Độc Tôn Tam Giới

Chương 143 : Nhập cấm địa 1

    trước sau   
Chílkzjn mạycqrch chânfwjn khílkzj, hộiodzi tụnawmevogm mộiodzt.

Phóuwibng tớzljei bảssvso đkjhiao trong tay!

- Thưtzmuơxhmnng Hảssvsi Nghịbemoch Lưtzmuu Đikicao thứliumc thứlium hai… Đikicoạycqrn Lãwdbang!

Giờbxhk khắaqznc nàevogy, mộiodzt màevogn đkjhimini cho ngưtzmubxhki khiếmuvkp sợnqle xảssvsy ra. Vôkrfk danh đkjhiao mộiodzt mựmewac chấrtpht phádomlc tựmewa nhiêadwqn kia, trong lúsrahc đkjhióuwib, phảssvsng phấrtpht nhưtzmu mộiodzt Viễmuvkn Cổwzdf Thầnfwjn Ma ngủhbha say thứliumc tỉowoinh, giãwdbay giụnawma Thiêadwqn Đikicbemoa gôkrfkng xiềvlllng, đkjhiycqrp toádomli non sôkrfkng thếmuvk gian!

Ngôkrfki sao bấrtpht ổwzdfn, Nhậtogat Nguyệhzvyt lơxhmǹ mơxhmǹ.

Trong chốtudpc ládomlt, Thưtzmuơxhmnng Lãwdbang chânfwjn khílkzj bốtudpn phílkzja vôkrfk danh đkjhiao, ngưtzmung tụnawm thàevognh mộiodzt hìujlinh dạycqrng Thádomli Cổwzdf Thầnfwjn Ma, chốtudpng thiêadwqn đkjhiycqrp đkjhibemoa.


Thếmuvk đkjhii củhbhaa mộiodzt đkjhiao kia, phảssvsng phấrtpht mang theo Thádomli Cổwzdf Thầnfwjn Ma đkjhibemo đkjhiczhmng chi uy, phảssvsng phấrtpht cóuwib đkjhiưtzmunqlec lựmewac lưtzmunqleng phádoml hủhbhay Thiêadwqn Đikicbemoa!

Khanh!

Tạycqrch...!

Thanh ânfwjm thanh thúsrahy, liêadwqn tụnawmc vang lêadwqn hai lầnfwjn.

Đikicádomlnh giádomlp ládomlevog, dưtzmuzljei lưtzmuyauqi đkjhiao củhbhaa vôkrfk danh đkjhiao, Kim sắaqznc phùkqlwlldsn trêadwqn đkjhiycqri kiếmuvkm củhbhaa Long Ngânfwjm Dãwdba, nhưtzmuevog đkjhièkqlwn cầnfwjy bịbemo dậtogap tắaqznt, hưtzmussvsnh Ngũxpyt Trảssvso Kim Long cũxpytng nhưtzmu bịbemo gióuwib thổwzdfi tan.

Thanh Loan đkjhioảssvsn kiếmuvkm củhbhaa Long Cưtzmu Tuyếmuvkt, cũxpytng truyềvllln ra mộiodzt tiếmuvkng xéevogxhmn lụnawma thanh thúsrahy.

Sau mộiodzt khắaqznc, chânfwjn khílkzj tảssvsn mạycqrn khắaqznp nơxhmni.

evog đkjhiycqri kiếmuvkm củhbhaa Long Ngânfwjm Dãwdba, ởkfsx trung tânfwjm lạycqri đkjhiliumt gãwdbay, sinh sinh biếmuvkn thàevognh hai đkjhioạycqrn.

Thanh Loan đkjhioảssvsn kiếmuvkm củhbhaa Long Cưtzmu Tuyếmuvkt, càevogng làevog từmining khúsrahc màevog đkjhioạycqrn, biếmuvkn thàevognh mộiodzt đkjhitudpng sắaqznt vụnawmn.

evogkrfk danh đkjhiao trong tay Giang Trầnfwjn, thìujlitzmu uy khôkrfkng ngừmining, thanh ânfwjm đkjhiao phong rílkzjt gàevogo khôkrfkng ngơxhmńt. Thânfwjn đkjhiao vẫevogn tảssvsn ra đkjhiycqro đkjhiycqro quang mang, lạycqri khôkrfkng chúsraht nàevogo tổwzdfn hạycqri!

Long Ngânfwjm Dãwdba choádomlng vádomlng, Long Cưtzmu Tuyếmuvkt cũxpytng choádomlng vádomlng.

Ngay cảssvs Giang Trầnfwjn, cũxpytng hơxhmni cóuwib chúsraht sợnqle run. Mộiodzt màevogn nàevogy, hiểminin nhiêadwqn vưtzmunqlet ra khỏkjhii dựmewa liệhzvyu củhbhaa hắaqznn. Phảssvsi biếmuvkt rằczhmng, đkjhitudpi phưtzmuơxhmnng vậtogan dụnawmng làevog Linh khílkzj!

Ngay cảssvs Chânfwjn khílkzj đkjhiycqri sưtzmu, nằczhmm mơxhmnxpytng khôkrfkng chiếmuvkm đkjhiưtzmunqlec Linh khílkzj!


- Chếmuvkt đkjhii!

domlt thủhbhawdbao Đikicycqri súsrahc thếmuvk đkjhiãwdbanfwju, thấrtphy thờbxhki cơxhmn thílkzjch hợnqlep nhấrtpht, bắaqznn tớzljei phụnawm cậtogan Giang Trầnfwjn!

Vừminia đkjhiúsrahng thờbxhki cơxhmn, mộiodzt mũxpyti têadwqn diệhzvyu đkjhiếmuvkn đkjhiowoinh phong.

Vừminia vặhbhan nhắaqznm trúsrahng thờbxhki gian chêadwqnh lệhzvych vi diệhzvyu, khôkrfkng sai chúsraht nàevogo.

Giang Trầnfwjn chéevogm ra mộiodzt đkjhiao kia, chiêadwqu thứliumc đkjhiãwdbakqlwng hếmuvkt. Tuy lựmewac phádoml Linh khílkzj củhbhaa huynh muộiodzi Long Ngânfwjm Dãwdba, cuốtudpi cùkqlwng lạycqri trádomlnh khôkrfkng khỏkjhii mộiodzt mũxpyti têadwqn đkjhiádomlng sợnqle kia!

Phanh!

xpyti têadwqn hung hălldsng đkjhiânfwjm vàevogo trêadwqn ngựmewac Giang Trầnfwjn, tuy chânfwjn khílkzjtzmubxhkng đkjhiycqri còmmzmn khôkrfkng cóuwib xuyêadwqn thấrtphu Thiêadwqn Tằczhmm cựmewaujlinh giádomlp, lạycqri trựmewac tiếmuvkp đkjhiádomlnh bay Giang Trầnfwjn.

Trưtzmuzljec kia Giang Trầnfwjn trúsrahng mộiodzt mũxpyti têadwqn, làevog sau lưtzmung.

Nhưtzmung mộiodzt mũxpyti têadwqn nàevogy, lạycqri ởkfsx giữikica ngựmewac. Thânfwjn hìujlinh Giang Trầnfwjn bịbemo đkjhiádomlnh bay, đkjhibemong thờbxhki cuồbemong phun mádomlu tưtzmuơxhmni, mỗaecci mộiodzt đkjhiưtzmubxhkng kinh mạycqrch bịbemo chânfwjn khílkzjtzmubxhkng đkjhiycqri xânfwjm nhậtogap, giốtudpng nhưtzmu bịbemo chạycqrm đkjhiiệhzvyn, cơxhmn hồbemo muốtudpn nghiềvllln nádomlt.

xpytng may, giádomlp da kia ngălldsn cảssvsn ílkzjt nhấrtpht hơxhmnn phânfwjn nửlldsa lựmewac lưtzmunqleng.

evog Giang Trầnfwjn xưtzmua nay đkjhiánh bóng kinh mạycqrch hạycqr rấrtpht nhiềvlllu khổwzdfkrfkng, lạycqri cóuwib phádomlp môkrfkn đkjhiánh bóng kinh mạycqrch đkjhihbhac biệhzvyt, thờbxhki gian dàevogi dùkqlwng Linh Dưtzmunqlec uẩsywsn dưtzmuyauqng.

srahc nàevogy mớzljei khiếmuvkn kinh mạycqrch củhbhaa hắaqznn khôkrfkng cóuwib bịbemo cắaqznn nádomlt.

Thếmuvk nhưtzmung màevog, mặhbhac dùkqlw khôkrfkng bịbemo cắaqznn nádomlt, đkjhióuwibxpytng làevogadwq́t thưtzmuơxhmnng chôkrfk̀ng chânfwj́t, khôkrfkng cádomlch nàevogo vậtogan khởkfsxi nửlldsa phầnfwjn chânfwjn khílkzj nữikica.


Sau khi rơxhmni xuốtudpng dấrtpht, Giang Trầnfwjn cơxhmn hồbemoevog khôkrfkng thởkfsx nổwzdfi, liềvllln nhổwzdf ra ba ngụnawmm mádomlu tưtzmuơxhmni, cuốtudpi cùkqlwng bòmmzmadwqn, liềvlllu mạycqrng thiêadwqu đkjhitudpt nălldsng lưtzmunqleng sinh mệhzvynh, thânfwjn hìujlinh dừmining lạycqri, thấrtpht tha thấrtpht thểminiu nhảssvsy vàevogo trong bóuwibng tốtudpi vôkrfk tậtogan.

- Truy!

Long Ngânfwjm Dãwdbaevogdomli thứlium nhấrtpht vọbxhkt tớzljei, Long Cưtzmu Tuyếmuvkt theo sádomlt phílkzja sau. Giờbxhk phúsraht nàevogy tânfwjm tìujlinh hai ngưtzmubxhki, cũxpytng làevog vừminia sợnqle vừminia giậtogan, lầnfwjn nàevogy bọbxhkn hắaqznn chuẩsywsn bịbemonfwju nhưtzmu vậtogay, ngay cảssvs Linh khílkzjxpytng vậtogan dụnawmng, vốtudpn tưtzmukfsxng rằczhmng cóuwib thểmini nhẹchum nhõwzdfm nghiềvllln ádomlp Giang Trầnfwjn.

Khôkrfkng nghĩsyws tớzljei, hai kiệhzvyn Linh khílkzj, lạycqri bịbemo Giang Trầnfwjn sinh sinh phếmuvk bỏkjhi!

domlt thủhbhawdbao đkjhiycqri Truy Mệhzvynh Áircpm Môkrfkn, lạycqri khôkrfkng chúsraht hoang mang, vĩsywsnh viễmuvkn bìujlinh tĩsywsnh nhưtzmu vậtogay, xânfwju ởkfsx phílkzja sau, khôkrfkng nhanh khôkrfkng chậtogam đkjhiuổwzdfi theo.

Từmini khi Giang Trầnfwjn tiếmuvkn vàevogo khu vựmewac bọbxhkn hắaqznn mai phụnawmc, hắaqznn đkjhiãwdbauwib thủhbha phádomlp đkjhiiodzc nhấrtpht vôkrfk nhịbemo, ởkfsx trêadwqn ngưtzmubxhki Giang Trầnfwjn gieo xuốtudpng lạycqrc ấrtphn nàevogo đkjhióuwib, khiếmuvkn cho Giang Trầnfwjn mặhbhac kệhzvy đkjhii đkjhiếmuvkn nơxhmni nàevogo, đkjhivlllu khôkrfkng thoádomlt khỏkjhii hắaqznn truy tung.

Trưtzmuzljec kia, hắaqznn đkjhivlllu khôkrfkng cóuwib lo lắaqznng truy tìujlim Giang Trầnfwjn, hôkrfkm nay bảssvsn thânfwjn Giang Trầnfwjn bịbemo trọbxhkng thưtzmuơxhmnng, tùkqlwy thờbxhki cóuwib thểmini xong, hắaqznn dĩsyws nhiêadwqn làevogevogng khôkrfkng vộiodzi.

- Thanh đkjhiao kia củhbhaa Giang Trầnfwjn, vânfwj̣y mà cưtzmubxhkng hoàevognh nhưtzmu vậtogay, đkjhiycqri phádoml hai kiệhzvyn Linh khílkzj, phảssvsi thu tớzljei tay! Còmmzmn Long gia huynh muộiodzi...

Trong nộiodzi tânfwjm sádomlt thủhbhawdbao Đikicycqri hiệhzvyn lêadwqn mộiodzt đkjhiycqro sádomlt cơxhmn, ởkfsxkrfk tậtogan đkjhibemoa quậtogat, nếmuvku Long gia huynh muộiodzi lỗaeccwdbang, hắaqznn sẽiodz khôkrfkng đkjhimini ýadwq loạycqri bỏkjhi.

wzdf Giảssvs thếmuvk gian, khádomlt vọbxhkng đkjhitudpi vớzljei thầnfwjn binh lợnqlei khílkzj, lạycqri đkjhimini cho mộiodzt ngưtzmubxhki đkjhiadwqn cuồbemong.

evog đkjhiao củhbhaa Giang Trầnfwjn, ngay cảssvs Linh khílkzjxpytng khôkrfkng thểmini đkjhibemoch nổwzdfi, đkjhihbha đkjhimini cho sádomlt thủhbhawdbao Đikicycqri đkjhitudpi vớzljei Long gia huynh muộiodzi đkjhiiodzng sádomlt cơxhmn! Chịbemou mạycqro hiểminim.

- Giang Trầnfwjn, ngưtzmuơxhmni trốtudpn khôkrfkng thoádomlt!

Tuy Long Ngânfwjm Dãwdba bịbemo hủhbhay Linh khílkzj, nhưtzmung lạycqri khôkrfkng cóuwib rốtudpi loạycqrn.


- Đikicưtzmubxhkng đkjhii ra ngoàevogi, đkjhiãwdba bịbemo chúsrahng ta vânfwjy quanh. Ngưtzmuơxhmni lạycqri đkjhii vàevogo trong, cádomli kia chílkzjnh làevog Cấrtphm khu tầnfwjng thứliumtzmu. Ngưtzmuơxhmni làevogadwqn trờbxhki khôkrfkng đkjhiưtzmubxhkng, đkjhiiodzn đkjhibemoa khôkrfkng cửlldsa rồbemoi!

Kỳkqlw thậtogat Giang Trầnfwjn cũxpytng khôkrfkng ngừmining kêadwqu khổwzdf, giờbxhk phúsraht nàevogy dưtzmuzljei chânfwjn hắaqznn, đkjhiãwdbatzmuzljec vàevogo biêadwqn giớzljei tầnfwjng thứlium ba cùkqlwng tầnfwjng thứliumtzmu.

Mỗaecci xânfwjm nhậtogap mấrtphy trălldsm méevogt, liềvllln cóuwib thểmini cảssvsm giádomlc đkjhiưtzmunqlec, mìujlinh đkjhiãwdba tiếmuvkn vàevogo mộiodzt vựmewac sânfwju khủhbhang bốtudp.

Chỉowoievog khu vựmewac biêadwqn giớzljei tầnfwjng thứliumtzmu, phádomlt ra khílkzj tứliumc khủhbhang bốtudp, uy ádomlp đkjhiádomlng sợnqle, đkjhiãwdba đkjhimini cho Giang Trầnfwjn nhịbemon khôkrfkng đkjhiưtzmunqlec sởkfsxn hếmuvkt cảssvs gai ốtudpc rôkrfk̀i.

- Tầnfwjng thứliumtzmu trởkfsxadwqn, vạycqrn lầnfwjn khôkrfkng đkjhiưtzmunqlec vàevogo. Nhớzlje kỹzlje, đkjhióuwibevog cấrtphm đkjhibemoa, đkjhiãwdba từmining vôkrfk sốtudp thiêadwqn tàevogi, tùkqlwy tiệhzvyn tiếmuvkn vàevogo, khôkrfkng cóuwib mộiodzt cádomli nàevogo đkjhii ra qua. Cho dùkqlwevog Linh Đikicycqro cưtzmubxhkng giảssvs, tiếmuvkn vàevogo tầnfwjng thứliumtzmu, đkjhióuwibxpytng làevogevognh ílkzjt dữikic nhiềvlllu. Nhớzlje lấrtphy, nhớzlje lấrtphy!

adwqn tai Giang Trầnfwjn, phảssvsng phấrtpht vang lêadwqn thanh ânfwjm củhbhaa Cânfwju Ngọbxhkc côkrfkng chúsraha ngàevogy đkjhióuwib dặhbhan đkjhii dặhbhan lạycqri.

Xa hơxhmnn trưtzmuzljec, làevog tiếmuvkn vàevogo cấrtphm đkjhibemoa tầnfwjng thứliumtzmu.

Coi nhưtzmuevog Linh Đikicycqro cưtzmubxhkng giảssvs tiếmuvkn vàevogo, cũxpytng dữikic nhiềvlllu làevognh ílkzjt. Dưtzmuzljei Linh Đikicycqro, khôkrfkng ai cóuwib thểmini đkjhii ra.

Thếmuvk nhưtzmung màevog, quay đkjhinfwju lạycqri?

Quay đkjhinfwju lạycqri, huynh muộiodzi Long gia nhìujlin chằczhmm chằczhmm.

mmzmn cóuwib mộiodzt sádomlt thủhbhawdbanh huyếmuvkt đkjhiádomlng sợnqlexhmnn.

Bấrtpht kỳkqlw mộiodzt cádomli nàevogo trong ba ngưtzmubxhki nàevogy, đkjhitudpi phóuwib hắaqznn hôkrfkm nay trọbxhkng thưtzmuơxhmnng, cũxpytng cóuwib thểmini nhưtzmulldsn vêadwq chếmuvkt mộiodzt con kiếmuvkn!

Tiêadwq́n lêadwqn, làevog cấrtphm đkjhibemoa tầnfwjng thứliumtzmu, trêadwqn cơxhmn bảssvsn cóuwib đkjhii khôkrfkng vềvlll; lui, đkjhiưtzmubxhkng trởkfsx vềvlll đkjhiãwdba bịbemo phádoml hỏkjhing, ba ngưtzmubxhki kia tuyệhzvyt đkjhitudpi sẽiodz khôkrfkng buôkrfkng tha hắaqznn!


tzmuu cho Giang Trầnfwjn lựmewaa chọbxhkn, chỉowoiuwib hai con đkjhiưtzmubxhkng. Từmining cádomli, tựmewaa hồbemo đkjhivlllu làevog tuyệhzvyt lộiodz!

- Ha ha, Giang Trầnfwjn, sao ngưtzmuơxhmni khôkrfkng trốtudpn? Tiếmuvkp tụnawmc a.

Trong tầnfwjm mắaqznt Long Ngânfwjm Dãwdba, đkjhiãwdbauwib thểmini chứliumng kiếmuvkn Giang Trầnfwjn ởkfsx biêadwqn giớzljei tầnfwjng thứliumtzmu bồbemoi hồbemoi.

- Giang Trầnfwjn, ta nóuwibi rồbemoi, cùkqlwng Long Đikicczhmng Hầnfwju phủhbha ta đkjhitudpi nghịbemoch, ngưtzmuơxhmni hẳthgbn phảssvsi chếmuvkt!

Áircpnh mắaqznt Giang Trầnfwjn khẽiodz nhúsrahc nhílkzjch, trong tầnfwjm mắaqznt, sádomlt thủhbhawdbao Đikicycqri kia cũxpytng đkjhiãwdba đkjhiếmuvkn cádomlch 500m.

- Long gia huynh muộiodzi, trưtzmuzljec nóuwibi mộiodzt chúsraht, chuôkrfki đkjhiao trêadwqn tay Giang Trầnfwjn, quy ta!

Trong giọbxhkng nóuwibi củhbhaa sádomlt thủhbhawdbao Đikicycqri, lộiodz ra bádoml đkjhiycqro chânfwjn thậtogat đkjhiádomlng tin.

- Quy ngưtzmuơxhmni? Dựmewaa vàevogo cádomli gìujli? Bốtudpn lầnfwjn tiềvllln thùkqlw lao, ngưtzmuơxhmni còmmzmn muốtudpn nhânfwjn lúsrahc chádomly nhàevogevog đkjhii hôkrfki củhbhaa?

Long Ngânfwjm Dãwdba nổwzdfi giậtogan.

- Ha ha, Long tiểminiu Hầnfwju gia, ngưtzmuơxhmni cóuwib thểmini khôkrfkng đkjhiádomlp ứliumng. Ta cũxpytng cóuwib thểminiuwib 100 loạycqri biệhzvyn phádomlp, đkjhiycqrt đkjhiưtzmunqlec chuôkrfki đkjhiao nàevogy, còmmzmn có thêadwq̉ khiếmuvkn kếmuvk hoạycqrch sălldsn giếmuvkt củhbhaa cádomlc ngưtzmuơxhmni, thấrtpht bạycqri trong gang tấrtphc.

domlt thủhbhaevogy ngữikic khílkzj khoan thai.

- Ngưtzmuơxhmni…

Long Ngânfwjm Dãwdba mắaqznt lộiodz ra hung quang.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.