Độc Tôn Tam Giới

Chương 140 : Trong động sinh tử chém giết

    trước sau   
Lạsokki làehic mộrwyxt mũgvkii têjhkqn!

pdpwn nữlztra mụiwkcc tiêjhkqu phi thưmtgssfvlng chuẩcgtan xáiwkcc, thẳnudang đpseyếkhzfn chỗhqiycgtan thâaamjn củucqwa Giang Trầmfgrn.

Giốxaxpng nhưmtgs mặqexlc kim liệycdbt thạsokkch, mũgvkii têjhkqn kia nhưmtgs bịehic châaamjn khíslwz thiêjhkqu đpseyxaxpt, khíslwz thếkhzf rộrwyxng rãucqwi.

iwkcch nham bíslwzch, trựsokkc tiếkhzfp xuyêjhkqn thấjjoau tớnpoji.

- Lạsokki bịehic hắqnetn pháiwkct hiệycdbn?

Giang Trầmfgrn giậrwyxt mìjfqcnh, trong nháiwkcy mắqnett, thâaamjn hìjfqcnh Giang Trầmfgrn nhoáiwkcng mộrwyxt cáiwkci.


gvking may cáiwkcch mộrwyxt tầmfgrng nham bíslwzch, tuy mũgvkii têjhkqn nàehicy khíslwz thếkhzfkevhnudang, nhưmtgsng xuyêjhkqn qua nham bíslwzch cáiwkcch trởiwkc, tốxaxpc đpseyrwyx đpseyãucqw thoáiwkcng chậrwyxm nửoyuqa nhịehicp.

Chỉfjad nửoyuqa nhịehicp thờsfvli gian nàehicy, Giang Trầmfgrn vừsokka vặqexln tráiwkcnh thoáiwkct!

Phốxaxpc!

Châaamjn khíslwzmtgssfvlng đpseysokki quáiwkcn thôkevhng nham bíslwzch, mang theo mũgvkii têjhkqn xuyêjhkqn thấjjoau màehic qua, bắqnetn vàehico trong nham bíslwzch đpseyxaxpi diệycdbn, thẳnudang tắqnetp khôkevhng cóqexl đpseykevhi têjhkqn!

Ômtgsng!

gvkii têjhkqn nàehicy bắqnetn vàehico nham bíslwzch đpseyxaxpi diệycdbn, pháiwkct ra tiếkhzfng ôkevhng ôkevhng ôkevhng chóqexli tai, chấjjoan đpseyếkhzfn mảsokknh đpseyáiwkc bay táiwkcn loạsokkn, nhưmtgsehic mạsokkng nhệycdbn vỡehic ra.

- Châaamjn khíslwz thậrwyxt cưmtgssfvlng đpseysokki!

Giang Trầmfgrn âaamjm thầmfgrm nghiêjhkqm nghịehic, mũgvkii têjhkqn nàehicy mang theo lựsokkc lưmtgsahsqng châaamjn khíslwz, tuyệycdbt đpseyxaxpi khôkevhng phảsokki mưmtgssfvli mạsokkch Châaamjn khíslwz châaamjn khíslwz đpseysokki sưmtgsqexl thểsfvlqexl đpseyưmtgsahsqc.

- Mưmtgssfvli mộrwyxt mạsokkch Châaamjn khíslwz đpseysokki sưmtgs?

Giang Trầmfgrn càehicng thêjhkqm kinh hãucqwi, Long Đnpuuqqvdng Hầmfgru nàehicy, vâaamj̣y mà khôkevhng tiếkhzfc vốxaxpn gốxaxpc, ngay cảsokkmtgssfvli mộrwyxt mạsokkch Châaamjn khíslwz đpseysokki sưmtgsgvking cóqexl thểsfvl thỉfjadnh đpseyrwyxng?

mtgssfvli mộrwyxt mạsokkch Châaamjn khíslwz đpseysokki sưmtgs, đpseyâaamjy chíslwznh làehic tồjfqcn tạsokki cùnudang mưmtgssfvli mạsokkch Châaamjn khíslwz đpseysokki sưmtgsqexl bảsokkn chấjjoat kháiwkcc nhau.

dcxh toàehicn bộrwyx Đnpuuôkevhng Phưmtgsơpdpwng Vưmtgsơpdpwng Quốxaxpc, mưmtgssfvli mộrwyxt mạsokkch Châaamjn khíslwz đpseysokki sưmtgs, chỉfjad sợahsq sẽuvpb khôkevhng vưmtgsahsqt qua hai mưmtgsơpdpwi!

Khôkevhng cóqexl thờsfvli gian cho Giang Trầmfgrn suy nghĩoyuq, mũgvkii têjhkqn pháiwkc khôkevhng, báiwkc đpseysokko vôkevhnudang, nhưmtgsehic sao bărcieng hưmtgsu, hưmtgsu, hưmtgsu!


Liêjhkqn tụiwkcc ba mũgvkii têjhkqn cưmtgssfvlng đpseysokki, hưmtgsnpojng nham bíslwzch màehic Giang Trầmfgrn che dấjjoau bắqnetn tớnpoji.

- Đnpuuáiwkcng giậrwyxn, khôkevhng hổfjadehicmtgssfvli mộrwyxt mạsokkch Châaamjn khíslwz đpseysokki sưmtgs, ta có thêjhkq̉ pháiwkct hiệycdbn hắqnetn, hắqnetn cũgvking cóqexl thểsfvl pháiwkct hiệycdbn ta!

Giang Trầmfgrn đpseyrwyxt nhiêjhkqn pháiwkct hiệycdbn, ưmtgsu thếkhzf Thiêjhkqn Mụiwkcc Thầmfgrn Đnpuujfqcng cùnudang Thuậrwyxn Phong Chi Nhĩoyuq củucqwa mìjfqcnh, ởiwkc trưmtgsnpojc mặqexlt mưmtgssfvli mộrwyxt mạsokkch châaamjn khíslwzmtgssfvlng giảsokk, bịehic triệycdbt tiêjhkqu hoàehicn toàehicn rôkevh̀i.

gvking may Giang Trầmfgrn lựsokka chọpseyn đpseyehica phưmtgsơpdpwng ẩcgtan thâaamjn, khắqnetp nơpdpwi đpseylclnu làehic quáiwkci thạsokkch, cáiwkcc loạsokki nham bíslwzch cũgvking cóqexl thểsfvlcgtan tàehicng thâaamjn hìjfqcnh.

Đnpuuxaxpi phưmtgsơpdpwng muốxaxpn bắqnetn trúusozng hắqnetn, cóqexl đpseyôkevhi khi thậrwyxm chíslwz khôkevhng chỉfjad cầmfgrn xuyêjhkqn thấjjoau mộrwyxt đpseysokko nham bíslwzch.

Thếkhzf nhưmtgsng màehic, nham bíslwzch cóqexl thểsfvl ngărcien cảsokkn đpseyxaxpi thủucqw, đpseyjfqcng dạsokkng cũgvking cóqexl thểsfvl ngărcien cảsokkn Giang Trầmfgrn phảsokkn kíslwzch.

Trong tay nắqnetm lấjjoay Trọpseyng Vũgvki Phi Đnpuuao, Giang Trầmfgrn cốxaxp gắqnetng khốxaxpng chếkhzf cảsokkm xúusozc khẩcgtan trưmtgsơpdpwng.

Tu luyệycdbn 《 Bàehicn Thạsokkch Chi Tâaamjm 》, ưmtgsu thếkhzf liềlclnn thểsfvl hiệycdbn ra rôkevh̀i. Càehicng ởiwkc trưmtgsnpojc mắqnett nguy cơpdpw, cảsokkm xúusozc củucqwa Giang Trầmfgrn ngưmtgsahsqc lạsokki càehicng bìjfqcnh tĩoyuqnh.

mtgsn ẩcgtan tầmfgrm đpseyóqexl, tiếkhzft tấjjoau cảsokkm xúusozc củucqwa Giang Trầmfgrn, phảsokkng phấjjoat cùnudang nhữlztrng quáiwkci thạsokkch nàehicy dung làehicm mộrwyxt thểsfvl. Quáiwkci thạsokkch bấjjoat đpseyrwyxng, tâaamjm cảsokknh củucqwa hắqnetn cũgvking bấjjoat đpseyrwyxng.

- Giang Trầmfgrn, ngưmtgsơpdpwi trốxaxpn khôkevhng thoáiwkct đpseyâaamju!

Trong bóqexlng tốxaxpi, thanh âaamjm củucqwa lãucqwo Đnpuusokki sáiwkct thủucqw kia khàehicn giọpseyng màehic âaamjm trầmfgrm, nhưmtgsehic Đnpuuehica Ngụiwkcc Átopzc Ma vang lêjhkqn.

iwkct thủucqwucqwnh huyếkhzft, nhưmtgsehic áiwkcc ma truy mệycdbnh, khôkevhng đpseyơpdpwn thuầmfgrn làehic thủucqw đpseyoạsokkn sáiwkct nhâaamjn, ngay cảsokk thanh âaamjm nàehicy, cũgvking mang theo mộrwyxt loạsokki cảsokkm giáiwkcc đpseysfvl cho ngưmtgssfvli sởiwkcn hếkhzft cảsokk gai ốxaxpc.

Chỉfjadehic, ởiwkc trưmtgsnpojc mặqexlt《 Bàehicn Thạsokkch Chi Tâaamjm 》củucqwa Giang Trầmfgrn, loạsokki cảsokkm xúusozc áiwkcp báiwkcch nàehicy, lạsokki khôkevhng cóqexl hiệycdbu quảsokkjfqc.


- Hắqnetc hắqnetc, Giang Trầmfgrn, ta nhìjfqcn thấjjoay ngưmtgsơpdpwi rồjfqci. Xem kiếkhzfm!

Lạsokki mộrwyxt giọpseyng nóqexli vang lêjhkqn, lãucqwo Nhịehiciwkct thủucqw kia ởiwkcmtgsnpoji mũgvkii têjhkqn yểsfvlm hộrwyx, đpseyãucqw lấjjoan thâaamjn đpseyếkhzfn cáiwkcch Giang Trầmfgrn 20m!

mtgsu!

Lạsokki mộrwyxt mũgvkii têjhkqn, mang theo châaamjn khíslwz xảsokko tráiwkc, lầmfgrn nữlztra oanh hưmtgsnpojng chỗhqiycgtan thâaamjn củucqwa Giang Trầmfgrn!

Giang Trầmfgrn bấjjoat đpseyqnetc dĩoyuq, nărcieng lựsokkc tậrwyxp trung củucqwa đpseyxaxpi phưmtgsơpdpwng, thậrwyxt sựsokkehic mạsokknh đpseyếkhzfn tìjfqcnh trạsokkng biếkhzfn tháiwkci. Giang Trầmfgrn trốxaxpn nhưmtgs thếkhzfehico, phảsokkng phấjjoat đpseylclnu trốxaxpn khôkevhng thoáiwkct tầmfgrm bắqnetn củucqwa đpseyxaxpi phưmtgsơpdpwng.

Ngay trong nháiwkcy mắqnett thâaamjn hìjfqcnh Giang Trầmfgrn lạsokki lầmfgrn nữlztra di đpseyrwyxng, lãucqwo Nhịehic đpseyãucqwkevhng lêjhkqn, hung hărcieng mộrwyxt kiếkhzfm, đpseyâaamjm vềlcln phầmfgrn bụiwkcng Giang Trầmfgrn.

- Tiểsfvlu tửoyuq, nhậrwyxn lấjjoay cáiwkci chếkhzft!

Mộrwyxt tiếkhzfng cưmtgssfvli dữlztr tợahsqn, Kiếkhzfm Thếkhzf quỷlcln dịehic củucqwa lãucqwo Nhịehiciwkct thủucqw đpseyrwyxt nhiêjhkqn biếkhzfn đpseyfjadi.

Lạsokki làehic mộrwyxt kiếkhzfm, đpseyâaamjm tớnpoji sưmtgssfvln phảsokki củucqwa Giang Trầmfgrn!

ucqwo Nhịehiciwkct thủucqwehicy, am hiểsfvlu nhấjjoat làehic cậrwyxn thâaamjn chélfulm giếkhzft, kiếkhzfm kỹczkw trong tay, rõrprsehicng cho thấjjoay từsokk đpseyrwyxc xàehickevhng kíslwzch nhậrwyxn đpseyưmtgsahsqc châaamjn lýjjoa kiếkhzfm pháiwkcp.

Mỗhqiyi mộrwyxt kiếkhzfm, cũgvking nhưmtgs đpseyrwyxc xàehickevhng kíslwzch, chuẩcgtan xáiwkcc, xảsokko tráiwkc, hung áiwkcc!

Nếkhzfu nhưmtgsehic chíslwznh diệycdbn đpseyxaxpi kháiwkcng, Giang Trầmfgrn tựsokk hỏxaxpi 《 Thưmtgsơpdpwng Hảsokki Nghịehicch Lưmtgsu Đnpuuao 》 hoàehicn toàehicn cóqexl thểsfvl đpseyehicch nổfjadi kiếkhzfm kỹczkw xảsokko tráiwkcehicy.

Thếkhzf nhưmtgsng màehic, đpseyxaxpi phưmtgsơpdpwng cóqexl hai ngưmtgssfvli, cậrwyxn thâaamjn chélfulm giếkhzft nhìjfqcn nhưmtgs hung hãucqwn, kỳsqbe thậrwyxt cũgvking khôkevhng quáiwkc đpseyáiwkcng làehicjfqc ngărcien chặqexln Giang Trầmfgrn hắqnetn. Chíslwznh thứpezsc uy hiếkhzfp tríslwz mạsokkng, làehicmtgssfvli mộrwyxt mạsokkch Châaamjn khíslwz đpseysokki sưmtgs kia!


- Tổfjad hợahsqp sáiwkct thủucqw thậrwyxt đpseyáiwkcng sợahsq! Nếkhzfu nhưmtgs ta cùnudang ngưmtgssfvli nàehicy dâaamjy dưmtgsa, hẳnudan phảsokki chếkhzft khôkevhng thểsfvl nghi ngờsfvl. Mũgvkii têjhkqn kia côkevhng kíslwzch, tuyệycdbt đpseyxaxpi cóqexl thểsfvlehici ta đpseyếkhzfn chếkhzft!

ehicm sao bâaamjy giờsfvl?

Giang Trầmfgrn khôkevhng cóqexl đpseyưmtgssfvlng lui, cũgvking khôkevhng cóqexl thờsfvli gian suy nghĩoyuq, trong đpseyiệycdbn quang hỏxaxpa thạsokkch, trong đpseymfgru hắqnetn hiệycdbn lêjhkqn mộrwyxt ýjjoa niệycdbm cựsokkc kỳsqbe lớnpojn mậrwyxt, thậrwyxm chíslwzehic mạsokko hiểsfvlm.

kevh danh bảsokko đpseyao trong tay thẳnudang tắqnetp bổfjad ra!

- Xem đpseyao… Pháiwkcch Lãucqwng nhấjjoat thứpezsc!

Chíslwzn mạsokkch châaamjn khíslwzlfulo mộrwyxt đpseyao Thưmtgsơpdpwng Hảsokki ngưmtgsahsqc dòbtzeng, trựsokkc tiếkhzfp chélfulm vềlcln phíslwza sáiwkct thủucqwucqwo Nhịehic kia.

Dốxaxpc hếkhzft sứpezsc đpseyáiwkcnh ra Thưmtgsơpdpwng Hảsokki Nghịehicch Lưmtgsu Đnpuuao, vậrwyxn dụiwkcng đpseyao kỹczkw đpseyếkhzfn mứpezsc tậrwyxn cùnudang!

Mộrwyxt đpseyao nàehicy chấjjoat pháiwkcc tựsokk nhiêjhkqn, nhưmtgsng lạsokki đpseysfvl cho kiếkhzfm kỹczkw xảsokko tráiwkc củucqwa sáiwkct thủucqwucqwo Nhịehic kia lậrwyxp tứpezsc trìjfqc trệycdb!

- Đnpuui!

Giang Trầmfgrn mộrwyxt đpseyao bứpezsc lui sáiwkct thủucqwucqwo Nhịehic, quay ngưmtgssfvli liềlclnn đpseyi, khôkevhng cóqexl dừsokkng lạsokki mộrwyxt láiwkct.

iwkct thủucqwucqwo Nhịehic thấjjoay thếkhzf, khôkevhng khỏxaxpi đpseysokki hỉfjad, Giang Trầmfgrn nàehicy rốxaxpt cuộrwyxc làehic chưmtgsa đpseyucqw kinh nghiệycdbm a. Hắqnetn cũgvking biếkhzft, Giang Trầmfgrn khôkevhng ham chiếkhzfn, làehic e ngạsokki lãucqwo Đnpuusokki côkevhng kíslwzch.

Thếkhzf nhưmtgsng màehic, Giang Trầmfgrn xoay ngưmtgssfvli rờsfvli đpseyi nhưmtgs vậrwyxy, chẳnudang kháiwkcc gìjfqcehic đpseyem phíslwza sau lưmtgsng báiwkcn cho hắqnetn!

- Tiểsfvlu tửoyuq, cáiwkci nàehicy làehic muốxaxpn chếkhzft!


iwkct thủucqwucqwo Nhịehic quấjjoay kiếkhzfm khíslwz, mộrwyxt kiếkhzfm lărcieng lệycdb áiwkcc liệycdbt, nhưmtgs đpseyrwyxc xàehic cắqnetn tớnpoji sau lưmtgsng Giang Trầmfgrn!

- Chếkhzft cho ta!

Đnpuurwyx cong xảsokko tráiwkc, châaamjn khíslwz đpseyáiwkcng sợahsq, lạsokki lầmfgrn nữlztra đpseyáiwkcnh trúusozng phíslwza sau lưmtgsng Giang Trầmfgrn!

Thâaamjn thểsfvl Giang Trầmfgrn lảsokko đpseysokko mộrwyxt cáiwkci, hưmtgsnpojng phíslwza trưmtgsnpojc phóqexlng đpseyi, cơpdpw hồjfqc bịehic châaamjn khíslwzmtgssfvlng đpseysokki kia xôkevhng sắqnetp ngấjjoat. Cũgvking may tốxaxpc đpseyrwyx củucqwa hắqnetn tărcieng lêjhkqn tớnpoji cựsokkc hạsokkn, tưmtgs thếkhzfkevhng vềlcln phíslwza trưmtgsnpojc, cũgvking cóqexl chúusozt hóqexla giảsokki kiếkhzfm uy.

- Lãucqwo Đnpuusokki, ta đpseyáiwkcnh trúusozng hắqnetn rồjfqci! Tiểsfvlu tửoyuqehicy, hẳnudan phảsokki chếkhzft!

iwkct thủucqwucqwo Nhịehic lớnpojn tiếkhzfng nóqexli, ngay thờsfvli khắqnetc hắqnetn đpseyqnetc ýjjoa, trưmtgsnpojc mắqnett lạsokki hiệycdbn lêjhkqn mộrwyxt đpseysokko áiwkcnh sáiwkcng âaamjm u, trong đpseymfgru đpseyrwyxt nhiêjhkqn hiệycdbn lêjhkqn mộrwyxt ýjjoa niệycdbm đpseyáiwkcng sợahsq.

Chỉfjadehic, khoảsokkng cáiwkcch gầmfgrn, tốxaxpc đpseyrwyx quáiwkc nhanh, đpseysfvl cho hắqnetn khôkevhng kịehicp làehicm bấjjoat kỳsqbe phảsokkn ứpezsng nàehico.

Phốxaxpc!

Trong nháiwkcy mắqnett, áiwkcnh sáiwkcng kia đpseyãucqw chạsokkm vàehico cổfjad họpseyng củucqwa hắqnetn!

Trọpseyng Vũgvki Phi Đnpuuao!

Giang Trầmfgrn liềlclnu mạsokkng ărcien hắqnetn mộrwyxt kiếkhzfm, vìjfqc chíslwznh làehic mộrwyxt kíslwzch hồjfqci mãucqw thưmtgsơpdpwng nàehicy!

Mộrwyxt kíslwzch nàehicy, tuy khôkevhng phảsokki côkevhng kíslwzch huyềlclnn ảsokko củucqwa《 Toáiwkci Nguyệycdbt Phi Đnpuuao 》, nhưmtgsng lạsokki làehickevhng kíslwzch trụiwkc cộrwyxt, uy lựsokkc kinh ngưmtgssfvli, vưmtgsahsqt cấjjoap sáiwkct nhâaamjn, đpseysfvl cho ngưmtgssfvli khóqexlbtzeng phòbtzeng bịehic!

Khôkevhng thểsfvl khôkevhng nóqexli, Giang Trầmfgrn đpseyi hiểsfvlm chiêjhkqu nàehicy, cũgvking làehic lựsokka chọpseyn bấjjoat đpseyqnetc dĩoyuq.

Mộrwyxt kíslwzch nàehicy, phảsokki làehic ngưmtgssfvli can đpseysokkm, chấjjoap hàehicnh kiêjhkqn quyếkhzft, nărcieng lựsokkc nắqnetm chắqnetc cơpdpw hộrwyxi tỉfjad mỉfjad, kỹczkwrcieng phi đpseyao chuẩcgtan xáiwkcc khôkevhng sai!

Mộrwyxt đpseyao hoàehicn mỹczkw, kếkhzft thúusozc hoàehicn mỹczkw.

Đnpuuôkevhi mắqnett sáiwkct thủucqwucqwo Nhịehic kia lồjfqci ra, áiwkcnh mắqnett nhưmtgsiwkc chếkhzft trừsokkng lớnpojn, mặqexlt mũgvkii tràehicn đpseymfgry khôkevhng thểsfvlmtgsiwkcng tưmtgsahsqng nổfjadi, che cổfjad họpseyng, pháiwkct ra "Ồmusdjfqcjfqc", rốxaxpt cuộrwyxc nóqexli khôkevhng nêjhkqn lờsfvli.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.