Độc Tôn Tam Giới

Chương 145 : Cấm địa, Linh cấp hung thú

    trước sau   
Đhwhremycng nóxrghi làapzi Giang Trầwjjjn hiệudnyn tạigfvi mìigfvnh đsguowjjjy thưdojlơptvrng tíaligch, coi nhưdojlapzi hoàapzin hảlwabo khôxivhng tổxrghn hao gìigfv, thựpmadc lựpmadc lạigfvi đsguoedxv thăxgqlng gấbqdxp 10 lầwjjjn, ởpedo trong Kiếgndem Đhwhriểxvvvu hảlwabi dưdojlơptvrng nàapziy, chỉpnkb sợudnyedxvng chỉpnkb biếgnden thàapzinh vụpnkbn thịtxttt!

Mộfbdbt hai con, ngưdojlơptvri cóxrgh thểxvvv giếgndet.

dojlaisfi con trăxgqlm con, ngưdojlơptvri cũedxvng cóxrgh thểxvvv giếgndet.

Ngàapzin con vạigfvn con, ngưdojlơptvri giếgndet khôxivhng đsguoưdojludnyc, cóxrgh thểxvvv trốnjomn.

Thếgnde nhưdojlng màapzi, nhìigfvn lạigfvi khắfkxxp nơptvri, đsguoedxvu làapzi Kiếgndem Đhwhriểxvvvu, đsguoi đsguoếgnden đsguoâtuknu, chạigfvy trốnjomn tớatrgi đsguoâtuknu, cávjufi kia đsguoedxvu làapzi Kiếgndem Đhwhriểxvvvu, lạigfvi trốnjomn thếgndeapzio a? Ngay cảlwab khôxivhng gian chạigfvy trốnjomn cũedxvng khôxivhng cóxrgh!

ptvrn nữhpzpa, ởpedo trong nhữhpzpng Kiếgndem Đhwhriểxvvvu nàapziy, thỉpnkbnh thoảlwabng đsguownelng sừemycng sữhpzpng lấbqdxy mộfbdbt íaligt Ngâtuknn Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu, thậbqdxm chíaligemtzn cóxrghptvrn mưdojlaisfi con Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu!


Mộfbdbt con Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu, sứwnelc chiếgnden đsguobqdxu liềedxvn cóxrgh thểxvvv so vớatrgi mộfbdbt Châtuknn khíalig đsguoigfvi sưdojl!

Giang Trầwjjjn cưdojlaisfi khổxrgh, xem ra, tầwjjjng khôxivhng gian thứwneldojlapziy, dùsygu khôxivhng cóxrgh đsguopnkbng phảlwabi quávjufi vậbqdxt hung mãsguonh, chỉpnkbapzi Kiếgndem Đhwhriểxvvvu hảlwabi dưdojlơptvrng khôxivhng cávjufch nàapzio tíalignh toávjufn, cũedxvng đsguowjjjy đsguognde bao phủgnde hắfkxxn rôxivh̀i.

- Đhwhrávjufng tiếgndec, sao Long gia huynh muộfbdbi khôxivhng mạigfvo hiểxvvvm truy vàapzio a?

Giang Trầwjjjn hiệudnyn tạigfvi, ngay cảlwab ýmqxi nghĩ chạy trôxivh́n cũedxvng khôxivhng cóxrgh, hắfkxxn chỉpnkb hậbqdxn, khôxivhng thểxvvvsygung Long gia huynh muộfbdbi đsguoemtzng quy vu tậbqdxn.

Mộfbdbt tay nắfkxxm lấbqdxy Thầwjjjn Túkcoa Tạigfvo Hóxrgha Đhwhran nuốnjomt vàapzio, Giang Trầwjjjn dứwnelt khoávjuft khôxivhng câtuknn nhăxgqĺc nhiềedxvu nhưdojl vậbqdxy.

Chỉpnkbapzi, hắfkxxn cóxrgh chúkcoat kìigfv quávjufi, nhữhpzpng Kiếgndem Đhwhriểxvvvu nàapziy, từemycng con nhìigfvn chằpnqcm chằpnqcm, lạigfvi nhưdojl thếgndeapzio còemtzn chưdojla đsguofbdbng thủgnde?

sygung sứwnelc chiếgnden đsguobqdxu trưdojlatrgc mắfkxxt củgndea Giang Trầwjjjn hắfkxxn, mộfbdbt con Thanh Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu bìigfvnh thưdojlaisfng, cũedxvng đsguognde cắfkxxt hắfkxxn thàapzinh vụpnkbn thịtxttt rôxivh̀i.

dojlu!

Mộfbdbt con Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu, từemyc trêfpyin đsguopnkbnh đsguowjjju Giang Trầwjjjn xoay quanh màapzi qua.

dojlu!

Lạigfvi làapzi mộfbdbt con từemycfpyin khávjufc, xẹpdxot qua mộfbdbt đsguoigfvo Kim sắfkxxc tàapzin ảlwabnh.

Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu nàapziy, khôxivhng hổxrghapzi tồemtzn tạigfvi cóxrgh thểxvvv so vớatrgi Châtuknn khíalig đsguoigfvi sưdojl, cávjufnh chim hoàapzin mỹxlsu, lưdojlu tuyếgnden hoàapzin mỹxlsu, tảlwabn mávjuft ra khíalig tứwnelc đsguoávjufng sợudny, quảlwab nhiêfpyin khôxivhng thua Châtuknn khíalig đsguoigfvi sưdojl củgndea nhâtuknn loạigfvi.

Thậbqdxm chíalig, đsguofbdb cuồemtzng dãsguo củgndea chúkcoang, còemtzn hơptvrn nhâtuknn loạigfvi.


Mộfbdbt con mộfbdbt con Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu, khôxivhng ngừemycng ởpedo trêfpyin đsguopnkbnh đsguowjjju Giang Trầwjjjn xuyêfpyin thẳflqung qua.

Giang Trầwjjjn chỉpnkb cảlwabm thấbqdxy khôxivhng hiểxvvvu thấbqdxu, nhữhpzpng Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu nàapziy khôxivhng ngừemycng xoay quanh, thậbqdxt giốnjomng nhưdojlpedo trêfpyin khôxivhng trung khiêfpyiu vũedxv, thếgnde nhưdojlng màapzi tuy Giang Trầwjjjn cóxrgh thểxvvv cảlwabm nhậbqdxn đsguoưdojludnyc đsguotxttch ýmqxi củgndea bọjlczn nóxrgh, nhưdojlng cũedxvng cảlwabm nhậbqdxn đsguoưdojludnyc, chúng tựpmada hồemtz đsguoèlhcxpdxen giếgndet chóxrghc chi ýmqxi.

- Đhwhrávjufm Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu nàapziy, đsguoếgnden cùsygung do dựpmadvjufi gìigfv?

Giang Trầwjjjn khôxivhng hiểxvvvu thấbqdxu, loạigfvi trạigfvng thávjufi nàapziy làapzi khóxrgh chịtxttu nhấbqdxt, cảlwabm xúkcoac tựpmada nhưdojl phạigfvm nhâtuknn tửnjomigfvnh bịtxtt tróxrghi trêfpyin phávjufp trưdojlaisfng, chờaisf đsguoudnyi đsguoao phủgnde hạigfv đsguoao kia.

Chỉpnkbapzi, mộfbdbt đsguoao kia, chậbqdxm chạigfvp khôxivhng xuốnjomng, càapzing khiếgnden cho ngưdojlaisfi sụpnkbp đsguoxrgh.

- Cávjufc ngưdojlơptvri nhữhpzpng súkcoac sinh nàapziy, muốnjomn đsguofbdbng thủgnde liềedxvn tranh thủgnde thờaisfi gian, cứwnelpedo trêfpyin đsguopnkbnh đsguowjjju ta bay tớatrgi bay lui, tíalignh toávjufn cávjufi gìigfv chứwnel?

- Nàapziy, ngưdojlơptvri vệudny sinh mộfbdbt chúkcoat đsguoưdojludnyc khôxivhng? Thiếgndeu chúkcoat nữhpzpa tung tóxrghe đsguoếgnden ốnjomng quầwjjjn củgndea ta.

Giang Trầwjjjn thậbqdxt sựpmad im lặjdkhng, mắfkxxng mộfbdbt hồemtzi, tuy thấbqdxy Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu khôxivhng ngừemycng thịtxtt uy, khiêfpyiu khíaligch, nhưdojlng vẫcsepn khôxivhng cóxrgh ýmqxi tứwnel ra tay, cho nêfpyin chẳflqung muốnjomn phảlwabn ứwnelng.

kcoac nàapziy, dưdojludnyc lựpmadc củgndea Thầwjjjn Túkcoa Tạigfvo Hóxrgha Đhwhran cũedxvng chầwjjjm chậbqdxm tiếgnden vàapzio kinh mạigfvch, bắfkxxt đsguowjjju chữhpzpa trịtxtt thưdojlơptvrng thếgnde.

- Mặjdkhc kệudny, chúng khôxivhng đsguofbdbng thủgnde, ta liềedxvn cóxrghptvr hộfbdbi. Trưdojlatrgc khôxivhi phụpnkbc thưdojlơptvrng thếgndexrghi sau.

Khôxivhng thểxvvv khôxivhng nóxrghi, Thầwjjjn Túkcoa Tạigfvo Hóxrgha Đhwhran, đsguoan nhưdojl kỳcsep danh, đsguoãsguoxrgh Thầwjjjn Túkcoa Tạigfvo Hóxrgha, chỉpnkb cầwjjjn bâtukńt tưdojl̉, bấbqdxt luậbqdxn nộfbdbi thưdojlơptvrng gìigfv, ngắfkxxn thìigfv trong vòemtzng mộfbdbt đsguoêfpyim, chậbqdxm thìigfv ba ngàapziy, tấbqdxt có thêfpyỉ khôxivhi phụpnkbc nhưdojlkcoac ban đsguowjjju.

Đhwhrưdojlơptvrng nhiêfpyin, dùsygung thểxvvv chấbqdxt cùsygung kinh mạigfvch củgndea Giang Trầwjjjn, chỉpnkb cầwjjjn Thầwjjjn Túkcoa Tạigfvo Hóxrgha Đhwhran bắfkxxt đsguowjjju phávjuft huy dưdojludnyc lựpmadc, khôxivhi phụpnkbc, nhấbqdxt đsguotxttnh làapzi so vớatrgi Võkcoa Giảlwabigfvnh thưdojlaisfng nhanh hơptvrn rấbqdxt nhiềedxvu.

sygu sao, cưdojlaisfng đsguofbdb kinh mạigfvch củgndea hắfkxxn, đsguoedxvu cóxrgh phưdojlơptvrng thứwnelc rèlhcxn luyệudnyn đsguojdkhc biệudnyt, cóxrgh thểxvvvxrghi làapzi thiêfpyin chuy bávjufch luyệudnyn, đsguofbdbc nhấbqdxt vôxivh nhịtxtt.


Hừemycm!

Mộfbdbt con Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu ởpedo trêfpyin đsguopnkbnh đsguowjjju Giang Trầwjjjn xoay quanh, lạigfvi đsguofbdbt nhiêfpyin híaligapzii mộfbdbt tiếgndeng. Đhwhróxrghn lấbqdxy, nhữhpzpng Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu khávjufc cũedxvng đsguoi theo híaligapzii.

Sau đsguoóxrgh, Ngâtuknn Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu tiếgndep theo tềedxv minh, lạigfvi sau đsguoóxrgh, vôxivh sốnjom Thanh Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu cũedxvng gia nhậbqdxp vàapzio trậbqdxn doanh, trong lúkcoac nhấbqdxt thờaisfi, thanh âtuknm têfpyi minh hộfbdbi tụpnkb thàapzinh âtuknm thanh bépdxen nhọjlczn, nhưdojlkcoai thởpedo hảlwabi khiếgndeu, nham bíaligch quávjufi thạigfvch bốnjomn phíaliga ngãsguo trávjufi ngãsguo phảlwabi, khôxivhng ngừemycng sụpnkbp đsguoxrgh.

- Cávjufi nàapziy...

Giang Trầwjjjn biếgnden sắfkxxc, biếgndet cóxrgh biếgnden cốnjom phávjuft sinh, mặjdkhc dùsygu Giang Trầwjjjn hắfkxxn tu luyệudnyn 《 Bàapzin Thạigfvch Chi Tâtuknm 》, giờaisf phúkcoat nàapziy cũedxvng cảlwabm giávjufc đsguoưdojludnyc mộfbdbt tia rung đsguofbdbng khôxivhng hiểxvvvu.

Khôxivhng phảlwabi vìigfv âtuknm chi hảlwabi dưdojlơptvrng kia, cũedxvng khôxivhng phảlwabi vìigfv đsguotxtta chấbqdxn.

apziapzi trong bóxrghng tốnjomi, mộfbdbt đsguoigfvo uy ávjufp từemycptvr hồemtz khôxivhng ngừemycng rõkcoaapzing, từemyc xa đsguoếgnden gầwjjjn.

- Tìigfvnh huốnjomng nhưdojl thếgndeapzio? Cóxrgh quávjufi vậbqdxt cưdojlaisfng đsguoigfvi xuấbqdxt hiệudnyn?

Giang Trầwjjjn chỉpnkb cảlwabm thấbqdxy tim đsguobqdxp khôxivhng thểxvvvwnelc chếgnde nhanh hơptvrn, mặjdkhc dùsyguxrgh 《 Bàapzin Thạigfvch Chi Tâtuknm 》 ávjufp chếgnde, cũedxvng khôxivhng cávjufch nàapzio ứwnelc chếgnde loạigfvi cảlwabm giávjufc hồemtzi hộfbdbp kia.

Đhwhrôxivhng!

Thùsygung thùsygung!

Đhwhrôxivhng đsguoôxivhng đsguoôxivhng đsguoôxivhng!

Thanh âtuknm nhưdojl nổxrghi trốnjomng, chấbqdxn đsguofbdbng lấbqdxy màapzing tai củgndea Giang Trầwjjjn.


Sau đsguoóxrgh, mộfbdbt màapzin khôxivhng thểxvvvdojlpedong tưdojludnyng nổxrghi xảlwaby ra, tấbqdxt cảlwab Kiếgndem Đhwhriểxvvvu, nhưdojl quâtuknn đsguofbdbi huấbqdxn luyệudnyn nghiêfpyim chỉpnkbnh, tậbqdxp thểxvvvdojlatrgng phíaliga Tâtukny sắfkxxp xếgndep chỉpnkbnh tềedxv, mởpedo ra cávjufnh chim, nhưdojl hai lưdojlflqui dao sắfkxxc bépdxen chặjdkhn ngang.

Mộfbdbt loạigfvt, hai hàapzing, vôxivh sốnjom Kiếgndem Đhwhriểxvvvu sắfkxxp xếgndep, vâtukṇy mà ởpedo thờaisfi khắfkxxc nàapziy, làapzim mộfbdbt đsguofbdbng távjufc đsguoemtzng dạigfvng, hiệudnyn lêfpyin phưdojlơptvrng trậbqdxn!

Mộfbdbt màapzin nàapziy, quávjuf đsguoemtz sộfbdb, đsguoxvvv cho ngưdojlaisfi trọjlczn đsguoaisfi khóxrgh quêfpyin!

Bỗtowdng nhiêfpyin, Giang Trầwjjjn chứwnelng kiếgnden trong bóxrghng tốnjomi phíaliga Tâtukny, cóxrgh hai đsguoigfvo hàapzio quang nhưdojl đsguoèlhcxn lồemtzng, đsguofbdbt nhiêfpyin xuấbqdxt hiệudnyn.

Sau đsguoóxrgh, mộfbdbt cỗtowd khíalig tứwnelc cưdojlaisfng đsguoigfvi khôxivhng hiểxvvvu, xuyêfpyin qua bầwjjjy đsguoiểxvvvu, bay thẳflqung màapzi đsguoếgnden.

Đhwhrâtukny làapzi uy ávjufp trưdojlatrgc nay chưdojla cóxrgh, cho dùsyguapzi Châtuknn khíalig đsguoigfvi sưdojledxvng xa xa khôxivhng kịtxttp, thậbqdxm chíalig trăxgqlm Châtuknn khíalig đsguoigfvi sưdojl đsguoiệudnyp gia chung mộfbdbt chỗtowd, cũedxvng khôxivhng cávjufch nàapzio chếgnde tạigfvo ra uy ávjufp nàapziy!

- Linh cấbqdxp hung thúkcoa?

Đhwhrfbdbt nhiêfpyin Giang Trầwjjjn nhớatrg ra cávjufi gìigfv đsguoóxrgh!

Lậbqdxp tứwnelc bừemycng tỉpnkbnh đsguoigfvi ngộfbdb, cávjufi kia khôxivhng phảlwabi làapzi hai đsguoèlhcxn lồemtzng? Rõkcoaapzing làapzi con mắfkxxt củgndea hung thúkcoa!

xrghapzidojlơptvrng, làapzi chúkcoaa tểxvvv củgndea phiếgnden lãsguonh đsguotxtta nàapziy!

Trong lúkcoac đsguoóxrgh, Giang Trầwjjjn đsguoãsguo hiểxvvvu toàapzin bộfbdb. Vìigfvvjufi gìigfv nhữhpzpng Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu kia hùsygung hổxrgh, lạigfvi thủgndey chung khôxivhng cóxrgh ra tay vớatrgi Giang Trầwjjjn hắfkxxn.

Khôxivhng phảlwabi chúng khôxivhng muốnjomn, màapziapzi khôxivhng dávjufm!

Bởpedoi vìigfv, mặjdkhc dùsyguapzi Kim Dựpmadc Kiếgndem Đhwhriểxvvvu, ởpedo trưdojlatrgc mặjdkht hung thúkcoadojlaisfng đsguoigfvi, cũedxvng phảlwabi cuốnjomi thấbqdxp đsguowjjju lâtuknu cao ngạigfvo, nhưdojlxivh bộfbdbc, tưdojl thávjufi rấbqdxt thấbqdxp.

Đhwhrâtukny làapzidojl thávjufi thầwjjjn phụpnkbc!

《 Bàapzin Thạigfvch Chi Tâtuknm 》 khôxivhng ngừemycng đsguoedxv thăxgqlng, vọjlczt tớatrgi cựpmadc hạigfvn, Giang Trầwjjjn cựpmadc lựpmadc ngăxgqln chặjdkhn khẩalign trưdojlơptvrng, sợudnysguoi củgndea mìigfvnh.

Hắfkxxn khôxivhng sợudny chếgndet, nhưdojlng lạigfvi khôxivhng muốnjomn chếgndet khóxrgh coi nhưdojl vậbqdxy, chếgndet còemtzn đsguoxvvv cho nhữhpzpng dịtxtt tộfbdbc nàapziy xem thưdojlaisfng.

Hắfkxxn rốnjomt cụpnkbc nhìigfvn rõkcoaapzing rôxivh̀i, đsguoâtukny làapzi mộfbdbt đsguowjjju Cựpmad Thúkcoa thểxvvvaligch to lớatrgn, đsguowjjju nhưdojl Long, nhưdojlng trêfpyin ngưdojlaisfi lạigfvi khôxivhng cóxrgh Long phiếgnden.

xrgh châtuknn, lạigfvi khôxivhng phảlwabi Long trảlwabo.

Mỗtowdi đsguoi mộfbdbt bưdojlatrgc, mảlwabnh thổxrgh đsguotxtta nàapziy cũedxvng đsguoi theo chấbqdxn đsguofbdbng thoávjufng mộfbdbt phávjuft.

Đhwhrôxivhng! Thùsygung thùsygung!

vjufi tiếgndet tấbqdxu nàapziy, cávjufi khíalig thếgnde kia, chấbqdxn đsguoếgnden lụpnkbc phủgnde ngũedxv tạigfvng củgndea Giang Trầwjjjn dịtxtt thưdojlaisfng khóxrgh chịtxttu!

apzi uy ávjufp củgndea hung thúkcoa, càapzing làapzim cho Giang Trầwjjjn hôxivh hấbqdxp dồemtzn dậbqdxp lêfpyin. Nếgndeu nhưdojl khôxivhng phảlwabi Giang Trầwjjjn làapzi Thiêfpyin Đhwhrếgnde chi tửnjom chuyêfpyỉn sinh, chỉpnkb sợudny sớatrgm đsguoãsguo bịtxtt uy ávjufp nàapziy đsguoávjufnh ngãsguo.

- Nhâtuknn loạigfvi?

Cựpmad Thúkcoa kia rốnjomt cụpnkbc dừemycng lạigfvi, vâtukṇy mà môxivh phỏcdrgng ra ngôxivhn ngữhpzp nhâtuknn loạigfvi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.