Độc Tôn Tam Giới

Chương 130 : Danh tiếng áp đảo Tứ đại chư hầu

    trước sau   
Mọmftyi ngưkafkhyaki nhìmaion Hồcvlong Thiêfgdan Đblamcvlong gàxhfho khóugcsc, tinh thầhyakn sụwzxgp đwtygzktb, lạabdui ẩspiyn ẩspiyn nhìmaion cóugcs chúwazbt hảmaiofgda. Hồcvlong Thiêfgdan Đblamcvlong nàxhfhy khảmaioo hạabduch thấwflft bạabdui, tưkafkơmftyng đwtygưkafkơmftyng ởxaut trong ngưkafkhyaki chọmftyn lựmftya cạabdunh tranh Nhấwflft phẩspiym chưkafk hầhyaku, thiếoqzsu đwtygi mộvdigt đwtyggkcyi thủxyggkafkhyakng hoàxhfhnh!

Ngay lúwazbc nàxhfhy, ngưkafkhyaki phụwzxg tráhzyjch khảmaioo hạabduch tuyêfgdan bốgkcy:


- Đblamãfmkw đwtygếoqzsn giờhyak khảmaioo hạabduch, tấwflft cảmaio ngưkafkhyaki khảmaioo hạabduch, tiếoqzsn vàxhfho sâfgdan thi đwtygwflfu củxygga mìmaionh!

- Vữwxsfng vàxhfhng, hảmaioo hảmaioo pháhzyjt huy, khôwcgtng cầhyakn cóugcs bấwflft luậfjldn áhzyjp lựmftyc gìmaio.

Giang Trầhyakn khôwcgtng cóugcs quáhzyj nhiềxyggu dặwflfn dònwyb, cóugcs Tiếoqzst Đblamcvlong làxhfhm đwtygvdigi trưkafkxautng chủxygg trìmaio, cóugcs 《 Báhzyjt Hoang Nhiếoqzsp Linh Trậfjldn 》 trợsiam giúwazbp, trậfjldn khảmaioo hạabduch thứxsfz hai nàxhfhy, có lẽ vấwflfn đwtygxygg khôwcgtng lớdlaon.

Nửskwua néxautn hưkafkơmftyng thờhyaki gian, đwtygáhzyjnh tan táhzyjm Mộvdigc Ngẫfqamu Nhâfgdan tưkafkơmftyng đwtygưkafkơmftyng vớdlaoi sáhzyju mạabduch châfgdan khíwazb.


Giang Trầhyakn tin tưkafkxautng, cáhzyji khảmaioo hạabduch nàxhfhy, trừpmtv khi tâfgdam lýsiam bọmftyn hắgwjpn xảmaioy ra vấwflfn đwtygxygg, nếoqzsu khôwcgtng đwtygvdig khóugcs chắgwjpc cóugcs lẽzrjw khôwcgtng lớdlaon. 《 Báhzyjt Hoang Nhiếoqzsp Linh Trậfjldn 》 trảmaioi qua vừpmtva rồcvloi cùridung đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Hồcvlong Thiêfgdan Đblamcvlong chiếoqzsn mộvdigt trậfjldn, đwtygãfmkw nhậfjldn đwtygưkafksiamc cơmfty hộvdigi thựmftyc chiếoqzsn, tựmfty nhiêfgdan đwtygxygg cho bọmftyn hắgwjpn phầhyakn thắgwjpng tăgkcyng nhiềxyggu.

ridu sao, mộvdigt môwcgtn trậfjldn pháhzyjp, cóugcs kinh nghiệpgxym thựmftyc chiếoqzsn hay khôwcgtng, làxhfh phi thưkafkhyakng trọmftyng yếoqzsu.

Thờhyaki đwtygiểxyggm cùridung đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Hồcvlong Thiêfgdan Đblamcvlong chiếoqzsn đwtygwflfu, ngay từpmtv đwtyghyaku, trậfjldn pháhzyjp khôwcgtng lưkafku loáhzyjt, đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Giang Trầhyakn cũyqzeng khôwcgtng cóugcs nhanh chóugcsng chiếoqzsm cứxsfz thưkafksiamng phong.

Chờhyak đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Giang Trầhyakn thíwazbch ứxsfzng trậfjldn pháhzyjp, trìmaionh đwtygvdigwcgtng thủxygg khủxyggng bốgkcy liềxyggn biểxyggu hiệpgxyn ra, cơmfty hồcvloxhfh nghiềxyggn áhzyjp đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Hồcvlong Thiêfgdan Đblamcvlong.

- Mọmftyi ngưkafkhyaki đwtyghzyjn thoáhzyjng mộvdigt pháhzyjt, làxhfh đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Ngâfgdam Dãfmkw Tiểxyggu Hầhyaku gia hoàxhfhn thàxhfhnh khảmaioo hạabduch trưkafkdlaoc, hay làxhfh đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Cưkafk Tuyếoqzst tiểxyggu thưkafk hoàxhfhn thàxhfhnh khảmaioo hạabduch trưkafkdlaoc?

Hiệpgxyn trưkafkhyakng, vẫfqamn cóugcs ngưkafkhyaki nhịcvlon khôwcgtng đwtygưkafksiamc đwtygxsfzng ra vuốgkcyt môwcgtng ngựmftya.

- Ha ha, Long Hầhyaku mộvdigt đwtygôwcgti truyềxyggn nhâfgdan, đwtygxyggu làxhfh nhâfgdan trung long phưkafksiamng, khóugcs phâfgdan cao thấwflfp. Vấwflfn đwtygxyggxhfhy, thậfjldt làxhfhm khóugcs mọmftyi ngưkafkhyaki.

- Xem thờhyaki gian, đwtygãfmkw qua mộvdigt phầhyakn ba rôwcgt̀i.

- Ai, hi vọmftyng thâfgdan vệpgxy đwtygxhfhn củxygga ta, cóugcs thểxygg thuậfjldn lợsiami thôwcgtng qua.

- Đblamúwazbng vậfjldy a, vẫfqamn làxhfhfgdam mộvdig Tứxsfz đwtygabdui chưkafk hầhyaku. Tuy đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Hồcvlong Thiêfgdan Đblamcvlong suy sụwzxgp, thếoqzs nhưkafkng màxhfh Tứxsfz đwtygabdui chưkafk hầhyaku ngưkafkhyaki ta cóugcs hai danh ngạabduch khiêfgdau chiếoqzsn. Đblamxhfhn đwtygvdigi củxygga Hồcvlong Thiêfgdan Đblamcvlong thấwflft bạabdui, chỉskwu cầhyakn mộvdigt đwtygxhfhn đwtygvdigi kháhzyjc thàxhfhnh côwcgtng, cũyqzeng cóugcs thểxygg thôwcgtng qua.

Tứxsfz đwtygabdui chưkafk hầhyaku, cáhzyji ưkafku thếoqzsxhfhy làxhfh cựmftyc lớdlaon.

Thờhyaki gian, từpmtvng phúwazbt từpmtvng giâfgday đwtygi qua. Nhữwxsfng thếoqzs lựmftyc khảmaioo hạabduch tưkafkơmftyng đwtyggkcyi yếoqzsu kia, trong nộvdigi tâfgdam lạabdui càxhfhng ngàxhfhy càxhfhng khẩspiyn trưkafkơmftyng.

Bọmftyn hắgwjpn cũyqzeng biếoqzst, cửskwua khảmaioo hạabduch nàxhfhy, đwtygvdig khóugcs phi thưkafkhyakng cao. Trừpmtv khi ởxaut trong thâfgdan vệpgxy đwtygxhfhn cóugcs lựmftyc lưkafksiamng tíwazbnh áhzyjp đwtygmaioo, nếoqzsu khôwcgtng muốgkcyn ởxaut trong nửskwua néxautn hưkafkơmftyng thờhyaki gian, đwtygáhzyjnh táhzyjm Mộvdigc Ngẫfqamu Nhâfgdan sáhzyju mạabduch châfgdan khíwazb, rấwflft khóugcs.


Ngoạabdui trừpmtv Tứxsfz đwtygabdui chưkafk hầhyaku truyềxyggn nhâfgdan, so sáhzyjnh tưkafkơmftyng đwtyggkcyi nhẹgkcy nhõabdum ra, nhữwxsfng chưkafk hầhyaku truyềxyggn nhâfgdan kháhzyjc, hoặwflfc nhiềxyggu hoặwflfc íwazbt đwtygxyggu cóugcs chúwazbt bậfjldn tâfgdam.

xhfh Giang Trầhyakn, tâfgdam lạabdui nhưkafk mặwflft nưkafkdlaoc phẳqmxgng lặwflfng.

Thờhyaki gian nửskwua néxautn hưkafkơmftyng, rấwflft nhanh đwtygãfmkw trôwcgti qua mộvdigt nửskwua. Rấwflft nhiềxyggu chưkafk hầhyaku truyềxyggn nhâfgdan hôwcgt hấwflfp, cũyqzeng bắgwjpt đwtyghyaku dồcvlon dậfjldp lêfgdan.《 Thuậfjldn Phong Chi Nhĩqnsc 》củxygga Giang Trầhyakn thậfjldm chíwazbugcs thểxygg nghe đwtygưkafksiamc bọmftyn hắgwjpn thởxaut hổzktbn hểxyggn.

Ngay lúwazbc nàxhfhy, đwtygabdui môwcgtn củxygga sâfgdan thi đwtygwflfu mởxaut ra…

hzyji nàxhfhy ýsiam nghĩqnsca, cóugcs đwtygxhfhn đwtygvdigi hoàxhfhn thàxhfhnh khảmaioo hạabduch, muốgkcyn đwtygi ra!

- Xem, đwtygabdui môwcgtn mởxaut ra, cóugcs đwtygxhfhn đwtygvdigi muốgkcyn đwtygi ra! Làxhfh đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Ngâfgdam Dãfmkw Tiểxyggu Hầhyaku gia, hay làxhfhkafk Tuyếoqzst tiểxyggu thưkafk? Lậfjldp tứxsfzc muốgkcyn côwcgtng bốgkcy đwtygáhzyjp áhzyjn rồcvloi!

- Cáhzyji nàxhfhy cóugcshzyji gìmaio phảmaioi suy đwtyghzyjn, dùridu sao khôwcgtng phảmaioi Ngâfgdam Dãfmkw Tiểxyggu Hầhyaku gia, thìmaioxhfhkafk Tuyếoqzst tiểxyggu thưkafk. Tạabdui Đblamôwcgtng Phưkafkơmftyng Vưkafkơmftyng Quốgkcyc, xuấwflft sắgwjpc nhấwflft làxhfh Long Đblamdptnng Hầhyaku truyềxyggn nhâfgdan, khôwcgtng cóugcs lo lắgwjpng.

- Đblamúng, khôwcgtng quảmaion đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga bọmftyn hắgwjpn ai hoàxhfhn thàxhfhnh trưkafkdlaoc, đwtygabdui biểxyggu đwtygxyggu làxhfh Long gia.

Đblamabdui môwcgtn mởxaut rộvdigng, tiếoqzsng bưkafkdlaoc châfgdan từpmtvfgdan trong truyềxyggn ra.

Thâfgdan ảmaionh cònwybn khôwcgtng cóugcs xuấwflft hiệpgxyn, chợsiamt nghe đwtygếoqzsn mộvdigt tiếoqzsng cưkafkhyaki cởxauti mởxaut:

- Ha ha, khảmaioo hạabduch nàxhfhy, cũyqzeng khôwcgtng khóugcs a! Khôwcgtng biếoqzst chúwazbng ta xếoqzsp hạabdung thứxsfz mấwflfy?

- Vịcvlo thứxsfz khôwcgtng sao, cáhzyji nàxhfhy cũyqzeng khôwcgtng quyếoqzst đwtygcvlonh bàxhfhi danh.

- Hắgwjpc hắgwjpc, nóugcsi thìmaiougcsi nhưkafk thếoqzs, nhưkafkng nếoqzsu cóugcs thểxygg lựmftyc áhzyjp nhữwxsfng đwtygiểxyggu nhâfgdan kia, vẫfqamn làxhfh rấwflft thoảmaioi máhzyji. Nhìmaion xem đwtygáhzyjm đwtygiểxyggu nhâfgdan kia ởxaut trưkafkdlaoc mặwflft Tiểxyggu Hầhyaku gia chúwazbng ta giảmaio vờhyak giảmaio vịcvlot, Kiềxyggu Sơmftyn ta liềxyggn tứxsfzc khôwcgtng chỗrqex pháhzyjt tiếoqzst.


Theo tiếoqzsng nóugcsi truyềxyggn tớdlaoi, mộvdigt đwtygáhzyjm táhzyjm ngưkafkhyaki đwtygi ra.

Khôwcgtng phảmaioi đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Long Ngâfgdam Dãfmkw, cũyqzeng khôwcgtng phảmaioi đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Long Cưkafk Tuyếoqzst.

Lạabdui càxhfhng khôwcgtng phảmaioi làxhfh đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga bấwflft luậfjldn Tứxsfz đwtygabdui chưkafk hầhyaku gìmaio.

Giang Trầhyakn, đwtygxhfhn đwtygvdigi đwtygếoqzsn từpmtv Giang Hãfmkwn Hầhyaku phủxygg!

Tấwflft cảmaio mọmftyi ngưkafkhyaki choáhzyjng váhzyjng, ngay cảmaio Long Ngâfgdam Dãfmkwridung Long Cưkafk Tuyếoqzst cũyqzeng cóugcs chúwazbt khóugcs tin, lẫfqamn nhau trao đwtygzktbi mộvdigt áhzyjnh mắgwjpt cảmaionh giáhzyjc.

Đblamvdigt nhiêfgdan, bọmftyn hắgwjpn phảmaiong phấwflft ýsiam thứxsfzc đwtygưkafksiamc, Giang Trầhyakn nàxhfhy, Giang Hãfmkwn Hầhyaku phủxyggxhfhy, tuyệpgxyt đwtyggkcyi khôwcgtng phảmaioi nhàxhfh giàxhfhu mớdlaoi nổzktbi, màxhfhxhfh uy hiếoqzsp châfgdan chíwazbnh!

- Giang Trầhyakn nàxhfhy, phảmaioi nhanh chóugcsng loạabdui bỏwxsf!

Long Ngâfgdam Dãfmkw trong nháhzyjy mắgwjpt nàxhfhy, đwtygvdigng sáhzyjt cơmfty.

Huynh muộvdigi tâfgdam linh tưkafkơmftyng thôwcgtng, giờhyak phúwazbt nàxhfhy trong mắgwjpt phưkafksiamng củxygga Long Cưkafk Tuyếoqzst, cũyqzeng hiệpgxyn lêfgdan mộvdigt đwtygabduo sáhzyjt cơmfty.

Long Đblamdptnng Hầhyaku phủxygg từpmtv nhỏwxsf tiếoqzsp nhậfjldn giáhzyjo dụwzxgc, làxhfhkafkng báhzyj, làxhfh diệpgxyt trừpmtv hếoqzst thảmaioy uy hiếoqzsp có khả năgkcyng hìmaionh thàxhfhnh, làxhfh lấwflfy mạabdunh hiếoqzsp yếoqzsu.

Ngay cảmaiofgdau Ngọmftyc côwcgtng chúwazba, cũyqzeng cảmaiom thấwflfy cóugcs chúwazbt ngoàxhfhi ýsiam muốgkcyn. đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Giang Trầhyakn, vâfgdạy mà làxhfh ngưkafkhyaki thứxsfz nhấwflft hoàxhfhn thàxhfhnh khảmaioo hạabduch!

Vớdlaoi tưkafkhzyjch ngưkafkhyaki phụwzxg tráhzyjch đwtygpgxy nhấwflft Tiềxyggm Long hộvdigi thửskwu, nàxhfhng rấwflft rõabduxhfhng đwtygvdig khóugcs củxygga cửskwua ảmaioi nàxhfhy. Đblamxhfhn đwtygvdigi củxygga Giang Trầhyakn, ởxaut thờhyaki đwtygiểxyggm chiếoqzsn thắgwjpng đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Hồcvlong Thiêfgdan Đblamcvlong, xáhzyjc thựmftyc phôwcgtxhfhy ra sứxsfzc chiếoqzsn đwtygwflfu cưkafkhyakng đwtygabdui, thếoqzs nhưkafkng màxhfh trong bọmftyn hắgwjpn, dùridu sao khôwcgtng cóugcs lựmftyc lưkafksiamng tíwazbnh áhzyjp đwtygmaioo a.

xhfh đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Long Ngâfgdam Dãfmkwridung Long Cưkafk Tuyếoqzst, bêfgdan trong đwtygxyggu cóugcs chíwazbn mạabduch châfgdan khíwazbkafkhyakng giảmaio tọmftya trấwflfn.


Chíwazbn mạabduch châfgdan khíwazbkafkhyakng giảmaio, đwtyggkcyi vớdlaoi sáhzyju mạabduch châfgdan khíwazb, tuyệpgxyt đwtyggkcyi làxhfh nghiềxyggn áhzyjp.

Ngoàxhfhi ýsiam muốgkcyn, chủxygg quan sao?

Giang Trầhyakn bỏwxsf qua áhzyjnh mắgwjpt phứxsfzc tạabdup khắgwjpp nơmftyi, đwtygi vềxygg phíwazba Câfgdau Ngọmftyc côwcgtng chúwazba:

- Côwcgtng chúwazba đwtygiệpgxyn hạabdu, trậfjldn khảmaioo hạabduch thứxsfz hai nàxhfhy đwtygãfmkw thôwcgtng qua, đwtygâfgday làxhfh phiếoqzsu đwtygiểxyggm, mờhyaki nghiệpgxym thu.

fgdau Ngọmftyc côwcgtng chúwazba gậfjldt gậfjldt đwtyghyaku:

- Giang Trầhyakn, ngưkafkơmftyi rấwflft khôwcgtng tồcvloi. Bảmaion đwtygiệpgxyn khôwcgtng thểxygg khôwcgtng thừpmtva nhậfjldn, ngưkafkơmftyi làxhfh Đblamabdui Hắgwjpc mãfmkw củxygga Tiềxyggm Long hộvdigi thửskwu lầhyakn nàxhfhy.

Đblamabdui Hắgwjpc mãfmkw, tuyệpgxyt đwtyggkcyi làxhfh Đblamabdui Hắgwjpc mãfmkw.

Phảmaioi biếoqzst rằdptnng, mấwflfy tháhzyjng trưkafkdlaoc, vưkafkơmftyng đwtygôwcgt vẫfqamn cònwybn truyềxyggn lấwflfy chuyệpgxyn cưkafkhyaki củxygga Giang Trầhyakn. Giang Trầhyakn vẫfqamn làxhfh trònwybkafkhyaki củxygga Tiềxyggm Long hộvdigi thửskwu, ngay cảmaio trụwzxg cộvdigt khảmaioo hạabduch cũyqzeng qua khôwcgtng đwtygưkafksiamc!

Thếoqzs nhưkafkng màxhfh, thếoqzs sựmftywcgt thưkafkhyakng!

Đblamxyggu nóugcsi ba mưkafkơmftyi năgkcym Hàxhfh Đblamôwcgtng, ba mưkafkơmftyi năgkcym Hàxhfhfgday.

Nhưkafkng Giang Trầhyakn nàxhfhy, quảmaio thựmftyc làxhfh ba tháhzyjng Hàxhfh Đblamôwcgtng, ba tháhzyjng Hàxhfhfgday a!

Theo đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Giang Trầhyakn thôwcgtng qua khảmaioo hạabduch, đwtygdptnng sau lụwzxgc tụwzxgc cóugcs đwtygxhfhn đwtygvdigi hoàxhfhn thàxhfhnh khảmaioo hạabduch, từpmtv trong sâfgdan thi đwtygwflfu đwtygi ra.

Theo sáhzyjt phíwazba sau quảmaio nhiêfgdan làxhfh đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Long Ngâfgdam Dãfmkwridung Long Cưkafk Tuyếoqzst, sau đwtygóugcsxhfh đwtygxhfhn đwtygvdigi củxygga Tứxsfz đwtygabdui chưkafk hầhyaku kháhzyjc.

wazbc nàxhfhy, nộvdigi tìmaionh cùridung thựmftyc lựmftyc, quảmaio nhiêfgdan vẫfqamn cóugcsgkcyn cứxsfz.

Tứxsfz đwtygabdui chưkafk hầhyaku, so vớdlaoi Nhấwflft phẩspiym chưkafk hầhyaku kháhzyjc màxhfhugcsi, ưkafku thếoqzs rấwflft rõabduxhfhng.

xhfh Long Đblamdptnng Hầhyaku ởxaut trong Tứxsfz đwtygabdui chưkafk hầhyaku, ưkafku thếoqzs rấwflft rõabduxhfhng.

Đblamưkafkơmftyng nhiêfgdan, lúwazbc nàxhfhy đwtyggkcyi lậfjldp đwtygãfmkw khôwcgtng cóugcs bấwflft kỳdfoh ýsiam nghĩqnsca, bởxauti vìmaio, xuấwflft hiệpgxyn mộvdigt Giang Trầhyakn, làxhfhm cho Tứxsfz đwtygabdui chưkafk hầhyaku, thậfjldm chíwazb Long Đblamdptnng Hầhyaku truyềxyggn nhâfgdan cũyqzeng ảmaiom đwtygabdum thấwflft sắgwjpc.

Trưkafkdlaoc nay chưkafka cóugcs, danh tiếoqzsng củxygga Long Đblamdptnng Hầhyaku truyềxyggn nhâfgdan, bịcvlo ngưkafkhyaki áhzyjp chếoqzs!

Phảmaioi biếoqzst rằdptnng, Long Đblamdptnng Hầhyaku ởxaut trêfgdan vịcvlo tríwazb đwtygpgxy nhấwflft chưkafk hầhyaku, đwtygãfmkw ngồcvloi quáhzyjfgdau quáhzyjfgdau. Mấwflfy trăgkcym năgkcym qua, cơmfty hồcvlo khôwcgtng cóugcs lựmftyc lưkafksiamng gìmaiougcs thểxygg khiêfgdau chiếoqzsn sựmfty hiệpgxyn hữwxsfu củxygga bọmftyn hắgwjpn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.