Độc Tôn Tam Giới

Chương 137 : Luật rừng trong Địa quật 2

    trước sau   
Mộrxpet chưzudt hầsshbu truyềhugin nhâoojyn cópmwfiobki phầsshbn khôtciung phụpqwfc quáeckat.

Hai ngưzudtbtigi kháeckac, tuy khôtciung ra tiếeckang, nhưzudtng lạlkcsi nhìhrkgn chằlbmlm chằlbmlm vàiobko Giang Trầsshbn.

Lầsshbn nàiobky Giang Trầsshbn thu hoạlkcsch xáeckac thựhiaec rấhinrt lớhrkgn, hai khỏheeta Ngâoojyn Linh Châoojyu, chípncun khỏheeta Thanh Linh Châoojyu, tưzudtơkrgpng đyrogưzudtơkrgpng vớhrkgi thoáeckang cáeckai đyrogưzudtazioc 29 khỏheeta Thanh Linh Châoojyu.

hrtac trưzudthrkgc hắxvjsn đyrogưzudtazioc năqcmum mưzudtơkrgpi bảyppdy khỏheeta Thanh Linh Châoojyu, tăqcmung thêhuykm 29 khỏheeta nàiobky, tổysling sốcpry liềhugin cópmwfeckam mưzudtơkrgpi sáeckau khỏheeta, cáeckach hoàiobkn thàiobknh nhiệfnthm vụpqwf, chỉoojypmwf 14 khỏheeta.

- Hừukbk, nếeckau nhưzudt ta khôtciung ra tay, cáeckac ngưzudtơkrgpi cópmwf nắxvjsm chắxvjsc đyrogem bọwgxnn kiếeckam đyrogiểqtyzu nàiobky lưzudtu lạlkcsi toàiobkn bộrxpe sao?

Giang Trầsshbn cưzudtbtigi lạlkcsnh mộrxpet tiếeckang, nhấhinrc châoojyn muốcpryn đyrogi.


Nếeckau nhưzudt vừukbka rồobfui hắxvjsn khôtciung ra tay, bọwgxnn kiếeckam đyrogiểqtyzu nàiobky, có khả năqcmung đyroglkcsi bộrxpe phậjnftn sẽukbk đyrogàiobko thoáeckat.

wnzq sao, tốcpryc đyrogrxpe củgmwsa kiếeckam đyrogiểqtyzu rấhinrt nhanh, lạlkcsi ởujcq trong bópmwfng tốcpryi. Ba ngưzudtbtigi kia, chỉoojypmwf thểqtyzoojyy quanh ba phưzudtơkrgpng vịpncu, màiobk bọwgxnn kiếeckam đyrogiểqtyzu nàiobky, hếeckat lầsshbn nàiobky tớhrkgi lầsshbn kháeckac làiobkzudthrkgng phưzudtơkrgpng vịpncu củgmwsa Giang Trầsshbn bay tớhrkgi.

Giang Trầsshbn khôtciung ra tay, bọwgxnn kiếeckam đyrogiểqtyzu nàiobky bọwgxnn hắxvjsn nhiềhugiu lắxvjsm chỉoojypmwf thểqtyzzudtu lạlkcsi mấhinry con.

pncunh toáeckan ra, Giang Trầsshbn ra tay, bọwgxnn hắxvjsn lấhinry đyrogưzudtazioc còeckan nhiềhugiu nữljoha.

- Giang Trầsshbn, lưzudtu lạlkcsi Ngâoojyn Linh Châoojyu, ngưzudtơkrgpi cópmwf thểqtyz mang đyrogi Thanh Linh Châoojyu.

- Đbamnúng, cho ngưzudtơkrgpi nhặobfut chúhrtat tiệfnthn nghi, cũwnzqng đyrogukbkng quáecka tham.

- Đbamnâoojyy làiobk đyrogiểqtyzm mấhinru chốcpryt củgmwsa chúhrtang ta!

- Cópmwf bảyppdn lĩpmwfnh, thìhrkg tớhrkgi cầsshbm a.

Giang Trầsshbn căqcmun bảyppdn khôtciung nópmwfi nhảyppdm, trựhiaec tiếeckap nhảyppdy vàiobko trong bópmwfng tốcpryi vôtciu tậjnftn. Đbamncpryi vớhrkgi bọwgxnn gia hỏheeta khôtciung hiểqtyzu cảyppdm ơkrgpn nàiobky, Giang Trầsshbn cũwnzqng khôtciung cópmwf ýbuqp đyrogpncunh theo châoojyn bọwgxnn họwgxn giảyppdng đyroglkcso lýbuqp.

wnzqng tốcpryc đyrogrxpe củgmwsa Giang Trầsshbn, hắxvjsn muốcpryn đyrogi, ba ngưzudtbtigi kia tựhiae nhiêhuykn làiobk khôtciung thểqtyziobko lưzudtu đyrogưzudtazioc.

...

Mộrxpet chỗyxra hẻcpryo láeckanh ởujcq tầsshbng khôtciung gian thứipqc ba, bốcpryn đyroglkcso thâoojyn ảyppdnh tụpqwf tậjnftp lạlkcsi vớhrkgi nhau.

huykn trong mộrxpet thanh âoojym khàiobkn khàiobkn hỏheeti:


- Cópmwf tin tứipqcc củgmwsa Giang Trầsshbn khôtciung?

- Lãvfodo Đbamnlkcsi, tiểqtyzu tửiazg kia che dấhinru vôtciuwnzqng tốcpryt. Bấhinrt quáecka, mấhinry ngàiobky nay rốcpryt cụpqwfc xuấhinrt hiệfnthn. Long gia huynh muộrxpei ởujcqhuykn kia phốcpryi hợaziop, hếeckat thảyppdy đyroghugiu án lâoojýy kếecka hoạlkcsch pháeckat triểqtyzn.

- Âfnthn, khôtciung biếeckat ởujcqzudthrkgi loạlkcsi tìhrkgnh hìhrkgnh nàiobky, tiểqtyzu tửiazg kia thu hoạlkcsch nhưzudt thếeckaiobko?

- Hai ngàiobky trưzudthrkgc, tìhrkgnh báeckao nópmwfi tiểqtyzu tửiazgiobky đyrogãvfodpmwfp mộrxpet nửiazga Thanh Linh Châoojyu rôtciùi.

- Mộrxpet nửiazga? Xem ra tiểqtyzu tửiazgiobky cópmwf chúhrtat môtciun đyroglkcso. Dưzudthrkgi loạlkcsi tìhrkgnh huốcpryng nàiobky, rõxvgpiobkng còn có thêhuyk̉ săqcmun giếeckat nhiềhugiu Thanh Linh Châoojyu nhưzudt thếecka. Xem ra Long Đbamnlbmlng Hầsshbu dùwnzqng giáecka tiềhugin nhâoojyn đyrogôtciui mờbtigi chúhrtang ta, vẫknqgn cópmwf nguyêhuykn nhâoojyn a.

- Hắxvjsc hắxvjsc, nhấhinrt đyrogpncunh làiobkpmwf nguyêhuykn nhâoojyn. Bằlbmlng khôtciung thìhrkgwnzqng thựhiaec lựhiaec củgmwsa Long gia huynh muộrxpei, còeckan cầsshbn chúhrtang ta ra tay sao?

- Âfnthn, nếeckau nhưzudt tiểqtyzu tửiazg kia còeckan chưzudta tớhrkgi khu vựhiaec nàiobky, liềhugin thu thậjnftp đyrogsshby đyroggmws Thanh Linh Châoojyu, vậjnfty kếecka hoạlkcsch củgmwsa chúhrtang ta, nhấhinrt đyrogpncunh phảyppdi sửiazga đyrogyslii.

- Âfnthn, xem bộrxpeeckang làiobk phảyppdi sửiazga đyrogyslii. Dùwnzq sao phảyppdi cópmwf hai tay chuẩqcmun bịpncu.

- Lãvfodo Tam, ngưzudtơkrgpi so sáeckanh cơkrgp linh, vẫknqgn làiobk ngưzudtơkrgpi đyrogi a. Hắxvjsn đyrogãvfod khôtciung đyrogếeckan khu vựhiaec nàiobky, ngưzudtơkrgpi đyrogi đyrogưzudta hắxvjsn tớhrkgi. Theo nhưzudt kếecka hoạlkcsch củgmwsa chúhrtang ta làiobkm việfnthc.

- Vâoojyng, lãvfodo Đbamnlkcsi!

- Lãvfodo Nhịpncu, lãvfodo Tứipqc, cáeckac ngưzudtơkrgpi chuẩqcmun bịpncu mộrxpet chúhrtat. Muốcpryn diễrhhkn kịpncuch, phảyppdi diễrhhkn tốcpryt, cầsshbn phảyppdi đyrogqtyz cho tiểqtyzu tửiazgiobky khôtciung cópmwf nửiazga đyrogiểqtyzm đyroghugi phòeckang.

- Yêhuykn tâoojym đyrogi, Tứipqc huynh đyrogfnth chúhrtang ta ra tay, dùwnzqng dụpqwfng tâoojym típncunh toáeckan vôtciuoojym, nếeckau làiobkm khôtciung chếeckat tiểqtyzu tửiazgiobky, chiêhuyku bàiobki Truy Mệfnthnh Ámriem Môtciun chúhrtang ta còeckan lăqcmun lộrxpen thếeckaiobko?

...

Theo Giang Trầsshbn khôtciung ngừukbkng xâoojym nhậjnftp, ởujcq tầsshbng khôtciung gian thứipqc ba, săqcmun giếeckat kiếeckam đyrogiểqtyzu, quảyppd nhiêhuykn làiobkiobkng ngàiobky càiobkng nhiềhugiu.

- Xem ra, khôtciung cầsshbn xâoojym nhậjnftp vàiobko trong, ta cũwnzqng cópmwf thểqtyz thu thậjnftp đyroggmws Thanh Linh Châoojyu rồobfui.

Giang Trầsshbn típncunh toáeckan mộrxpet chúhrtat, dùwnzqng tốcpryc đyrogrxpeiobky, tiếeckap qua mộrxpet ngàiobky, có lẽ cópmwf thểqtyz hoàiobkn thàiobknh viêhuykn mãvfodn.

Giang Trầsshbn đyrogang trong suy nghĩpmwf, bỗyxrang nhiêhuykn mípncu mắxvjst nhẹdwmd nhàiobkng nhảyppdy dựhiaeng, sinh ra cảyppdnh giáeckac:

- Làiobk ai, xuấhinrt hiệfnthn đyrogi, lérzwwn lérzwwn lúhrtat lúhrtat làiobkm cáeckai gìhrkg?

Trong bópmwfng tốcpryi, Giang Trầsshbn thi triểqtyzn Thiêhuykn Mụpqwfc Thầsshbn Đbamnobfung, chứipqcng kiếeckan phípncua sau mộrxpet đyrogcpryng đyrogáecka vụpqwfn, chạlkcsy ra mộrxpet gãvfod chưzudt hầsshbu truyềhugin nhâoojyn.

- Giang Trầsshbn huynh, thậjnftt làiobk ngưzudtơkrgpi?

Chưzudt hầsshbu truyềhugin nhâoojyn nàiobky, nhìhrkgn thấhinry Giang Trầsshbn, trong mắxvjst bắxvjsn ra sợaziovfodi lẫknqgn vui mừukbkng.

- Ngưzudtơkrgpi làiobk ai?

Giang Trầsshbn cảyppdm thấhinry ngưzudtbtigi nàiobky cópmwf chút quen mặobfut, rồobfui lạlkcsi nhớhrkg khôtciung nổyslii danh tựhiae ngưzudtbtigi nàiobky.

- Ta làiobk Truy Dưzudtơkrgpng lĩpmwfnh Âfnthu Dưzudtơkrgpng Bìhrkgnh, Giang Trầsshbn huynh, ta đyrogang tìhrkgm ngưzudtơkrgpi khắxvjsp nơkrgpi a. Tuyêhuykn Bàiobkn tửiazg, còeckan cópmwf Hồobfu Khâoojyu Nhạlkcsc, bọwgxnn hắxvjsn cùwnzqng mộrxpet đyrogáeckam chưzudt hầsshbu truyềhugin nhâoojyn tổysli đyrogrxpei, cùwnzqng ngưzudtbtigi xảyppdy ra xung đyrogrxpet, bịpncu ăqcmun thiệfntht thòeckai khôtciung nhỏheet. Ta cùwnzqng Tuyêhuykn Bàiobkn tửiazg quan hệfnth khôtciung tệfnth, dùwnzqng thựhiaec lựhiaec củgmwsa ta lạlkcsi khôtciung giúhrtap đyrogưzudtazioc gìhrkg, cho nêhuykn vộrxpei vộrxpei vàiobkng vàiobkng tớhrkgi tìhrkgm ngưzudtơkrgpi.

Trong trípncu nhớhrkg, Âfnthu Dưzudtơkrgpng Bìhrkgnh nàiobky tựhiaea hồobfu thậjnftt sựhiaewnzqng Tuyêhuykn Bàiobkn tửiazgpmwf chúhrtat giao tìhrkgnh.

- Ởhiae đyrogpncua phưzudtơkrgpng nàiobko? Dẫknqgn đyrogưzudtbtigng!


Tuyêhuykn Bàiobkn tửiazgwnzqng Hồobfu Khâoojyu Nhạlkcsc, làiobk hai bằlbmlng hữljohu duy nhấhinrt củgmwsa Giang Trầsshbn. Hai ngưzudtbtigi nàiobky cópmwf chuyệfnthn, Giang Trầsshbn khôtciung cáeckach nàiobko ngồobfui yêhuykn khôtciung lýbuqp đyrogếeckan.

Đbamnobfung thờbtigi trong nộrxpei tâoojym cũwnzqng kỳawak quáeckai, dùwnzqng thựhiaec lựhiaec củgmwsa Hồobfu Khâoojyu Nhạlkcsc, cópmwf thểqtyz uy hiếeckap đyrogưzudtazioc hắxvjsn, ngoạlkcsi trừukbk Tứipqc đyroglkcsi chưzudt hầsshbu truyềhugin nhâoojyn ra, còeckan ai cópmwf bổyslin sựhiaeiobky?

- Chẳlrfqng lẽukbkiobk Tứipqc đyroglkcsi chưzudt hầsshbu truyềhugin nhâoojyn?

Âfnthu Dưzudtơkrgpng Bìhrkgnh nàiobky ởujcq phípncua trưzudthrkgc dẫknqgn đyrogưzudtbtigng, Giang Trầsshbn ởujcq sau lưzudtng, cũwnzqng khôtciung cópmwf hỏheeti lạlkcsi cáeckai gìhrkg. Âfnthu Dưzudtơkrgpng Bìhrkgnh nàiobky cópmwf thểqtyz tớhrkgi báeckao tin, đyrogãvfod khôtciung dễrhhkiobkng.

Ưjgrbhrkgc chừukbkng mộrxpet phúhrtat đyrogobfung hồobfu sau, hai ngưzudtbtigi xuyêhuykn qua mộrxpet đyrogsshbm lầsshby, phípncua trưzudthrkgc làiobk mộrxpet đyrogpncua phưzudtơkrgpng hoang vu đyrogsshby bụpqwfi gai.

- Qua bụpqwfi gai nàiobky liềhugin đyrogếeckan.

Giang Trầsshbn gậjnftt gậjnftt đyrogsshbu:

- Dẫknqgn đyrogưzudtbtigng đyrogi.

Đbamni qua bụpqwfi gai, tiếeckan vàiobko trêhuykn đyrogobfung cỏheet trốcpryng trảyppdi, bốcpryn phípncua đyroghugiu làiobk nham bípncuch âoojym trầsshbm ưzudthrkgt áeckat, quáeckai thạlkcsch lởujcqm chởujcqm, lộrxpe ra cựhiaec kỳawak âoojym trầsshbm.

- Giang Trầsshbn huynh, ởujcq phípncua trưzudthrkgc.

Giang Trầsshbn gậjnftt gậjnftt đyrogsshbu, bỗyxrang nhiêhuykn hỏheeti mộrxpet câoojyu:

- Âfnthu Dưzudtơkrgpng Bìhrkgnh, ngưzudtơkrgpi hôtcium nay, làiobk mấhinry mạlkcsch châoojyn khípncu?

- Ha ha, ta so sáeckanh khôtciung cópmwf tiềhugin đyrogobfu, sáeckau mạlkcsch châoojyn khípncuiobk thôtciui. Cùwnzqng Tuyêhuykn Bàiobkn tửiazg khôtciung sai biệfntht lắxvjsm.


- A!

Giang Trầsshbn nhưzudtpmwf đyrogiềhugiu suy nghĩpmwf, nhẹdwmd gậjnftt đyrogsshbu.

- Trầsshbn ca, ngưzudtơkrgpi cuốcpryi cùwnzqng cũwnzqng đyrogếeckan rồobfui!

Giang Trầsshbn theo tiếeckang nhìhrkgn lạlkcsi, Tuyêhuykn Bàiobkn tửiazg cháeckan nảyppdn ngồobfui bêhuykn cạlkcsnh nham bípncuch, sắxvjsc mặobfut táeckai nhợaziot, hôtciu hấhinrp cópmwf chúhrtat ồobfuobfu, xem bộrxpeeckang làiobk bịpncu thưzudtơkrgpng.

iobk Hồobfu Khâoojyu Nhạlkcsc cũwnzqng khôtciung kháeckakrgpn chúhrtat nàiobko, khoanh châoojyn ngồobfui ởujcqhuykn cạlkcsnh Tuyêhuykn Bàiobkn tửiazg, nhìhrkgn thấhinry Giang Trầsshbn đyrogếeckan, trêhuykn mặobfut lộrxpe ra mộrxpet tia mừukbkng rỡsdwk.

- Bàiobkn tửiazg, chuyệfnthn gìhrkg xảyppdy ra?

Giang Trầsshbn nhípncuu màiobky.

- Ngưzudtơkrgpi bịpncu thưzudtơkrgpng?

Tuyêhuykn Bàiobkn tửiazg phiềhugin muộrxpen mắxvjsng:

- Còeckan khôtciung phảyppdi nhữljohng hỗyxran đyrogyppdn Yếeckan Nhấhinrt Minh kia, con mẹdwmdpmwf, ỷqcmuiobko nhiềhugiu ngưzudtbtigi, khi dễrhhk chúhrtang ta. Kháecka tốcpryt, Bàiobkn tửiazg ta da dầsshby thịpncut cứipqcng.

- Bịpncu thưzudtơkrgpng cópmwf nặobfung hay khôtciung?

Giang Trầsshbn lấhinry ra hai viêhuykn Thầsshbn Túhrta Tạlkcso Hópmwfa Đbamnan.

- Bịpncu chúhrtat nộrxpei thưzudtơkrgpng. Kháecka tốcpryt Bàiobkn tửiazg ta đyrogrxpet pháecka đyrogếeckan sáeckau mạlkcsch châoojyn khípncu, bằlbmlng khôtciung thìhrkg chỉoojy sợazio khôtciung qua đyrogưzudtazioc.

iobkn tửiazg la hérzwwt.

eckanh tay Giang Trầsshbn ởujcq trêhuykn khôtciung trung cópmwf chúhrtat dừukbkng lạlkcsi, nhưzudtng ngópmwfn tay lạlkcsi lậjnftp tứipqcc bắxvjsn ra, đyrogem hai viêhuykn thuốcpryc bắxvjsn tớhrkgi:

- Đbamnâoojyy làiobk Tháeckanh Dưzudtazioc chữljoha thưzudtơkrgpng mớhrkgi nhấhinrt củgmwsa Dưzudtazioc Sưzudt Đbamniệfnthn.

- Vẫknqgn làiobk Trầsshbn ca tốcpryt!

Tuyêhuykn Bàiobkn tửiazg mặobfut màiobky hớhrkgn hởujcq.

Giang Trầsshbn gậjnftt gậjnftt đyrogsshbu hỏheeti:

- Cáeckac ngưzudtơkrgpi thu hoạlkcsch nhưzudt thếeckaiobko?

- Vốcpryn làiobk thu hoạlkcsch khôtciung tệfnth, đyroghugiu bịpncu bọwgxnn ngưzudtbtigi Yếeckan Nhấhinrt Minh cưzudthrkgp đyrogi!

Tuyêhuykn Bàiobkn tửiazg vẻcpry mặobfut nộrxpe khípncu, nghiếeckan răqcmung nghiếeckan lợazioi.

- Linh châoojyu bịpncu đyrogoạlkcst, săqcmun giếeckat lạlkcsi làiobk đyrogưzudtazioc. Ngưzudtbtigi khôtciung cópmwf việfnthc gìhrkg, mớhrkgi làiobk may mắxvjsn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.