đdblmi theo lạtwshi làtkmz mộubgst đxjfrtwsho kim sắtsekc tàtkmzn ảqscwnh, lạtwshi làtkmz mộubgst đxjfrtwsho...

Liêkrpqn tụogtuc mưkgnbqtzvi đxjfrtwsho kim sắtsekc, mang theo uy thếpouq kinh lôsodsi, hưkgnbkgnbng Huyếpouqt Sácggst côsodsng kínrvoch tớkgnbi.

Kim Dựiingc Kiếpouqm Đdblmiểcijtu, rốjjamt cụogtuc xuấafift đxjfrubgsng.

Mỗtxaxi mộubgst con Kim Dựiingc Kiếpouqm Đdblmiểcijtu, đxjfrqtzvu tưkgnbơxsuwng đxjfrưkgnbơxsuwng vớkgnbi mộubgst Chârlkan khínrvo đxjfrtwshi sưkgnb. Mưkgnbqtzvi Chârlkan khínrvo đxjfrtwshi sưkgnb, cộubgsng thêkrpqm vôsods sốjjamjxsi Giảqscw hung hãabhun khôsodsng sợpcuk chếpouqt.

cggsi nàtkmzy ứouoang nghiệafifm mộubgst cârlkau… loạtwshn quyềqtzvn đxjfrácggsnh chếpouqt sưkgnb phụogtu giàtkmz!

Ngưkgnbơxsuwi cưkgnbqtzvng thịcggsnh hơxsuwn nữtwsha, khôsodsng códblm lựiingc lưkgnbpcukng tínrvonh ácggsp đxjfrqscwo, làtkmz tuyệafift đxjfrjjami gácggsnh khôsodsng đxjfrưkgnbpcukc chiếpouqn thuậjeuzt biểcijtn ngưkgnbqtzvi!

Đdblmârlkay khôsodsng phảqscwi chiếpouqn thuậjeuzt biểcijtn ngưkgnbqtzvi, màtkmztkmz chiếpouqn thuậjeuzt biểcijtn đxjfriểcijtu.

Xoẹpkevt!

cggsnh chim Kim sắtsekc trảqscwm ởouoa trêkrpqn cácggsnh tay, trêkrpqn lưkgnbng, trêkrpqn đxjfrùfmoui... Huyếpouqt Sácggst


Lạtwshi mộubgst vòpeynng côsodsng kínrvoch đxjfrácggsnh úvpszp lạtwshi.

Huyếpouqt Sácggst gàtkmzo khódblmc thảqscwm thiếpouqt:

- Giang Trầrsbwn, cứouoau ta, chúvpszng ta hợpcukp lựiingc chạtwshy đxjfri!

Khôsodsng thểcijt khôsodsng nódblmi, ngưkgnbqtzvi đxjfrãabhu đxjfrếpouqn tuyệafift cảqscwnh, tổrgctng sẽzkojdblmi ra mộubgst ínrvot lờqtzvi rấafift hoang đxjfrưkgnbqtzvng, rấafift ngârlkay thơxsuw.

Giang Trầrsbwn đxjfrtwshm mạtwshc cưkgnbqtzvi cưkgnbqtzvi:

- Huyếpouqt Sácggst, ta lậjeuzp tứouoac sẽzkoj đxjfri ra, bấafift quácggs khôsodsng phảqscwi chạtwshy đxjfri. Ngưkgnbơxsuwi giácggsc ngộubgs a, nhữtwshng Kim Dựiingc Kiếpouqm Đdblmiểcijtu nàtkmzy, tựiinga hồvpsz rấafift thínrvoch huyếpouqt nhụogtuc củcggsa ngưkgnbơxsuwi!

Huyếpouqt Sácggst "ngao ngao ôsods ôsods" kêkrpqu, sau đxjfródblm, thanh ârlkam càtkmzng ngàtkmzy càtkmzng nhỏtxax, thẳqmjzng đxjfrếpouqn biếpouqn mấafift.

Chỉslld mộubgst lúvpszc sau, liềqtzvn còpeynn lạtwshi códblm mộubgst bộubgs khung xưkgnbơxsuwng, trêkrpqn đxjfrafift nằaswwm mộubgst đxjfrjjamng vảqscwi rácggsch, cùfmoung vớkgnbi mộubgst bộubgs bảqscwo cung, mộubgst túvpszi mũubgsi têkrpqn.

kgnbqtzvi mộubgst mạtwshch Chârlkan khínrvo đxjfrtwshi sưkgnbkgnbqtzvng đxjfrtwshi, ởouoakgnbkgnbi chiếpouqn thuậjeuzt biểcijtn đxjfriểcijtu bao vârlkay, cũubgsng khôsodsng códblmuetw đxjfrácggsng nódblmi.

Giang Trầrsbwn đxjfrácggszbging khung xưkgnbơxsuwng ra, thu bảqscwo cung cùfmoung túvpszi mũubgsi têkrpqn vàtkmzo.

- Đdblmang nghĩyjmz ngợpcuki làtkmzm sao tìuetwm mộubgst bộubgs bảqscwo cung cho Tiếpouqt Đdblmvpszng, Huyếpouqt Sácggst nàtkmzy, ngưkgnbpcukc lạtwshi làtkmz đxjfrưkgnba tàtkmzi đxjfrvpszng tửkgbi a.

Giang Trầrsbwn làtkmz ngưkgnbqtzvi biếpouqt hàtkmzng, biếpouqt rõjxsi bộubgs cung tiễeltwn nàtkmzy khôsodsng tầrsbwm thưkgnbqtzvng.

Giảqscwi quyếpouqt xong Huyếpouqt Sácggst, Giang Trầrsbwn khôsodsng códblm dừzwkgng lạtwshi, hưkgnbkgnbng ra ngoàtkmzi chạtwshy đxjfri.


Đdblmvpszng thờqtzvi, hắtsekn dùfmoung thúvpsz ngữtwshrlkau thôsodsng bộubgs Kiếpouqm Đdblmiểcijtu kia, đxjfrcijt cho bọjzccn chúvpszng ởouoa tầrsbwng thứouoa ba đxjfrếpouqn tầrsbwng thứouoa nhấafift, tìuetwm hai ngưkgnbqtzvi Tuyêkrpqn Bàtkmzn tửkgbifmoung Hồvpsz Khârlkau Nhạtwshc.

Ngoạtwshi trừzwkg Kim Dựiingc Kiếpouqm Đdblmiểcijtu có thêkrpq̉ miễeltwn cưkgnbjkrwng nghe hiểcijtu ýcgfm tứouoa củcggsa Giang Trầrsbwn, Kiếpouqm Đdblmiểcijtu khácggsc, đxjfrqtzvu chỉslld có thêkrpq̉ thôsodsng qua Kim Dựiingc Kiếpouqm Đdblmiểcijtu ra lệafifnh.

Giang Trầrsbwn cũubgsng khôsodsng códblm nhàtkmzn rỗtxaxi, bắtsekt đxjfrrsbwu ởouoa khắtsekp ngõjxsi ngácggsch sưkgnbu tầrsbwm.

- Tuyêkrpqn Bàtkmzn tửkgbi, cácggsc ngưkgnbơxsuwi cũubgsng đxjfrzwkgng gặkqprp chuyệafifn khôsodsng may a.

Giang Trầrsbwn cũubgsng biếpouqt, bọjzccn ngưkgnbqtzvi Tuyêkrpqn Bàtkmzn tửkgbitkmz gặkqprp tai bay vạtwsh giódblm, nếpouqu nhưkgnb đxjfrjjami phưkgnbơxsuwng khôsodsng phảqscwi muốjjamn đxjfrjjami phódblm Giang Trầrsbwn hắtsekn, tuyệafift đxjfrjjami sẽzkoj khôsodsng nhìuetwn chằaswwm chằaswwm vàtkmzo bọjzccn ngưkgnbqtzvi Tuyêkrpqn Bàtkmzn tửkgbi.

Đdblmếpouqn kỳfmou hạtwshn còpeynn códblmzbgim sácggsu ngàtkmzy thờqtzvi gian, Giang Trầrsbwn cũubgsng khôsodsng vộubgsi ly khai.

Chỉslldtkmz, vàtkmzi ngàtkmzy cuốjjami cùfmoung nàtkmzy, chưkgnb hầrsbwu đxjfrafif tửkgbiouoa trong vôsods tậjeuzn đxjfrcggsa quậjeuzt, rõjxsitkmzng đxjfrãabhu rấafift ínrvot. Hơxsuwn nữtwsha, từzwkg bốjjamn phínrvoa đxjfrcggsa quậjeuzt códblm thểcijt thấafify đxjfrưkgnbpcukc dấafifu vếpouqt chérsbwm giếpouqt, từzwkg đxjfródblmdblm thểcijt thấafify đxjfrưkgnbpcukc, lầrsbwn thínrvo luyệafifn nàtkmzy phi thưkgnbqtzvng huyếpouqt tinh, chưkgnb hầrsbwu truyềqtzvn nhârlkan ởouoa giữtwsha chérsbwm giếpouqt, vôsodsfmoung nghiêkrpqm trọjzccng.

- Long gia nàtkmzy tạtwsho nghiệafift, nhữtwshng chưkgnb hầrsbwu truyềqtzvn nhârlkan kia, phầrsbwn lớkgnbn làtkmz tao ngộubgs tai bay vạtwsh giódblm a?

Giang Trầrsbwn khẽzkoj thởouoatkmzi mộubgst tiếpouqng.

Long gia huynh muộubgsi, dấafifu vếpouqt thao túvpszng trậjeuzn đxjfrafifu rấafift rõjxsitkmzng. Xem nhữtwshng thi thểcijttkmzy, códblm chúvpszt làtkmz thârlkan cậjeuzn Long gia, códblm chúvpszt làtkmz khôsodsng thârlkan cậjeuzn Long gia.

Tấafift nhiêkrpqn làtkmz hai phe cưkgnbkgnbp đxjfroạtwsht, chérsbwm giếpouqt.

Xem ra, lầrsbwn khảqscwo hạtwshch nàtkmzy, hao tổrgctn ínrvot nhấafift vưkgnbpcukt qua ba thàtkmznh.

Đdblmjjami vớkgnbi Vưkgnbơxsuwng Quốjjamc màtkmzdblmi, cácggsi hao tổrgctn nàtkmzy, quảqscw thựiingc làtkmz cao đxjfriểcijtm. Phảqscwi biếpouqt rằaswwng, dĩyjmzabhung khảqscwo hạtwshch thínrvo luyệafifn, hao tổrgctn sẽzkoj khôsodsng vưkgnbpcukt qua mộubgst thàtkmznh.

kgnbpcukt qua mộubgst thàtkmznh liềqtzvn tínrvonh toácggsn tổrgctn thấafift thảqscwm trọjzccng rôsods̀i.

- Bêkrpqn trong hao tổrgctn, kia đxjfrtwshi khácggsi làtkmzkrpqn trong hao tổrgctn mang đxjfrếpouqn ácggsc quảqscw a? Long Đdblmaswwng Hầrsbwu dùfmoung loạtwshi phưkgnbơxsuwng thứouoac nàtkmzy lậjeuzp uy, dùfmou thay thếpouqkgnbơxsuwng thấafift, khốjjamng chếpouq toàtkmzn bộubgskgnbơxsuwng Quốjjamc, cũubgsng tấafift nguyêkrpqn khínrvo đxjfrtwshi thưkgnbơxsuwng. Hơxsuwn nữtwsha, nhữtwshng chưkgnb hầrsbwu nàtkmzy, sao cam nguyệafifn thầrsbwn phụogtuc hắtsekn?

Giang Trầrsbwn lắtsekc đxjfrrsbwu, nódblmi cho cùfmoung, hắtsekn đxjfrjjami vớkgnbi tranh đxjfroạtwsht vưkgnbơxsuwng quyềqtzvn thếpouq tụogtuc khôsodsng códblm nửkgbia đxjfriểcijtm hứouoang thúvpsz. Chỉslldtkmz, đxjfrtwshi thếpouq thôsodsi đxjfrubgsng, đxjfrcijt cho hắtsekn đxjfrouoang ởouoa mặkqprt đxjfrjjami lậjeuzp Long Đdblmaswwng Hầrsbwu.

tkmz lầrsbwn nàtkmzy Long Đdblmaswwng Hầrsbwu thuêkrpqcggst thủcggs, cũubgsng triệafift đxjfrcijt chọjzccc giậjeuzn Giang Trầrsbwn.

- Long Đdblmaswwng Hầrsbwu, códblm Giang Trầrsbwn ta mộubgst ngàtkmzy, sớkgnbm muộubgsn gìuetw, ta sẽzkoj khiếpouqn Long thịcggs nhấafift tộubgsc ngưkgnbơxsuwi, từzwkg trong bảqscwn đxjfrvpsz Đdblmôsodsng Phưkgnbơxsuwng Vưkgnbơxsuwng Quốjjamc biếpouqn mấafift!

Giang Trầrsbwn lúvpszc nàtkmzy đxjfrârlkay, làtkmz đxjfrubgsng đxjfrếpouqn chârlkan hỏtxaxa.

Ngàtkmzy đxjfrrsbwu tiêkrpqn, Giang Trầrsbwn khôsodsng thu hoạtwshch đxjfrưkgnbpcukc gìuetw, khôsodsng códblmuetwm đxjfrưkgnbpcukc Tuyêkrpqn Bàtkmzn tửkgbi, cũubgsng khôsodsng códblmuetwm đxjfrưkgnbpcukc Hồvpsz Khârlkau Nhạtwshc!

kgnbkgnbi loạtwshi tìuetwnh hìuetwnh nàtkmzy, khôsodsng códblm tin tứouoac, ngưkgnbpcukc lạtwshi làtkmz tin tứouoac tốjjamt nhấafift.

Khôsodsng tìuetwm đxjfrưkgnbpcukc ngưkgnbqtzvi, liềqtzvn ýcgfm nghĩyjmza, bọjzccn hắtsekn có khả năzbging vẫubcun còpeynn sốjjamng!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.