Độc Tôn Tam Giới

Chương 145 : Cấm địa, Linh cấp hung thú

    trước sau   
Đfjkxprxbng nófcadi làywpo Giang Trầfiirn hiệxyxun tạbsfhi mìpgrqnh đouiyfiiry thưfcadơxefdng tíybuich, coi nhưfcadywpo hoàywpon hảzzimo khôdtdnng tổgapnn hao gìpgrq, thựmozic lựmozic lạbsfhi đouiyzulz thăyvbgng gấojwlp 10 lầfiirn, ởfsqf trong Kiếdgclm Đfjkxiểclwau hảzzimi dưfcadơxefdng nàywpoy, chỉbnat sợfcadnqhzng chỉbnat biếdgcln thàywponh vụbdnrn thịcmsot!

Mộprxbt hai con, ngưfcadơxefdi cófcad thểclwa giếdgclt.

fcadgapni con trăyvbgm con, ngưfcadơxefdi cũnqhzng cófcad thểclwa giếdgclt.

Ngàywpon con vạbsfhn con, ngưfcadơxefdi giếdgclt khôdtdnng đouiyưfcadfcadc, cófcad thểclwa trốdtbcn.

Thếdgcl nhưfcadng màywpo, nhìpgrqn lạbsfhi khắzulzp nơxefdi, đouiyzulzu làywpo Kiếdgclm Đfjkxiểclwau, đouiyi đouiyếdgcln đouiyâacxvu, chạbsfhy trốdtbcn tớwcmmi đouiyâacxvu, cámtbxi kia đouiyzulzu làywpo Kiếdgclm Đfjkxiểclwau, lạbsfhi trốdtbcn thếdgclywpoo a? Ngay cảzzim khôdtdnng gian chạbsfhy trốdtbcn cũnqhzng khôdtdnng cófcad!

xefdn nữmymwa, ởfsqf trong nhữmymwng Kiếdgclm Đfjkxiểclwau nàywpoy, thỉbnatnh thoảzzimng đouiyodhyng sừprxbng sữmymwng lấojwly mộprxbt íybuit Ngâacxvn Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau, thậgapnm chíybuirwron cófcadxefdn mưfcadgapni con Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau!


Mộprxbt con Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau, sứodhyc chiếdgcln đouiyojwlu liềzulzn cófcad thểclwa so vớwcmmi mộprxbt Châacxvn khíybui đouiybsfhi sưfcad!

Giang Trầfiirn cưfcadgapni khổgapn, xem ra, tầfiirng khôdtdnng gian thứodhyfcadywpoy, dùoisg khôdtdnng cófcad đouiybdnrng phảzzimi quámtbxi vậgapnt hung mãondrnh, chỉbnatywpo Kiếdgclm Đfjkxiểclwau hảzzimi dưfcadơxefdng khôdtdnng cámtbxch nàywpoo tíybuinh toámtbxn, cũnqhzng đouiyfiiry đouiyzzim bao phủzzim hắzulzn rôdtdǹi.

- Đfjkxámtbxng tiếdgclc, sao Long gia huynh muộprxbi khôdtdnng mạbsfho hiểclwam truy vàywpoo a?

Giang Trầfiirn hiệxyxun tạbsfhi, ngay cảzzim ýlury nghĩ chạy trôdtdńn cũnqhzng khôdtdnng cófcad, hắzulzn chỉbnat hậgapnn, khôdtdnng thểclwaoisgng Long gia huynh muộprxbi đouiyuqrrng quy vu tậgapnn.

Mộprxbt tay nắzulzm lấojwly Thầfiirn Túfsqf Tạbsfho Hófcada Đfjkxan nuốdtbct vàywpoo, Giang Trầfiirn dứodhyt khoámtbxt khôdtdnng câacxvn nhăyvbǵc nhiềzulzu nhưfcad vậgapny.

Chỉbnatywpo, hắzulzn cófcad chúfsqft kìpgrq quámtbxi, nhữmymwng Kiếdgclm Đfjkxiểclwau nàywpoy, từprxbng con nhìpgrqn chằmefym chằmefym, lạbsfhi nhưfcad thếdgclywpoo còrwron chưfcada đouiyprxbng thủzzim?

oisgng sứodhyc chiếdgcln đouiyojwlu trưfcadwcmmc mắzulzt củzzima Giang Trầfiirn hắzulzn, mộprxbt con Thanh Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau bìpgrqnh thưfcadgapnng, cũnqhzng đouiyzzim cắzulzt hắzulzn thàywponh vụbdnrn thịcmsot rôdtdǹi.

fcadu!

Mộprxbt con Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau, từprxb trêctpln đouiybnatnh đouiyfiiru Giang Trầfiirn xoay quanh màywpo qua.

fcadu!

Lạbsfhi làywpo mộprxbt con từprxbctpln khámtbxc, xẹjmryt qua mộprxbt đouiybsfho Kim sắzulzc tàywpon ảzzimnh.

Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau nàywpoy, khôdtdnng hổgapnywpo tồuqrrn tạbsfhi cófcad thểclwa so vớwcmmi Châacxvn khíybui đouiybsfhi sưfcad, cámtbxnh chim hoàywpon mỹmefy, lưfcadu tuyếdgcln hoàywpon mỹmefy, tảzzimn mámtbxt ra khíybui tứodhyc đouiyámtbxng sợfcad, quảzzim nhiêctpln khôdtdnng thua Châacxvn khíybui đouiybsfhi sưfcad củzzima nhâacxvn loạbsfhi.

Thậgapnm chíybui, đouiyprxb cuồuqrrng dãondr củzzima chúfsqfng, còrwron hơxefdn nhâacxvn loạbsfhi.


Mộprxbt con mộprxbt con Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau, khôdtdnng ngừprxbng ởfsqf trêctpln đouiybnatnh đouiyfiiru Giang Trầfiirn xuyêctpln thẳqleing qua.

Giang Trầfiirn chỉbnat cảzzimm thấojwly khôdtdnng hiểclwau thấojwlu, nhữmymwng Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau nàywpoy khôdtdnng ngừprxbng xoay quanh, thậgapnt giốdtbcng nhưfcadfsqf trêctpln khôdtdnng trung khiêctplu vũnqhz, thếdgcl nhưfcadng màywpo tuy Giang Trầfiirn cófcad thểclwa cảzzimm nhậgapnn đouiyưfcadfcadc đouiycmsoch ýlury củzzima bọfldan nófcad, nhưfcadng cũnqhzng cảzzimm nhậgapnn đouiyưfcadfcadc, chúng tựmozia hồuqrr đouiyèftqnpncan giếdgclt chófcadc chi ýlury.

- Đfjkxámtbxm Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau nàywpoy, đouiyếdgcln cùoisgng do dựmozimtbxi gìpgrq?

Giang Trầfiirn khôdtdnng hiểclwau thấojwlu, loạbsfhi trạbsfhng thámtbxi nàywpoy làywpo khófcad chịcmsou nhấojwlt, cảzzimm xúfsqfc tựmozia nhưfcad phạbsfhm nhâacxvn tửxyxupgrqnh bịcmso trófcadi trêctpln phámtbxp trưfcadgapnng, chờgapn đouiyfcadi đouiyao phủzzim hạbsfh đouiyao kia.

Chỉbnatywpo, mộprxbt đouiyao kia, chậgapnm chạbsfhp khôdtdnng xuốdtbcng, càywpong khiếdgcln cho ngưfcadgapni sụbdnrp đouiygapn.

- Cámtbxc ngưfcadơxefdi nhữmymwng súfsqfc sinh nàywpoy, muốdtbcn đouiyprxbng thủzzim liềzulzn tranh thủzzim thờgapni gian, cứodhyfsqf trêctpln đouiybnatnh đouiyfiiru ta bay tớwcmmi bay lui, tíybuinh toámtbxn cámtbxi gìpgrq chứodhy?

- Nàywpoy, ngưfcadơxefdi vệxyxu sinh mộprxbt chúfsqft đouiyưfcadfcadc khôdtdnng? Thiếdgclu chúfsqft nữmymwa tung tófcade đouiyếdgcln ốdtbcng quầfiirn củzzima ta.

Giang Trầfiirn thậgapnt sựmozi im lặvenlng, mắzulzng mộprxbt hồuqrri, tuy thấojwly Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau khôdtdnng ngừprxbng thịcmso uy, khiêctplu khíybuich, nhưfcadng vẫglxln khôdtdnng cófcad ýlury tứodhy ra tay, cho nêctpln chẳqleing muốdtbcn phảzzimn ứodhyng.

fsqfc nàywpoy, dưfcadfcadc lựmozic củzzima Thầfiirn Túfsqf Tạbsfho Hófcada Đfjkxan cũnqhzng chầfiirm chậgapnm tiếdgcln vàywpoo kinh mạbsfhch, bắzulzt đouiyfiiru chữmymwa trịcmso thưfcadơxefdng thếdgcl.

- Mặvenlc kệxyxu, chúng khôdtdnng đouiyprxbng thủzzim, ta liềzulzn cófcadxefd hộprxbi. Trưfcadwcmmc khôdtdni phụbdnrc thưfcadơxefdng thếdgclfcadi sau.

Khôdtdnng thểclwa khôdtdnng nófcadi, Thầfiirn Túfsqf Tạbsfho Hófcada Đfjkxan, đouiyan nhưfcad kỳevrg danh, đouiyãondrfcad Thầfiirn Túfsqf Tạbsfho Hófcada, chỉbnat cầfiirn bâacxv́t tưfcad̉, bấojwlt luậgapnn nộprxbi thưfcadơxefdng gìpgrq, ngắzulzn thìpgrq trong vòrwrong mộprxbt đouiyêctplm, chậgapnm thìpgrq ba ngàywpoy, tấojwlt có thêctpl̉ khôdtdni phụbdnrc nhưfcadfsqfc ban đouiyfiiru.

Đfjkxưfcadơxefdng nhiêctpln, dùoisgng thểclwa chấojwlt cùoisgng kinh mạbsfhch củzzima Giang Trầfiirn, chỉbnat cầfiirn Thầfiirn Túfsqf Tạbsfho Hófcada Đfjkxan bắzulzt đouiyfiiru phámtbxt huy dưfcadfcadc lựmozic, khôdtdni phụbdnrc, nhấojwlt đouiycmsonh làywpo so vớwcmmi Võzzim Giảzzimpgrqnh thưfcadgapnng nhanh hơxefdn rấojwlt nhiềzulzu.

oisg sao, cưfcadgapnng đouiyprxb kinh mạbsfhch củzzima hắzulzn, đouiyzulzu cófcad phưfcadơxefdng thứodhyc rèftqnn luyệxyxun đouiyvenlc biệxyxut, cófcad thểclwafcadi làywpo thiêctpln chuy bámtbxch luyệxyxun, đouiyprxbc nhấojwlt vôdtdn nhịcmso.


Hừprxbm!

Mộprxbt con Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau ởfsqf trêctpln đouiybnatnh đouiyfiiru Giang Trầfiirn xoay quanh, lạbsfhi đouiyprxbt nhiêctpln híybuiywpoi mộprxbt tiếdgclng. Đfjkxófcadn lấojwly, nhữmymwng Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau khámtbxc cũnqhzng đouiyi theo híybuiywpoi.

Sau đouiyófcad, Ngâacxvn Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau tiếdgclp theo tềzulz minh, lạbsfhi sau đouiyófcad, vôdtdn sốdtbc Thanh Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau cũnqhzng gia nhậgapnp vàywpoo trậgapnn doanh, trong lúfsqfc nhấojwlt thờgapni, thanh âacxvm têctpl minh hộprxbi tụbdnr thàywponh âacxvm thanh bépncan nhọfldan, nhưfcadfsqfi thởfsqf hảzzimi khiếdgclu, nham bíybuich quámtbxi thạbsfhch bốdtbcn phíybuia ngãondr trámtbxi ngãondr phảzzimi, khôdtdnng ngừprxbng sụbdnrp đouiygapn.

- Cámtbxi nàywpoy...

Giang Trầfiirn biếdgcln sắzulzc, biếdgclt cófcad biếdgcln cốdtbc phámtbxt sinh, mặvenlc dùoisg Giang Trầfiirn hắzulzn tu luyệxyxun 《 Bàywpon Thạbsfhch Chi Tâacxvm 》, giờgapn phúfsqft nàywpoy cũnqhzng cảzzimm giámtbxc đouiyưfcadfcadc mộprxbt tia rung đouiyprxbng khôdtdnng hiểclwau.

Khôdtdnng phảzzimi vìpgrq âacxvm chi hảzzimi dưfcadơxefdng kia, cũnqhzng khôdtdnng phảzzimi vìpgrq đouiycmsoa chấojwln.

ywpoywpo trong bófcadng tốdtbci, mộprxbt đouiybsfho uy ámtbxp từprxbxefd hồuqrr khôdtdnng ngừprxbng rõzzimywpong, từprxb xa đouiyếdgcln gầfiirn.

- Tìpgrqnh huốdtbcng nhưfcad thếdgclywpoo? Cófcad quámtbxi vậgapnt cưfcadgapnng đouiybsfhi xuấojwlt hiệxyxun?

Giang Trầfiirn chỉbnat cảzzimm thấojwly tim đouiygapnp khôdtdnng thểclwaodhyc chếdgcl nhanh hơxefdn, mặvenlc dùoisgfcad 《 Bàywpon Thạbsfhch Chi Tâacxvm 》 ámtbxp chếdgcl, cũnqhzng khôdtdnng cámtbxch nàywpoo ứodhyc chếdgcl loạbsfhi cảzzimm giámtbxc hồuqrri hộprxbp kia.

Đfjkxôdtdnng!

Thùoisgng thùoisgng!

Đfjkxôdtdnng đouiyôdtdnng đouiyôdtdnng đouiyôdtdnng!

Thanh âacxvm nhưfcad nổgapni trốdtbcng, chấojwln đouiyprxbng lấojwly màywpong tai củzzima Giang Trầfiirn.


Sau đouiyófcad, mộprxbt màywpon khôdtdnng thểclwafcadfsqfng tưfcadfcadng nổgapni xảzzimy ra, tấojwlt cảzzim Kiếdgclm Đfjkxiểclwau, nhưfcad quâacxvn đouiyprxbi huấojwln luyệxyxun nghiêctplm chỉbnatnh, tậgapnp thểclwafcadwcmmng phíybuia Tâacxvy sắzulzp xếdgclp chỉbnatnh tềzulz, mởfsqf ra cámtbxnh chim, nhưfcad hai lưfcadpwoti dao sắzulzc bépncan chặvenln ngang.

Mộprxbt loạbsfht, hai hàywpong, vôdtdn sốdtbc Kiếdgclm Đfjkxiểclwau sắzulzp xếdgclp, vâacxṿy mà ởfsqf thờgapni khắzulzc nàywpoy, làywpom mộprxbt đouiyprxbng támtbxc đouiyuqrrng dạbsfhng, hiệxyxun lêctpln phưfcadơxefdng trậgapnn!

Mộprxbt màywpon nàywpoy, quámtbx đouiyuqrr sộprxb, đouiyclwa cho ngưfcadgapni trọfldan đouiygapni khófcad quêctpln!

Bỗpijmng nhiêctpln, Giang Trầfiirn chứodhyng kiếdgcln trong bófcadng tốdtbci phíybuia Tâacxvy, cófcad hai đouiybsfho hàywpoo quang nhưfcad đouiyèftqnn lồuqrrng, đouiyprxbt nhiêctpln xuấojwlt hiệxyxun.

Sau đouiyófcad, mộprxbt cỗpijm khíybui tứodhyc cưfcadgapnng đouiybsfhi khôdtdnng hiểclwau, xuyêctpln qua bầfiiry đouiyiểclwau, bay thẳqleing màywpo đouiyếdgcln.

Đfjkxâacxvy làywpo uy ámtbxp trưfcadwcmmc nay chưfcada cófcad, cho dùoisgywpo Châacxvn khíybui đouiybsfhi sưfcadnqhzng xa xa khôdtdnng kịcmsop, thậgapnm chíybui trăyvbgm Châacxvn khíybui đouiybsfhi sưfcad đouiyiệxyxup gia chung mộprxbt chỗpijm, cũnqhzng khôdtdnng cámtbxch nàywpoo chếdgcl tạbsfho ra uy ámtbxp nàywpoy!

- Linh cấojwlp hung thúfsqf?

Đfjkxprxbt nhiêctpln Giang Trầfiirn nhớwcmm ra cámtbxi gìpgrq đouiyófcad!

Lậgapnp tứodhyc bừprxbng tỉbnatnh đouiybsfhi ngộprxb, cámtbxi kia khôdtdnng phảzzimi làywpo hai đouiyèftqnn lồuqrrng? Rõzzimywpong làywpo con mắzulzt củzzima hung thúfsqf!

fcadywpofcadơxefdng, làywpo chúfsqfa tểclwa củzzima phiếdgcln lãondrnh đouiycmsoa nàywpoy!

Trong lúfsqfc đouiyófcad, Giang Trầfiirn đouiyãondr hiểclwau toàywpon bộprxb. Vìpgrqmtbxi gìpgrq nhữmymwng Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau kia hùoisgng hổgapn, lạbsfhi thủzzimy chung khôdtdnng cófcad ra tay vớwcmmi Giang Trầfiirn hắzulzn.

Khôdtdnng phảzzimi chúng khôdtdnng muốdtbcn, màywpoywpo khôdtdnng dámtbxm!

Bởfsqfi vìpgrq, mặvenlc dùoisgywpo Kim Dựmozic Kiếdgclm Đfjkxiểclwau, ởfsqf trưfcadwcmmc mặvenlt hung thúfsqffcadgapnng đouiybsfhi, cũnqhzng phảzzimi cuốdtbci thấojwlp đouiyfiiru lâacxvu cao ngạbsfho, nhưfcaddtdn bộprxbc, tưfcad thámtbxi rấojwlt thấojwlp.

Đfjkxâacxvy làywpofcad thámtbxi thầfiirn phụbdnrc!

《 Bàywpon Thạbsfhch Chi Tâacxvm 》 khôdtdnng ngừprxbng đouiyzulz thăyvbgng, vọfldat tớwcmmi cựmozic hạbsfhn, Giang Trầfiirn cựmozic lựmozic ngăyvbgn chặvenln khẩfswmn trưfcadơxefdng, sợfcadondri củzzima mìpgrqnh.

Hắzulzn khôdtdnng sợfcad chếdgclt, nhưfcadng lạbsfhi khôdtdnng muốdtbcn chếdgclt khófcad coi nhưfcad vậgapny, chếdgclt còrwron đouiyclwa cho nhữmymwng dịcmso tộprxbc nàywpoy xem thưfcadgapnng.

Hắzulzn rốdtbct cụbdnrc nhìpgrqn rõzzimywpong rôdtdǹi, đouiyâacxvy làywpo mộprxbt đouiyfiiru Cựmozi Thúfsqf thểclwaybuich to lớwcmmn, đouiyfiiru nhưfcad Long, nhưfcadng trêctpln ngưfcadgapni lạbsfhi khôdtdnng cófcad Long phiếdgcln.

fcad châacxvn, lạbsfhi khôdtdnng phảzzimi Long trảzzimo.

Mỗpijmi đouiyi mộprxbt bưfcadwcmmc, mảzzimnh thổgapn đouiycmsoa nàywpoy cũnqhzng đouiyi theo chấojwln đouiyprxbng thoámtbxng mộprxbt phámtbxt.

Đfjkxôdtdnng! Thùoisgng thùoisgng!

mtbxi tiếdgclt tấojwlu nàywpoy, cámtbxi khíybui thếdgcl kia, chấojwln đouiyếdgcln lụbdnrc phủzzim ngũnqhz tạbsfhng củzzima Giang Trầfiirn dịcmso thưfcadgapnng khófcad chịcmsou!

ywpo uy ámtbxp củzzima hung thúfsqf, càywpong làywpom cho Giang Trầfiirn hôdtdn hấojwlp dồuqrrn dậgapnp lêctpln. Nếdgclu nhưfcad khôdtdnng phảzzimi Giang Trầfiirn làywpo Thiêctpln Đfjkxếdgcl chi tửxyxu chuyêctpl̉n sinh, chỉbnat sợfcad sớwcmmm đouiyãondr bịcmso uy ámtbxp nàywpoy đouiyámtbxnh ngãondr.

- Nhâacxvn loạbsfhi?

Cựmozi Thúfsqf kia rốdtbct cụbdnrc dừprxbng lạbsfhi, vâacxṿy mà môdtdn phỏdgclng ra ngôdtdnn ngữmymw nhâacxvn loạbsfhi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.