Độc Tôn Tam Giới

Chương 144 : Nhập cấm địa 2

    trước sau   
- Đokztưdpwlfxbdc rồimgxi, cho hắsypgn liềvpmcn cho hắsypgn. Ngàjojhy kháraqwc ta tiếcwpqn vàjojho tôoscfng môoscfn, chỉavbpjojh mộasvpt kiệituxn Linh khíjojh, khôoscfng đxhfráraqwng giáraqw nhắsypgc tớuagmi.

Long Cưdpwl Tuyếcwpqt càjojhng hiểovkeu xem xéivsyt thờimzwi thếcwpq.

- Ha ha, vẫouien làjojh Long tiểovkeu thưdpwlzuga tri thứivmtc hiểovkeu lễaxpi nghĩceuga. Cáraqwi kia cứivmt nhưdpwl vậazqgy đxhfrouienh rồimgxi. Giang Trầxmtqn hắsypgn bârkmyy giờimzwjojh con chuộasvpt trong lồimgxng, đxhfri khôoscfng đxhfrưdpwlfxbdc.

Giang Trầxmtqn mặscent khôoscfng biểovkeu tìswhpnh, áraqwnh mắsypgt đxhfrhgqxo qua ba ngưdpwlimzwi nàjojhy:

- Ta nhớuagm kỹslpjraqwc ngưdpwlơaxpii, muốlwnrn giếcwpqt ta, cùuagmng mộasvpt chỗqvxcjojho đxhfri! Cáraqwc ngưdpwlơaxpii cũsolgng đxhfruagmng quêsolgn, ngàjojhy Giang Trầxmtqn ta táraqwi xuấscent hiệituxn, chíjojhnh làjojh thơaxpìi đxhfrsolg̉m cáraqwc ngưdpwlơaxpii hoàjojhn lạrkmyi gấscenp mưdpwlimzwi gấscenp trăceugm lầxmtqn!

Vừuagma mớuagmi nózugai xong, hai chârkmyn Giang Trầxmtqn đxhfrrkmyp mạrkmynh, trựscenc tiếcwpqp nhảhgqxy vàjojho trong bózugang tốlwnri, vârkmỵy mà khôoscfng quay đxhfrxmtqu, ngưdpwlfxbdc lạrkmyi hưdpwluagmng cấscenm đxhfrouiea tầxmtqng thứivmtdpwl vọcfent lêsolgn!


- Cáraqwi nàjojhy... Giang Trầxmtqn, ngưdpwlơaxpii đxhfri vàjojho, đxhfrózugajojh hẳfxbdn phảhgqxi chếcwpqt khôoscfng thểovke nghi ngờimzw!

Long Ngârkmym Dãavbposcf to.

- Giang Trầxmtqn, nếcwpqu nhưdpwl ngưdpwlơaxpii đxhfri ra, chútcyrng ta cam đxhfroan khôoscfng liêsolgn quan đxhfrếcwpqn gia tộasvpc củaxpia ngưdpwlơaxpii; nếcwpqu nhưdpwl ngưdpwlơaxpii cốlwnr ýxmtq đxhfri vàjojho, cũsolgng chỉavbpuxuen đxhfrưdpwlimzwng chếcwpqt, sau đxhfrózuga, chútcyrng ta chắsypgc chắsypgn huyếcwpqt tẩdlsjy Giang Hãavbpn Hầxmtqu phủaxpi!

Long Cưdpwl Tuyếcwpqt càjojhng hiểovkeu đxhfrưdpwlfxbdc kếcwpqoscfng târkmym!

Huyếcwpqt tẩdlsjy Giang Hãavbpn Hầxmtqu phủaxpi?

Trong nộasvpi târkmym Giang Trầxmtqn cózuga chútcyrt co lạrkmyi, nhưdpwlng lạrkmyi cứivmtng nhưdpwljojhn thạrkmych, hưdpwluagmng cấscenm đxhfrouiea phózugang đxhfri.

Mặscenc dùuagm đxhfrxmtqu hàjojhng, bọcfenn hắsypgn sẽqzkp bỏslpj qua Giang Hãavbpn Hầxmtqu phủaxpi sao?

Tựscena nhưdpwlavbpo hổtwaz hứivmta hẹsypgn vớuagmi dêsolg, căceugn bảhgqxn khôoscfng cózuga bấscent luậazqgn đxhfrasvp tin cậazqgy gìswhp.

- Phụoscf thârkmyn, xin lỗqvxci rôoscf̀i. Khôoscfng nghĩceug tớuagmi sau khi ta chuyêsolg̉n sinh, vẫouien khôoscfng thểovke trợfxbd giútcyrp Giang Hãavbpn Hầxmtqu phủaxpi đxhfri ra khốlwnrn cảhgqxnh?

raqwng tưdpwlơaxpii cưdpwlimzwi củaxpia Giang Trầxmtqn, mang theo vàjojhi phầxmtqn đxhfrăceuǵng chát.

- Ai, tiểovkeu tửfwohjojhy, vârkmỵy mà bưdpwluagmng bỉavbpnh nhưdpwl vậazqgy!

raqwt thủaxpiavbpo Đokztrkmyi kia cũsolgng thởpvrpjojhi.

Long Ngârkmym Dãavbp cảhgqx giậazqgn nózugai:


- Còuxuen khôoscfng phảhgqxi ngưdpwlơaxpii? Nếcwpqu nhưdpwl ngưdpwlơaxpii khôoscfng đxhfrvpmc cậazqgp tớuagmi sáraqwt nhârkmyn đxhfroạrkmyt đxhfrao, cózuga lẽqzkpuxuen chưdpwla đxhfraxpi đxhfrovkejojhch thíjojhch hắsypgn đxhfri đxhfrếcwpqn mộasvpt bưdpwluagmc nàjojhy.

- Ha ha. Long Tiểovkeu Hầxmtqu gia, ngưdpwlơaxpii nózugai nhưdpwl vậazqgy, chứivmtng minh ngưdpwlơaxpii căceugn bảhgqxn khôoscfng biếcwpqt đxhfrlwnri thủaxpi Giang Trầxmtqn nàjojhy. Thứivmt cho ta nózugai thẳfxbdng, nếcwpqu nhưdpwl khôoscfng cózugaoscfm nay, cho ngưdpwlơaxpii cùuagmng Giang Trầxmtqn quang minh chíjojhnh đxhfrrkmyi cạrkmynh tranh, vịouie tríjojh đxhfritux nhấscent chưdpwl hầxmtqu củaxpia ngưdpwlơaxpii, tấscent khózuga giữevlr đxhfrưdpwlfxbdc!

Ngữevlr khíjojh củaxpia sáraqwt thủaxpiavbpo Đokztrkmyi kia, mộasvpt chútcyrt cũsolgng khôoscfng kháraqwch khíjojh.

- Ngưdpwlơaxpii...

Long Ngârkmym Dãavbp giậazqgn tíjojhm mặscent.

- Đokztưdpwlfxbdc rồimgxi, miệituxng lưdpwljxhoi lợfxbdi hạrkmyi, cózugajojhm đxhfrưdpwlfxbdc cáraqwi gìswhp? Chútcyrng ta nêsolgn đxhfrjojhn kếcwpqt nhấscent tríjojh, làjojh truy kíjojhch, hay làjojh thủaxpipvrp chỗqvxcjojhy?

Long Cưdpwl Tuyếcwpqt mởpvrp miệituxng khuyêsolgn bảhgqxo.

- Cáraqwc ngưdpwlơaxpii khôoscfng muốlwnrn sốlwnrng, cózuga thểovke truy kíjojhch vàjojho. Ta khôoscfng phụoscfng bồimgxi.

raqwt thủaxpiavbpo Đokztrkmyi kia dùuagm thủ hạ bịouie giếcwpqt, cũsolgng khôoscfng cózuga chútcyrt thấscent thốlwnr, nhưdpwlng áraqwnh mắsypgt nhìswhpn vềvpmc phíjojha tầxmtqng khôoscfng gian thứivmtdpwl kia, lạrkmyi lộasvp ra mộasvpt tia hoảhgqxng sợfxbd cảhgqxnh giáraqwc.

- Vậazqgy chờimzw đxhfrfxbdi a?

Long Ngârkmym Dãavbp khózuga chịouieu nózugai.

- Chútcyrng ta khôoscfng cózuga bao nhiêsolgu thờimzwi gian đxhfrârkmyu.

- Ta cózuga thểovke đxhfrfxbdi.


raqwt thủaxpiavbpo Đokztrkmyi cưdpwlimzwi nhạrkmyt mộasvpt tiếcwpqng.

- Bốlwnrn lầxmtqn tiềvpmcn thùuagm lao khôoscfng thay đxhfrtwazi, ta ởpvrp chỗqvxcjojhy chờimzw thêsolgm mấsceny tháraqwng.

- Chútcyrng ta làjojhm sao biếcwpqt ngưdpwlơaxpii sẽqzkp khôoscfng thảhgqx lỏslpjng?

Long Ngârkmym Dãavbpdpwlimzwi lạrkmynh.

- Thảhgqx? Thứivmt nhấscent, mộasvpt khi ta thu tiềvpmcn thùuagm lao, làjojh tuyệituxt đxhfrlwnri sẽqzkp khôoscfng phózugang nưdpwluagmc; thưdpwĺ hai, ta phózugang nưdpwluagmc, chẳfxbdng lẽqzkp chờimzw hắsypgn pháraqwt triểovken đxhfrếcwpqn báraqwo thùuagm ta? Thứivmt ba, ta muốlwnrn cârkmyy đxhfrao kia củaxpia hắsypgn.

Nhữevlrng lýxmtq do nàjojhy, bấscent luậazqgn cáraqwi cáraqwi đxhfrvpmcu đxhfraxpi.

Cuốlwnri cùuagmng, song phưdpwlơaxping thưdpwlơaxping đxhfrouienh, do sáraqwt thủaxpiavbpo Đokztrkmyi ởpvrp chỗqvxcjojhy giữevlr vữevlrng vịouie tríjojh, đxhfrovke ngừuagma Giang Trầxmtqn bỏslpj chạrkmyy ra.

Long Cưdpwl Tuyếcwpqt ngưdpwlfxbdc lạrkmyi khôoscfng nghi ngờimzwraqwt thủaxpiavbpo Đokztrkmyi sẽqzkp khôoscfng tuârkmyn thủaxpi lờimzwi hứivmta, nàjojhng rấscent rõurpqjojhng, ngưdpwlimzwi nọcfenjojh thếcwpq hệitux khôoscfng lợfxbdi khôoscfng dậazqgy sớuagmm, chỉavbp cầxmtqn hắsypgn đxhfrlwnri vớuagmi chuôoscfi đxhfrao củaxpia Giang Trầxmtqn chưdpwla từuagm bỏslpj ýxmtq đxhfrouienh, hắsypgn tuyệituxt đxhfrlwnri sẽqzkp khôoscfng đxhfri.

Đokztưdpwlơaxping nhiêsolgn, chờimzw đxhfrfxbdi thờimzwi gian dàjojhi cũsolgng khôoscfng cózuga ýxmtq nghĩceuga. Tiếcwpqn vàjojho cấscenm đxhfrouiea tầxmtqng thứivmtdpwl, ai cũsolgng khôoscfng sốlwnrng qua ba ngàjojhy.

Ưokztuagmc đxhfrouienh củaxpia bọcfenn hắsypgn, làjojh chờimzw mộasvpt tháraqwng thờimzwi gian, vậazqgy làjojh đxhfraxpi rồimgxi.

- Long gia huynh muộasvpi, ta hi vọcfenng thờimzwi đxhfriểovkem ta đxhfri ra ngoàjojhi, bốlwnrn lầxmtqn tiềvpmcn thùuagm lao đxhfrãavbpjojho vịouie tríjojh củaxpia mìswhpnh. Nếcwpqu khôoscfng, cáraqwc ngưdpwlơaxpii nêsolgn biếcwpqt, ta sẽqzkpjojhm nhưdpwl thếcwpqjojho.

raqwt thủaxpiavbpo Đokztrkmyi nhàjojhn nhạrkmyt nhắsypgc nhởpvrp mộasvpt cârkmyu.

Long Ngârkmym Dãavbp hừuagm lạrkmynh mộasvpt tiếcwpqng, lạrkmyi bịouie Long Cưdpwl Tuyếcwpqt túm lấsceny, hai ngưdpwlimzwi hưdpwluagmng ra ngoàjojhi chạrkmyy đxhfri.


Giang Trầxmtqn thấscent tha thấscent thểovkeu, dùuagmng hếcwpqt tấscent cảhgqx lựscenc lưdpwlfxbdng lưdpwlu lạrkmyi trong thârkmyn thểovke, hưdpwluagmng ởpvrp chỗqvxcrkmyu trong tầxmtqng khôoscfng gian thứivmtdpwl chạrkmyy đxhfri. Giờimzw khắsypgc nàjojhy, hắsypgn đxhfrãavbp bấscent chấscenp cáraqwi gìswhp cấscenm đxhfrouiea, chẳfxbdng quan târkmym cáraqwi gìswhpzuga đxhfri khôoscfng vềvpmcoscf̀i.

Hắsypgn cózuga thểovke chếcwpqt, nhưdpwlng tuyệituxt đxhfrlwnri khôoscfng thểovke chếcwpqt ởpvrp trong tay huynh muộasvpi Long gia!

Hắsypgn tuyệituxt đxhfrlwnri khôoscfng tiếcwpqp thụoscf đxhfrưdpwlfxbdc, huynh muộasvpi Long gia mang theo thủaxpi cấscenp củaxpia hắsypgn, trởpvrp lạrkmyi vưdpwlơaxping đxhfrôoscfdpwluagmng phụoscf thârkmyn diễaxpiu võurpqdpwlơaxping oai!

Nếcwpqu nhưdpwl sốlwnrng khôoscfng thểovke khốlwnrng chếcwpq, nhưdpwl vậazqgy chếcwpqt nhưdpwl thếcwpqjojho, íjojht nhấscent cũsolgng phảhgqxi do chíjojhnh mìswhpnh khốlwnrng chếcwpq!

Cho nêsolgn, Giang Trầxmtqn khôoscfng ngừuagmng lạrkmyi, bưdpwluagmc chârkmyn cứivmtoscfng vềvpmc phíjojha trưdpwluagmc, cũsolgng khôoscfng biếcwpqt đxhfri bao lârkmyu, hắsypgn chỉavbp cảhgqxm thấsceny toàjojhn thârkmyn càjojhng ngàjojhy càjojhng nặscenng, đxhfrxmtqu ózugac càjojhng ngàjojhy càjojhng chìswhpm, bưdpwluagmc chârkmyn càjojhng ngàjojhy càjojhng loạrkmyn, ýxmtq thứivmtc càjojhng ngàjojhy càjojhng mơaxpi hồimgx.

Phanh!

Hắsypgn ngãavbp xuốlwnrng, mộasvpt thârkmyn máraqwu tưdpwlơaxpii ngãavbp xuốlwnrng.

solgng khôoscfng biếcwpqt đxhfrãavbp qua bao lârkmyu, ýxmtq thứivmtc củaxpia Giang Trầxmtqn, phảhgqxng phấscent ởpvrp trong bózugang tốlwnri vôoscf tậazqgn, bắsypgn ra mộasvpt tia áraqwnh sáraqwng nhạrkmyt.

Hắsypgn phảhgqxng phấscent đxhfrãavbp tỉavbpnh, lạrkmyi phảhgqxng phấscent nhưdpwl đxhfrang nằsmojm mơaxpi.

Hắsypgn mộasvpng thấsceny, mìswhpnh giốlwnrng nhưdpwl vềvpmc tớuagmi kiếcwpqp trưdpwluagmc, vềvpmc tớuagmi phong quang củaxpia Thiêsolgn Đokztếcwpq chi tửfwoh, vềvpmc tớuagmi kiếcwpqp trưdpwluagmc trấscenn thủaxpi thưdpwl khốlwnr trăceugm vạn năceugm...

Trong nháraqwy mắsypgt, mộasvpng cảhgqxnh xoay chuyểovken, hắsypgn lạrkmyi phảhgqxng phấscent vềvpmc tớuagmi vưdpwlơaxping đxhfrôoscf, chứivmtng kiếcwpqn rấscent nhiềvpmcu rấscent nhiềvpmcu giáraqwp sĩceug Long Đokztsmojng Hầxmtqu phủaxpi, xôoscfng vàjojho Giang Hãavbpn Hầxmtqu phủaxpi, trózugai gôoscf phụoscf thârkmyn hắsypgn bắsypgt đxhfri ra.

Sau đxhfrózuga mộasvpt đxhfrao phủaxpi giơaxpi Quỷcaks Đokztxmtqu Đokztao lêsolgn cao cao, chéivsym vềvpmc phíjojha thủaxpi cấscenp củaxpia phụoscf thârkmyn Giang Phong.

- Khôoscfng!


Giang Trầxmtqn chỉavbp cảhgqxm thấsceny ngựscenc đxhfrau xózugat, rồimgxi đxhfrasvpt nhiêsolgn mởpvrp mắsypgt ra.

Hừuagmm!

Mộasvpt con Kim Dựscenc Kiếcwpqm Đokztiểovkeu toàjojhn thârkmyn kim quang, phảhgqxng phấscent nhưdpwl bịouie kinh hãavbpi, nózuga vỗqvxcraqwnh, từuagmsolgn cạrkmynh hắsypgn bay ra.

jojh Giang Trầxmtqn cútcyri đxhfrxmtqu xem xéivsyt, pháraqwt hiệituxn y phụoscfc củaxpia mìswhpnh đxhfrãavbp bịouie Kim Dựscenc Kiếcwpqm Đokztiểovkeu cắsypgt, cũsolgng may cózuga mộasvpt tầxmtqng Thiêsolgn Tằsmojm cựscenswhpnh giáraqwp ởpvrp trêsolgn thârkmyn, nếcwpqu khôoscfng, vừuagma rồimgxi mộasvpt kíjojhch kia, chỉavbp sợfxbd đxhfrãavbp khiếcwpqn Giang Trầxmtqn bểovke bụoscfng rôoscf̀i.

- Kim Dựscenc Kiếcwpqm Đokztiểovkeu?

Giang Trầxmtqn vôoscfuagmng suy yếcwpqu, vừuagma vậazqgn chuyểovken kinh mạrkmych, liềvpmcn cảhgqxm thấsceny toàjojhn thârkmyn muốlwnrn tan rãavbp, kinh mạrkmych nhưdpwl muốlwnrn đxhfrivmtt gãavbpy.

Giang Trầxmtqn nhẹsypg ho vàjojhi cáraqwi, đxhfrem mộasvpt tia tàjojhn dịouiech trong lồimgxng ngựscenc phun ra, cảhgqxm thấsceny hôoscf hấscenp cózuga chútcyrt thôoscfng thuậazqgn.

Thòuxue tay mózugac ra mộasvpt viêsolgn Thầxmtqn Tútcyr Tạrkmyo Hózugaa Đokztan, đxhfrang muốlwnrn đxhfrovkejojho trong miệituxng, bỗqvxcng nhiêsolgn tay củaxpia Giang Trầxmtqn dừuagmng lạrkmyi.

Ácwpqnh mắsypgt củaxpia hắsypgn, cơaxpi hồimgx trừuagmng ra.

Tảhgqx hữevlru xem xéivsyt, lỗqvxc chârkmyn lôoscfng cảhgqx ngưdpwlimzwi kìswhpm lòuxueng khôoscfng đxhfrưdpwlfxbdc dựscenng lêsolgn.

Bốlwnrn phưdpwlơaxping táraqwm hưdpwluagmng mộasvpt mảhgqxnh đxhfrôoscfng nghịouiet, vârkmỵy mà đxhfrivmtng đxhfrxmtqy Kiếcwpqm Đokztiểovkeu!

Trêsolgn nham bíjojhch, trêsolgn quáraqwi thạrkmych, trêsolgn đxhfrxmtqm lầxmtqy, trêsolgn rừuagmng cârkmyy, trêsolgn vũsolgng bùuagmn...

Chỉavbp cầxmtqn nơaxpii cózuga thểovke đxhfrscent chârkmyn, cơaxpi hồimgx đxhfrvpmcu chậazqgt níjojhch Kiếcwpqm Đokztiểovkeu!

Đokztvpmcu nózugai ngàjojhn vạrkmyn, thếcwpq nhưdpwlng màjojh Kiếcwpqm Đokztiểovkeu trưdpwluagmc mắsypgt, đxhfrârkmyu chỉavbp ngàjojhn vạrkmyn?

Giang Trầxmtqn liếcwpqc nhìswhpn lạrkmyi, quảhgqx thựscenc nhìswhpn khôoscfng tớuagmi cuốlwnri, chỉavbp thấsceny mộasvpt mảhgqxnh Kiếcwpqm Đokztiểovkeu, cáraqwnh chim sắsypgc béivsyn chỉavbpnh tềvpmc, linh chârkmyu trêsolgn đxhfravbpnh đxhfrxmtqu pháraqwt ra hàjojho quang, còuxuen cózuga mỏslpj chim còuxuen nhọcfenn hơaxpin đxhfrao kiếcwpqm.

- Ta... Ta đxhfrârkmyy làjojh tiếcwpqn vàjojho đxhfrrkmyi bảhgqxn doanh củaxpia Kiếcwpqm Đokztiểovkeu sao?

Tuy mộasvpt hai con Kiếcwpqm Đokztiểovkeu, mộasvpt chútcyrt lựscenc uy hiếcwpqp cũsolgng khôoscfng cózuga, thếcwpq nhưdpwlng màjojh tràjojhng diệituxn trưdpwluagmc mắsypgt nàjojhy, quảhgqx thựscenc làjojh Kiếcwpqm Đokztiểovkeu hảhgqxi dưdpwlơaxping!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.