Độc Tôn Tam Giới

Chương 133 : Vô tận địa quật thí luyện 1

    trước sau   
- Hẳdetrn làzpei, Long Đxgkzebqung Hầdodgu thu tâgncqm? Khôgomjng cópkni ýborr đhriitzofnh xuấueast thủwwcj? Hay làzpeipkni ýborr đhriihrii kháeoikc?

Giang Trầdodgn cảanksm thấueasy bấueast ngờcaug, cópkni chút khôgomjng hiểhxmxu.

Hai ngàzpeiy sau, đhriiqzadi ngũirtw an toàzpein đhriiếgsfin bêqdfxn ngoàzpeii vôgomj tậijlon đhriitzofa quậijlot.

gomj tậijlon đhriitzofa quậijlot ởwcom Đxgkzôgomjng Bắxmtnc Vưijloơmxssng Quốllvkc, bêqdfxn ngoàzpeii mộqzadt mảanksnh sơmxssn cốllvkc, đhriimhzpi quâgncqn hạmhzp trạmhzpi đhriiópkning quâgncqn.

gncqu Ngọsxwrc côgomjng chúponda đhriisddhng trêqdfxn doanh trưijlolmiing cao cao nópknii:

- Đxgkzêqdfxm nay hạmhzp trạmhzpi, sáeoikng sớlmiim ngàzpeiy mai, cáeoikc ngưijloơmxssi liềebqun đhriii vàzpeio phiếgsfin sơmxssn cốllvkc kia. Màzpei trong sơmxssn cốllvkc nàzpeiy, làzpei cửqoqxa vàzpeio vôgomj tậijlon đhriitzofa quậijlot. Cửqoqxa vàzpeio cópkni rấueast nhiềebquu, nhưijlong đhriiebquu ởwcom trong sơmxssn cốllvkc. Cáeoikc ngưijloơmxssi tiếgsfin vàzpeio sơmxssn cốllvkc, phảanksi tựueasoxuinh tìoxuim kiếgsfim cửqoqxa vàzpeio, tìoxuim kiếgsfim lốllvki ra.


- Nhớlmii kỹrrwi, khôgomjng quảanksn cáeoikc ngưijloơmxssi ởwcom trong sơmxssn cốllvkc mấueast phưijloơmxssng hưijlolmiing, hay làzpeiwcom trong vôgomj tậijlon đhriitzofa quậijlot mấueast phưijloơmxssng hưijlolmiing, Vưijloơmxssng Quốllvkc làzpei sẽgncq khôgomjng pháeoiki ngưijlocaugi xuốllvkng dưijlolmiii cứsddhu việmdutn. Tiếgsfin vàzpeio vôgomj tậijlon đhriitzofa quậijlot, Sinh Tửqoqxwcom trong tay cáeoikc ngưijloơmxssi. Cho nêqdfxn, cáeoikc ngưijloơmxssi nâgncqng tinh thầdodgn lêqdfxn đhriii.

Lậijlop tứsddhc hạmhzp trạmhzpi, Giang Trầdodgn chọsxwrn bêqdfxn cạmhzpnh mộqzadt câgncqy đhriimhzpi thụkqix, khoanh châgncqn ngồhriii xuốllvkng.

Tuy hắxmtnn biếgsfit rõlrsl, Câgncqu Ngọsxwrc côgomjng chúponda bốllvk phòklpbng, trọsxwrng tâgncqm tấueast sẽgncqgncqy quanh hắxmtnn, thếgsfi nhưijlong màzpei Giang Trầdodgn lạmhzpi khôgomjng quen đhriiem an nguy củwwcja mìoxuinh kýborr tháeoikc vàzpeio trêqdfxn thâgncqn ngưijlocaugi kháeoikc.

Mộqzadt đhriiêqdfxm nàzpeiy,《 Thuậijlon Phong Chi Nhĩgsfi 》củwwcja Giang Trầdodgn chưijloa bao giờcaug thu hồhriii qua, bấueast luậijlon mộqzadt tia giópkni thổlrsli cỏuzod lay gìoxui, đhriiebquu tráeoiknh khôgomjng khỏuzodi lỗeqlt tai củwwcja Giang Trầdodgn.

Chỉtbffzpei, mộqzadt đhriiêqdfxm nàzpeiy, bìoxuinh tĩgsfinh hiểhxmxu khôgomjng thấueasu nhưijlo trưijlolmiic.

Giang Trầdodgn thậijlom chímbwypkni loạmhzpi ảankso giáeoikc, chẳdetrng lẽgncq Long Đxgkzebqung Hầdodgu thậijlot sựueas khôgomjng cópkni ýborr đhriitzofnh đhriiqzadng thủwwcj? Hoặpondc làzpeipknii, ởwcom trong mắxmtnt Long Đxgkzebqung Hầdodgu, Giang Trầdodgn hắxmtnn còklpbn chưijloa đhriiwwcj quy cáeoikch?

Nghĩgsfi tớlmiii nghĩgsfi lui, Giang Trầdodgn dứsddht khoáeoikt chẳdetrng muốllvkn đhriii câgncqn nhăborŕc.

Ngàzpeiy hôgomjm sau, áeoiknh sáeoikng mặpondt trờcaugi chiếgsfiu xạmhzpwcom ngoàzpeii sơmxssn cốllvkc, tấueast cảanks chưijlo hầdodgu truyềebqun nhâgncqn, nguyêqdfxn mộqzadt đhriiáeoikm tinh thầdodgn vôgomjoipsng phấueasn chấueasn, áeoiknh mắxmtnt mang theo chờcaug mong nồhriing đhriiijlom, bắxmtnn vềebqu phímbwya sơmxssn cốllvkc.

- Trầdodgn ca, nópknii cho ngưijloơmxssi biếgsfit mộqzadt tin tứsddhc tốllvkt. Tốllvki hôgomjm qua ta lạmhzpi đhriiqzadt pháeoik.

Tuyêqdfxn Bàzpein tửqoqx đhriii lêqdfxn, kímbwych đhriiqzadng nópknii mộqzadt câgncqu.

Tuyêqdfxn Bàzpein tửqoqxwcom hai ba tháeoikng trưijlolmiic, vẫzpein chỉtbffzpeiborrm mạmhzpch châgncqn khímbwy, ởwcom trong chưijlo hầdodgu truyềebqun nhâgncqn, làzpei thuộqzadc vềebqu tồhriin tạmhzpi hạmhzp du.

Ngàzpeiy đhriiópkni Giang Trầdodgn truyềebqun thụkqix hắxmtnn pháeoikp môgomjn《 Châgncqn Huyệmdutt Cộqzadng Chấueasn 》, trợtbff giúpondp hắxmtnn đhriiqzadt pháeoikeoiku mạmhzpch châgncqn khímbwy. Lạmhzpi khôgomjng nghĩgsfi đhriiếgsfin, Tuyêqdfxn Bàzpein tửqoqxgncq̣y mà lầdodgn nữmczea đhriiqzadt pháeoik, đhriimhzpt tớlmiii bảanksy mạmhzpch châgncqn khímbwy, thàzpeinh côgomjng tiếgsfin vàzpeio hàzpeing ngũirtw cao giai Châgncqn Khímbwy cảanksnh!

Tuyêqdfxn Bàzpein tửqoqx lựueasa chọsxwrn làzpei bảankso vệmdut vịtzof trímbwy, cũirtwng chímbwynh làzpei Tứsddh phẩmdzom chưijlo hầdodgu, chấueasp hàzpeinh Tứsddh phẩmdzom nhiệmdutm vụkqix.


Bảanksy mạmhzpch châgncqn khímbwy, ởwcom trong hàzpeing ngũirtw Tứsddh phẩmdzom nhiệmdutm vụkqix, coi nhưijlozpei đhriiwwcj rồhriii.

Lầdodgn trưijlolmiic Hồhrii Khâgncqu Nhạmhzpc đhriiqzadt pháeoikeoikm mạmhzpch châgncqn khímbwy, lầdodgn nàzpeiy khôgomjng cópkni lạmhzpi đhriiqzadt pháeoik, bấueast quáeoikirtwng đhriiãhrii đhriitzofnh vịtzof đhriiếgsfin châgncqn khímbwy yếgsfiu huyệmdutt thứsddh chímbwyn, cáeoikch đhriiqzadt pháeoik chímbwyn mạmhzpch châgncqn khímbwyirtwng khôgomjng xa.

- Trầdodgn ca, lúpondc nàzpeiy đhriiâgncqy, đhriia tạmhzp ngưijloơmxssi rồhriii.

Trong mắxmtnt Hồhrii Khâgncqu Nhạmhzpc, bắxmtnn ra vẻsxwr cảanksm kímbwych nồhriing đhriiijlom. Lầdodgn nàzpeiy hắxmtnn khiêqdfxu chiếgsfin làzpei Nhịtzof phẩmdzom chưijlo hầdodgu.

Hai Nhịtzof phẩmdzom nhiệmdutm vụkqix trưijlolmiic, đhriiebquu thuậijlon lợtbffi hoàzpein thàzpeinh.

Nhiệmdutm vụkqix thứsddh ba nàzpeiy, nếgsfiu nhưijlo thuậijlon lợtbffi hoàzpein thàzpeinh, gia tộqzadc củwwcja hắxmtnn sẽgncq tấueasn thăborrng làzpeim Nhịtzof phẩmdzom chưijlo hầdodgu!

- Cốllvk gắxmtnng, cẩmdzon thậijlon!

Giang Trầdodgn từrrwing cáeoiki khuyêqdfxn bảankso.

Nhópknim chưijlo hầdodgu truyềebqun nhâgncqn, tốllvkp năborrm tốllvkp ba tụkqixoipsng mộqzadt chỗeqlt. Hiểhxmxn nhiêqdfxn, nhiệmdutm vụkqix cuốllvki cùoipsng sắxmtnp tớlmiii, trong lòklpbng rấueast nhiềebquu ngưijlocaugi vẫzpein cópkni chúpondt khẩmdzon trưijloơmxssng.

Lẫzpein nhau đhriisddhng chung mộqzadt chỗeqlt, coi nhưijlozpei mộqzadt loạmhzpi ôgomjm đhriizpein sưijlowcomi ấueasm trêqdfxn tâgncqm lýborr.

gomjm nay Câgncqu Ngọsxwrc côgomjng chúponda tựueasa hồhrii tậijlon lựueasc ăborrn mặpondc mộqzadt phen, khôgomjng cópkni mặpondc giáeoikp da khêqdfxu gợtbffi, màzpei bậijlon mộqzadt bộqzad cung trang đhriioan trang, càzpeing nhiềebquu vàzpeii phầdodgn khímbwy đhriiqzadijloơmxssng thấueast quýborr tộqzadc.

- Nêqdfxn nópknii, Bổlrsln cung đhriiebquu đhriiãhriipknii qua. Ta tuyêqdfxn bốllvk, nhiệmdutm vụkqix thứsddh ba chímbwynh thứsddhc bắxmtnt đhriidodgu. Theo nhưijlo chưijlo hầdodgu bàzpeii vịtzof trưijlolmiic mắxmtnt, từrrwi sau đhriiếgsfin trưijlolmiic, từrrwing bưijlolmiic từrrwing bưijlolmiic tiếgsfin vàzpeio sơmxssn cốllvkc. Mỗeqlti cáeoikch nửqoqxa khắxmtnc, tiếgsfin vàzpeio mộqzadt ngưijlocaugi.

An bàzpeii nhưijlo vậijloy, hiểhxmxn nhiêqdfxn làzpei tráeoiknh cho chưijlo hầdodgu tầdodgm đhriiópknipkni áeoikc tímbwynh cạmhzpnh tranh, ởwcom trong sơmxssn cốllvkc bắxmtnt đhriidodgu áeoikm toáeoikn đhriillvki thủwwcj.


zpeii danh thấueasp, tưijloơmxssng đhriillvki màzpeipknii, thựueasc lựueasc sẽgncq thấueasp mộqzadt ímbwyt, cho nêqdfxn đhriii vàzpeio trưijlolmiic.

Từrrwi thấueasp đhriiếgsfin cao, an bàzpeii thậijlop phầdodgn hợtbffp lýborr.

Lụkqixc tụkqixc ngo ngoe, Tuyêqdfxn Bàzpein tửqoqxoipsng Hồhrii Khâgncqu Nhạmhzpc đhriiebquu nhao nhao tiếgsfin vàzpeio. Giang Hãhriin Hầdodgu ởwcom trong chưijlo hầdodgu bàzpeii danh 14, đhriitbffi đhriiếgsfin lúpondc hắxmtnn vàzpeio, so vớlmiii phímbwya trưijlolmiic đhriiãhrii muộqzadn mộqzadt giờcaug.

- Giang Trầdodgn, vôgomj tậijlon đhriitzofa quậijlot, vôgomjoipsng vôgomj tậijlon, ngưijloơmxssi phảanksi cẩmdzon thậijlon. Tầdodgng thứsddh nhấueast, tầdodgng thứsddh hai khôgomjng gian, cópkni thểhxmx tựueas do hoạmhzpt đhriiqzadng; tầdodgng thứsddh ba, phảanksi tậijlop trung toàzpein bộqzad tinh thầdodgn, bởwcomi vìoxui rấueast cópkni thểhxmx xuấueast hiệmdutn Vưijloơmxssng cấueasp hung thúpond, sứsddhc chiếgsfin đhriiueasu củwwcja nópkni, ímbwyt nhấueast cópkni thểhxmx so vớlmiii Châgncqn khímbwy đhriimhzpi sưijlo nhâgncqn loạmhzpi. Tầdodgng thứsddhijlo trởwcomqdfxn, vạmhzpn lầdodgn khôgomjng đhriiưijlotbffc vàzpeio. Nhớlmii kỹrrwi, đhriiópknizpei cấueasm đhriitzofa, đhriiãhrii từrrwing cópknigomj sốllvk thiêqdfxn tàzpeii, tùoipsy tiệmdutn tiếgsfin vàzpeio, khôgomjng cópkni mộqzadt cáeoiki nàzpeio đhriii ra. Cho dùoipszpei Linh Đxgkzmhzpo cưijlocaugng giảanks, tiếgsfin vàzpeio tầdodgng thứsddhijlo, đhriiópkniirtwng làzpeizpeinh ímbwyt dữmcze nhiềebquu. Nhớlmii lấueasy, nhớlmii lấueasy!

gncqu Ngọsxwrc côgomjng chúponda thưijlowcomng thứsddhc Giang Trầdodgn, cũirtwng khôgomjng che dấueasu chúpondt nàzpeio, ởwcom trưijlolmiic mặpondt mọsxwri ngưijlocaugi dặpondn dòklpb.

Quan hệmdut củwwcja Giang Trầdodgn cùoipsng vưijloơmxssng thấueast, hôgomjm nay đhriiãhrii khôgomjng phảanksi làzpeimbwy mậijlot gìoxui. Dùoips vậijloy, chứsddhng kiếgsfin Giang Trầdodgn đhriiưijlotbffc Câgncqu Ngọsxwrc côgomjng chúponda đhriipondc biệmdutt chiếgsfiu cốllvk, tâgncqm lýborrirtwng hơmxssi cópkni chúpondt chua chua.

Giang Trầdodgn gậijlot gậijlot đhriidodgu, thâgncqn hìoxuinh đhriiiểhxmxm mộqzadt cáeoiki, liềebqun vàzpeio trong sơmxssn cốllvkc.

Trong nháeoiky mắxmtnt thâgncqn hìoxuinh bắxmtnn vàzpeio sơmxssn cốllvkc, Giang Trầdodgn lậijlop tứsddhc thi triểhxmxn ra《 Thiêqdfxn Mụkqixc Thầdodgn Đxgkzhriing 》, 《 Thuậijlon Phong Chi Nhĩgsfi 》 pháeoikt huy tốllvki đhriia.

Ýtzof muốllvkn hạmhzpi ngưijlocaugi khôgomjng thểhxmxpkni, nhưijlong nêqdfxn cópknigncqm phòklpbng bịtzof ngưijlocaugi.

Tuy nhữmczeng chưijlo hầdodgu truyềebqun nhâgncqn đhriii vàzpeio trưijlolmiic kia, khôgomjng cópkni ai cópkni thểhxmx uy hiếgsfip đhriiưijlotbffc hắxmtnn, thếgsfi nhưijlong Giang Trầdodgn làzpei ngưijlocaugi chuyêqdfx̉n sinh, cópkni hai đhriicaugi kinh nghiệmdutm, hiểhxmxu đhriiưijlotbffc lúc nào nêqdfxn cẩmdzon thậijlon.

Trong sơmxssn cốllvkc, cỏuzodgncqy rậijlom rạmhzpp, lộqzad ra phi thưijlocaugng tưijloơmxssi tốllvkt, cáeoikc loạmhzpi đhriimhzpi thụkqix hai ngưijlocaugi khôgomjng thểhxmx ôgomjm hếgsfit nhiềebquu vôgomj sốllvk, ngăborrn trởwcom áeoiknh sáeoikng vàzpeio sơmxssn cốllvkc, lộqzad ra thậijlop phầdodgn tĩgsfinh mịtzofch.

Giang Trầdodgn khôgomjng vộqzadi khôgomjng chậijlom, bắxmtnt đhriidodgu tìoxuim kiếgsfim cửqoqxa vàzpeio vôgomj tậijlon đhriitzofa quậijlot.

Khôgomjng bao lâgncqu, liềebqun ởwcom mộqzadt chỗeqlt ngoàzpeii ba bốllvkn dặpondm, tìoxuim đhriiưijlotbffc mộqzadt cửqoqxa vàzpeio nhỏuzod hẹwwcjp. Cửqoqxa vàzpeio quanh co, trêqdfxn đhriiưijlocaugng đhriii cópkni rấueast nhiềebquu chỗeqlt rẽgncq.

Giang Trầdodgn theo mộqzadt đhriidodgu đhriimhzpo, cũirtwng khôgomjng biếgsfit đhriii bao xa, chỉtbff cảanksm thấueasy áeoiknh sáeoikng càzpeing ngàzpeiy càzpeing mờcaug, nhiệmdutt đhriiqzadzpeing ngàzpeiy càzpeing thấueasp.

Đxgkzếgsfin cuốllvki cùoipsng, áeoiknh sáeoikng triệmdutt đhriihxmx mấueast đhriii, thổlrsl nhưijlolrcrng dưijlolmiii châgncqn cũirtwng càzpeing thêqdfxm ẩmdzom ưijlolmiit, Giang Trầdodgn ýborr thứsddhc đhriiưijlotbffc, bấueast tri bấueast giáeoikc, mìoxuinh đhriiãhrii tiếgsfin vàzpeio vôgomj tậijlon đhriitzofa quậijlot rôgomj̀i.

- Dọsxwrc theo con đhriiưijlocaugng nàzpeiy cópknigomj sốllvk ngãhrii ba, tựueasa nhưijloqdfx cung. Hơmxssn nữmczea cửqoqxa vàzpeio vôgomj sốllvk, hơmxssn 100 chưijlo hầdodgu truyềebqun nhâgncqn nàzpeiy, muốllvkn cốllvk ýborr mai phụkqixc ngưijlocaugi nàzpeio đhriiópkni, thậijlot đhriiúpondng làzpei khôgomjng dễmdzozpeing.

Giang Trầdodgn đhriii vàzpeio lòklpbng đhriiueast, cũirtwng khôgomjng vộqzadi chạmhzpy đhriii, màzpei quan sáeoikt mộqzadt phen mọsxwri nơmxssi, xáeoikc đhriitzofnh đhriiãhrii đhriiếgsfin lòklpbng đhriiueast, lúpondc nàzpeiy mớlmiii yêqdfxn tâgncqm.

- Đxgkzâgncqy cópkni lẽgncqzpei tầdodgng khôgomjng gian thứsddh nhấueast a?

Nếgsfiu làzpei ngưijlocaugi bìoxuinh thưijlocaugng đhriisddhng ởwcom đhriiâgncqy, nhấueast đhriitzofnh sẽgncq nhưijlooipsklpba, đhriiưijloa tay khôgomjng thấueasy đhriiưijlotbffc năborrm ngópknin.

Đxgkzllvki vớlmiii võlrsl giảankszpeipknii, nhãhriin lựueasc tựueas nhiêqdfxn so vớlmiii ngưijlocaugi bìoxuinh thưijlocaugng mạmhzpnh hơmxssn rấueast nhiềebquu.

zpei Giang Trầdodgn tu luyệmdutn 《 Thiêqdfxn Mụkqixc Thầdodgn Đxgkzhriing 》, nhãhriin lựueasc so vớlmiii Võlrsl Giảanks đhriihriing cấueasp, thìoxui lạmhzpi mạmhzpnh hơmxssn rấueast nhiềebquu lầdodgn, hơmxssn nữmczea 《 Thuậijlon Phong Chi Nhĩgsfi 》 cùoipsng 《 Bàzpein Thạmhzpch Chi Tâgncqm 》, ởwcom trong vôgomj tậijlon đhriitzofa quậijlot thímbwy luyệmdutn, làzpei rấueast cópkni ưijlou thếgsfi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.