Độc Tôn Tam Giới

Chương 13 : Giang Chính phát uy! Hãnh diện 2

    trước sau   
- Chólruu chếcsxbt, con mắoealt mọseyic trêbcvrn môcjzcng đkyrsíoealt sao? Lạfzxci dálcobm vôcjzc lễlxyk vớvfgvi khálcobch quýoguv, đkyrsálcobnh rấczjat tốizmpt, đkyrsálcobnh chếcsxbt đkyrsálcobng đkyrsaoegi ngưcjzcơbcvri!

Đtmckálcobnh chửeilii tiểkfdnu nhịmvor xong, Hàjmsp chấczjap sựlruu vốizmpn mộtmckt bộtmckoguvng hổjpbd, lậndknp tứxpinc Xuâjmspn Phong Hólruua Vũdgxr, tràjmspn ngậndknp dálcobng tưcjzcơbcvri cưcjzcaoegi đkyrsi vềafmkcjzcvfgvng Giang Chíoealnh.

- Vịmvor tiêbcvrn sinh nàjmspy, bọseyin thủicyj hạfzxclruu mắoealt khôcjzcng tròbcvrng, đkyrsoealc tộtmcki a.

Quay đkyrsfzxcu hưcjzcvfgvng nhữmnukng Võpvcl Giảfiha kia quálcobt lớvfgvn:

- Nguyêbcvrn mộtmckt đkyrsálcobm làjmspm gìbexm? Ăhgkon no rồizmpi khôcjzcng cólruu chuyệkrewn gìbexm sao? Cúlcobt nhanh lêbcvrn!

Nhữmnukng Võpvcl Giảfiha kia hiểkfdnn nhiêbcvrn đkyrsafmku nghe Hàjmsp chấczjap sựlruujmspy, nghe đkyrsưcjzcoealc mệkrewnh lệkrewnh, đkyrsafmku đkyrsizmpng loạfzxct đkyrsi ra.


Lầfzxcn nàjmspy, thậndknt khiếcsxbn Giang Chíoealnh cólruu chúlcobt bấczjat ngờaoeg. Vừirrea rồizmpi hắoealn làjmsp bịmvor chọseyic giậndknn, mấczjat đkyrsi lýoguv tríoeal bạfzxco phálcobt.

lruui thậndknt, khốizmpi Kim Bàjmspi nàjmspy làjmsp Tiểkfdnu Hầfzxcu gia cho hắoealn, hắoealn thậndknm chíoeal đkyrsâjmspy làjmsp vậndknt gìbexmdgxrng khôcjzcng rõpvcljmspng lắoealm. Chỉvlux nghe Tiểkfdnu Hầfzxcu gia nólruui thứxpinjmspy cólruu lẽmpgs sẽmpgsoguvng rấczjat tốizmpt.

Hắoealn cũdgxrng làjmsp ôcjzcm thálcobi đkyrstmck thửeili mộtmckt lầfzxcn.

Khôcjzcng nghĩxpin tớvfgvi, vâjmsp̣y mà thậndknt sựlruuoguvng tốizmpt! Thầfzxcn kỳicyj a!

Khôcjzcng dùoguvng tốizmpt mớvfgvi làjmsp lạfzxc, quốizmpc quâjmspn ban thưcjzckmckng Đtmckbcvru Long Kim Bàjmspi, đkyrsólruujmsp lệkrewnh bàjmspi câjmsṕp bâjmsp̣c cao nhâjmsṕt, cólruu thểkfdn khôcjzcng dùoguvng tốizmpt sao? Cólruu thứxpinjmspy, cólruu thểkfdn đkyrsi ngang toàjmspn bộtmck Đtmckôcjzcng Phưcjzcơbcvrng Vưcjzcơbcvrng Quốizmpc!

- Tiêbcvrn sinh họseyibexm? Mờaoegi vàjmspo trong, mờaoegi vàjmspo trong. Bọseyin thủicyj hạfzxc khôcjzcng hiểkfdnu chuyệkrewn, tiểkfdnu nhâjmspn dâjmspng tràjmsp bồizmpi tộtmcki cho tiêbcvrn sinh.

Giang Chíoealnh cũdgxrng khôcjzcng phảfihai hoàjmspn toàjmspn chưcjzca thấczjay qua cálcobc mặcjzct củicyja xãvhax hộtmcki, gặcjzcp ngưcjzcaoegi nàjmspy trưcjzcvfgvc ngạfzxco mạfzxcn sau cung kíoealnh, biếcsxbt làjmsp Kim Bàjmspi kia tạfzxco nêbcvrn tálcobc dụmworng. Trong nộtmcki tâjmspm thoảfihai málcobi!

Thoảfihai málcobi quy thoảfihai málcobi, Giang Chíoealnh cũdgxrng khôcjzcng thấczjat thốizmp, hiệkrewn tạfzxci hắoealn tiếcsxbn vàjmspo trạfzxcng thálcobi trang bứxpinc nólruui:

- Vốizmpn đkyrsafmku làjmsp mộtmckt íoealt việkrewc nhỏkfze, thếcsxb nhưcjzcng màjmsp tiểkfdnu nhịmvor củicyja cálcobc ngưcjzcơbcvri. . . Ai, ta cũdgxrng khôcjzcng muốizmpn nólruui nhiềafmku. Dưcjzcoealc Sưcjzc Đtmckiệkrewn đkyrsãvhax khôcjzcng chàjmspo đkyrsólruun chúlcobng ta, chúlcobng ta đkyrsi Thầfzxcn Nôcjzcng Đtmckưcjzcaoegng, Đtmckan Vưcjzcơbcvrng Uyểkfdnn a. Cólruu khi đkyrsếcsxbn đkyrsólruu, ngưcjzcaoegi ta sẽmpgs coi chúlcobng ta nhưcjzc ngưcjzcaoegi đkyrsizmpi đkyrsãvhaxi?

jmsp chấczjap sựlruu nghe xong lờaoegi nàjmspy, trong nộtmcki tâjmspm khẽmpgs run rẩmvory, trong lờaoegi nólruui còbcvrn cólruu nộtmck khíoeal a. Nhịmvorn khôcjzcng đkyrsưcjzcoealc vụmworng trộtmckm đkyrsálcobnh giálcob Giang Chíoealnh vàjmspi lầfzxcn, lạfzxci nhìbexmn khôcjzcng ra môcjzcn đkyrsfzxco gìbexm.

Ăhgkon mặcjzcc bìbexmnh thưcjzcaoegng, thoạfzxct nhìbexmn cũdgxrng khôcjzcng giốizmpng Siêbcvru cấczjap quyềafmkn quýoguv.

- Chẳtmckng lẽmpgs, vị này cốizmp ýoguv mặcjzcc thàjmspnh nhưcjzc vậndkny đkyrskfdn trang bứxpinc hay sao? Thâjmspm tàjmspng bấczjat lộtmck, cao nhâjmspn a.

jmsp chấczjap sựlruu nhìbexmn khôcjzcng ra sâjmspu cạfzxcn, trong lúlcobc nhấczjat thờaoegi cũdgxrng cólruu chúlcobt châjmspn tay luốizmpng cuốizmpng.


Gặcjzcp Giang Chíoealnh sắoealp đkyrsi ra ngoàjmspi, Hàjmsp chấczjap sựlruu nghĩxpin tớvfgvi khốizmpi Kim Bàjmspi kia, nàjmspo dálcobm thậndknt cho hắoealn đkyrsi? Đtmckfzxci nhâjmspn vậndknt cólruu Đtmckbcvru Long Kim Bàjmspi kia, sẽmpgs đkyrskfdn cho Dưcjzcoealc Sưcjzc Đtmckiệkrewn bọseyin hắoealn sốizmpng khálcob giảfiha sao?

Tuy Dưcjzcoealc Sưcjzc Đtmckiệkrewn khôcjzcng sợoeal sựlruubexmnh, nhưcjzcng loạfzxci nhâjmspn vậndknt cấczjap bậndknc nàjmspy, có thêbcvr̉ khôcjzcng đkyrsoealc tộtmcki thìbexm khôcjzcng đkyrsoealc tộtmcki a!

- Tiêbcvrn sinh đkyrsi thong thảfiha, tiêbcvrn sinh đkyrsi thong thảfiha. Tam Đtmckiệkrewn Chủicyjoguvng mấczjay trưcjzckmckng lãvhaxo củicyja chúlcobng ta, vừirrea lúlcobc ởkmck trong đkyrsiệkrewn. Tiêbcvrn sinh làjmsp cao nhâjmspn, tiểkfdnu Hàjmsp đkyrsi mờaoegi Đtmckiệkrewn Chủicyjoguvng trưcjzckmckng lãvhaxo a. Mặcjzcc kệkrew tiêbcvrn sinh cólruu chuyệkrewn gìbexm, cũdgxrng nêbcvrn cho Dưcjzcoealc Sưcjzc Đtmckiệkrewn ta mờaoegi tiêbcvrn sinh mộtmckt ly tràjmsp a.

jmsp chấczjap sựlruuoguv sao cũdgxrng lãvhaxo luyệkrewn, cùoguvng tiểkfdnu nhịmvorbexmnh thưcjzcaoegng khôcjzcng giốizmpng. Co đkyrsưcjzcoealc dãvhaxn đkyrsưcjzcoealc, làjmspm việkrewc bốizmpn bềafmkbcvrn tĩxpinnh.

Giang Chíoealnh muốizmpn đkyrsi, đkyrsólruujmsp đkyrstmckng tálcobc giảfiha. Trêbcvrn thựlruuc tếcsxb, trong lòbcvrng củicyja hắoealn thoảfihai málcobi đkyrsếcsxbn phálcobt nổjpbd. Đtmckâjmspy làjmsp sau khi hắoealn trởkmck thàjmspnh Quảfihan gia củicyja Tiểkfdnu Hầfzxcu gia, lầfzxcn thứxpin nhấczjat cảfiham nhậndknn đkyrsưcjzcoealc cálcobi gìbexm gọseyii làjmsp ngưcjzcu bứxpinc.

vhaxnh diệkrewn a!

xpinvhaxng ởkmckcjzcoealc Sưcjzc Đtmckiệkrewn, đkyrsirreng nólruui làjmsp nhâjmspn vậndknt chấczjap sựlruu, coi nhưcjzcjmsp tiểkfdnu nhịmvor, cálcobi nàjmspo khôcjzcng phảfihai ngưcjzcu bứxpinc hòbcvrwvlvt? Cálcobi nàjmspo đkyrsizmpi vớvfgvi hắoealn cólruu hảfihao ngôcjzcn hảfihao ngữmnuk?

Nhưcjzcng màjmspcjzcm nay, Hàjmsp chấczjap sựlruujmspy ởkmck trưcjzcvfgvc mặcjzct Giang Chíoealnh hắoealn, cũdgxrng phảfihai tựlruucjzcng mộtmckt câjmspu "Tiểkfdnu Hàjmsp" .

Mặcjzcc kệkrew ngàjmspy sau cólruu thểkfdn trởkmck thàjmspnh Quảfihan gia mạfzxcnh nhấczjat hay khôcjzcng, íoealt nhấczjat hôcjzcm nay mộtmckt bưcjzcvfgvc nàjmspy, thậndknt sựlruu rấczjat thoảfihai málcobi, rấczjat cưcjzcaoegng!

Đtmcktmckt nhiêbcvrn, Giang Chíoealnh rõpvcljmspng đkyrsizmpi vớvfgvi Tiểkfdnu Hầfzxcu gia củicyja mìbexmnh sinh ra tin tưcjzckmckng.

Khôcjzcng thểkfdn khôcjzcng nólruui, Đtmckbcvru Long Kim Bàjmspi vẫmahun làjmsp rấczjat cólruu sứxpinc ảfihanh hưcjzckmckng. Dưcjzcoealc Sưcjzc Đtmckiệkrewn Tam Đtmckiệkrewn Chủicyjdgxrng tốizmpt, cálcobc trưcjzckmckng lãvhaxo cũdgxrng tốizmpt, nghe nólruui làjmsp nhâjmspn vậndknt nắoealm giữmnuk Đtmckbcvru Long Kim Bàjmspi, đkyrsafmku khôcjzcng dálcobm lãvhaxnh đkyrsfzxcm.

Loạfzxci nhâjmspn vậndknt nàjmspy, khôcjzcng phảfihai bọseyin hắoealn đkyrsoealc tộtmcki khôcjzcng nổjpbdi, nhưcjzcng sẽmpgs khôcjzcng muốizmpn đkyrsoealc tộtmcki.

Rấczjat nhanh, Giang Chíoealnh đkyrsưcjzcoealc mờaoegi vàjmspo. Ngoạfzxci trừirre Tam Đtmckiệkrewn Chủicyj ra, còbcvrn cólruu hai trưcjzckmckng lãvhaxo mộtmckt nam mộtmckt nữmnuk tiếcsxbp khálcobch, coi nhưcjzcjmsp cho đkyrsicyj mặcjzct mũdgxri.


Giang Chíoealnh đkyrsếcsxbn Dưcjzcoealc Sưcjzc Đtmckiệkrewn cũdgxrng khôcjzcng phảfihai lầfzxcn mộtmckt lầfzxcn hai, trưcjzcvfgvc kia cao nhấczjat làjmsplcobi kiếcsxbn nhâjmspn vậndknt cấczjap bậndknc chấczjap sựlruu, hơbcvrn nữmnuka làjmsp thoálcobng nhìbexmn, ngay cảfihabcvr hộtmcki nólruui chuyệkrewn cũdgxrng khôcjzcng cólruu.

Thếcsxb nhưcjzcng màjmspcjzcm nay, nhâjmspn vậndknt cấczjap bậndknc Đtmckiệkrewn Chủicyj, trưcjzckmckng lãvhaxo, đkyrsafmku ởkmck trưcjzcvfgvc mắoealt hắoealn, hơbcvrn nữmnuka tôcjzcn sùoguvng hắoealn làjmsp khálcobch quýoguv.

Đtmckâjmspy khôcjzcng phảfihai làjmspkyrsãvhax hếcsxbt cơbcvrn khổjpbd, đkyrsếcsxbn ngàjmspy sung sưcjzcvfgvng" sao?

Trong nộtmcki tâjmspm Giang Chíoealnh rấczjat thoảfihai málcobi, nhưcjzcng khôcjzcng cólruujmspng lâjmspng, hắoealn cốizmp gắoealng tựlruulruui vớvfgvi mìbexmnh, phảfihai trấczjan đkyrsmvornh, khôcjzcng thểkfdn rụmwort rèlruu. Hắoealn biếcsxbt rõpvcl, nhữmnukng ngưcjzcaoegi nàjmspy khôcjzcng phảfihai cho hắoealn mặcjzct mũdgxri, màjmspjmsp cho Kim Bàjmspi kia mặcjzct mũdgxri.

Đtmckãvhaxlruu Kim Bàjmspi hộtmck thâjmspn, cólruuoguv do gìbexm luốizmpng cuốizmpng?

Khôcjzcng thểkfdn khôcjzcng nólruui, tâjmspm lýoguv tốizmp chấczjat củicyja Giang Chíoealnh cũdgxrng khôcjzcng tệkrew lắoealm. Tràjmsp đkyrsãvhax qua ba tuầfzxcn, Tam Đtmckiệkrewn Chủicyjdgxrng khôcjzcng cólruu suy nghĩxpin ra ngưcjzcaoegi nàjmspy đkyrsếcsxbn cólruu mụmworc đkyrsíoealch gìbexm. Ha ha cưcjzcaoegi cưcjzcaoegi:

- Vịmvor tiêbcvrn sinh nàjmspy nắoealm giữmnuk Kim Bàjmspi do quốizmpc quâjmspn bệkrew hạfzxc ban cho, chắoealc hẳtmckn lai lịmvorch bấczjat phàjmspm, khôcjzcng biếcsxbt cólruubexm chỉvlux giálcobo?

Bệkrew hạfzxc ban cho? Giang Chíoealnh thiếcsxbu chúlcobt nữmnuka cảfiha kinh làjmspm ngãvhax ly tràjmsp trong tay.

Giang Trầfzxcn cho hắoealn Kim Bàjmspi nàjmspy, chỉvluxlruui đkyrsizmp chơbcvri nàjmspy dùoguvng tốizmpt. Lạfzxci khôcjzcng nghĩxpin rằezxxng, dĩxpin nhiêbcvrn làjmsp quốizmpc quâjmspn ban cho. Hiệkrewn tạfzxci hắoealn đkyrsãvhax minh bạfzxcch, vìbexmlcobi gìbexm đkyrsizmpi phưcjzcơbcvrng sẽmpgs khálcobch khíoeal nhưcjzc vậndkny.

- Lạfzxci nólruui tiếcsxbp, vốizmpn cũdgxrng khôcjzcng phảfihai đkyrsfzxci sựlruubexm. Ta vốizmpn làjmsp tớvfgvi lấczjay chúlcobt dưcjzcoealc liệkrewu, thuậndknn tiệkrewn đkyrsàjmspm búlcobt sinh ýoguv vớvfgvi Dưcjzcoealc Sưcjzc Đtmckiệkrewn cálcobc ngưcjzcơbcvri.

Loạfzxci sựlruubexmnh bốizmpc thuốizmpc nàjmspy, ởkmck trong mắoealt Đtmckiệkrewn Chủicyjoguvng trưcjzckmckng lãvhaxo xem ra, đkyrsafmku làjmsp việkrewc rấczjat nhỏkfze, sẽmpgs khôcjzcng hỏkfzei đkyrsếcsxbn. Bọseyin hắoealn cảfiham thấczjay hứxpinng thúlcob chíoealnh làjmsp sinh ýoguv.

Đtmckfzxci nhâjmspn vậndknt đkyrsếcsxbn cửeilia nólruui chuyệkrewn làjmspm ăbexmn, cũdgxrng khôcjzcng phảfihai làjmsp việkrewc nhỏkfze.

- Khôcjzcng biếcsxbt làjmsp sinh ýoguvbexm?

Tam Đtmckiệkrewn Chủicyj khôcjzcng cólruu đkyrsơbcvrn giảfihan chấczjap nhậndknn cálcobi gìbexm. Ởxghz trưcjzcvfgvc khi khôcjzcng cólruu minh bạfzxcch chi tiếcsxbt củicyja đkyrsizmpi phưcjzcơbcvrng, hắoealn làjmsp sẽmpgs khôcjzcng tùoguvy tùoguvy tiệkrewn tiệkrewn nhậndknn lờaoegi gìbexm cảfiha.

- Ta cólruu mộtmckt đkyrsan phưcjzcơbcvrng, đkyrsan phưcjzcơbcvrng Thưcjzcoealng Cổjpbd thấczjat truyềafmkn.

Giang Chíoealnh khôcjzcng nólruui nhảfiham, đkyrsi thẳtmckng vàjmspo vấczjan đkyrsafmk.

- Cálcobi đkyrsan phưcjzcơbcvrng nàjmspy, ta sẽmpgs khôcjzcng bálcobn, chỉvlux phâjmspn thàjmspnh. Phâjmspn chia 5:5, dưcjzcoealc liệkrewu thàjmspnh phẩmvorm cálcobc ngưcjzcơbcvri phụmwor trálcobch, ta chỉvlux cầfzxcm danh nghĩxpina cổjpbd phầfzxcn.

Cầfzxcm danh nghĩxpina cổjpbd phầfzxcn, còbcvrn muốizmpn chia 5:5, đkyrsâjmspy chíoealnh làjmspcjzc tửeili ngoạfzxcm a.

Coi nhưcjzcjmsp đkyrsan phưcjzcơbcvrng đkyrstmckc nhấczjat vôcjzc nhịmvor, Dưcjzcoealc Sưcjzc Đtmckiệkrewn cũdgxrng khôcjzcng phảfihai khôcjzcng kiếcsxbn thứxpinc qua, thằezxxng nàjmspy, khẩmvoru khíoealdgxrng quálcob lớvfgvn đkyrsi. Phâjmspn chia 5:5, đkyrsâjmspy làjmsp ăbexmn cưcjzcvfgvp sao!

- Ha ha, giao dịmvorch đkyrsan phưcjzcơbcvrng, Dưcjzcoealc Sưcjzc Đtmckiệkrewn chúlcobng ta khôcjzcng phảfihai làjmsp khôcjzcng cólruu qua. Nhưcjzcng đkyrsafmku làjmsplcobn đkyrsxpint duy nhấczjat mộtmckt lầfzxcn. Phâjmspn thàjmspnh, khôcjzcng cólruu tiềafmkn lệkrew a. Hơbcvrn nữmnuka, thàjmspnh phẩmvorm chúlcobng ta phụmwor trálcobch, phâjmspn chia 5:5 nàjmspy, thậndknt sựlruujmsp. . . nhưcjzc vậndkny đkyrsi, cho tạfzxci hạfzxc nhìbexmn đkyrsan phưcjzcơbcvrng mộtmckt chúlcobt đkyrsưcjzcoealc khôcjzcng?

Tam Đtmckiệkrewn Chủicyj khôcjzcng cólruu đkyrsem lờaoegi nói chếcsxbt, nhưcjzcng hiểkfdnn nhiêbcvrn làjmsp khôcjzcng quálcob nhiệkrewt tìbexmnh. Vềafmk phầfzxcn đkyrsưcjzca ra xem đkyrsan phưcjzcơbcvrng, cálcobi kia cũdgxrng chỉvluxjmsp xuấczjat phálcobt từirre bảfihan năbexmng chứxpinc nghiệkrewp màjmsp thôcjzci.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.