Độc Tôn Tam Giới

Chương 134 : Vô tận địa quật thí luyện 2

    trước sau   
- 100 khỏxbjla Thanh Linh Châoxyiu.

Giang Trầbjdcn thờinyhi khắcfnrc khôcyuzng quêhnren nhiệyzkqm vụowgq củryafa mìpmhznh.

- A!

Trong lúeavxc đcyuzódske, Giang Trầbjdcn phảwodzng phấswvqt nghe đcyuzưskoohxxcc ởcckl chỗdskeoxyiu trong đcyuznmtya quậyqrht truyềlblwn đcyuzếjxtan mộwdgit tiếjxtang kêhnreu thảwodzm, thanh âoxyim dồppbln dậyqrhp màcyuz thêhnreskooơwdging. Bởcckli vìpmhzcckl trong đcyuznmtya quậyqrht, cásvsuc loạlrbsi tiếjxtang vang uốkuken lưskoohxxcn, đcyuzaseu cho ngưskooinyhi căsvsun bảwodzn khôcyuzng cásvsuch nàcyuzo phâoxyin biệyzkqt.

- Lúeavxc nàcyuzy mớaseui làcyuz tầbjdcng khôcyuzng gian thứgrug nhấswvqt, đcyuzãprpidske ngưskooinyhi trúeavxng chiêhnreu?

Trong lòibklng Giang Trầbjdcn chấswvqn đcyuzwdging.


Ngay lúeavxc nàcyuzy, Giang Trầbjdcn chỉprpi cảwodzm thấswvqy sau đcyuzbjdcu códske tiếjxtang xéfsdc giódske.

Khôcyuzng tốkuket, códske đcyuzásvsunh léfsdcn!

Giang Trầbjdcn bêhnren tai khẽdpmv đcyuzwdging, tay ásvsuo hấswvqt lêhnren, phảwodzng phấswvqt sau đcyuzbjdcu sinh mắcfnrt, mộwdgit thanh Trọuevdng Vũlrbs Phi Đhavmao xẹexppt qua mộwdgit đcyuzlrbso u mang, ởcckl trong Hắcfnrc Áwclrm đcyuznmtya quậyqrht, nhưskoo mộwdgit cầbjdcu vồppblng xinh đcyuzexppp.

skoou!

Chỉprpi nghe đcyuzưskoohxxcc mộwdgit tiếjxtang rêhnren lêhnren đcyuzau đcyuzaseun, Trọuevdng Vũlrbs Phi Đhavmao đcyuzãprpi bắcfnrn trúeavxng mộwdgit vậyqrht, ầbjdcm ầbjdcm rơwdgii xuốkukeng đcyuzswvqt.

Mộwdgit con Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu!

Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu nàcyuzy, hai cásvsunh vàcyuz miệyzkqng đcyuzlblwu béfsdcn nhọuevdn nhưskoo đcyuzao, so vớaseui bộwdgii kiếjxtam củryafa võgfzq giảwodzibkln sắcfnrc béfsdcn hơwdgin rấswvqt nhiềlblwu.

- Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu, cásvsunh nhậyqrhn cùkukeng miệyzkqng nàcyuzy, quảwodz nhiêhnren so vớaseui kiếjxtam còibkln sắcfnrc béfsdcn a.

Giang Trầbjdcn rúeavxt Trọuevdng Vũlrbs Phi Đhavmao vềlblw, lấswvqy Thanh Linh Châoxyiu trêhnren trásvsun Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu, bỏxbjlcyuzo trong túeavxi.

- A, trậyqrhn đcyuzbjdcu básvsuo cásvsuo thắcfnrng lợhxxci, ngưskoohxxcc lạlrbsi làcyuz đcyuzếjxtan rấswvqt nhanh.

Giang Trầbjdcn thôcyuzng qua cùkukeng Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu tiếjxtap xúeavxc lầbjdcn thứgrug nhấswvqt, đcyuzlrbsi khásvsui minh bạlrbsch trìpmhznh đcyuzwdgi củryafa Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu.

- Thựdskec lựdskec củryafa Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu nàcyuzy, nhiềlblwu lắcfnrm chỉprpiskooơwdging đcyuzưskooơwdging vớaseui bốkuken mạlrbsch châoxyin khíbmesskooinyhng giảwodz. Bấswvqt quásvsu, tốkukec đcyuzwdgi rấswvqt nhanh, hơwdgin nữyqrha ởcckl trong bódskeng tốkukei làcyuz đcyuznmtya bàcyuzn củryafa bọuevdn nódske, códske ưskoou thếjxta thiêhnren thờinyhi đcyuznmtya lợhxxci. Nếjxtau nhưskoo ngưskooinyhi thíbmes luyệyzkqn tu vi khôcyuzng thắcfnrng nódske mộwdgit bậyqrhc, muốkuken đcyuzkukei phódske Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu nàcyuzy, làcyuz khôcyuzng dễppblcyuzng.

Đhavmãprpidske kinh nghiệyzkqm trậyqrhn chiếjxtan đcyuzbjdcu tiêhnren, trong nộwdgii tâoxyim Giang Trầbjdcn yêhnren ổmogpn rấswvqt nhiềlblwu.


Hắcfnrn cũlrbsng khôcyuzng tăsvsung tốkukec đcyuzwdgihnren, màcyuzcyuz mộwdgit đcyuzưskooinyhng từxund từxund đcyuzi, đcyuzem 《 Thiêhnren Mụowgqc Thầbjdcn Đhavmppblng 》 cùkukeng 《 Thuậyqrhn Phong Chi Nhĩpmhz 》 phásvsut huy đcyuzếjxtan mứgrugc tậyqrhn cùkukeng.

skoohxxcn nhờinyh ưskoou thếjxtacyuzy, mộwdgit ngàcyuzy thờinyhi gian, Giang Trầbjdcn đcyuzãprpi gặbdqnt hásvsui đcyuzưskoohxxcc mưskooinyhi hai khỏxbjla Thanh Linh Châoxyiu.

- Mộwdgit ngàcyuzy, thu hoạlrbsch mưskooinyhi hai khỏxbjla Thanh Linh Châoxyiu, tốkukec đcyuzwdgicyuzy khôcyuzng tíbmesnh nhanh, nhưskoong cũlrbsng khôcyuzng chậyqrhm a. Nếjxtau nhưskoo mỗdskei ngàcyuzy códske thểaseu bảwodzo trìpmhz trìpmhznh đcyuzwdgicyuzy, sásvsuu bảwodzy ngàcyuzy sau, ta liềlblwn códske thểaseu đcyuzi ra ngoàcyuzi rôcyuz̀i.

Giang Trầbjdcn trảwodzi qua mộwdgit ngàcyuzy, thu hoạlrbsch tưskooơwdging đcyuzkukei khásvsu, tin tưskooccklng cũlrbsng tăsvsung nhiềlblwu.

Bấswvqt quásvsu ngàcyuzy hôcyuzm sau, Giang Trầbjdcn liềlblwn phásvsut hiệyzkqn, khu vựdskec hơwdgin mưskooinyhi dặbdqnm hắcfnrn hoạlrbst đcyuzwdging nàcyuzy, tầbjdcn suấswvqt Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu qua lạlrbsi, phảwodzng phấswvqt trong vòibklng mộwdgit đcyuzêhnrem liềlblwn íbmest đcyuzi rôcyuz̀i.

- Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu làcyuz Linh thúeavx, cũlrbsng códske tríbmes tuệyzkq. Biếjxtat rõgfzq nhâoxyin loạlrbsi mạlrbsnh hơwdgin, nêhnren đcyuzãprpi trốkuken đcyuzi a.

Thoásvsung cásvsui toásvsut ra hơwdgin trăsvsum chưskoo hầbjdcu truyềlblwn nhâoxyin, mỗdskei ngưskooinyhi giếjxtat mộwdgit íbmest, cásvsui sốkukeskoohxxcng nàcyuzy cũlrbsng phi thưskooinyhng kinh ngưskooinyhi.

Cho nêhnren, Giang Trầbjdcn đcyuzkukei vớaseui sốkukeskoohxxcng Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu giảwodzm mạlrbsnh, cũlrbsng khôcyuzng thấswvqy kỳezng lạlrbs quýgrug hiếjxtam.

- Gặbdqnp quỷppbl rồppbli, Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu nàcyuzy, chẳnmtyng lẽdpmv tríbmes tuệyzkq so vớaseui nhâoxyin loạlrbsi còibkln cao hơwdgin? Ngàcyuzy đcyuzbjdcu tiêhnren lão tưskoỏ còibkln săsvsun giếjxtat hai cásvsui, ngàcyuzy hôcyuzm sau, đcyuzxundng nódskei săsvsun giếjxtat, ngay cảwodzcyuzng chim cũlrbsng khôcyuzng thấswvqy!

- Đhavmásvsung giậyqrhn, nhữyqrhng kiếjxtam đcyuziểaseuu nàcyuzy, chẳnmtyng lẽdpmv đcyuzlblwu bịnmty nhữyqrhng chưskoo hầbjdcu truyềlblwn nhâoxyin cưskooinyhng đcyuzlrbsi kia giếjxtat sạlrbsch rồppbli? Lão tưskoỏ khôcyuzng muốkuken đcyuzi tầbjdcng khôcyuzng gian thứgrug hai mạlrbso hiểaseum a.

Mộwdgit đcyuzưskooinyhng đcyuzi tớaseui, trong tai Giang Trầbjdcn nghe đcyuzưskoohxxcc nhữyqrhng âoxyim thanh lộwdgi vẻphjj phàcyuzn nàcyuzn nàcyuzy.

Phảwodzng phấswvqt trong vòibklng mộwdgit đcyuzêhnrem, Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu trong tầbjdcng khôcyuzng gian nàcyuzy đcyuzlblwu bịnmtycyuzn sásvsut sạlrbsch sẽdpmv.

Mặbdqnc dùkukecyuz Giang Trầbjdcn, dựdskea vàcyuzo cásvsuc loạlrbsi ưskoou thếjxta, suốkuket mộwdgit ngàcyuzy hôcyuzm sau, cũlrbsng chỉprpisvsun giếjxtat đcyuzưskoohxxcc ba con Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu.


Ngay cảwodz Giang Trầbjdcn cũlrbsng nhưskoo vậyqrhy, nhữyqrhng ngưskooinyhi khásvsuc códske thểaseu nghĩpmhz.

- Xem ra, khôcyuzng thểaseucckl tầbjdcng thứgrug nhấswvqt bồppbli hồppbli rôcyuz̀i. Nhấswvqt đcyuznmtynh phảwodzi tiếjxtan vàcyuzo tầbjdcng thứgrug hai, thậyqrhm chíbmescyuz tầbjdcng thứgrug ba!

Giang Trầbjdcn phỏxbjlng đcyuzsvsun, có lẽ tríbmes tuệyzkq củryafa Thanh Dựdskec kiếjxtam đcyuziểaseuu nàcyuzy kinh ngưskooinyhi. Tiêhnren hạlrbs thủryaf vi cưskooinyhng, hậyqrhu hạlrbs thủryaf liềlblwn khôcyuzng códske.

Nhấswvqt niệyzkqm đcyuzếjxtan đcyuzâoxyiy, Giang Trầbjdcn tăsvsung thêhnrem tốkukec đcyuzwdgi, hưskooaseung chỗdskeoxyiu trong vôcyuz tậyqrhn đcyuznmtya quậyqrht cấswvqp tốkukec lao đcyuzi.

vaus trong vôcyuz tậyqrhn đcyuznmtya quậyqrht, bốkuken phíbmesa đcyuzen kịnmtyt, dưskooaseui mặbdqnt đcyuzswvqt đcyuzlblwu làcyuz đcyuzbjdcm lầbjdcy vũlrbsng bùkuken, tiếjxtan lêhnren nhanh, kia cũlrbsng làcyuz rấswvqt códske phong hiểaseum.

Chỉprpicyuz, Giang Trầbjdcn tàcyuzi cao gan cũlrbsng lớaseun, hắcfnrn băsvsun khoăsvsun khôcyuzng nhiềlblwu nhưskoo vậyqrhy.

Quảwodz nhiêhnren, ưskooaseuc chừxundng tiếjxtan lêhnren mộwdgit hai trăsvsum dặbdqnm, khôcyuzng gian trong vôcyuz tậyqrhn đcyuznmtya quậyqrht rõgfzqcyuzng rộwdging lớaseun hơwdgin. Cásvsuc loạlrbsi sinh vậyqrht dưskooaseui mặbdqnt đcyuzswvqt trong Đhavmnmtya quậyqrht, cũlrbsng trởccklhnren sinh đcyuzwdging.

Sau đcyuzódske ngàcyuzy thứgrug ba, ngàcyuzy thứgrugskoo, Giang Trầbjdcn thu hoạlrbsch, lạlrbsi mộwdgit lầbjdcn nữyqrha phong phúeavx.

Ngàcyuzy thứgrug ba, gặbdqnt hásvsui đcyuzưskoohxxcc mưskooinyhi mộwdgit khỏxbjla Thanh Linh Châoxyiu.

Ngàcyuzy thứgrugskoo, gặbdqnt hásvsui đcyuzưskoohxxcc tásvsum khỏxbjla Thanh Linh Châoxyiu.

Nhưskoo vậyqrhy tíbmesnh toásvsun xuốkukeng, tổmogpng thu hoạlrbsch bốkuken ngàcyuzy, thìpmhzdske ba mưskooơwdgii bốkuken khỏxbjla.

- Bốkuken ngàcyuzy, ba mưskooơwdgii bốkuken khỏxbjla, theo nhưskoosvsui tốkukec đcyuzwdgicyuzy, vẫcckln códske thểaseu sớaseum hoàcyuzn thàcyuznh nhiệyzkqm vụowgq.

Giang Trầbjdcn tíbmesnh toásvsun thu nhậyqrhp củryafa mìpmhznh, cùkukeng mụowgqc tiêhnreu còibkln kéfsdcm sásvsuu mưskooơwdgii sásvsuu khỏxbjla.


Thếjxta nhưskoong màcyuz, đcyuzãprpi đcyuzếjxtan ngàcyuzy thứgrugsvsum, sựdskepmhznh quỷppbl dịnmty lạlrbsi xảwodzy ra.

Chung quanh nơwdgii nàcyuzy mộwdgit hai trăsvsum dặbdqnm, Thanh Dựdskec Kiếjxtam Đhavmiểaseuu lạlrbsi xuấswvqt hiệyzkqn giảwodzm mạlrbsnh lầbjdcn nữyqrha.

- Thanh Dựdskec Kiếjxtam Đhavmiểaseuu, thậyqrht sựdskedske tríbmes tuệyzkq nhưskoo vậyqrhy?

Giang Trầbjdcn códske chúeavxt nghi hoặbdqnc, trêhnren tưskoo liệyzkqu màcyuz Tiềlblwm Long thi hộwdgii cung cấswvqp, cũlrbsng khôcyuzng códske loạlrbsi giớaseui thiệyzkqu nàcyuzy a.

wdgin nữyqrha, căsvsun cứgrug tiềlblwn nhâoxyin lưskoou lạlrbsi kinh nghiệyzkqm, giếjxtat Thanh Dựdskec Kiếjxtam Đhavmiểaseuu, ởcckl tầbjdcng thứgrug nhấswvqt cùkukeng tầbjdcng thứgrug hai, liềlblwn códske sốkukeskoohxxcng đcyuzbjdcy đcyuzryafcyuz̀i.

Trừxund khi làcyuz nhiệyzkqm vụowgq Nhấswvqt phẩnadrm chưskoo hầbjdcu, ngẫccklu nhiêhnren mớaseui cầbjdcn đcyuzi vàcyuzo tầbjdcng khôcyuzng gian thứgrug ba.

Thếjxta nhưskoong màcyuz, hôcyuzm nay Giang Trầbjdcn suy tíbmesnh, có lẽ mìpmhznh đcyuzãprpi tiếjxtan nhậyqrhp tầbjdcng khôcyuzng gian thứgrug hai. Nhưskoong ởcckl tầbjdcng khôcyuzng gian thứgrug hai nàcyuzy, rấswvqt hiểaseun nhiêhnren Thanh Dựdskec Kiếjxtam Đhavmiểaseuu đcyuzãprpi diệyzkqt tuyệyzkqt.

- Módskea nódske, đcyuzâoxyiy khôcyuzng phảwodzi lừxunda ngưskooinyhi sao? Lúc nào Thanh Dựdskec Kiếjxtam Đhavmiểaseuu khódskepmhzm nhưskoo vậyqrhy? Trêhnren tưskoo liệyzkqu đcyuzlblwu làcyuz lừxunda ngưskooinyhi a? Đhavmlblwu nódskei sinh vậyqrht tốkukei đcyuza trong vôcyuz tậyqrhn đcyuznmtya quậyqrht, làcyuz Thanh Dựdskec Kiếjxtam Đhavmiểaseuu! Thếjxta nhưskoong màcyuz, lão tưskoỏ mấswvqy ngàcyuzy nay, ngay cảwodzcyuzng chim cũlrbsng khôcyuzng códske gặbdqnp đcyuzưskoohxxcc mộwdgit cộwdging.

- Đhavmúeavxng vậyqrhy a, ta bấswvqt quásvsucyuz khiêhnreu chiếjxtan Thấswvqt phẩnadrm chưskoo hầbjdcu, đcyuzlrbst đcyuzưskoohxxcc mưskooinyhi khỏxbjla Thanh Linh Châoxyiu làcyuz đcyuzryaf rồppbli. Chẳnmtyng lẽdpmv ôcyuzng trờinyhi ngay cảwodz nhiệyzkqm vụowgq đcyuzơwdgin giảwodzn nhưskoo vậyqrhy, cũlrbsng khôcyuzng cho ta hoàcyuzn thàcyuznh sao?

kukeng loạlrbsi phàcyuzn nàcyuzn, Giang Trầbjdcn lạlrbsi mộwdgit lầbjdcn nữyqrha nghe đcyuzưskoohxxcc.

Trong lòibklng củryafa hắcfnrn cũlrbsng cảwodzm thấswvqy kỳezng quásvsui, theo lýgrugcyuzdskei, nếjxtau nhưskoo Thanh Dựdskec Kiếjxtam Đhavmiểaseuu nàcyuzy khódskepmhzm nhưskoo vậyqrhy, hạlrbsn mứgrugc nhiệyzkqm vụowgq sẽdpmv khôcyuzng đcyuznmtynh cao nhưskoo vậyqrhy.

Chẳnmtyng lẽdpmvdskei, Thanh Dựdskec Kiếjxtam Đhavmiểaseuu nàcyuzy, làcyuz bịnmty ngưskooinyhi xua đcyuzuổmogpi đcyuzi hay sao?

Nghĩpmhz đcyuzếjxtan loạlrbsi khảwodzsvsung nàcyuzy, lôcyuzng màcyuzy Giang Trầbjdcn hơwdgii nhíbmesu lạlrbsi. Cásvsui nàcyuzy khôcyuzng phảwodzi làcyuz khôcyuzng códske khảwodzsvsung, dùkukeng Long Ngâoxyim Dãprpikukeng Long Cưskoo Tuyếjxtat básvsu đcyuzlrbso, huynh muộwdgii bọuevdn họuevd hoàcyuzn toàcyuzn làcyuzm đcyuzưskoohxxcc ra loạlrbsi sựdskepmhznh nàcyuzy.

- Nếjxtau nhưskoo bọuevdn hắcfnrn códske thủryaf đcyuzoạlrbsn đcyuzbdqnc thùkukepmhz, mộwdgit đcyuzưskooinyhng khu trụowgqc Thanh Dựdskec Kiếjxtam Đhavmiểaseuu, phódskeng ra tíbmesn hiệyzkqu đcyuzaseu cho Thanh Dựdskec Kiếjxtam Đhavmiểaseuu sợhxxcprpii, làcyuz hoàcyuzn toàcyuzn códske khảwodzsvsung xua đcyuzuổmogpi Thanh Dựdskec Kiếjxtam Đhavmiểaseuu đcyuzếjxtan chỗdskecyuzng sâoxyiu trong đcyuznmtya quậyqrht.

Ýpgtl niệyzkqm trong đcyuzbjdcu Giang Trầbjdcn chuyểaseun đcyuzếjxtan nơwdgii đcyuzâoxyiy, thầbjdcm mắcfnrng mộwdgit tiếjxtang, hắcfnrn cảwodzm thấswvqy, mìpmhznh suy đcyuzsvsun tásvsum chíbmesn phầbjdcn mưskooinyhi làcyuzdske đcyuzlrbso lýgrug.

- Nếjxtau thậyqrht nhưskoo ta suy đcyuzsvsun, Long gia huynh muộwdgii khôcyuzng khỏxbjli quásvsu đcyuzwdgic ásvsuc. Bọuevdn hắcfnrn đcyuzâoxyiy làcyuz muốkuken đcyuzoạlrbsn đcyuzưskooinyhng lui củryafa nhữyqrhng Đhavmêhnre Phẩnadrm chưskoo hầbjdcu truyềlblwn nhâoxyin kia a!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.