Độc Tôn Tam Giới

Chương 135 : Việc lạ liên tục

    trước sau   
Đdzkpêwbnr Phẩngfem chưroho hầooebu truyềrohon nhânkdhn, thựrohoc lựrohoc bọidsjn hắyfpgn bìpircnh thưrohobtmlng, khôyfglng códfzs đdbyozxri thựrohoc lựrohoc lưrohou lạdxzrc đdbyoếfhspn tầooebng thứjwnq ba. Chỉanqcdfzs thểkbtuoidk tầooebng thứjwnq nhấxhutt vàjfmr tầooebng thứjwnq hai đdbyoánkdhnh du kíngfech.

Nếfhspu nhưroho Thanh Dựrohoc Kiếfhspm Đdzkpiểkbtuu ởoidk tầooebng thứjwnq nhấxhutt vàjfmr tầooebng thứjwnq hai đdbyorohou bịzjtk đdbyouổdxzri đdbyoi, cánkdhi kia đdbyojwnqi vớidsji nhữpcnhng ngưrohobtmli nàjfmry màjfmrdfzsi, làjfmr tai hoạdxzr ngậqfxyp đdbyoooebu!

- Thếfhsp nhưrohong màjfmr, bọidsjn hắyfpgn làjfmrm nhưroho vậqfxyy códfzs chỗyfgl tốjwnqt gìpirc?

Giang Trầooebn tinh tếfhsp tựroho hỏmbghi.

Đdzkpkbtu bọidsjn hắyfpgn thuậqfxyn tiệvqkmn săbmzpn giếfhspt? Lýanqc do nàjfmry mặbmzpc dùarpldfzs khảmmiebmzpng, nhưrohong lạdxzri khôyfglng phảmmiei chíngfenh yếfhspu nhấxhutt. Dùarplng thựrohoc lựrohoc củzxria Long gia huynh muộqfxyi, muốjwnqn săbmzpn giếfhspt Thanh Dựrohoc Kiếfhspm Đdzkpiểkbtuu, tuyệvqkmt đdbyojwnqi khôyfglng cầooebn cốjwnq sứjwnqc nhưroho vậqfxyy.

jfmrpirc chèuqavn éqdwgp chưroho hầooebu khánkdhc? Khảmmiebmzpng nàjfmry, cũkbtung códfzs. Dùarpl sao, Long Đdzkpyqiang Hầooebu dãkfernkdhm bừuzemng bừuzemng, đdbyommiengfech chưroho hầooebu khôyfglng theo hắyfpgn, thàjfmrnh toàjfmrn nhữpcnhng chưroho hầooebu đdbyoooebu nhậqfxyp vàjfmro hắyfpgn kia, dùarplng cánkdhi nàjfmry đdbyodxzrt tớidsji mụbfgxc đdbyoíngfech khốjwnqng chếfhsp Chưroho Hầooebu Lệvqkmnh, đdbyoânkdhy cũkbtung làjfmrdfzs khảmmiebmzpng!


- Âcxtrn! Nếfhspu nhưroho Long gia huynh muộqfxyi giếfhspt Thanh Dựrohoc Kiếfhspm Đdzkpiểkbtuu đdbyozxri nhiềrohou, chưroho hầooebu truyềrohon nhânkdhn đdbyoooebu nhậqfxyp vàjfmro bọidsjn hắyfpgn, códfzs thểkbtu từuzem trong tay bọidsjn họidsj đdbyodxzrt đdbyoưrohokferc Thanh Linh Chânkdhu; chưroho hầooebu truyềrohon nhânkdhn bịzjtk Long gia xem khôyfglng vừuzema mắyfpgt, thìpirc đdbyoooeby bụbfgxi đdbyoxhutt, khôyfglng thu hoạdxzrch đdbyoưrohokferc gìpirc, mấxhutt đdbyoi Chưroho Hầooebu Lệvqkmnh!

Áwylzc đdbyoqfxyc, quảmmie nhiêwbnrn làjfmr tuyệvqkmt hậqfxyu kếfhsp ánkdhc đdbyoqfxyc!

- Long gia, quảmmie nhiêwbnrn làjfmr khôyfglng nắyfpgm chắyfpgc sẽagfa khôyfglng làjfmrm a. Bấxhutt quánkdh, Giang Trầooebn ta hánkdhdfzs thểkbtu cho cánkdhc ngưrohoơoxlpi nắyfpgm mũkbtui dẫjbunn đdbyoi?

Giang Trầooebn cũkbtung bịzjtk thủzxri đdbyooạdxzrn củzxria Long gia chọidsjc giậqfxyn.

Giang Trầooebn dứjwnqt khoánkdht khôyfglng hềroho tiêwbnŕn lêwbnrn, săbmzpn giếfhspt bốjwnqn năbmzpm ngàjfmry, làjfmrm cho Giang Trầooebn nhậqfxyn đdbyoưrohokferc rèuqavn luyệvqkmn thậqfxyt lớidsjn, giớidsji hạdxzrn tánkdhm mạdxzrch chânkdhn khíngfe, cũkbtung nhiềrohou lầooebn xuấxhutt hiệvqkmn dấxhutu hiệvqkmu đdbyoqfxyt phánkdh.

Giang Trầooebn tìpircm mộqfxyt gódfzsc vắyfpgng vẻltbz, dứjwnqt khoánkdht tu luyệvqkmn.

Nếfhspu Giang Trầooebn cốjwnqpircnh che dấxhutu, ởoidk trong vôyfgl tậqfxyn đdbyozjtka quậqfxyt, ngưrohokferc lạdxzri làjfmr khôyfglng lo códfzs ngưrohobtmli tớidsji quấxhuty rầooeby. Bấxhutt quánkdh khôyfglng ai tìpircm đdbyoưrohokferc hắyfpgn, khôyfglng códfzs nghĩyesla làjfmr tuyệvqkmt đdbyojwnqi an toàjfmrn.

qrfp trong đdbyozjtka quậqfxyt nàjfmry, đdbyoánkdhng sợkfer nhấxhutt, làjfmr sinh vậqfxyt dưrohoidsji mặbmzpt đdbyoxhutt.

Giang Trầooebn ởoidk bốjwnqn phíngfea bàjfmry vàjfmri đdbyodxzro bốjwnq tríngfe đdbyoơoxlpn giảmmien, cánkdhc loạdxzri đdbyoqfxyc vậqfxyt, xảmmieo diệvqkmu an bàjfmri, tạdxzro thàjfmrnh mộqfxyt bẫjbuny rậqfxyp tựroho bảmmieo vệvqkmpircnh.

Bấxhutt kểkbtujfmr ngưrohobtmli, hay làjfmr sinh vậqfxyt dưrohoidsji mặbmzpt đdbyoxhutt, chỉanqc cầooebn xânkdhm nhậqfxyp trong nàjfmry, liềrohon sẽagfa trúphkbng đdbyoqfxyc.

Hai ngàjfmry thờbtmli gian trôyfgli qua.

Giang Trầooebn mởoidk mắyfpgt, chânkdhn khíngfe trong cơoxlp thểkbtu cuồpcywng bạdxzro, bịzjtk hắyfpgn đdbyoèuqav éqdwgp xuốjwnqng dưrohoidsji. Chíngfen mạdxzrch chânkdhn khíngfe nhưroho chíngfen đdbyoooebu Giang Hàjfmr chi thủzxriy tràjfmrn lan, khíngfe thếfhsp rộqfxyng rãkferi, ởoidk trong cơoxlp thểkbtu hắyfpgn giưrohoơoxlpng oai lấxhuty.

- Trăbmzpm sôyfglng vềroho biểkbtun, càjfmrng tiếfhspn mộqfxyt bưrohoidsjc.


Trêwbnrn mặbmzpt Giang Trầooebn lộqfxy ra mỉanqcm cưrohobtmli thoảmmiekfern.

- Chíngfen mạdxzrch chânkdhn khíngfe, chíngfenh làjfmr cao giai Chânkdhn Khíngfe cảmmienh đdbyoanqcnh phong, lạdxzri đdbyoi mộqfxyt bưrohoidsjc, chíngfenh làjfmr Chânkdhn khíngfe đdbyodxzri sưroho. Chỉanqcjfmr, dùarplng tu vi củzxria ta hôyfglm nay, mặbmzpc dùarpljfmrrohobtmli mạdxzrch Chânkdhn khíngfe đdbyodxzri sưroho, ta cầooebn lo lắyfpgng sao?

Khôyfglng phảmmiei Giang Trầooebn tựroho tin quánkdh đdbyoqfxy, màjfmrjfmr hắyfpgn xánkdhc thựrohoc códfzs tiềrohon vốjwnqn tựroho ngạdxzro.

Tiếfhspn vàjfmro chíngfen mạdxzrch chânkdhn khíngfe, phốjwnqi hợkferp vũkbtu kỹpircrohobtmlng đdbyodxzri, sứjwnqc chiếfhspn đdbyoxhutu tấxhutt sẽagfabmzpng lêwbnrn gấxhutp bộqfxyi.

Nhấxhutt làjfmr 《 Thiêwbnrn Mụbfgxc Thầooebn Đdzkppcywng 》, ởoidk trong đdbyozjtka quậqfxyt sinh tồpcywn sánkdhu bảmmiey ngàjfmry, Giang Trầooebn rõqrfpjfmrng cảmmiem nhậqfxyn đdbyoưrohokferc,《 Thiêwbnrn Mụbfgxc Thầooebn Đdzkppcywng 》lạdxzri tăbmzpng lêwbnrn mộqfxyt cảmmienh giớidsji, tiếfhspn nhậqfxyp đdbyovqkm lụbfgxc trọidsjng.

- Xem ra, Thiêwbnrn Mụbfgxc Thầooebn Đdzkppcywng củzxria ta, làjfmr xuấxhutt sắyfpgc nhấxhutt trong bốjwnqn môyfgln thầooebn thôyfglng. Cánkdhi đdbyozjtka quậqfxyt nàjfmry mộqfxyt mảmmienh hắyfpgc ánkdhm, khôyfglng nghĩyesl tớidsji đdbyojwnqi vớidsji tu luyệvqkmn《 Thiêwbnrn Mụbfgxc Thầooebn Đdzkppcywng 》, ngưrohokferc lạdxzri vôyfglarplng hữpcnhu íngfech.

Đdzkpvqkm lụbfgxc trọidsjng Thiêwbnrn Mụbfgxc Thầooebn Đdzkppcywng, quảmmie nhiêwbnrn so vớidsji trưrohoidsjc lạdxzri tăbmzpng lêwbnrn rấxhutt nhiềrohou. Hắyfpgc Áwylzm đdbyozjtka quậqfxyt nàjfmry, ởoidk trong mắyfpgt Giang Trầooebn, giờbtml phúphkbt nàjfmry đdbyoãkfer nhưroho ban ngàjfmry khôyfglng códfzspirc khánkdhc nhau.

Tuy khôyfglng bằyqiang trờbtmli nắyfpgng tầooebm mắyfpgt khoánkdhng đdbyodxzrt, nhưrohong so vớidsji nhữpcnhng võqrfp giảmmie khánkdhc màjfmrdfzsi, đdbyoãkferngfenh toánkdhn códfzs ưrohou thếfhsp may mắyfpgn.

Đdzkpqfxyt phánkdh, thựrohoc lựrohoc tăbmzpng lêwbnrn, đdbyokbtu cho trong nộqfxyi tânkdhm Giang Trầooebn càjfmrng nắyfpgm chắyfpgc.

- Long gia huynh muộqfxyi, khôyfglng biếfhspt hôyfglm nay náo đdbyoếfhspn mộqfxyt bưrohoidsjc nàjfmro rồpcywi! Hừuzem, khôyfglng quảmmien bọidsjn hắyfpgn làjfmrm khỉanqc giódfzspirc, cuốjwnqi cùarplng nhấxhutt vẫjbunn làjfmroidk tầooebng khôyfglng gian thứjwnq ba gặbmzpp chânkdhn chưrohoơoxlpng. Tầooebng khôyfglng gian thứjwnqrohojfmr cấxhutm đdbyozjtka, Cânkdhu Ngọidsjc côyfglng chúphkba liêwbnrn tụbfgxc cưrohobtmlng đdbyoiệvqkmu, khôyfglng thểkbtu tiếfhspn vàjfmro. Đdzkpãkfer nhưroho vầooeby, bọidsjn hắyfpgn lạdxzri ầooebm ĩyesl, tầooebng khôyfglng gian thứjwnq ba đdbyoãkferjfmr cựrohoc hạdxzrn!

Giang Trầooebn cùarplng nhữpcnhng Đdzkpêwbnr Phẩngfem chưroho hầooebu truyềrohon nhânkdhn kia khôyfglng giốjwnqng, nhữpcnhng ngưrohobtmli kia khôyfglng dánkdhm xôyfglng vàjfmro tầooebng khôyfglng gian thứjwnq ba, nhưrohong Giang Trầooebn hắyfpgn đdbyoãkferdfzs đdbyozxri tiềrohon vốjwnqn xôyfglng.

Sau khi Giang Trầooebn đdbyoi ra nơoxlpi hẻltbzo lánkdhnh, hắyfpgn mớidsji phánkdht hiệvqkmn, mìpircnh làjfmr đdbyoánkdhnh giánkdh thấxhutp tríngfe tuệvqkm củzxria ngưrohobtmli khánkdhc. Từuzem mộqfxyt íngfet lờbtmli nódfzsi chuyệvqkmn ngoạdxzri giớidsji, Giang Trầooebn phánkdht hiệvqkmn, nhữpcnhng chưroho hầooebu truyềrohon nhânkdhn kia, đdbyoãkfer phánkdht hiệvqkmn códfzs ngưrohobtmli giởoidk tròjfmr. Hôyfglm nay, nhódfzsm chưroho hầooebu truyềrohon nhânkdhn đdbyoãkfer tốjwnqp năbmzpm tốjwnqp ba tổdxzr chứjwnqc thàjfmrnh đdbyojfmrn thểkbtu, tiếfhspn vềroho tầooebng khôyfglng gian thứjwnq ba.

Lựrohoc lưrohokferng mộqfxyt ngưrohobtmli códfzs hạdxzrn, tổdxzr chứjwnqc thàjfmrnh đdbyojfmrn thểkbtukbtung códfzs thểkbtu a?


Vềroho phầooebn rốjwnqt cuộqfxyc làjfmr ai quấxhuty rốjwnqi, đdbyodxzri bộqfxy phậqfxyn suy đdbyonkdhn, ngưrohokferc lạdxzri đdbyorohou trựrohoc chỉanqc Long gia huynh muộqfxyi.

Chỉanqcjfmr, còjfmrn códfzs mộqfxyt loạdxzri đdbyopcywn đdbyoãkferi đdbyoánkdhng sợkfer, vânkdḥy mà đdbyoem nưrohoidsjc bẩngfen nàjfmry giộqfxyi lêwbnrn ngưrohobtmli Giang Trầooebn hắyfpgn!

- Xem ra, Long gia huynh muộqfxyi vìpirc nhằyqiam vàjfmro ta, cũkbtung bỏmbgh ra đdbyoiểkbtum tânkdhm tưroho a?

Giang Trầooebn lãkfernh khốjwnqc cưrohobtmli cưrohobtmli, hắyfpgn đdbyoãkfer chánkdhn ghéqdwgt loạdxzri tròjfmr chơoxlpi mèuqavo vờbtmln chuộqfxyt nàjfmry.

Ngoạdxzri giớidsji đdbyoãkferdfzs nhiềrohou suy đdbyonkdhn nhàjfmrm chánkdhn nhưroho vậqfxyy, Giang Trầooebn dứjwnqt khoánkdht khôyfglng hềroho che dấxhutu, khôyfglng hềroho nhưroho trưrohoidsjc kia lảmmieng tránkdhnh đdbyoánkdhm ngưrohobtmli.

Mộqfxyt ngàjfmry sau, Giang Trầooebn cảmmiem giánkdhc đdbyoưrohokferc nhiệvqkmt đdbyoqfxy trong đdbyozjtka quậqfxyt thấxhutp hơoxlpn, đdbyoooebm lầooeby lầooeby lộqfxyi dưrohoidsji chânkdhn cũkbtung lộqfxy ra nguy cơoxlp trùarplng trùarplng.

- Xem ra, đdbyoânkdhy làjfmr tiếfhspn vàjfmro tầooebng khôyfglng gian thứjwnq ba.

Giang Trầooebn cũkbtung trởoidkwbnrn cẩngfen thậqfxyn.

Trong đdbyoooebm lầooeby, thỉanqcnh thoảmmieng sẽagfa toánkdht ra mộqfxyt íngfet quánkdhi vậqfxyt, códfzs quánkdhi vậqfxyt xúphkbc tu, códfzs thựrohoc vậqfxyt tàjfmr ánkdhc, códfzs ma trùarplng phệvqkm giánkdhp...

Mặbmzpc dùarpljfmr Giang Trầooebn, tốjwnqc đdbyoqfxy tiếfhspn lêwbnrn cũkbtung phảmmiei chậqfxym lạdxzri.

Bấxhutt quánkdh, tiếfhspn vàjfmro tầooebng khôyfglng gian thứjwnq ba, sốjwnqrohokferng Thanh Dựrohoc Kiếfhspm Đdzkpiểkbtuu kia, rõqrfpjfmrng cho thấxhuty gia tăbmzpng lêwbnrn rấxhutt nhiềrohou.

Chỉanqcjfmr, Giang Trầooebn bỏmbgh rấxhutt nhiềrohou thờbtmli gian đdbyoi ứjwnqng đdbyojwnqi cánkdhc loạdxzri uy hiếfhspp dưrohoidsji đdbyoooebm lầooeby, đdbyojwnqi vớidsji săbmzpn giếfhspt Thanh Dựrohoc Kiếfhspm Đdzkpiểkbtuu, khôyfglng khỏmbghi sẽagfa chịzjtku ảmmienh hưrohooidkng.

Ba ngàjfmry đdbyoi qua, Giang Trầooebn lạdxzri chéqdwgm giếfhspt 23 đdbyoooebu Thanh Dựrohoc Kiếfhspm Đdzkpiểkbtuu.


Bởoidki nhưroho vậqfxyy, hắyfpgn lấxhuty đdbyoưrohokferc Thanh Linh Chânkdhu, liềrohon códfzsbmzpm mưrohoơoxlpi bảmmiey khỏmbgha.

jfmr thờbtmli gian, cũkbtung đdbyoi qua mưrohobtmli ngàjfmry.

- Mưrohobtmli ngàjfmry, gặbmzpt hánkdhi đdbyoưrohokferc năbmzpm mưrohoơoxlpi bảmmiey khỏmbgha, so vớidsji trong tưrohooidkng tưrohokferng củzxria ta muốjwnqn chậqfxym mộqfxyt chúphkbt. Chỉanqcjfmr kỳpcyw quánkdhi, đdbyooạdxzrn đdbyoưrohobtmlng nàjfmry tạdxzri sao khôyfglng códfzs mộqfxyt con Ngânkdhn Dựrohoc kiếfhspm đdbyoiểkbtuu?

Giang Trầooebn đdbyojwnqi vớidsji săbmzpn giếfhspt Thanh Dựrohoc Kiếfhspm Đdzkpiểkbtuu đdbyoãkferdfzs chúphkbt chánkdhn ghéqdwgt. Phảmmiei biếfhspt rằyqiang, mộqfxyt đdbyoooebu Ngânkdhn Dựrohoc kiếfhspm đdbyoiểkbtuu, liềrohon códfzs mộqfxyt khỏmbgha Ngânkdhn Linh Chânkdhu.

Đdzkpdxzrt đdbyoưrohokferc mộqfxyt khỏmbgha Ngânkdhn Linh Chânkdhu, tưrohoơoxlpng đdbyoưrohoơoxlpng vớidsji mưrohobtmli khỏmbgha Thanh Linh Chânkdhu.

Hiệvqkmn tạdxzri Giang Trầooebn còjfmrn thiếfhspu bốjwnqn mưrohoơoxlpi ba khỏmbgha Thanh Linh Chânkdhu phảmmiei thu thậqfxyp, nhưrohong nếfhspu nhưroho đdbyodxzri thàjfmrnh Ngânkdhn Linh Chânkdhu, thìpirc chỉanqcjfmrbmzpm khỏmbgha.

- Xem, đdbyoódfzsjfmr Giang Trầooebn!

- Đdzkpúphkbng vậqfxyy, Giang Trầooebn nàjfmry rốjwnqt cụbfgxc hiệvqkmn thânkdhn. Sao hắyfpgn vẫjbunn còjfmrn thu thậqfxyp Thanh Dựrohoc Kiếfhspm Đdzkpiểkbtuu?

- Nódfzsi nhưroho vậqfxyy, ngưrohobtmli quấxhuty rốjwnqi hẳtupfn khôyfglng phảmmiei làjfmr hắyfpgn. Nếfhspu nhưrohojfmrbmzṕn mà nói, có lẽ đdbyoãkfer sớidsjm thu thậqfxyp đdbyoooeby đdbyoủ!

Giang Trầooebn cốjwnq ýanqc hiệvqkmn thânkdhn, làjfmrrohoidsjng ngoạdxzri giớidsji chứjwnqng minh đdbyoiểkbtum nàjfmry, từuzem đdbyoódfzs đdbyoem Long gia huynh muộqfxyi từuzem trong gódfzsc bứjwnqc ra.

- Giang Trầooebn huynh.

Bạdxzrch Chiếfhspn Vânkdhn từuzem trong gódfzsc tốjwnqi đdbyoi ra.

- Bạdxzrch huynh.

Hai ngưrohobtmli bọidsjn họidsjkbtung coi nhưroho khôyfglng đdbyoánkdhnh nhau thìpirc khôyfglng quen biếfhspt. Giang Trầooebn đdbyojwnqi vớidsji Bạdxzrch Chiếfhspn Vânkdhn ngưrohokferc lạdxzri khôyfglng códfzs ánkdhc cảmmiem gìpirc, íngfet nhấxhutt Bạdxzrch Chiếfhspn Vânkdhn nàjfmry biếfhspt sai códfzs thểkbtu thay đdbyodxzri.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.