Độc Tôn Tam Giới

Chương 124 : Truyền thừa trận pháp 2

    trước sau   
Sắcrquc mặfryjt Tiếdasit Đbiccpafjng buồpafjn bãcqev, tuy hắcrqun làubok biểlmiau đejxghztf củsyawa Giang Trầyjgmn Tiểlmiau Hầyjgmu gia, thếdasi nhưzqrjng màubok hắcrqun từhydx nhỏzqrj khôoetvng cótycl cha mẹbicc, sốolhlng nhờffpe nhàubok mẹbicc đejxgnjwk mẫlmlxu thâbdwan, từhydx nhỏzqrj bịogvm anh em bàubok con khi dễuczx, ởogwp trong khe hẹbiccp sinh tồpafjn. Cótycl thểlmia đejxgem châbdwan khílmlx tu luyệhztfn tớutmti sáezjuu mạuoqech, đejxgãcqev rấhcwyt khôoetvng dễuczxubokng.

Vềintb phầyjgmn vũxtxb kỹoetv, Ứbiccng Lam bộqaxv Lam thịogvm nhấhcwyt tộqaxvc kia, căuczxn bảopgpn khôoetvng cótycl chuẩbiccn bịogvm cho hắcrqun. Thậuoqem chílmlxtycli, Lam thịogvm nhấhcwyt tộqaxvc hữmebwu ýezjuoetv ýezju, còudczn chèhcwyn éklilp Tiếdasit Đbiccpafjng.

Khôoetvng muốolhln Tiếdasit Đbiccpafjng danh tiếdasing quáezju thịogvmnh, áezjup qua Lam thịogvm đejxghztf tửzary. Dùuixb sao, Tiếdasit Đbiccpafjng cũxtxbng làubok thâbdwan thílmlxch Hầyjgmu phủsyaw, vạuoqen nhấhcwyt thiêpuldn phúpqfv củsyawa hắcrqun quáezju mạuoqenh mẽxtps, bịogvm Hầyjgmu phủsyaw đejxgintb bạuoqet, ngàuboky sau chẳvhnvng phảopgpi làubok sẽxtps áezjup chếdasi Lam thịogvm nhấhcwyt tộqaxvc?

uczxn cứudczuboko nhữmebwng nguyêpuldn nhâbdwan nàuboky, Tiếdasit Đbiccpafjng ởogwp Lam thịogvm nhấhcwyt tộqaxvc sinh tồpafjn phi thưzqrjffpeng gian nan. Cho nêpuldn, vũxtxb kỹoetv củsyawa hắcrqun làubok rấhcwyt qua loa.

- Tiếdasit Đbiccpafjng, ngưzqrjơwdmzi thílmlxch cáezjui gìhztf? Hoặfryjc làuboktycli, ngưzqrjơwdmzi đejxgolhli vớutmti vũxtxb khílmlxhztftycl cảopgpm giáezjuc nhấhcwyt?

- Ta thílmlxch áezjum khílmlx, chílmlxnh xáezjuc nhấhcwyt làubok thílmlxch cung tiễuczxn.


- Cung tiễuczxn?

Trong nộqaxvi tâbdwam Giang Trầyjgmn khẽxtps đejxgqaxvng, ởogwp trong táezjum ngưzqrjffpei nàuboky, thậuoqet đejxgúpqfvng làubok thiếdasiu mộqaxvt ngưzqrjffpei giỏzqrji vềintb tậuoqep kílmlxch bấhcwyt ngờffpe. Tiếdasit Đbiccpafjng thiêpuldn phúpqfvoetv đejxguoqeo cao nhấhcwyt, nếdasiu chuyêpuldn chúpqfvogwp tậuoqep kílmlxch bấhcwyt ngờffpe chi đejxguoqeo, làubok mộqaxvt khôoetvng tệhztf lựhfnka chọfryjn.

- Tốolhlt, trởogwp lạuoqei vưzqrjơwdmzng đejxgôoetv, ta sẽxtps vì ngưzqrjơwdmzi thu mua mộqaxvt bộqaxv trưzqrjffpeng cung. Kểlmia từhydxoetvm nay, ngưzqrjơwdmzi bắcrqut đejxgyjgmu tu luyệhztfn cung tiễuczxn.

- Tấhcwyt Vâbdwan, ta nghe nótycli ngưzqrjơwdmzi ưzqrja thílmlxch nghiêpuldn cứudczu dụiayang đejxgqaxvc chi đejxguoqeo. Phưzqrjơwdmzng diệhztfn nàuboky, ngưzqrjơwdmzi cũxtxbng cótycl thểlmiauixbng chúpqfvt tâbdwam tưzqrj. Cáezjuc ngưzqrjơwdmzi làubok thâbdwan vệhztf củsyawa ta, cáezjuc loạuoqei thủsyaw đejxgoạuoqen, cũxtxbng phảopgpi cótycl chỗhcwy đejxgfryjc lưzqrjutmtt qua. Kỹoetv nhiềintbu khôoetvng áezjup thâbdwan. Kỹoetvuczxng càubokng nhiềintbu, sởogwp trưzqrjffpeng càubokng nhiềintbu, ngàuboky sau tiềintbn vốolhln đejxglmiaezjuc ngưzqrjơwdmzi bảopgpo vệhztfezjunh mạuoqeng sẽxtpsubokng nhiềintbu.

ezjum ngưzqrjffpei đejxgintbu nhao nhao gậuoqet đejxgyjgmu, cảopgpm thấhcwyy lờffpei nàuboky củsyawa Tiểlmiau Hầyjgmu gia rấhcwyt cótycl đejxguoqeo lýezju.

oetv đejxguoqeo tu luyệhztfn, kỹoetvuczxng nhiêpuld̀u, thủsyaw đejxgoạuoqen nhiêpuld̀u, làubok nhiềintbu mộqaxvt phầyjgmn bảopgpo đejxgopgpm. Dùuixb sao, thếdasi giớutmti võoetv đejxguoqeo phong vâbdwan biếdasin hoáezju kỳband lạuoqe, nhiềintbu khi, cũxtxbng khôoetvng nhấhcwyt đejxgogvmnh thựhfnkc lựhfnkc mạuoqenh cótycl thểlmiazqrjffpei đejxgếdasin cuốolhli cùuixbng.

Thờffpei đejxgiểlmiam Giang Trầyjgmn huấhcwyn luyệhztfn táezjum gãcqev thâbdwan vệhztf, Giang Đbiccpafjng đejxgếdasin cửzarya báezjui phỏzqrjng, hơwdmzn nữmebwa thậuoqep phầyjgmn cấhcwyp báezjuch.

- Tam thúpqfvc, chuyệhztfn gìhztf lo lắcrqung nhưzqrj thếdasi?

- Trầyjgmn Nhi, vừhydxa rồpafji từhydx Tửzary Kinh bộqaxv đejxgưzqrja đejxgếdasin cấhcwyp báezjuo, còudczn đejxgâbdwam ba câbdway lôoetvng vũxtxb, đejxguoqei biểlmiau tìhztfnh báezjuo khẩbiccn cấhcwyp câbdwáp bâbdwạc cao nhâbdwát.

- Tìhztfnh báezjuo gìhztf?

- Trong thưzqrj khôoetvng nótycli, chỉojlttycli Tửzary Kinh bộqaxv đejxgãcqev xảopgpy ra mộqaxvt sựhfnkhztfnh quỷlmlx dịogvm, mờffpei Tiểlmiau Hầyjgmu gia cầyjgmn phảopgpi tiếdasin đejxgếdasin chủsyaw trìhztf đejxguoqei cụiayac!

- Thưzqrjlmlxn cótycl lừhydxa dốolhli khôoetvng?

Giang Trầyjgmn hỏzqrji.


- Khôoetvng cótycl lừhydxa dốolhli, thưzqrjlmlxn nàuboky cótycl áezjum hiệhztfu bílmlx mậuoqet củsyawa Giang gia ta, chữmebw viếdasit cũxtxbng làubokpqfvt tílmlxch củsyawa Tiểlmiau Vũxtxb.

Đbiccãcqev xảopgpy ra đejxguoqei sựhfnk, trong thưzqrj lạuoqei khôoetvng thểlmiatycli rõoetv.

Bộqaxv hạuoqe tạuoqeo phảopgpn? Đbiccâbdway khôoetvng cótycl khảopgpuczxng, dưzqrj nghiệhztft củsyawa Tửzary Kinh bộqaxv đejxgintbu đejxgãcqev diệhztft trừhydx. Cáezjuc bộqaxv kháezjuc tạuoqem thờffpei tìhztfm khôoetvng thấhcwyy lýezju do tạuoqeo phảopgpn.

wdmzn nữmebwa, nếdasiu làubok bộqaxv kháezjuc tạuoqeo phảopgpn, cũxtxbng khôoetvng phảopgpi từhydx Tửzary Kinh bộqaxv truyềintbn tìhztfnh báezjuo khẩbiccn cấhcwyp trởogwp lạuoqei.

Gặfryjp cưzqrjffpeng đejxgogvmch xâbdwam lấhcwyn?

xtxbng khôoetvng giốolhlng, nếdasiu nhưzqrjubokzqrjffpeng đejxgogvmch xâbdwam lấhcwyn, ởogwp trong thưzqrjlmlxn khôoetvng cầyjgmn phảopgpi giữmebwlmlx mậuoqet.

- Đbiccãcqev nhưzqrj vậuoqey, ta lậuoqep tứudczc khởogwpi hàuboknh, trưzqrjutmtc giữmebwa trưzqrja cótycl thểlmia đejxguổpuldi tớutmti a.

Giang Trầyjgmn khôoetvng phảopgpi ngưzqrjffpei khôoetvng quảopgp quyếdasit, lậuoqep tứudczc triệhztfu tậuoqep bộqaxv hạuoqe, chuẩbiccn bịogvm khoáezjui mãcqev, lậuoqep tứudczc lêpuldn đejxgưzqrjffpeng.

Tạuoqei Giang Hãcqevn Lĩqhvenh đejxgogvma, Giang Trầyjgmn làubok khôoetvng sợnxvatycl âbdwam mưzqrju gìhztf. Hơwdmzn nữmebwa từhydx trêpuldn thưzqrjlmlxn xem ra, chắcrquc làubok Tửzary Kinh bộqaxv xảopgpy ra biếdasin hótycla dịogvm thưzqrjffpeng gìhztf đejxgótycl, hơwdmzn nữmebwa làubok biếdasin hótycla phảopgpi giữmebwlmlx mậuoqet.

Nếdasiu khôoetvng, Giang Vũxtxbogwp trong thưzqrjlmlxn hoàubokn toàubokn cótycl thểlmiatycli rõoetv.

Ra roi thúpqfvc ngựhfnka, mộqaxvt đejxgưzqrjffpeng chạuoqey nhưzqrj bay. Trưzqrjutmtc giữmebwa trưzqrja, Giang Trầyjgmn liềintbn tiếdasin nhậuoqep Tửzary Kinh bộqaxv.

- Ca, ngưzqrjơwdmzi đejxgãcqev đejxgếdasin rồpafji.

Giang Vũxtxb nhìhztfn thấhcwyy Giang Trầyjgmn, nhưzqrjubok nhìhztfn thấhcwyy cứudczu tinh, đejxgótycln Giang Trầyjgmn vàuboko trong mậuoqet thấhcwyt.


- Tiểlmiau Vũxtxb, đejxgếdasin cùuixbng cótycl chuyệhztfn gìhztf?

Giang Trầyjgmn nhílmlxu màuboky hỏzqrji.

- Ca, việhztfc lạuoqe, thiêpuldn đejxguoqei việhztfc lạuoqe. Ta đejxgãcqev hạuoqe lệhztfnh phong tỏzqrja tin tứudczc. Giờffpe phúpqfvt nàuboky, ngay cảopgp nhữmebwng tộqaxvc lãcqevo trong tộqaxvc kia, ngoạuoqei trừhydx Khêpuldcqevo, ngưzqrjffpei kháezjuc vẫlmlxn chưzqrja hay biếdasit gìhztf. Ta khôoetvng dáezjum côoetvng bốolhl.

- A?

Giang Trầyjgmn thấhcwyy Giang Vũxtxb thậuoqen trọfryjng nhưzqrj vậuoqey, trong lòudczng rấhcwyt hiếdasiu kỳband.

- Ca, ngàuboky hôoetvm qua chạuoqeng vạuoqeng tốolhli, Dưzqrjnxvac Đbiccpafjng chúpqfvng ta theo nhưzqrj quy củsyaw, đejxgi Linh Dưzqrjnxvac thổpuld đejxgogvma tưzqrjutmti nưzqrjutmtc. Thếdasi nhưzqrjng màubok, Linh Dưzqrjnxvac ởogwp trong Linh Đbiccogvma kia, lạuoqei đejxgqaxvt nhiêpuldn… thàuboknh thụiayac!

- Thàuboknh thụiayac? Còudczn bỗhcwyng nhiêpuldn?

- Cũxtxbng khôoetvng thểlmiatycli bỗhcwyng nhiêpuldn tầyjgmm đejxgótycl. Vốolhln làubok, chu kỳband thàuboknh thụiayac củsyawa nhữmebwng Linh Dưzqrjnxvac kia, còudczn cótycl nửzarya năuczxm. Cáezjuch thàuboknh thụiayac, ílmlxt nhấhcwyt còudczn hơwdmzn mộqaxvt tháezjung. Thếdasi nhưzqrjng màubok ngàuboky hôoetvm qua, nhữmebwng Linh Dưzqrjnxvac nàuboky, vâbdwạy mà thoáezjung cáezjui liềintbn thàuboknh thụiayac. Hơwdmzn nữmebwa Linh lựhfnkc đejxgyjgmy đejxgsyaw, luậuoqen tưzqrj chấhcwyt, vâbdwạy mà so vớutmti trưzqrjutmtc kia tăuczxng lêpuldn mộqaxvt bậuoqec!

ezjui nàuboky quảopgp nhiêpuldn làubok quáezjui sựhfnk!

Đbiccàuboko tạuoqeo Linh Dưzqrjnxvac, so vớutmti thu hoạuoqech bìhztfnh thưzqrjffpeng càubokng chúpqfv ýezju, tuyệhztft khôoetvng cótycl khảopgpuczxng xuấhcwyt hiệhztfn kỳbandlmlxch mộqaxvt đejxgêpuldm thàuboknh thụiayac.

Thếdasi nhưzqrjng màubok, việhztfc lạuoqe nhưzqrj vậuoqey, lạuoqei hếdasit lầyjgmn nàuboky tớutmti lầyjgmn kháezjuc đejxgãcqev xảopgpy ra.

- Mang ta đejxgi nhìhztfn xem.

Giang Trầyjgmn khôoetvng thấhcwyy hiệhztfn trưzqrjffpeng, làubok khôoetvng tốolhlt kếdasit luậuoqen cáezjui gìhztf.


Giang Vũxtxb khôoetvng cótycl nửzarya câbdwau nótycli ngoa, khi Giang Trầyjgmn chứudczng kiếdasin đejxgáezjum Linh Dưzqrjnxvac kia, xáezjuc thựhfnkc đejxgãcqev thàuboknh thụiayac, hơwdmzn nữmebwa tảopgpn ra Linh khílmlx nồpafjng đejxguoqem, so vớutmti Linh Dưzqrjnxvac thàuboknh thụiayac trưzqrjutmtc, tưzqrj chấhcwyt quảopgp nhiêpuldn cao hơwdmzn mộqaxvt bậuoqec.

oetvng màuboky Giang Trầyjgmn nhílmlxu lạuoqei, loạuoqei sựhfnkhztfnh nàuboky, hắcrqun lạuoqei trăuczxm mốolhli vẫlmlxn khôoetvng cótyclezjuch giảopgpi.

uixbng tri thứudczc Linh Dưzqrjnxvac phong phúpqfv kiếdasip trưzqrjutmtc củsyawa hắcrqun, trong lúpqfvc nhấhcwyt thờffpei vâbdwạy mà khôoetvng biếdasit giảopgpi đejxgáezjup nhưzqrj thếdasiuboko.

ezjuch Linh Đbiccogvma nàuboky hai ba dặfryjm, cũxtxbng gieo trồpafjng Linh Dưzqrjnxvac, lạuoqei còudczn ởogwpuboko kỳband trẻnjwk trung, cáezjuch thàuboknh thụiayac ílmlxt nhấhcwyt còudczn cầyjgmn hai tháezjung.

Thếdasi nhưzqrjng màubok, hai bêpuldn Linh Dưzqrjnxvac nàuboky làubokuixbng loạuoqei, cũxtxbng gieo cùuixbng mộqaxvt thờffpei gian. Thậuoqem chílmlx ngay cảopgp phưzqrjơwdmzng thứudczc, quáezju trìhztfnh đejxgàuboko tạuoqeo,… cũxtxbng hoàubokn toàubokn nhấhcwyt trílmlx.

- Thu thậuoqep vàuboki phầyjgmn linh nhưzqrjishbng cho ta, ta kiểlmiam tra thổpuld nhưzqrjishbng mộqaxvt chúpqfvt.

Giang Trầyjgmn làubok đejxguoqei hàuboknh gia Linh Dưzqrjnxvac, đejxgyjgmu tiêpuldn nghĩqhve đejxgếdasin, hẳvhnvn làubok vấhcwyn đejxgintb thổpuld nhưzqrjishbng đejxgqaxvt biếdasin.

Thếdasi nhưzqrjng màubok, thu thậuoqep mấhcwyy túpqfvi thổpuld nhưzqrjishbng đejxgếdasin, sau khi khảopgpo thílmlx, pháezjut hiệhztfn thổpuld nhưzqrjishbng khôoetvng cótyclhztf kháezjuc nhau, cơwdmz hồpafjubokuixbng chấhcwyt.

- Chẳvhnvng lẽxtpstycl ngưzqrjffpei áezjuc ýezju quấhcwyy rốolhli, ởogwp khu vựhfnkc nàuboky dùuixbng Linh bàubokn?

Giang Trầyjgmn nghĩqhve tớutmti đejxgiểlmiam nàuboky, bấhcwyt quáezju lạuoqei lậuoqep tứudczc báezjuc bỏzqrj loạuoqei.

Đbiccàuboko tạuoqeo Linh Dưzqrjnxvac, đejxgintbu cótycl quy luậuoqet. Linh bàubokn, cótycl thểlmia khiếdasin Linh Dưzqrjnxvac lớutmtn lêpuldn rấhcwyt nhanh, rúpqfvt ngắcrqun chu kỳband pháezjut triểlmian, nhưzqrjng khôoetvng cótycl khảopgpuczxng trong vòudczng mộqaxvt đejxgêpuldm, đejxglmia cho Linh Dưzqrjnxvac thàuboknh thụiayac.

Nếdasiu muốolhln đejxglmia cho Linh Dưzqrjnxvac trong vòudczng mộqaxvt đejxgêpuldm thàuboknh thụiayac, lưzqrjnxvang Linh bàubokn cầyjgmn cótycl kia, tuyệhztft đejxgolhli làubokzqrjnxvat qua giáezju trịogvm bảopgpn thâbdwan Linh Dưzqrjnxvac nàuboky gấhcwyp 10 lầyjgmn, gấhcwyp trăuczxm lầyjgmn.

Loạuoqei chuyệhztfn nhàubokm cháezjun nàuboky, quảopgp quyếdasit khôoetvng cótycl ngưzqrjffpei làubokm.

- Hoặfryjc làuboktycli, cótycloetv Giảopgpzqrjffpeng đejxguoqei đejxgi ngang qua, mang theo Linh khílmlxzqrjffpeng đejxguoqei, đejxglmia lộqaxv ra Linh lựhfnkc, trong lúpqfvc vôoetvhztfnh đejxglmia cho mộqaxvt mảopgpnh linh nhưzqrjishbng nàuboky đejxgưzqrjnxvac lợnxvai?

Loạuoqei khảopgpuczxng nàuboky, cũxtxbng cựhfnkc kỳbandklil nhỏzqrj.

Trưzqrjutmtc khôoetvng nótycli Vưzqrjơwdmzng Quốolhlc thếdasi tụiayac nàuboky, cótycl khảopgpuczxng xuấhcwyt hiệhztfn cưzqrjffpeng giảopgp cấhcwyp bậuoqec đejxgótycl khôoetvng. Coi nhưzqrjuboktyclzqrjffpeng giảopgp cấhcwyp bậuoqec nàuboky trảopgpi qua, Linh lựhfnkc cưzqrjffpeng đejxguoqei, tấhcwyt cótycl dấhcwyu vếdasit màubok lầyjgmn theo. Khôoetvng cótycl khảopgpuczxng chỉojlttycl khu vựhfnkc nàuboky đejxgưzqrjnxvac lợnxvai, đejxgogvma phưzqrjơwdmzng kháezjuc mộqaxvt đejxgiểlmiam biếdasin hótycla cũxtxbng khôoetvng cótycl.

- Chẳvhnvng lẽxtpsubokzqrjffpeng giảopgpezjunh đejxgffpei nàuboko đejxgótycl đejxgang đejxgùuixba dai?

Giang Trầyjgmn thậuoqem chílmlx nghĩqhve tớutmti khảopgpuczxng hoang đejxgưzqrjffpeng nhưzqrj vậuoqey.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.