Độc Tôn Tam Giới

Chương 138 : Đột nhiên bị ám toán 1

    trước sau   
Giang Trầjeajn lạkhmci quay đgjetjeaju đgjetvhdwi vớdwpbi Ârtnmu Dưnnrbơisfvng Bìosexnh nóotfpi:

- Ârtnmu Dưnnrbơisfvng Bìosexnh, lầjeajn nàcfvjy nhờhgfiotfp ngưnnrbơisfvi báygulo tin. Ta nơisfvi nàcfvjy dưnnrb hai khỏsnrca Thanh Linh Châhroku, xem nhưnnrb thùsnrc lao cho ngưnnrbơisfvi.

Ârtnmu Dưnnrbơisfvng Bìosexnh gãcpksi gãcpksi đgjetjeaju:

- Cáyguli nàcfvjy... Nàcfvjy làcfvjm sao khôkhmcng biếpdiet xấnacyu hổhwfg a?

- Nhậaacun lấnacyy đgjeti!

Giang Trầjeajn nhưnnrbdwpbng màcfvjy.


- Hắgjetc hắgjetc, ta liềauvtn cung kígsmsnh khôkhmcng bằgmfwng tuâhrokn mệnacynh?

Ârtnmu Dưnnrbơisfvng Bìosexnh sợgnllcpksi rụkiabt rèydli, cong lưnnrbng, cẩhvgqn thậaacun từjklpng li từjklpng tígsms đgjeti tớdwpbi, tiếpdiep hai khỏsnrca Thanh Linh Châhroku, trong miệnacyng nóotfpi lờhgfii cảtfjxm tạkhmc.

- Cảtfjxm ơisfvn Giang Trầjeajn huynh.

Tuyêyguln Bàcfvjn tửiudx ôkhmci mộelslt tiếpdieng, kêygulu lêyguln:

- Trầjeajn ca, xưnnrbơisfvng bảtfjx vai củyyxja ta vẫllawn cóotfp chúdddgt đgjetau, ngưnnrbơisfvi tớdwpbi giúdddgp ta nhìosexn xem, cóotfp phảtfjxi rớdwpbt ra rồylixi hay khôkhmcng?

- Chúdddgt chuyệnacyn trậaacut khớdwpbp nhưnnrb vậaacuy, đgjetáygulng giáygul ngạkhmcc nhiêyguln sao? Tốvhdwt xấnacyu ngưnnrbơisfvi cũieykng làcfvjygulu mạkhmcch châhrokn khígsms, chúdddgt chuyệnacyn nhưnnrb vậaacuy cũieykng làcfvjm khôkhmcng đgjetưnnrbgnllc?

- Hắgjetc hắgjetc, đgjetâhroky khôkhmcng phảtfjxi làcfvjotfp Trầjeajn ca ởsgse chỗyyxjcfvjy sao?

Tuyêyguln Bàcfvjn tửiudx da mặhgfit rấnacyt dầjeajy.

- Mậaacup mạkhmcp chếpdiet bầjeajm.

Giang Trầjeajn ngoàcfvji miệnacyng mắgjetng chửiudxi, nhưnnrbng vẫllawn đgjeti tớdwpbi. Giúdddgp đgjetsnrc sờhgfi tớdwpbi bảtfjx vai củyyxja Tuyêyguln Bàcfvjn tửiudx.

Trong lúdddgc đgjetóotfp, chígsmsn mạkhmcch châhrokn khígsms trong cơisfv thểyysz Giang Trầjeajn đgjetelslt nhiêyguln vậaacun chuyểyyszn, bàcfvjn tay đgjetưnnrba tớdwpbi hóotfpa thàcfvjnh nắgjetm đgjetnacym, ầjeajm ầjeajm mộelslt quyềauvtn, đgjetáygulnh tớdwpbi ngựkiabc củyyxja Tuyêyguln Bàcfvjn tửiudx!

Tuyêyguln Bàcfvjn tửiudx "A nha" mộelslt tiếpdieng, thâhrokn hìosexnh nhanh chóotfpng thốvhdwi lui, nhưnnrbng vẫllawn chậaacum nửiudxa nhịjklpp.

Phanh!

Mộelslt quyềauvtn ẩhvgqn chứhvgqa bốvhdwn khôkhmc bốvhdwn vinh huyềauvtn ảtfjxo, rắgjetn rắgjetn chắgjetc chắgjetc đgjetáygulnh trúdddgng hắgjetn.

Thâhrokn hìosexnh mậaacup mạkhmcp củyyxja Tuyêyguln Bàcfvjn tửiudx hung hătfjxng đgjetâhrokm vàcfvjo nham bígsmsch, miệnacyng phúdddgn huyếpdiet.

isfv hồylix trong nháyguly mắgjett Giang Trầjeajn đgjetelslng thủyyxj, Hồylix Khâhroku Nhạkhmcc ởsgseyguln cạkhmcnh cũieykng đgjetelslng, trong tay chẳxgiqng biếpdiet lúdddgc nàcfvjo nhiềauvtu hơisfvn mộelslt thanh đgjetoảtfjxn kiếpdiem, nhưnnrb đgjetelslc xàcfvj đgjetâhrokm tớdwpbi dưnnrbdwpbi xưnnrbơisfvng sưnnrbhgfin Giang Trầjeajn.

Mộelslt kiếpdiem nàcfvjy, khôkhmcng cóotfp chúdddgt sứhvgqc tưnnrbsgseng tưnnrbgnllng nàcfvjo, lạkhmci nhưnnrb đgjetelslc xàcfvjkhmcng kígsmsch, trựkiabc chỉazws chỗyyxj hiểyyszm.

Giang Trầjeajn hiểyyszn nhiêyguln đgjetếpdien cóotfp chuẩhvgqn bịjklp, mộelslt quyềauvtn đgjetaacup trúdddgng Tuyêyguln Bàcfvjn tửiudx, đgjetylixng thờhgfii tay kia nắgjetm vôkhmc danh bảtfjxo đgjetao, ngătfjxn trởsgse mộelslt kiếpdiem kia.

Thâhrokn hìosexnh Giang Trầjeajn nhanh chóotfpng thốvhdwi lui, muốvhdwn hưnnrbdwpbng bêyguln cạkhmcnh láygulch ra.

Ngay lúdddgc nàcfvjy, trong bóotfpng tốvhdwi, mộelslt đgjetkhmco lựkiabc lưnnrbgnllng khôkhmcng hềauvtotfp dấnacyu hiệnacyu, từjklp trong hưnnrb khôkhmcng nhanh chóotfpng bắgjetn tớdwpbi.

Cung tiễsbunn!

- Châhrokn khígsms thàcfvjnh lưnnrbu, Châhrokn khígsms đgjetkhmci sưnnrb?

Giang Trầjeajn chấnacyn đgjetelslng, muốvhdwn tráygulnh đgjeti nhưnnrbng đgjetãcpks khôkhmcng kịjklpp.

ieyki têyguln giốvhdwng nhưnnrb sao bătfjxng kia, ầjeajm ầjeajm đgjetáygulnh trúdddgng phầjeajn lưnnrbng củyyxja Giang Trầjeajn.

Phanh!

Mộelslt tiếpdieng trầjeajm đgjetkiabc, mũieyki têyguln nàcfvjy vôkhmcsnrcng sắgjetc béskfhn, lạkhmci mang theo mộelslt kígsmsch súdddgc thếpdie củyyxja Châhrokn khígsms đgjetkhmci sưnnrb, vốvhdwn nêyguln làcfvj mộelslt màcfvjn đgjetâhrokm thủyyxjng ngựkiabc màcfvj qua, lạkhmci khôkhmcng cóotfp pháygult sinh.


ieyki têyguln kia đgjetáygulnh trúdddgng phầjeajn lưnnrbng Giang Trầjeajn, lạkhmci kêygulu mộelslt tiếpdieng trầjeajm đgjetkiabc, châhrokn khígsmsnnrbhgfing đgjetkhmci trùsnrcng kígsmsch, thâhrokn hìosexnh Giang Trầjeajn bịjklp oanh ra hơisfvn mưnnrbhgfii thưnnrbdwpbc, trùsnrcng trùsnrcng đgjetiệnacyp đgjetiệnacyp đgjetâhrokm vàcfvjo nham bígsmsch.

- Ọgnlle...

Mộelslt ngụkiabm máygulu tưnnrbơisfvi phun ra.

Châhrokn khígsmsnnrbhgfing đgjetkhmci va chạkhmcm, mặhgfic dùsnrc trêyguln ngưnnrbhgfii Giang Trầjeajn cóotfp Thiêyguln Tằgmfwm cựkiabosexnh giáygulp hộelsl thểyysz, khôkhmcng cóotfp bịjklpieyki têyguln xuyêyguln thấnacyu, nhưnnrbng châhrokn khígsmsnnrbhgfing đgjetkhmci xuyêyguln vàcfvjo trong cơisfv thểyysz, vẫllawn chấnacyn lụkiabc phủyyxj ngũieyk tạkhmcng củyyxja hắgjetn thiếpdieu chúdddgt nữaacua lệnacych vịjklp.

Phun ra mộelslt ngụkiabm máygulu tưnnrbơisfvi, tay phảtfjxi Giang Trầjeajn bắgjett lấnacyy vôkhmc danh bảtfjxo đgjetao, chốvhdwng đgjetsnrc đgjethvgqng lêyguln, Thiêyguln Mụkiabc Thầjeajn Đwqanylixng khuếpdiech trưnnrbơisfvng cựkiabc hạkhmcn, đgjetiềauvtu tra bốvhdwn phígsmsa.

Nhữaacung ngưnnrbhgfii trưnnrbdwpbc mắgjett, Giang Trầjeajn ngưnnrbgnllc lạkhmci khôkhmcng lo lắgjetng thếpdiecfvjo, cung tiễsbunn núdddgp trong bóotfpng tốvhdwi tậaacup kígsmsch kia, mơisfv́i làcfvj Giang Trầjeajn kiêygulng kỵkhmc nhấnacyt.

Nếpdieu lạkhmci bịjklp cung tiễsbunn thủyyxj kia đgjetáygulnh trúdddgng mộelslt lầjeajn nữaacua, dùsnrc khôkhmcng chếpdiet cũieykng sẽpuih trọwwsong thưnnrbơisfvng.

cfvj trậaacun doanh củyyxja đgjetvhdwi phưnnrbơisfvng, thậaacum chígsmsotfp Châhrokn khígsms đgjetkhmci sưnnrb!

- Cáygulc ngưnnrbơisfvi đgjetếpdien cùsnrcng làcfvj ngưnnrbhgfii nàcfvjo?

Giang Trầjeajn ngữaacu khígsmsosexnh tĩgnllnh, nhưnnrbng lạkhmci khôkhmcng hềauvt buôkhmcng lỏsnrcng cảtfjxnh giáygulc, Thiêyguln Mụkiabc Thầjeajn Đwqanylixng liếpdiec nhìosexn lạkhmci, khắgjetp nơisfvi đgjetauvtu làcfvjygulc loạkhmci quáyguli thạkhmcch.

- Khôkhmcng đgjetưnnrbgnllc, tạkhmci đgjetâhroky cóotfp quáygul nhiềauvtu đgjetylix vậaacut chưnnrbdwpbng nhãcpksn, còieykn phảtfjxi dùsnrcng Thuậaacun Phong Chi Nhĩgnll.

Thiêyguln Mụkiabc Thầjeajn Đwqanylixng khôkhmcng cáygulch nàcfvjo pháygult hiệnacyn mụkiabc tiêygulu, Giang Trầjeajn lạkhmci lầjeajn nữaacua thi triểyyszn Thuậaacun Phong Chi Nhĩgnll.

Thuậaacun Phong Chi Nhĩgnllcfvjy, cóotfp thểyysz nắgjetm bắgjett bấnacyt luậaacun mộelslt tia gióotfp thổhwfgi cỏsnrc lay nàcfvjo trong phưnnrbơisfvng viêyguln mưnnrbhgfii dặhgfim.


Phía đgjetôkhmcng, khôkhmcng cóotfp!

Phígsmsa tâhroky, cũieykng khôkhmcng cóotfp!

Mặhgfit phígsmsa nam, ngoạkhmci trừjklp thanh âhrokm sinh vậaacut dưnnrbdwpbi mặhgfit đgjetnacyt quấnacyy đgjetjeajm lầjeajy ra, cũieykng khôkhmcng cóotfp!

Mặhgfit phígsmsa bắgjetc, Giang Trầjeajn vãcpksnh tai, cẩhvgqn thậaacun lắgjetng nghe, đgjetãcpks bắgjett đgjetếpdien mộelslt tiếpdieng hígsmst thởsgse, áygulp chếpdie đgjetếpdien cựkiabc hạkhmcn, nếpdieu nhưnnrb khôkhmcng phảtfjxi Thuậaacun Phong Chi Nhĩgnll, cătfjxn bảtfjxn làcfvj bắgjett khôkhmcng đgjetếpdien.

- Mặhgfit phígsmsa bắgjetc, cóotfp mộelslt Cung Tiễsbunn Thủyyxj cấnacyp bậaacuc Châhrokn khígsms đgjetkhmci sưnnrb!

Giang Trầjeajn bắgjett đgjetếpdien vịjklp trígsms đgjetvhdwi thủyyxj, trong nộelsli tâhrokm càcfvjng cóotfp chúdddgt ígsmst ngọwwson nguồylixn rôkhmc̀i.

- Giang Trầjeajn, ngưnnrbơisfvi rấnacyt mạkhmcnh! Chỉazwscfvj mộelslt Cao giai Châhrokn Khígsms cảtfjxnh, vâhroḳy mà cóotfp thểyysz pháygult hiệnacyn sơisfv hởsgse củyyxja chúdddgng ta, khôkhmcng đgjetơisfvn giảtfjxn, khôkhmcng đgjetơisfvn giảtfjxn!

Ngưnnrbhgfii giảtfjx trang Ârtnmu Dưnnrbơisfvng Bìosexnh kia, néskfhm đgjeti hai khỏsnrca Thanh Linh Châhroku, khóotfpe miệnacyng lộelsl ra mộelslt tia mỉazwsm cưnnrbhgfii quỷhvgq dịjklp:

- Đwqanáygulng tiếpdiec, hôkhmcm nay, ngưnnrbơisfvi hẳxgiqn phảtfjxi chếpdiet khôkhmcng thểyysz nghi ngờhgfi.

- Chếpdiet? Ta mộelslt cáyguli đgjetôkhmc̉i mấnacyy ngưnnrbhgfii cáygulc ngưnnrbơisfvi, dùsnrc chếpdiet, cũieykng phảtfjxi késkfho mấnacyy cáyguli đgjetnacym lưnnrbng.

- Hừjklp, mộelslt quyềauvtn kia củyyxja ngưnnrbơisfvi, nhiềauvtu lắgjetm làcfvjcfvjm bịjklp thưnnrbơisfvng lãcpkso Tứhvgq, muốvhdwn giếpdiet chếpdiet hắgjetn, dùsnrcng tu vi Cao giai Châhrokn Khígsms cảtfjxnh củyyxja ngưnnrbơisfvi, tuyệnacyt đgjetvhdwi làcfvjm khôkhmcng đgjetưnnrbgnllc!

- Thậaacut sao? Vậaacuy ngưnnrbơisfvi ngưnnrbgnllc lạkhmci làcfvj đgjetáygulnh giáygul cao nătfjxng lựkiabc bịjklp đgjetáygulnh củyyxja đgjetylixng bạkhmcn mìosexnh rồylixi.

Giang Trầjeajn cưnnrbhgfii nhạkhmct mộelslt tiếpdieng.


Mộelslt quyềauvtn ẩhvgqn chứhvgqa huyềauvtn ảtfjxo củyyxja《 Khôkhmc Vinh Thầjeajn Quyềauvtn 》, dùsnrc đgjetvhdwi phưnnrbơisfvng làcfvj Châhrokn khígsms đgjetkhmci sưnnrb, bịjklp đgjetáygulnh trúdddgng ngựkiabc, cũieykng hẳxgiqn phảtfjxi chếpdiet khôkhmcng thểyysz nghi ngờhgfi.

Đwqaniểyyszm tựkiab tin nàcfvjy, Giang Trầjeajn vẫllawn phảtfjxi cóotfp.

- Lãcpkso Tứhvgq, ngưnnrbơisfvi nhưnnrb thếpdiecfvjo rồylixi?

ygult thủyyxj giảtfjx trang Ârtnmu Dưnnrbơisfvng Bìosexnh kia khàcfvjn giọwwsong hỏsnrci.

ygult thủyyxj giảtfjx trang Tuyêyguln Bàcfvjn tửiudx kia, chỉazws thấnacyp giọwwsong hừjklp hừjklp mộelslt câhroku, khígsms tứhvgqc nhưnnrbotfp nhưnnrb khôkhmcng.

- Khôkhmcng cầjeajn hôkhmc, coi nhưnnrbcfvj thầjeajn tiêyguln hạkhmc phàcfvjm, cũieykng khôkhmcng cứhvgqu đgjetưnnrbgnllc hắgjetn.

yguln sáygult thủyyxj giảtfjx Hồylix Khâhroku Nhạkhmcc kia, cũieykng từjklp chỗyyxj tốvhdwi lưnnrbdwpbt ra, kêygulu lêyguln:

- Lãcpkso Tam, chúdddgng ta liêyguln thủyyxjkhmcng kígsmsch hắgjetn, lãcpkso Đwqankhmci, ngưnnrbơisfvi dùsnrcng cung tiễsbunn tậaacup trung, chơisfvi chếpdiet tiểyyszu tửiudxcfvjy!

Thâhrokn ảtfjxnh Giang Trầjeajn nhoáygulng mộelslt cáyguli, liềauvtn vọwwsot đgjetếpdien dưnnrbdwpbi mộelslt nham bígsmsch kháygulc, thâhrokn hìosexnh tựkiaba vàcfvjo nham bígsmsch, vừjklpa vặhgfin tráygulnh đgjetưnnrbgnllc phạkhmcm vi côkhmcng kígsmsch củyyxja Cung Tiễsbunn Thủyyxj kia.

- Tiểyyszu tửiudx, đgjetjklpng lẩhvgqn trốvhdwn nữaacua, chúdddgng ta ba đgjetáygulnh mộelslt, ngưnnrbơisfvi cũieykng trốvhdwn khôkhmcng thoáygult.

ygult thủyyxj giảtfjx trang Ârtnmu Dưnnrbơisfvng Bìosexnh kia, nhe rătfjxng cưnnrbhgfii nóotfpi.

- Ba đgjetáygulnh mộelslt? Ngưnnrbơisfvi xáygulc đgjetjklpnh ngưnnrbơisfvi còieykn cóotfp sứhvgqc chiếpdien đgjetnacyu?

Giang Trầjeajn khinh thưnnrbhgfing cưnnrbhgfii nóotfpi.

- Cóotfp ýgjet tứhvgqosex?

- Khôkhmcng tốvhdwt, lãcpkso Tam, vừjklpa rồylixi ngưnnrbơisfvi tiếpdiep Thanh Linh Châhroku củyyxja hắgjetn, chỉazws sợgnllotfp đgjetelslc. Cătfjxn cứhvgq cốvhdw chủyyxjosexnh báygulo, tiểyyszu tửiudxcfvjy cóotfp lẽpuih am hiểyyszu dụkiabng đgjetelslc!

ygult thủyyxj giảtfjx trang Hồylix Khâhroku Nhạkhmcc kia, chígsmsnh làcfvjcpkso Nhịjklp, lậaacup tứhvgqc lêyguln tiếpdieng nhắgjetc nhởsgseygult thủyyxj giảtfjx trang Ârtnmu Dưnnrbơisfvng Bìosexnh.

Giang Trầjeajn thừjklpa dịjklpp bọwwson hắgjetn bốvhdwi rốvhdwi trong nháyguly mắgjett, thâhrokn ảtfjxnh lầjeajn nữaacua lưnnrbdwpbt trêyguln, nhưnnrbcfvj U Linh, tráygulnh vàcfvjo trong bóotfpng tốvhdwi, mấnacyy cáyguli lêyguln xuốvhdwng, liềauvtn biếpdien mấnacyt vôkhmc tung.

- Khôkhmcng tốvhdwt, tiểyyszu tửiudxcfvjy muốvhdwn chạkhmcy trốvhdwn!

Tuy Giang Trầjeajn bỏsnrc chạkhmcy, lạkhmci khôkhmcng đgjeti xa. Thứhvgq nhấnacyt, nhữaacung ngưnnrbhgfii nàcfvjy trêygulu chọwwsoc hắgjetn, Giang Trầjeajn hắgjetn làcfvj tuyệnacyt đgjetvhdwi sẽpuih khôkhmcng đgjetơisfvn giảtfjxn bỏsnrc qua.

Thứhvgq hai, bọwwson hắgjetn giảtfjx trang Tuyêyguln Bàcfvjn tửiudxsnrcng Hồylix Khâhroku Nhạkhmcc, lạkhmci đgjetyysz cho Giang Trầjeajn ẩhvgqn ẩhvgqn cóotfp chúdddgt bậaacun tâhrokm, khôkhmcng biếpdiet Tuyêyguln Bàcfvjn tửiudxsnrcng Hồylix Khâhroku Nhạkhmcc giờhgfi phúdddgt nàcfvjy phải chătfjxng an toàcfvjn, hay làcfvj đgjetãcpks bịjklp mấnacyy gia hỏsnrca nàcfvjy giếpdiet?

- Nhìosexn thâhrokn thủyyxj củyyxja mấnacyy ngưnnrbhgfii nàcfvjy, tấnacyt nhiêyguln làcfvjygult thủyyxj bịjklp qua huấnacyn luyệnacyn chuyêyguln nghiệnacyp. Chỉazwscfvj, cửiudxa vàcfvjo vôkhmc tậaacun đgjetjklpa quậaacut nàcfvjy, khôkhmcng phảtfjxi đgjetãcpks bịjklp phong tỏsnrca sao? Mấnacyy gia hỏsnrca nàcfvjy, làcfvj hỗyyxjn vàcfvjo nhưnnrb thếpdiecfvjo?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.