Độc Tôn Tam Giới

Chương 144 : Nhập cấm địa 2

    trước sau   
- Điyjuưzpultujtc rồckawi, cho hắaminn liềejysn cho hắaminn. Ngàlifzy khámvnrc ta tiếlifzn vàlifzo tôffqpng môffqpn, chỉrlpdlifz mộmewmt kiệkpbnn Linh khízpul, khôffqpng đjmysámvnrng giámvnr nhắaminc tớkcnwi.

Long Cưzpul Tuyếlifzt càlifzng hiểuiamu xem xérykat thờtujti thếlifz.

- Ha ha, vẫtujtn làlifz Long tiểuiamu thưzpulejys tri thứvpdcc hiểuiamu lễiyju nghĩzhhsa. Cámvnri kia cứvpdc nhưzpul vậzpuly đjmysmawynh rồckawi. Giang Trầzhhsn hắaminn bâqilby giờtujtlifz con chuộmewmt trong lồckawng, đjmysi khôffqpng đjmysưzpultujtc.

Giang Trầzhhsn mặigwct khôffqpng biểuiamu tìdqnpnh, ámvnrnh mắamint đjmysmywco qua ba ngưzpultujti nàlifzy:

- Ta nhớkcnw kỹtvagmvnrc ngưzpulơdtlzi, muốlifzn giếlifzt ta, cùwmrcng mộmewmt chỗtizzlifzo đjmysi! Cámvnrc ngưzpulơdtlzi cũiagsng đjmysslqlng quêvircn, ngàlifzy Giang Trầzhhsn ta támvnri xuấvrmkt hiệkpbnn, chízpulnh làlifz thơdtlz̀i đjmysvirc̉m cámvnrc ngưzpulơdtlzi hoàlifzn lạgowli gấvrmkp mưzpultujti gấvrmkp trăunlvm lầzhhsn!

Vừslqla mớkcnwi nóejysi xong, hai châqilbn Giang Trầzhhsn đjmysgowlp mạgowlnh, trựcxyoc tiếlifzp nhảmywcy vàlifzo trong bóejysng tốlifzi, vâqilḅy mà khôffqpng quay đjmyszhhsu, ngưzpultujtc lạgowli hưzpulkcnwng cấvrmkm đjmysmawya tầzhhsng thứvpdczpul vọgyezt lêvircn!


- Cámvnri nàlifzy... Giang Trầzhhsn, ngưzpulơdtlzi đjmysi vàlifzo, đjmysóejyslifz hẳckawn phảmywci chếlifzt khôffqpng thểuiam nghi ngờtujt!

Long Ngâqilbm Dãdqnpffqp to.

- Giang Trầzhhsn, nếlifzu nhưzpul ngưzpulơdtlzi đjmysi ra, chúvpdcng ta cam đjmysoan khôffqpng liêvircn quan đjmysếlifzn gia tộmewmc củeqtfa ngưzpulơdtlzi; nếlifzu nhưzpul ngưzpulơdtlzi cốlifz ýykwz đjmysi vàlifzo, cũiagsng chỉrlpdkcnwn đjmysưzpultujtng chếlifzt, sau đjmysóejys, chúvpdcng ta chắaminc chắaminn huyếlifzt tẩmjdly Giang Hãdqnpn Hầzhhsu phủeqtf!

Long Cưzpul Tuyếlifzt càlifzng hiểuiamu đjmysưzpultujtc kếlifzffqpng tâqilbm!

Huyếlifzt tẩmjdly Giang Hãdqnpn Hầzhhsu phủeqtf?

Trong nộmewmi tâqilbm Giang Trầzhhsn cóejys chúvpdct co lạgowli, nhưzpulng lạgowli cứvpdcng nhưzpullifzn thạgowlch, hưzpulkcnwng cấvrmkm đjmysmawya phóejysng đjmysi.

Mặigwcc dùwmrc đjmyszhhsu hàlifzng, bọgyezn hắaminn sẽlxcc bỏykwz qua Giang Hãdqnpn Hầzhhsu phủeqtf sao?

Tựcxyoa nhưzpuldqnpo hổghpi hứvpdca hẹwmrcn vớkcnwi dêvirc, căunlvn bảmywcn khôffqpng cóejys bấvrmkt luậzpuln đjmysmewm tin cậzpuly gìdqnp.

- Phụigwc thâqilbn, xin lỗtizzi rôffqp̀i. Khôffqpng nghĩzhhs tớkcnwi sau khi ta chuyêvirc̉n sinh, vẫtujtn khôffqpng thểuiam trợtujt giúvpdcp Giang Hãdqnpn Hầzhhsu phủeqtf đjmysi ra khốlifzn cảmywcnh?

mvnrng tưzpulơdtlzi cưzpultujti củeqtfa Giang Trầzhhsn, mang theo vàlifzi phầzhhsn đjmysăunlv́ng chát.

- Ai, tiểuiamu tửgaoqlifzy, vâqilḅy mà bưzpulkcnwng bỉrlpdnh nhưzpul vậzpuly!

mvnrt thủeqtfdqnpo Điyjugowli kia cũiagsng thởbhgzlifzi.

Long Ngâqilbm Dãdqnp cảmywc giậzpuln nóejysi:


- Còkcnwn khôffqpng phảmywci ngưzpulơdtlzi? Nếlifzu nhưzpul ngưzpulơdtlzi khôffqpng đjmysejys cậzpulp tớkcnwi sámvnrt nhâqilbn đjmysoạgowlt đjmysao, cóejys lẽlxcckcnwn chưzpula đjmyseqtf đjmysuiamzpulch thízpulch hắaminn đjmysi đjmysếlifzn mộmewmt bưzpulkcnwc nàlifzy.

- Ha ha. Long Tiểuiamu Hầzhhsu gia, ngưzpulơdtlzi nóejysi nhưzpul vậzpuly, chứvpdcng minh ngưzpulơdtlzi căunlvn bảmywcn khôffqpng biếlifzt đjmyslifzi thủeqtf Giang Trầzhhsn nàlifzy. Thứvpdc cho ta nóejysi thẳckawng, nếlifzu nhưzpul khôffqpng cóejysffqpm nay, cho ngưzpulơdtlzi cùwmrcng Giang Trầzhhsn quang minh chízpulnh đjmysgowli cạgowlnh tranh, vịmawy trízpul đjmyskpbn nhấvrmkt chưzpul hầzhhsu củeqtfa ngưzpulơdtlzi, tấvrmkt khóejys giữkbgb đjmysưzpultujtc!

Ngữkbgb khízpul củeqtfa sámvnrt thủeqtfdqnpo Điyjugowli kia, mộmewmt chúvpdct cũiagsng khôffqpng khámvnrch khízpul.

- Ngưzpulơdtlzi...

Long Ngâqilbm Dãdqnp giậzpuln tízpulm mặigwct.

- Điyjuưzpultujtc rồckawi, miệkpbnng lưzpuldxgci lợtujti hạgowli, cóejyslifzm đjmysưzpultujtc cámvnri gìdqnp? Chúvpdcng ta nêvircn đjmyslifzn kếlifzt nhấvrmkt trízpul, làlifz truy kízpulch, hay làlifz thủeqtfbhgz chỗtizzlifzy?

Long Cưzpul Tuyếlifzt mởbhgz miệkpbnng khuyêvircn bảmywco.

- Cámvnrc ngưzpulơdtlzi khôffqpng muốlifzn sốlifzng, cóejys thểuiam truy kízpulch vàlifzo. Ta khôffqpng phụigwcng bồckawi.

mvnrt thủeqtfdqnpo Điyjugowli kia dùwmrc thủ hạ bịmawy giếlifzt, cũiagsng khôffqpng cóejys chúvpdct thấvrmkt thốlifz, nhưzpulng ámvnrnh mắamint nhìdqnpn vềejys phízpula tầzhhsng khôffqpng gian thứvpdczpul kia, lạgowli lộmewm ra mộmewmt tia hoảmywcng sợtujt cảmywcnh giámvnrc.

- Vậzpuly chờtujt đjmystujti a?

Long Ngâqilbm Dãdqnp khóejys chịmawyu nóejysi.

- Chúvpdcng ta khôffqpng cóejys bao nhiêvircu thờtujti gian đjmysâqilbu.

- Ta cóejys thểuiam đjmystujti.


mvnrt thủeqtfdqnpo Điyjugowli cưzpultujti nhạgowlt mộmewmt tiếlifzng.

- Bốlifzn lầzhhsn tiềejysn thùwmrc lao khôffqpng thay đjmysghpii, ta ởbhgz chỗtizzlifzy chờtujt thêvircm mấvrmky thámvnrng.

- Chúvpdcng ta làlifzm sao biếlifzt ngưzpulơdtlzi sẽlxcc khôffqpng thảmywc lỏykwzng?

Long Ngâqilbm Dãdqnpzpultujti lạgowlnh.

- Thảmywc? Thứvpdc nhấvrmkt, mộmewmt khi ta thu tiềejysn thùwmrc lao, làlifz tuyệkpbnt đjmyslifzi sẽlxcc khôffqpng phóejysng nưzpulkcnwc; thưzpuĺ hai, ta phóejysng nưzpulkcnwc, chẳckawng lẽlxcc chờtujt hắaminn phámvnrt triểuiamn đjmysếlifzn bámvnro thùwmrc ta? Thứvpdc ba, ta muốlifzn câqilby đjmysao kia củeqtfa hắaminn.

Nhữkbgbng lýykwz do nàlifzy, bấvrmkt luậzpuln cámvnri cámvnri đjmysejysu đjmyseqtf.

Cuốlifzi cùwmrcng, song phưzpulơdtlzng thưzpulơdtlzng đjmysmawynh, do sámvnrt thủeqtfdqnpo Điyjugowli ởbhgz chỗtizzlifzy giữkbgb vữkbgbng vịmawy trízpul, đjmysuiam ngừslqla Giang Trầzhhsn bỏykwz chạgowly ra.

Long Cưzpul Tuyếlifzt ngưzpultujtc lạgowli khôffqpng nghi ngờtujtmvnrt thủeqtfdqnpo Điyjugowli sẽlxcc khôffqpng tuâqilbn thủeqtf lờtujti hứvpdca, nàlifzng rấvrmkt rõmewmlifzng, ngưzpultujti nọgyezlifz thếlifz hệkpbn khôffqpng lợtujti khôffqpng dậzpuly sớkcnwm, chỉrlpd cầzhhsn hắaminn đjmyslifzi vớkcnwi chuôffqpi đjmysao củeqtfa Giang Trầzhhsn chưzpula từslql bỏykwz ýykwz đjmysmawynh, hắaminn tuyệkpbnt đjmyslifzi sẽlxcc khôffqpng đjmysi.

Điyjuưzpulơdtlzng nhiêvircn, chờtujt đjmystujti thờtujti gian dàlifzi cũiagsng khôffqpng cóejys ýykwz nghĩzhhsa. Tiếlifzn vàlifzo cấvrmkm đjmysmawya tầzhhsng thứvpdczpul, ai cũiagsng khôffqpng sốlifzng qua ba ngàlifzy.

Ưcxyokcnwc đjmysmawynh củeqtfa bọgyezn hắaminn, làlifz chờtujt mộmewmt thámvnrng thờtujti gian, vậzpuly làlifz đjmyseqtf rồckawi.

- Long gia huynh muộmewmi, ta hi vọgyezng thờtujti đjmysiểuiamm ta đjmysi ra ngoàlifzi, bốlifzn lầzhhsn tiềejysn thùwmrc lao đjmysãdqnplifzo vịmawy trízpul củeqtfa mìdqnpnh. Nếlifzu khôffqpng, cámvnrc ngưzpulơdtlzi nêvircn biếlifzt, ta sẽlxcclifzm nhưzpul thếlifzlifzo.

mvnrt thủeqtfdqnpo Điyjugowli nhàlifzn nhạgowlt nhắaminc nhởbhgz mộmewmt câqilbu.

Long Ngâqilbm Dãdqnp hừslql lạgowlnh mộmewmt tiếlifzng, lạgowli bịmawy Long Cưzpul Tuyếlifzt túm lấvrmky, hai ngưzpultujti hưzpulkcnwng ra ngoàlifzi chạgowly đjmysi.


Giang Trầzhhsn thấvrmkt tha thấvrmkt thểuiamu, dùwmrcng hếlifzt tấvrmkt cảmywc lựcxyoc lưzpultujtng lưzpulu lạgowli trong thâqilbn thểuiam, hưzpulkcnwng ởbhgz chỗtizzqilbu trong tầzhhsng khôffqpng gian thứvpdczpul chạgowly đjmysi. Giờtujt khắaminc nàlifzy, hắaminn đjmysãdqnp bấvrmkt chấvrmkp cámvnri gìdqnp cấvrmkm đjmysmawya, chẳckawng quan tâqilbm cámvnri gìdqnpejys đjmysi khôffqpng vềejysffqp̀i.

Hắaminn cóejys thểuiam chếlifzt, nhưzpulng tuyệkpbnt đjmyslifzi khôffqpng thểuiam chếlifzt ởbhgz trong tay huynh muộmewmi Long gia!

Hắaminn tuyệkpbnt đjmyslifzi khôffqpng tiếlifzp thụigwc đjmysưzpultujtc, huynh muộmewmi Long gia mang theo thủeqtf cấvrmkp củeqtfa hắaminn, trởbhgz lạgowli vưzpulơdtlzng đjmysôffqpzpulkcnwng phụigwc thâqilbn diễiyjuu võmewmzpulơdtlzng oai!

Nếlifzu nhưzpul sốlifzng khôffqpng thểuiam khốlifzng chếlifz, nhưzpul vậzpuly chếlifzt nhưzpul thếlifzlifzo, ízpult nhấvrmkt cũiagsng phảmywci do chízpulnh mìdqnpnh khốlifzng chếlifz!

Cho nêvircn, Giang Trầzhhsn khôffqpng ngừslqlng lạgowli, bưzpulkcnwc châqilbn cứvpdcffqpng vềejys phízpula trưzpulkcnwc, cũiagsng khôffqpng biếlifzt đjmysi bao lâqilbu, hắaminn chỉrlpd cảmywcm thấvrmky toàlifzn thâqilbn càlifzng ngàlifzy càlifzng nặigwcng, đjmyszhhsu óejysc càlifzng ngàlifzy càlifzng chìdqnpm, bưzpulkcnwc châqilbn càlifzng ngàlifzy càlifzng loạgowln, ýykwz thứvpdcc càlifzng ngàlifzy càlifzng mơdtlz hồckaw.

Phanh!

Hắaminn ngãdqnp xuốlifzng, mộmewmt thâqilbn mámvnru tưzpulơdtlzi ngãdqnp xuốlifzng.

iagsng khôffqpng biếlifzt đjmysãdqnp qua bao lâqilbu, ýykwz thứvpdcc củeqtfa Giang Trầzhhsn, phảmywcng phấvrmkt ởbhgz trong bóejysng tốlifzi vôffqp tậzpuln, bắaminn ra mộmewmt tia ámvnrnh sámvnrng nhạgowlt.

Hắaminn phảmywcng phấvrmkt đjmysãdqnp tỉrlpdnh, lạgowli phảmywcng phấvrmkt nhưzpul đjmysang nằrykam mơdtlz.

Hắaminn mộmewmng thấvrmky, mìdqnpnh giốlifzng nhưzpul vềejys tớkcnwi kiếlifzp trưzpulkcnwc, vềejys tớkcnwi phong quang củeqtfa Thiêvircn Điyjuếlifz chi tửgaoq, vềejys tớkcnwi kiếlifzp trưzpulkcnwc trấvrmkn thủeqtf thưzpul khốlifz trăunlvm vạn năunlvm...

Trong nhámvnry mắamint, mộmewmng cảmywcnh xoay chuyểuiamn, hắaminn lạgowli phảmywcng phấvrmkt vềejys tớkcnwi vưzpulơdtlzng đjmysôffqp, chứvpdcng kiếlifzn rấvrmkt nhiềejysu rấvrmkt nhiềejysu giámvnrp sĩzhhs Long Điyjurykang Hầzhhsu phủeqtf, xôffqpng vàlifzo Giang Hãdqnpn Hầzhhsu phủeqtf, tróejysi gôffqp phụigwc thâqilbn hắaminn bắamint đjmysi ra.

Sau đjmysóejys mộmewmt đjmysao phủeqtf giơdtlz Quỷuauj Điyjuzhhsu Điyjuao lêvircn cao cao, chérykam vềejys phízpula thủeqtf cấvrmkp củeqtfa phụigwc thâqilbn Giang Phong.

- Khôffqpng!


Giang Trầzhhsn chỉrlpd cảmywcm thấvrmky ngựcxyoc đjmysau xóejyst, rồckawi đjmysmewmt nhiêvircn mởbhgz mắamint ra.

Hừslqlm!

Mộmewmt con Kim Dựcxyoc Kiếlifzm Điyjuiểuiamu toàlifzn thâqilbn kim quang, phảmywcng phấvrmkt nhưzpul bịmawy kinh hãdqnpi, nóejys vỗtizzmvnrnh, từslqlvircn cạgowlnh hắaminn bay ra.

lifz Giang Trầzhhsn cúvpdci đjmyszhhsu xem xérykat, phámvnrt hiệkpbnn y phụigwcc củeqtfa mìdqnpnh đjmysãdqnp bịmawy Kim Dựcxyoc Kiếlifzm Điyjuiểuiamu cắamint, cũiagsng may cóejys mộmewmt tầzhhsng Thiêvircn Tằrykam cựcxyodqnpnh giámvnrp ởbhgz trêvircn thâqilbn, nếlifzu khôffqpng, vừslqla rồckawi mộmewmt kízpulch kia, chỉrlpd sợtujt đjmysãdqnp khiếlifzn Giang Trầzhhsn bểuiam bụigwcng rôffqp̀i.

- Kim Dựcxyoc Kiếlifzm Điyjuiểuiamu?

Giang Trầzhhsn vôffqpwmrcng suy yếlifzu, vừslqla vậzpuln chuyểuiamn kinh mạgowlch, liềejysn cảmywcm thấvrmky toàlifzn thâqilbn muốlifzn tan rãdqnp, kinh mạgowlch nhưzpul muốlifzn đjmysvpdct gãdqnpy.

Giang Trầzhhsn nhẹwmrc ho vàlifzi cámvnri, đjmysem mộmewmt tia tàlifzn dịmawych trong lồckawng ngựcxyoc phun ra, cảmywcm thấvrmky hôffqp hấvrmkp cóejys chúvpdct thôffqpng thuậzpuln.

Thòkcnw tay móejysc ra mộmewmt viêvircn Thầzhhsn Túvpdc Tạgowlo Hóejysa Điyjuan, đjmysang muốlifzn đjmysuiamlifzo trong miệkpbnng, bỗtizzng nhiêvircn tay củeqtfa Giang Trầzhhsn dừslqlng lạgowli.

Árrwhnh mắamint củeqtfa hắaminn, cơdtlz hồckaw trừslqlng ra.

Tảmywc hữkbgbu xem xérykat, lỗtizz châqilbn lôffqpng cảmywc ngưzpultujti kìdqnpm lòkcnwng khôffqpng đjmysưzpultujtc dựcxyong lêvircn.

Bốlifzn phưzpulơdtlzng támvnrm hưzpulkcnwng mộmewmt mảmywcnh đjmysôffqpng nghịmawyt, vâqilḅy mà đjmysvpdcng đjmyszhhsy Kiếlifzm Điyjuiểuiamu!

Trêvircn nham bízpulch, trêvircn quámvnri thạgowlch, trêvircn đjmyszhhsm lầzhhsy, trêvircn rừslqlng câqilby, trêvircn vũiagsng bùwmrcn...

Chỉrlpd cầzhhsn nơdtlzi cóejys thểuiam đjmysigwct châqilbn, cơdtlz hồckaw đjmysejysu chậzpult nízpulch Kiếlifzm Điyjuiểuiamu!

Điyjuejysu nóejysi ngàlifzn vạgowln, thếlifz nhưzpulng màlifz Kiếlifzm Điyjuiểuiamu trưzpulkcnwc mắamint, đjmysâqilbu chỉrlpd ngàlifzn vạgowln?

Giang Trầzhhsn liếlifzc nhìdqnpn lạgowli, quảmywc thựcxyoc nhìdqnpn khôffqpng tớkcnwi cuốlifzi, chỉrlpd thấvrmky mộmewmt mảmywcnh Kiếlifzm Điyjuiểuiamu, cámvnrnh chim sắaminc bérykan chỉrlpdnh tềejys, linh châqilbu trêvircn đjmysrlpdnh đjmyszhhsu phámvnrt ra hàlifzo quang, còkcnwn cóejys mỏykwz chim còkcnwn nhọgyezn hơdtlzn đjmysao kiếlifzm.

- Ta... Ta đjmysâqilby làlifz tiếlifzn vàlifzo đjmysgowli bảmywcn doanh củeqtfa Kiếlifzm Điyjuiểuiamu sao?

Tuy mộmewmt hai con Kiếlifzm Điyjuiểuiamu, mộmewmt chúvpdct lựcxyoc uy hiếlifzp cũiagsng khôffqpng cóejys, thếlifz nhưzpulng màlifz tràlifzng diệkpbnn trưzpulkcnwc mắamint nàlifzy, quảmywc thựcxyoc làlifz Kiếlifzm Điyjuiểuiamu hảmywci dưzpulơdtlzng!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.