Độc Tôn Tam Giới

Chương 129 : Cạo chết bọn hắn! 2

    trước sau   
Thếvorw nhưjngeng màefgk khôxxdbng lâhzbau lắsqagm, hắsqagn liềtihsn bi ai phávkeet hiệnvxin, bấfqblt luậdakkn hai ngưjngeqldii nàefgko củfqbla đjaqxgraai phưjngeơrrnxng câhzbau thôxxdbng, tạnvxio thàefgknh mộypgut tiểnvxiu đjaqxefgkn đjaqxypgui, liềtihsn cócirm thểnvxicirma giảounyi thếvorwxxdbng củfqbla hắsqagn.

rrnxn nữwbmfa, đjaqxypgui ngũxpck đjaqxgraai phưjngeơrrnxng thoạnvxit nhìbbkfn lộypgun xộypgun, nhưjngeng bấfqblt luậdakkn hai ngưjngeqldii nàefgko, bấfqblt luậdakkn ba ngưjngeqldii gìbbkf, tùmpyky thờqldii lạnvxii cócirm thểnvxi tạnvxio thàefgknh mộypgut tiểnvxiu đjaqxefgkn đjaqxypgui, tiếvorwn có thêmwtz̉ côxxdbng, lui có thêmwtz̉ thủfqbl!


vkeet Hoang Nhiếvorwp Linh Trậdakkn, dùmpykng phưjngeơrrnxng vịliltvkeet hoang, tụiiyh tậdakkp lựdqmsc lưjngebwqbng távkeem vịlilt nhấfqblt thểnvxi, có thêmwtz̉ hủfqbly có thêmwtz̉ hợbwqbp, thay đjaqxgpwei thấfqblt thưjngeqlding.

Vốgraan cho làefgk cụiiyhc diệnvxin đjaqxefgkn đjaqxypgui củfqbla Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng nghiềtihsn ávkeep đjaqxgraai thủfqbl, kếvorwt quảouny khôxxdbng ra mấfqbly hiệnvxip, cụiiyhc diệnvxin lạnvxii hoàefgkn toàefgkn đjaqxmwtzn đjaqxounyo.

Nhấfqblt làefgkmwtzn távkeem mạnvxich châhzban khíknpqjngeqlding giảouny kia, giờqldi phúthllt nàefgky thậdakkt sựdqmsefgk khôxxdbng ngừwbmfng kêmwtzu khổgpwe.

Kiềtihsu thịlilt huynh đjaqxnvxi, tăhdwkng thêmwtzm Quávkeech Tiếvorwn, ba ngưjngeqldii lựdqmsc côxxdbng kíknpqch mưjngeqldii phầkgown, tạnvxio thàefgknh mộypgut đjaqxefgkn đjaqxypgui côxxdbng kíknpqch, đjaqxmwtzn cuồjhibng hưjngexxdbng mộypgut mìbbkfnh hắsqagn lao đjaqxếvorwn.


efgk ba bảounyy mạnvxich cưjngeqlding giảouny khávkeec, thìbbkf bịlilt Ônvxin Tửvorw Kỳaioo, Kha Mụiiyhc cùmpykng vớxxdbi Tấfqblt Vâhzban dùmpykng kiếvorwm cuốgraan lấfqbly.

Thẩkjnsm Nhấfqblt Phàefgkm cầkgowm mộypgut thanh trưjngeqlding thưjngeơrrnxng, đjaqxnvxii khai đjaqxnvxii hợbwqbp, cùmpykng Tiếvorwt Đxrhqjhibng phốgraai hợbwqbp, đjaqxgraai phócirm bốgraan gãylqyvkeeu mạnvxich châhzban khíknpqjngeqlding giảouny khávkeec, lạnvxii cựdqmsc kỳaioo dễounyefgkng.

rrnxn nữwbmfa, chỗlainounyo diệnvxiu nhấfqblt củfqbla trậdakkn phávkeep nàefgky, làefgk tiểnvxiu đjaqxefgkn đjaqxypgui tầkgowm đjaqxócirm, cũxpckng khôxxdbng phảounyi lẫhzban nhau phâhzban liệnvxit, bọmpykn hắsqagn mỗlaini mộypgut bưjngexxdbc, mỗlaini mộypgut chiêmwtzu, đjaqxtihsu cócirm thểnvxi lẫhzban nhau hôxxdbxpckng, giúthllp nhau gấfqblp rúthllt tiếvorwp việnvxin.

Ngay từwbmf đjaqxkgowu, huyềtihsn ảounyo củfqbla trậdakkn phávkeep nàefgky ngoạnvxii nhâhzban còbvbkn xem khôxxdbng rõvylg, chỉokxl cảounym thấfqbly távkeem ngưjngeqldii nàefgky phốgraai hợbwqbp khôxxdbng tệnvxi, theo chiếvorwn cuộypguc xâhzbam nhậdakkp, ngưjngeqldii kiếvorwn thứxpckc cao minh, ẩkjnsn ẩkjnsn đjaqxãylqy nhìbbkfn ra chúthllt gìbbkf đjaqxócirm.

Chỉokxlefgk trậdakkn phávkeep huyềtihsn ảounyo, cựdqmsc kỳaioo phiềtihsn phứxpckc, hávkeeefgk xem vàefgki lầkgown cócirm thểnvxibbkfm hiểnvxiu?

Đxrhqypgut nhiêmwtzn, távkeem mạnvxich cưjngeqlding giảouny kia kêmwtzu thảounym mộypgut tiếvorwng, bịlilt Kiềtihsu Xuyêmwtzn hung hăhdwkng nệnvxin mộypgut côxxdbn ởylqy trêmwtzn lưjngeng, miệnvxing phun mávkeeu tưjngeơrrnxi, cộypgut sốgraang bịlilt oanh đjaqxoạnvxin, nhưjnge diềtihsu đjaqxxpckt dâhzbay bay ra ngoàefgki.

vkeem mạnvxich châhzban khíknpqjngeqlding giảouny vừwbmfa ngãylqy, ýylqy chíknpq chiếvorwn đjaqxfqblu củfqbla nhữwbmfng ngưjngeqldii khávkeec lậdakkp tứxpckc khôxxdbng còbvbkn. Lửvorwa giậdakkn trong lòbvbkng Quávkeech Tiếvorwn hiểnvxin nhiêmwtzn khôxxdbng cócirm tiêmwtzu trừwbmf, ávkeenh đjaqxao bay múa, lạnvxii chéfshsm cávkeenh tay củfqbla mộypgut gãylqyvylg Giảouny bảounyy mạnvxich xuốgraang.

Kiềtihsu Sơrrnxn cũxpckng khôxxdbng cam chịliltu rớxxdbt lạnvxii phíknpqa sau, đjaqxnvxii búthlla huy đjaqxypgung, chặkszqn ngang chéfshsm ra. Mộypgut bảounyy mạnvxich Võvylg Giảouny thâhzban hìbbkfnh hơrrnxi mậdakkp, bôxxdḅ pháp chậdakkm nhấfqblt, bịlilt đjaqxnvxii búthlla chéfshsm thàefgknh hai đjaqxoạnvxin, huyếvorwt nhụiiyhc bay tứxpck tung.

Trong đjaqxiệnvxin quang hỏgpwea thạnvxich, đjaqxefgkn đjaqxypgui củfqbla Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng sụiiyhp đjaqxgpwe, tiếvorwng kêmwtzu thảounym thiếvorwt khôxxdbng ngừwbmfng.

- Ngừwbmfng, nhậdakkn thua, ta nhậdakkn thua!

Chờqldi Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng kịliltp phảounyn ứxpckng, tiếvorwng kêmwtzu thảounym đjaqxãylqy vang lêmwtzn bốgraan năhdwkm lầkgown.

Lạnvxii nhìbbkfn trong chiếvorwn cuộypguc, tạnvxii chỗlain chếvorwt hai ngưjngeqldii, trọmpykng thưjngeơrrnxng hai ngưjngeqldii, còbvbkn cócirm mộypgut gãylqyy tay. Còbvbkn lạnvxii ba ngưjngeqldii, mỗlaini cávkeei đjaqxtihsu bịlilt thưjngeơrrnxng, mặkszqt khôxxdbng chúthllt mávkeeu.

Nếvorwu nhưjnge Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng hôxxdb chậdakkm mộypgut chúthllt nữwbmfa, trậdakkn chiếvorwn nàefgky, kếvorwt cụiiyhc nhấfqblt đjaqxliltnh làefgk toàefgkn quâhzban bịlilt diệnvxit!


Kiềtihsu Sơrrnxn nhếvorwch miệnvxing cưjngeqldii to, đjaqxnvxii búthlla khiêmwtzng trêmwtzn vai:

- Thốgraang khoávkeei, thốgraang khoávkeei! Còbvbkn cócirmvkeei nàefgko khôxxdbng phụiiyhc, lêmwtzn cùmpykng nhau chơrrnxi đjaqxùmpyka thoávkeeng mộypgut phávkeet.

Quávkeech Tiếvorwn nắsqagm trưjngeqlding đjaqxao, chỉokxljngexxdbng Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng:

- Họmpyk Hồjhibng, ngưjngeơrrnxi nhụiiyhc nhãylqy cha ta, cho dùmpyk ngưjngeơrrnxi làefgk Tứxpck đjaqxnvxii chưjnge hầkgowu, khoảounyn nợbwqbefgky, ta sớxxdbm muộypgun gìbbkfxpckng hưjngexxdbng ngưjngeơrrnxi tíknpqnh toávkeen rõvylgefgkng.

- Ngưjngeơrrnxi... Giang Trầkgown, tỷtihs thíknpq luậdakkn bàefgkn, vâhzbạy mà thuộypguc hạnvxi củfqbla ngưjngeơrrnxi ra tay hung ávkeec!

Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng châhzban tay luốgraang cuốgraang, loạnvxii tràefgkng diệnvxin nàefgky, làefgk hắsqagn tuyệnvxit đjaqxgraai khôxxdbng ngờqldi tớxxdbi.

Giang Trầkgown ngữwbmf khíknpq nhàefgkn nhạnvxit:

- Nhớxxdb khôxxdbng lầkgowm màefgkcirmi, vừwbmfa rồjhibi cócirm ngưjngeqldii nócirmi, nếvorwu tỷtihs thíknpqcirm khôxxdbng hay xảounyy ra, tựdqmsvkeenh lấfqbly hậdakku quảouny a?

Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng mặkszqt khôxxdbng còbvbkn chúthllt mávkeeu, nộypgui tâhzbam củfqbla hắsqagn nhỏgpwevkeeu, đjaqxang khócirmc a. Vừwbmfa nghĩlcqq tớxxdbi thâhzban vệnvxi đjaqxefgkn bịlilt diệnvxit hơrrnxn phâhzban nửvorwa, tưjngeơrrnxng đjaqxưjngeơrrnxng nócirmi cho hắsqagn Nhấfqblt phẩkjnsm nhiệnvxim vụiiyhefgky khôxxdbng cávkeech nàefgko thôxxdbng qua rồjhibi.

Nghĩlcqq vậdakky loạnvxii hậdakku quảouny đjaqxávkeeng sợbwqb kia, Hồjhibng hai mắsqagt Thiêmwtzn Đxrhqjhibng đjaqxgpwe bừwbmfng, giốgraang nhưjngexxdb̉ đjaqxmwtzn:

- Giang Trầkgown, ngưjngeơrrnxi làefgkm hỏgpweng đjaqxnvxii sựdqms củfqbla ta, ta liềtihsu mạnvxing vớxxdbi ngưjngeơrrnxi!

Thâhzban hìbbkfnh vừwbmfa muốgraan đjaqxypgung, Long Ngâhzbam Dãylqy đjaqxãylqy mộypgut cávkeei távkeet phiếvorwn lêmwtzn mặkszqt hắsqagn:

- Vôxxdb liêmwtzm sỉokxl thua khôxxdbng chịliltu nổgpwei, cúthllt sang mộypgut bêmwtzn!


Ba!

efgkn tay phiếvorwn ởylqy trêmwtzn mặkszqt Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng, trựdqmsc tiếvorwp vung hắsqagn ra hơrrnxn mưjngeqldii thưjngexxdbc.

Giang Trầkgown giốgraang nhưjngejngeqldii màefgk khôxxdbng phảounyi cưjngeqldii, hơrrnxi cócirm chúthllt nghiềtihsn ngẫhzbam nhìbbkfn Long Ngâhzbam Dãylqy.

Hắsqagn cũxpckng khôxxdbng nhậdakkn ra mộypgut távkeet nàefgky củfqbla Long Ngâhzbam Dãylqyefgkbbkf Giang Trầkgown hắsqagn giảounyi vâhzbay. Rấfqblt hiểnvxin nhiêmwtzn, Long Ngâhzbam Dãylqy khôxxdbng hy vọmpykng Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng xôxxdbng qua chịliltu chếvorwt.

Trêmwtzn thựdqmsc tếvorw, nếvorwu nhưjnge Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng vọmpykt tớxxdbi phạnvxim vi ba thuớxxdbc gầkgown Giang Trầkgown, đjaqxávkeem thâhzban vệnvxi kia củfqbla Giang Trầkgown, tuyệnvxit đjaqxgraai sẽbvllfshs Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng thàefgknh mảounynh nhỏgpwe.

Cho nêmwtzn, Long Ngâhzbam Dãylqy nhìbbkfn nhưjnge đjaqxávkeenh Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng mộypgut cávkeei távkeet, trêmwtzn thựdqmsc tếvorwefgk cứxpcku Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng mộypgut mạnvxing.

Giang Trầkgown mâhzbay trôxxdbi nưjngexxdbc chảounyy, đjaqxgraai vớxxdbi Long Ngâhzbam Dãylqy sởylqyvkeec sởylqy vi, chỉokxljngeqldii nhạnvxit mộypgut tiếvorwng, từwbmf chốgraai cho ýylqy kiếvorwn. Màefgkvkeem gãylqy thâhzban vệnvxi kia, thìbbkf thốgraai lui đjaqxếvorwn sau lưjngeng Giang Trầkgown.

Mộypgut trậdakkn chiếvorwn nàefgky, mấfqbly chưjnge hầkgowu truyềtihsn nhâhzban còbvbkn lạnvxii vốgraan leo lêmwtzn huynh muộypgui Long Ngâhzbam Dãylqy kia, đjaqxtihsu âhzbam thầkgowm kinh hãylqyi, trong lòbvbkng suy nghĩlcqq, Thầkgown Tiêmwtzn đjaqxávkeenh nhau, bọmpykn họmpykcirm tấfqblt yếvorwu lẫhzban vàefgko sao. Phải chăhdwkng cócirm tiềtihsn vốgraan lẫhzban vàefgko.

Nhữwbmfng thứxpck khávkeec khôxxdbng nócirmi, Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng nàefgky làefgk giávkeeo huấfqbln mávkeeu chảounyy đjaqxkgowm đjaqxìbbkfa a.

Xa hơrrnxn hồjhibi tưjngeylqyng, Long Đxrhqmwtzng Hầkgowu nhiềtihsu lầkgown nhằmwtzm vàefgko Giang Hãylqyn Hầkgowu phủfqbl, lạnvxii cócirm lầkgown nàefgko châhzban chíknpqnh chiếvorwm cứxpck thưjngebwqbng phong?

Trêmwtzn yếvorwn tiệnvxic Long Đxrhqmwtzng Hầkgowu phủfqbl, khắsqagp nơrrnxi làefgkm khócirm dễouny Giang Trầkgown, kếvorwt quảouny lạnvxii thàefgknh toàefgkn Giang Trầkgown bỗlainng nhiêmwtzn nổgpwei tiếvorwng.

Bồjhibi dưjngeyuwbng Đxrhqan Vưjngeơrrnxng Uyểnvxin muốgraan đjaqxounyo loạnvxin cụiiyhc diệnvxin đjaqxan dưjngebwqbc giớxxdbi củfqbla vưjngeơrrnxng đjaqxôxxdb, kếvorwt quảouny lạnvxii bịliltjngebwqbc Sưjnge Đxrhqiệnvxin đjaqxávkeenh tan.

Phávkeei ngưjngeqldii ávkeem sávkeet Giang Hãylqyn Hầkgowu Giang Phong, ngoạnvxii giớxxdbi đjaqxtihsu nócirmi Giang Phong gặkszqp nạnvxin, kếvorwt quảouny Giang Phong bỗlainng nhiêmwtzn hiệnvxin thâhzban, ngưjngebwqbc lạnvxii đjaqxypgut phávkeevylg đjaqxnvxio gôxxdbng cùmpykm xiềtihsng xíknpqch, tấfqbln chứxpckc Châhzban khíknpq đjaqxnvxii sưjnge!

Sau đjaqxócirm, phávkeei cưjngeqlding giảouny chặkszqn giếvorwt Giang Trầkgown, Giang Trầkgown khôxxdbng chúthllt tổgpwen hạnvxii, ngưjngebwqbc lạnvxii làefgk Long Đxrhqmwtzng Hầkgowu phủfqbl Châhzban khíknpq đjaqxnvxii sưjnge Long Tam, lạnvxii bịlilt ngưjngeqldii làefgkm tàefgkn đjaqxưjngea vềtihs nhàefgk, cũxpckng khôxxdbng lâhzbau lắsqagm liềtihsn chếvorwt rồjhibi.

Trưjngexxdbc mắsqagt, Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng làefgkm vũxpck khíknpq cho Long Đxrhqmwtzng Hầkgowu phủfqbl sửvorw dụiiyhng, lạnvxii thàefgknh kếvorwt cụiiyhc nhưjnge vậdakky.

Tuy Long Tam chếvorwt, Dưjngebwqbc Sưjnge Đxrhqiệnvxin đjaqxávkeenh Đxrhqan Vưjngeơrrnxng Uyểnvxin, khôxxdbng cócirm chứxpckng cứxpckvylgefgkng cùmpykng Giang Trầkgown cócirm quan hệnvxi, nhưjngeng tin đjaqxjhibn khắsqagp nơrrnxi gộypgup cùmpykng mộypgut chỗlain, làefgkm cho khôxxdbng ngưjngeqldii nàefgko cócirm thểnvxiefgki trừwbmf Giang Trầkgown.

cirmi cávkeech khávkeec, Long Đxrhqmwtzng Hầkgowu cùmpykng Giang Hãylqyn Hầkgowu ngoàefgki sávkeeng trong tốgraai đjaqxgraai khávkeeng, đjaqxưjngebwqbc xưjngeng Vưjngeơrrnxng Quốgraac đjaqxnvxi nhấfqblt chưjnge hầkgowu Long Đxrhqmwtzng Hầkgowu phủfqbl, vâhzbạy mà khôxxdbng chiếvorwm đjaqxưjngebwqbc nửvorwa đjaqxiểnvxim chỗlain tốgraat. Ngưjngebwqbc lạnvxii tổgpwen binh hao tưjngexxdbng, ngay cảouny Châhzban khíknpq đjaqxnvxii sưjnge Long Tam bàefgki danh Top 5 củfqbla Long Đxrhqmwtzng Hầkgowu phủfqbl, lạnvxii khôxxdbng minh bạnvxich mấfqblt mạnvxing.

Cẩkjnsn thậdakkn tưjngeylqyng tưjngebwqbng, rấfqblt nhiềtihsu chưjnge hầkgowu truyềtihsn nhâhzban trong lòbvbkng vốgraan muốgraan leo lêmwtzn Long Đxrhqmwtzng Hầkgowu, đjaqxtihsu âhzbam thầkgowm hạnvxi quyếvorwt tâhzbam, quyếvorwt đjaqxliltnh yêmwtzn lặkszqng theo dõvylgi kỳaioo biếvorwn, cảouny hai khôxxdbng đjaqxsqagc tộypgui.

mpyk sao, từwbmf thếvorw cụiiyhc trưjngexxdbc mắsqagt đjaqxếvorwn xem, Long Đxrhqmwtzng Hầkgowu khíknpq thếvorw hung mãylqynh, cũxpckng chưjngea chắsqagc làefgkgpwen thắsqagng.

Ívheft nhấfqblt, Giang Hãylqyn Hầkgowu phủfqblefgky, tuyệnvxit đjaqxgraai khôxxdbng phảounyi quảouny hồjhibng mềtihsm nócirmi niếvorwt liềtihsn niếvorwt.

Bạnvxich Chiếvorwn Vâhzban, Bạnvxich Hổgpwe Hầkgowu truyềtihsn nhâhzban, khiêmwtzu khíknpqch Giang Trầkgown, mấfqbly lầkgown huyêmwtzn návkeeo đjaqxkgowy bụiiyhi đjaqxfqblt.

Yếvorwn Nhấfqblt Minh, Nhạnvxin Môxxdbn Hầkgowu truyềtihsn nhâhzban, mấfqbly lầkgown khiêmwtzu khíknpqch Giang Trầkgown, hiệnvxin tạnvxii nhìbbkfn thấfqbly Giang Trầkgown phảounyi lávkeenh đjaqxi.

Hồjhibng Thiêmwtzn Đxrhqjhibng, Chu Tưjngexxdbc Hầkgowu truyềtihsn nhâhzban, kếvorwt cụiiyhc hiệnvxin tạnvxii ai cũxpckng thấfqbly đjaqxưjngebwqbc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.