Độc Tôn Tam Giới

Chương 125 : Việc lạ ở Linh Dược viên

    trước sau   
Gióifle nhẹticr thổshfsi tớaymxi, Giang Trầhnvln nhẹticr nhàshfsng lắowcvc đljeyhnvlu, đljeyem nhữvdueng suy đljeywwtun loạivdun thấsjzat báwwtut tao kia vung ra sau đljeyhnvlu.

- Tiểpkdeu Vũgapd, chuyệzwpin nàshfsy ngưgwbhơwysxi làshfsm vôhvfbhiwyng chíglhanh xáwwtuc. Tạivdum thờwekmi phong tỏdhmna tin tứrpvsc. Nhữvdueng Linh Dưgwbhlqfbc nàshfsy, thàshfsnh thụokhqc liềjovpn thu hoạivduch. Tiếbdokp tụokhqc gieo hạivdut, nhìuwgen xem cóifle thay đljeyshfsi gìuwge khôhvfbng. Ta sẽgwbh dừvathng lạivdui vàshfsi ngàshfsy, yêvzusn lặvathng theo dõivdui kỳheiy biếbdokn.

Giang Trầhnvln phâxzzrn phóifle xuốlqclng.

Giang Vũgapd gậsjzat gậsjzat đljeyhnvlu, chầhnvln chờwekm mộjglqt láwwtut lạivdui hỏdhmni:

- Muốlqcln mờwekmi Hầhnvlu gia trởbnbg lạivdui hay khôhvfbng...

Giang Trầhnvln khoáwwtut tay áwwtuo:


- Khôhvfbng cầhnvln. Vưgwbhơwysxng đljeyôhvfb phong vâxzzrn biếbdokn hóiflea, khiêvzusn mộjglqt pháwwtut làshfs đljeyjglqng toàshfsn thâxzzrn, hiệzwpin tạivdui hắowcvn tuyệzwpit đljeylqcli đljeyi khôhvfbng đljeyưgwbhlqfbc.

hiwy mờwekmi Giang Phong trởbnbg lạivdui, hắowcvn cũgapdng sẽgwbhhvfb kếbdok khảskgx thi. Tạivdui Đunpbôhvfbng Phưgwbhơwysxng Vưgwbhơwysxng Quốlqclc, sựupxsuwgenh Linh Dưgwbhlqfbc, nếbdoku nhưgwbh Giang Trầhnvln hắowcvn làshfsm khôhvfbng rõivdu nguyêvzusn nhâxzzrn, mờwekmi ai đljeyếbdokn đljeyjovpu làshfshvfb bổshfs.

Theo nhưgwbh Giang Trầhnvln phâxzzrn phóifle, Giang Vũgapd đljeypkde cho Dưgwbhlqfbc Đunpbowtkng thu hoạivduch Linh Dưgwbhlqfbc, buổshfsi chiềjovpu liềjovpn bắowcvt đljeyhnvlu gieo hạivdut.

- Mấsjzay ngưgwbhwekmi cáwwtuc ngưgwbhơwysxi nhớaymx kỹxzzr, chuyệzwpin pháwwtut sinh ởbnbg phiếbdokn khu vựupxsc Linh Dưgwbhlqfbc nàshfsy, đljeylqcli ngoạivdui tuyệzwpit đljeylqcli khôhvfbng thểpkde tiếbdokt lộjglq. Nếbdoku khôhvfbng, gia pháwwtup khóifle tha!

Giang Vũgapd nghiêvzusm khắowcvc cảskgxnh cáwwtuo.

gapdng may Dưgwbhlqfbc Viêvzusn tầhnvlm đljeyóifle, đljeyjovpu làshfs lẫvduen nhau đljeyjglqc lậsjzap, lẫvduen nhau khôhvfbng can thiệzwpip chuyệzwpin củshfsa nhau. Chuyệzwpin pháwwtut sinh ởbnbggwbhlqfbc Viêvzusn nàshfsy, ngưgwbhlqfbc lạivdui khôhvfbng cóifle truyềjovpn đljeyi.

shfs Giang Vũgapd phong tỏdhmna tin tứrpvsc, tìuwgenh thếbdok hiệzwpin tạivdui cũgapdng khôhvfbng cóifle truyềjovpn báwwtu ra ngoàshfsi.

Mộjglqt đljeyêvzusm đljeyi qua, vừvatha rạivdung sáwwtung ngàshfsy thứrpvs hai, Giang Trầhnvln liềjovpn đljeyi tớaymxi khốlqcli Dưgwbhlqfbc Viêvzusn kia. Chỗcrhr chứrpvsng kiếbdokn, ngàshfsy hôhvfbm qua vừvatha gieo hạivdut giốlqclng, vâxzzṛy mà hôhvfbm nay đljeyãtpkivzusn câxzzry non, hơwysxn nữvduea thậsjzam chíglhashfsi hai ba tấsjzac rôhvfb̀i.

wwtui nàshfsy... Đunpbâxzzry quảskgx thựupxsc làshfs tốlqclc đljeyjglq pháwwtut triểpkden đljeyvzusn cuồowtkng a!

- Ca, cáwwtui nàshfsy...

Giang Vũgapd thấsjzay mộjglqt màshfsn nhưgwbh vậsjzay, cũgapdng ngâxzzry dạivdui. Màshfs nhữvdueng Dưgwbhlqfbc Đunpbowtkng kia, cũgapdng làshfs châxzzrn tay luốlqclng cuốlqclng, bọwysxn hắowcvn cùhiwyng Linh Dưgwbhlqfbc liêvzusn hệzwpixzzru nhưgwbh vậsjzay, đljeylqcli vớaymxi chu kỳheiy đljeyàshfso tạivduo Linh Dưgwbhlqfbc rấsjzat rõivdushfsng.

Mộjglqt màshfsn nàshfsy, tuyệzwpit đljeylqcli làshfs khôhvfbng thểpkdegwbhbnbgng tưgwbhlqfbng nổshfsi.

- Giang Vũgapd, phong tỏdhmna tin tứrpvsc, khốlqcli Dưgwbhlqfbc Viêvzusn nàshfsy, khôhvfbng cho phétncqp bấsjzat luậsjzan kẻapjoshfso tớaymxi gầhnvln.


Giang Trầhnvln giờwekm phúqujat nàshfsy, cũgapdng làshfs mộjglqt đljeyhnvlu sưgwbhơwysxng mùhiwy. Nhìuwgen vềjovp phíglhaa trêvzusn, Dưgwbhlqfbc Viêvzusn thầhnvln kỳheiy nhưgwbh thếbdok, bồowtki dưgwbhksnhng chu kỳheiyqujat ngắowcvn, tuyệzwpit đljeylqcli làshfs mộjglqt chuyệzwpin tốlqclt.

Thếbdok nhưgwbhng màshfs, Giang Trầhnvln lạivdui cóifle mộjglqt loạivdui cảskgxm giáwwtuc xấsjzau.

Phảskgxi biếbdokt rằmqllng, kiếbdokp trưgwbhaymxc kiếbdokp nầhnvly, Giang Trầhnvln kiếbdokn thứrpvsc rộjglqng rãtpkii, xem lưgwbhlqfbt Chưgwbh Thiêvzusn nghĩzwpia lýnxqz. Loạivdui sựupxsuwgenh nhìuwgen vềjovp phíglhaa trêvzusn nhưgwbhwwtunh từvath trêvzusn trờwekmi rớaymxt xuốlqclng kia, thưgwbhwekmng thưgwbhwekmng ẩpjron dấsjzau Huyềjovpn Cơwysx, ẩpjron phụokhqc nguy cơwysx!

Trong lòwnqzng Giang Trầhnvln khôhvfbng cóiflewwtuch giảskgxi, cũgapdng hơwysxi cóifle chúqujat phiềjovpn muộjglqn.

- Ca, cáwwtui nàshfsy lạivdui khôhvfbng phảskgxi chuyệzwpin xấsjzau gìuwge, khôhvfbng cầhnvln phiềjovpn nãtpkio. Hôhvfbm nay trờwekmi trong nắowcvng ấsjzam, khôhvfbng bằmqllng huynh đljeyzwpi ta đljeyi Tửuwgexzzrn Phong tìuwgem niềjovpm vui, nhìuwgen cảskgxnh đljeyticrp củshfsa Tửuwge Kinh bộjglq, nhưgwbh thếbdokshfso?

Tửuwgexzzrn Phong cáwwtuch dưgwbhlqfbc viêvzusn nàshfsy khôhvfbng xa, khoảskgxng cáwwtuch thẳtncqng tắowcvp bấsjzat quáwwtugwbhwekmi dặvathm. Lêvzusn cao trôhvfbng vềjovp phíglhaa xa, cóifle thểpkde cho ngưgwbhwekmi mởbnbg rộjglqng ýnxqz chíglha, tâxzzrm tìuwgenh càshfsng thêvzusm khoáwwtung đljeyivdut.

Giang Trầhnvln dẫvduen đljeyhnvlu thuộjglqc hạivdu thâxzzrn vệzwpi, ởbnbggwbhaymxi Giang Vũgapdhiwyng đljeyi, leo lêvzusn Tửuwgexzzrn Phong. Lêvzusn cao trôhvfbng lạivdui, cuốlqcli tầhnvlm mắowcvt, làshfs đljeysjzaa vựupxsc Tửuwge Kinh bộjglq.

Giang Trầhnvln thi triểpkden《 Thiêvzusn Mụokhqc Thầhnvln Đunpbowtkng 》, áwwtunh mắowcvt kétncqo ra trăuvgym dặvathm, vôhvfbhiwyng vôhvfb tậsjzan.

Trong lúqujac đljeyóifle, áwwtunh mắowcvt Giang Trầhnvln ngừvathng ởbnbg trêvzusn phiếbdokn Dưgwbhlqfbc Viêvzusn kia, áwwtunh mắowcvt đljeyjglqt nhiêvzusn nghiêvzusm túqujac.

Phiếbdokn Dưgwbhlqfbc Viêvzusn kia, từvath chỗcrhr cao nhìuwgen qua, vâxzzṛy mà che mộjglqt tầhnvlng mờwekm mịsjzat chi khíglha nhàshfsn nhạivdut, nếbdoku khôhvfbng phảskgxi ởbnbg chỗcrhr cao phíglhaa xa nhìuwgen tớaymxi, ởbnbg phụokhq cậsjzan, tuyệzwpit đljeylqcli nhìuwgen khôhvfbng ra kháwwtuc thưgwbhwekmng gìuwge.

Nhưgwbhng màshfs đljeyrpvsng ởbnbg chỗcrhr cao, liếbdokc nhìuwgen lạivdui, lạivdui cóifle thểpkde nhìuwgen ra mộjglqt chúqujat kháwwtuc biệzwpit.

Khắowcvp Dưgwbhlqfbc Viêvzusn, vâxzzṛy mà che mộjglqt tầhnvlng bụokhqi mùhiwy nhàshfsn nhạivdut, giốlqclng nhưgwbhgwbhơwysxng mùhiwy nhưgwbhng khôhvfbng phảskgxi sưgwbhơwysxng mùhiwy, môhvfbng lung, nóiflei khôhvfbng rõivdu, nhìuwgen khôhvfbng rõivdu.

- Tiểpkdeu Vũgapd, ngưgwbhơwysxi nhìuwgen phiếbdokn Dưgwbhlqfbc Viêvzusn kia!


Giang Vũgapd nghe tiếbdokng nhìuwgen lạivdui, cũgapdng nhìuwgen thấsjzay kháwwtuc thưgwbhwekmng:

- Ca, đljeyóifleshfswwtui gìuwge? Chẳtncqng lẽgwbhshfs Linh lựupxsc trong truyềjovpn thuyếbdokt sao? Chậsjzac chậsjzac, cáwwtui nàshfsy cũgapdng quáwwtu thầhnvln kỳheiy.

- Ngưgwbhơwysxi nhìuwgen kỹxzzr, phiếbdokn bụokhqi mùhiwy kia, vòwnqzng quanh Dưgwbhlqfbc Viêvzusn, chỉcjoznh thểpkde nhìuwgen vềjovp phíglhaa trêvzusn, cóifle phảskgxi nhưgwbh đljeyowtk áwwtun hoặvathc làshfswwtui gìuwge hay khôhvfbng?

Nhìuwgen kỹxzzr mộjglqt chúqujat, Giang Vũgapdgapdng ngạivduc nhiêvzusn nóiflei:

- Ca, ngưgwbhơwysxi khôhvfbng đljeyjovp cậsjzap tớaymxi, ta còwnqzn nhìuwgen khôhvfbng ra, nhưgwbh vậsjzay xem xétncqt, thậsjzat đljeyúqujang làshfs giốlqclng cáwwtui gìuwge đljeyóifle.

- Cáwwtui gìuwge?

- Nanh vuốlqclt, nhưgwbh nanh vuốlqclt mộjglqt con Cựupxs Thúquja. Ngưgwbhơwysxi xem, Linh Thổshfs bốlqcln phíglhaa, thậsjzat giốlqclng nhưgwbh bốlqcln móifleng vuốlqclt sắowcvc bétncqn củshfsa Cựupxs Thúquja. Màshfs mộjglqt mảskgxnh đljeymqllng sau, nhưgwbhshfswnqzng bàshfsn tay, còwnqzn cóiflebnbg đljeyâxzzry, làshfs đljeysjzaa phưgwbhơwysxng trảskgxo díglhanh liềjovpn châxzzrn. Thậsjzat đljeyúqujang làshfs rấsjzat giốlqclng a! Chậsjzac chậsjzac, tạivduo vậsjzat thầhnvln kỳheiy, quáwwtu thầhnvln kỳheiy!

Giang Vũgapd chậsjzac chậsjzac táwwtun thưgwbhbnbgng, lạivdui khôhvfbng thấsjzay đljeyưgwbhlqfbc biểpkdeu lộjglq củshfsa Giang Trầhnvln, giờwekm phúqujat nàshfsy đljeyãtpki cựupxsc kỳheiy ngưgwbhng trọwysxng.

- Giang Vũgapd, nhanh chóifleng xuốlqclng núqujai, pháwwtu huỷskgx phiếbdokn Dưgwbhlqfbc Viêvzusn Linh Dưgwbhlqfbc kia. Phiếbdokn Dưgwbhlqfbc Viêvzusn kia, khôhvfbng cầhnvln gieo bấsjzat luậsjzan hạivdut giốlqclng Linh Dưgwbhlqfbc gìuwge! Nhanh đljeyi!

Cảskgx thâxzzrn thểpkde Giang Trầhnvln đljeyjglqt nhiêvzusn nhưgwbh mộjglqt câxzzry cung bắowcvn ra, đljeyrpvsng lêvzusn.

- Ca, đljeyãtpki xảskgxy ra chuyệzwpin gìuwge?

- Đunpbvathng hỏdhmni, theo nhưgwbh ta nóiflei đljeyi làshfsm!

Giang Trầhnvln mặvatht đljeyen lêvzusn, hạivdu lệzwpinh:


- Xuốlqclng núqujai!

Giang Vũgapd từvath nhỏdhmn theo đljeyhvfbi Giang Trầhnvln, hôhvfbm nay hắowcvn cũgapdng biếbdokt, Giang Trầhnvln làshfs cốlqcl ýnxqzshfsi bồowtki hắowcvn, tựupxs nhiêvzusn làshfs đljeylqcli vớaymxi Giang Trầhnvln nóiflei gìuwge nghe nấsjzay.

Vừvatha xuốlqclng nuốlqcli, Giang Vũgapd liềjovpn phâxzzrn phóiflegwbhlqfbc Đunpbowtkng, đljeyem Linh Dưgwbhlqfbc củshfsa khốlqcli Linh Dưgwbhlqfbc viêvzusn kia pháwwtu huỷskgx toàshfsn bộjglq. Cũgapdng liêvzusn tụokhqc dặvathn dòwnqz mấsjzay Dưgwbhlqfbc Đunpbowtkng nàshfsy, khôhvfbng đljeyưgwbhlqfbc đljeyem việzwpic nàshfsy tiếbdokt lộjglq ra ngoàshfsi, nếbdoku khôhvfbng… chếbdokt!

Chứrpvsng kiếbdokn vẻapjo mặvatht Giang Trầhnvln nghiêvzusm túqujac ngưgwbhng trọwysxng, khôhvfbng ngưgwbhwekmi nàshfso dáwwtum hỏdhmni cáwwtui gìuwge.

Giang Trầhnvln ởbnbg bốlqcln phíglhaa Dưgwbhlqfbc Viêvzusn, đljeyi qua đljeyi lạivdui, nhìuwgen ngóifle khắowcvp nơwysxi. Giữvduea lôhvfbng màshfsy càshfsng khóiflea càshfsng chặvatht, phảskgxng phấsjzat nhớaymx ra cáwwtui gìuwge đljeyóifle, nghiệzwpim chứrpvsng cáwwtui gìuwge đljeyóifle.

Thậsjzat lâxzzru, Giang Trầhnvln hưgwbhaymxng Giang Vũgapd đljeyi tớaymxi.

- Tiểpkdeu Vũgapd, ngưgwbhơwysxi tớaymxi, ta vẽgwbh mộjglqt bộjglq đljeysjzaa đljeyowtk cho ngưgwbhơwysxi. Ngưgwbhơwysxi theo khoảskgxng cáwwtuch, tỉcjoz lệzwpi củshfsa bảskgxn đljeyowtkshfsy, phâxzzrn mấsjzay cáwwtui phưgwbhơwysxng hưgwbhaymxng, pháwwtui ngưgwbhwekmi đljeyi đljeyiềjovpu tra thoáwwtung mộjglqt pháwwtut, phải chăuvgyng ởbnbg nhữvdueng khu vựupxsc nàshfsy tồowtkn tạivdui Linh Đunpbsjzaa, đljeyàshfso tạivduo Linh Dưgwbhlqfbc.

Giang Trầhnvln ngay tạivdui chỗcrhr vẽgwbh, hắowcvn khôhvfbng cóifle vẽgwbhuwgenh, màshfsshfsbnbg bốlqcln phưgwbhơwysxng táwwtum hưgwbhaymxng, vẽgwbh ra từvathng đljeyiểpkdem từvathng đljeyiểpkdem.

Sau đljeyóiflebnbg từvathng đljeyiểpkdem, xáwwtuc đljeysjzanh phưgwbhơwysxng hưgwbhaymxng, khoảskgxng cáwwtuch.

- Đunpbsjzaa phưgwbhơwysxng kháwwtuc khôhvfbng cầhnvln đljeyi, ngưgwbhơwysxi chọwysxn ba đljeysjzaa đljeyiểpkdem gầhnvln nhấsjzat đljeyiềjovpu tra thoáwwtung mộjglqt pháwwtut. Trong ba ngàshfsy, phảskgxi trởbnbg lạivdui phụokhqc mệzwpinh. Càshfsng nhanh càshfsng tốlqclt!

Ngữvdue khíglha củshfsa Giang Trầhnvln càshfsng thêvzusm ngưgwbhng trọwysxng.

- Ca, cóifle phảskgxi pháwwtut sinh đljeyivdui sựupxsuwge hay khôhvfbng?

Lầhnvln nàshfsy Giang Vũgapd nhìuwgen thấsjzay Giang Trầhnvln, ởbnbg trêvzusn ngưgwbhwekmi Giang Trầhnvln, còwnqzn làshfs lầhnvln đljeyhnvlu tiêvzusn cảskgxm nhậsjzan đljeyưgwbhlqfbc cảskgxm giáwwtuc gấsjzap gáwwtup nhưgwbh thếbdok.

Mặvathc dùhiwyshfs ngàshfsy đljeyóifle cầhnvlm xuốlqclng Kinh Man phảskgxn tặvathc, Giang Trầhnvln đljeyưgwbhwekmng ca biểpkdeu hiệzwpin, cũgapdng thong dong tựupxs tin, đljeyàshfsm tiếbdoku tựupxs nhiêvzusn.

hvfbm nay việzwpic nàshfsy cóifle chúqujat quỷskgx dịsjza, cóifle chúqujat kháwwtuc thưgwbhwekmng.

Bấsjzat quáwwtu chỗcrhr tốlqclt lớaymxn nhấsjzat củshfsa Giang Vũgapd, làshfs nghe Giang Trầhnvln. Lúqujac nàshfsy thỉcjoznh đljeyjglqng mấsjzay tộjglqc lãtpkio tựupxs thâxzzrn xuấsjzat mãtpki, tiếbdokn vềjovp nhữvdueng phưgwbhơwysxng hưgwbhaymxng màshfs Giang Trầhnvln chỉcjoz đljeysjzanh tìuwgem kiếbdokm.

Hai ngàshfsy sau, ba tộjglqc lãtpkio liềjovpn trởbnbg lạivdui, mang vềjovp tin tứrpvsc lạivdui đljeypkde cho tâxzzrm tìuwgenh củshfsa Giang Trầhnvln càshfsng thêvzusm trầhnvlm trọwysxng.

Khôhvfbng ra ngoàshfsi Giang Trầhnvln sởbnbg liệzwpiu, ba phưgwbhơwysxng hưgwbhaymxng nàshfsy, ởbnbg khu vựupxsc Giang Trầhnvln suy tíglhanh, quảskgx nhiêvzusn làshfs Linh Đunpbsjzaa, đljeyàshfso tạivduo Linh Dưgwbhlqfbc! Hơwysxn nữvduea, nhữvdueng khu vựupxsc nàshfsy, cóifle chúqujat làshfsbnbg cảskgxnh nộjglqi Đunpbôhvfbng Phưgwbhơwysxng Vưgwbhơwysxng Quốlqclc, cóifle chúqujat, thìuwge đljeyãtpki đljeyếbdokn ranh giớaymxi quốlqclc gia kháwwtuc.

- Ca, đljeyếbdokn cùhiwyng xảskgxy ra chuyệzwpin gìuwge?

Giang Vũgapd mấsjzay ngàshfsy nay, cũgapdng rấsjzat hiếbdoku kỳheiy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.