Độc Tôn Tam Giới

Chương 148 : Thôn phệ sát thủ Huyết Sát 1

    trước sau   
Giang Trầmtdjn khẽjacl chau màondey, tríslka nhớjwbf củmgnca kiếmpqhp trưqcqyjwbfc lạsjpli lầmtdjn nữddgga mởhvdf ra. Hắnealn kiếmpqhp trưqcqyjwbfc đtlgrzyrwi vớjwbfi trậolhdn pháebhmp, cũwphtng cókopv nghiêevuzn cứebhmu, Chưqcqy Thiêevuzn Vạsjpln Linh Tỏviqla Thầmtdjn Đfqktsjpli Trậolhdn nàondey, Giang Trầmtdjn tuyệzyrwt đtlgrzyrwi nghe qua, xem qua. Chỉfhslonde hiệzyrwn tạsjpli tríslka nhớjwbf trong ókopvc khôrdadng cókopv triệzyrwt đtlgrfhsl mởhvdf ra, hắnealn trong lúuwpac nhấehqvt thờmtdji cũwphtng nghĩzlze khôrdadng ra đtlgrmtdju mốzyrwi gìkqox.

Bấehqvt quáebhmubfung Kỳtnkjondeo biếmpqht bíslka mậolhdt củmgnca Giang Trầmtdjn?

- Giang Trầmtdjn, bâhvdfy giờmtdj ngưqcqyơjacli khôrdadng cầmtdjn hao tâhvdfm tổevuzn tríslka đtlgri câhvdfn nhắnealc, thậolhdm chíslkaqcqyơjaclng lai mộddggt trăfhslm năfhslm, năfhslm trăfhslm năfhslm, cũwphtng khôrdadng cầmtdjn đtlgri câhvdfn nhắnealc. Trừfoqt khi tu vi củmgnca ngưqcqyơjacli, cókopv thểfhsl đtlgrebhmng ởhvdf đtlgrfhslnh củmgnca thếmpqh giớjwbfi nàondey.

ubfung Kỳtnkj khẽjacl thởhvdfondei.

ubfung Kỳtnkjkopvi nhữddggng lờmtdji nàondey, kỳtnkj thậolhdt Giang Trầmtdjn đtlgrtnkju minh bạsjplch.

- Giang Trầmtdjn, thứebhmondey, ngưqcqyơjacli nhậolhdn lấehqvy.


ubfung Kỳtnkj cho mộddggt vậolhdt cứebhmng nhưqcqy ngọxpplc màonde khôrdadng phảikypi ngọxpplc ra.

- Đfqktâhvdfy làondeebhmi gìkqox?

- Thứebhmhvdf trêevuzn thâhvdfn ta, cụxywz thểfhslkopvi, làondeondem răfhslng củmgnca ta.

kopvi làondeondem răfhslng, nhưqcqyng lạsjpli sáebhmng nhưqcqy ngọxpplc, chỉfhslonde nhìkqoxn vềtnkj phíslkaa trêevuzn phong cáebhmch rấehqvt cổevuzqcqya, tráebhmi ngưqcqythbsc vớjwbfi xưqcqyơjaclng cốzyrwt Thầmtdjn Ma bìkqoxnh thưqcqymtdjng, mang theo quáebhmi văfhsln cổevuzubfuo.

- Chớjwbf suy nghĩzlze lung tung, thứebhmondey khôrdadng phảikypi vũwpht khíslka, cũwphtng khôrdadng phòrbzjng thâhvdfn đtlgrưqcqythbsc. Côrdadng dụxywzng duy nhấehqvt củmgnca nókopv, chíslkanh làondeehqvn kýxywz củmgnca ta, đtlgrsjpli biểfhslu cho ta.

ubfung Kỳtnkjqcqymtdji ha ha nókopvi:

- Nếmpqhu nhưqcqy thờmtdji đtlgriểfhslm ngưqcqyơjacli cầmtdjn ta xuấehqvt lựdzxac, đtlgrem châhvdfn khíslka củmgnca ngưqcqyơjacli rókopvt vàondeo trong đtlgrókopv, ta sẽjacl thu đtlgrưqcqythbsc tíslkan hiệzyrwu.

- Câhvdf̀n ngưqcqyơjacli thìkqoxkopvebhmc dụxywzng gìkqox? Ngưqcqyơjacli khôrdadng phảikypi khôrdadng cókopv khảikypfhslng ly khai vôrdad tậolhdn đtlgrxqska quậolhdt nàondey sao?

- Ta làonde khôrdadng thểfhsl ly khai. Nhưqcqyng màonde, thuộddggc hạsjpl củmgnca ta, chúng cókopv thểfhsl ly khai.

ubfung Kỳtnkjqcqymtdji nókopvi.

- Ngưqcqyơjacli cókopv thểfhsl thửzfaz nghĩzlze thoáebhmng mộddggt pháebhmt, mấehqvy trăfhslm vạsjpln, hơjacln mộddggt ngàonden vạsjpln Thanh Dựdzxac Kiếmpqhm Đfqktiểfhslu, dưqcqyjwbfi sựdzxa dẫjmrtn dắnealt củmgnca Kim Dựdzxac Kiếmpqhm Đfqktiểfhslu, ởhvdfqcqyơjaclng Quốzyrwc thếmpqh tụxywzc, ai cókopv thểfhsl ngăfhsln cảikypn?

Toàonden thâhvdfn Giang Trầmtdjn giậolhdt mìkqoxnh mộddggt cáebhmi.

Nghĩzlze tớjwbfi loạsjpli tràondeng diệzyrwn kia, da đtlgrmtdju hắnealn cũwphtng run lêevuzn. Thanh Dựdzxac Kiếmpqhm Đfqktiểfhslu phôrdad thiêevuzn cáebhmi đtlgrxqska nàondey mộddggt khi ly khai vôrdad tậolhdn đtlgrxqska quậolhdt, tuyệzyrwt đtlgrzyrwi làonde tai nạsjpln vôrdadehqvng vôrdad tậolhdn.


Đfqktfoqtng nókopvi Đfqktôrdadng Phưqcqyơjaclng Vưqcqyơjaclng Quốzyrwc, dùehqv tấehqvt cảikyp 16 nưqcqyjwbfc quanh thâhvdfn, cũwphtng cókopv nhiềtnkju khảikypfhslng!

ubfung Kỳtnkjondey, ngưqcqythbsc lạsjpli làonde ngưqcqymtdji tinh a! Đfqktưqcqya mộddggt phầmtdjn đtlgrsjpli lễrbzj nhưqcqy vậolhdy, rấehqvt rõknnfondeng làonde muốzyrwn dùehqvng íslkach lợthbsi đtlgrem Giang Trầmtdjn cùehqvng nókopv buộddggc vàondeo mộddggt chỗddzq.

Đfqktâhvdfy làonde lấehqvy lòrbzjng, làonderdadi kévuozo, cũwphtng làonde đtlgráebhmnh cảikypm tìkqoxnh.

- Mãubfung Kỳtnkj, lễrbzj vậolhdt nàondey, ta nhậolhdn.

Giang Trầmtdjn khôrdadng sĩzlze diệzyrwn cãubfui láebhmo, hiệzyrwn nay, hắnealn xáebhmc thựdzxac rấehqvt cầmtdjn phầmtdjn đtlgrsjpli lễrbzjondey.

- Hắnealc hắnealc, thứebhmondey, còrbzjn cókopv mộddggt côrdadng năfhslng. Làonde nếmpqhu nhưqcqy thờmtdji đtlgriểfhslm ta nghĩzlze tớjwbfi ngưqcqyơjacli, chỉfhsl cầmtdjn Tâhvdfm lựdzxac ta khẽjacl đtlgrddggng, nókopv sẽjaclhvdf trêevuzn ngưqcqymtdji củmgnca ngưqcqyơjacli sinh ra năfhslng lưqcqythbsng, nhắnealc nhởhvdf ngưqcqyơjacli.

- Khi đtlgrókopv, ta nhấehqvt đtlgrxqsknh phảikypi tớjwbfi gặrjmvp ngưqcqyơjacli, đtlgrúuwpang hay khôrdadng?

Giang Trầmtdjn cưqcqymtdji nókopvi.

- Hắnealc hắnealc, ta khôrdadng phảikypi vạsjpln bấehqvt đtlgrnealc dĩzlze, sẽjacl khôrdadng vôrdad duyêevuzn vôrdad cớjwbfkqoxm ngưqcqyơjacli. Cáebhmi nàondey ngưqcqyơjacli cókopv thểfhslevuzn tâhvdfm.

ubfung Kỳtnkj mặrjmvt giàonde đtlgrviqlevuzn, cam đtlgroan nókopvi.

ehqvng Mãubfung Kỳtnkj đtlgrsjplt thàondenh nhấehqvt tríslka, Giang Trầmtdjn đtlgrưqcqya ra cáebhmo từfoqt. Tuy thờmtdji gian còrbzjn cókopvfhslm sáebhmu ngàondey, nhưqcqyng màonde Giang Trầmtdjn lạsjpli nghĩzlze tớjwbfi mộddggt sựdzxa kiệzyrwn.

Ngàondey đtlgrókopvebhmt thủmgnc Truy Mệzyrwnh Átlgrm Môrdadn kia, giảikyp trang Tuyêevuzn Bàonden tửzfazehqvng Hồgfij Khâhvdfu Nhạsjplc, Giang Trầmtdjn muốzyrwn đtlgri ra đtlgriềtnkju tra thoáebhmng mộddggt pháebhmt.

Sốzyrwng phảikypi thấehqvy ngưqcqymtdji, chếmpqht phảikypi thấehqvy xáebhmc.


- Giang Trầmtdjn, bêevuzn ngoàondei tầmtdjng khôrdadng gian thứebhmqcqy, gia hỏviqla truy giếmpqht ngưqcqyơjacli kia, vẫjmrtn ởhvdf chỗddzq đtlgrókopv chờmtdj ngưqcqyơjacli.

ubfung Kỳtnkj nhắnealc nhởhvdf.

- Vậolhdy sao? Mấehqvy ngưqcqymtdji? Ta chỉfhsl sợthbs bọxppln họxppl đtlgrãubfu đtlgri.

Ngữddgg khíslka Giang Trầmtdjn âhvdfm lãubfunh.

- Cho ngưqcqyơjacli thấehqvt vọxpplng rồgfiji, cókopv hai cáebhmi đtlgrãubfu đtlgri. Còrbzjn cókopv mộddggt đtlgrang thủmgnchvdf đtlgrókopv, xem bộddggebhmng làonde khôrdadng chếmpqht khôrdadng ngớjwbft.

- Long Ngâhvdfm Dãubfuehqvng Long Cưqcqy Tuyếmpqht đtlgri?

Giang Trầmtdjn tưqcqyhvdfng tưqcqythbsng liềtnkjn nghĩzlze thôrdadng suốzyrwt, mộddggt tháebhmng nhiệzyrwm vụxywz, bọxppln hắnealn cũwphtng khôrdadng cókopv khảikypfhslng dừfoqtng lạsjpli quáebhmhvdfu.

kopvi nhưqcqy vậolhdy, chưqcqya cókopv chạsjply chíslkanh làondeubfuo Đfqktsjpli củmgnca Truy Mệzyrwnh Átlgrm Môrdadn.

- Nhưqcqy vậolhdy đtlgri, Giang Trầmtdjn, ta quyếmpqht đtlgrxqsknh, tạsjplm thờmtdji trưqcqyjwbfc pháebhmi mộddggt bộddgg Kiếmpqhm Đfqktiểfhslu đtlgri ra ngoàondei, nghe ngưqcqyơjacli chỉfhsl huy. Mộddggt bộddggondey, cókopvqcqymtdji đtlgrmtdju Kim Dựdzxac Kiếmpqhm Đfqktiểfhslu, 100 đtlgrmtdju Ngâhvdfn Dựdzxac Kiếmpqhm Đfqktiểfhslu, mưqcqymtdji vạsjpln đtlgrmtdju Thanh Dựdzxac Kiếmpqhm Đfqktiểfhslu. Nếmpqhu nhưqcqy khôrdadng đtlgrmgnc, ngưqcqyơjacli tùehqvy thờmtdji dùehqvng đtlgrgfij vậolhdt kia liêevuzn lạsjplc ta.

rdadm nay Mãubfung Kỳtnkj coi Giang Trầmtdjn trởhvdf thàondenh bảikypo bốzyrwi đtlgrzyrwi đtlgrãubfui, cũwphtng khôrdadng hy vọxpplng Giang Trầmtdjn xảikypy ra chuyệzyrwn gìkqox ngoàondei ýxywz muốzyrwn. Hơjacln nữddgga, ởhvdf trong đtlgrxqska bàonden củmgnca hắnealn, hắnealn tựdzxa nhiêevuzn cókopv nghĩzlzea vụxywz cam đtlgroan Giang Trầmtdjn an toàonden.

ubfung Kỳtnkj uy áebhmp tăfhslng cao, dùehqvng thúuwpa ngữddgg hạsjpl đtlgrsjplt mệzyrwnh lệzyrwnh, lậolhdp tứebhmc liềtnkjn cókopvqcqymtdji đtlgrmtdju Kim Dựdzxac Kiếmpqhm Đfqktiểfhslu, thuậolhdn theo bay đtlgrếmpqhn trưqcqyjwbfc mặrjmvt Giang Trầmtdjn.

- Giang Trầmtdjn, ngưqcqyơjacli yêevuzn tâhvdfm, bọxppln hắnealn đtlgrzyrwi vớjwbfi ngưqcqyơjacli tuyệzyrwt đtlgrzyrwi phụxywzc tùehqvng.

ubfung Kỳtnkj cam đtlgroan nókopvi:


- Ta khôrdadng thểfhsl ly khai tầmtdjng khôrdadng gian thứebhmqcqy, chỉfhslkopv thểfhsl đtlgrfhsl cho con dâhvdfn củmgnca ta, đtlgri giáebhmo huấehqvn ngưqcqymtdji kia thoáebhmng mộddggt pháebhmt a.

Giang Trầmtdjn cũwphtng khôrdadng kháebhmch sáebhmo chốzyrwi từfoqt, mang theo mộddggt bộddgg Kiếmpqhm Đfqktiểfhslu kia ly khai.

...

Chỗddzq giao giớjwbfi tầmtdjng khôrdadng gian thứebhm ba cùehqvng tầmtdjng khôrdadng gian thứebhmqcqy, sáebhmt thủmgncubfuo đtlgrsjpli Huyếmpqht Sáebhmt, đtlgrãubfuhvdf chỗddzqondey trôrdadng sáebhmu bảikypy ngàondey rôrdad̀i.

- Giang Trầmtdjn nàondey còrbzjn khôrdadng ra, hẳtmbgn làondeondenh íslkat dữddgg nhiềtnkju a?

Huyếmpqht Sáebhmt do dựdzxa.

- Ta cókopvevuzn vàondeo xem mộddggt chúuwpat khôrdadng? Vạsjpln nhấehqvt thưqcqyơjaclng thếmpqh hắnealn pháebhmt táebhmc, chếmpqht ởhvdf biêevuzn giớjwbfi tầmtdjng khôrdadng gian thứebhmqcqy thìkqox sao? Nếmpqhu nhưqcqy chỉfhslondejacln mưqcqymtdji dặrjmvm, ta vàondeo xong liềtnkjn đtlgri ra, có lẽ khôrdadng sao?

Huyếmpqht Sáebhmt tựdzxa an ủmgnci mìkqoxnh nhưqcqy vậolhdy, thếmpqh nhưqcqyng màonde thậolhdt muốzyrwn hắnealn cấehqvt bưqcqyjwbfc tiếmpqhn vàondeo tầmtdjng khôrdadng gian thứebhmqcqy, hắnealn lạsjpli thủmgncy chung khôrdadng cókopvwphtng khíslka.

ehqv sao, truyềtnkjn thuyếmpqht thậolhdt làonde quáebhm đtlgráebhmng sợthbs. Phàondem làondeknnf Giảikyp tiếmpqhn vàondeo tầmtdjng khôrdadng gian thứebhmqcqy, khôrdadng cókopv mộddggt cáebhmi nàondeo có thêevuz̉ đtlgri ra.

Coi nhưqcqyondejacln mưqcqymtdji dặrjmvm, khôrdadng cókopvhvdfm nhậolhdp, Huyếmpqht Sáebhmt cũwphtng khôrdadng dáebhmm cam đtlgroan, mìkqoxnh cókopv thểfhslkqoxnh yêevuzn vôrdad sựdzxa đtlgri ra.

Thếmpqh nhưqcqyng màonde, chuôrdadi đtlgrao kia củmgnca Giang Trầmtdjn hấehqvp dẫjmrtn, lạsjpli đtlgrfhsl cho lòrbzjng hắnealn ngứebhma khókopv chịxqsku! Hắnealn biếmpqht rõknnf, nếmpqhu nhưqcqykqoxnh cókopv thểfhsl đtlgrưqcqythbsc đtlgrếmpqhn chuôrdadi đtlgrao kia, nhưqcqy vậolhdy ởhvdfqcqyjwbfi Linh Đfqktsjplo cưqcqymtdjng giảikyp, Huyếmpqht Sáebhmt hắnealn chíslkanh làonde tồgfijn tạsjpli vôrdad đtlgrxqskch, cókopv thểfhslhvdf trong vưqcqyơjaclng quốzyrwc thếmpqh tụxywzc hoàondenh hàondenh!

Loạsjpli hấehqvp dẫjmrtn nàondey, cũwphtng làonde khókopvkopv thểfhsl ngăfhsln cảikypn.

Tiếmpqhn, hay làonde khôrdadng tiếmpqhn?

- Giang Trầmtdjn đtlgráebhmng giậolhdn, nếmpqhu nhưqcqy hắnealn khôrdadng tiếmpqhn vàondeo tầmtdjng khôrdadng gian thứebhmqcqy, bảikypo đtlgrao kia, nhấehqvt đtlgrxqsknh sẽjacljacli xuốzyrwng trong tay củmgnca ta.

Huyếmpqht Sáebhmt nghĩzlze đtlgrếmpqhn chuôrdadi đtlgrao nàondey, trong nộddggi tâhvdfm liềtnkjn ngứebhma.

Hắnealn cũwphtng hốzyrwi hậolhdn, vìkqox sao khôrdadng dùehqvng tốzyrwc đtlgrddgg nhanh nhấehqvt chévuozm giếmpqht Giang Trầmtdjn. Nếmpqhu cókopv thểfhslhvdf tầmtdjng khôrdadng gian thứebhm ba tiêevuzu diệzyrwt Giang Trầmtdjn, sao sẽjaclkopv chuyệzyrwn hôrdadm nay?

Thếmpqh nhưqcqyng màonde, hắnealn khôrdadng thừfoqta nhậolhdn cũwphtng khôrdadng đtlgrưqcqythbsc, Giang Trầmtdjn cưqcqymtdjng đtlgrsjpli, vưqcqythbst ra khỏviqli dựdzxa liệzyrwu củmgnca hắnealn. Nếmpqhu nhưqcqy khôrdadng phảikypi Long Ngâhvdfm Dãubfuehqvng Long Cưqcqy Tuyếmpqht dùehqvng Linh khíslkardadng kíslkach, hấehqvp dẫjmrtn lựdzxac chúuwpa ýxywz củmgnca Giang Trầmtdjn. Bằtnkjng vàondeo Huyếmpqht Sáebhmt hắnealn, muốzyrwn tiêevuzu diệzyrwt Giang Trầmtdjn, chỉfhsl sợthbs phầmtdjn thắnealng rấehqvt thấehqvp.

- Ai, Đfqktôrdadng Phưqcqyơjaclng Vưqcqyơjaclng Quốzyrwc lúc nào ra mộddggt biếmpqhn tháebhmi nhưqcqy vậolhdy?

Trong lòrbzjng Huyếmpqht Sáebhmt hùehqvng hùehqvng hổevuz hổevuz.

- Đfqktúuwpang rồgfiji, Giang Trầmtdjn làonde ngưqcqymtdji Giang Hãubfun Hầmtdju phủmgnc, Giang Hãubfun Hầmtdju chỉfhslonde mộddggt Nhịxqsk phẩjmrtm chưqcqy hầmtdju, nhưqcqy thếmpqhondeo cókopv thểfhsl nuôrdadi dưqcqyehqvng đtlgrưqcqythbsc thiêevuzn tàondei nhưqcqy vậolhdy? Hẳtmbgn làonde, Giang Hãubfun Hầmtdju phủmgnckopvslka mậolhdt gìkqox? Hừfoqt! Vạsjpln nhấehqvt khôrdadng chiếmpqhm đtlgrưqcqythbsc câhvdfy đtlgrao kia, ly khai nơjacli đtlgrâhvdfy, nhấehqvt đtlgrxqsknh phảikypi đtlgri vưqcqyơjaclng đtlgrôrdad Đfqktôrdadng Phưqcqyơjaclng Vưqcqyơjaclng Quốzyrwc, chộddggp Giang Hãubfun Hầmtdju tớjwbfi, sẽjacl thẩjmrtm vấehqvn ra chúuwpat gìkqox đtlgrókopv a.

Ýkawr niệzyrwm trong đtlgrmtdju vừfoqta mớjwbfi chuyểfhsln đtlgrếmpqhn đtlgrâhvdfy, bêevuzn tai Huyếmpqht Sáebhmt khẽjacl đtlgrddggng, mũwphti cókopv chúuwpat co lạsjpli, cung têevuzn trong tay vôrdad ýxywz thứebhmc xa xa giơjaclevuzn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.