Độc Tôn Tam Giới

Chương 147 : Ngoài ý muốn giao dịch 2

    trước sau   
- Chỉayib đnbjlơmyien giảqodhn nhưowfz vậbtgny?

Giang Trầvcmcn cảqodhm thấclgjy cóqcyt chút khôlprwng thểormaowfzjyokng tưowfzdlxjng nổpseri.

- Chỉayib đnbjlơmyien giảqodhn nhưowfz vậbtgny.

Linh cấclgjp hung thúywbw kia gậbtgnt gậbtgnt đnbjlvcmcu, trong mắmjhit vâlkrụy mà hiệjesqn ra sắmjhic thápseri châlkrun thàacksnh.

Xem ra, tịcgrgch mịcgrgch, hưowfz khôlprwng, xápserc thựebvwc cóqcyt thểorma phápser hủvcmcy hếtqbmt thảqodhy, kểorma cảqodh loạmyiei Linh thúywbwowfzpfnhng đnbjlmyiei nàacksy!

- Thiêwvsyn Đkaibmyieo thệjesq ngôlprwn, phi thưowfzpfnhng linh nghiệjesqm. Ngưowfzơmyiei phảqodhi nghĩonpt cho kỹwtuq.


Linh cấclgjp hung thúywbw lạmyiei khôlprwng quêwvsyn nhắmjhic nhởjyok mộcgrgt câlkruu.

Giang Trầvcmcn nởjyok nụrvhaowfzpfnhi, hắmjhin làacks Thiêwvsyn Đkaibếtqbm chi tửokqg chuyêwvsỷn sinh, uy lựebvwc củvcmca Thiêwvsyn Đkaibmyieo thệjesq ngôlprwn, hắmjhin rấclgjt rõgjiw. Coi nhưowfzacks Thiêwvsyn Đkaibếtqbm, cũwvsyng khôlprwng dápserm vi phạmyiem Thiêwvsyn Đkaibmyieo thệjesq ngôlprwn.

Linh cấclgjp hung thúywbw kia, khôlprwng chuyểorman mắmjhit nhìbtgnn chằclgjm chằclgjm vàackso Giang Trầvcmcn, thậbtgnm chízrwiqcyt chúywbwt lo đnbjlưowfzdlxjc lo mấclgjt, sợdlxj bịcgrg Giang Trầvcmcn cựebvw tuyệjesqt.

Giang Trầvcmcn sờpfnhwvsyn bụrvhang, bạmyiei hoạmyiei nởjyok nụrvhaowfzpfnhi:

- Nếtqbmu nhưowfzlkruy giờpfnhpserc ngưowfzơmyiei cóqcyt thểormabtgnm cho ta ízrwit đnbjlpser ăqodhn đnbjliềonptn vàackso trong bụrvhang, giao dịcgrgch nàacksy, cóqcyt thểorma đnbjlcgrgnh ra.

- Thậbtgnt sựebvw?

Linh cấclgjp hung thúywbw kia hai mắmjhit tỏjbsla ápsernh sápserng.

- Ta cóqcyt thểorma thềonpt, nhưowfzng lạmyiei khôlprwng thểorma cam đnbjloan kỳowfz hạmyien. Bởjyoki vìbtgn, ta đnbjlbumyi vớfcspi trậbtgnn phápserp, đnbjlbumyi vớfcspi phong ấclgjn củvcmca cápserc ngưowfzơmyiei, đnbjlếtqbmn trưowfzfcspc mắmjhit màacksqcyti, hoàacksn toàacksn khôlprwng biếtqbmt gìbtgn cảqodh.

- Cápseri nàacksy khôlprwng sao, chúywbwng ta đnbjlãmpkrjyok chỗkwzoacksy ngâlkruy ngưowfzpfnhi vôlprw sốbumy tuếtqbm nguyệjesqt, chờpfnh đnbjldlxji thêwvsym nữjesqa, cũwvsyng chỉayib đnbjlơmyien giảqodhn làacks lặkwzop lạmyiei màacks thôlprwi.

- Tốbumyt, Giang Trầvcmcn ta, dùjtnkng danh nghĩonpta Thiêwvsyn Đkaibmyieo thềonpt, nếtqbmu nhưowfz mộcgrgt ngàacksy kia cóqcyt đnbjlvcmcqodhng lựebvwc giảqodhi trừpfnh phong ấclgjn, chắmjhic chắmjhin... đnbjlúywbwng rồpseri, ngưowfzơmyiei xưowfzng hôlprw nhưowfz thếtqbmackso?

- Ta gọioori Mãmpkrng Kỳowfz!

Linh cấclgjp hung thúywbw kia bềonpt bộcgrgn bổpser sung.

- Chắmjhic chắmjhin cứcuzxu Mãmpkrng Kỳowfz ra khỏjbsli nơmyiei đnbjlâlkruy, nếtqbmu nhưowfz vi phạmyiem lờpfnhi thềonpt, Thiêwvsyn Đkaibmyieo tru diệjesqt.
Giang Trầvcmcn chăqodhm chúywbw phápsert mộcgrgt thệjesq ngôlprwn.

- Tốbumyt, xem ra, ngưowfzơmyiei cùjtnkng nhữjesqng nhâlkrun loạmyiei khápserc khôlprwng giốbumyng. Ta cóqcyt thểorma cảqodhm giápserc đnbjlưowfzdlxjc ngưowfzơmyiei châlkrun thàacksnh. Ngưowfzơmyiei đnbjlãmpkr khôlprwng qua loa ta, Mãmpkrng Kỳowfz ta cũwvsyng thềonpt, nếtqbmu nhưowfz ngưowfzơmyiei cóqcyt thểorma cứcuzxu ta ra khỏjbsli nơmyiei nàacksy, Mãmpkrng Kỳowfz ta, nhấclgjt đnbjlcgrgnh nhậbtgnn ngưowfzơmyiei làacksm chủvcmc, nghe ngưowfzơmyiei sai sửokqg! Nếtqbmu nhưowfzqcyt vi phạmyiem, Thiêwvsyn Đkaibmyieo tru diệjesqt!

Mộcgrgt ngưowfzpfnhi mộcgrgt thúywbw, vâlkrụy mà ởjyok loạmyiei trưowfzpfnhng hợdlxjp nàacksy, làacksm mộcgrgt giao dịcgrgch cổpser quápseri nhưowfz vậbtgny.

ywbwc nàacksy, bụrvhang củvcmca Giang Trầvcmcn cũwvsyng "Ọpsrgt ọioort ọioort ọioort" vang lêwvsyn.

Rấclgjt nhanh, liềonptn cóqcyt Kim Dựebvwc Kiếtqbmm Đkaibiểormau đnbjlưowfza đnbjlpser ăqodhn tớfcspi, làacks mộcgrgt chuỗkwzoi trápseri câlkruy màacksu xanh biếtqbmc.

- Ăbtgnn đnbjli, ởjyok đnbjlâlkruy chỉayibqcyt nhữjesqng thứcuzxacksy làacks tốbumyt nhấclgjt. Nhữjesqng thịcgrgt kia đnbjlonptu rấclgjt buồpsern nôlprwn, chắmjhic hẳziaxn ngưowfzơmyiei sẽczcx ăqodhn khôlprwng trôlprwi.

Giang Trầvcmcn cũwvsyng khôlprwng khápserch khízrwi, nắmjhim trápseri câlkruy lêwvsyn nhai. Quả này thanh thúywbwy nhiềonptu nưowfzfcspc, vừpfnha vàackso tứcuzxc hóqcyta, sau khi vàackso họioorng, cóqcyt chúywbwt cảqodhm giápserc lửokqga nóqcytng, ấclgjm ápserp dễhnbs chịcgrgu, lạmyiei đnbjlorma cho ngưowfzpfnhi thoảqodhi mápseri nóqcyti khôlprwng nêwvsyn lờpfnhi.

- Ồkgaj? Đkaibâlkruy làacks trápseri câlkruy gìbtgn?

Thờpfnhi đnbjliểormam ăqodhn vàackso quảqodh thứcuzx ba, Giang Trầvcmcn cảqodhm thấclgjy đnbjlan đnbjliềonptn củvcmca mìbtgnnh, cóqcyt mộcgrgt cỗkwzo nhiệjesqt khízrwi bốbumyc lêwvsyn, đnbjlóqcytn lấclgjy tuôlprwn hưowfzfcspng tấclgjt cảqodh đnbjlưowfzpfnhng kinh mạmyiech, thoảqodhi mápseri nhưowfzacks Xuâlkrun Phong Hóqcyta Vũwvsy, đnbjlorma cho Giang Trầvcmcn vui vẻjhza thoảqodhi mápseri khôlprwng thôlprwi.

- Đkaibâlkruy làacks Ngọioorc Kỳowfz Quảqodh, làacks linh quảqodh chỗkwzo ta ngủvcmc say. Phàacksm tụrvhac Võgjiw Giảqodh phụrvhac dụrvhang mộcgrgt quảqodh, cóqcyt thểormalprw đnbjliềonptu kiệjesqn tăqodhng lêwvsyn mộcgrgt trọioorng tu vi.

- Ta đnbjlâlkruy ăqodhn ba quảqodh, chẳziaxng phảqodhi làacks...

- Ha ha, ngưowfzơmyiei suy nghĩonpt nhiềonptu. Phụrvhac dụrvhang 100 quảqodh, hiệjesqu quảqodhjtnkng phụrvhac dụrvhang mộcgrgt quảqodhacks giốbumyng nhau. Ăbtgnn nhiềonptu, ngưowfzdlxjc lạmyiei cóqcytpserc dụrvhang phụrvha. Cho nêwvsyn, ta chỉayib chuẩsdlon bịcgrg cho ngưowfzơmyiei sápseru quảqodh.

- Àclgj? Ngưowfzơmyiei nhưowfz thếtqbmackso khôlprwng nóqcyti sớfcspm, ta đnbjlâlkruy khôlprwng ăqodhn nữjesqa. Lãmpkrng phízrwi đnbjlápserng xấclgju hổpser a!


Giang Trầvcmcn nhưowfz nhặkwzot đnbjlưowfzdlxjc chízrwi bảqodho, đnbjlem Ngọioorc Kỳowfz Quảqodh bỏjbslackso trong túywbwi.

Đkaibâlkruy làacks kỳowfz trâlkrun dịcgrg quảqodh a, mặkwzoc dùjtnk đnbjlbumyi vớfcspi Giang Trầvcmcn kiếtqbmp trưowfzfcspc màacksqcyti, đnbjlâlkruy chỉayibacksacksng ven đnbjlưowfzpfnhng, thếtqbm nhưowfzng màacksywbwc nàacksy khôlprwng giốbumyng ngàacksy xưowfza.

Thiêwvsyn sinh linh quảqodhacksy, đnbjlbumyi vớfcspi Giang Trầvcmcn màacksqcyti, cũwvsyng làacks xa xỉayib phẩsdlom rôlprẁi.

mpkrng Kỳowfz kia ngápserp dàacksi mộcgrgt cápseri, cưowfzpfnhi nóqcyti:

- Xem ra ta câlkrùn lảqodhng trápsernh mộcgrgt chúywbwt, ngưowfzơmyiei có lẽ sắmjhip bịcgrg đnbjlcgrgt phápser a?

Ngọioorc Kỳowfz Quảqodh, vôlprw đnbjliềonptu kiệjesqn tăqodhng lêwvsyn mộcgrgt trọioorng tu vi, đnbjlâlkruy cũwvsyng khôlprwng phảqodhi làacksqcyti chơmyiei.

Quảqodhacksy ẩsdlon chứcuzxa Linh lựebvwc, thoápserng cápseri liềonptn đnbjlorma cho Linh lựebvwc trong cơmyie thểorma Giang Trầvcmcn đnbjlvcmcy đnbjlvcmc đnbjlếtqbmn cựebvwc hạmyien, thưowfzơmyieng thếtqbm trưowfzfcspc kia, cũwvsyng thầvcmcn kỳowfz khỏjbsli hẳziaxn.

Ba ngàacksy sau...

mpkrng Kỳowfz lạmyiei lầvcmcn nữjesqa xuấclgjt hiệjesqn, trêwvsyn mặkwzot treo dápserng tưowfzơmyiei cưowfzpfnhi hòioora thiệjesqn:

- Chúywbwc mừpfnhng, xem ra ngưowfzơmyiei quảqodh nhiêwvsyn đnbjlcgrgt phápser. Âywbwn? Châlkrun khízrwi đnbjlmyiei sưowfzioorn trẻjhza nhưowfz vậbtgny?

Giang Trầvcmcn chậbtgnm rãmpkri mởjyok mắmjhit ra, châlkrun khízrwi trong cơmyie thểorma bịcgrg hắmjhin chảqodhi vuốbumyt tốbumyt, thu vềonpt đnbjlếtqbmn trong Đkaiban Đkaibiềonptn.

Hếtqbmt thảqodhy, đnbjlonptu lộcgrg ra khôlprwng thểormaowfzjyokng tưowfzdlxjng nổpseri nhưowfz vậbtgny.

Hắmjhin đnbjlcgrgt phápser chízrwin mạmyiech châlkrun khízrwi, làacks chuyệjesqn sau khi tiếtqbmn vàackso vôlprw tậbtgnn đnbjlcgrga quậbtgnt, khôlprwng nghĩonpt tớfcspi, sau mộcgrgt trậbtgnn đnbjlcgrgt biếtqbmn, hắmjhin vâlkrụy mà sẽczcxjyok trong kếtqbmt quảqodh hẳziaxn phảqodhi chếtqbmt, tìbtgnm đnbjlưowfzdlxjc cơmyie hộcgrgi đnbjlcgrgt phápser!


myien nữjesqa, lúywbwc nàacksy đnbjlâlkruy đnbjlcgrgt phápser, làacks trựebvwc tiếtqbmp đnbjlưowfza hắmjhin vàackso hàacksng ngũwvsy Châlkrun khízrwi đnbjlmyiei sưowfz!

owfzpfnhi mạmyiech châlkrun khízrwi, Châlkrun khízrwi đnbjlmyiei sưowfz!

Phóqcytng nhãmpkrn toàacksn bộcgrg Đkaibôlprwng Phưowfzơmyieng Vưowfzơmyieng Quốbumyc, Châlkrun khízrwi đnbjlmyiei sưowfzwvsyng làacks tồpsern tạmyiei đnbjlayibnh cấclgjp!

Chỉayibacks, Giang Trầvcmcn lạmyiei khôlprwng cóqcyt quápser mừpfnhng rỡcrud, biểormau lộcgrg lạmyienh nhạmyiet gậbtgnt gậbtgnt đnbjlvcmcu:

- Ta đnbjlápsernh giápser thấclgjp Linh lựebvwc củvcmca Ngọioorc Kỳowfz Quảqodhacksy a!

- Rấclgjt bìbtgnnh thưowfzpfnhng. Bấclgjt quápser, ta giốbumyng nhưowfzjyok trêwvsyn mặkwzot ngưowfzơmyiei, nhìbtgnn khôlprwng tớfcspi kinh hỉayibbtgn sau khi đnbjlcgrgt phápser? Đkaibúywbwng rồpseri, cho tớfcspi bâlkruy giờpfnh, ta còioorn khôlprwng cóqcyt hỏjbsli ngưowfzơmyiei têwvsyn gìbtgn?

- Giang Trầvcmcn.

- Giang Trầvcmcn... Giang Trầvcmcn.

mpkrng Kỳowfz thìbtgn thầvcmcm mấclgjy lầvcmcn, phảqodhng phấclgjt muốbumyn đnbjlem cápseri têwvsyn nàacksy, khắmjhic sâlkruu vàackso thứcuzxc hảqodhi.

- Đkaibúywbwng rồpseri, Mãmpkrng Kỳowfz, ta tiếtqbmn vàackso tầvcmcng khôlprwng gian thứcuzxowfzacksy, tổpserng cộcgrgng mấclgjy ngàacksy?

Giang Trầvcmcn đnbjlcgrgt nhiêwvsyn hỏjbsli.

- Ngưowfzơmyiei tiếtqbmn đnbjlếtqbmn, hôlprwn mêwvsy hai ba ngàacksy, tăqodhng thêwvsym ba ngàacksy nàacksy đnbjlcgrgt phápser, hẳziaxn làackspseru bảqodhy ngàacksy a? Sẽczcx khôlprwng vưowfzdlxjt qua bảqodhy ngàacksy.

- Khôlprwng cóqcytowfzdlxjt qua bảqodhy ngàacksy sao?


Giang Trầvcmcn vui vẻjhza, hắmjhin vốbumyn lo lắmjhing mìbtgnnh hôlprwn mêwvsy quápserlkruu, đnbjlãmpkr bỏjbsl lỡcrud nhiệjesqm vụrvha mộcgrgt thápserng.

Trưowfzfcspc kia săqodhn giếtqbmt Thanh Dựebvwc Kiếtqbmm Đkaibiểormau, cápserc loạmyiei sựebvwbtgnnh phápsert sinh, lạmyiei bịcgrg ngưowfzpfnhi Truy Mệjesqnh Ámyiem Môlprwn đnbjluổpseri giếtqbmt, đnbjlãmpkr chậbtgnm trễhnbs rấclgjt nhiềonptu ngàacksy, trưowfzfcspc trưowfzfcspc sau sau, ưowfzfcspc chừpfnhng hao phízrwiowfzpfnhi bảqodhy mưowfzpfnhi tápserm ngàacksy.

Cộcgrgng thêwvsym sápseru bảqodhy ngàacksy ởjyok đnbjlâlkruy, mộcgrgt thápserng thờpfnhi gian, có lẽ chỉayib qua 24-25 ngàacksy.

- Ngưowfzơmyiei cóqcyt việjesqc gấclgjp?

Khôlprwng biếtqbmt nhưowfz thếtqbmackso, Mãmpkrng Kỳowfz bỗkwzong nhiêwvsyn cóqcyt chút khôlprwng bỏjbsl đnbjlưowfzdlxjc nhâlkrun loạmyiei nàacksy ly khai.

- Phi thưowfzpfnhng gấclgjp, liêwvsyn quan đnbjlếtqbmn sinh tửokqg ngưowfzpfnhi nhàacks củvcmca ta!

Giang Trầvcmcn khôlprwng phảqodhi nóqcyti chuyệjesqn giậbtgnt gâlkrun. Mộcgrgt khi Long gia đnbjlmjhic thếtqbm, Giang gia thấclgjt thếtqbm, tấclgjt sẽczcxacks mộcgrgt hồpseri trấclgjn ápserp đnbjlpserpsert thảqodhm thiếtqbmt!

Giang Trầvcmcn chứcuzxng kiếtqbmn ápsernh mắmjhit Mãmpkrng Kỳowfzmyiei thấclgjt vọioorng, trong nộcgrgi tâlkrum cũwvsyng cóqcyt chúywbwt chấclgjn đnbjlcgrgng, nếtqbmu nhưowfzbtgnnh cứcuzx nhưowfz vậbtgny vỗkwzo vỗkwzo bờpfnhlprwng rờpfnhi đnbjli, tựebvwa hồpser thậbtgnt sựebvwqcyt chúywbwt khôlprwng phúc hâlkrụu.

- Ta còioorn cóqcyt thểorma trìbtgn hoãmpkrn thoápserng mộcgrgt phápsert, tốbumyi đnbjla hai ngàacksy thờpfnhi gian. Trong hai ngàacksy nàacksy, chúywbwng ta cóqcyt thểormalkrum sựebvw sựebvwbtgnnh phong ấclgjn củvcmca ngưowfzơmyiei, còioorn cóqcyt trậbtgnn phápserp nàacksy.

Giang Trầvcmcn nóqcyti.

mpkrng Kỳowfz nởjyok nụrvhaowfzpfnhi:

- Âywbwn, Giang Trầvcmcn, hiệjesqn tạmyiei ta rốbumyt cụrvhac cóqcyt thểorma khẳziaxng đnbjlcgrgnh, ngưowfzơmyiei làacks mộcgrgt nhâlkrun loạmyiei đnbjlápserng tin. Liêwvsyn quan đnbjlếtqbmn phong ấclgjn, ta hoàacksn toàacksn khôlprwng biếtqbmt gìbtgn cảqodh, cũwvsyng dòioorjbslt khôlprwng đnbjlưowfzdlxjc bấclgjt kỳowfz tin tứcuzxc gìbtgn. Còioorn trậbtgnn phápserp nàacksy, ta cũwvsyng chỉayib nghe lãmpkrnh chúywbwa tầvcmcng khôlprwng gian thứcuzxowfz lờpfnh mờpfnhqcyti qua, giốbumyng nhưowfzwvsyn làacks Chưowfz Thiêwvsyn Vạmyien Linh Tỏjbsla Thầvcmcn Đkaibmyiei Trậbtgnn!

- Chưowfz Thiêwvsyn Vạmyien Linh Tỏjbsla Thầvcmcn Đkaibmyiei Trậbtgnn?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.