Độc Tôn Tam Giới

Chương 124 : Truyền thừa trận pháp 2

    trước sau   
Sắouguc mặenoit Tiếylaft Đuliutvwpng buồtvwpn bãnvbu, tuy hắougun làppcs biểobkvu đwltuvovo củalxoa Giang Trầpakkn Tiểobkvu Hầpakku gia, thếylaf nhưlkmtng màppcs hắougun từofkn nhỏxlyx khônvbung cóvovo cha mẹenoi, sốqlhnng nhờbyta nhàppcs mẹenoi đwltuiiwo mẫbytau thâjqjdn, từofkn nhỏxlyx bịerxi anh em bàppcs con khi dễpakk, ởhvsq trong khe hẹenoip sinh tồtvwpn. Cóvovo thểobkv đwltuem châjqjdn khíerei tu luyệvovon tớdhubi sátcoju mạwicsch, đwltuãnvbu rấereit khônvbung dễpakkppcsng.

Vềkysp phầpakkn vũllcr kỹpakk, Ứoqyeng Lam bộqwuw Lam thịerxi nhấereit tộqwuwc kia, căpfvsn bảierpn khônvbung cóvovo chuẩzfuwn bịerxi cho hắougun. Thậdocim chíereivovoi, Lam thịerxi nhấereit tộqwuwc hữubbdu ýedoenvbu ýedoe, còjqjdn chèigpcn éubbdp Tiếylaft Đuliutvwpng.

Khônvbung muốqlhnn Tiếylaft Đuliutvwpng danh tiếylafng quátcoj thịerxinh, átcojp qua Lam thịerxi đwltuvovo tửuuqx. Dùhnzj sao, Tiếylaft Đuliutvwpng cũllcrng làppcs thâjqjdn thíereich Hầpakku phủalxo, vạwicsn nhấereit thiêofknn phúoobr củalxoa hắougun quátcoj mạwicsnh mẽksbk, bịerxi Hầpakku phủalxo đwltukysp bạwicst, ngàppcsy sau chẳhijpng phảierpi làppcs sẽksbk átcojp chếylaf Lam thịerxi nhấereit tộqwuwc?

pfvsn cứjoxlppcso nhữubbdng nguyêofknn nhâjqjdn nàppcsy, Tiếylaft Đuliutvwpng ởhvsq Lam thịerxi nhấereit tộqwuwc sinh tồtvwpn phi thưlkmtbytang gian nan. Cho nêofknn, vũllcr kỹpakk củalxoa hắougun làppcs rấereit qua loa.

- Tiếylaft Đuliutvwpng, ngưlkmtơhijpi thíereich cátcoji gìcrgb? Hoặenoic làppcsvovoi, ngưlkmtơhijpi đwltuqlhni vớdhubi vũllcr khíereicrgbvovo cảierpm giátcojc nhấereit?

- Ta thíereich átcojm khíerei, chíereinh xátcojc nhấereit làppcs thíereich cung tiễpakkn.


- Cung tiễpakkn?

Trong nộqwuwi tâjqjdm Giang Trầpakkn khẽksbk đwltuqwuwng, ởhvsq trong tátcojm ngưlkmtbytai nàppcsy, thậdocit đwltuúoobrng làppcs thiếylafu mộqwuwt ngưlkmtbytai giỏxlyxi vềkysp tậdocip kíereich bấereit ngờbyta. Tiếylaft Đuliutvwpng thiêofknn phúoobruliu đwltuwicso cao nhấereit, nếylafu chuyêofknn chúoobrhvsq tậdocip kíereich bấereit ngờbyta chi đwltuwicso, làppcs mộqwuwt khônvbung tệvovo lựalxoa chọlhggn.

- Tốqlhnt, trởhvsq lạwicsi vưlkmtơhijpng đwltuônvbu, ta sẽksbk vì ngưlkmtơhijpi thu mua mộqwuwt bộqwuw trưlkmtbytang cung. Kểobkv từofknnvbum nay, ngưlkmtơhijpi bắougut đwltupakku tu luyệvovon cung tiễpakkn.

- Tấereit Vâjqjdn, ta nghe nóvovoi ngưlkmtơhijpi ưlkmta thíereich nghiêofknn cứjoxlu dụfeurng đwltuqwuwc chi đwltuwicso. Phưlkmtơhijpng diệvovon nàppcsy, ngưlkmtơhijpi cũllcrng cóvovo thểobkvhnzjng chúoobrt tâjqjdm tưlkmt. Cátcojc ngưlkmtơhijpi làppcs thâjqjdn vệvovo củalxoa ta, cátcojc loạwicsi thủalxo đwltuoạwicsn, cũllcrng phảierpi cóvovo chỗzjhu đwltulhggc lưlkmtdhubt qua. Kỹpakk nhiềkyspu khônvbung átcojp thâjqjdn. Kỹpakkpfvsng càppcsng nhiềkyspu, sởhvsq trưlkmtbytang càppcsng nhiềkyspu, ngàppcsy sau tiềkyspn vốqlhnn đwltuobkvtcojc ngưlkmtơhijpi bảierpo vệvovotcojnh mạwicsng sẽksbkppcsng nhiềkyspu.

tcojm ngưlkmtbytai đwltukyspu nhao nhao gậdocit đwltupakku, cảierpm thấereiy lờbytai nàppcsy củalxoa Tiểobkvu Hầpakku gia rấereit cóvovo đwltuwicso lýedoe.

uliu đwltuwicso tu luyệvovon, kỹpakkpfvsng nhiêofkǹu, thủalxo đwltuoạwicsn nhiêofkǹu, làppcs nhiềkyspu mộqwuwt phầpakkn bảierpo đwltuierpm. Dùhnzj sao, thếylaf giớdhubi võuliu đwltuwicso phong vâjqjdn biếylafn hoátcoj kỳpakk lạwics, nhiềkyspu khi, cũllcrng khônvbung nhấereit đwltuerxinh thựalxoc lựalxoc mạwicsnh cóvovo thểobkvlkmtbytai đwltuếylafn cuốqlhni cùhnzjng.

Thờbytai đwltuiểobkvm Giang Trầpakkn huấerein luyệvovon tátcojm gãnvbu thâjqjdn vệvovo, Giang Đuliutvwpng đwltuếylafn cửuuqxa bátcoji phỏxlyxng, hơhijpn nữubbda thậdocip phầpakkn cấereip bátcojch.

- Tam thúoobrc, chuyệvovon gìcrgb lo lắougung nhưlkmt thếylaf?

- Trầpakkn Nhi, vừofkna rồtvwpi từofkn Tửuuqx Kinh bộqwuw đwltuưlkmta đwltuếylafn cấereip bátcojo, còjqjdn đwltuâjqjdm ba câjqjdy lônvbung vũllcr, đwltuwicsi biểobkvu tìcrgbnh bátcojo khẩzfuwn cấereip câjqjd́p bâjqjḍc cao nhâjqjd́t.

- Tìcrgbnh bátcojo gìcrgb?

- Trong thưlkmt khônvbung nóvovoi, chỉllggvovoi Tửuuqx Kinh bộqwuw đwltuãnvbu xảierpy ra mộqwuwt sựalxocrgbnh quỷqdcc dịerxi, mờbytai Tiểobkvu Hầpakku gia cầpakkn phảierpi tiếylafn đwltuếylafn chủalxo trìcrgb đwltuwicsi cụfeurc!

- Thưlkmterein cóvovo lừofkna dốqlhni khônvbung?

Giang Trầpakkn hỏxlyxi.


- Khônvbung cóvovo lừofkna dốqlhni, thưlkmterein nàppcsy cóvovo átcojm hiệvovou bíerei mậdocit củalxoa Giang gia ta, chữubbd viếylaft cũllcrng làppcsoobrt tíereich củalxoa Tiểobkvu Vũllcr.

Đuliuãnvbu xảierpy ra đwltuwicsi sựalxo, trong thưlkmt lạwicsi khônvbung thểobkvvovoi rõuliu.

Bộqwuw hạwics tạwicso phảierpn? Đuliuâjqjdy khônvbung cóvovo khảierppfvsng, dưlkmt nghiệvovot củalxoa Tửuuqx Kinh bộqwuw đwltukyspu đwltuãnvbu diệvovot trừofkn. Cátcojc bộqwuw khátcojc tạwicsm thờbytai tìcrgbm khônvbung thấereiy lýedoe do tạwicso phảierpn.

hijpn nữubbda, nếylafu làppcs bộqwuw khátcojc tạwicso phảierpn, cũllcrng khônvbung phảierpi từofkn Tửuuqx Kinh bộqwuw truyềkyspn tìcrgbnh bátcojo khẩzfuwn cấereip trởhvsq lạwicsi.

Gặenoip cưlkmtbytang đwltuerxich xâjqjdm lấerein?

llcrng khônvbung giốqlhnng, nếylafu nhưlkmtppcslkmtbytang đwltuerxich xâjqjdm lấerein, ởhvsq trong thưlkmterein khônvbung cầpakkn phảierpi giữubbderei mậdocit.

- Đuliuãnvbu nhưlkmt vậdociy, ta lậdocip tứjoxlc khởhvsqi hàppcsnh, trưlkmtdhubc giữubbda trưlkmta cóvovo thểobkv đwltuuổzlwni tớdhubi a.

Giang Trầpakkn khônvbung phảierpi ngưlkmtbytai khônvbung quảierp quyếylaft, lậdocip tứjoxlc triệvovou tậdocip bộqwuw hạwics, chuẩzfuwn bịerxi khoátcoji mãnvbu, lậdocip tứjoxlc lêofknn đwltuưlkmtbytang.

Tạwicsi Giang Hãnvbun Lĩksbknh đwltuerxia, Giang Trầpakkn làppcs khônvbung sợnuqbvovo âjqjdm mưlkmtu gìcrgb. Hơhijpn nữubbda từofkn trêofknn thưlkmterein xem ra, chắouguc làppcs Tửuuqx Kinh bộqwuw xảierpy ra biếylafn hóvovoa dịerxi thưlkmtbytang gìcrgb đwltuóvovo, hơhijpn nữubbda làppcs biếylafn hóvovoa phảierpi giữubbderei mậdocit.

Nếylafu khônvbung, Giang Vũllcrhvsq trong thưlkmterein hoàppcsn toàppcsn cóvovo thểobkvvovoi rõuliu.

Ra roi thúoobrc ngựalxoa, mộqwuwt đwltuưlkmtbytang chạwicsy nhưlkmt bay. Trưlkmtdhubc giữubbda trưlkmta, Giang Trầpakkn liềkyspn tiếylafn nhậdocip Tửuuqx Kinh bộqwuw.

- Ca, ngưlkmtơhijpi đwltuãnvbu đwltuếylafn rồtvwpi.

Giang Vũllcr nhìcrgbn thấereiy Giang Trầpakkn, nhưlkmtppcs nhìcrgbn thấereiy cứjoxlu tinh, đwltuóvovon Giang Trầpakkn vàppcso trong mậdocit thấereit.


- Tiểobkvu Vũllcr, đwltuếylafn cùhnzjng cóvovo chuyệvovon gìcrgb?

Giang Trầpakkn nhíereiu màppcsy hỏxlyxi.

- Ca, việvovoc lạwics, thiêofknn đwltuwicsi việvovoc lạwics. Ta đwltuãnvbu hạwics lệvovonh phong tỏxlyxa tin tứjoxlc. Giờbyta phúoobrt nàppcsy, ngay cảierp nhữubbdng tộqwuwc lãnvbuo trong tộqwuwc kia, ngoạwicsi trừofkn Khêofknnvbuo, ngưlkmtbytai khátcojc vẫbytan chưlkmta hay biếylaft gìcrgb. Ta khônvbung dátcojm cônvbung bốqlhn.

- A?

Giang Trầpakkn thấereiy Giang Vũllcr thậdocin trọlhggng nhưlkmt vậdociy, trong lòjqjdng rấereit hiếylafu kỳpakk.

- Ca, ngàppcsy hônvbum qua chạwicsng vạwicsng tốqlhni, Dưlkmtnuqbc Đuliutvwpng chúoobrng ta theo nhưlkmt quy củalxo, đwltui Linh Dưlkmtnuqbc thổzlwn đwltuerxia tưlkmtdhubi nưlkmtdhubc. Thếylaf nhưlkmtng màppcs, Linh Dưlkmtnuqbc ởhvsq trong Linh Đuliuerxia kia, lạwicsi đwltuqwuwt nhiêofknn… thàppcsnh thụfeurc!

- Thàppcsnh thụfeurc? Còjqjdn bỗzjhung nhiêofknn?

- Cũllcrng khônvbung thểobkvvovoi bỗzjhung nhiêofknn tầpakkm đwltuóvovo. Vốqlhnn làppcs, chu kỳpakk thàppcsnh thụfeurc củalxoa nhữubbdng Linh Dưlkmtnuqbc kia, còjqjdn cóvovo nửuuqxa năpfvsm. Cátcojch thàppcsnh thụfeurc, íereit nhấereit còjqjdn hơhijpn mộqwuwt thátcojng. Thếylaf nhưlkmtng màppcs ngàppcsy hônvbum qua, nhữubbdng Linh Dưlkmtnuqbc nàppcsy, vâjqjḍy mà thoátcojng cátcoji liềkyspn thàppcsnh thụfeurc. Hơhijpn nữubbda Linh lựalxoc đwltupakky đwltualxo, luậdocin tưlkmt chấereit, vâjqjḍy mà so vớdhubi trưlkmtdhubc kia tăpfvsng lêofknn mộqwuwt bậdocic!

tcoji nàppcsy quảierp nhiêofknn làppcs quátcoji sựalxo!

Đuliuàppcso tạwicso Linh Dưlkmtnuqbc, so vớdhubi thu hoạwicsch bìcrgbnh thưlkmtbytang càppcsng chúoobr ýedoe, tuyệvovot khônvbung cóvovo khảierppfvsng xuấereit hiệvovon kỳpakkereich mộqwuwt đwltuêofknm thàppcsnh thụfeurc.

Thếylaf nhưlkmtng màppcs, việvovoc lạwics nhưlkmt vậdociy, lạwicsi hếylaft lầpakkn nàppcsy tớdhubi lầpakkn khátcojc đwltuãnvbu xảierpy ra.

- Mang ta đwltui nhìcrgbn xem.

Giang Trầpakkn khônvbung thấereiy hiệvovon trưlkmtbytang, làppcs khônvbung tốqlhnt kếylaft luậdocin cátcoji gìcrgb.


Giang Vũllcr khônvbung cóvovo nửuuqxa câjqjdu nóvovoi ngoa, khi Giang Trầpakkn chứjoxlng kiếylafn đwltuátcojm Linh Dưlkmtnuqbc kia, xátcojc thựalxoc đwltuãnvbu thàppcsnh thụfeurc, hơhijpn nữubbda tảierpn ra Linh khíerei nồtvwpng đwltudocim, so vớdhubi Linh Dưlkmtnuqbc thàppcsnh thụfeurc trưlkmtdhubc, tưlkmt chấereit quảierp nhiêofknn cao hơhijpn mộqwuwt bậdocic.

nvbung màppcsy Giang Trầpakkn nhíereiu lạwicsi, loạwicsi sựalxocrgbnh nàppcsy, hắougun lạwicsi trăpfvsm mốqlhni vẫbytan khônvbung cóvovotcojch giảierpi.

hnzjng tri thứjoxlc Linh Dưlkmtnuqbc phong phúoobr kiếylafp trưlkmtdhubc củalxoa hắougun, trong lúoobrc nhấereit thờbytai vâjqjḍy mà khônvbung biếylaft giảierpi đwltuátcojp nhưlkmt thếylafppcso.

tcojch Linh Đuliuerxia nàppcsy hai ba dặenoim, cũllcrng gieo trồtvwpng Linh Dưlkmtnuqbc, lạwicsi còjqjdn ởhvsqppcso kỳpakk trẻiiwo trung, cátcojch thàppcsnh thụfeurc íereit nhấereit còjqjdn cầpakkn hai thátcojng.

Thếylaf nhưlkmtng màppcs, hai bêofknn Linh Dưlkmtnuqbc nàppcsy làppcshnzjng loạwicsi, cũllcrng gieo cùhnzjng mộqwuwt thờbytai gian. Thậdocim chíerei ngay cảierp phưlkmtơhijpng thứjoxlc, quátcoj trìcrgbnh đwltuàppcso tạwicso,… cũllcrng hoàppcsn toàppcsn nhấereit tríerei.

- Thu thậdocip vàppcsi phầpakkn linh nhưlkmtierpng cho ta, ta kiểobkvm tra thổzlwn nhưlkmtierpng mộqwuwt chúoobrt.

Giang Trầpakkn làppcs đwltuwicsi hàppcsnh gia Linh Dưlkmtnuqbc, đwltupakku tiêofknn nghĩksbk đwltuếylafn, hẳhijpn làppcs vấerein đwltukysp thổzlwn nhưlkmtierpng đwltuqwuwt biếylafn.

Thếylaf nhưlkmtng màppcs, thu thậdocip mấereiy túoobri thổzlwn nhưlkmtierpng đwltuếylafn, sau khi khảierpo thíerei, phátcojt hiệvovon thổzlwn nhưlkmtierpng khônvbung cóvovocrgb khátcojc nhau, cơhijp hồtvwpppcshnzjng chấereit.

- Chẳhijpng lẽksbkvovo ngưlkmtbytai átcojc ýedoe quấereiy rốqlhni, ởhvsq khu vựalxoc nàppcsy dùhnzjng Linh bàppcsn?

Giang Trầpakkn nghĩksbk tớdhubi đwltuiểobkvm nàppcsy, bấereit quátcoj lạwicsi lậdocip tứjoxlc bátcojc bỏxlyx loạwicsi.

Đuliuàppcso tạwicso Linh Dưlkmtnuqbc, đwltukyspu cóvovo quy luậdocit. Linh bàppcsn, cóvovo thểobkv khiếylafn Linh Dưlkmtnuqbc lớdhubn lêofknn rấereit nhanh, rúoobrt ngắougun chu kỳpakk phátcojt triểobkvn, nhưlkmtng khônvbung cóvovo khảierppfvsng trong vòjqjdng mộqwuwt đwltuêofknm, đwltuobkv cho Linh Dưlkmtnuqbc thàppcsnh thụfeurc.

Nếylafu muốqlhnn đwltuobkv cho Linh Dưlkmtnuqbc trong vòjqjdng mộqwuwt đwltuêofknm thàppcsnh thụfeurc, lưlkmtnuqbng Linh bàppcsn cầpakkn cóvovo kia, tuyệvovot đwltuqlhni làppcslkmtnuqbt qua giátcoj trịerxi bảierpn thâjqjdn Linh Dưlkmtnuqbc nàppcsy gấereip 10 lầpakkn, gấereip trăpfvsm lầpakkn.

Loạwicsi chuyệvovon nhàppcsm chátcojn nàppcsy, quảierp quyếylaft khônvbung cóvovo ngưlkmtbytai làppcsm.

- Hoặenoic làppcsvovoi, cóvovouliu Giảierplkmtbytang đwltuwicsi đwltui ngang qua, mang theo Linh khíereilkmtbytang đwltuwicsi, đwltuobkv lộqwuw ra Linh lựalxoc, trong lúoobrc vônvbucrgbnh đwltuobkv cho mộqwuwt mảierpnh linh nhưlkmtierpng nàppcsy đwltuưlkmtnuqbc lợnuqbi?

Loạwicsi khảierppfvsng nàppcsy, cũllcrng cựalxoc kỳpakkubbd nhỏxlyx.

Trưlkmtdhubc khônvbung nóvovoi Vưlkmtơhijpng Quốqlhnc thếylaf tụfeurc nàppcsy, cóvovo khảierppfvsng xuấereit hiệvovon cưlkmtbytang giảierp cấereip bậdocic đwltuóvovo khônvbung. Coi nhưlkmtppcsvovolkmtbytang giảierp cấereip bậdocic nàppcsy trảierpi qua, Linh lựalxoc cưlkmtbytang đwltuwicsi, tấereit cóvovo dấereiu vếylaft màppcs lầpakkn theo. Khônvbung cóvovo khảierppfvsng chỉllggvovo khu vựalxoc nàppcsy đwltuưlkmtnuqbc lợnuqbi, đwltuerxia phưlkmtơhijpng khátcojc mộqwuwt đwltuiểobkvm biếylafn hóvovoa cũllcrng khônvbung cóvovo.

- Chẳhijpng lẽksbkppcslkmtbytang giảierptcojnh đwltubytai nàppcso đwltuóvovo đwltuang đwltuùhnzja dai?

Giang Trầpakkn thậdocim chíerei nghĩksbk tớdhubi khảierppfvsng hoang đwltuưlkmtbytang nhưlkmt vậdociy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.