Độc Tôn Tam Giới

Chương 139 : Đột nhiên bị ám toán 2

    trước sau   
Giang Trầfjcvn nàjtkfo biếckoqt đthddâukdku rằsntbng, bốvqdcn sátqsyt thủycbojtkfy, đthddmzbuu làjtkf Long Đotowsntbng Hầfjcvu hao sốvqdc tiềmzbun lớkumhn thuêlebd. Bọqhxpn hắnrlgn sớkumhm đthddãkbma tậotowp trung vàjtkfo bốvqdcn chưoamm hầfjcvu truyềmzbun nhâukdkn làjtkfm mụvomgc tiêlebdu, ởthdd ngàjtkfy đthddfjcvu tiêlebdn xuấfjcvt phátqsyt, liềmzbun âukdkm thầfjcvm tiêlebdu diệlyuqt bốvqdcn chưoamm hầfjcvu truyềmzbun nhâukdkn nàjtkfy, sau đthddónppk bọqhxpn hắnrlgn ngụvomgy trang thàjtkfnh bốvqdcn chưoamm hầfjcvu truyềmzbun nhâukdkn kia, tràjtkf trộtsvvn vàjtkfo vônikb tậotown đthddquhfa quậotowt.

jtkf hếckoqt thảmmqny chuyệlyuqn nàjtkfy, đthddmzbuu làjtkf Long Đotowsntbng Hầfjcvu an bàjtkfi, làjtkf thủycbokbmat củycboa Long Đotowsntbng Hầfjcvu!

Vốvqdcn, bọqhxpn hắnrlgn lợfpqii dụvomgng mộtsvvt íxacot thủycbo đthddoạtigwn đthddqhxpc thùnlua, phốvqdci hợfpqip Long gia huynh muộtsvvi, đthddem kiếckoqm đthddiểiijyu ởthdd tầfjcvng khônikbng gian thứfbcv nhấfjcvt cùnluang tầfjcvng thứfbcv hai, đthddmzbuu hấfjcvp dẫthddn đthddếckoqn tầfjcvng khônikbng gian thứfbcv ba.

Chíxaconh làjtkftrmp dụvomg dỗquhf Giang Trầfjcvn đthddếckoqn tầfjcvng thứfbcv ba, cũcpazng chíxaconh làjtkf đthddquhfa phưoammơdltwng bọqhxpn họqhxp bốvqdc cụvomgc.

Tiếckoqc rằsntbng năfjcvng lựotowc săfjcvn giếckoqt củycboa Giang Trầfjcvn cao siêlebdu, mặqhxpc dùnlua bọqhxpn hắnrlgn dùnluang nhữwchdng thủycbo đthddoạtigwn nàjtkfy, Giang Trầfjcvn vẫthddn săfjcvn giếckoqt đthddưoammfpqic đthddfjcvy đthddycbo Thanh Linh Châukdku.

Thậotowm chíxaco, Giang Trầfjcvn còxiuon khônikbng cầfjcvn tiếckoqn vàjtkfo nơdltwi bọqhxpn hắnrlgn bốvqdc cụvomgc, cũcpazng cónppk thểiijy sớkumhm hoàjtkfn thàjtkfnh nhiệlyuqm vụvomg ly khai.


Cho nêlebdn, bọqhxpn hắnrlgn bắnrlgt đthddfjcvu chấfjcvp hàjtkfnh kếckoq hoạtigwch hai, làjtkf giảmmqn trang Tuyêlebdn Bàjtkfn tửtrmpnluang Hồfput Khâukdku Nhạtigwc, ýqzkf đthddquhfnh diễmzbun khổqzkf nhụvomgc kếckoq, thừlxxha dịquhfp Giang Trầfjcvn xem xéukdkt thưoammơdltwng thếckoq cho Tuyêlebdn Bàjtkfn tửtrmp, khởthddi xưoammkumhng tậotowp kíxacoch bấfjcvt ngờlfmw.

Chỉwchdjtkf, bọqhxpn hắnrlgn tuyệlyuqt đthddvqdci khônikbng thểiijyoammthddng đthddưoammfpqic, vâukdḳy mà Giang Trầfjcvn có thêlebd̉ xem thấfjcvu bọqhxpn hắnrlgn! Đotowâukdky cũcpazng làjtkf ngoàjtkfi dựotow liệlyuqu củycboa bọqhxpn họqhxp.

Phảmmqni biếckoqt rằsntbng, sátqsyt thủycbo Truy Mệlyuqnh Áthddm Mônikbn bọqhxpn hắnrlgn, mỗquhfi mộtsvvt cái đthddmzbuu làjtkf cao thủycbo dịquhfch dung, cho dùnlua dịquhfch dung nhâukdkn vậotowt mậotowp mạtigwp nhưoamm Tuyêlebdn Bàjtkfn tửtrmp, cũcpazng làjtkf rấfjcvt sốvqdcng đthddtsvvng.

Kỳlyuq thậotowt, ngay từlxxh đthddfjcvu Giang Trầfjcvn căfjcvn bảmmqnn khônikbng cónppk hoàjtkfi nghi đthddâukdky làjtkf mộtsvvt cátqsyi bẫthddy.

Thờlfmwi đthddiểiijym Âcoddu Dưoammơdltwng Bìtrmpnh giảmmqn dẫthddn đthddưoammlfmwng, Giang Trầfjcvn chỉwchddltwi cảmmqnm thấfjcvy cónppk chúkbmat kỳlyuq quátqsyi, Âcoddu Dưoammơdltwng Bìtrmpnh nàjtkfy chỉwchdjtkftqsyu mạtigwch châukdkn khíxaco, vâukdḳy mà cónppk thểiijy đthdduổqzkfi kịquhfp bônikḅ pháp củycboa Giang Trầfjcvn hắnrlgn.

Đotowiểiijym kỳlyuq quátqsyi nàjtkfy, ởthdd trong nộtsvvi tâukdkm Giang Trầfjcvn đthddiijy lạtigwi mộtsvvt chúkbmat phiềmzbun phứfbcvc khónppk chịquhfu, lạtigwi khônikbng đthddiijy cho Giang Trầfjcvn sinh ra hoàjtkfi nghi.

Chíxaconh thứfbcvc đthddiijy cho Giang Trầfjcvn phátqsyt hiệlyuqn sơdltw hởthdd, làjtkf Tuyêlebdn Bàjtkfn tửtrmp giảmmqnnppki mộtsvvt câukdku, hắnrlgn tựotowoammng sátqsyu mạtigwch châukdkn khíxaco.

Phảmmqni biếckoqt rằsntbng, trưoammkumhc khi tiếckoqn vàjtkfo đthddquhfa quậotowt, Tuyêlebdn Bàjtkfn tửtrmpxiuon cao hứfbcvng bừlxxhng bừlxxhng đthddếckoqn nónppki cho Giang Trầfjcvn, hắnrlgn đthddtsvvt phátqsy đthddếckoqn bảmmqny mạtigwch châukdkn khíxaco.

Chuyệlyuqn nàjtkfy, Giang Trầfjcvn kýqzkffbcvc hãkbmay còxiuon mớkumhi mẻlyuq.

Chỉwchdjtkf, sựotowtrmpnh đthddtsvvt phátqsyjtkfy, phátqsyt sinh ởthdd đthddêlebdm trưoammkumhc tiếckoqn vàjtkfo đthddquhfa quậotowt, Tuyêlebdn Bàjtkfn tửtrmp giảmmqn lạtigwi làjtkfm thếckoqjtkfo biếckoqt?

Chỉwchd mộtsvvt câukdku nónppki kia, Giang Trầfjcvn chỉwchdjtkf hoàjtkfi nghi, cũcpazng có khả năfjcvng làjtkf Tuyêlebdn Bàjtkfn tửtrmp bịquhf thưoammơdltwng, nónppki sai màjtkf thônikbi.

Thếckoq nhưoammng màjtkf, sau đthddónppk Giang Trầfjcvn lạtigwi thăfjcvm dòxiuo mộtsvvt câukdku “tốvqdct xấfjcvu gìtrmp ngưoammơdltwi cũcpazng làjtkftqsyu mạtigwch châukdkn khíxaco, chúkbmat chuyệlyuqn nhưoamm vậotowy cũcpazng làjtkfm khônikbng đthddưoammfpqic sao?”

Giang Trầfjcvn lạtigwi mộtsvvt lầfjcvn nữwchda cưoammlfmwng đthddiệlyuqu sátqsyu mạtigwch châukdkn khíxaco, thửtrmpxiuoukdkt.


Tuyêlebdn Bàjtkfn tửtrmp giảmmqn lạtigwi mộtsvvt lầfjcvn nữwchda khônikbng cónppk phảmmqnn bátqsyc, khônikbng cónppk uốvqdcn nắnrlgn.

Liêlebdn tụvomgc hai lầfjcvn, lạtigwi phốvqdci hợfpqip Thiêlebdn Mụvomgc Thầfjcvn Đotowfputng củycboa Giang Trầfjcvn, rốvqdct cụvomgc cũcpazng phátqsyt hiệlyuqn ngưoammlfmwi giảmmqnnluang bảmmqnn tônikbn, đthddúkbmang làjtkfnppk chúkbmat chi tiếckoqt bấfjcvt đthddfputng.

Nhữwchdng chi tiếckoqt bấfjcvt đthddfputng nàjtkfy, rấfjcvt nhiềmzbuu đthddmzbuu bịquhfnikb tậotown Hắnrlgc Áthddm che dấfjcvu mấfjcvt. Thếckoq nhưoammng màjtkf Giang Trầfjcvn cónppk đthddưoammfpqic Thiêlebdn Mụvomgc Thầfjcvn Đotowfputng, lạtigwi thấfjcvy rõvqdcjtkfng.

dltwn nữwchda sơdltw hởthdd trêlebdn ngônikbn ngữwchd, làjtkfm cho Giang Trầfjcvn khátqsym phátqsy đthddâukdky làjtkf mộtsvvt cátqsyi bẫthddy.

Cho nêlebdn, Giang Trầfjcvn tưoammơdltwng kếckoq tựotowu kếckoq, âukdkm thầfjcvm bônikbi đthddtsvvc lêlebdn hai khỏxiuoa Thanh Linh Châukdku, sau đthddónppk lạtigwi mưoammfpqin xem xéukdkt thưoammơdltwng thếckoq cho Tuyêlebdn Bàjtkfn tửtrmp, đthddvqdci vớkumhi sátqsyt thủycbo giảmmqn trang Tuyêlebdn Bàjtkfn tửtrmp, phátqsyt ra mộtsvvt kíxacoch tríxaco mạtigwng.

Liêlebdn tụvomgc vàjtkfi bưoammkumhc tíxaconh toátqsyn, đthddmzbuu dùnluang gạtigwt bỏxiuo sứfbcvc chiếckoqn đthddfjcvu củycboa đthddvqdci phưoammơdltwng làm mụvomgc tiêlebdu.

Bởthddi nhưoamm vậotowy, mộtsvvt quyềmzbun đthddátqsynh chếckoqt lãkbmao Tứfbcv giảmmqn trang Tuyêlebdn Bàjtkfn tửtrmp, dụvomgng đthddtsvvc cho lãkbmao Tam giảmmqn trang Âcoddu Dưoammơdltwng Bìtrmpnh rơdltwi đthddài.

Kểiijy từlxxh đthddónppk, bốvqdcn têlebdn sátqsyt thủycbo, liềmzbun chỉwchdxiuon lạtigwi lãkbmao Đotowtigwi mai phụvomgc ởthdd chỗquhf tốvqdci, cùnluang vớkumhi lãkbmao Nhịquhf giảmmqn trang Hồfput Khâukdku Nhạtigwc.

- Ha ha, ta quảmmqn nhiêlebdn làjtkf ngâukdky thơdltw, vâukdḳy mà cho rằsntbng Long Đotowsntbng Hầfjcvu sẽlouq khônikbng ởthdd chỗquhfjtkfy đthddvqdci phónppk ta! Khônikbng nghĩcbfi tớkumhi, Long gia nàjtkfy vìtrmp đthddvqdci phónppk ta, thậotowt khônikbng ngờlfmwjtkfm ra thủycbokbmat lớkumhn nhưoamm vậotowy. Thậotowt đthddúkbmang làjtkf đthddiijy mắnrlgt Giang mỗquhf ta a.

Trong đthddfjcvu Giang Trầfjcvn cũcpazng tràjtkfo lêlebdn sátqsyt ýqzkf. Mộtsvvt lầfjcvn mộtsvvt lầfjcvn, Long Đotowsntbng Hầfjcvu nàjtkfy đthddãkbma khônikbng ngừlxxhng lưoammkumht qua đthddiểiijym mấfjcvu chốvqdct củycboa hắnrlgn.

- Lãkbmao Đotowtigwi, tiểiijyu tửtrmpjtkfy tàjtkfnikbn a. Mộtsvvt quyềmzbun đthddátqsynh chếckoqt lãkbmao Tứfbcv, dụvomgng đthddtsvvc vâukdḳy mà đthddtsvvc chếckoqt lãkbmao Tam.

- Vữwchdng vàjtkfng, hắnrlgn bịquhf châukdkn khíxaco củycboa ta kíxacoch thưoammơdltwng, đthddi khônikbng đthddưoammfpqic bao xa. Nhớkumh kỹetbs, đthddmzbu phòxiuong tiểiijyu tửtrmpjtkfy dụvomgng đthddtsvvc!

- Hừlxxh, lãkbmao Tam làjtkf bịquhf hắnrlgn átqsym toátqsyn. Biếckoqt rõvqdc hắnrlgn am hiểiijyu dụvomgng đthddtsvvc, ta nhưoamm thếckoqjtkfo lạtigwi đthddếckoqn?


kbmao Nhịquhf giảmmqn trang Hồfput Khâukdku Nhạtigwc kia, ngữwchd khíxaco tràjtkfn đthddfjcvy hậotown ýqzkf.

Trưoammkumhc kia, làjtkf đthddquhfch ởthdd trong tốvqdci, Giang Trầfjcvn ởthdd ngoàjtkfi sátqsyng.

Nhưoammng màjtkf hiệlyuqn tạtigwi, lạtigwi biếckoqn thàjtkfnh Giang Trầfjcvn ởthdd trong tốvqdci, đthddquhfch ởthdd ngoàjtkfi sátqsyng.

Giang Trầfjcvn mởthdd ra《 Bàjtkfn Thạtigwch Chi Tâukdkm 》, cốvqdc gắnrlgng đthddem tâukdkm tìtrmpnh đthddiềmzbuu chỉwchdnh đthddếckoqn cấfjcvp đthddtsvv giếckoqng nưoammkumhc yêlebdn tĩcbfinh, thậotowm chíxaco ngay cảmmqnnikb hấfjcvp cũcpazng thu liễmzbum.

nlua vậotowy, trong lòxiuong bàjtkfn tay Giang Trầfjcvn vẫthddn cónppk chúkbmat đthddqzkf mồfputnikbi.

- Lầfjcvn nàjtkfy, nếckoqu khônikbng phảmmqni đthddvqdci phưoammơdltwng nónppki mộtsvvt câukdku lộtsvv ra sơdltw hởthdd, giờlfmw phúkbmat nàjtkfy chỉwchd sợfpqi ta sớkumhm đthddãkbmajtkf mộtsvvt cỗquhf thi thểiijynikb̀i.

Giang Trầfjcvn lòxiuong còxiuon sợfpqikbmai.

Rấfjcvt hiểiijyn nhiêlebdn, lầfjcvn nàjtkfy Long Đotowsntbng Hầfjcvu làjtkf bỏxiuo hếckoqt cảmmqn tiềmzbun vốvqdcn, vâukdḳy mà thỉwchdnh đthddtsvvng bốvqdcn sátqsyt thủycbo Châukdkn khíxaco đthddtigwi sưoamm.

nlua đthddvqdci phưoammơdltwng khônikbng dùnluang khổqzkf nhụvomgc kếckoq, nếckoqu nhưoamm bốvqdcn Châukdkn khíxaco đthddtigwi sưoammukdky quanh hắnrlgn, chíxaco íxacot cónppk bảmmqny tátqsym phầfjcvn hi vọqhxpng cónppk thểiijy chéukdkm giếckoqt hắnrlgn.

- Muốvqdcn trátqsych, thìtrmp trátqsych nhữwchdng sátqsyt thủycbojtkfy quátqsy cẩwpwkn thậotown, quátqsy cầfjcvu ổqzkfn rônikb̀i.

Giang Trầfjcvn đthddfbcvng ởthdd trêlebdn gónppkc đthddtsvv củycboa đthddvqdci phưoammơdltwng, cũcpazng cónppk thểiijy hiểiijyu đthddưoammfpqic.

nlua sao, tạtigwi đthddâukdky khônikbng phảmmqni ngoạtigwi giớkumhi, làjtkfnikb tậotown đthddquhfa quậotowt, Hắnrlgc Áthddm vônikb tậotown, bốvqdcn phưoammơdltwng thônikbng suốvqdct, đthddquhfa hìtrmpnh phứfbcvc tạtigwp.

Mộtsvvt khi vâukdky giếckoqt thấfjcvt bạtigwi, đthddiijy cho đthddvqdci tưoammfpqing vâukdky giếckoqt đthddàjtkfo tẩwpwku, ởthdd trong vônikb tậotown đthddquhfa quậotowt muốvqdcn lùnluang bắnrlgt, đthddtsvv khónppkjtkf phi thưoammlfmwng lớkumhn.

Đotowvqdci phưoammơdltwng quátqsy cầfjcvu ổqzkfn, lạtigwi đthddiijy cho Giang Trầfjcvn tìtrmpm đthddưoammfpqic đthddưoammlfmwng sốvqdcng trong chỗquhf chếckoqt.

Bấfjcvt quátqsy Giang Trầfjcvn cũcpazng khônikbng cónppk buônikbng lỏxiuong cảmmqnnh giátqsyc, bốvqdcn sátqsyt thủycbo Châukdkn khíxaco đthddtigwi sưoamm, bịquhf hắnrlgn dùnluang kếckoqnppka hai cátqsyi, nhưoammng màjtkfxiuon lạtigwi hai cátqsyi, mộtsvvt cátqsyi am hiểiijyu cậotown thâukdkn chéukdkm giếckoqt, mộtsvvt cátqsyi am hiểiijyu đthddátqsynh léukdkn. Xem ra, thựotowc lựotowc so vớkumhi hai ngưoammlfmwi chếckoqt kia còxiuon mạtigwnh hơdltwn mộtsvvt đthddiểiijym.

nikbm nay Giang Trầfjcvn làjtkf chíxacon mạtigwch châukdkn khíxaco, phốvqdci hợfpqip Vũcpaz Kỹetbsnikbng Phátqsyp cưoammlfmwng đthddtigwi củycboa bảmmqnn thâukdkn, cùnluang mộtsvvt Châukdkn khíxaco đthddtigwi sưoamm chíxaconh diệlyuqn đthddvqdci khátqsyng, cũcpazng khônikbng rơdltwi vàjtkfo hạtigw phong.

Nhưoammng màjtkf đthddfputng thờlfmwi đthddvqdci phónppk hai cátqsyi, hơdltwn nữwchda đthddmzbuu làjtkftqsyt thủycbokbmanh huyếckoqt, đthddvqdci vớkumhi Giang Trầfjcvn màjtkfnppki, kia làjtkf thậotowp phầfjcvn nguy hiểiijym.

Cậotown thâukdkn chéukdkm giếckoqt, Giang Trầfjcvn cónppk lẽlouq khônikbng sợfpqi, nhưoammng màjtkf Cung Tiễmzbun Thủycbo kia, lạtigwi đthddiijy cho ngưoammlfmwi khónppkxiuong phòxiuong bịquhf.

Vừlxxha rồfputi mũcpazi têlebdn kia, nếckoqu nhưoamm khônikbng cónppk giátqsyp da bảmmqno hộtsvv, chỉwchd sợfpqi Giang Trầfjcvn sớkumhm đthddãkbma phơdltwi thâukdky tạtigwi chỗquhf. Dùnlua vậotowy, châukdkn khíxacooammlfmwng đthddtigwi trùnluang kíxacochs, nhưoamm trưoammkumhc đthddiijy cho hắnrlgn mang theo ba phầfjcvn thưoammơdltwng thếckoq.

Giang Trầfjcvn khẽlouq tựotowa vàjtkfo nham bíxacoch, Thuậotown Phong Chi Nhĩcbficpazng tăfjcvng lêlebdn tớkumhi cựotowc hạtigwn.

Trêlebdn nham bíxacoch cónppk thanh âukdkm nưoammkumhc nhỏxiuo giọqhxpt, trong đthddfjcvm lầfjcvy thìtrmpnppk thanh âukdkm bong bónppkng bốvqdcc lêlebdn, thanh âukdkm cátqsyc loạtigwi sinh vậotowt dưoammkumhi mặqhxpt đthddfjcvt, cátqsyc loạtigwi thanh âukdkm rấfjcvt nhỏxiuo, nhiềmzbuu tiếckoqng lọqhxpt vàjtkfo tai.

oammu!

Mộtsvvt tiếckoqng xéukdk giónppkoammlfmwng đthddtigwi, khônikbng cónppk bấfjcvt kỳlyuq dấfjcvu hiệlyuqu, bỗquhfng nhiêlebdn hưoammkumhng vịquhf tríxaco củycboa Giang Trầfjcvn, cưoammlfmwng thếckoq đthddátqsynh úkbmap lạtigwi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.