Độc Tôn Tam Giới

Chương 123 : Truyền thừa trận pháp 1

    trước sau   
ucsfjrysi ngàolljy nàolljy, Giang Trầoghnn ýxviy đoghngddmnh hảknwco hảknwco lợvezoi dụdvgvng.

Thứysgw nhấuxuqt, Giang Hãdzvjn Lĩehvfnh đoghngddma xuấuxuqt hiệbtuxn biếxcrrn cốznpb nhưucsf Tửfzvn Kinh bộewap, cầoghnn phảknwci cóxbrx thờjrysi gian đoghnibvv tiêikbdu hóxbrxa.

Thứysgw hai, Giang Trầoghnn cũlnrtng khôjezzng muốznpbn sốznpbng uổgncnng mưucsfjrysi ngàolljy nàolljy, ýxviy đoghngddmnh ởasoc Giang Hãdzvjn Lĩehvfnh hảknwco hảknwco tu luyệbtuxn mộewapt phen.

Mộewapt tấuxuqc thờjrysi gian mộewapt tấuxuqc vàolljng, đoghnznpbi vớyqeqi Giang Trầoghnn màolljxbrxi, sau khi chuyêikbd̉n sinh, mỗbwuzi mộewapt phúibvvt mỗbwuzi mộewapt giâjrysy đoghnklwvu vôjezzfissng trâjrysn quýxviy.

rjux trong mưucsfjrysi ngàolljy thờjrysi gian, mỗbwuzi ngàolljy Giang Trầoghnn khôjezzng ngừgnqqng kiêikbdn trìaitl, rấuxuqt cóxbrx quy luậdzvjt. Bấuxuqt quáikbd, mỗbwuzi mộewapt ngàolljy, Giang Trầoghnn đoghnklwvu dùfissng mộewapt íldjmt thờjrysi gian đoghni ra, xửfzvnxviy sựrkbpaitlnh lãdzvjnh đoghngddma, nghe mộewapt íldjmt tìaitlnh báikbdo từgnqq Tửfzvn Kinh bộewap truyềklwvn lạfyiui.

ikbdi sọknwct nàolljy làollj hắrrnqn chọknwcc, phảknwci làolljm tốznpbt sựrkbpaitlnh giảknwci quyếxcrrt hậdzvju quảknwc. Nếxcrru khôjezzng ảknwcnh hưucsfasocng đoghnfyiui cụdvgvc, dao đoghnewapng căgnbjn cơrimq Giang gia thốznpbng trịgddm, kia khôjezzng phảknwci Giang Trầoghnn muốznpbn nhìaitln thấuxuqy.


lnrtng may, Kinh gia xưucsfa nay ngang ngưucsfvezoc kiêikbdu ngạfyiuo, quảknwc thậdzvjt làolljm cho bọknwcn hắrrnqn mấuxuqt đoghni rấuxuqt nhiềklwvu nhâjrysn tâjrysm. Sau khi tiêikbdu diệbtuxt Kinh gia, Giang Hãdzvjn Lĩehvfnh khắrrnqp nơrimqi phảknwcn ứysgwng bìaitlnh tĩehvfnh, vâjryṣy mà khôjezzng cóxbrx xuấuxuqt hiệbtuxn bấuxuqt kỳijbl bắrrnqn ngưucsfvezoc.

- Tiểibvvu Vũlnrt, hi vọknwcng ngưucsfơrimqi cóxbrx thểibvv nhâjrysn cơrimq hộewapi lầoghnn nàolljy, thàolljnh thụdvgvc lêikbdn a.

Giang Trầoghnn ởasocjrysu trong nộewapi tâjrysm mong mỏldjmi, hắrrnqn so vớyqeqi ai kháikbdc đoghnklwvu tinh tưucsfjrysng, nếxcrru nhưucsfucsfơrimqng lai Giang Hãdzvjn Lĩehvfnh tiếxcrrp tụdvgvc do Giang gia cầoghnm giữjssr, nhưucsf vậdzvjy Giang Vũlnrtollj ngưucsfjrysi nốznpbi nghiệbtuxp Giang Hãdzvjn Hầoghnu tưucsfơrimqng lai.

Giang Trầoghnn hắrrnqn chíldjmucsfyqeqng rộewapng lớyqeqn, làollj quảknwc quyếxcrrt khôjezzng cóxbrx khảknwcgnbjng vìaitl mộewapt tấuxuqm Chưucsf Hầoghnu Lệbtuxnh, màollj buôjezzng tha cho truy cầoghnu võyimc đoghnfyiuo.

ucsfjrysi ngàolljy thờjrysi gian, bìaitlnh tĩehvfnh đoghni qua.

- Thờjrysi gian, quảknwc nhiêikbdn làollj qua nhanh a. Mưucsfjrysi ngàolljy nàolljy, bìaitlnh tĩehvfnh màollj nhanh chóxbrxng trôjezzi qua. Mặvplbc dùfiss ta khôjezzng cóxbrx đoghnewapt pháikbd chíldjmn mạfyiuch châjrysn khíldjm, nhưucsfng đoghnãdzvjxbrx đoghncaip đoghniềklwvu kiệbtuxn trùfissng kíldjmch chíldjmn mạfyiuch châjrysn khíldjmjezz̀i. Khôjezzng biếxcrrt, táikbdm ngưucsfjrysi bọknwcn hắrrnqn thàolljnh quảknwc nhưucsf thếxcrrolljo?

ikbdm ngưucsfjrysi nàolljy, khôjezzng cóxbrxjezz phụdvgv Giang Trầoghnn kỳijbl vọknwcng, thôjezzng qua mưucsfơrimq̀i ngày cốznpb gắrrnqng, quảknwc nhiêikbdn toàolljn bộewap tấuxuqn chứysgwc.

Trong đoghnóxbrx Tiếxcrrt Đycpvaizing đoghnewapt pháikbd sớyqeqm nhấuxuqt, ởasoc ngàolljy thứysgwucsf liềklwvn đoghnewapt pháikbd.

Ôhzhwn Tửfzvn Kỳijblfissng Quáikbdch Tiếxcrrn, bỏldjm ra sáikbdu ngàolljy thờjrysi gian.

Kiềklwvu gia huynh đoghnbtuxollj ngàolljy thứysgw bảknwcy đoghnewapt pháikbd.

Ba ngưucsfjrysi kháikbdc, phâjrysn biệbtuxt ởasoc ngàolljy thứysgwikbdm, ngàolljy thứysgw chíldjmn nhao nhao đoghnewapt pháikbd!

- Rấuxuqt tốznpbt, cáikbdc ngưucsfơrimqi khôjezzng đoghnibvv cho ta thấuxuqt vọknwcng.

Giang Trầoghnn gậdzvjt gậdzvjt đoghnoghnu.


- Nhiệbtuxm vụdvgvolljy củcaipa ta, chẳghhing nhữjssrng chiêikbdu mộewapikbdm thâjrysn vệbtux, còoghnn phảknwci thôjezzng qua mộewapt lầoghnn khảknwco nghiệbtuxm. Cáikbdi khảknwco nghiệbtuxm nàolljy, tấuxuqt nhiêikbdn làollj phưucsfơrimqng diệbtuxn võyimc đoghnfyiuo. Hôjezzm nay mỗbwuzi ngưucsfjrysi cáikbdc ngưucsfơrimqi đoghnklwvu làollj bảknwcy mạfyiuch châjrysn khíldjm, theo lýxviy thuyếxcrrt ứysgwng đoghnznpbi khảknwco nghiệbtuxm làollj khôjezzng cóxbrx vấuxuqn đoghnklwv. Nhưucsfng vìaitl phòoghnng ngừgnqqa vạfyiun nhấuxuqt, ta còoghnn phảknwci căgnbjn cứysgw đoghnvplbc đoghniểibvvm củcaipa cáikbdc ngưucsfơrimqi, truyêikbd̀n thụdvgv cho các ngưucsfơrimqi mộewapt íldjmt vũlnrt kỹygqy, còoghnn phảknwci truyềklwvn thụdvgv mộewapt bộewapjezzng thủcaip trậdzvjn pháikbdp. Đycpvibvvikbdc ngưucsfơrimqi thơrimq̀i đoghnikbd̉m lâjrysm đoghngddmch, khôjezzng đoghnếxcrrn mứysgwc từgnqqng ngưucsfjrysi tựrkbp chiếxcrrn, cóxbrx thểibvv pháikbdt huy ra sứysgwc chiếxcrrn đoghnuxuqu quầoghnn thểibvv kinh ngưucsfjrysi.

Giang Trầoghnn trong khoảknwcng thờjrysi gian nàolljy, ởasoc chuyệbtuxn an bàollji táikbdm gãdzvj thâjrysn vệbtux nhưucsf thếxcrrolljo, làollj tốznpbn khôjezzng íldjmt tâjrysm tưucsf.

Đycpvưucsfơrimqng nhiêikbdn, giai đoghnoạfyiun nàolljy, Giang Trầoghnn sẽztqq khôjezzng quáikbd cấuxuqp tiếxcrrn, truyềklwvn thụdvgv bọknwcn hắrrnqn côjezzng pháikbdp nghịgddmch thiêikbdn. Hắrrnqn chọknwcn lựrkbpa côjezzng pháikbdp, đoghnklwvu làolljgnbjn cứysgw đoghnvplbc đoghniểibvvm riêikbdng phâjrys̀n mình, tuyểibvvn ra mấuxuqy bộewapjezzng pháikbdp vũlnrt kỹygqyasoc Đycpvôjezzng Phưucsfơrimqng Vưucsfơrimqng Quốznpbc có thêikbd̉ tíldjmnh toáikbdn đoghnwszvnh tiêikbdm, nhưucsfng sẽztqq khôjezzng vưucsfvezot ra ngoàollji phạfyium vi tiếxcrrp nhậdzvjn củcaipa Đycpvôjezzng Phưucsfơrimqng Vưucsfơrimqng Quốznpbc.

Tuy làollj thâjrysn vệbtux, nhưucsfng Giang Trầoghnn cũlnrtng khôjezzng muốznpbn nuôjezzng chiềklwvu cho hưucsf. Thứysgw nhấuxuqt, tu luyệbtuxn võyimc đoghnfyiuo khôjezzng thểibvv mộewapt bưucsfyqeqc lêikbdn trờjrysi; thứysgw hai, khôjezzng đoghnibvv cho bọknwcn hắrrnqn Vũlnrt Kỹygqyjezzng Pháikbdp nghịgddmch thiêikbdn, cũlnrtng làollj bảknwco hộewap đoghnznpbi vớyqeqi bọknwcn hắrrnqn.

Đycpvưucsfơrimqng nhiêikbdn, ởasoc phưucsfơrimqng diệbtuxn lựrkbpa chọknwcn chiếxcrrn trậdzvjn, Giang Trầoghnn lựrkbpa chọknwcn rấuxuqt kỹygqy.

Trậdzvjn pháikbdp táikbdm vịgddm nhấuxuqt thểibvv, Giang Trầoghnn lựrkbpa chọknwcn mộewapt môjezzn trậdzvjn pháikbdp tưucsfơrimqng đoghnznpbi cao thâjrysm.

- Bộewap 《 Báikbdt Hoang Nhiếxcrrp Linh Trậdzvjn 》nàolljy, làollj chiếxcrrn trậdzvjn táikbdm vịgddm nhấuxuqt thểibvv, cóxbrx thểibvvjezzng cóxbrx thểibvv thủcaip. Lúibvvc đoghnznpbi đoghngddmch, chiêikbdu thứysgwc đoghna dạfyiung, côjezzng thủcaip tầoghnm đoghnóxbrx, càolljng làollj biếxcrrn hóxbrxa khóxbrxoghn. Nếxcrru cáikbdc ngưucsfơrimqi cóxbrx thểibvvehvfnh ngộewapikbdu bảknwcy thàolljnh, dùfissng tu vi trưucsfyqeqc mắrrnqt củcaipa cáikbdc ngưucsfơrimqi, mặvplbc dùfissollj mấuxuqy Châjrysn khíldjm đoghnfyiui sưucsf, cũlnrtng mơrimqucsfasocng pháikbd trậdzvjn. Đycpvznpbi thủcaipfissng cấuxuqp, dùfissolljng trăgnbjm, cáikbdc ngưucsfơrimqi cũlnrtng cóxbrx thểibvv thong dong ứysgwng đoghnznpbi.

- Mấuxuqy Châjrysn khíldjm đoghnfyiui sưucsf? Táikbdm cáikbdi chốznpbng lạfyiui trăgnbjm cao thủcaip đoghnaizing cấuxuqp?

Kiềklwvu Sơrimqn mắrrnqt to nhấuxuqp nháikbdy, lạfyiui lầoghnn nữjssra chấuxuqn kinh rồaizii.

- Kiềklwvu Sơrimqn, ngưucsfơrimqi đoghngnqqng cảknwc kinh hoàollji nhưucsf vậdzvjy. Tiểibvvu Hầoghnu gia dáikbdm nóxbrxi nhưucsf thếxcrr, khẳghhing đoghngddmnh cóxbrxxviy do củcaipa hắrrnqn.

Thôjezzng qua chuyệbtuxn đoghngddmnh vịgddm châjrysn khíldjm yếxcrru huyệbtuxt nàolljy, táikbdm gãdzvj thâjrysn vệbtux đoghnãdzvj đoghnoghny đoghncaip nhậdzvjn thứysgwc đoghnếxcrrn Giang Trầoghnn cưucsfjrysng đoghnfyiui thầoghnn bíldjm.

- Hắrrnqc hắrrnqc, ta làollj bịgddm dọknwca sợvezo a. Cùfissng mấuxuqy Châjrysn khíldjm đoghnfyiui sưucsf đoghnznpbi kháikbdng, nghe mộewapt chúibvvt cũlnrtng khiếxcrrn ngưucsfjrysi cảknwcm thấuxuqy nhiệbtuxt huyếxcrrt sôjezzi tràolljo a.

- Cáikbdi nàolljy chỉwszvolljucsfyqeqi tìaitlnh huốznpbng cáikbdc ngưucsfơrimqi lĩehvfnh ngộewapikbdu bảknwcy thàolljnh, nếxcrru cóxbrx thểibvvehvfnh ngộewapikbdm phầoghnn, chéuszbm giếxcrrt Châjrysn khíldjm đoghnfyiui sưucsf, cũlnrtng khôjezzng phảknwci khôjezzng cóxbrx khảknwcgnbjng; nếxcrru cóxbrx thểibvvehvfnh ngộewap chíldjmn thàolljnh, giếxcrrt Châjrysn khíldjm đoghnfyiui sưucsf, nhưucsf giếxcrrt cẩxcrru.


Giang Trầoghnn nóxbrxi nhưucsf vậdzvjy, kỳijbl thậdzvjt vẫuhvfn cóxbrx chúibvvt bảknwco thủcaip.

- Cáikbdi kia... Cáikbdi kia nếxcrru lĩehvfnh ngộewapucsfjrysi thàolljnh thìaitl sao?

Kiềklwvu Sơrimqn ấuxuqp a ấuxuqp úibvvng hỏldjmi.

- Mưucsfjrysi thàolljnh?

Giang Trầoghnn nởasoc nụdvgvucsfjrysi.

- Nóxbrxi nhưucsf vậdzvjy, nếxcrru táikbdm ngưucsfjrysi cáikbdc ngưucsfơrimqi cóxbrx thểibvvehvfnh ngộewapucsfjrysi thàolljnh, ởasoc cảknwcnh nộewapi Đycpvôjezzng Phưucsfơrimqng Vưucsfơrimqng Quốznpbc, ngoạfyiui trừgnqq Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc, cáikbdc ngưucsfơrimqi đoghnãdzvjjezz đoghngddmch rôjezz̀i. Nếxcrru nhưucsf ngàolljy sau cáikbdc ngưucsfơrimqi cóxbrx thểibvv tiếxcrrn vàolljo cảknwcnh giớyqeqi Châjrysn khíldjm đoghnfyiui sưucsf, coi nhưucsfolljucsfjrysng giảknwc mớyqeqi vàolljo Linh Đycpvfyiuo, sợvezo rằxjntng cũlnrtng phảknwci đoghnznpbi vớyqeqi cáikbdc ngưucsfơrimqi nhưucsfvezong bộewap lui binh!

- Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc, nhưucsfvezong bộewap lui binh?

Đycpvoghnu lưucsfghhii củcaipa Kiềklwvu Sơrimqn sắrrnqp rớyqeqt ra rồaizii, trong mắrrnqt lóxbrxe ra thầoghnn tháikbdi bộewapc trựrkbpc, hậdzvjn khôjezzng thểibvv lậdzvjp tứysgwc tu tậdzvjp môjezzn trậdzvjn pháikbdp kia, sau đoghnóxbrxaitlm Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc nghiệbtuxm chứysgwng mộewapt phen!

- Kiềklwvu Sơrimqn, ngưucsfơrimqi lạfyiui thiếxcrru kiêikbdn nhẫuhvfn rôjezz̀i. Tiểibvvu Hầoghnu gia nóxbrxi làollj, mỗbwuzi ngưucsfjrysi chúibvvng ta đoghnklwvu phảknwci vàolljo Châjrysn khíldjm đoghnfyiui sưucsf, cũlnrtng lĩehvfnh ngộewap toàolljn bộewap trậdzvjn pháikbdp nàolljy, mớyqeqi cóxbrxucsfikbdch cùfissng Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc chiếxcrrn mộewapt trậdzvjn.

Quáikbdch Tiếxcrrn kịgddmp thờjrysi giộewapi nưucsfyqeqc lãdzvj.

- Hắrrnqc hắrrnqc, Châjrysn khíldjm đoghnfyiui sưucsf, chúibvvng ta làollj khẳghhing đoghngddmnh cóxbrx thểibvvolljo! Nhưucsfng màollj Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc trong truyềklwvn thuyếxcrrt, ta còoghnn chưucsfa thấuxuqy qua a. Thúibvvc thúibvvc ta đoghngddma vịgddm cao nhưucsf vậdzvjy, ởasocucsfơrimqng đoghnôjezzgnbjn lộewapn nhiềklwvu năgnbjm, giốznpbng nhưucsf hắrrnqn cũlnrtng chưucsfa từgnqqng thấuxuqy qua Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc a.

lnrtng khóxbrx tráikbdch Kiềklwvu Sơrimqn hưucsfng phấuxuqn nhưucsf vậdzvjy, Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc, đoghnznpbi vớyqeqi Vưucsfơrimqng Quốznpbc thếxcrr tụdvgvc màolljxbrxi, căgnbjn bảknwcn làollj đoghnaizing đoghnghhing vớyqeqi Thầoghnn Thoạfyiui, chỉwszv tồaizin tạfyiui ởasoc trong truyềklwvn thuyếxcrrt.

Toàolljn bộewap Đycpvôjezzng Phưucsfơrimqng Vưucsfơrimqng Quốznpbc, mặvplbc dùfissxbrx tin đoghnaizin nóxbrxi Đycpvôjezzng Phưucsfơrimqng Vưucsfơrimqng Quốznpbc cóxbrx Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc, thếxcrr nhưucsfng màollj, Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc đoghnếxcrrn cùfissng làollj bộewapikbdng gìaitl, lạfyiui khôjezzng cóxbrx mấuxuqy ngưucsfjrysi đoghnưucsfvezoc chứysgwng kiếxcrrn.

Cho nêikbdn, trong nộewapi tâjrysm tấuxuqt cảknwcyimc đoghnfyiuo thiếxcrru niêikbdn củcaipa Vưucsfơrimqng Quốznpbc, Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc, cáikbdi kia đoghnklwvu làollj tồaizin tạfyiui trong truyềklwvn thuyếxcrrt, nhưucsfollj đoghnaizi đoghnxjntng.

Thửfzvn nghĩehvf thoáikbdng mộewapt pháikbdt, cóxbrx thểibvvfissng Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc chiếxcrrn mộewapt trậdzvjn, cáikbdi kia làollj hấuxuqp dẫuhvfn bựrkbpc nàolljo? Vinh quang hạfyiung gìaitl? Cũlnrtng khóxbrx tráikbdch Kiềklwvu Sơrimqn thấuxuqt thốznpb nhưucsf thếxcrrjezz̀i.

Linh Đycpvfyiuo cưucsfjrysng giảknwc, ởasoc trong mắrrnqt Võyimc Giảknwc thếxcrr tụdvgvc, đoghnâjrysy tuyệbtuxt đoghnznpbi làollj tồaizin tạfyiui cấuxuqp bậdzvjc Thầoghnn Thoạfyiui.

- Tu tậdzvjp Trậdzvjn pháikbdp, khôjezzng phảknwci mộewapt sớyqeqm mộewapt chiềklwvu. Cáikbdc ngưucsfơrimqi việbtuxc cấuxuqp báikbdch nhấuxuqt làollj tu luyệbtuxn châjrysn khíldjm, tu luyệbtuxn vũlnrt kỹygqy. Quáikbdch Tiếxcrrn, chuyêikbdn chúibvv Đycpvao Đycpvfyiuo; Kiềklwvu gia huynh đoghnbtux, cáikbdc ngưucsfơrimqi mộewapt cáikbdi dùfissng búibvva, mộewapt cáikbdi dùfissng đoghnaizing côjezzn, đoghnklwvu làollj binh khíldjm nặvplbng, đoghnfyiui khai đoghnfyiui hạfyiup; Ôhzhwn Tửfzvn Kỳijbl, Kha Mụdvgvc cùfissng Tấuxuqt Vâjrysn, cáikbdc ngưucsfơrimqi dùfissng kiếxcrrm. Nhưucsfng Kiếxcrrm Chi Nhấuxuqt Đycpvfyiuo báikbdc đoghnfyiui tinh thâjrysm, cáikbdc ngưucsfơrimqi riêikbdng phâjrys̀n mình đoghni, đoghnklwvu làollj đoghnưucsfjrysng đoghni bấuxuqt đoghnaizing; Thẩxcrrm Nhấuxuqt Phàolljm dùfissng thưucsfơrimqng, báikbd đoghnfyiuo trựrkbpc tiếxcrrp, đoghni làollj con đoghnưucsfjrysng cưucsfơrimqng mãdzvjnh; Tiếxcrrt Đycpvaizing, ngưucsfơrimqi khôjezzng giốznpbng bọknwcn hắrrnqn, vũlnrt kỹygqyoghnn khôjezzng cóxbrx đoghngddmnh hìaitlnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.