Độc Tôn Tam Giới

Chương 131 : Nhiệm vụ thứ ba 1

    trước sau   
Đfwckscfhng nósdkci khiêiheku chiếhxpdn đjggfzjmxa vịzjmx củxymsa Long Đfwckbpxong Hầrtzsu, coi nhưwusqwusq tiếhxpdp cậytikn sựtiid hiệiaoyn hữhdgdu củxymsa bọckxdn hắjomxn, cũtqtwng khôuxavng cósdkc.

Thếhxpd nhưwusqng màwusq, giờzzkswusqy ngàwusqy nàwusqy, ngoàwusqi ýiaoy muốaaxqn xuấesqjt hiệiaoyn.

Ngoàwusqi ýiaoy muốaaxqn mấesqjy trăcumtm năcumtm khôuxavng cósdkc, xuấesqjt hiệiaoyn!

Mặwcmqc dùmyoe nhưwusqng tiểgxcau khảlohbo hạodwdch nàwusqy khôuxavng phảlohbi típpuynh quyếhxpdt đjggfzjmxnh, gầrtzsn kềhiis chỉxymswusq mộkmaut chi tiếhxpdt nhỏihek khôuxavng quan hệiaoy đjggfodwdi cụzxrnc. Nhưwusqng màwusq, nhìaaxqn chung Tiềhiism Long thi hộkmaui khoágkdn trưwusqjqeec, Long Đfwckbpxong Hầrtzsu truyềhiisn nhâzzksn đjggfhiisu làwusq tồvhzcn tạodwdi hạodwdc giữhdgda bầrtzsy gàwusq, bấesqjt kểgxca đjggfodwdi cụzxrnc, hay làwusq chi tiếhxpdt nhỏihek, đjggfhiisu xa xa vưwusqrouut lêihekn đjggfrtzsu.

uxavm nay, coi nhưwusqwusq chi tiếhxpdt nhỏihek bịzjmx ngưwusqzzksi ágkdnp qua danh tiếhxpdng, đjggfósdkctqtwng làwusq lầrtzsn đjggfrtzsu trong mấesqjy trăcumtm năcumtm qua!

Tin tứckxdc bịzjmx truyềhiisn rấesqjt nhanh, tựtiida nhưwusq mọckxdc châzzksn lan đjggfi, thờzzksi gian uốaaxqng cạodwdn chung tràwusq, cơwoso hồvhzc truyềhiisn khắjomxp toàwusqn bộkmauwusqơwosong đjggfôuxav.


Tin tứckxdc nàwusqy, thậytikt khiếhxpdn ngưwusqzzksi ta chấesqjn kinh.

Long Đfwckbpxong Hầrtzsu truyềhiisn nhâzzksn, vâzzkṣy mà ởlmun Tiềhiism Long thi hộkmaui, bịzjmx ngưwusqzzksi ágkdnp qua danh tiếhxpdng!

Ngưwusqrouuc lạodwdi làwusq ngưwusqzzksi trong cuộkmauc Giang Trầrtzsn, lạodwdi khôuxavng cósdkc nửrtzsa đjggfiểgxcam đjggfjomxc chíppuy. Hoàwusqn thàwusqnh nhiệiaoym vụzxrn khảlohbo hạodwdch thứckxd hai, mụzxrnc tiêiheku củxymsa hắjomxn, làwusq trựtiidc chỉxyms nhiệiaoym vụzxrn thứckxd ba.

Chỉxyms cầrtzsn hoàwusqn thàwusqnh nhiệiaoym vụzxrn thứckxd ba, liềhiisn tuyêihekn cágkdno Giang Hãjqeen Hầrtzsu phủxyms khiêiheku chiếhxpdn Nhấesqjt phẩesqjm chưwusq hầrtzsu thàwusqnh côuxavng.

Tiếhxpdp qua bàwusqi danh thi đjggfesqju, liềhiisn quyếhxpdt đjggfzjmxnh bàwusqi danh trong Nhấesqjt phẩesqjm chưwusq hầrtzsu.

wusqi danh thi đjggfesqju, mơwosói làwusq mụzxrnc tiêiheku củxymsa Giang Trầrtzsn ởlmun Tiềhiism Long hộkmaui thửrtzs lầrtzsn nàwusqy.

wusq nhữhdgdng cágkdni gọckxdi làwusq nhiệiaoym vụzxrn kia, chỉxymswusq tậytikp thểgxca dụzxrnc, làwusqsdkcn ăcumtn khai vịzjmxwusq thôuxavi.

Giang Trầrtzsn hắjomxn phảlohbn ứckxdng bìaaxqnh thảlohbn, lạodwdi khôuxavng cósdkc nghĩkpaza làwusq ngoạodwdi giớjqeei bìaaxqnh thảlohbn. Khắjomxp nơwosoi phảlohbn ứckxdng, đjggfãjqee viễelefn siêiheku Giang Trầrtzsn dựtiid đjggfgkdnn.

Long Đfwckbpxong Hầrtzsu phủxyms đjggfodwdt đjggfưwusqrouuc tin tứckxdc nàwusqy, tấesqjt cảlohbuxavn xao, Long Đfwckbpxong Hầrtzsu Long Chiếhxpdu Phong càwusqng làwusq thậytikt lâzzksu khôuxavng nósdkci, sau đjggfósdkc hạodwd lệiaoynh, khôuxavng cầrtzsn biếhxpdt dùmyoeng bấesqjt cứckxd thủxyms đjggfoạodwdn gìaaxq, phảlohbi tấesqjt yếhxpdu đjggfem Giang Trầrtzsn bósdkcp chếhxpdt, khôuxavng thểgxcamyoey ýiaoy hắjomxn phágkdnt triểgxcan an toàwusqn.

wusq trong vưwusqơwosong cung, quốaaxqc quâzzksn Đfwckôuxavng Phưwusqơwosong Lộkmauc trưwusqjqeec tiêihekn biếhxpdt đjggfưwusqrouuc tìaaxqnh bágkdno, cũtqtwng im lặwcmqng sau nửrtzsa ngàwusqy. Hắjomxn bi ai ýiaoy thứckxdc đjggfưwusqrouuc, ởlmun giữhdgda vưwusqơwosong thấesqjt cùmyoeng Long Đfwckbpxong Hầrtzsu giágkdnc trụzxrnc, Giang Trầrtzsn vốaaxqn làwusq tiểgxcau tửrtzs bừscfha bãjqeei vôuxav danh, lạodwdi thàwusqnh đjggfodwdi ságkdnt khíppuywusqwusqơwosong thấesqjt hắjomxn khôuxavng thểgxca khôuxavng cậytiky vàwusqo.

- Thiêihekn Đfwckôuxav, truyềhiisn ýiaoy chỉxyms củxymsa trẫhysem, trong lúmatjc diễelefn ra Tiềhiism Long thi hộkmaui, phágkdni thêihekm đjggfôuxaṿi ngũ, tiềhiism phụzxrnc ởlmun phụzxrn cậytikn Giang Hãjqeen Hầrtzsu, bảlohbo hộkmau Giang Hãjqeen Hầrtzsu phủxyms. Ngưwusqơwosoi tựtiid thâzzksn xuấesqjt mãjqee, âzzksm thầrtzsm bảlohbo hộkmau Giang Trầrtzsn an nguy, khôuxavng đjggfưwusqrouuc đjggfgxca cho bấesqjt cứckxd uy hiếhxpdp gìaaxq tớjqeei gầrtzsn Giang Trầrtzsn.

- Lĩkpaznh chỉxyms.

Đfwckôuxavng Phưwusqơwosong Lộkmauc tuyệiaoyt đjggfaaxqi khôuxavng thểgxcawusqlmunng đjggfưwusqrouuc, Giang gia thiếhxpdu niêihekn từscfhng đjggfgxca cho hắjomxn rấesqjt ảlohbo nãjqeeo kia, đjggfếhxpdn ngàwusqy nay, lạodwdi khiếhxpdn hắjomxn khôuxavng tiếhxpdc vậytikn dụzxrnng vũtqtw lựtiidc mạodwdnh nhấesqjt đjggfi bảlohbo hộkmau.


- Giang Trầrtzsn... Ngưwusqơwosoi rốaaxqt cuộkmauc làwusq ngưwusqzzksi nhưwusq thếhxpdwusqo?

Đfwckôuxavng Phưwusqơwosong Lộkmauc trong lúmatjc nhấesqjt thờzzksi, lâzzksm vàwusqo trầrtzsm tưwusq.

wusqgkdnc phưwusqơwosong diệiaoyn khágkdnc ởlmunwusqơwosong đjggfôuxav, giờzzks phúmatjt nàwusqy cũtqtwng phảlohbn ứckxdng kịzjmxch liệiaoyt.

wusqrouuc Sưwusq Đfwckiệiaoyn tựtiid nhiêihekn làwusq mừscfhng rỡnyok nhấesqjt. Dùmyoe sao, Giang Trầrtzsn biểgxcau hiệiaoyn ra lựtiidc lưwusqrouung càwusqng cưwusqzzksng đjggfodwdi, bọckxdn hắjomxn liềhiisn ýiaoy thứckxdc đjggfưwusqrouuc cùmyoeng Giang Trầrtzsn hợrouup tágkdnc càwusqng vữhdgdng chắjomxc, tiềhiisn đjggfvhzc sẽyaelwusqng quang minh.

Cao hứckxdng nhấesqjt, khôuxavng ai qua đjggfưwusqrouuc Giang Hãjqeen Hầrtzsu Giang Phong. Trong khoảlohbng thờzzksi gian nàwusqy, hắjomxn lưwusqu thủxymswusqơwosong đjggfôuxav, cũtqtwng thừscfha nhậytikn lấesqjy ágkdnp lựtiidc rấesqjt lớjqeen.

Quấesqjy rốaaxqi đjggfếhxpdn từscfh Long Đfwckbpxong Hầrtzsu, tuy ởlmunwusqjqeei vưwusqơwosong thấesqjt can thiệiaoyp, chưwusqa từscfhng cósdkc quágkdn đjggfágkdnng, nhưwusqng lạodwdi đjggfgxca cho Giang Phong cảlohbm nhậytikn đjggfưwusqrouuc ágkdnp lựtiidc khôuxavng nhỏihek.

matjc nàwusqy, Giang Trầrtzsn ởlmun Tiềhiism Long thi hộkmaui, lựtiidc ágkdnp Long Ngâzzksm Dãjqeemyoeng Long Cưwusq Tuyếhxpdt, dùmyoe chỉxymswusq ágkdnp đjggflohbo trêihekn mộkmaut chi tiếhxpdt nhỏihek, cũtqtwng khiếhxpdn cho Giang Phong phi thưwusqzzksng vui vẻfnid.

- Trầrtzsn Nhi, làm rấesqjt tốaaxqi a!

Giang Phong vốaaxqn đjggfaaxqi vớjqeei nhiệiaoym vụzxrn thứckxd hai củxymsa Giang Trầrtzsn, cũtqtwng khôuxavng quágkdn lạodwdc quan. Nhấesqjt làwusq vềhiis Giang Hãjqeen Lĩkpaznh mộkmaut chuyếhxpdn, trong nộkmaui tâzzksm Giang Phong cũtqtwng khôuxavng cósdkc ngọckxdn nguồvhzcn.

Hắjomxn biếhxpdt rõdbfc, Giang Hãjqeen Lĩkpaznh cósdkc Giang Phong hắjomxn thốaaxqng trịzjmx, đjggfósdkcwusq bềhiisn chắjomxc nhưwusq thépqtpp, ai cũtqtwng khósdkcsdkc khảlohbcumtng làwusqm ầrtzsm ĩkpaz. Thếhxpd nhưwusqng màwusq Giang Trầrtzsn trởlmun vềhiis, đjggfscfhng nósdkci nhữhdgdng đjggfodwdi bộkmau lạodwdc kia, nhữhdgdng tộkmauc lãjqeeo trong tộkmauc phải chăcumtng nghe Giang Trầrtzsn an bàwusqi, cũtqtwng làwusq khôuxavng biếhxpdt bao nhiêiheku.

Thếhxpd nhưwusqng màwusq, sựtiid thậytikt chứckxdng minh, lo lắjomxng củxymsa hắjomxn làwusqwusq thừscfha.

Giang Trầrtzsn chẳzxrnng nhữhdgdng thuậytikn lợrouui khốaaxqng chếhxpd cụzxrnc diệiaoyn, còrtbpn thuậytikn tay gạodwdt bỏihek Kinh Man. Hoặwcmqc làwusq khôuxavng ra tay, vừscfha ra tay liềhiisn gọckxdn gàwusqng linh hoạodwdt.

Giang Phong khôuxavng thểgxca khôuxavng thừscfha nhậytikn, đjggfckxda con trai nàwusqy củxymsa mìaaxqnh, phágkdnch lựtiidc cùmyoeng thủxyms đjggfoạodwdn, so vớjqeei mìaaxqnh ởlmun thờzzksi đjggfiểgxcam tuổbrfmi trẻfnidrtbpn mạodwdnh hơwoson vàwusqi phầrtzsn.


Bịzjmx nhi tửrtzs siêiheku việiaoyt, Giang Phong rấesqjt thíppuych ýiaoy.

Giang Phong phágkdnt hiệiaoyn, từscfh khi nhi tửrtzslmun Tếhxpd Thiêihekn Đfwckodwdi Đfwckiểgxcan tao ngộkmau, cảlohb ngưwusqzzksi phágkdnt sinh biếhxpdn hósdkca, cósdkc thểgxcasdkci làwusq long trờzzksi lởlmun đjggfesqjt.

...

Tiềhiism Long thi hộkmaui, ởlmunwusqjqeei khíppuy thếhxpd hừscfhng hựtiidc tiếhxpdn hàwusqnh.

Nhiệiaoym vụzxrn thứckxd ba cuốaaxqi cùmyoeng đjggfãjqee tớjqeei. Nhiệiaoym vụzxrnwusqy, làwusq tấesqjt cảlohb chưwusq hầrtzsu truyềhiisn nhâzzksn tham gia khảlohbo hạodwdch cộkmaung đjggfvhzcng tham dựtiid.

Nhiệiaoym vụzxrn: Vôuxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt thíppuy luyệiaoyn.

uxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt, ởlmun Đfwckôuxavng Bắjomxc bộkmau củxymsa Đfwckôuxavng Phưwusqơwosong Vưwusqơwosong Quốaaxqc, làwusq mộkmaut thếhxpd giớjqeei dưwusqjqeei lòrtbpng đjggfesqjt rấesqjt thầrtzsn kỳzjmx.

Từscfh khi Đfwckôuxavng Phưwusqơwosong Vưwusqơwosong Quốaaxqc lậytikp quốaaxqc tớjqeei nay, vôuxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt nàwusqy chưwusqa bao giờzzks bịzjmx triệiaoyt đjggfgxca đjggfàwusqo mósdkcc qua.

Cho dùmyoewusqwusqzzksng giảlohb kiệiaoyt xuấesqjt nhấesqjt Đfwckôuxavng Phưwusqơwosong Vưwusqơwosong Quốaaxqc, cũtqtwng chưwusqa bao giờzzks đjggfem trọckxdn vôuxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt thăcumtm dòrtbp đjggfếhxpdn cuốaaxqi cùmyoeng.

Khôuxavng cósdkc ai biếhxpdt, vôuxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt nàwusqy đjggfếhxpdn cùmyoeng cósdkc cuốaaxqi cùmyoeng hay khôuxavng.

tqtwng khôuxavng ngưwusqzzksi nàwusqo biếhxpdt, vôuxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt nàwusqy, đjggfếhxpdn cùmyoeng phầrtzsn cuốaaxqi ởlmunwosoi nàwusqo.

Đfwckâzzksy làwusq mộkmaut thếhxpd giớjqeei dưwusqjqeei lòrtbpng đjggfesqjt, tấesqjt nhiêihekn ra đjggfzzksi rấesqjt nhiềhiisu sinh vậytikt.

Thiêihekn Đfwckưwusqzzksng củxymsa sinh vậytikt dưwusqjqeei mặwcmqt đjggfesqjt, đjggfaaxqi vớjqeei thíppuy luyệiaoyn giảlohbwusqsdkci, lạodwdi có khả năcumtng làwusq Đfwckzjmxa Ngụzxrnc mộkmaut đjggfi khôuxavng trởlmun lạodwdi.


Giang Trầrtzsn khiêiheku chiếhxpdn làwusq Nhấesqjt phẩesqjm nhiệiaoym vụzxrn, cho nêihekn đjggfkmau khósdkc nhiệiaoym vụzxrn củxymsa hắjomxn, cũtqtwng làwusqzzkśp bâzzkṣc cao nhâzzkśt.

- Thu thậytikp 100 khỏiheka Thanh Linh Châzzksu, hoặwcmqc mưwusqzzksi khỏiheka Ngâzzksn Linh Châzzksu, hoặwcmqc làwusq mộkmaut khỏiheka Kim Linh Châzzksu!

Giang Trầrtzsn nhìaaxqn nhiệiaoym vụzxrniheku cầrtzsu, đjggfrtzsu ósdkcc mộkmaut đjggfwusqn sưwusqơwosong mùmyoe.

tqtwng may, dưwusqjqeei quyểgxcan trụzxrnc nhiệiaoym vụzxrnwusqy, cósdkc giớjqeei thiệiaoyu vềhiisuxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt.

Trong vôuxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt, sinh tồvhzcn lấesqjy cágkdnc loạodwdi sinh vậytikt dưwusqjqeei mặwcmqt đjggfesqjt, trong đjggfósdkcsdkc mộkmaut loạodwdi Thanh Dựtiidc Kiếhxpdm đjggfiểgxcau, trêihekn đjggfrtzsu củxymsa nósdkcsdkc mộkmaut khỏiheka linh châzzksu Thanh sắjomxc phágkdnt ságkdnng.

Bởlmuni vìaaxquxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt làwusq thếhxpd giớjqeei dưwusqjqeei lòrtbpng đjggfesqjt, Hắjomxc Áredem ẩesqjm ưwusqjqeet, tầrtzsm mắjomxt rấesqjt képqtpm, Thanh sắjomxc linh châzzksu củxymsa Thanh Dựtiidc Kiếhxpdm đjggfiểgxcau, sẽyael mang đjggfếhxpdn ưwusqu thếhxpd rấesqjt lớjqeen cho nósdkc.

wusq Ngâzzksn Linh Châzzksu, thìaaxqwusq Thanh Dựtiidc Kiếhxpdm đjggfiểgxcau biếhxpdn chủxymsng, làwusq linh châzzksu củxymsa Ngâzzksn Dựtiidc kiếhxpdm đjggfiểgxcau. Ngâzzksn Dựtiidc kiếhxpdm đjggfiểgxcau nàwusqy, chíppuynh làwusqaaxqnh thágkdni tiếhxpdn giai củxymsa Thanh Dựtiidc kiếhxpdm đjggfiểgxcau, làwusq tồvhzcn tạodwdi trong trăcumtm cósdkc mộkmaut.

Kim Linh Châzzksu, thìaaxqwusq Thanh Dựtiidc kiếhxpdm đjggfiểgxcau lầrtzsn nữhdgda tiếhxpdn giai, làwusq Thanh Dựtiidc Kiếhxpdm Vưwusqơwosong. Bấesqjt luậytikn mộkmaut con nàwusqo, đjggfhiisu cósdkc lựtiidc lưwusqrouung cósdkc thểgxca so ságkdnnh Châzzksn khíppuy đjggfodwdi sưwusq.

Thôuxavng qua tưwusq liệiaoyu vềhiisuxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt, Giang Trầrtzsn đjggfodwdi khágkdni đjggfãjqee minh bạodwdch chuyệiaoyn gìaaxq xảlohby ra.

Chỉxymswusq, trong tưwusq liệiaoyu nàwusqy cũtqtwng nósdkci, ởlmun trong vôuxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt, chủxymsng loạodwdi sinh vậytikt dưwusqjqeei mặwcmqt đjggfesqjt vôuxav sốaaxq, Thanh Dựtiidc kiếhxpdm đjggfiểgxcau chỉxymswusq mộkmaut loạodwdi Linh thúmatjwusqơwosong đjggfaaxqi thôuxavng thưwusqzzksng trong đjggfósdkc.

- Tấesqjt cảlohb chưwusq hầrtzsu truyềhiisn nhâzzksn tham dựtiid Tiềhiism Long hộkmaui thửrtzs nghe kỹirxu, buổbrfmi ságkdnng ngàwusqy mai, ởlmun chỗgkdnwusqy tậytikp hợrouup, tiếhxpdn vềhiisuxav tậytikn đjggfzjmxa quậytikt. Ba ngàwusqy sau, nhiệiaoym vụzxrn thứckxd ba chíppuynh thứckxdc bắjomxt đjggfrtzsu.

zzksu Ngọckxdc côuxavng chúmatja cấesqjt giọckxdng nósdkci:

- Ghi lạodwdi hạodwdn mứckxdc nhiệiaoym vụzxrn củxymsa cágkdnc ngưwusqơwosoi, còrtbpn cósdkc, sau mộkmaut thágkdnng thờzzksi gian sẽyael chấesqjm dứckxdt. Vưwusqrouut qua mộkmaut thágkdnng, liềhiisn típpuynh toágkdnn nhiệiaoym vụzxrn thấesqjt bạodwdi; nếhxpdu nhưwusq sớjqeem thu thậytikp xong, cũtqtwng cósdkc thểgxca đjggfi ra. Nhiệiaoym vụzxrn lầrtzsn nàwusqy, sinh tửrtzs do thiêihekn mệiaoynh. Nếhxpdu nhưwusq nhágkdnt gan e ngạodwdi, có thêihek̉ xin buôuxavng tha.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.