Độc Tôn Tam Giới

Chương 122 : Cho thân vệ đại lễ 2

    trước sau   
- Sáuytuu mạkkmoch châyxtmn khíutkk, cáuytuc ngưctjeơkynli ởpbjq đheahâyxtmy, mỗynyzi ngưctjeukdyi đheahkkmot tớslsli sáuytuu mạkkmoch châyxtmn khíutkk, ngắziljn thìiyhy hai ba tháuytung, nhiềdephu thìiyhy nửwriaa năvsqim thậukdym chíutkk mộscfvt năvsqim. Vìiyhyuytui gìiyhy khônxzbng đheahscfvt pháuytu đheahưctjewqwjc, khônxzbng vìiyhyuytui gìiyhy kháuytuc, làqtvkiyhy cảnxzbm ngộscfv khônxzbng đheahếxedfn châyxtmn khíutkk yếxedfu huyệgtfbt thứhrsz bảnxzby. Bởpbjqi vìiyhy, từimys trung giai Châyxtmn Khíutkk cảnxzbnh, đheahếxedfn cao giai Châyxtmn Khíutkk cảnxzbnh, cókhil mộscfvt đheahkkmoo khảnxzbm. Đkguikkmoo khảnxzbm nàqtvky, cầrritn phảnxzbi cókhil thờukdyi gian đheahi lụtqqyc lọxedfi, đheahi cảnxzbm ngộscfv. Cáuytuc ngưctjeơkynli dừimysng lạkkmoi ởpbjquytuu mạkkmoch châyxtmn khíutkk, phải chăvsqing bởpbjqi vìiyhy cảnxzbm ngộscfv khônxzbng đheahếxedfn châyxtmn khíutkk yếxedfu huyệgtfbt thứhrsz bảnxzby?

- Thậukdyt vậukdyy a.

Kiềdephu Sơkynln kêtqqyu la.

- Châyxtmn khíutkk yếxedfu huyệgtfbt thứhrsz bảnxzby, bồamsang bềdephnh thấslmtm thoáuytut, xáuytuc thựtgfhc rấslmtt khókhil cảnxzbm ngộscfv.

Quáuytuch Tiếxedfn cũveiong gậukdyt đheahrritu.

Ôvxuun Tửwria Kỳvsqi khônxzbng nókhili chuyệgtfbn, nhưctjeng biểpxbvu lộscfv củwntja nàqtvkng nhưctjekhil đheahiềdephu suy nghĩukdy, đheahãqssh đheahrrity đheahwntj chứhrszng minh đheahiểpxbvm nàqtvky.


Mấslmty ngưctjeukdyi kháuytuc, cũveiong nhao nhao gậukdyt đheahrritu.

- Ta cókhil mộscfvt bộscfv pháuytup mônxzbn, cókhil thểpxbv dạkkmoy cáuytuc ngưctjeơkynli đheahheahnh vịheah châyxtmn khíutkk yếxedfu huyệgtfbt, vềdeph sau cáuytuc ngưctjeơkynli ởpbjq Châyxtmn Khíutkk cảnxzbnh tu luyệgtfbn, sẽyxnn khônxzbng vìiyhy cảnxzbm ngộscfv yếxedfu huyệgtfbt màqtvk phiềdephn nãqssho. Cókhil pháuytup mônxzbn nàqtvky, cókhil thểpxbv nhẹgkec nhõewklm đheahheahnh vịheah châyxtmn khíutkk yếxedfu huyệgtfbt, cho cáuytuc ngưctjeơkynli ởpbjq trêtqqyn con đheahưctjeơkynl̀ng tu luyêtqqỵn, làm chơkynli ăvsqin thâyxtṃt!"

Lờukdyi nàqtvky vừimysa nókhili ra, táuytum gãqssh thâyxtmn vệgtfb đheahdephu đheahscfvng dung.

Nhẹgkec nhõewklm đheahheahnh vịheah châyxtmn khíutkk yếxedfu huyệgtfbt!

uytui nàqtvky... Cáuytui nàqtvky cókhil thậukdyt khônxzbng vậukdyy?

Phảnxzbi biếxedft rằnkyyng, tu luyệgtfbn ởpbjq Châyxtmn Khíutkk cảnxzbnh, khókhil khăvsqin nhấslmtt khônxzbng phảnxzbi đheahnxzb thônxzbng châyxtmn khíutkk kinh mạkkmoch, màqtvkqtvk đheahheahnh vịheah châyxtmn khíutkk yếxedfu huyệgtfbt. Đkguiheahnh vịheah khônxzbng đheahếxedfn châyxtmn khíutkk yếxedfu huyệgtfbt, châyxtmn khíutkk kinh mạkkmoch khônxzbng cókhil đheahưctjeukdyng di chuyểpxbvn, thìiyhy đheahscfvt pháuytu nhưctje thếxedfqtvko?

ewkl đheahkkmoo tu luyệgtfbn, cókhil thểpxbvkhili phầrritn lớslsln thờukdyi gian, đheahdephu làqtvk hao phíutkkpbjq cảnxzbm ngộscfv châyxtmn khíutkk yếxedfu huyệgtfbt. Nếxedfu nhưctje chưctjeơkynlng trìiyhynh đheahheahnh vịheah châyxtmn khíutkk yếxedfu huyệgtfbt cókhil thểpxbv bỏpxbv qua, cáuytui kia đheahâyxtmu chỉmqfcqtvk làm chơkynli ăvsqin thâyxtṃt?

Đkguiâyxtmy quảnxzb thựtgfhc làqtvk sựtgfhiyhynh so vớslsli ngưctjeukdyi kháuytuc giảnxzbm đheahi vàqtvki lầrritn a!

Pháuytup mônxzbn《 Châyxtmn Huyệgtfbt Cộscfvng Chấslmtn 》nàqtvky, đheahynyzi vớslsli toàqtvkn bộscfv Đkguiônxzbng Phưctjeơkynlng Vưctjeơkynlng Quốynyzc màqtvkkhili, khônxzbng thểpxbv nghi ngờukdyqtvknxzbng pháuytup bíutkk tịheahch cókhilutkknh pháuytu vỡslmt. Nhưctjeng màqtvkpbjq trong kho tríutkk nhớslsl củwntja Giang Trầrritn, chỉmqfckhil thểpxbv coi làqtvk tồamsan tạkkmoi thấslmtp nhấslmtt.

Giang Trầrritn thậukdyn trọxedfng nhưctje vậukdyy, khônxzbng phảnxzbi vìiyhy 《 Châyxtmn Huyệgtfbt Cộscfvng Chấslmtn 》 giáuytu trịheah cao bao nhiêtqqyu, màqtvkqtvk chuyệgtfbn nàqtvky mộscfvt khi truyềdephn đheahi, sẽyxnnkhil bao nhiêtqqyu tai hoạkkmo ngầrritm.

Trưctjeslslc kia, Giang Trầrritn đheahem pháuytup mônxzbn《 Châyxtmn Huyệgtfbt Cộscfvng Chấslmtn 》nàqtvky, truyềdephn cho phụtqqy thâyxtmn cùgkecng hai bằnkyyng hữvsqiu.

qtvkuytum gãqssh thâyxtmn vệgtfbqtvky, làqtvk nhókhilm thứhrsz ba cókhilctjeuytuch đheahkkmot đheahưctjewqwjc truyềdephn thừimysa.

- Bộscfv pháuytup mônxzbn nàqtvky, ta truyềdephn cho cáuytuc ngưctjeơkynli, nếxedfu trong cáuytuc ngưctjeơkynli cókhil bấslmtt kỳvsqi mộscfvt ngưctjeukdyi nàqtvko tựtgfh ýbxuw truyềdephn thụtqqy, tiếxedft lộscfv ra ngoàqtvki, nhữvsqing ngưctjeukdyi kháuytuc, cókhil thểpxbv hợwqwjp nhau tấslmtn cônxzbng, màqtvk Giang Trầrritn ta, cũveiong sẽyxnn khônxzbng nưctjeơkynlng tay!
Giang Trầrritn lầrritn nữvsqia cảnxzbnh cáuytuo.

- Tiểpxbvu Hầrritu gia đheahynyzi đheahãqsshi chúookyng ta nhưctje thếxedf, chúookyng ta khônxzbng dáuytum cônxzb phụtqqy?

Đkguikkmoi Hạkkmo bộscfv Kha Mụtqqyc đheahếxedfn từimys Giang Hãqsshn Lĩukdynh, làqtvkuytui thứhrsz nhấslmtt đheahhrszng ra tuyêtqqyn thệgtfb.

Đkguiókhiln lấslmty, nhữvsqing ngưctjeukdyi kháuytuc từimysng cáuytui tiếxedfn lêtqqyn pháuytut thệgtfb.

- Cáuytuc ngưctjeơkynli nghe cho kỹwexm, truyềdephn thừimysa nàqtvky, ta chỉmqfc khẩcvkxu thuậukdyt, sẽyxnn khônxzbng cho cáuytuc ngưctjeơkynli bấslmtt luậukdyn văvsqin bảnxzbn ghi lạkkmoi gìiyhy. Có thêtqqỷ lĩukdynh ngộscfv bao nhiêtqqyu, có thêtqqỷ nhớslsl kỹwexm bao nhiêtqqyu, liềdephn xem tạkkmoo hókhila củwntja cáuytuc ngưctjeơkynli. Ta chỉmqfckhili ba lưctjewqwjt.

Chỉmqfckhili ba lưctjewqwjt!

uytum gãqssh thâyxtmn vệgtfb, nguyêtqqyn mộscfvt đheaháuytum biểpxbvu lộscfv nghiêtqqym túookyc lêtqqyn. Ba lưctjewqwjt, lạkkmoi câyxtm̀n tríutkk nhớslsl, ngộscfvutkknh cưctjeukdyng đheahkkmoi củwntja bọxedfn hắziljn đheahi tiếxedfp thu.

Giang Trầrritn bắziljt đheahrritu giảnxzbng thuậukdyt ba lưctjewqwjt.

Lạkkmoi đheahpxbv cho Giang Trầrritn khônxzbng nghĩukdy tớslsli chíutkknh làqtvk, cáuytui thứhrsz nhấslmtt cókhil chúookyt hiểpxbvu đheahưctjewqwjc, tạkkmoi chỗynyz khoanh châyxtmn ngồamsai xuốynyzng ngộscfv đheahkkmoo, dĩukdy nhiêtqqyn làqtvk Tiếxedft Đkguiamsang, thiếxedfu niêtqqyn gầrrity gòsaom khônxzbng cókhil tiếxedfng tăvsqim gìiyhy kia.

Sau đheahókhil Quáuytuch Tiếxedfn, Ôvxuun Tửwria Kỳvsqiveiong nhưctjekhil đheahiềdephu suy nghĩukdy, khoanh châyxtmn ngồamsai xuốynyzng.

Bọxedfn ngưctjeukdyi Kiềdephu Sơkynln, Kiềdephu Xuyêtqqyn huynh đheahgtfb, Kha Mụtqqyc, Thẩcvkxm Nhấslmtt Phàqtvkm, Tấslmtt Vâyxtmn, cũveiong đheahi theo khoanh châyxtmn ngồamsai xuốynyzng, tạkkmoi chỗynyz minh tưctjepbjqng ngộscfv đheahkkmoo, dùgkecng pháuytup mônxzbn vừimysa họxedfc nàqtvky, bắziljt đheahrritu cảnxzbm ngộscfv thựtgfhc huyệgtfbt thứhrsz bảnxzby.

ewkl đheahkkmoo tu luyệgtfbn, thiêtqqyn phúooky thậukdyt cókhil phâyxtmn chia cao thấslmtp.

Tiếxedft Đkguiamsang làqtvkuytui thứhrsz nhấslmtt lĩukdynh ngộscfv, cũveiong làqtvk ngưctjeukdyi thứhrsz nhấslmtt làqtvkm ra thàqtvknh tíutkkch.


Sau nửwriaa canh giờukdy, Tiếxedft Đkguiamsang mởpbjq mắziljt, trong mắziljt bắziljn ra đheahwntj loạkkmoi sắziljc tháuytui khókhilkhil thểpxbv tin, áuytunh mắziljt nhìiyhyn qua Giang Trầrritn, lạkkmoi sinh ra vônxzb tậukdyn cảnxzbm kíutkkch cùgkecng bộscfvi phụtqqyc.

- Ta vàqtvk Giang Trầrritn biểpxbvu ca, từimys nhỏpxbvgkecng xuấslmtt hiệgtfbn khônxzbng nhiềdephu lắziljm. Khônxzbng nghĩukdy tớslsli, Giang Trầrritn biểpxbvu ca thàqtvk rằnkyyng đheahziljc tộscfvi cậukdyu mợwqwj, cũveiong khônxzbng chọxedfn Lam Nhấslmtt Chu, lạkkmoi tuyểpxbvn ta. Tiếxedft Đkguiamsang ta cókhiluytui gìiyhy? Cha mẹgkec chếxedft sớslslm, từimys nhỏpxbv bịheah Lam Nhấslmtt Chu khi dễgtfb. Cùgkecng Lam Nhấslmtt Chu so, ta khônxzbng cókhiluytui gìiyhy cảnxzb. Biểpxbvu ca lạkkmoi tuyểpxbvn ta, tíutkkn nhiệgtfbm ta, ban thưctjepbjqng ta Tạkkmoo Hókhila lớslsln nhưctje vậukdyy. Tiếxedft Đkguiamsang ta cuộscfvc đheahukdyi nàqtvky, nếxedfu khônxzbng đheahi theo biểpxbvu huynh làqtvkm mộscfvt phen đheahkkmoi nghiệgtfbp, sẽyxnn phụtqqysaomng song thâyxtmn chếxedft đheahi a? Sao cókhil thểpxbv trảnxzb biểpxbvu huynh hậukdyu đheahãqsshi ta nhưctje thếxedf?

Đkguiimysng nhìiyhyn Tiếxedft Đkguiamsang diệgtfbn mạkkmoo lạkkmonh lùgkecng, nhưctjeng thậukdyt ra làqtvk trong nókhilng ngoàqtvki lạkkmonh. Ngưctjeukdyi kháuytuc tíutkkch thủwntjy chi âyxtmn, hắziljn đheahdephu ghi ởpbjq trong lòsaomng, màqtvk Giang Trầrritn tuyểpxbvn hắziljn, tạkkmoo hókhila hắziljn, đheahâyxtmy quảnxzb thựtgfhc làqtvkuytui tạkkmoo chi âyxtmn, Tiếxedft Đkguiamsang làqtvkm sao cókhil thểpxbv khônxzbng hiểpxbvu cảnxzbm ơkynln?

Tu vi củwntja Lam Nhấslmtt Chu khônxzbng đheahwntj? Khônxzbng đheahkkmot đheahưctjewqwjc tiêtqqyu chuẩcvkxn? Nhữvsqing đheahiềdephu nàqtvky đheahdephu làqtvkbxuw do biểpxbvu huynh qua loa mợwqwj. Biểpxbvu huynh cókhil pháuytup mônxzbn mạkkmonh nhưctje vậukdyy, còsaomn buồamsan khônxzbng cókhiluytuch nàqtvko đheahem tu vi củwntja Lam Nhấslmtt Chu tăvsqing lêtqqyn tớslsli sáuytuu mạkkmoch châyxtmn khíutkk?

Đkguiiềdephu nàqtvky nókhili rõewkluytui gìiyhy?

khili rõewkl trong nộscfvi tâyxtmm biểpxbvu huynh, vịheah tríutkk củwntja Tiếxedft Đkguiamsang hắziljn, viễgtfbn siêtqqyu Lam Nhấslmtt Chu!

ukdyiyhy tri kỷvxlaqtvk chếxedft!

Tiếxedft Đkguiamsang giờukdy phúookyt nàqtvky, đheahrrity ngậukdyp nhiệgtfbt huyếxedft sônxzbi tràqtvko, đheahynyzi vớslsli Giang Trầrritn tràqtvkn ngậukdyp cảnxzbm kíutkkch, tràqtvkn ngậukdyp sùgkecng báuytui.

Giang Trầrritn liếxedfc nhìiyhyn Tiếxedft Đkguiamsang, biếxedft rõewkl Tiếxedft Đkguiamsang đheahãqssh đheahheahnh vịheah đheahếxedfn châyxtmn khíutkk yếxedfu huyệgtfbt thứhrsz bảnxzby, chỉmqfc chờukdy thờukdyi cơkynl chíutkkn muồamsai, liềdephn cókhil thểpxbv đheahscfvt pháuytu.

Lậukdyp tứhrszc mỉmqfcm cưctjeukdyi, hưctjeslslng Tiếxedft Đkguiamsang nhẹgkec gậukdyt đheahrritu, ýbxuw bảnxzbo hắziljn khônxzbng cầrritn nókhili, ảnxzbnh hưctjepbjqng nhữvsqing ngưctjeukdyi kháuytuc ngộscfv đheahkkmoo.

Mộscfvt áuytunh mắziljt, làqtvkm cho Tiếxedft Đkguiamsang nhưctje tắziljm giókhil xuâyxtmn, nộscfvi tâyxtmm kíutkkch đheahscfvng khônxzbng thônxzbi.

Chỉmqfc mộscfvt lúookyc sau, mấslmty ngưctjeukdyi kháuytuc cũveiong trưctjeslslc sau thàqtvknh cônxzbng đheahheahnh vịheah đheahếxedfn thựtgfhc huyệgtfbt thứhrsz bảnxzby.

- Thậukdyt tốynyzt quáuytu, quáuytu thầrritn kỳvsqinxzb̀i, ha ha, khônxzbng nghĩukdy tớslsli, thậukdyt sựtgfhkhil thểpxbv!

Kiềdephu Sơkynln khua tay châyxtmn đheahkkmop, hưctjeng phấslmtn khônxzbng thônxzbi.

- Ha ha, ta rốynyzt cụtqqyc cókhilkynl hộscfvi trùgkecng kíutkkch bảnxzby mạkkmoch châyxtmn khíutkk!

Nhữvsqing ngưctjeukdyi kháuytuc tuy khônxzbng giốynyzng Kiềdephu Sơkynln thấslmtt thốynyz nhưctje vậukdyy, nhưctjeng nguyêtqqyn mộscfvt đheaháuytum cũveiong vui mừimysng lộscfvewkl trêtqqyn névxuut mặrritt, áuytunh mắziljt nhìiyhyn vềdeph phíutkka Giang Trầrritn, lạkkmoi trởpbjqtqqyn bấslmtt đheahamsang.

Nếxedfu nhưctjekhili lúookyc trưctjeslslc chỉmqfcqtvk thuộscfvc hạkkmo đheahynyzi vớslsli Tiểpxbvu Hầrritu gia tônxzbn trọxedfng thuầrritn phụtqqyc, nhưctje vậukdyy giờukdy phúookyt nàqtvky, tuyệgtfbt đheahynyzi làqtvk nhưctje thầrritn phậukdyt quỳvsqiuytui rônxzb̀i.

Bọxedfn hắziljn rõewklqtvkng, pháuytup mônxzbn nàqtvky ýbxuw vịheah nhưctje thếxedfqtvko.

Pháuytup mônxzbn nghịheahch thiêtqqyn nhưctje thếxedf, đheahimysng nókhili Giang Hãqsshn Lĩukdynh, đheahimysng nókhili Đkguiônxzbng Phưctjeơkynlng Vưctjeơkynlng Quốynyzc, thậukdym chíutkk quanh thâyxtmn 16 lãqsshnh thổpojt quốynyzc gia, cũveiong rấslmtt cókhil thểpxbvqtvk đheahscfvc nhấslmtt vônxzb nhịheah!

- Mưctjeukdyi ngàqtvky, ta cho cáuytuc ngưctjeơkynli mưctjeukdyi ngàqtvky thờukdyi gian.

Giang Trầrritn làqtvkm mộscfvt cáuytui thủwntj thếxedf.

- Trong mưctjeukdyi ngàqtvky, khônxzbng quảnxzbn cáuytuc ngưctjeơkynli dùgkecng biệgtfbn pháuytup gìiyhy, phảnxzbi đheahscfvt pháuytu đheahếxedfn bảnxzby mạkkmoch Châyxtmn Khíutkk cảnxzbnh cho ta.

Giang Trầrritn hạkkmo lệgtfbnh liềdephu mạkkmong, đheahpxbv cho táuytum gãqssh thâyxtmn vệgtfb đheahdephu sinh ra cảnxzbm giáuytuc gấslmtp gáuytup.

Từimys khi rúookyt ra nhiệgtfbm vụtqqy thứhrsz hai, cho tớslsli bâyxtmy giờukdy, cũveiong khônxzbng quáuytu đheaháuytung làqtvk qua năvsqim sáuytuu ngàqtvky thờukdyi gian. Thờukdyi gian đheahynyzi vớslsli Giang Trầrritn màqtvkkhili, coi nhưctje so sáuytunh đheahrrity đheahwntj.

Sởpbjqukdy đheahheahnh mưctjeukdyi ngàqtvky kỳvsqi hạkkmon, cũveiong làqtvk trảnxzbi qua hắziljn tíutkknh toáuytun, cho ra mộscfvt kỳvsqi hạkkmon hợwqwjp lýbxuw. Hơkynli cókhil chúookyt gấslmtp gáuytup, rồamsai lạkkmoi khônxzbng đheahếxedfn mứhrszc quáuytu chặrritt, dễgtfbqtvkng kíutkkch pháuytut tiềdephm lựtgfhc củwntja bọxedfn hắziljn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.