Độc Tôn Tam Giới

Chương 142 : Đẩy vào tuyệt cảnh? 2

    trước sau   
Giang Trầzzdun cũxzkyng thửttiu qua phảrotkn kímltych đmdhdmmjwi thủyhlh, thếjuty nhưyqweng màtmob hắxzkyn phảrotkn kímltych, luôbjien chậpitum nửttiua nhịbshtp. Cung têygamn củyhlha đmdhdmmjwi phưyqweơfunhng côbjieng kímltych, chuẩbjien xájutyc, xảrotko trájuty, tổtmobng córbfc thểjuty đmdhdem hắxzkyn khắxzkyc chếjuty gắxzkyt gao.

Dựmmjwa vàtmobo tốmmjwc đmdhdxzkyyqwerbfcng égfmpp thoájutyt khỏftewi, tốmmjwc đmdhdxzky củyhlha đmdhdmmjwi phưyqweơfunhng khôbjieng nhanh bằyhlhng hắxzkyn, nhưyqweng cũxzkyng chậpitum khôbjieng bao nhiêygamu.

Dựmmjwa vàtmobo ẩbjien tàtmobng thâfunhn hìerhqnh, đmdhdôbjieng tàtmobng tâfunhy trốmmjwn, dựmmjwa vàtmobo cảrotki biếjutyn hìerhqnh dájutyng tưyqwecnnvng mạmwuvo, bộxzky phájutyp tiếjutyt tấrcruu, nhưyqweng vẫyzyin khôbjieng mêygam hoặjnrmc đmdhdưyqwecqxzc đmdhdmmjwi thủyhlh.

Giang Trầzzdun hoàtmobi nghi, đmdhdmmjwi phưyqweơfunhng nhấrcrut đmdhdbshtnh córbfc thủyhlh đmdhdoạmwuvn đmdhdjnrmc thùyomxerhq, córbfc thểjuty theo dõttiui đmdhdếjutyn mìerhqnh.

Trốmmjwn lạmwuvi trốmmjwn khôbjieng thoájutyt, đmdhdájutynh lạmwuvi đmdhdájutynh khôbjieng lạmwuvi.

Hai ngàtmoby nàtmoby, Giang Trầzzdun hơfunhi córbfc chúnylbt cảrotkm giájutyc mỏftewi mệcnnvt. Cũxzkyng may, hắxzkyn mang theo khôbjieng ímltyt Đygaman dưyqwecqxzc nghịbshtch thiêygamn.


Thầzzdun Túnylb Tạmwuvo Hórbfca Đygaman, đmdhdjuty cho thưyqweơfunhng thếjuty củyhlha hắxzkyn khôbjiei phụfunhc bảrotky tájutym phầzzdun.

Thưyqweơfunhng Hảrotki Đygaman, đmdhdjuty cho hắxzkyn tiêygamu hao châfunhn khímlty đmdhdmwuvt đmdhdưyqwecqxzc bổtmob sung kịbshtp thờgfmpi.

Dựmmjwa vàtmobo đmdhdan dưyqwecqxzc trợcqxz giúnylbp, làtmobm cho Giang Trầzzdun tuy thờgfmpi khắxzkyc ởwzrjtmobo trong nguy hiểjutym, lạmwuvi còmltyn khôbjieng córbfc bịbsht đmdhdmmjwi phưyqweơfunhng đmdhdájutynh.

- Giang Trầzzdun, cảrotkm giájutyc hoảrotkng sợcqxz khôbjieng chịbshtu nổtmobi mộxzkyt ngàtmoby, córbfc phảrotki rấrcrut thoảrotki májutyi hay khôbjieng?

Thanh âfunhm quỷqlxl mịbsht kia, lạmwuvi mộxzkyt lầzzdun nữbshta vang lêygamn.

- Khôbjieng nghĩygam tớcnnvi, ngưyqweơfunhi vâfunḥy mà có thêygam̉ gájutynh đmdhdưyqwecqxzc lâfunhu nhưyqwe vậpituy, ta rấrcrut thưyqwewzrjng thứrlksc, cũxzkyng rấrcrut hưyqweng phấrcrun. Loạmwuvi con mồyzyii nàtmoby, hàtmobnh hạmwuv đmdhdếjutyn chếjutyt, mớcnnvi córbfc ýmdhd tứrlks.

- Bấrcrut quájuty, cũxzkyng chỉgadq tớcnnvi hôbjiem nay màtmob thôbjiei.

Bấrcrut luậpitun thờgfmpi đmdhdiểjutym nàtmobo, sájutyt thủyhlhbshto đmdhdmwuvi nàtmoby đmdhdosztu khôbjieng quêygamn côbjieng tâfunhm, ởwzrjudlḿn xem ra, con mồyzyii mỗnvmhi ngàtmoby ởwzrjtmobo trạmwuvng thájutyi khẩbjien trưyqweơfunhng, cùyomxng chim sợcqxztmobnh cong khôbjieng córbfcerhq khájutyc nhau.

bjieng tâfunhm, tan rãbsht ýmdhd chímlty chiếjutyn đmdhdrcruu, con mồyzyii cuốmmjwi cùyomxng nhấrcrut tâfunhm lýmdhd sụfunhp đmdhdtmob, bịbsht hắxzkyn hàtmobnh hạmwuv đmdhdếjutyn chếjutyt.

Giang Trầzzdun tâfunhm nhưyqwetmobn thạmwuvch, tuy tìerhqnh hìerhqnh đmdhdmmjwi vớcnnvi hắxzkyn màtmobrbfci, đmdhdãbsht cựmmjwc kỳmrje bấrcrut lợcqxzi, thậpitup phầzzdun chậpitut vậpitut, bấrcrut quájuty, loạmwuvi nghịbshtch cảrotknh nàtmoby, lạmwuvi khiếjutyn cho Giang Trầzzdun càtmobng bịbsht ájutyp chếjuty thìerhqyomxng nổtmobtmobng mạmwuvnh.

- Ngưyqweơfunhi làtmobjutyt thủyhlh, lạmwuvi córbfc mộxzkyt miệcnnvng thúnylbi nhưyqwe đmdhdàtmobn bàtmob. Nếjutyu quảrotk thậpitut córbfc bảrotkn lĩygamnh, thìerhq tớcnnvi giếjutyt ta. Khôbjieng córbfc bảrotkn lĩygamnh, chúnylbng ta ởwzrjbjie tậpitun đmdhdbshta quậpitut dôbjieng dàtmobi, xem ai hao tổtmobn qua đmdhdưyqwecqxzc.

bjiem nay Giang Trầzzdun cũxzkyng khôbjieng cầzzdun che dấrcruu thâfunhn hìerhqnh, chỉgadq cầzzdun giữbsht mộxzkyt khoảrotkng cájutych, liềosztn khôbjieng sợcqxz cung têygamn củyhlha đmdhdmmjwi phưyqweơfunhng đmdhdájutynh légfmpn.

yomx sao nhiềosztu ngàtmoby nhưyqwe vậpituy truy đmdhduổtmobi chiếjutyn, sájutyo lộxzky lẫyzyin nhau cũxzkyng đmdhdãbsht rấrcrut quen thuộxzkyc rôbjièi.


- Hao tổtmobn? Ngưyqweơfunhi córbfcyqwejutych gìerhqyomxng ta hao tổtmobn? Mộxzkyt thájutyng thờgfmpi gian, còmltyn thừxzkya khôbjieng nhiềosztu lắxzkym. Ngưyqweơfunhi hao tổtmobn đmdhdưyqwecqxzc sao?

jutyt thủyhlhbshto Đygammwuvi kia ung dung cưyqwegfmpi nórbfci.

- Mộxzkyt thájutyng? Ngưyqweơfunhi khôbjieng phảrotki mớcnnvi vừxzkya nórbfci hôbjiem nay sẽcesd kếjutyt thúnylbc sao? Cájutyi nàtmoby làtmob tựmmjwerhqnh đmdhdájutynh mìerhqnh mặjnrmt sao?

Giang Trầzzdun cưyqwegfmpi nhạmwuvo.

- Nhanh mồyzyim nhanh miệcnnvng!

Hắxzkyn u ájutym nởwzrj nụfunhyqwegfmpi.

- Chỉgadqtmob, giờgfmp phúnylbt nàtmoby chỉgadq sợcqxz ngưyqweơfunhi khôbjieng biếjutyt, ngưyqweơfunhi đmdhdãbsht tiếjutyn vàtmobo nơfunhi tájutyng thâfunhn đmdhdi àtmob nha?

Âlnasn?

Giang Trầzzdun tâfunhm niệcnnvm vừxzkya đmdhdxzkyng, trựmmjwc giájutyc nórbfci cho hắxzkyn biếjutyt, đmdhdmmjwi phưyqweơfunhng nórbfci khôbjieng phảrotki giảrotk.

Trong lúnylbc đmdhdórbfc, nộxzkyi tâfunhm Giang Trầzzdun trầzzdum xuốmmjwng. Thuậpitun Phong Chi Nhĩygamrbfc chúnylbt co co, sưyqwegfmpn đmdhdôbjieng, phímltya tâfunhy, thậpitum chímltyrbfc hai tốmmjwp ngưyqwegfmpi rấrcrut nhanh tiếjutyp cậpitun.

funhn nữbshta, sau lưyqweng bưyqwecnnvc châfunhn nàtmoby, ẩbjien chứrlksa lựmmjwc lưyqwecqxzng đmdhdájutyng sợcqxz, lựmmjwc lưyqwecqxzng khôbjieng thua Châfunhn khímlty đmdhdmwuvi sưyqwe!

Quen thuộxzkyc, cảrotkm giájutyc càtmobng ngàtmoby càtmobng quen thuộxzkyc.

- Làtmob bọcesdn hắxzkyn!


Giang Trầzzdun hơfunhi kinh hãbshti.

Từxzky khi tiếjutyn vàtmobo vôbjie tậpitun đmdhdbshta quậpitut, Giang Trầzzdun chưyqwea thấrcruy qua hai ngưyqwegfmpi nàtmoby, giờgfmp phúnylbt nàtmoby, rốmmjwt cụfunhc muốmmjwn hiệcnnvn thâfunhn sao?

Long Ngâfunhm Dãbsht, Long Cưyqwe Tuyếjutyt!

Long Đygamyhlhng Hầzzduu hai đmdhdmwuvi truyềosztn nhâfunhn!

- Giang Trầzzdun, thoạmwuvt nhìerhqn córbfc chút chậpitut vậpitut a.

Thanh âfunhm củyhlha Long Ngâfunhm Dãbsht, ởwzrj ngoàtmobi trăudlmm mégfmpt vang lêygamn.

- Giang Trầzzdun, ngàtmoby đmdhdórbfcwzrjyqweơfunhng đmdhdôbjie, ta đmdhdãbsht cho ngưyqweơfunhi cơfunh hộxzkyi.

Long Cưyqwe Tuyếjutyt ngữbsht khímlty cao cao tạmwuvi thưyqwecqxzng.

- Ngưyqweơfunhi khôbjieng quýmdhd trọcesdng, muốmmjwn cùyomxng ta đmdhdmmjwi nghịbshtch.

- Cùyomxng Long Đygamyhlhng Hầzzduu phủyhlh ta đmdhdmmjwi nghịbshtch, chỉgadqrbfc thểjuty nghiềosztn ájutyp ngưyqweơfunhi rồyzyii. Giang Trầzzdun, giájutyc ngộxzky a!

Huynh muộxzkyi Long Ngâfunhm Dãbsht, kẻgadqyqwecnnvng ngưyqwegfmpi hoạmwuv, thúnylbc dụfunhc châfunhn khímlty, khímlty thếjuty kinh ngưyqwegfmpi, vâfunḥy mà đmdhdosztu làtmob Châfunhn khímlty đmdhdmwuvi sưyqwe!

- Long gia huynh muộxzkyi, ba bộxzky hạmwuv củyhlha ta, đmdhdosztu bịbsht Giang Trầzzdun giếjutyt. Lầzzdun nàtmoby giájuty cảrotk giao dịbshtch, ta quyếjutyt đmdhdbshtnh lạmwuvi trởwzrjerhqnh gấrcrup đmdhdôbjiei.

jutyt thủyhlhbshto Đygammwuvi kia ngữbsht khímlty khoan thai.


Long Ngâfunhm Dãbsht ngữbsht khímlty phájutyt lạmwuvnh:

- Huyếjutyt Sájutyt, ngưyqweơfunhi khôbjieng nêygamn đmdhdưyqwecqxzc mộxzkyt tấrcruc lạmwuvi muốmmjwn mộxzkyt thưyqwecnnvc. Chúnylbng ta trảrotk tiềosztn, đmdhdãbshttmob gấrcrup bộxzkyi rồyzyii.

- Phảrotki, cájutyc ngưyqweơfunhi làtmob trảrotk gấrcrup đmdhdôbjiei. Bấrcrut quájuty ta córbfc huynh đmdhdcnnv chếjutyt, cũxzkyng nêygamn córbfc chúnylbt trợcqxz cấrcrup a?

jutyt thủyhlhbshto Đygammwuvi kia khẩbjieu khímltyfunhy trôbjiei nưyqwecnnvc chảrotky nhưyqwe trưyqwecnnvc.

- Ngưyqweơfunhi hẳvmxvn làtmob muốmmjwn xégfmp bỏftew hiệcnnvp ưyqwecnnvc?

Thanh âfunhm củyhlha Long Ngâfunhm Dãbsht trầzzdum xuốmmjwng.

- Quyềosztn lựmmjwa chọcesdn ởwzrjjutyc ngưyqweơfunhi, cájutyc ngưyqweơfunhi córbfc thểjuty khôbjieng đmdhdájutyp ứrlksng. Ta cũxzkyng córbfc thểjuty buôbjieng tha cho khoảrotkn giao dịbshtch nàtmoby. Khôbjieng phảrotki ta thay Giang Trầzzdun nórbfci khoájutyc, chỉgadq cầzzdun ta thảrotk mộxzkyt lỗnvmh hổtmobng. Hắxzkyn nhấrcrut đmdhdbshtnh sẽcesd nhưyqwejuty chạmwuvch chuồyzyin mấrcrut. Cájutyc ngưyqweơfunhi khôbjieng biếjutyt, ba ngàtmoby nàtmoby, ta vìerhqgfmpo lạmwuvi hắxzkyn, bỏftew ra bao nhiêygamu tinh lựmmjwc a!

Long Ngâfunhm Dãbshtyomxng Long Cưyqwe Tuyếjutyt nhìerhqn nhau, cuốmmjwi cùyomxng nhấrcrut vẫyzyin làtmob Long Cưyqwe Tuyếjutyt gậpitut đmdhdzzduu:

- Tốmmjwt, theo nhưyqwe ngưyqweơfunhi nórbfci xửttiumdhd. Lạmwuvi trởwzrjerhqnh gấrcrup đmdhdôbjiei, bấrcrut quájuty, ngưyqweơfunhi khôbjieng thểjuty lạmwuvi biếjutyng nhájutyc!

- Biếjutyng nhájutyc? Huyếjutyt Sájutyt ta, nhưyqwetmob ngưyqwegfmpi lấrcruy tiềosztn khôbjieng làtmobm sao?

Đygamang khi nórbfci chuyệcnnvn, đmdhdájutyp cung bắxzkyn têygamn, mộxzkyt mũxzkyi têygamn nhưyqweyqweu tinh, hưyqwecnnvng chỗnvmh Giang Trầzzdun ẩbjien thâfunhn bắxzkyn qua.

- Giang Trầzzdun, nhậpitun lấrcruy cájutyi chếjutyt!

- Giếjutyt hắxzkyn đmdhdi!


Long Ngâfunhm Dãbshtyomxng Long Cưyqwe Tuyếjutyt kếjutyt hợcqxzp, hai đmdhdzzduu giájutyp côbjieng.

Ngưyqwegfmpi trong nghềoszt vừxzkya ra tay, đmdhdãbsht biếjutyt córbfc quỷqlxl hay khôbjieng.

Long Ngâfunhm Dãbshtyomxng mộxzkyt thanh đmdhdmwuvi kiếjutym rộxzkyng lớcnnvn, thâfunhn kiếjutym loájutyng thoájutyng córbfc phùyomxudlmn chớcnnvp đmdhdxzkyng, tảrotkn ra từxzkyng đmdhdmwuvo Ármtwm mang, lộxzky ra cựmmjwc kỳmrje quỷqlxl dịbsht.

tmob Long Cưyqwe Tuyếjutyt, thìerhqyomxng mộxzkyt thanh đmdhdoảrotkn kiếjutym, mang theo ájutynh sájutyng màtmobu xanh huyềosztn bímltybjieyomxng, tầzzdung ngoàtmobi đmdhdoảrotkn kiếjutym kia, càtmobng làtmobbjien chứrlksa mộxzkyt tầzzdung khímltyyqweu thanh sắxzkyc, ẩbjien ẩbjien huyễbiwon hórbfca ra mộxzkyt đmdhdzzduu Thanh Loan.

jutyt thủyhlhbshto Đygammwuvi kia thấrcruy thếjuty, khàtmobn giọcesdng nórbfci:

- Linh khímlty, cájutyc ngưyqweơfunhi thậpitum chímltyrbfc hai thanh Linh khímlty!

Nghe đmdhdưyqwecqxzc hai chữbsht "Linh khímlty", Giang Trầzzdun cũxzkyng bừxzkyng tỉgadqnh đmdhdmwuvi ngộxzky, sắxzkyc mặjnrmt khẽcesd biếjutyn. Long gia huynh muộxzkyi nàtmoby, thậpitum chímltyrbfc Linh khímlty trêygamn thâfunhn!

Mộxzkyt ýmdhd niệcnnvm, đmdhdmwuvi kiếjutym rộxzkyng lớcnnvn củyhlha Long Ngâfunhm Dãbsht đmdhdãbsht nghêygamnh khôbjieng chégfmpm tớcnnvi. Kim sắxzkyc phùyomxudlmn bêygamn ngoàtmobi đmdhdmwuvi kiếjutym khôbjieng ngừxzkyng mởwzrj rộxzkyng, khôbjieng ngừxzkyng cuốmmjwn ra ánh sáng chói lọi, hìerhqnh thàtmobnh mộxzkyt loạmwuvi đmdhdmwuvi thếjuty đmdhdájutyng sợcqxz, nhưyqwetmob mộxzkyt con Ngũxzky Trảrotko Kim Long, bájutym vàtmobo trêygamn lưyqwerbfci kiếjutym, hung hăudlmng chégfmpm xuốmmjwng.

tmob đmdhdoảrotkn kiếjutym củyhlha Long Cưyqwe Tuyếjutyt, ájutynh sájutyng màtmobu xanh trạmwuvm trạmwuvm, đmdhdem châfunhn khímltyrbfca thàtmobnh mộxzkyt con Thanh Loan, hìerhqnh thàtmobnh mộxzkyt đmdhdmwuvo lưyqweu quang, đmdhdâfunhm vềoszt ngựmmjwc Giang Trầzzdun.

Ba mặjnrmt lâfunhm đmdhdbshtch.

Chímltynh diệcnnvn, làtmobyqwegfmpi mộxzkyt mạmwuvch châfunhn khímlty toàtmobn lựmmjwc bắxzkyn ra mũxzkyi têygamn!

Hai bêygamn trájutyi phảrotki, làtmob hai tâfunhn tấrcrun Châfunhn khímlty đmdhdmwuvi sưyqwe, thi triểjutyn Linh khímltybjieng kímltych!

Tuyệcnnvt cảrotknh, Giang Trầzzdun cơfunh hồyzyiwzrj trong nhájutyy mắxzkyt, bịbsht buộxzkyc vàtmobo tuyệcnnvt cảrotknh!

Lựmmjwc lưyqwecqxzng, vẫyzyin làtmob lựmmjwc lưyqwecqxzng khôbjieng đmdhdyhlh a!

Giang Trầzzdun đmdhdmmjwi mặjnrmt tửttiu cảrotknh, bàtmobn thạmwuvch tâfunhm chímlty khôbjieng bao giờgfmpfunhn nhăudlḿc nhiềosztu nhưyqwe vậpituy, châfunhn khímlty quájutyn chúnylb toàtmobn thâfunhn, ngưyqweng tụfunhwzrj trêygamn vôbjie danh bảrotko đmdhdao.

- Bảrotko đmdhdao, mộxzkyt đmdhdêygamm kia, đmdhdãbsht từxzkyng kinh hồyzying thoájutyng hiệcnnvn ánh sáng chói lọi, Linh lựmmjwc đmdhdãbsht từxzkyng xuyêygamn qua thờgfmpi gian, khímlty thếjuty đmdhdãbsht từxzkyng xuyêygamn thủyhlhng Tinh thầzzdun, từxzkyng đmdhdjuty cho ngưyqwegfmpi vìerhq sợcqxztmobfunhm rung đmdhdxzkyng... Giờgfmp khắxzkyc nàtmoby, có thêygam̉ thứrlksc tỉgadqnh sao?

Thờgfmpi khắxzkyc sinh tửttiu, Giang Trầzzdun đmdhdem tấrcrut cảrotk tạmwuvp niệcnnvm négfmpm qua sau đmdhdzzduu.

Sốmmjwng hay chếjutyt, liềosztn ởwzrj trong nhájutyy mắxzkyt nàtmoby.

Châfunhn khímlty trong cơfunh thểjuty giốmmjwng nhưyqwe thủyhlhy triềosztu dâfunhng lêygamn, đmdhdem lưyqweu tuyếjutyn《 Cửttiuu Tiếjutyu Thưyqweơfunhng Hảrotki Quyếjutyt 》 vậpitun dụfunhng đmdhdếjutyn cựmmjwc hạmwuvn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.