Độc Tôn Tam Giới

Chương 126 : Ngươi chọn lựa hấn ta? 1

    trước sau   
Giang Trầiqmbn nhẹskzu thởcerydxbdi:

- Sốmdpr trờydhoi tạjttfo hóhlvoa, mộnaavt âmdprm mộnaavt dưskzuơhlvong, ai cũgajlng khôgajlng thểlkjs đhwqio lưskzuydhong. Vưskzuơhlvong Quốmdprc thếhibc tụomcwc nàdxbdy, vôgajl duyêjhcun vôgajl cớlkjs, nhưskzu thếhibcdxbdo lạjttfi xuấvpzft hiệmlhyn Linh Thổudue? Nhưskzu thếhibcdxbdo sẽiqmb xuấvpzft hiệmlhyn Linh Đmohfbqzfa phìardp nhiêjhcuu nhưskzu vậwodwy? Tiểlkjsu Vũgajl, nếhibcu nhưskzu ta tíexvrnh khôgajlng sai, đhwqiâmdpry làdxbd triệmlhyu chứhzysng xấvpzfu, đhwqijttfi hung hiệmlhyn ra!

- Đmohfjttfi hung? Ca, Linh Thổuduedxbdy, hẳyzfjn làdxbdhlvoardp cổudue quáwxlti?

Giang Trầiqmbn lắlkjsc đhwqiiqmbu:

- Việmlhyc nàdxbdy, lấvpzfy sứhzysc củavada ta vàdxbd ngưskzuơhlvoi, làdxbd khôgajlng giảbfrli đhwqiưskzumasyc. Muốmdprn nghiệmlhym chứhzysng phỏvvqrng đhwqiwxltn củavada ta, trừrpbv khi tu vi củavada ta vàdxbd ngưskzuơhlvoi đhwqiếhibcn Linh Đmohfjttfo, nắlkjsm giữgjng thầiqmbn thôgajlng đhwqinaavn đhwqibqzfa, tiếhibcn vàdxbdo sâmdpru trong lòwodwng đhwqivpzft đhwqiiềxsttu tra mộnaavt phen. Nếhibcu khôgajlng, bấvpzft luậwodwn suy đhwqiwxltn gìardp, đhwqixsttu chỉcerydxbd suy đhwqiwxltn.

Giang Trầiqmbn khôgajlng muốmdprn giảbfrli thíexvrch thêjhcum cáwxlti gìardp. Giảbfrli thíexvrch càdxbdng nhiềxsttu, sẽiqmbdxbdng đhwqilkjs cho Giang Vũgajl bấvpzft an.


- Tiểlkjsu Vũgajl, khốmdpri Linh Dưskzumasyc viêjhcun kia, làdxbd cựgmwkc kỳunnf khủavadng khiếhibcp. Kháwxlt tốmdprt, hôgajlm nay tuy triệmlhyu chứhzysng xấvpzfu ẩakeon ẩakeon xuấvpzft hiệmlhyn, nhưskzung còwodwn chưskzua tớlkjsi kỳunnf pháwxltt táwxltc. Thựgmwkc hi vọdxbdng suy đhwqiwxltn củavada ta làdxbd sai. Nếhibcu khôgajlng, trưskzuydhong hạjttfo kiếhibcp nàdxbdy, tuyệmlhyt đhwqimdpri làdxbd mộnaavt trưskzuydhong hạjttfo kiếhibcp màdxbdskzuơhlvong Quốmdprc thếhibc tụomcwc khôgajlng cáwxltch nàdxbdo ngăunnfn cảbfrln.

Giang Trầiqmbn nhẹskzu nhàdxbdng thởcerydxbdi, hắlkjsn kiếhibcn thứhzysc rộnaavng rãbfrli, kỳunnf thậwodwt trong nộnaavi tâmdprm đhwqiãbfrl kếhibct luậwodwn mấvpzfy thứhzysardp đhwqióhlvo, chỉcerydxbd, hắlkjsn cũgajlng biếhibct, việmlhyc nàdxbdy hắlkjsn khôgajlng cóhlvowxltch nàdxbdo truyềxsttn ra, truyềxsttn tớlkjsi, khôgajlng biếhibct sẽiqmb tạjttfo thàdxbdnh hậwodwu quảbfrl đhwqiáwxltng sợmasy ra sao.

Tuy kiếhibcp trưskzulkjsc hắlkjsn làdxbd Thiêjhcun Đmohfếhibc chi tửrpbv, thếhibc nhưskzung màdxbdgajlm nay chuyêjhcủn sinh xuấvpzft thếhibc, lạjttfi khôgajlng còwodwn thâmdprn phậwodwn kiếhibcp trưskzulkjsc, ởcery trong thếhibc tụomcwc pha trộnaavn, hắlkjsn đhwqiãbfrl khôgajlng cóhlvo bấvpzft kỳunnf tiềxsttn vốmdprn phóhlvong túwodwng.

Nhấvpzft cửrpbv nhấvpzft đhwqinaavng, phảbfrli câmdprn nhăunnf́c chu toàdxbdn, đhwqilkjs tráwxltnh đhwqiem mìardpnh cuốmdprn vàdxbdo.

unnfn cứhzys Giang Trầiqmbn suy tíexvrnh, việmlhyc lạjttfceryskzumasyc viêjhcun nàdxbdy, tuy biểlkjsu thịbqzf triệmlhyu chứhzysng xấvpzfu, nhưskzung còwodwn chưskzua tớlkjsi thơhlvòi đhwqijhcủm ứhzysng nghiệmlhym, việmlhyc cấvpzfp báwxltch nhấvpzft, làdxbd Giang Trầiqmbn phảbfrli chạjttfy vềxsttskzuơhlvong đhwqiôgajl phụomcwc mệmlhynh.

- Tiểlkjsu Vũgajl, nhớlkjs kỹmtzp lờydhoi củavada ta, phong tỏvvqra phiếhibcn Dưskzumasyc Viêjhcun kia, đhwqirpbvng cho bấvpzft luậwodwn kẻaaiedxbdo ra vàdxbdo.

wxlti đhwqijttfi hung nàdxbdy xuấvpzft hiệmlhyn, ởcery Giang Trầiqmbn xem ra, nhanh thìardp hai ba năunnfm, chậwodwm thìardp bảbfrly táwxltm năunnfm, còwodwn cóhlvo thờydhoi gian ứhzysng đhwqimdpri.

Ra Tửrpbv Kinh bộnaav, Giang Trầiqmbn trởcery vềxstt Ba Giang Thàdxbdnh mộnaavt chuyếhibcn, hưskzulkjsng Giang Đmohflkjsng cáwxlto biệmlhyt. Mang theo mộnaavt đhwqiáwxltm thủ hạ, bưskzulkjsc lêjhcun hàdxbdnh trìardpnh phảbfrln hồlkjsi vưskzuơhlvong đhwqiôgajl.

Trêjhcun đhwqiưskzuydhong đhwqii, ban ngàdxbdy Giang Trầiqmbn chạjttfy đhwqii, ban đhwqiêjhcum thìardp giáwxltm sáwxltt nhóhlvom thâmdprn vệmlhy tu luyệmlhyn, chỉcery đhwqiiểlkjsm vũgajl kỹmtzp, dạjttfy bọdxbdn hắlkjsn trậwodwn pháwxltp.

Vốmdprn chỉcerydxbddxbdnh trìardpnh ba bốmdprn ngàdxbdy, lạjttfi đhwqii mưskzuydhoi ngàdxbdy mớlkjsi tớlkjsi vưskzuơhlvong đhwqiôgajl.

Chỉcerydxbd, mưskzuydhoi ngàdxbdy hàdxbdnh trìardpnh nàdxbdy, bấvpzft kểlkjsdxbd Giang Trầiqmbn, hay làdxbdwxltm gãbfrl thâmdprn vệmlhy, tu vi lạjttfi tinh tiếhibcn mộnaavt tầiqmbng.

Trởcery lạjttfi vưskzuơhlvong đhwqiôgajl, chu kỳunnf nhiệmlhym vụomcw ưskzulkjsc chừrpbvng chỉcery tốmdprn hai mưskzuơhlvoi sáwxltu ngàdxbdy.

- Giang Trầiqmbn, Nhấvpzft phẩakeom nhiệmlhym vụomcw thứhzys hai, chiêjhcuu mộnaavwxltm gãbfrl thâmdprn vệmlhy. Phảbfrli dưskzulkjsi hai mưskzuơhlvoi tuổuduei, tu vi sáwxltu mạjttfch châmdprn khíexvr trởceryjhcun!


- Cáwxlti nàdxbdy làdxbd danh sáwxltch thâmdprn vệmlhy củavada ta, bêjhcun trong cóhlvoskzu liệmlhyu, thâmdprn phậwodwn, lai lịbqzfch củavada bọdxbdn hắlkjsn.

Giang Trầiqmbn đhwqiem tưskzu liệmlhyu củavada táwxltm gãbfrl thâmdprn vệmlhy trìardpnh lêjhcun.

skzu liệmlhyu xévlnht duyệmlhyt khôgajlng sai, ngưskzuydhoi xévlnht duyệmlhyt kia lạjttfi nóhlvoi:

- Nhiệmlhym vụomcwdxbdy, còwodwn cầiqmbn mỗobnxi mộnaavt gãbfrl thâmdprn vệmlhy phảbfrli thôgajlng qua khảbfrlo hạjttfch vũgajl lựgmwkc.

- Khảbfrlo hạjttfch nhưskzu thếhibcdxbdo?

- Cóhlvo hai chưskzuơhlvong trìardpnh, đhwqijttfo thứhzys nhấvpzft, làdxbd bọdxbdn họdxbd từrpbvng cáwxlti đhwqii tham gia khảbfrlo hạjttfch sáwxltu mạjttfch châmdprn khíexvr. Đmohfjttfo chưskzuơhlvong trìardpnh nàdxbdy tưskzuơhlvong đhwqimdpri đhwqiơhlvon giảbfrln.

Ngưskzuydhoi xévlnht duyệmlhyt trảbfrl lờydhoi.

- Đmohfjttfo chưskzuơhlvong trìardpnh thứhzys hai, thìardp cầiqmbn bọdxbdn hắlkjsn đhwqii sâmdprn thi đhwqivpzfu, đhwqimdpri kháwxltng táwxltm Mộnaavc Ngẫxsttu Nhâmdprn sáwxltu mạjttfch châmdprn khíexvr. Phảbfrli ởcery trong thờydhoi gian quy đhwqibqzfnh, đhwqiáwxltnh bạjttfi táwxltm Lụomcwc cấvpzfp Mộnaavc Ngẫxsttu Nhâmdprn! Thờydhoi gian rấvpzft ngắlkjsn, chỉceryhlvo nửrpbva névlnhn hưskzuơhlvong.

Chưskzuơhlvong trìardpnh thứhzys nhấvpzft, làdxbdwxlto lộnaav chếhibct, khôgajlng cóhlvo mộnaavt đhwqiiểlkjsm kỹmtzp xảbfrlo đhwqiáwxltng nóhlvoi. Lúwodwc trưskzulkjsc Giang Trầiqmbn tham gia trụomcw cộnaavt khảbfrlo hạjttfch, đhwqiãbfrl từrpbvng khảbfrlo nghiệmlhym qua.

Chưskzuơhlvong trìardpnh nàdxbdy, đhwqiơhlvon giảbfrln, khôgajlng cáwxltch nàdxbdo làdxbdm bộnaav.

Đmohfjttfo chưskzuơhlvong trìardpnh thứhzys hai, tưskzuơhlvong đhwqimdpri màdxbdhlvoi phứhzysc tạjttfp hơhlvon mộnaavt chúwodwt. Dùikef sao, thờydhoi gian nửrpbva névlnhn hưskzuơhlvong, đhwqiáwxltnh tan táwxltm Mộnaavc Ngẫxsttu Nhâmdprn tưskzuơhlvong đhwqiưskzuơhlvong vớlkjsi sáwxltu mạjttfch châmdprn khíexvrskzuydhong giảbfrl, vẫxsttn còwodwn cóhlvo chúwodwt đhwqinaav khóhlvo.

Nếhibcu Giang Trầiqmbn khôgajlng chuẩakeon bịbqzf mộnaavt tay, sau khi chiêjhcuu xong táwxltm danh ngạjttfch, liềxsttn vộnaavi vàdxbdng chạjttfy vềxstt phụomcwc mệmlhynh, rấvpzft cóhlvo thểlkjs sẽiqmbcery trong khảbfrlo hạjttfch bịbqzf thua.

gajlm nay, Giang Trầiqmbn chuẩakeon bịbqzf mộnaavt tay, chẳyzfjng nhữgjngng đhwqiem táwxltm gãbfrl thâmdprn vệmlhy toàdxbdn bộnaavunnfng lêjhcun tớlkjsi bảbfrly mạjttfch châmdprn khíexvr, còwodwn truyềxsttn cho bọdxbdn hắlkjsn trậwodwn pháwxltp, chỉcery đhwqiiểlkjsm vũgajl kỹmtzp.


Kểlkjs từrpbv đhwqióhlvo, chưskzuơhlvong trìardpnh khảbfrlo hạjttfch thứhzys hai kia, liềxsttn cóhlvo nắlkjsm chắlkjsc rấvpzft nhiềxsttu.

Chưskzuơhlvong trìardpnh thứhzys nhấvpzft, ởceryskzulkjsi Giang Trầiqmbn dặdxbdn dòwodw, táwxltm ngưskzuydhoi khôgajlng hiệmlhyn sơhlvon lộnaav thủavady, chỉcery đhwqiưskzua vàdxbdo sáwxltu mạjttfch châmdprn khíexvr liềxsttn dừrpbvng lạjttfi, cũgajlng khôgajlng cóhlvo đhwqiem áwxltt chủavaddxbdi thoáwxltng cáwxlti bạjttfo lộnaav.

Thuậwodwn lợmasyi vưskzumasyt qua kiểlkjsm tra.

Toàdxbdn bộnaav quáwxlt trìardpnh, Câmdpru Ngọdxbdc côgajlng chúwodwa mộnaavt mựgmwkc chúwodw ývvqr, thấvpzfy Giang Trầiqmbn chiêjhcuu mộnaavwxltm gãbfrl thâmdprn vệmlhy, toàdxbdn bộnaav thôgajlng qua sáwxltu mạjttfch châmdprn khíexvr khảbfrlo hạjttfch, cũgajlng hơhlvoi nhẹskzu nhàdxbdng thởcery ra.

dxbdng mộnaavt mựgmwkc lo lắlkjsng, lo lắlkjsng lựgmwkc khốmdprng chếhibc củavada Giang Trầiqmbn khôgajlng đhwqiavad, lựgmwkc hiệmlhyu triệmlhyu khôgajlng đhwqiavad, chiêjhcuu mộnaav khôgajlng đhwqiavad danh ngạjttfch. Hôgajlm nay xem ra, mìardpnh vẫxsttn làdxbd xem nhẹskzu hắlkjsn.

Vềxstt phầiqmbn chưskzuơhlvong trìardpnh khảbfrlo hạjttfch thứhzys hai, Câmdpru Ngọdxbdc côgajlng chúwodwa ngưskzumasyc lạjttfi khôgajlng lo lắlkjsng thếhibcdxbdo. Giang Trầiqmbn làdxbd dạjttfng ngưskzuydhoi gìardp? Ngay cảbfrl Châmdprn khíexvr đhwqijttfi sưskzu nhưskzumdpru Ngọdxbdc côgajlng chúwodwa nàdxbdng, Giang Trầiqmbn cũgajlng cóhlvo thểlkjs chỉcery đhwqiiểlkjsm. Dạjttfy mấvpzfy tùikefy tùikefng sáwxltu mạjttfch châmdprn khíexvr, cáwxlti kia còwodwn khôgajlng đhwqiơhlvon giảbfrln?

Đmohfi vàdxbdo sâmdprn thi đhwqivpzfu, Giang Trầiqmbn pháwxltt hiệmlhyn, nơhlvoi đhwqiâmdpry lạjttfi phi thưskzuydhong náwxlto nhiệmlhyt.

gajlng đhwqilkjsng thờydhoi pháwxltt hiệmlhyn, chấvpzfp hàdxbdnh nhiệmlhym vụomcw chiêjhcuu mộnaavdxbdy, khôgajlng chỉceryhlvo Giang Trầiqmbn hắlkjsn.

hlvo hồlkjs tấvpzft cảbfrl đhwqimlhy tửrpbv chưskzu hầiqmbu cạjttfnh tranh Nhấvpzft phẩakeom, đhwqixsttu phảbfrli chấvpzfp hàdxbdnh mộnaavt nhiệmlhym vụomcw đhwqilkjsng dạjttfng. Trong sâmdprn đhwqivpzfu, đhwqixsttu làdxbdskzuơhlvong mặdxbdt quen thuộnaavc, nhìardpn thấvpzfy Giang Trầiqmbn, đhwqixsttu giốmdprng nhưskzuskzuydhoi màdxbd khôgajlng phảbfrli cưskzuydhoi.

Đmohfếhibcn nơhlvoi nàdxbdy, mọdxbdi ngưskzuydhoi đhwqixsttu làdxbd đhwqimdpri thủavad cạjttfnh tranh.

Hai huynh muộnaavi Long Ngâmdprm Dãbfrl, Long Cưskzu Tuyếhibct, tựgmwk nhiêjhcun cũgajlng cóhlvo mặdxbdt.

wodwn cóhlvo Chu Tưskzulkjsc Hầiqmbu truyềxsttn nhâmdprn Hồlkjsng Thiêjhcun Đmohflkjsng, hắlkjsn làdxbd ngưskzuydhoi ủavadng hộnaav trung thựgmwkc củavada Long Cưskzu Tuyếhibct, thâmdprn làdxbd truyềxsttn nhâmdprn mộnaavt trong Tứhzys đhwqijttfi chưskzu hầiqmbu, giờydho phúwodwt nàdxbdy tựgmwk nhiêjhcun cũgajlng ởcerymdprn thi đhwqivpzfu.

Ngoàdxbdi ra, Bạjttfch Hổudue Hầiqmbu truyềxsttn nhâmdprn Bạjttfch Chiếhibcn Vâmdprn, Huyềxsttn Vũgajl Hầiqmbu truyềxsttn nhâmdprn Dịbqzfch Tháwxlti Sơhlvo,… đhwqixsttu làdxbd chưskzu hầiqmbu truyềxsttn nhâmdprn nổuduei tiếhibcng Đmohfôgajlng Phưskzuơhlvong Vưskzuơhlvong Quốmdprc.

Nhữgjngng ngưskzuydhoi nàdxbdy nhìardpn thấvpzfy Giang Trầiqmbn, cóhlvo chúwodwt tràdxbdn ngậwodwp đhwqibqzfch ývvqr, cóhlvo chúwodwt thìardp mỉcerym cưskzuydhoi xem nhưskzu chàdxbdo hỏvvqri.

Trong đhwqióhlvo Nhạjttfn Môgajln Hầiqmbu truyềxsttn nhâmdprn Yếhibcn Nhấvpzft Minh, nhìardpn thấvpzfy Giang Trầiqmbn, hôgajlm nay đhwqiãbfrl khôgajlng dáwxltm lạjttfi khiêjhcuu khíexvrch, màdxbddxbdwxltn hậwodwn nghiêjhcung đhwqiiqmbu sang chỗobnx kháwxltc, đhwqimdpri vớlkjsi Giang Trầiqmbn làdxbdm nhưskzu khôgajlng thấvpzfy.

- Nộnaavi tìardpnh, cáwxlti nàdxbdy làdxbd nộnaavi tìardpnh!

Thanh âmdprm lỗobnxi thờydhoi củavada Hồlkjsng Thiêjhcun Đmohflkjsng ởceryjhcun cạjttfnh Giang Trầiqmbn vang lêjhcun.

- Chúwodwng ta nhữgjngng Nhấvpzft phẩakeom chưskzu hầiqmbu nàdxbdy, chiêjhcuu mộnaavwxltm thâmdprn vệmlhy, đhwqixsttu đhwqiãbfrl sớlkjsm hoàdxbdn thàdxbdnh. Khôgajlng giốmdprng cóhlvo chúwodwt nhàdxbd giàdxbdu mớlkjsi nổuduei, khôgajlng cóhlvo nộnaavi tìardpnh gìardp, lạjttfi vọdxbdng tưskzuceryng mộnaavt bưskzulkjsc lêjhcun trờydhoi, cho đhwqiếhibcn hôgajlm nay, mớlkjsi miễkbmyn cưskzulkjsng hoàdxbdn thàdxbdnh. Cóhlvo thểlkjs thôgajlng qua khảbfrlo hạjttfch thứhzys hai hay khôgajlng, còwodwn làdxbd chuyệmlhyn khôgajlng biếhibct....

gajlm nay nhữgjngng ngưskzuydhoi nhưskzu Bạjttfch Chiếhibcn Vâmdprn cùikefng Dịbqzfch Tháwxlti Sơhlvo, đhwqiãbfrl xem thấvpzfu Long Cưskzu Tuyếhibct, biếhibct rõzzxbwodwc trưskzulkjsc theo đhwqiuổuduei Long Cưskzu Tuyếhibct làdxbd ngu xuẩakeon đhwqiếhibcn cỡlkjsdxbdo.

Thếhibc nhưskzung màdxbd, bọdxbdn hắlkjsn khôgajlng theo đhwqiuổuduei Long Cưskzu Tuyếhibct nữgjnga, Hồlkjsng Thiêjhcun Đmohflkjsng lạjttfi rấvpzft cam tâmdprm tìardpnh nguyệmlhyn cốmdprng hiếhibcn sứhzysc lựgmwkc.

ikef lấvpzfy khôgajlng đhwqiếhibcn tâmdprm hồlkjsn thiếhibcu nữgjng củavada Long Cưskzu Tuyếhibct, nhưskzung cóhlvo thểlkjsikefng Long Đmohfavadng Hầiqmbu phủavaddxbdm tốmdprt quan hệmlhy, Hồlkjsng Thiêjhcun Đmohflkjsng cũgajlng phi thưskzuydhong cam tâmdprm tìardpnh nguyệmlhyn. Hắlkjsn làdxbdm nhưskzu vậwodwy, chẳyzfjng nhữgjngng làdxbdardp nịbqzfnh nọdxbdt Long Cưskzu Tuyếhibct, cũgajlng làdxbd biểlkjsu hiệmlhyn cho Long Ngâmdprm Dãbfrl xem.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.