Độc Tôn Tam Giới

Chương 14 : Khiếp sợ Dược Sư Điện

    trước sau   
- Đlbasan phưaojvơuyycng cókyeb thểndab xem, nhưaojvng chỉfzwq sợlbaseknac ngưaojvơuyyci xem khôsijpng hiểndabu. Màbfyn thôsijpi, cho cáeknac ngưaojvơuyyci nhìcpekn xem đovoxi, dùnfnp sao pháeknap môsijpn luyệsjjln chếkegezuml trong tay chúylgfng ta, mấvywty vịndabaojvlbasc tàbfyni trọsijpng yếkegeu, ta cũfglong khôsijpng cókyeb viếkeget lêydrmn. Ngưaojvơuyyci muốmudjn xem liềbxkbn nhìcpekn xem, muốmudjn họsijpc trộhpexm, cáeknai kia khôsijpng cầraqbn ôsijpm ýhaon nghĩxfag.

Giang Chíicfvnh rấvywtt hàbfyno phókyebng vung tờndab đovoxơuyycn ra, khẩgdgku khíicfvbfynng mâhaony trôsijpi nưaojvrscuc chảzuciy, mộhpext bộhpexqrfxn thỏkyeba. Hiểndabn nhiêydrmn, hắqjtgn đovoxãqxzh hoàbfynn toàbfynn tiếkegen vàbfyno trạvywtng tháeknai. Đlbasmudji mặyduwt cao tầraqbng củicfva Dưaojvlbasc Sưaojv Đlbasiệsjjln, cũfglong rấvywtt thàbfynnh thạvywto.

Tam Đlbasiệsjjln Chủicfv tiếkegep nhậpgxbn đovoxan phưaojvơuyycng, liếkegec qua, lôsijpng màbfyny cókyeb chúylgft nhíicfvu mộhpext cáeknai. Cáeknai đovoxan phưaojvơuyycng nàbfyny đovoxiểndabm nàbfyno giốmudjng đovoxan phưaojvơuyycng Thưaojvlbasng Cổqrfx thấvywtt truyềbxkbn gìcpek a?

Trang giấvywty bìcpeknh thưaojvndabng, kiểndabu chữdupr rấvywtt bìcpeknh thưaojvndabng, cho hắqjtgn ấvywtn tưaojvlbasng đovoxraqbu tiêydrmn làbfyn lừupmoa đovoxzucio.

Ngưaojvơuyyci muốmudjn nháeknai Thưaojvlbasng Cổqrfx đovoxan phưaojvơuyycng, tốmudjt xấvywtu cũfglong tìcpekm trang giấvywty phong cáeknach cổqrfxaojva a, ghi mấvywty cáeknai kiểndabu chữdupr tiêydrmn phong đovoxvywto cốmudjt mộhpext chúylgft a?

eknai nàbfyny tíicfvnh toáeknan cáeknai gìcpek?


bfynm giảzucifglong khôsijpng cókyeb thàbfynnh ýhaon nhưaojv vậpgxby? Chẳvxling lẽuqjq muốmudjn dựraqba vàbfyno mộhpext khốmudji Đlbasydrmu Long Kim Bàbfyni đovoxếkegen gõuppvaojvlbasc Sưaojv Đlbasiệsjjln sao?

Hai vịndab trưaojvzumlng lãqxzho kháeknac cũfglong lầraqbn lưaojvlbast nhìcpekn đovoxan phưaojvơuyycng, sắqjtgc mặyduwt đovoxbxkbu thậpgxbp phầraqbn cổqrfx quáeknai, nhìcpekn lẫkfhrn nhau, đovoxbxkbu cókyeb thểndab từupmo trong áeknanh mắqjtgt đovoxmudji phưaojvơuyycng chứgsoyng kiếkegen hai chữdupr "lừupmoa đovoxzucio".

Tam Đlbasiệsjjln Chủicfv lạvywti cầraqbm tờndab đovoxơuyycn, nhìcpekn mộhpext chúylgft, khẽuqjq chau màbfyny:

- Thầraqbn Túylgf Tạvywto Hókyeba Đlbasan, cáeknai têydrmn nàbfyny, thậpgxbt đovoxúylgfng làbfyn chưaojva từupmong nghe qua.

- Thưaojvlbasng Cổqrfx đovoxan phưaojvơuyycng, ngưaojvơuyyci chưaojva từupmong nghe qua đovoxâhaony khôsijpng phảzucii rấvywtt bìcpeknh thưaojvndabng sao? Ngưaojvơuyyci nghe qua, cáeknai kia còbtjln cókyeb thểndab gọsijpi Thưaojvlbasng Cổqrfx đovoxan phưaojvơuyycng sao?

Giang Chíicfvnh lạvywtnh nhạvywtt nhấvywtp mộhpext miếkegeng tràbfyn.

Thuậpgxbn tay đovoxem chéqxzhn tràbfyn đovoxndab xuốmudjng nókyebi:

- Đlbasan phưaojvơuyycng cáeknac ngưaojvơuyyci cũfglong xem qua rôsijp̀i, cáeknac ngưaojvơuyyci khôsijpng nhìcpekn đovoxưaojvlbasc hàbfynng, nhưaojvng sẽuqjqkyeb ngưaojvndabi biếkeget hàbfynng. Chúylgfng ta biếkeget rõuppvhaonm tưaojv củicfva cáeknac ngưaojvơuyyci, đovoxơuyycn giảzucin làbfyn cảzucim thấvywty trang giấvywty nàbfyny cùnfnpng kiểndabu chữdupr thoạvywtt nhìcpekn quáeknanfnpy ýhaon, làbfyn đovoxcoix giảzuci. Màbfyn thôsijpi, hạvywt trùnfnpng khôsijpng thểndab Ngữdupruczfng. Nếkegeu nhưaojveknac ngưaojvơuyyci hiểndabu, khôsijpng cầraqbn ta nókyebi; nếkegeu nhưaojv khôsijpng hiểndabu, ta nókyebi toạvywtc trờndabi cũfglong khôsijpng dùnfnpng đovoxưaojvlbasc. Khôsijpng nhọsijpc phiềbxkbn cáeknac ngưaojvơuyyci, cáeknao từupmo.

Giang Chíicfvnh nókyebi rấvywtt tiêydrmu sáeknai, trong nộhpexi tâhaonm lạvywti bồcoixn chồcoixn. Đlbasâhaony làbfyn mộhpext chiêydrmu cuốmudji cùnfnpng rôsijp̀i. Lạvywtt mềbxkbm buộhpexc chặyduwt, cốmudj ýhaon trang thâhaonm trầraqbm, trang tiêydrmu sáeknai.

Nhưaojv nếkegeu nhưaojv đovoxmudji phưaojvơuyycng khôsijpng hiểndabu, vậpgxby hắqjtgn thậpgxbt sựraqbbfyn khôsijpng cókyebeknach nàbfyno.

- Ai, hi vọsijpng Thầraqbn Nôsijpng Đlbasưaojvndabng, Đlbasan Vưaojvơuyycng Uyểndabn cókyeb ngưaojvndabi cókyeb thểndab biếkeget hàbfynng. Cũfglong đovoxupmong cảzuciaojvơuyycng đovoxôsijp lớrscun nhưaojv vậpgxby, đovoxan dưaojvlbasc giớrscui tàbfyni tríicfvcpeknh thưaojvndabng đovoxi đovoxraqby đovoxvywtt, có thêydrm̉ tuệsjjl nhãqxzhn thứgsoyc châhaonu, mộhpext cáeknai cũfglong khôsijpng cókyeb a.

Vẻbebi mặyduwt Giang Chíicfvnh hếkeget hứgsoyng thúylgf, thảzucin nhiêydrmn đovoxgsoyng lêydrmn, muốmudjn đovoxi ra ngoàbfyni.

Tam Đlbasiệsjjln Chủicfv thấvywty hắqjtgn cao thâhaonm mạvywtt trắqjtgc, tiêydrmu sáeknai khôsijpng hiểndabu, trong nộhpexi tâhaonm cũfglong cókyeb chúylgft íicfvt nắqjtgm lấvywty bấvywtt đovoxndabnh. Đlbasmudji phưaojvơuyycng đovoxi nhưaojv vậpgxby, Dưaojvlbasc Sưaojv Đlbasiệsjjln bọsijpn hắqjtgn cũfglong khôsijpng cókyeb đovoxndaba phưaojvơuyycng thấvywtt lễuppvcpeksijp̀i. Theo lýhaon thuyếkeget bọsijpn hắqjtgn có lẽ vui sưaojvrscung tiễuppvn kháeknach mớrscui đovoxúylgfng.


Thếkege nhưaojvng màbfyn Tam Đlbasiệsjjln Chủicfv cảzucim giáeknac, cứgsoy nhưaojv vậpgxby đovoxndab cho hắqjtgn đovoxi rôsijp̀i, tựraqba hồcoixkyeb chút tổqrfxn thấvywtt.

Ma xui quỷuqjq khiếkegen, Tam Đlbasiệsjjln Chủicfvydrmu lêydrmn:

- Tiêydrmn sinh dừupmong bưaojvrscuc, Đlbasvywti Đlbasiệsjjln Chủicfvnfnpng Nhịndab Đlbasiệsjjln Chủicfv íicfvt ngàbfyny nữdupra sẽuqjq trởzuml lạvywti. Cáeknai đovoxan phưaojvơuyycng nàbfyny ta khôsijpng nhìcpekn đovoxưaojvlbasc hàbfynng, nhưaojvng bọsijpn hắqjtgn. . .

- Màbfyn thôsijpi màbfyn thôsijpi, cơuyyc hộhpexi khôsijpng chờndab ngưaojvndabi. Hôsijpm nay đovoxếkegen Dưaojvlbasc Sưaojv Đlbasiệsjjln, cũfglong coi nhưaojv xong. Chúylgfng ta khôsijpng cókyeb thờndabi gian chờndab ngưaojvơuyyci mấvywty ngàbfyny. Khôsijpng thểndabaojvzumlng đovoxưaojvlbasc, Dưaojvlbasc Sưaojv đovoxiệsjjln lớrscun nhưaojv vậpgxby, lạvywti khôsijpng cókyeb ngưaojvndabi biếkeget hàbfynng, đovoxáeknang tiếkegec đovoxáeknang tiếkegec.

Giang Chíicfvnh lấvywty lui làbfynm tiếkegen, tiếkegen thêydrmm mộhpext bưaojvrscuc lạvywtt mềbxkbm buộhpexc chặyduwt.

Tam Đlbasiệsjjln Chủicfvnfnpng hai trưaojvzumlng lãqxzho khôsijpng phảzucin báeknac đovoxưaojvlbasc, đovoxang đovoxndabnh vui sưaojvrscung tiễuppvn kháeknach. Bỗppqbng nhiêydrmn mộhpext tiếkegeng hừupmo lạvywtnh xuyêydrmn thấvywtu cửuczfa hiêydrmn, mộhpext thanh âhaonm lạvywtnh lùnfnpng truyềbxkbn tớrscui:

- Cáeknai đovoxan phưaojvơuyycng gìcpek? Tựraqb biêydrmn tựraqb diễuppvn, lấvywty tớrscui lãqxzho phu nhìcpekn xem.

Giang Chíicfvnh giậpgxbt mìcpeknh, đovoxang muốmudjn mởzuml miệsjjlng, Tam Đlbasiệsjjln Chủicfv kia cưaojvndabi nókyebi:

- Làbfyn Thuấvywtn lãqxzho lêydrmn tiếkegeng. Thuấvywtn lãqxzho làbfyn kháeknach khanh củicfva chúylgfng ta, Tháeknai Đlbasgdgku đovoxan dưaojvlbasc giớrscui. Ngay cảzuci Đlbasvywti Đlbasiệsjjln Chủicfvfglong phảzucii lễuppvicfvnh ba phầraqbn.

- Kháeknach khanh có thêydrm̉ làbfynm chủicfv sao?

Giang Chíicfvnh lỗppqbfgloi chỉfzwqydrmn trờndabi.

- Nếkegeu Thuấvywtn lãqxzho xem xéqxzht qua, Dưaojvlbasc Sưaojv Đlbasiệsjjln chúylgfng ta tin đovoxưaojvlbasc.

Mộhpext kháeknach khanh, thậpgxbm chíicfvkyeb uy vọsijpng lớrscun nhưaojv vậpgxby? Đlbasâhaony làbfyn kháeknach khanh gìcpek a? Trong nộhpexi tâhaonm Giang Chíicfvnh cảzucim thấvywty kỳxfag quáeknai, bấvywtt quáeknaeknai nàbfyny lạvywti khôsijpng phảzucii sựraqbcpeknh hắqjtgn muốmudjn quan tâhaonm.


Đlbasan phưaojvơuyycng đovoxưaojvlbasc đovoxưaojva tớrscui, trong mộhpext gian phòbtjlng kháeknac, mộhpext lãqxzho đovoxraqbu râhaonu tókyebc bạvywtc trắqjtgng, đovoxvywto cốmudjt tiêydrmn phong, tiếkegep nhậpgxbn đovoxan phưaojvơuyycng, liếkegec qua, ấvywtn tưaojvlbasng đovoxraqbu tiêydrmn cũfglong nhưaojv bọsijpn ngưaojvndabi Tam Đlbasiệsjjln Chủicfv, bấvywtt quáekna sau đovoxókyebsijpng màbfyny hắqjtgn nhíicfvu lạvywti, chỉfzwq chốmudjc láeknat sau, cảzuci ngưaojvndabi lâhaonm vàbfyno suy nghĩxfaghaonu xa.

Đlbasãqxzh qua hồcoixi lâhaonu, lôsijpng màbfyny củicfva Thuấvywtn lãqxzho càbfynng nhăuczfn càbfynng sâhaonu, thìcpek thàbfyno tựraqbkyebi:

- Trêydrmn thếkege giớrscui, vâhaoṇy mà thựraqbc sựraqbkyeb đovoxan phưaojvơuyycng nhưaojv thếkege? Lãqxzho đovoxraqbu ta lăuczfn lộhpexn đovoxan dưaojvlbasc giớrscui hai trăuczfm năuczfm, chẳvxling lẽuqjq thậpgxbt sựraqbsijp lậpgxbu quảzuciuczfn?

Bỗppqbng nhiêydrmn, Thuấvywtn lãqxzho nàbfyny đovoxgsoyng lêydrmn, đovoxgdgky cửuczfa đovoxi vàbfyno mộhpext hoa viêydrmn ởzuml sau phòbtjlng. Trong hoa viêydrmn, cókyeb mộhpext thiếkegeu nữdupr mặyduwc lụlbasa mỏkyebng màbfynu xanh nhạvywtt, đovoxgsoyng trong rừupmong trúylgfc xanh biếkegec, đovoxang cho mấvywty con chim tưaojvrscuc ăuczfn. Sáeknang sớrscum cókyeb mộhpext tầraqbng sưaojvơuyycng mùnfnpuyyci mỏkyebng bao phủicfv, phụlbas trợlbas da thịndabt tuyếkeget trắqjtgng củicfva nàbfynng nhưaojvaojvơuyycng chi bạvywtch ngọsijpc.

- Hoàbfynng Nhi.

Thuấvywtn lãqxzho kêydrmu mộhpext tiếkegeng.

sijpeknai kia xoay ngưaojvndabi lạvywti, dung mạvywto tuyệsjjlt mỹgsoy nhưaojv giókyebeknat ngâhaonn nguyệsjjlt, mêydrmnh môsijpng tuyếkeget trắqjtgng, xinh đovoxhpexp tuyệsjjlt trầraqbn. Giữdupra lôsijpng màbfyny củicfva thiếkegeu nữduprkyebbfyni phầraqbn ưaojvu sầraqbu nhàbfynn nhạvywtt, làbfynm cho vẻbebi đovoxhpexp tuyệsjjlt mỹgsoy củicfva nàbfynng, nhiềbxkbu hơuyycn tíicfv đovoxau khổqrfx chi ýhaon.

Nhưaojvng nhâhaonn gian tuyệsjjlt sắqjtgc nhưaojv thếkege, quảzuci nhiêydrmn làbfyn khôsijpng thua tiêydrmn tửuczf trêydrmn trờndabi rôsijp̀i.

- Thuấvywtn lãqxzho, cókyeb chuyệsjjln gìcpek sao?

Thuấvywtn lãqxzho cưaojvndabi nókyebi:

- Vừupmoa rồcoixi ta lấvywty đovoxếkegen mộhpext đovoxan phưaojvơuyycng, cókyeb chúylgft khôsijpng chắqjtgc, nhờndab Hoàbfynng Nhi ngưaojvơuyyci nhìcpekn mộhpext chúylgft?

sijpeknai kia nhẹhpex nhẹhpexaojvndabi cưaojvndabi, nụlbasaojvndabi nàbfyny, lôsijpng màbfyny giãqxzhn ra, mâhaony đovoxen táeknan đovoxi, tăuczfng thêydrmm vàbfyni phầraqbn linh đovoxhpexng.

- Thuấvywtn lãqxzho khôsijpng chắqjtgc, chỉfzwq sợlbas Hoàbfynng Nhi cũfglong khôsijpng đovoxưaojvlbasc. Ta nhìcpekn thửuczf xem.


Tiếkegep nhậpgxbn đovoxan phưaojvơuyycng, Hoàbfynng Nhi lạvywti khôsijpng đovoxndab ýhaon trang giấvywty cùnfnpng kiểndabu chữdupr, màbfyncpekm lòbtjlng khôsijpng đovoxưaojvlbasc thấvywtp giọsijpng hôsijp:

- Thầraqbn Túylgf Tạvywto Hókyeba Đlbasan? Đlbasâhaony làbfyn đovoxan danh Thưaojvlbasng Cổqrfx a.

bfynng xem phíicfva dưaojvrscui, biểndabu lộhpex củicfva Hoàbfynng Nhi càbfynng giậpgxbt mìcpeknh, cuốmudji cùnfnpng, nàbfynng đovoxem đovoxan phưaojvơuyycng nhìcpekn lạvywti mộhpext lầraqbn từupmo đovoxraqbu tớrscui đovoxsijpi:

- Cáeknai đovoxan phưaojvơuyycng nàbfyny ta từupmong ởzuml trong mộhpext bộhpex đovoxiểndabn tịndabch trâhaonn quýhaon xem qua, nhưaojvng khôsijpng đovoxưaojvlbasc đovoxraqby đovoxicfv. Bấvywtt quáeknabfyni liệsjjlu trong đovoxókyeb, cùnfnpng tàbfyni liệsjjlu trong đovoxan phưaojvơuyycng nàbfyny, lạvywti đovoxcoixng dạvywtng khôsijpng kéqxzhm. Tàbfyni liệsjjlu trong đovoxiểndabn tịndabch, còbtjln khôsijpng đovoxraqby đovoxicfv bằicfvng đovoxan phưaojvơuyycng nàbfyny a.

Thuấvywtn lãqxzho giậpgxbt mìcpeknh:

- Nókyebi nhưaojv vậpgxby, đovoxan phưaojvơuyycng Thầraqbn Túylgf Tạvywto Hókyeba Đlbasan nàbfyny, làbfyn thậpgxbt sựraqb?

- Thậpgxbt hay giảzuci, Hoàbfynng Nhi chưaojva từupmong thấvywty qua đovoxan phưaojvơuyycng nguyêydrmn vẹhpexn. Nhưaojvng chiếkegeu suy đovoxeknan, táeknam chíicfvn phầraqbn mưaojvndabi làbfyn thậpgxbt. Thuấvywtn lãqxzho, cáeknai đovoxan phưaojvơuyycng nàbfyny từupmo đovoxâhaonu đovoxưaojvlbasc đovoxếkegen?

Biểndabu lộhpex củicfva Thuấvywtn lãqxzho thoáeknang cáeknai sinh đovoxhpexng, hai mắqjtgt đovoxhpext nhiêydrmn sinh ra rấvywtt nhiềbxkbu hàbfyno quang, bấvywtt quáekna tựraqba hồcoix nghĩxfag tớrscui chuyệsjjln thưaojvơuyycng tâhaonm gìcpek, hàbfyno quang trong mắqjtgt lạvywti từupmo từupmo thu lạvywti.

- Ai, Thầraqbn Túylgf Tạvywto Hókyeba Đlbasan nàbfyny, dùnfnp thậpgxbt sựraqb, cũfglong chỉfzwqbfyn Tháeknanh Dưaojvlbasc chữdupra thưaojvơuyycng cốmudjt nhụlbasc. Đlbasmudji vớrscui bệsjjlnh củicfva Hoàbfynng Nhi ngưaojvơuyyci, khôsijpng hềbxkbkyeb trợlbas giúylgfp a.

Vừupmoa nókyebi nhưaojv vậpgxby, tinh thầraqbn củicfva Thuấvywtn lãqxzho lậpgxbp tứgsoyc giảzucim nhiềbxkbu.

Ngưaojvlbasc lạvywti làbfyn Hoàbfynng Nhi kia lạvywti mỉfzwqm cưaojvndabi:

- Thuấvywtn lãqxzho, mệsjjlnh do thiêydrmn đovoxndabnh, khôsijpng thểndabaojvmudjng cầraqbu, hếkeget thảzuciy tùnfnpy duyêydrmn a.

. . .

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.