Độc Tôn Tam Giới

Chương 141 : Đẩy vào tuyệt cảnh? 1

    trước sau   
Phanh!

Lạyzyoi mộvhtjt Châijyin khíyzyo đqcfeyzyoi sưesuy, ầxwfkm ầxwfkm ngãocej xuốmnzang.

Giang Trầxwfkn cũhcbsng bấnpkat chấnpkap nhặehjwt vềehjw Trọtbndng Vũhcbs Phi Đswazao, thậkbqgm chíyzyo bấnpkat chấnpkap dừaybzng lạyzyoi, thâijyin hìrvmjnh lókhkge lêoksyn, lạyzyoi lầxwfkn nữfevza chui vàpkkqo quákbani thạyzyoch.

Hiệviijn tạyzyoi, 1 vs 1!

Đswazmnzai phưesuyơaybzng am hiểovglu cung tiễhcbsn chi đqcfeyzyoo.

pkkq Giang Trầxwfkn hắmacyn, cũhcbsng am hiểovglu kỹyuggfqcang phi đqcfeao!


macyng kíyzyoch từaybz xa đqcfemnzai chiếubfon cômacyng kíyzyoch từaybz xa, dưesuymyhyi tìrvmjnh huốmnzang khômacyng cókhkg giúivaep đqcfedpqg, ákbanp lựfevzc củyzyoa Giang Trầxwfkn lậkbqgp tứswazc nhỏcogy đqcfei rấnpkat nhiềehjwu.

Chỉtbndpkkq, vốmnzan làpkkq ba phầxwfkn thưesuyơaybzng thếubfo, sau khi ăfqcan mộvhtjt kiếubfom củyzyoa đqcfemnzai phưesuyơaybzng, lạyzyoi tăfqcang thêoksym ba phầxwfkn.

qcfe trong ổrwly bụqcfeng dờcogyi sômacyng lấnpkap biểovgln, gầxwfkn nhưesuy muốmnzan nômacyn mửyztga.

- Đswazákbanm sákbant thủyzyopkkqy, quảnkcf nhiêoksyn làpkkq nghiêoksym chỉtbndnh huấnpkan luyệviijn. Vừaybza rồrmqti nếubfou do dựfevz mộvhtjt chúivaet, bịulcdkbant thủyzyoocejo Nhịulcd kia dâijyiy dưesuya mộvhtjt lákbant, chỉtbnd sợyvne hiệviijn tạyzyoi ngãocej xuốmnzang làpkkq ta rômacỳi.

Cậkbqgn thâijyin vậkbqgt lộvhtjn, phốmnzai hợyvnep cômacyng kíyzyoch từaybz xa, loạyzyoi tổrwly hợyvnep nàpkkqy tuyệviijt đqcfemnzai làpkkq đqcfeákbanng sợyvne nhấnpkat. Giang Trầxwfkn mấnpkay bậkbqgn ởilnl đqcfeưesuycogyng ranh sinh tửyztg đqcfenkcfo quanh, tâijyim tìrvmjnh ngưesuyyvnec lạyzyoi càpkkqng thêoksym kiêoksyn nhẫwzwtn.

Nuốmnzat vàpkkqo mộvhtjt viêoksyn Thầxwfkn Túivae Tạyzyoo Hókhkga Đswazan, Giang Trầxwfkn vậkbqgn châijyin khíyzyo, đqcfeem dưesuyyvnec lựfevzc hòyvnea tan, xuyêoksyn qua tấnpkat cảnkcf kinh mạyzyoch. Vừaybza rồrmqti liêoksyn tụqcfec hai lầxwfkn trúivaeng chiêoksyu, khákban tốmnzat cókhkg giákbanp da hộvhtj thểovgl, nếubfou khômacyng hiệviijn tạyzyoi hắmacyn ngay cảnkcfaybz hộvhtji phụqcfec dụqcfeng đqcfean dưesuyyvnec cũhcbsng khômacyng cókhkg.

Trong nhákbany mắmacyt nàpkkqy, trong đqcfexwfku Giang Trầxwfkn đqcfevhtjt nhiêoksyn hiệviijn lêoksyn khuômacyn mặehjwt quậkbqgt cưesuycogyng củyzyoa Câijyiu Ngọtbndc cômacyng chúivaea, nghĩknvs thầxwfkm nếubfou khômacyng phảnkcfi nữfevz nhâijyin nàpkkqy lúivaec trưesuymyhyc nghĩknvs chu đqcfeákbano, đqcfeưesuya hắmacyn bộvhtj Thiêoksyn Tằtuuzm cựfevzrvmjnh giákbanp nàpkkqy, trong vômacy tậkbqgn đqcfeulcda quậkbqgt chỉtbnd sợyvnepkkq chỗxtkx Giang Trầxwfkn hắmacyn nuốmnzat hậkbqgn rômacỳi.

- Nókhkgi cho cùfevzng, vẫwzwtn làpkkq thựfevzc lựfevzc khômacyng đqcfeyzyo a. Nếubfou ta cókhkg tu vi Châijyin khíyzyo đqcfeyzyoi sưesuy, phốmnzai hợyvnep cákbanc loạyzyoi thủyzyo đqcfeoạyzyon, đqcfemnzai mặehjwt hai ngưesuycogyi nàpkkqy, sẽhcbs khômacyng cầxwfkn chậkbqgt vậkbqgt cốmnza sứswazc nhưesuy vậkbqgy?

Giang Trầxwfkn ẩhcbsn núivaep trong bókhkgng đqcfeêoksym, lạyzyoi lầxwfkn nữfevza nhậkbqgn thứswazc đqcfeếubfon, thựfevzc lựfevzc yếubfou, dưesuymyhyi tìrvmjnh huốmnzang nhưesuy thếubfopkkqy, khókhkg trákbannh khỏcogyi sẽhcbs trókhkgi châijyin trókhkgi tay.

- Giang Trầxwfkn, ta thừaybza nhậkbqgn, ngưesuyơaybzi làpkkq mộvhtjt thiêoksyn tàpkkqi!

Trong bókhkgng tốmnzai, thanh âijyim làpkkqm cho ngưesuycogyi sởilnln hếubfot cảnkcf gai ốmnzac củyzyoa sákbant thủyzyoocejo Đswazyzyoi kia, lạyzyoi lầxwfkn nữfevza vang lêoksyn. Ngữfevz khíyzyo đqcfeyzyom mạyzyoc, khômacyng mang theo bấnpkat luậkbqgn tìrvmjnh cảnkcfm gìrvmj, phảnkcfng phấnpkat ba đqcfermqtng bạyzyon bịulcd giếubfot, cũhcbsng chỉtbnd nhưesuy ba con sâijyiu cái kiêoksýn bịulcd giẫwzwtm chếubfot, trong lòyvneng hắmacyn nhấnpkac lêoksyn khômacyng nổrwlyi nửyztga đqcfeiểovglm gợyvnen sókhkgng.

- Giếubfot ba Châijyin khíyzyo đqcfeyzyoi sưesuy, mặehjwc dùfevzkhkg đqcfexwfku cơaybz trụqcfec lợyvnei, nhưesuyng ta khômacyng thểovgl khômacyng thừaybza nhậkbqgn, ta đqcfeákbannh giákban thấnpkap ngưesuyơaybzi rồrmqti.

- Bấnpkat quákban, ngưesuyơaybzi hai lầxwfkn bịulcd thưesuyơaybzng, đqcfeãocejpkkq nỏcogy mạyzyonh hếubfot đqcfeàpkkq. Cákbani đqcfeulcda quậkbqgt nàpkkqy, nhấnpkat đqcfeulcdnh làpkkqaybzi tákbanng thâijyin củyzyoa ngưesuyơaybzi. Ta dùfevzng danh nghĩknvsa Truy Mệviijnh Ádjkom Mômacyn thềehjw, ta nhấnpkat đqcfeulcdnh sẽhcbsfqcan giếubfot ngưesuyơaybzi, chậkbqgm rãoceji tra tấnpkan ngưesuyơaybzi. Cho ngưesuyơaybzi trưesuymyhyc khi chếubfot, nhậkbqgn thứswazc thoákbanng mộvhtjt phákbant cákbani gìrvmj gọtbndi làpkkq tuyệviijt vọtbndng!


- Giếubfot ta?

Thanh âijyim củyzyoa Giang Trầxwfkn, ởilnl trong bókhkgng đqcfeêoksym cũhcbsng lạyzyonh lùfevzng nókhkgi ra.

- Vừaybza rồrmqti thờcogyi đqcfeiểovglm cákbanc ngưesuyơaybzi cókhkg bốmnzan ngưesuycogyi, cũhcbsng khômacyng thàpkkqnh cômacyng. Hiệviijn tạyzyoi chỉtbndyvnen ngưesuyơaybzi, lạyzyoi muốmnzan giếubfot ta?

- Bốmnzan cákbani? Mộvhtjt cákbani?

kbant thủyzyoocejo Đswazyzyoi kia cưesuycogyi nhạyzyoo.

- Sákbant thủyzyokbant nhâijyin, ngưesuyơaybzi cho rằtuuzng làpkkq tròyvne chơaybzi sao? Nhiềehjwu ngưesuycogyi, đqcfeômacyi khi làpkkqesuymyhyng víyzyou.

- Múivaea méajirp khua mômacyi sao? Thứswaz cho ta khômacyng cókhkgijyim tìrvmjnh phụqcfeng bồrmqti!

Giang Trầxwfkn đqcfeang khi nókhkgi chuyệviijn, bưesuymyhyc châijyin lạyzyoi lầxwfkn nữfevza nâijying lêoksyn. Dựfevza vàpkkqo trựfevzc giákbanc cưesuycogyng đqcfeyzyoi củyzyoa《 Bàpkkqn Thạyzyoch Chi Tâijyim 》, hắmacyn đqcfeãocej ýswaz thứswazc đqcfeưesuyyvnec, cung têoksyn củyzyoa đqcfemnzai phưesuyơaybzng, chỉtbnd sợyvne đqcfeãocej lầxwfkn nữfevza tậkbqgp trung hắmacyn.

hcbsng may hiệviijn trưesuycogyng cókhkgmacy sốmnza quákbani thạyzyoch càpkkqi răfqcang lưesuyyvnec, san sákbant nốmnzai tiếubfop nhau, đqcfeovgl cho đqcfemnzai phưesuyơaybzng đqcfeuổrwlyi giếubfot cókhkg phầxwfkn chịulcdu ảnkcfnh hưesuyilnlng.

Bấnpkat quákban, trong lòyvneng Giang Trầxwfkn khômacyng dákbanm cókhkg chúivaet buômacyng lỏcogyng.

esuycogyi mộvhtjt mạyzyoch Châijyin khíyzyo đqcfeyzyoi sưesuy uy ákbanp, nhưesuypkkq mộvhtjt thanh đqcfeao treo ởilnl đqcfetbndnh đqcfexwfku, tùfevzy thờcogyi cókhkg thểovglaybzi xuốmnzang chéajirm giếubfot hắmacyn!

Nhấnpkat làpkkq hiệviijn tạyzyoi thưesuyơaybzng thếubfo củyzyoa hắmacyn chưesuya làpkkqnh, càpkkqng làpkkq khômacyng thểovgl phớmyhyt lờcogy.

Bành!

Tiếubfong dâijyiy cung vang lêoksyn.

Giang Trầxwfkn vômacy ýswaz thứswazc muốmnzan di chuyểovgln bưesuymyhyc châijyin, nhưesuyng lạyzyoi lậkbqgp tứswazc dừaybzng thâijyin hìrvmjnh.

Bởilnli vìrvmj, Bàpkkqn Thạyzyoch Chi Tâijyim trựfevzc giákbanc, ởilnl trong vi diệviiju, lạyzyoi khômacyng cókhkg bắmacyt đqcfeếubfon quỹyuggyzyoch lựfevzc lưesuyyvneng cưesuycogyng đqcfeyzyoi đqcfevhtjt kíyzyoch.

- Khômacyng cókhkghcbsi têoksyn? Chỉtbndajiro dâijyiy cung?

Ýbmcv niệviijm trong đqcfexwfku Giang Trầxwfkn hiệviijn lêoksyn.

Bành!

Lạyzyoi mộvhtjt lầxwfkn tiếubfong dâijyiy cung vang lêoksyn.

Giang Trầxwfkn bấnpkat đqcfevhtjng nhưesuyivaei, Bàpkkqn Thạyzyoch Chi Tâijyim đqcfeãocej tớmyhyi nhậkbqgp vi cảnkcfnh giớmyhyi, phảnkcfng phấnpkat hếubfot thảnkcfy biếubfon hókhkga rấnpkat nhỏcogy, đqcfeehjwu khômacyng thểovglajir ra lựfevzc cảnkcfm ứswazng củyzyoa hắmacyn.

Trong đqcfexwfku Giang Trầxwfkn nghĩknvs tớmyhyi mộvhtjt câijyiu chuyệviijn, câijyiu chuyệviijn chim sợyvnepkkqnh cong.

- Sákbant thủyzyoocejo Đswazyzyoi nàpkkqy, hẳviijn coi ta trởilnl thàpkkqnh chim sợyvnepkkqnh cong? Chỉtbndajiro cung, khômacyng bắmacyn têoksyn, tiêoksyu hao ýswaz chíyzyo chiếubfon đqcfenpkau củyzyoa ta, khảnkcfo nghiệviijm thầxwfkn kinh củyzyoa ta?

Giang Trầxwfkn suy nghĩknvs cẩhcbsn thậkbqgn, khókhkge miệviijng lậkbqgp tứswazc tràpkkqn ra mộvhtjt tia cưesuycogyi lạyzyonh:

- Nếubfou nhưesuy ta khômacyng tu luyệviijn 《 Bàpkkqn Thạyzyoch Chi Tâijyim 》, Tâijyim lựfevzc khômacyng kiêoksyn đqcfeulcdnh, ngưesuyyvnec lạyzyoi sẽhcbs bịulcd thủyzyo đqcfeoạyzyon nàpkkqy ảnkcfnh hưesuyilnlng.

Bành, bành!


Thanh âijyim dâijyiy cung liêoksyn tụqcfec vang lêoksyn!

ivaec nàpkkqy, Giang Trầxwfkn đqcfevhtjng!

Tiếubfong dâijyiy cung hưesuyesuy thậkbqgt thậkbqgt, hai hưesuy mộvhtjt thựfevzc, chíyzyonh giữfevza vừaybza vang lêoksyn, lạyzyoi lômacyi cuốmnzan lấnpkay mũhcbsi têoksyn đqcfevhtjt kíyzyoch!

Thậkbqgt thậkbqgt giảnkcf giảnkcf, hưesuyesuy thậkbqgt thậkbqgt.

Khômacyng thểovgl khômacyng nókhkgi, sákbant thủyzyoocejo Đswazyzyoi rấnpkat hiểovglu cômacyng tâijyim chi đqcfeyzyoo, rấnpkat hiểovglu săfqcan giếubfot chi đqcfeyzyoo.

Chỉtbnd tiếubfoc, hắmacyn gặehjwp Giang Trầxwfkn, gặehjwp đqcfeưesuyyvnec mộvhtjt đqcfemnzai thủyzyokhkgijyim lựfevzc cưesuycogyng đqcfeyzyoi.

Phanh!

Mộvhtjt chỗxtkx nham bíyzyoch bịulcdhcbsi têoksyn bắmacyn trúivaeng, oanh thàpkkqnh phấnpkan vụqcfen.

- Châijyin Khíyzyokhkga Lưesuyu! Quảnkcf nhiêoksyn làpkkqesuycogyi mộvhtjt mạyzyoch Châijyin khíyzyo đqcfeyzyoi sưesuy!

Giang Trầxwfkn nhìrvmjn thấnpkay mộvhtjt mũhcbsi têoksyn uy kia, cũhcbsng âijyim thầxwfkm tắmacyc luỡdpqgi.

Khômacyng thểovgl khômacyng nókhkgi, đqcfemnzai thủyzyo rấnpkat cưesuycogyng đqcfeyzyoi.

Mặehjwc dùfevzpkkq Giang Trầxwfkn hắmacyn khômacyng cókhkg bịulcd thưesuyơaybzng, chíyzyonh diệviijn đqcfemnzai khákbanng ngưesuycogyi nàpkkqy, chỉtbnd sợyvnehcbsng phảnkcfi bỏcogy trốmnzan mấnpkat dạyzyong.

hcbsng may, trong vômacy tậkbqgn đqcfeulcda quậkbqgt nàpkkqy, bốmnzan phưesuyơaybzng thômacyng suốmnzat, làpkkq mộvhtjt thếubfo giớmyhyi dưesuymyhyi lòyvneng đqcfenpkat rộvhtjng lớmyhyn khômacyn cùfevzng.

- Dùfevzng thựfevzc lựfevzc củyzyoa ta, muốmnzan phảnkcfn giếubfot ngưesuycogyi nàpkkqy, đqcfevhtj khókhkg rấnpkat lớmyhyn, cơaybz hồrmqt khômacyng cókhkg khảnkcffqcang! Hắmacyn làpkkqkbant thủyzyo, cókhkg đqcfexwfky đqcfeyzyo thờcogyi gian cùfevzng ta hao tổrwlyn. Ta cókhkg nhiệviijm vụqcfe trêoksyn thâijyin, tuy chỉtbndkhkg mấnpkay khỏcogya Thanh Linh Châijyiu khômacyng cókhkg thu thậkbqgp đqcfeyzyo, nhưesuyng màpkkq mộvhtjt thákbanng thờcogyi gian, hômacym nay khômacyng sai biệviijt lắmacym đqcfeãocej qua mộvhtjt nửyztga. Nếubfou nhưesuy ta bịulcd hắmacyn ngăfqcan chặehjwn, khômacyng làpkkqm đqcfeưesuyyvnec nhiệviijm vụqcfe, đqcfeyzyoi sựfevz liềehjwn khômacyng ổrwlyn rômacỳi.

Tuy Giang Trầxwfkn đqcfemnzai vớmyhyi ngưesuycogyi nàpkkqy hậkbqgn thấnpkau xưesuyơaybzng, nhưesuyng màpkkqswaz tríyzyokhkgi cho hắmacyn biếubfot, dâijyiy dưesuya xuốmnzang dưesuymyhyi nữfevza, hao thờcogyi hao lựfevzc, nguy cơaybz trùfevzng trùfevzng, rấnpkat khókhkgkhkg kếubfot quảnkcf.

Ba mưesuyơaybzi sákbanu kếubfo, tẩhcbsu vi thưesuyyvneng sákbanch.

- Muốmnzan thoákbant khỏcogyi ngưesuycogyi nàpkkqy, đqcfevhtj khókhkg khômacyng nhỏcogy. Trong tầxwfkng khômacyng gian thứswaz ba, đqcfeulcda thếubfo hiểovglm trởilnl, tưesuyơaybzng đqcfemnzai dễhcbspkkqng ẩhcbsn thâijyin. Trởilnl lạyzyoi tầxwfkng khômacyng gian thứswaz hai, tầxwfkng thứswaz nhấnpkat, đqcfeulcda hìrvmjnh khômacyng cókhkg phứswazc tạyzyop nhưesuy vậkbqgy, thoákbant khỏcogyi hắmacyn càpkkqng khômacyng dễhcbspkkqng.

Giang Trầxwfkn cũhcbsng làpkkq tiếubfon thốmnzai lưesuydpqgng nan.

esuyu lạyzyoi, giếubfot khômacyng đqcfeưesuyyvnec đqcfemnzai phưesuyơaybzng, chỉtbndkhkg thểovglpkkqm con mồrmqti.

Đswazi, dùfevzng năfqcang lựfevzc truy tung củyzyoa sákbant thủyzyo, bịulcd hắmacyn theo dõajiri, cũhcbsng rấnpkat khókhkg thoákbant. Hơaybzn nữfevza, Giang Trầxwfkn còyvnen cókhkg mộvhtjt phầxwfkn nhỏcogy Thanh Linh Châijyiu phảnkcfi thu thậkbqgp, cókhkg thểovglkhkgi làpkkq khókhkg nhưesuyoksyn trờcogyi.

...

Hai ngàpkkqy sau, Giang Trầxwfkn tiềehjwm phụqcfec ởilnl sau mộvhtjt vákbanch đqcfeákban, hômacy hấnpkap hơaybzi cókhkg chúivaet dồrmqtn dậkbqgp. Hai ngàpkkqy nàpkkqy truy đqcfeuổrwlyi chiếubfon, đqcfeovgl cho tinh khíyzyo thầxwfkn củyzyoa hắmacyn tiêoksyu hao rấnpkat lớmyhyn.

Đswazmnzai thủyzyopkkqy, cưesuycogyng đqcfeyzyoi đqcfeếubfon đqcfeovgl cho Giang Trầxwfkn nhưesuykbanc trêoksyn lưesuyng.

qcfe trong hai ngàpkkqy thờcogyi gian, Giang Trầxwfkn dùfevzng rấnpkat nhiềehjwu thủyzyo đqcfeoạyzyon, suy nghĩknvs rấnpkat nhiềehjwu kếubfokbanch.

Thếubfo nhưesuyng màpkkq, ngưesuycogyi nàpkkqy thủyzyoy chung nhưesuy U Linh, tổrwlyng có thêoksỷ theo hắmacyn, khômacyng xa khômacyng gầxwfkn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.