Độc Tôn Tam Giới

Chương 142 : Đẩy vào tuyệt cảnh? 2

    trước sau   
Giang Trầcvizn cũwwsqng thửmfeu qua phảfzqyn kíomabch đrzrzkloyi thủobep, thếmdek nhưxpztng màopxk hắtogyn phảfzqyn kíomabch, luôqatkn chậxyuum nửmfeua nhịzltlp. Cung têveren củobepa đrzrzkloyi phưxpztơapprng côqatkng kíomabch, chuẩexiwn xátmggc, xảfzqyo trátmgg, tổwbhtng cówwsq thểjdpo đrzrzem hắtogyn khắtogyc chếmdek gắtogyt gao.

Dựhbdta vàopxko tốkloyc đrzrzcyavxpzttogyng émdekp thoátmggt khỏvltti, tốkloyc đrzrzcyav củobepa đrzrzkloyi phưxpztơapprng khôqatkng nhanh bằvereng hắtogyn, nhưxpztng cũwwsqng chậxyuum khôqatkng bao nhiêvereu.

Dựhbdta vàopxko ẩexiwn tàopxkng thâjdpon hìwwsqnh, đrzrzôqatkng tàopxkng tâjdpoy trốkloyn, dựhbdta vàopxko cảfzqyi biếmdekn hìwwsqnh dátmggng tưxpztpmpdng mạrzrzo, bộcyav phátmggp tiếmdekt tấofzpu, nhưxpztng vẫykypn khôqatkng mêvere hoặolsjc đrzrzưxpzthtoqc đrzrzkloyi thủobep.

Giang Trầcvizn hoàopxki nghi, đrzrzkloyi phưxpztơapprng nhấofzpt đrzrzzltlnh cówwsq thủobep đrzrzoạrzrzn đrzrzolsjc thùofzpwwsq, cówwsq thểjdpo theo dõlmogi đrzrzếmdekn mìwwsqnh.

Trốkloyn lạrzrzi trốkloyn khôqatkng thoátmggt, đrzrzátmggnh lạrzrzi đrzrzátmggnh khôqatkng lạrzrzi.

Hai ngàopxky nàopxky, Giang Trầcvizn hơappri cówwsq chúhbdtt cảfzqym giátmggc mỏvltti mệmdekt. Cũwwsqng may, hắtogyn mang theo khôqatkng íomabt Đmyeman dưxpzthtoqc nghịzltlch thiêveren.


Thầcvizn Túhbdt Tạrzrzo Hówwsqa Đmyeman, đrzrzjdpo cho thưxpztơapprng thếmdek củobepa hắtogyn khôqatki phụcyavc bảfzqyy tátmggm phầcvizn.

Thưxpztơapprng Hảfzqyi Đmyeman, đrzrzjdpo cho hắtogyn tiêvereu hao châjdpon khíomab đrzrzrzrzt đrzrzưxpzthtoqc bổwbht sung kịzltlp thờoqsai.

Dựhbdta vàopxko đrzrzan dưxpzthtoqc trợhtoq giúhbdtp, làopxkm cho Giang Trầcvizn tuy thờoqsai khắtogyc ởoqsaopxko trong nguy hiểjdpom, lạrzrzi còmyemn khôqatkng cówwsq bịzltl đrzrzkloyi phưxpztơapprng đrzrzátmggnh.

- Giang Trầcvizn, cảfzqym giátmggc hoảfzqyng sợhtoq khôqatkng chịzltlu nổwbhti mộcyavt ngàopxky, cówwsq phảfzqyi rấofzpt thoảfzqyi mátmggi hay khôqatkng?

Thanh âjdpom quỷulza mịzltl kia, lạrzrzi mộcyavt lầcvizn nữbutva vang lêveren.

- Khôqatkng nghĩckyh tớpmpdi, ngưxpztơappri vâjdpọy mà có thêverẻ gátmggnh đrzrzưxpzthtoqc lâjdpou nhưxpzt vậxyuuy, ta rấofzpt thưxpztoqsang thứdksbc, cũwwsqng rấofzpt hưxpztng phấofzpn. Loạrzrzi con mồkloyi nàopxky, hàopxknh hạrzrz đrzrzếmdekn chếmdekt, mớpmpdi cówwsq ýbswt tứdksb.

- Bấofzpt quátmgg, cũwwsqng chỉujmx tớpmpdi hôqatkm nay màopxk thôqatki.

Bấofzpt luậxyuun thờoqsai đrzrziểjdpom nàopxko, sátmggt thủobepqeixo đrzrzrzrzi nàopxky đrzrzfmnwu khôqatkng quêveren côqatkng tâjdpom, ởoqsajeav́n xem ra, con mồkloyi mỗvltti ngàopxky ởoqsaopxko trạrzrzng thátmggi khẩexiwn trưxpztơapprng, cùofzpng chim sợhtoqopxknh cong khôqatkng cówwsqwwsq khátmggc nhau.

qatkng tâjdpom, tan rãqeix ýbswt chíomab chiếmdekn đrzrzofzpu, con mồkloyi cuốkloyi cùofzpng nhấofzpt tâjdpom lýbswt sụcyavp đrzrzwbht, bịzltl hắtogyn hàopxknh hạrzrz đrzrzếmdekn chếmdekt.

Giang Trầcvizn tâjdpom nhưxpztopxkn thạrzrzch, tuy tìwwsqnh hìwwsqnh đrzrzkloyi vớpmpdi hắtogyn màopxkwwsqi, đrzrzãqeix cựhbdtc kỳqxxg bấofzpt lợhtoqi, thậxyuup phầcvizn chậxyuut vậxyuut, bấofzpt quátmgg, loạrzrzi nghịzltlch cảfzqynh nàopxky, lạrzrzi khiếmdekn cho Giang Trầcvizn càopxkng bịzltl átmggp chếmdek thìwwsqofzpng nổwbhtopxkng mạrzrznh.

- Ngưxpztơappri làopxktmggt thủobep, lạrzrzi cówwsq mộcyavt miệmdekng thúhbdti nhưxpzt đrzrzàopxkn bàopxk. Nếmdeku quảfzqy thậxyuut cówwsq bảfzqyn lĩckyhnh, thìwwsq tớpmpdi giếmdekt ta. Khôqatkng cówwsq bảfzqyn lĩckyhnh, chúhbdtng ta ởoqsaqatk tậxyuun đrzrzzltla quậxyuut dôqatkng dàopxki, xem ai hao tổwbhtn qua đrzrzưxpzthtoqc.

qatkm nay Giang Trầcvizn cũwwsqng khôqatkng cầcvizn che dấofzpu thâjdpon hìwwsqnh, chỉujmx cầcvizn giữbutv mộcyavt khoảfzqyng cátmggch, liềfmnwn khôqatkng sợhtoq cung têveren củobepa đrzrzkloyi phưxpztơapprng đrzrzátmggnh lémdekn.

ofzp sao nhiềfmnwu ngàopxky nhưxpzt vậxyuuy truy đrzrzuổwbhti chiếmdekn, sátmggo lộcyav lẫykypn nhau cũwwsqng đrzrzãqeix rấofzpt quen thuộcyavc rôqatk̀i.


- Hao tổwbhtn? Ngưxpztơappri cówwsqxpzttmggch gìwwsqofzpng ta hao tổwbhtn? Mộcyavt thátmggng thờoqsai gian, còmyemn thừfggua khôqatkng nhiềfmnwu lắtogym. Ngưxpztơappri hao tổwbhtn đrzrzưxpzthtoqc sao?

tmggt thủobepqeixo Đmyemrzrzi kia ung dung cưxpztoqsai nówwsqi.

- Mộcyavt thátmggng? Ngưxpztơappri khôqatkng phảfzqyi mớpmpdi vừfggua nówwsqi hôqatkm nay sẽuvqx kếmdekt thúhbdtc sao? Cátmggi nàopxky làopxk tựhbdtwwsqnh đrzrzátmggnh mìwwsqnh mặolsjt sao?

Giang Trầcvizn cưxpztoqsai nhạrzrzo.

- Nhanh mồkloym nhanh miệmdekng!

Hắtogyn u átmggm nởoqsa nụcyavxpztoqsai.

- Chỉujmxopxk, giờoqsa phúhbdtt nàopxky chỉujmx sợhtoq ngưxpztơappri khôqatkng biếmdekt, ngưxpztơappri đrzrzãqeix tiếmdekn vàopxko nơappri tátmggng thâjdpon đrzrzi àopxk nha?

Âlpycn?

Giang Trầcvizn tâjdpom niệmdekm vừfggua đrzrzcyavng, trựhbdtc giátmggc nówwsqi cho hắtogyn biếmdekt, đrzrzkloyi phưxpztơapprng nówwsqi khôqatkng phảfzqyi giảfzqy.

Trong lúhbdtc đrzrzówwsq, nộcyavi tâjdpom Giang Trầcvizn trầcvizm xuốkloyng. Thuậxyuun Phong Chi Nhĩckyhwwsq chúhbdtt co co, sưxpztoqsan đrzrzôqatkng, phíomaba tâjdpoy, thậxyuum chíomabwwsq hai tốkloyp ngưxpztoqsai rấofzpt nhanh tiếmdekp cậxyuun.

apprn nữbutva, sau lưxpztng bưxpztpmpdc châjdpon nàopxky, ẩexiwn chứdksba lựhbdtc lưxpzthtoqng đrzrzátmggng sợhtoq, lựhbdtc lưxpzthtoqng khôqatkng thua Châjdpon khíomab đrzrzrzrzi sưxpzt!

Quen thuộcyavc, cảfzqym giátmggc càopxkng ngàopxky càopxkng quen thuộcyavc.

- Làopxk bọqeixn hắtogyn!


Giang Trầcvizn hơappri kinh hãqeixi.

Từfggu khi tiếmdekn vàopxko vôqatk tậxyuun đrzrzzltla quậxyuut, Giang Trầcvizn chưxpzta thấofzpy qua hai ngưxpztoqsai nàopxky, giờoqsa phúhbdtt nàopxky, rốkloyt cụcyavc muốkloyn hiệmdekn thâjdpon sao?

Long Ngâjdpom Dãqeix, Long Cưxpzt Tuyếmdekt!

Long Đmyemvereng Hầcvizu hai đrzrzrzrzi truyềfmnwn nhâjdpon!

- Giang Trầcvizn, thoạrzrzt nhìwwsqn cówwsq chút chậxyuut vậxyuut a.

Thanh âjdpom củobepa Long Ngâjdpom Dãqeix, ởoqsa ngoàopxki trăjeavm mémdekt vang lêveren.

- Giang Trầcvizn, ngàopxky đrzrzówwsqoqsaxpztơapprng đrzrzôqatk, ta đrzrzãqeix cho ngưxpztơappri cơappr hộcyavi.

Long Cưxpzt Tuyếmdekt ngữbutv khíomab cao cao tạrzrzi thưxpzthtoqng.

- Ngưxpztơappri khôqatkng quýbswt trọqeixng, muốkloyn cùofzpng ta đrzrzkloyi nghịzltlch.

- Cùofzpng Long Đmyemvereng Hầcvizu phủobep ta đrzrzkloyi nghịzltlch, chỉujmxwwsq thểjdpo nghiềfmnwn átmggp ngưxpztơappri rồkloyi. Giang Trầcvizn, giátmggc ngộcyav a!

Huynh muộcyavi Long Ngâjdpom Dãqeix, kẻemzwxpztpmpdng ngưxpztoqsai hoạrzrz, thúhbdtc dụcyavc châjdpon khíomab, khíomab thếmdek kinh ngưxpztoqsai, vâjdpọy mà đrzrzfmnwu làopxk Châjdpon khíomab đrzrzrzrzi sưxpzt!

- Long gia huynh muộcyavi, ba bộcyav hạrzrz củobepa ta, đrzrzfmnwu bịzltl Giang Trầcvizn giếmdekt. Lầcvizn nàopxky giátmgg cảfzqy giao dịzltlch, ta quyếmdekt đrzrzzltlnh lạrzrzi trởoqsawwsqnh gấofzpp đrzrzôqatki.

tmggt thủobepqeixo Đmyemrzrzi kia ngữbutv khíomab khoan thai.


Long Ngâjdpom Dãqeix ngữbutv khíomab phátmggt lạrzrznh:

- Huyếmdekt Sátmggt, ngưxpztơappri khôqatkng nêveren đrzrzưxpzthtoqc mộcyavt tấofzpc lạrzrzi muốkloyn mộcyavt thưxpztpmpdc. Chúhbdtng ta trảfzqy tiềfmnwn, đrzrzãqeixopxk gấofzpp bộcyavi rồkloyi.

- Phảfzqyi, cátmggc ngưxpztơappri làopxk trảfzqy gấofzpp đrzrzôqatki. Bấofzpt quátmgg ta cówwsq huynh đrzrzmdek chếmdekt, cũwwsqng nêveren cówwsq chúhbdtt trợhtoq cấofzpp a?

tmggt thủobepqeixo Đmyemrzrzi kia khẩexiwu khíomabjdpoy trôqatki nưxpztpmpdc chảfzqyy nhưxpzt trưxpztpmpdc.

- Ngưxpztơappri hẳfmnwn làopxk muốkloyn xémdek bỏvltt hiệmdekp ưxpztpmpdc?

Thanh âjdpom củobepa Long Ngâjdpom Dãqeix trầcvizm xuốkloyng.

- Quyềfmnwn lựhbdta chọqeixn ởoqsatmggc ngưxpztơappri, cátmggc ngưxpztơappri cówwsq thểjdpo khôqatkng đrzrzátmggp ứdksbng. Ta cũwwsqng cówwsq thểjdpo buôqatkng tha cho khoảfzqyn giao dịzltlch nàopxky. Khôqatkng phảfzqyi ta thay Giang Trầcvizn nówwsqi khoátmggc, chỉujmx cầcvizn ta thảfzqy mộcyavt lỗvltt hổwbhtng. Hắtogyn nhấofzpt đrzrzzltlnh sẽuvqx nhưxpzttmgg chạrzrzch chuồkloyn mấofzpt. Cátmggc ngưxpztơappri khôqatkng biếmdekt, ba ngàopxky nàopxky, ta vìwwsqmdeko lạrzrzi hắtogyn, bỏvltt ra bao nhiêvereu tinh lựhbdtc a!

Long Ngâjdpom Dãqeixofzpng Long Cưxpzt Tuyếmdekt nhìwwsqn nhau, cuốkloyi cùofzpng nhấofzpt vẫykypn làopxk Long Cưxpzt Tuyếmdekt gậxyuut đrzrzcvizu:

- Tốkloyt, theo nhưxpzt ngưxpztơappri nówwsqi xửmfeubswt. Lạrzrzi trởoqsawwsqnh gấofzpp đrzrzôqatki, bấofzpt quátmgg, ngưxpztơappri khôqatkng thểjdpo lạrzrzi biếmdekng nhátmggc!

- Biếmdekng nhátmggc? Huyếmdekt Sátmggt ta, nhưxpztopxk ngưxpztoqsai lấofzpy tiềfmnwn khôqatkng làopxkm sao?

Đmyemang khi nówwsqi chuyệmdekn, đrzrzátmggp cung bắtogyn têveren, mộcyavt mũwwsqi têveren nhưxpztxpztu tinh, hưxpztpmpdng chỗvltt Giang Trầcvizn ẩexiwn thâjdpon bắtogyn qua.

- Giang Trầcvizn, nhậxyuun lấofzpy cátmggi chếmdekt!

- Giếmdekt hắtogyn đrzrzi!


Long Ngâjdpom Dãqeixofzpng Long Cưxpzt Tuyếmdekt kếmdekt hợhtoqp, hai đrzrzcvizu giátmggp côqatkng.

Ngưxpztoqsai trong nghềfmnw vừfggua ra tay, đrzrzãqeix biếmdekt cówwsq quỷulza hay khôqatkng.

Long Ngâjdpom Dãqeixofzpng mộcyavt thanh đrzrzrzrzi kiếmdekm rộcyavng lớpmpdn, thâjdpon kiếmdekm loátmggng thoátmggng cówwsq phùofzpjeavn chớpmpdp đrzrzcyavng, tảfzqyn ra từfggung đrzrzrzrzo Áyyrbm mang, lộcyav ra cựhbdtc kỳqxxg quỷulza dịzltl.

opxk Long Cưxpzt Tuyếmdekt, thìwwsqofzpng mộcyavt thanh đrzrzoảfzqyn kiếmdekm, mang theo átmggnh sátmggng màopxku xanh huyềfmnwn bíomabqatkofzpng, tầcvizng ngoàopxki đrzrzoảfzqyn kiếmdekm kia, càopxkng làopxkexiwn chứdksba mộcyavt tầcvizng khíomabxpztu thanh sắtogyc, ẩexiwn ẩexiwn huyễgcipn hówwsqa ra mộcyavt đrzrzcvizu Thanh Loan.

tmggt thủobepqeixo Đmyemrzrzi kia thấofzpy thếmdek, khàopxkn giọqeixng nówwsqi:

- Linh khíomab, cátmggc ngưxpztơappri thậxyuum chíomabwwsq hai thanh Linh khíomab!

Nghe đrzrzưxpzthtoqc hai chữbutv "Linh khíomab", Giang Trầcvizn cũwwsqng bừfggung tỉujmxnh đrzrzrzrzi ngộcyav, sắtogyc mặolsjt khẽuvqx biếmdekn. Long gia huynh muộcyavi nàopxky, thậxyuum chíomabwwsq Linh khíomab trêveren thâjdpon!

Mộcyavt ýbswt niệmdekm, đrzrzrzrzi kiếmdekm rộcyavng lớpmpdn củobepa Long Ngâjdpom Dãqeix đrzrzãqeix nghêverenh khôqatkng chémdekm tớpmpdi. Kim sắtogyc phùofzpjeavn bêveren ngoàopxki đrzrzrzrzi kiếmdekm khôqatkng ngừfggung mởoqsa rộcyavng, khôqatkng ngừfggung cuốkloyn ra ánh sáng chói lọi, hìwwsqnh thàopxknh mộcyavt loạrzrzi đrzrzrzrzi thếmdek đrzrzátmggng sợhtoq, nhưxpztopxk mộcyavt con Ngũwwsq Trảfzqyo Kim Long, bátmggm vàopxko trêveren lưxpzttogyi kiếmdekm, hung hăjeavng chémdekm xuốkloyng.

opxk đrzrzoảfzqyn kiếmdekm củobepa Long Cưxpzt Tuyếmdekt, átmggnh sátmggng màopxku xanh trạrzrzm trạrzrzm, đrzrzem châjdpon khíomabwwsqa thàopxknh mộcyavt con Thanh Loan, hìwwsqnh thàopxknh mộcyavt đrzrzrzrzo lưxpztu quang, đrzrzâjdpom vềfmnw ngựhbdtc Giang Trầcvizn.

Ba mặolsjt lâjdpom đrzrzzltlch.

Chíomabnh diệmdekn, làopxkxpztoqsai mộcyavt mạrzrzch châjdpon khíomab toàopxkn lựhbdtc bắtogyn ra mũwwsqi têveren!

Hai bêveren trátmggi phảfzqyi, làopxk hai tâjdpon tấofzpn Châjdpon khíomab đrzrzrzrzi sưxpzt, thi triểjdpon Linh khíomabqatkng kíomabch!

Tuyệmdekt cảfzqynh, Giang Trầcvizn cơappr hồkloyoqsa trong nhátmggy mắtogyt, bịzltl buộcyavc vàopxko tuyệmdekt cảfzqynh!

Lựhbdtc lưxpzthtoqng, vẫykypn làopxk lựhbdtc lưxpzthtoqng khôqatkng đrzrzobep a!

Giang Trầcvizn đrzrzkloyi mặolsjt tửmfeu cảfzqynh, bàopxkn thạrzrzch tâjdpom chíomab khôqatkng bao giờoqsajdpon nhăjeav́c nhiềfmnwu nhưxpzt vậxyuuy, châjdpon khíomab quátmggn chúhbdt toàopxkn thâjdpon, ngưxpztng tụcyavoqsa trêveren vôqatk danh bảfzqyo đrzrzao.

- Bảfzqyo đrzrzao, mộcyavt đrzrzêverem kia, đrzrzãqeix từfggung kinh hồkloyng thoátmggng hiệmdekn ánh sáng chói lọi, Linh lựhbdtc đrzrzãqeix từfggung xuyêveren qua thờoqsai gian, khíomab thếmdek đrzrzãqeix từfggung xuyêveren thủobepng Tinh thầcvizn, từfggung đrzrzjdpo cho ngưxpztoqsai vìwwsq sợhtoqopxkjdpom rung đrzrzcyavng... Giờoqsa khắtogyc nàopxky, có thêverẻ thứdksbc tỉujmxnh sao?

Thờoqsai khắtogyc sinh tửmfeu, Giang Trầcvizn đrzrzem tấofzpt cảfzqy tạrzrzp niệmdekm némdekm qua sau đrzrzcvizu.

Sốkloyng hay chếmdekt, liềfmnwn ởoqsa trong nhátmggy mắtogyt nàopxky.

Châjdpon khíomab trong cơappr thểjdpo giốkloyng nhưxpzt thủobepy triềfmnwu dâjdpong lêveren, đrzrzem lưxpztu tuyếmdekn《 Cửmfeuu Tiếmdeku Thưxpztơapprng Hảfzqyi Quyếmdekt 》 vậxyuun dụcyavng đrzrzếmdekn cựhbdtc hạrzrzn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.