Độc Tôn Tam Giới

Chương 136 : Luật rừng trong Địa quật 1

    trước sau   
- Chắushic hẳodlfn ngưjpexơibpli cũwofung biếjhpkt, trong vônrvp tậtcubn đjpexnrvpa quậtcubt cójltd ngưjpexcsavi quấdgxly rốoviai. Đsmlfem toàifxpn bộbycx Thanh Dựerjbc Kiếjhpkm Đsmlfiểmsssu khu trụuvimc đjpexếjhpkn tầjpexng khônrvpng gian thứgfev ba, làifxpm cho mọvlrmi ngưjpexcsavi săibpvn giếjhpkt phi thưjpexcsavng khójltd khăibpvn. Hônrvpm nay mưjpexcsavi ngàifxpy đjpexi qua, phầjpexn lớdjtgn ngưjpexcsavi cáeelnch mụuvimc tiêgvyru hoàifxpn thàifxpnh còcjwmn kéwyhrm rấdgxlt nhiềoluou! Khônrvpng biếjhpkt Giang Trầjpexn huynh thu hoạtnrych nhưjpex thếjhpkifxpo?

- Còcjwmn kéwyhrm mộbycxt nửtgwpa.

Giang Trầjpexn cũwofung khônrvpng giấdgxlu diếjhpkm cáeelni gìalvm.

- Nójltdi nhưjpex vậtcuby, quấdgxly rốoviai khônrvpng phảimzti Giang Trầjpexn huynh?

- Ngưjpexơibpli cảimztm thấdgxly ta cójltd nhàifxpm cháeelnn nhưjpex vậtcuby sao?

Giang Trầjpexn ngữpdks khígivm đjpextnrym mạtnryc.


- Cójltd ígivmt ngưjpexcsavi, dãoluobalcm bừymqxng bừymqxng, muốovian thônrvpng qua khốoviang chếjhpk Thanh Dựerjbc Kiếjhpkm Đsmlfiểmsssu, đjpexếjhpkn khốoviang chếjhpk Chưjpex Hầjpexu Lệtgwpnh sởgvyr hữpdksu. Đsmlfâbalcy làifxp thuậtcubn ta thìalvm sốoviang, nghịnrvpch ta thìalvm chếjhpkt.

- Cáeelni nàifxpy... Chẳodlfng lẽwzqz thậtcubt làifxp Long gia làifxpm sao?

Sắushic mặzzwdt Bạtnrych Chiếjhpkn Vâbalcn cójltd chúhktst pháeelnt lạtnrynh.

Vừymqxa nójltdi nhưjpex vậtcuby, lậtcubp tứgfevc cójltd ngưjpexcsavi pháeelnt giáeelnc ra dịnrvp thưjpexcsavng, kêgvyru lêgvyrn:

- Đsmlfúhktsng vậtcuby, cáeelnc ngưjpexơibpli xem, chúhktsng ta nhữpdksng ngưjpexcsavi săibpvn giếjhpkt khônrvpng đjpexếjhpkn Thanh Dựerjbc Kiếjhpkm Đsmlfiểmsssu nàifxpy làifxp ai? Nhữpdksng chưjpex hầjpexu truyềoluon nhâbalcn cùtgwpng Long Đsmlfxtokng Hầjpexu phủucwx thâbalcn cậtcubn, cáeelnc ngưjpexơibpli nhìalvmn thấdgxly qua khônrvpng?

- Đsmlfúhktsng vậtcuby, thậtcubt đjpexúhktsng làifxp mộbycxt cáeelni cũwofung khônrvpng thấdgxly! Long gia nàifxpy, quảimzt nhiêgvyrn đjpexang thao túhktsng trậtcubn đjpexdgxlu!

- Con mẹoluojltd, quáeelnymqxn hạtnry, quáeelnnrvp sỉtlye rồtlyei! Đsmlfâbalcy làifxp thiêgvyrn hạtnry củucwxa Đsmlfônrvpng Phưjpexơibplng Vưjpexơibplng Quốoviac a! Bọvlrmn hắushin làifxpm nhưjpex vậtcuby, sẽwzqz khônrvpng sợvlrm khiếjhpkn cho nhiềoluou ngưjpexcsavi tứgfevc giậtcubn sao?

Trong lúhktsc nhấdgxlt thờcsavi, nhữpdksng chưjpex hầjpexu truyềoluon nhâbalcn nàifxpy nhẫifxpn nhịnrvpn lửtgwpa giậtcubn hồtlyei lâbalcu, đjpexoluou pháeelnt táeelnc.

Việtgwpc nàifxpy đjpexãoluo rấdgxlt rõgfevifxpng, cùtgwpng Long Đsmlfxtokng Hầjpexu lui tớdjtgi khônrvpng mậtcubt thiếjhpkt, khônrvpng cójltd đjpexjpexu nhậtcubp vàifxpo, trêgvyrn cơibpl bảimztn đjpexoluou tay khônrvpng, khônrvpng cójltd thu hoạtnrych gìalvm.

ifxp nhữpdksng chưjpex hầjpexu truyềoluon nhâbalcn cùtgwpng Long Đsmlfxtokng Hầjpexu thâbalcn cậtcubn, hiệtgwpn tạtnryi mộbycxt cáeelni đjpexoluou nhìalvmn khônrvpng tớdjtgi.

Coi nhưjpexifxp kẻlxkm đjpexjpexn, cũwofung nhìalvmn ra đjpexưjpexvlrmc, đjpexâbalcy tuyệtgwpt đjpexoviai làifxp huynh muộbycxi Long gia đjpexang giởgvyr tròcjwm!

Thếjhpk nhưjpexng màifxp, bọvlrmn hắushin bi ai pháeelnt hiệtgwpn, tựerjba hồtlyegvyr trong quy tắushic Tiềoluom Long hộbycxi thửtgwp, đjpexoviai vớdjtgi loạtnryi sựerjbalvmnh nàifxpy, cũwofung khônrvpng cójltd bấdgxlt kỳftpq hạtnryn chếjhpk!

Hiệtgwpn trưjpexcsavng mộbycxt mảimztnh tiếjhpkng mắushing, chưjpex hầjpexu truyềoluon nhâbalcn thấdgxlt lạtnryc, cũwofung làifxpifxpng tụuvimifxpng nhiềoluou.


- Mọvlrmi ngưjpexcsavi yêgvyrn lặzzwdng mộbycxt chúhktst, yêgvyrn lặzzwdng mộbycxt chúhktst. Nơibpli nàifxpy cójltd Bạtnrych Hổjhpk Hầjpexu truyềoluon nhâbalcn, còcjwmn cójltd Huyềoluon Vũwofu Hầjpexu truyềoluon nhâbalcn, đjpexoluou làifxp Tứgfev đjpextnryi chưjpex hầjpexu truyềoluon nhâbalcn, làifxpinzunh tụuvim củucwxa tấdgxlt cảimzt đjpextnryi chưjpex hầjpexu chúhktsng ta. Long gia thao túhktsng trậtcubn đjpexdgxlu, chúhktsng ta nhấdgxlt đjpexnrvpnh phảimzti cójltd mộbycxt thuyếjhpkt pháeelnp, nếjhpku khônrvpng mộbycxt tháeelnng vừymqxa đjpexâbalc̀y, chúhktsng ta đjpexi ra ngoàifxpi, khônrvpng phảimzti toàifxpn bộbycx vứgfevt bỏwbrz Chưjpex Hầjpexu Lệtgwpnh sao?

- Đsmlfúng, chúhktsng ta phảimzti đjpexifxpn kếjhpkt lạtnryi. Khônrvpng thểmsss đjpexmsss cho bọvlrmn hắushin muốovian làifxpm gìalvm thìalvmifxpm.

- Đsmlfúhktsng vậtcuby a, chúhktsng ta khônrvpng muốovian kéwyhro bèymqx kếjhpkt pháeelni, thếjhpk nhưjpexng đjpexymqxng bứgfevc chúhktsng ta tớdjtgi tuyệtgwpt lộbycx a!

Bạtnrych Hổjhpk Hầjpexu truyềoluon nhâbalcn Bạtnrych Chiếjhpkn Vâbalcn, cùtgwpng Huyềoluon Vũwofu Hầjpexu truyềoluon nhâbalcn Dịnrvpch Tháeelni Sơibpl, đjpexoluou bịnrvp ngưjpexcsavi đjpexoluo cửtgwp ra.

- Chưjpex vịnrvp, Bạtnrych mỗcjll ta tuy làifxp Tứgfev đjpextnryi chưjpex hầjpexu truyềoluon nhâbalcn, bấdgxlt quáeeln mọvlrmi ngưjpexcsavi cũwofung nhìalvmn ra đjpexưjpexvlrmc, tưjpexơibplng lai cụuvimc diệtgwpn Vưjpexơibplng Quốoviac chưjpex hầjpexu, tấdgxlt sẽwzqz bởgvyri vìalvm mộbycxt ngưjpexcsavi màifxp thay đjpexjhpki.

Bạtnrych Chiếjhpkn Vâbalcn lớdjtgn tiếjhpkng nójltdi, áeelnnh mắushit dừymqxng lạtnryi ởgvyr trêgvyrn ngưjpexcsavi Giang Trầjpexn.

Giang Trầjpexn?

- Giang Trầjpexn huynh, Bạtnrych Chiếjhpkn Vâbalcn ta, chỉtlye phụuvimc mộbycxt mìalvmnh ngưjpexơibpli.

Bạtnrych Chiếjhpkn Vâbalcn mấdgxly lầjpexn ởgvyr trưjpexdjtgc mặzzwdt Giang Trầjpexn bịnrvp nhụuvimc, ngưjpexvlrmc lạtnryi đjpexoviai vớdjtgi Giang Trầjpexn tâbalcm phụuvimc khẩekrzu phụuvimc.

- Giang Trầjpexn huynh, Dịnrvpch Tháeelni Sơibpl ta cũwofung phụuvimc ngưjpexơibpli.

Huyềoluon Vũwofu Hầjpexu truyềoluon nhâbalcn Dịnrvpch Tháeelni Sơibplwofung gậtcubt đjpexjpexu.

- Giang Trầjpexn huynh, ngưjpexơibpli khiêgvyru chiếjhpkn Nhấdgxlt phẩekrzm chưjpex hầjpexu, ởgvyr trong khảimzto hạtnrych, lựerjbc áeelnp Long Đsmlfxtokng Hầjpexu truyềoluon nhâbalcn. Chúhktsng ta cũwofung chịnrvpu phụuvimc. Mờcsavi ngưjpexơibpli chỉtlye đjpexiểmsssm chúhktsng ta vàifxpi câbalcu a.

Giang Trầjpexn ngưjpexcsavi nàifxpy, ăibpvn mềoluom khônrvpng ăibpvn cứgfevng.


- Chưjpex vịnrvp, Giang Trầjpexn ta khônrvpng phảimzti ngưjpexcsavi thígivmch ra lệtgwpnh. Bấdgxlt quáeeln, ta phỏwbrzng đjpexeelnn, Thanh Dựerjbc Kiếjhpkm Đsmlfiểmsssu nàifxpy, tấdgxlt sẽwzqzgvyr trong tầjpexng khônrvpng gian thứgfev ba. Long gia huynh muộbycxi thủucwx đjpexoạtnryn lạtnryi cao, bọvlrmn hắushin cũwofung khônrvpng dáeelnm đjpexi tầjpexng khônrvpng gian thứgfevjpex. Cho nêgvyrn, khônrvpng quảimztn bọvlrmn hắushin làifxpm khỉtlye giójltdalvm, chiếjhpkn trưjpexcsavng cuốoviai cùtgwpng nhấdgxlt, nhấdgxlt đjpexnrvpnh làifxpgvyr tầjpexng khônrvpng gian thứgfev ba.

- Mọvlrmi ngưjpexcsavi lựerjba chọvlrmn sáeelnch lưjpexvlrmc khônrvpng sai. Lúhktsc nàifxpy, ta duy trìalvm ýwfpk kiếjhpkn củucwxa cáeelnc ngưjpexơibpli, chígivmnh làifxp ônrvpm đjpexifxpn săibpvn giếjhpkt. Mộbycxt mìalvmnh hàifxpnh đjpexbycxng, ởgvyr trong tầjpexng khônrvpng gian thứgfev ba, sẽwzqz rấdgxlt bịnrvp đjpexbycxng.

Giang Trầjpexn cójltd thểmsssjltdi, làifxp nhữpdksng thứgfevifxpy.

- Giang Trầjpexn huynh, nójltdi nhưjpex vậtcuby, chúhktsng ta còcjwmn cójltd hi vọvlrmng hoàifxpn thàifxpnh nhiệtgwpm vụuvim?

Giang Trầjpexn cưjpexcsavi nhạtnryt mộbycxt tiếjhpkng:

- Ta chỉtlyejltd thểmsssjltdi, ônrvpm đjpexifxpn, cáeelnc ngưjpexơibpli đjpexoluou cójltd mộbycxt đjpexưjpexcsavng hi vọvlrmng. Nếjhpku nhưjpexjltdjpexbalcm, vậtcuby thìalvm khójltdifxpjltdi.

- Đsmlfúng, ônrvpm đjpexifxpn, ônrvpm đjpexifxpn!

- Ta muốovian tổjhpk đjpexbycxi, cáeelnc ngưjpexơibpli ai nguyệtgwpn ýwfpktgwpng ta hỗcjlln?

- Giang Trầjpexn huynh, ngưjpexơibpli nguyệtgwpn ýwfpk theo chúhktsng ta tổjhpk đjpexbycxi sao?

- Nếjhpku nhưjpexeelnc ngưjpexơibpli khônrvpng muốovian bịnrvp Long gia ghi hậtcubn, hoặzzwdc làifxp khônrvpng muốovian gặzzwdp vạtnrybalcy, lựerjba chọvlrmn tốoviat nhấdgxlt làifxp rờcsavi xa ta.

Giang Trầjpexn nójltdi làifxpalvmnh hìalvmnh thựerjbc tếjhpk, Long gia huynh muộbycxi làifxpm nhiềoluou đjpexbycxng táeelnc nhưjpex vậtcuby, nếjhpku nhưjpexjltdi khônrvpng cójltd mộbycxt đjpexiểmsssm âbalcm mưjpexu nhằxtokm vàifxpo hắushin, Giang Trầjpexn làifxp tuyệtgwpt đjpexoviai khônrvpng tin.

Đsmlfưjpexơibplng nhiêgvyrn, mônrvp̣t phưjpexơibplng diêgvyṛn khác, Giang Trầjpexn ưjpexa thígivmch đjpexbycxc lai đjpexbycxc vãoluong, tựerjb nhiêgvyrn khônrvpng muốovian cùtgwpng nhữpdksng chưjpex hầjpexu truyềoluon nhâbalcn nàifxpy đjpextlyeng hàifxpnh.

jltdi xong nhữpdksng thứgfevifxpy, hai châbalcn Giang Trầjpexn khẽwzqz đjpexbycxng, thâbalcn hìalvmnh liềoluon biếjhpkn mấdgxlt ởgvyr trong bójltdng tốoviai.


Mặzzwdc kệtgwp Long gia huynh muộbycxi chơibpli âbalcm mưjpexu gìalvm, Giang Trầjpexn quyếjhpkt đjpexnrvpnh dùtgwpng bấdgxlt biếjhpkn ứgfevng vạtnryn biếjhpkn. Trưjpexdjtgc tiêgvyrn hoàifxpn thàifxpnh nhiệtgwpm vụuvim, lạtnryi lo lắushing nhữpdksng thứgfev kháeelnc.

Kếjhpk hoạtnrych thỏwbrza đjpexáeelnng, Giang Trầjpexn trựerjbc tiếjhpkp hưjpexdjtgng tầjpexng khônrvpng gian thứgfev ba lao đjpexi.

Ưtlyedjtgc chừymqxng xâbalcm nhậtcubp ba bốovian mưjpexơibpli dặzzwdm, Giang Trầjpexn chợvlrmt dừymqxng bưjpexdjtgc, mũwofui cójltd chúhktst co rúhktsm vàifxpi cáeelni.

Mộbycxt cỗcjll khígivm tứgfevc nhưjpexjltd nhưjpex khônrvpng, làifxpm cho Giang Trầjpexn bắushit đjpexếjhpkn mộbycxt tígivm cảimztm giáeelnc quen thuộbycxc khônrvpng hiểmsssu.

- Cáeelni khígivm tứgfevc gìalvm nhỉtlye?

Cẩekrzn thậtcubn đjpexi nghe, lạtnryi khônrvpng thu hoạtnrych đjpexưjpexvlrmc gìalvm.

Ngay lúhktsc nàifxpy, đjpextlyeng tửtgwp củucwxa Giang Trầjpexn bỗcjllng nhiêgvyrn co rụuvimt lạtnryi, Thiêgvyrn Mụuvimc Thầjpexn Đsmlftlyeng đjpexbycxt nhiêgvyrn bắushin ra mộbycxt đjpextnryo tinh quang, chỉtlye thấdgxly trong mảimztnh Thạtnrych Lâbalcm phígivma trưjpexdjtgc, xẹoluot qua mộbycxt đjpexáeelnm kiếjhpkm đjpexiểmsssu, dẫifxpn đjpexjpexu cójltd ba bốovian con, trêgvyrn đjpexjpexu đjpexoluou tảimztn ra ngâbalcn quang nhàifxpn nhạtnryt.

- Ngâbalcn Dựerjbc kiếjhpkm đjpexiểmsssu?

Giang Trầjpexn dứgfevt bỏwbrz nhữpdksng tạtnryp niệtgwpm kia, cựerjbc hạtnryn tăibpvng tốoviac, hưjpexdjtgng đjpexáeelnm kiếjhpkm đjpexiểmsssu kia bắushin xuyêgvyrn qua.

Đsmlfâbalcy làifxp từymqx khi hắushin tiếjhpkn vàifxpo vônrvp tậtcubn đjpexnrvpa quậtcubt đjpexếjhpkn nay, lầjpexn thứgfev nhấdgxlt nhìalvmn thấdgxly kiếjhpkm đjpexiểmsssu thàifxpnh đjpexàifxpn.

Bọvlrmn kiếjhpkm đjpexiểmsssu nàifxpy, ưjpexdjtgc chừymqxng bốovian năibpvm mưjpexơibpli con, đjpexi đjpexjpexu cójltd bốovian con Ngâbalcn Dựerjbc kiếjhpkm đjpexiểmsssu. Vốovian làifxpjpexdjtgng phưjpexơibplng hưjpexdjtgng kháeelnc bay, nhưjpexng trong lúhktsc đjpexójltd lạtnryi quay đjpexjpexu, ngưjpexvlrmc lạtnryi hưjpexdjtgng bêgvyrn Giang Trầjpexn bay tớdjtgi.

Ngay khi thâbalcn hìalvmnh Giang Trầjpexn sắuship tớdjtgi gầjpexn, trong gójltdc trưjpexdjtgc mặzzwdt, bỗcjllng nhiêgvyrn bắushin ra vàifxpi đjpextnryo thâbalcn ảimztnh, từymqx mấdgxly cáeelni phưjpexơibplng vịnrvp, ngăibpvn lạtnryi đjpexưjpexcsavng đjpexi củucwxa bọvlrmn kiếjhpkm đjpexiểmsssu kia.

- Thịnrvpt mỡjpex đjpexếjhpkn tay đjpexymqxng bay, lêgvyrn!

Ba đjpextnryo thâbalcn ảimztnh xuấdgxlt hiệtgwpn nàifxpy, nhao nhao hưjpexdjtgng kiếjhpkm đjpexiểmsssu pháeelnt ra cônrvpng kígivmch.

Giang Trầjpexn thấdgxly thếjhpk, sao sẽwzqz buônrvpng tha cho cơibpl hộbycxi thậtcubt tốoviat nàifxpy, thâbalcn hìalvmnh gấdgxlp xônrvpng lêgvyrn, vônrvp danh đjpexao nghêgvyrnh khônrvpng chéwyhrm xuốoviang!

Nhưjpex Thưjpexơibplng Hảimzti đjpeximzto lưjpexu, nhưjpex Ngâbalcn Hàifxp đjpexjhpki chiềoluou!

Thưjpexơibplng Hảimzti Nghịnrvpch Lưjpexu Đsmlfao thứgfevc thứgfev hai… Đsmlfoạtnryn Lãoluong!

Oanh!

Đsmlfao khígivmjpexcsavng đjpextnryi, xoáeelny lêgvyrn khígivm thếjhpk nhưjpexjltdng to giójltd lớdjtgn, tạtnryi chỗcjll quéwyhrt rơibpli mộbycxt mảimztng lớdjtgn kiếjhpkm đjpexiểmsssu.

Giang Trầjpexn thuậtcubn tay liêgvyrn tụuvimc trảo đjpexbycxng, lậtcubp tứgfevc cójltd hai khỏwbrza Ngâbalcn Linh Châbalcu rơibpli xuốoviang trong tay củucwxa hắushin, tay áeelno cuốovian mộbycxt cáeelni, lạtnryi thuậtcubn tiệtgwpn đjpexem chígivmn khỏwbrza Thanh Linh Châbalcu bỏwbrzifxpo trong túhktsi.

ifxp ba ngưjpexcsavi kia, thìalvmtgwpng tốoviac đjpexbycx nhanh nhấdgxlt, đjpexem linh châbalcu kháeelnc chia cắushit.

- Giang Trầjpexn, ngưjpexơibpli đjpexâbalcy làifxp nhặzzwdt tiệtgwpn nghi cójltd sẵftpqn a! Mấdgxly ngưjpexcsavi chúhktsng ta, tâbalcn tâbalcn khổjhpk khổjhpk mai phụuvimc, xua đjpexuổjhpki bọvlrmn kiếjhpkm đjpexiểmsssu nàifxpy, lạtnryi bịnrvp ngưjpexơibpli nhặzzwdt đjpexưjpexvlrmc lớdjtgn nhấdgxlt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.