Độc Tôn Tam Giới

Chương 146 : Ngoài ý muốn giao dịch 1

    trước sau   
Giang Trầgornn dùggkj sao cũdhtyng bádxxdi kiếdhtyn qua cádxxdc mặwnnet củijgja xãcets hộvlvzi, sau khi gádxxdnh lấdffjy uy ádxxdp, lậssmxp tứopwjc khôyslzi phụsvqzc nhưintq thưintqvlvzng, đkwbpang muốrukln mởdffj miệokyong, đkwbpvlvzt nhiêooiyn linh cơiofq khẽhstj đkwbpvlvzng, đkwbpgornu lưintqmsvpi khẽhstj quấdffjn, vâqdiẹy mà nóhfpci ra Thưintqwgtmng Cổwnne thúcets ngữhstj:

- Đqbskcetsi gia hỏcycna, ngưintqơiofqi làcycnintqơiofqng ởdffjyslz tậssmxn đkwbpbivha quậssmxt nàcycny?

- Ârukln?

Hai mắothdt củijgja Cựjvay Thúcets kia nhịbivhn khôyslzng đkwbpưintqwgtmc nhúcetsc nhíaqswch, nóhfpciofq hồwnne hoàcycni nghi lỗqdkl tai củijgja mìqdienh nghe lầgornm, nhâqdien loạcetsi nàcycny, vâqdiẹy mà biếdhtyt nóhfpci thúcets ngữhstj?

iofqn nữhstja, còkwbpn làcycn Thưintqwgtmng Cổwnne thúcets ngữhstj phi thưintqvlvzng cao quýsnxz?

- Ta hỏcycni ngưintqơiofqi, ngưintqơiofqi cóhfpc phảvorei Vưintqơiofqng giảvore củijgja vôyslz tậssmxn đkwbpbivha quậssmxt nàcycny hay khôyslzng?


Giang Trầgornn lạcetsi dùggkjng thúcets ngữhstj hỏcycni mộvlvzt lầgornn nữhstja.

- Ngưintqơiofqi biếdhtyt Thưintqwgtmng Cổwnne thúcets ngữhstj?

Linh cấdffjp hung thúcets kia giậssmxt mìqdienh hỏcycni.

- Ta biếdhtyt rấdffjt nhiềintqu, bấdffjt quádxxd, ngưintqơiofqi vẫcycnn chưintqa trảvore lờvlvzi vấdffjn đkwbpintq củijgja ta.

Giang Trầgornn tiếdhtyp tụsvqzc dùggkjng thúcets ngữhstj.

- Thúcets vịbivh, thúcets vịbivh! Khôyslzng nghĩjvay tớcetsi trong nhâqdien loạcetsi, thậssmxm chíaqswhfpc ngưintqvlvzi hiểijgju Thưintqwgtmng Cổwnne thúcets ngữhstj!

Linh cấdffjp hung thúcetscycny nàcycno biếdhtyt đkwbpâqdieu rằdlkyng, Giang Trầgornn kiếdhtyp trưintqcetsc trăgbkhm vạn năgbkhm tuếdhty nguyệokyot, kéyddoo dàcycni màcycn nhàcycnm chádxxdn, đkwbpftvfc lưintqcetst qua cựjvayc lớcetsn, sựjvayqdienh Chưintq Thiêooiyn, phàcycnm làcycn thúcets vịbivh, sẽhstj khôyslzng cóhfpc Giang Trầgornn khôyslzng hiểijgju.

- Vưintqơiofqng?

Linh cấdffjp hung thúcets kia lắothdc đkwbpgornu.

- Ta chỉlxlscycncetsnh chúcetsa khốruklng chếdhtydffj biêooiyn giớcetsi tầgornng khôyslzng gian thứopwjintqcycn thôyslzi. Ngay cảvore đkwbpcetsi lãcetsnh chúcetsa củijgja tầgornng khôyslzng gian thứopwjintqdhtyng khôyslzng tíaqswnh! Vưintqơiofqng? Ha ha, ta ngay cảvoreintqdxxdch biếdhtyt đkwbpếdhtyn cũdhtyng khôyslzng cóhfpc.

- Tưintqdxxdch biếdhtyt đkwbpếdhtyn cũdhtyng khôyslzng cóhfpc?

Giang Trầgornn giậssmxt mìqdienh.

- Khôyslzng sai! Bấdffjt quádxxd ngưintqơiofqi cádxxdi nhâqdien loạcetsi nàcycny, sao lạcetsi biếdhtyt Thưintqwgtmng Cổwnne thúcets ngữhstj?


Đqbskrukli vớcetsi Thưintqwgtmng Cổwnne thúcets ngữhstj, Linh cấdffjp hung thúcetscycny cũdhtyng hiểijgju mộvlvzt đkwbpiểijgjm, lạcetsi khôyslzng tinh thôyslzng. Cho nêooiyn nóhfpc rấdffjt hiếdhtyu kỳbmsa.

- Cádxxdi nàcycny làcycnaqsw mậssmxt củijgja ta.

Giang Trầgornn cưintqvlvzi nhạcetst mộvlvzt tiếdhtyng.

- Bíaqsw mậssmxt?

Linh cấdffjp hung thúcetsintqvlvzi cưintqvlvzi.

- Đqbskãcets đkwbpếdhtyn đkwbpbivha bàcycnn củijgja ta, ngưintqơiofqi mộvlvzt têooiyn nhâqdien loạcetsi, vâqdiẹy mà cùggkjng ta nóhfpci bíaqsw mậssmxt?

- Đqbskúcetsng vậssmxy, làcycnaqsw mậssmxt. Dùggkj sao tiếdhtyn vàcycno đkwbpâqdiey, ta cũdhtyng khôyslzng cóhfpc ýsnxz đkwbpbivhnh còkwbpn sốruklng đkwbpi ra ngoàcycni. Cũdhtyng khôyslzng cầgornn ngưintqơiofqi đkwbpvlvzng thủijgj, nhữhstjng Kiếdhtym Đqbskiểijgju kia, cũdhtyng cóhfpc thểijgj thu thậssmxp ta rôyslz̀i.

Giang Trầgornn cũdhtyng làcycn lợwgtmn chếdhtyt khôyslzng sợwgtmintqcetsc nóhfpcng.

- Ha ha, ngưintqơiofqi cádxxdi nhâqdien loạcetsi nàcycny, quảvore nhiêooiyn thúcets vịbivh. Lúcetsc trưintqcetsc, phàcycnm làcycn nhâqdien loạcetsi tiếdhtyn vàcycno lãcetsnh đkwbpbivha củijgja ta, trừintq khi ta làcycnm khôyslzng chếdhtyt hắothdn, nếdhtyu khôyslzng, còkwbpn khôyslzng cóhfpc ai cóhfpc thểijgjkwbpn sốruklng ly khai. Bấdffjt quádxxd, ngưintqơiofqi, ta khôyslzng cóhfpc ýsnxz đkwbpbivhnh giếdhtyt.

- Bởdffji vìqdie ta hiểijgju Thưintqwgtmng Cổwnne thúcets ngữhstj?

Giang Trầgornn trầgornm giọftvfng hỏcycni.

- Khôyslzng phảvorei.

Linh cấdffjp hung thúcets kia lắothdc đkwbpgornu.

- Bởdffji vìqdie, sau khi ngưintqơiofqi tiếdhtyn vàcycno lãcetsnh đkwbpbivha củijgja ta, ởdffj trêooiyn ngưintqvlvzi củijgja ngưintqơiofqi, ẩuajon chứopwja lựjvayc lưintqwgtmng nàcycno đkwbpóhfpc, lựjvayc lưintqwgtmng nàcycny rấdffjt đkwbpádxxdng sợwgtm. Tuy hiệokyon tạcetsi đkwbpãcets cảvorem giádxxdc khôyslzng thấdffjy rôyslz̀i, nhưintqng màcycn ta cóhfpc thểijgj kếdhtyt luậssmxn, ởdffj trêooiyn ngưintqvlvzi củijgja ngưintqơiofqi, khẳfblfng đkwbpbivhnh đkwbpang ngủijgj say mộvlvzt loạcetsi lựjvayc lưintqwgtmng đkwbpádxxdng sợwgtmcycno đkwbpóhfpc.

- A?

Giang Trầgornn cũdhtyng bịbivh đkwbprukli phưintqơiofqng nóhfpci khôyslzng hiểijgju ra sao.

Muốrukln nóhfpci hắothdn đkwbpgorny bụsvqzng kinh luâqdien, mộvlvzt bụsvqzng lýsnxz luậssmxn tri thứopwjc, đkwbpóhfpccycnhfpc. Muốrukln nóhfpci ẩuajon chứopwja lựjvayc lưintqwgtmng thầgornn bíaqsw đkwbpádxxdng sợwgtm, cádxxdi nàcycny lạcetsi từintq đkwbpâqdieu nóhfpci lêooiyn?

- Ngưintqơiofqi khôyslzng cầgornn hoàcycni nghi, ngưintqơiofqi bâqdiey giờvlvz khôyslzng cóhfpc tiếdhtyn vàcycno Linh Đqbskcetso, ngay cảvore thứopwjc hảvorei cũdhtyng khôyslzng mờvlvz ra, nhấdffjt đkwbpbivhnh làcycn bắothdt khôyslzng đkwbpếdhtyn khíaqsw tứopwjc củijgja loạcetsi lựjvayc lưintqwgtmng nàcycny.

Tiếdhtyn vàcycno Linh Đqbskcetso, mớcetsi có thêooiỷ mởdffj thứopwjc hảvorei, mớcetsi có thêooiỷ tu luyệokyon Linh lựjvayc.

《 Toádxxdi Nguyệokyot Phi Đqbskao 》 bốrukln môyslzn nguyêooiyn bộvlvz thầgornn thôyslzng, cóhfpc mộvlvzt môyslzn 《 Thấdffjt Khiếdhtyu Thôyslzng Linh 》, cũdhtyng cầgornn tiếdhtyn vàcycno Linh Đqbskcetso, mớcetsi có thêooiỷ tu luyệokyon.

- Nóhfpci nhưintq vậssmxy, ngưintqơiofqi làcycn sợwgtmcetsi loạcetsi lựjvayc lưintqwgtmng nàcycny củijgja ta?

- Ha ha, sợwgtm?

Linh cấdffjp hung thúcets kia nởdffj nụsvqzintqvlvzi.

- Chíaqswnh nhưintq ngưintqơiofqi nóhfpci, nhữhstjng Kiếdhtym Đqbskiểijgju nàcycny, cũdhtyng cóhfpc thểijgj đkwbpem ngưintqơiofqi hủijgjy diệokyot mộvlvzt vạcetsn lầgornn rôyslz̀i. Ta sợwgtm ngưintqơiofqi cádxxdi gìqdie?

- Đqbskãcets khôyslzng sợwgtm, ta lạcetsi xâqdiem nhậssmxp lãcetsnh đkwbpbivha củijgja ngưintqơiofqi, ngưintqơiofqi cóhfpcsnxz do gìqdie buôyslzng tha ta?

- Nhâqdien loạcetsi, khôyslzng nêooiyn thửwpsv chọftvfc giậssmxn ta. Ta ởdffj chỗqdklcycny, đkwbpãcets khôyslzng biếdhtyt ngâqdiey ngưintqvlvzi bao nhiêooiyu năgbkhm, ngưintqơiofqi cho rằdlkyng, ta còkwbpn cóhfpc thểijgj bịbivh mộvlvzt nhâqdien loạcetsi đkwbpơiofqn giảvoren chọftvfc giậssmxn sao? Ta chỉlxlscycn từintq trêooiyn ngưintqvlvzi củijgja ngưintqơiofqi, cảvorem nhậssmxn đkwbpưintqwgtmc mộvlvzt loạcetsi lựjvayc lưintqwgtmng thầgornn bíaqsw, loạcetsi lựjvayc lưintqwgtmng nàcycny, tựjvaya hồwnne đkwbpãcetsintqwgtmt qua phádxxdp tắothdc củijgja vịbivh diệokyon nàcycny. Màcycn loạcetsi lựjvayc lưintqwgtmng kia, đkwbpúcetsng làcycn lựjvayc lưintqwgtmng màcycn chúcetsng ta ngủijgj say vạcetsn năgbkhm, mộvlvzt mựjvayc chờvlvz mong, đkwbpóhfpccycn mộvlvzt loạcetsi hi vọftvfng!


- Hi vọftvfng?

Giang Trầgornn càcycnng làcycniofq hồwnne.

- Đqbskúng, hi vọftvfng, hi vọftvfng ly khai nơiofqi đkwbpâqdiey!

Trong mắothdt Linh cấdffjp hung thúcets kia, hiệokyon ra mộvlvzt loạcetsi cảvorem giádxxdc cổwnneintqa tang thưintqơiofqng.

- Ly khai nơiofqi đkwbpâqdiey? Ngưintqơiofqi đkwbpintqng nóhfpci giỡmsvpn, lựjvayc lưintqwgtmng củijgja ngưintqơiofqi cưintqvlvzng đkwbpcetsi nhưintq thếdhty, muốrukln ly khai nơiofqi đkwbpâqdiey, còkwbpn khôyslzng đkwbpơiofqn giảvoren sao?

- Cho nêooiyn nóhfpci, ngưintqơiofqi bâqdiey giờvlvz chỉlxlscycn mộvlvzt phàcycnm phu. Ngưintqơiofqi khôyslzng cóhfpc tu luyệokyon Linh lựjvayc, thìqdie nhưintq thếdhtycycno cóhfpc thểijgj phádxxdt giádxxdc Thiêooiyn La Đqbskbivha Võcetsng trong vôyslz tậssmxn đkwbpbivha quậssmxt nàcycny?

- Vôyslz tậssmxn đkwbpbivha quậssmxt nàcycny, làcycn do mộvlvzt đkwbpcetsi nhâqdien vậssmxt ởdffj vịbivh diệokyon khádxxdc, dùggkjng đkwbpcetsi thầgornn thôyslzng mởdffj ra, ẩuajon chứopwja trậssmxn phádxxdp cấdffjm kịbivh thậssmxp phầgornn đkwbpádxxdng sợwgtm. dưintqcetsi Linh Đqbskcetso, cóhfpc thểijgj xuấdffjt nhậssmxp tựjvay do. Màcycn trong cơiofq thểijgj chúcetsng ta, đkwbpintqu bịbivh trậssmxn phádxxdp phong ấdffjn vàcycno ấdffjn kýsnxz, chỉlxls cầgornn vừintqa ly khai, sẽhstjcetsc đkwbpvlvzng trậssmxn phádxxdp, Thiêooiyn Lôyslzi Đqbskbivha Hỏcycna cùggkjng mộvlvzt chỗqdkl đkwbpvlvzng, tạcetsi chỗqdkl liềintqn tửwpsv vong.

- Nóhfpci nhưintq vậssmxy, vôyslz tậssmxn đkwbpbivha quậssmxt nàcycny, ngoạcetsi giớcetsi cóhfpc thểijgj ra vàcycno, màcycndxxdc ngưintqơiofqi, lạcetsi khôyslzng thểijgj đkwbpi ra?

- Cũdhtyng khôyslzng hẳfblfn vậssmxy, dưintqcetsi Linh Đqbskcetso, víaqsw dụsvqz nhưintq nhữhstjng Kiếdhtym Đqbskiểijgju nàcycny, vẫcycnn cóhfpc thểijgj ra vàcycno.

Linh cấdffjp hung thúcets kia than nhẹlolg mộvlvzt tiếdhtyng, ádxxdnh mắothdt cóhfpc chúcetst côyslz đkwbpơiofqn.

Giang Trầgornn im lặwnneng khôyslzng nóhfpci, từintq trong mắothdt hung thúcetscycny, hắothdn đkwbpftvfc đkwbpưintqwgtmc mộvlvzt loạcetsi tang thưintqơiofqng khi bịbivh cấdffjm chếdhtyyslz tậssmxn tuếdhty nguyệokyot, giốruklng nhưintq hắothdn kiếdhtyp trưintqcetsc trăgbkhm vạn năgbkhm bìqdienh thưintqvlvzng, tịbivhch mịbivhch, bấdffjt đkwbpothdc dĩjvay!

- Nhâqdien loạcetsi, ta ởdffj chỗqdklcycny, thờvlvzi gian ngủijgj say làcycn chiếdhtym đkwbpcetsi đkwbpa sốrukl. Bởdffji vìqdie ta khôyslzng muốrukln tỉlxlsnh, tỉlxlsnh lạcetsi sẽhstj hao phíaqsw linh lựjvayc, Tâqdiem lựjvayc củijgja ta. Màcycn trong vôyslz tậssmxn đkwbpbivha quậssmxt nàcycny, chúcetsng ta lạcetsi khôyslzng thểijgj tu luyệokyon. Cho nêooiyn, phầgornn lớcetsn thờvlvzi gian, chúcetsng ta thàcycn rằdlkyng ngủijgj say. Trừintq khi cóhfpc dịbivh loạcetsi xôyslzng tớcetsi, quấdffjy rầgorny chúcetsng ta. Ngưintqơiofqi biếdhtyt vìqdiedxxdi gìqdie ngưintqvlvzi xâqdiem nhậssmxp nơiofqi nàcycny, trêooiyn cơiofq bảvoren khôyslzng thểijgj quay vềintq khôyslzng?

- Biếdhtyt rõcets, bởdffji vìqdie bọftvfn họftvf quấdffjy rầgorny đkwbpếdhtyn cádxxdc ngưintqơiofqi, tiêooiyu hao linh lựjvayc củijgja cádxxdc ngưintqơiofqi.

Giang Trầgornn cóhfpc thểijgj hiểijgju đkwbpưintqwgtmc.

- Ngưintqơiofqi rấdffjt thôyslzng minh. Cho nêooiyn, ngưintqơiofqi làcycn nhâqdien loạcetsi duy nhấdffjt ta khôyslzng muốrukln giếdhtyt. Bởdffji vìqdie, ta muốrukln cùggkjng ngưintqơiofqi làcycnm mộvlvzt giao dịbivhch.

- Giao dịbivhch?

Giang Trầgornn sữhstjng sờvlvz.

- Đqbskúcetsng vậssmxy.

Linh cấdffjp hung thúcets kia than nhẹlolg mộvlvzt tiếdhtyng.

- Ta biếdhtyt rõcets ta cóhfpc chúcetst nhàcycnm chádxxdn. Bấdffjt quádxxd, lúcetsc nàcycny, ta thậssmxt sựjvaydffj trêooiyn ngưintqvlvzi củijgja ngưintqơiofqi, mơiofq hồwnne cảvorem nhậssmxn đkwbpưintqwgtmc mộvlvzt tia lựjvayc lưintqwgtmng khôyslzng thuộvlvzc vềintq vịbivh diệokyon nàcycny. Cóhfpc lẽhstj, tưintqơiofqng lai ởdffj trêooiyn ngưintqvlvzi củijgja ngưintqơiofqi, sẽhstj phádxxdt sinh mộvlvzt kỳbmsaaqswch khôyslzng thểijgjintqdffjng tưintqwgtmng nổwnnei? Coi nhưintq ta si tâqdiem vọftvfng tưintqdffjng a, cóhfpc lẽhstj chỉlxlscycn mộvlvzt ảvoreo giádxxdc. Nhưintqng màcycn, mặwnnec dùggkjcycnvoreo giádxxdc, ta cũdhtyng khôyslzng muốrukln buôyslzng tha...

Khôyslzng thểijgj khôyslzng nóhfpci, Linh cấdffjp hung thúcetscycny bịbivh nhốruklt quádxxdqdieu, cóhfpc chút khuynh hưintqcetsng nóhfpci nhiềintqu.

- Nóhfpci đkwbpiểijgjm chíaqswnh đkwbpi.

Giang Trầgornn khôyslzng thểijgj khôyslzng nhắothdc nhởdffj.

- Ârukln, giao dịbivhch nàcycny rấdffjt đkwbpơiofqn giảvoren. Ta cóhfpc thểijgj thảvore ngưintqơiofqi đkwbpi, thậssmxm chíaqswhfpc thểijgj thuầgornn phụsvqzc ngưintqơiofqi. Chỉlxls cầgornn ngưintqơiofqi phádxxdt thệokyo, tưintqơiofqng lai lúcetsc ngưintqơiofqi cóhfpcgbkhng lựjvayc giảvorei trừintq phong ấdffjn trong cơiofq thểijgj ta, phảvorei cứopwju ta ra khỏcycni nơiofqi nàcycny. Ngưintqơiofqi biếdhtyt khôyslzng, ởdffj đkwbpbivha phưintqơiofqng quỷhstj quádxxdi nàcycny, thậssmxt sựjvay quádxxd buồwnnen bựjvayc rôyslz̀i. Ta cóhfpc thểijgjdffjooiyn ngoàcycni làcycnm nôyslz bộvlvzc cho ngưintqơiofqi, cũdhtyng khôyslzng muốrukln ởdffj chỗqdklcycny khổwnne cựjvayc chốruklng cựjvay tuếdhty nguyệokyot vôyslz tậssmxn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.