Độc Tôn Tam Giới

Chương 136 : Luật rừng trong Địa quật 1

    trước sau   
- Chắvfikc hẳmtzqn ngưstqzơggtsi cũdypwng biếbyxxt, trong vôsatm tậstqzn đpfcxhstda quậstqzt cójugv ngưstqzxiuyi quấvqkty rốaveki. Đkreqem toàmdlen bộhtpb Thanh Dựoqpgc Kiếbyxxm Đkreqiểoygru khu trụulwtc đpfcxếbyxxn tầzrjhng khôsatmng gian thứjuip ba, làmdlem cho mọtqxei ngưstqzxiuyi săvejin giếbyxxt phi thưstqzxiuyng khójugv khăvejin. Hôsatmm nay mưstqzxiuyi ngàmdley đpfcxi qua, phầzrjhn lớjgonn ngưstqzxiuyi cáezjmch mụulwtc tiêcpapu hoàmdlen thàmdlenh còpiohn kélvxlm rấvqktt nhiềqfkju! Khôsatmng biếbyxxt Giang Trầzrjhn huynh thu hoạzacoch nhưstqz thếbyxxmdleo?

- Còpiohn kélvxlm mộhtpbt nửbitfa.

Giang Trầzrjhn cũdypwng khôsatmng giấvqktu diếbyxxm cáezjmi gìbfmr.

- Nójugvi nhưstqz vậstqzy, quấvqkty rốaveki khôsatmng phảvfiki Giang Trầzrjhn huynh?

- Ngưstqzơggtsi cảvfikm thấvqkty ta cójugv nhàmdlem cháezjmn nhưstqz vậstqzy sao?

Giang Trầzrjhn ngữmmdd khíezjm đpfcxzacom mạzacoc.


- Cójugv íezjmt ngưstqzxiuyi, dãhstdkqwam bừgiqvng bừgiqvng, muốavekn thôsatmng qua khốavekng chếbyxx Thanh Dựoqpgc Kiếbyxxm Đkreqiểoygru, đpfcxếbyxxn khốavekng chếbyxx Chưstqz Hầzrjhu Lệbfmrnh sởxulp hữmmddu. Đkreqâkqway làmdle thuậstqzn ta thìbfmr sốavekng, nghịhstdch ta thìbfmr chếbyxxt.

- Cáezjmi nàmdley... Chẳmtzqng lẽxfuf thậstqzt làmdle Long gia làmdlem sao?

Sắvfikc mặjgont Bạzacoch Chiếbyxxn Vâkqwan cójugv chúmxjkt pháezjmt lạzaconh.

Vừgiqva nójugvi nhưstqz vậstqzy, lậstqzp tứjuipc cójugv ngưstqzxiuyi pháezjmt giáezjmc ra dịhstd thưstqzxiuyng, kêcpapu lêcpapn:

- Đkreqúmxjkng vậstqzy, cáezjmc ngưstqzơggtsi xem, chúmxjkng ta nhữmmddng ngưstqzxiuyi săvejin giếbyxxt khôsatmng đpfcxếbyxxn Thanh Dựoqpgc Kiếbyxxm Đkreqiểoygru nàmdley làmdle ai? Nhữmmddng chưstqz hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan cùkxqzng Long Đkreqdwfgng Hầzrjhu phủzaco thâkqwan cậstqzn, cáezjmc ngưstqzơggtsi nhìbfmrn thấvqkty qua khôsatmng?

- Đkreqúmxjkng vậstqzy, thậstqzt đpfcxúmxjkng làmdle mộhtpbt cáezjmi cũdypwng khôsatmng thấvqkty! Long gia nàmdley, quảvfik nhiêcpapn đpfcxang thao túmxjkng trậstqzn đpfcxvqktu!

- Con mẹbyxxjugv, quáezjmftpin hạzaco, quáezjmsatm sỉjugv rồcpapi! Đkreqâkqway làmdle thiêcpapn hạzaco củzacoa Đkreqôsatmng Phưstqzơggtsng Vưstqzơggtsng Quốavekc a! Bọtqxen hắvfikn làmdlem nhưstqz vậstqzy, sẽxfuf khôsatmng sợbful khiếbyxxn cho nhiềqfkju ngưstqzxiuyi tứjuipc giậstqzn sao?

Trong lúmxjkc nhấvqktt thờxiuyi, nhữmmddng chưstqz hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan nàmdley nhẫbyxxn nhịhstdn lửbitfa giậstqzn hồcpapi lâkqwau, đpfcxqfkju pháezjmt táezjmc.

Việbfmrc nàmdley đpfcxãhstd rấvqktt rõpiohmdleng, cùkxqzng Long Đkreqdwfgng Hầzrjhu lui tớjgoni khôsatmng mậstqzt thiếbyxxt, khôsatmng cójugv đpfcxzrjhu nhậstqzp vàmdleo, trêcpapn cơggts bảvfikn đpfcxqfkju tay khôsatmng, khôsatmng cójugv thu hoạzacoch gìbfmr.

mdle nhữmmddng chưstqz hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan cùkxqzng Long Đkreqdwfgng Hầzrjhu thâkqwan cậstqzn, hiệbfmrn tạzacoi mộhtpbt cáezjmi đpfcxqfkju nhìbfmrn khôsatmng tớjgoni.

Coi nhưstqzmdle kẻhbof đpfcxzrjhn, cũdypwng nhìbfmrn ra đpfcxưstqzbfulc, đpfcxâkqway tuyệbfmrt đpfcxaveki làmdle huynh muộhtpbi Long gia đpfcxang giởxulp tròpioh!

Thếbyxx nhưstqzng màmdle, bọtqxen hắvfikn bi ai pháezjmt hiệbfmrn, tựoqpga hồcpapxulp trong quy tắvfikc Tiềqfkjm Long hộhtpbi thửbitf, đpfcxaveki vớjgoni loạzacoi sựoqpgbfmrnh nàmdley, cũdypwng khôsatmng cójugv bấvqktt kỳlvxl hạzacon chếbyxx!

Hiệbfmrn trưstqzxiuyng mộhtpbt mảvfiknh tiếbyxxng mắvfikng, chưstqz hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan thấvqktt lạzacoc, cũdypwng làmdlemdleng tụulwtmdleng nhiềqfkju.


- Mọtqxei ngưstqzxiuyi yêcpapn lặjgonng mộhtpbt chúmxjkt, yêcpapn lặjgonng mộhtpbt chúmxjkt. Nơggtsi nàmdley cójugv Bạzacoch Hổrycb Hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan, còpiohn cójugv Huyềqfkjn Vũdypw Hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan, đpfcxqfkju làmdle Tứjuip đpfcxzacoi chưstqz hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan, làmdlebbbcnh tụulwt củzacoa tấvqktt cảvfik đpfcxzacoi chưstqz hầzrjhu chúmxjkng ta. Long gia thao túmxjkng trậstqzn đpfcxvqktu, chúmxjkng ta nhấvqktt đpfcxhstdnh phảvfiki cójugv mộhtpbt thuyếbyxxt pháezjmp, nếbyxxu khôsatmng mộhtpbt tháezjmng vừgiqva đpfcxâkqwày, chúmxjkng ta đpfcxi ra ngoàmdlei, khôsatmng phảvfiki toàmdlen bộhtpb vứjuipt bỏrycb Chưstqz Hầzrjhu Lệbfmrnh sao?

- Đkreqúng, chúmxjkng ta phảvfiki đpfcxmdlen kếbyxxt lạzacoi. Khôsatmng thểoygr đpfcxoygr cho bọtqxen hắvfikn muốavekn làmdlem gìbfmr thìbfmrmdlem.

- Đkreqúmxjkng vậstqzy a, chúmxjkng ta khôsatmng muốavekn kélvxlo bèftpi kếbyxxt pháezjmi, thếbyxx nhưstqzng đpfcxgiqvng bứjuipc chúmxjkng ta tớjgoni tuyệbfmrt lộhtpb a!

Bạzacoch Hổrycb Hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan Bạzacoch Chiếbyxxn Vâkqwan, cùkxqzng Huyềqfkjn Vũdypw Hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan Dịhstdch Tháezjmi Sơggts, đpfcxqfkju bịhstd ngưstqzxiuyi đpfcxqfkj cửbitf ra.

- Chưstqz vịhstd, Bạzacoch mỗcrvh ta tuy làmdle Tứjuip đpfcxzacoi chưstqz hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan, bấvqktt quáezjm mọtqxei ngưstqzxiuyi cũdypwng nhìbfmrn ra đpfcxưstqzbfulc, tưstqzơggtsng lai cụulwtc diệbfmrn Vưstqzơggtsng Quốavekc chưstqz hầzrjhu, tấvqktt sẽxfuf bởxulpi vìbfmr mộhtpbt ngưstqzxiuyi màmdle thay đpfcxrycbi.

Bạzacoch Chiếbyxxn Vâkqwan lớjgonn tiếbyxxng nójugvi, áezjmnh mắvfikt dừgiqvng lạzacoi ởxulp trêcpapn ngưstqzxiuyi Giang Trầzrjhn.

Giang Trầzrjhn?

- Giang Trầzrjhn huynh, Bạzacoch Chiếbyxxn Vâkqwan ta, chỉjugv phụulwtc mộhtpbt mìbfmrnh ngưstqzơggtsi.

Bạzacoch Chiếbyxxn Vâkqwan mấvqkty lầzrjhn ởxulp trưstqzjgonc mặjgont Giang Trầzrjhn bịhstd nhụulwtc, ngưstqzbfulc lạzacoi đpfcxaveki vớjgoni Giang Trầzrjhn tâkqwam phụulwtc khẩrioiu phụulwtc.

- Giang Trầzrjhn huynh, Dịhstdch Tháezjmi Sơggts ta cũdypwng phụulwtc ngưstqzơggtsi.

Huyềqfkjn Vũdypw Hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan Dịhstdch Tháezjmi Sơggtsdypwng gậstqzt đpfcxzrjhu.

- Giang Trầzrjhn huynh, ngưstqzơggtsi khiêcpapu chiếbyxxn Nhấvqktt phẩrioim chưstqz hầzrjhu, ởxulp trong khảvfiko hạzacoch, lựoqpgc áezjmp Long Đkreqdwfgng Hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan. Chúmxjkng ta cũdypwng chịhstdu phụulwtc. Mờxiuyi ngưstqzơggtsi chỉjugv đpfcxiểoygrm chúmxjkng ta vàmdlei câkqwau a.

Giang Trầzrjhn ngưstqzxiuyi nàmdley, ăvejin mềqfkjm khôsatmng ăvejin cứjuipng.


- Chưstqz vịhstd, Giang Trầzrjhn ta khôsatmng phảvfiki ngưstqzxiuyi thíezjmch ra lệbfmrnh. Bấvqktt quáezjm, ta phỏrycbng đpfcxezjmn, Thanh Dựoqpgc Kiếbyxxm Đkreqiểoygru nàmdley, tấvqktt sẽxfufxulp trong tầzrjhng khôsatmng gian thứjuip ba. Long gia huynh muộhtpbi thủzaco đpfcxoạzacon lạzacoi cao, bọtqxen hắvfikn cũdypwng khôsatmng dáezjmm đpfcxi tầzrjhng khôsatmng gian thứjuipstqz. Cho nêcpapn, khôsatmng quảvfikn bọtqxen hắvfikn làmdlem khỉjugv giójugvbfmr, chiếbyxxn trưstqzxiuyng cuốaveki cùkxqzng nhấvqktt, nhấvqktt đpfcxhstdnh làmdlexulp tầzrjhng khôsatmng gian thứjuip ba.

- Mọtqxei ngưstqzxiuyi lựoqpga chọtqxen sáezjmch lưstqzbfulc khôsatmng sai. Lúmxjkc nàmdley, ta duy trìbfmr ýpznn kiếbyxxn củzacoa cáezjmc ngưstqzơggtsi, chíezjmnh làmdle ôsatmm đpfcxmdlen săvejin giếbyxxt. Mộhtpbt mìbfmrnh hàmdlenh đpfcxhtpbng, ởxulp trong tầzrjhng khôsatmng gian thứjuip ba, sẽxfuf rấvqktt bịhstd đpfcxhtpbng.

Giang Trầzrjhn cójugv thểoygrjugvi, làmdle nhữmmddng thứjuipmdley.

- Giang Trầzrjhn huynh, nójugvi nhưstqz vậstqzy, chúmxjkng ta còpiohn cójugv hi vọtqxeng hoàmdlen thàmdlenh nhiệbfmrm vụulwt?

Giang Trầzrjhn cưstqzxiuyi nhạzacot mộhtpbt tiếbyxxng:

- Ta chỉjugvjugv thểoygrjugvi, ôsatmm đpfcxmdlen, cáezjmc ngưstqzơggtsi đpfcxqfkju cójugv mộhtpbt đpfcxưstqzxiuyng hi vọtqxeng. Nếbyxxu nhưstqzjugvstqzkqwam, vậstqzy thìbfmr khójugvmdlejugvi.

- Đkreqúng, ôsatmm đpfcxmdlen, ôsatmm đpfcxmdlen!

- Ta muốavekn tổrycb đpfcxhtpbi, cáezjmc ngưstqzơggtsi ai nguyệbfmrn ýpznnkxqzng ta hỗcrvhn?

- Giang Trầzrjhn huynh, ngưstqzơggtsi nguyệbfmrn ýpznn theo chúmxjkng ta tổrycb đpfcxhtpbi sao?

- Nếbyxxu nhưstqzezjmc ngưstqzơggtsi khôsatmng muốavekn bịhstd Long gia ghi hậstqzn, hoặjgonc làmdle khôsatmng muốavekn gặjgonp vạzacokqway, lựoqpga chọtqxen tốavekt nhấvqktt làmdle rờxiuyi xa ta.

Giang Trầzrjhn nójugvi làmdlebfmrnh hìbfmrnh thựoqpgc tếbyxx, Long gia huynh muộhtpbi làmdlem nhiềqfkju đpfcxhtpbng táezjmc nhưstqz vậstqzy, nếbyxxu nhưstqzjugvi khôsatmng cójugv mộhtpbt đpfcxiểoygrm âkqwam mưstqzu nhằdwfgm vàmdleo hắvfikn, Giang Trầzrjhn làmdle tuyệbfmrt đpfcxaveki khôsatmng tin.

Đkreqưstqzơggtsng nhiêcpapn, môsatṃt phưstqzơggtsng diêcpap̣n khác, Giang Trầzrjhn ưstqza thíezjmch đpfcxhtpbc lai đpfcxhtpbc vãhstdng, tựoqpg nhiêcpapn khôsatmng muốavekn cùkxqzng nhữmmddng chưstqz hầzrjhu truyềqfkjn nhâkqwan nàmdley đpfcxcpapng hàmdlenh.

jugvi xong nhữmmddng thứjuipmdley, hai châkqwan Giang Trầzrjhn khẽxfuf đpfcxhtpbng, thâkqwan hìbfmrnh liềqfkjn biếbyxxn mấvqktt ởxulp trong bójugvng tốaveki.


Mặjgonc kệbfmr Long gia huynh muộhtpbi chơggtsi âkqwam mưstqzu gìbfmr, Giang Trầzrjhn quyếbyxxt đpfcxhstdnh dùkxqzng bấvqktt biếbyxxn ứjuipng vạzacon biếbyxxn. Trưstqzjgonc tiêcpapn hoàmdlen thàmdlenh nhiệbfmrm vụulwt, lạzacoi lo lắvfikng nhữmmddng thứjuip kháezjmc.

Kếbyxx hoạzacoch thỏrycba đpfcxáezjmng, Giang Trầzrjhn trựoqpgc tiếbyxxp hưstqzjgonng tầzrjhng khôsatmng gian thứjuip ba lao đpfcxi.

Ưpfcxjgonc chừgiqvng xâkqwam nhậstqzp ba bốavekn mưstqzơggtsi dặjgonm, Giang Trầzrjhn chợbfult dừgiqvng bưstqzjgonc, mũdypwi cójugv chúmxjkt co rúmxjkm vàmdlei cáezjmi.

Mộhtpbt cỗcrvh khíezjm tứjuipc nhưstqzjugv nhưstqz khôsatmng, làmdlem cho Giang Trầzrjhn bắvfikt đpfcxếbyxxn mộhtpbt tíezjm cảvfikm giáezjmc quen thuộhtpbc khôsatmng hiểoygru.

- Cáezjmi khíezjm tứjuipc gìbfmr nhỉjugv?

Cẩrioin thậstqzn đpfcxi nghe, lạzacoi khôsatmng thu hoạzacoch đpfcxưstqzbfulc gìbfmr.

Ngay lúmxjkc nàmdley, đpfcxcpapng tửbitf củzacoa Giang Trầzrjhn bỗcrvhng nhiêcpapn co rụulwtt lạzacoi, Thiêcpapn Mụulwtc Thầzrjhn Đkreqcpapng đpfcxhtpbt nhiêcpapn bắvfikn ra mộhtpbt đpfcxzacoo tinh quang, chỉjugv thấvqkty trong mảvfiknh Thạzacoch Lâkqwam phíezjma trưstqzjgonc, xẹbyxxt qua mộhtpbt đpfcxáezjmm kiếbyxxm đpfcxiểoygru, dẫbyxxn đpfcxzrjhu cójugv ba bốavekn con, trêcpapn đpfcxzrjhu đpfcxqfkju tảvfikn ra ngâkqwan quang nhàmdlen nhạzacot.

- Ngâkqwan Dựoqpgc kiếbyxxm đpfcxiểoygru?

Giang Trầzrjhn dứjuipt bỏrycb nhữmmddng tạzacop niệbfmrm kia, cựoqpgc hạzacon tăvejing tốavekc, hưstqzjgonng đpfcxáezjmm kiếbyxxm đpfcxiểoygru kia bắvfikn xuyêcpapn qua.

Đkreqâkqway làmdle từgiqv khi hắvfikn tiếbyxxn vàmdleo vôsatm tậstqzn đpfcxhstda quậstqzt đpfcxếbyxxn nay, lầzrjhn thứjuip nhấvqktt nhìbfmrn thấvqkty kiếbyxxm đpfcxiểoygru thàmdlenh đpfcxàmdlen.

Bọtqxen kiếbyxxm đpfcxiểoygru nàmdley, ưstqzjgonc chừgiqvng bốavekn năvejim mưstqzơggtsi con, đpfcxi đpfcxzrjhu cójugv bốavekn con Ngâkqwan Dựoqpgc kiếbyxxm đpfcxiểoygru. Vốavekn làmdlestqzjgonng phưstqzơggtsng hưstqzjgonng kháezjmc bay, nhưstqzng trong lúmxjkc đpfcxójugv lạzacoi quay đpfcxzrjhu, ngưstqzbfulc lạzacoi hưstqzjgonng bêcpapn Giang Trầzrjhn bay tớjgoni.

Ngay khi thâkqwan hìbfmrnh Giang Trầzrjhn sắvfikp tớjgoni gầzrjhn, trong gójugvc trưstqzjgonc mặjgont, bỗcrvhng nhiêcpapn bắvfikn ra vàmdlei đpfcxzacoo thâkqwan ảvfiknh, từgiqv mấvqkty cáezjmi phưstqzơggtsng vịhstd, ngăvejin lạzacoi đpfcxưstqzxiuyng đpfcxi củzacoa bọtqxen kiếbyxxm đpfcxiểoygru kia.

- Thịhstdt mỡpfcx đpfcxếbyxxn tay đpfcxgiqvng bay, lêcpapn!

Ba đpfcxzacoo thâkqwan ảvfiknh xuấvqktt hiệbfmrn nàmdley, nhao nhao hưstqzjgonng kiếbyxxm đpfcxiểoygru pháezjmt ra côsatmng kíezjmch.

Giang Trầzrjhn thấvqkty thếbyxx, sao sẽxfuf buôsatmng tha cho cơggts hộhtpbi thậstqzt tốavekt nàmdley, thâkqwan hìbfmrnh gấvqktp xôsatmng lêcpapn, vôsatm danh đpfcxao nghêcpapnh khôsatmng chélvxlm xuốavekng!

Nhưstqz Thưstqzơggtsng Hảvfiki đpfcxvfiko lưstqzu, nhưstqz Ngâkqwan Hàmdle đpfcxrycbi chiềqfkju!

Thưstqzơggtsng Hảvfiki Nghịhstdch Lưstqzu Đkreqao thứjuipc thứjuip hai… Đkreqoạzacon Lãhstdng!

Oanh!

Đkreqao khíezjmstqzxiuyng đpfcxzacoi, xoáezjmy lêcpapn khíezjm thếbyxx nhưstqzjugvng to giójugv lớjgonn, tạzacoi chỗcrvh quélvxlt rơggtsi mộhtpbt mảvfikng lớjgonn kiếbyxxm đpfcxiểoygru.

Giang Trầzrjhn thuậstqzn tay liêcpapn tụulwtc trảo đpfcxhtpbng, lậstqzp tứjuipc cójugv hai khỏrycba Ngâkqwan Linh Châkqwau rơggtsi xuốavekng trong tay củzacoa hắvfikn, tay áezjmo cuốavekn mộhtpbt cáezjmi, lạzacoi thuậstqzn tiệbfmrn đpfcxem chíezjmn khỏrycba Thanh Linh Châkqwau bỏrycbmdleo trong túmxjki.

mdle ba ngưstqzxiuyi kia, thìbfmrkxqzng tốavekc đpfcxhtpb nhanh nhấvqktt, đpfcxem linh châkqwau kháezjmc chia cắvfikt.

- Giang Trầzrjhn, ngưstqzơggtsi đpfcxâkqway làmdle nhặjgont tiệbfmrn nghi cójugv sẵzmuin a! Mấvqkty ngưstqzxiuyi chúmxjkng ta, tâkqwan tâkqwan khổrycb khổrycb mai phụulwtc, xua đpfcxuổrycbi bọtqxen kiếbyxxm đpfcxiểoygru nàmdley, lạzacoi bịhstd ngưstqzơggtsi nhặjgont đpfcxưstqzbfulc lớjgonn nhấvqktt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.