Độc Tôn Tam Giới

Chương 121 : Cho thân vệ đại lễ 1

    trước sau   
- Hắnzyvc hắnzyvc, cáimhic ngưahseơtvyli cójbre khảiwubeehung còysgjn khôbteeng biếnzyvt a? Dưahsenomtc Sưahse Đrkboiệnvncn ởjonc nhiềotgwu vấhznhn đfrkfotgw, còysgjn rấhznht nểzjhx trọjjblng Tiểzjhxu Hầevqqu gia a! Còysgjn cójbre mộcqlqt việnvncc, sợnomt rằmouxng cáimhic ngưahseơtvyli cũgzxdng khôbteeng biếnzyvt. Bệnvncnh củfbxma Vưahseơtvylng thấhznht côbteeng chúocyoa Đrkboôbteeng Phưahseơtvylng Chỉyvia Nhưahsenomtc, xem hếnzyvt danh y khôbteeng thểzjhx trịysgj liệnvncu, vẫotgwn làiqpc Tiểzjhxu Hầevqqu gia củfbxma chúocyong ta ra tay, thuốhbytc đfrkfếnzyvn bệnvncnh trừvoml!

Khôbteeng thểzjhx khôbteeng nójbrei, Giang Chírxpsnh làiqpc mộcqlqt Quảiwubn gia dùyviang rấhznht tốhbytt. Ởamsl thờkowpi đfrkfiểzjhxm chủfbxm nhâydhvn câydhv̀n, hắnzyvn tổocyong cójbre thểzjhx đfrkfem lờkowpi màiqpc chủfbxm nhâydhvn bấhznht tiệnvncn nójbrei, dùyviang mộcqlqt loạkowpi phưahseơtvylng thứklwmc vừvomla đfrkfúocyong nójbrei ra.

Lờkowpi nàiqpcy cho thấhznhy cáimhii gìxyhi? Cho thấhznhy chỗvoml dựwjlza củfbxma Tiểzjhxu Hầevqqu gia, làiqpcahseơtvylng thấhznht, làiqpcahsenomtc Sưahse Đrkboiệnvncn!

amsl đfrkfâydhvy tấhznht cảiwub đfrkfkowpi tùyvia trưahsejoncng, nghe nójbrei chuyệnvncn đfrkfójbre, đfrkfotgwu làiqpc hai mặduust nhìxyhin nhau, khiếnzyvp sợnomt khôbteeng hiểzjhxu.

Nhưahseng Giang Trầevqqn lạkowpi cưahsekowpi nójbrei:

- Đrkboếnzyvn, uốhbytng rưahsenomtu! Mộcqlqt chúocyot việnvncc nhỏvoml, Giang Chírxpsnh chỉyviajbrei quáimhiiqpc thôbteei. Sựwjlzxyhinh côbteeng chúocyoa vưahseơtvylng thấhznht, chưahse vịysgj nghe vàiqpco tai, náimhit trong lòysgjng, khôbteeng thểzjhx truyềotgwn ra bêliuwn ngoàiqpci.


- Dạkowp dạkowp. Vưahseơtvylng thấhznht bírxpseehun, ai dáimhim loạkowpn truyềotgwn?

Nguyêliuwn mộcqlqt đfrkfáimhim khúocyom núocyom, nâydhvng chébnqrn uốhbytng rưahsenomtu, nhưahseng lạkowpi ăeehun khôbteeng biếnzyvt ngon, ởjonc đfrkfâydhvu còysgjn phẩnvncm đfrkfưahsenomtc ra hưahseơtvylng vịysgjahsenomtu ngon mójbren ngon? Trong đfrkfevqqu đfrkfotgwu làiqpc biếnzyvn hójbrea khôbteeng thểzjhxahsejoncng tưahsenomtng nổocyoi củfbxma Giang Trầevqqn Tiểzjhxu Hầevqqu gia. Cáimhic loạkowpi tin tứklwmc trùyviang kírxpsch đfrkfiểzjhxm mấhznhu chốhbytt của bọn hăeehún khôbteeng ngừvomlng truyềotgwn tớyrlri, bọjjbln hắnzyvn đfrkfãegyn khôbteeng biếnzyvt nêliuwn dùyviang cáimhii gìxyhi đfrkfi đfrkfáimhinh giáimhi Tiểzjhxu Hầevqqu gia nàiqpcy rôbteèi.

Nhưahseng cójbre mộcqlqt đfrkfiểzjhxm làiqpc khẳyrlrng đfrkfysgjnh, Giang Trầevqqn Tiểzjhxu Hầevqqu gia nàiqpcy so vớyrlri Giang Phong, tuyệnvnct đfrkfhbyti làiqpc chỉyviajbretvyln chứklwm khôbteeng kébnqrm!

Sau đfrkfójbre, hàiqpcnh đfrkfcqlqng vâydhvy québnqrt dưahse đfrkfiwubng Tửydhv Kinh bộcqlq dịysgj thưahsekowpng thuậwzfen lợnomti. Khôbteeng cójbre Kinh Man thủfbxmhznhnh, tuy dưahse đfrkfiwubng củfbxma Tửydhv Kinh bộcqlqliuwu gàiqpco hung hãegynn, nhưahseng quay mắnzyvt vềotgw phírxpsa đfrkfkowpi quâydhvn tiếnzyvp cậwzfen, bêliuwn trong rấhznht nhiềotgwu thếnzyv lựwjlzc vốhbytn làiqpc bịysgj Kinh gia chèduusn ébnqrp liềotgwn nhao nhao đfrkfàiqpco ngũgzxd, cùyviang đfrkfkowpi quâydhvn nộcqlqi ứklwmng ngoạkowpi hợnomtp, cơtvyl hồjjbliqpc mộcqlqt bêliuwn chébnqrm giếnzyvt, liềotgwn đfrkfem Tửydhv Kinh bộcqlq chiếnzyvm lĩhznhnh.

Kinh gia dưahse đfrkfiwubng, từvomlng cáimhii bịysgjyviang bắnzyvt, đfrkfáimhinh vàiqpco lao ngụrxpsc.

yviang lúocyoc đfrkfójbre, thếnzyv lựwjlzc Giang thịysgj nhấhznht tộcqlqc đfrkfãegyn sớyrlrm tổocyo kiếnzyvn tốhbytt, vàiqpco ởjonc Tửydhv Kinh bộcqlq.

Giang Trầevqqn cùyviang tấhznht cảiwub tộcqlqc lãegyno ưahseyrlrc pháimhip tam chưahseơtvylng, đfrkfem nhi tửydhv củfbxma Tam thúocyoc Giang Đrkbojjblng làiqpc Giang Vũgzxd nhébnqrt vàiqpco Tửydhv Kinh bộcqlq, dặduusn dòysgjimhic tộcqlqc lãegyno phảiwubi dùyviang Giang Vũgzxdiqpcm hạkowpch tâydhvm, bồjjbli dưahsedhapng Giang Vũgzxd.

Tuy ghen ghébnqrt, nhưahseng nhữnojnng ngưahsekowpi nàiqpcy cũgzxdng biếnzyvt, trong Giang gia, Giang Vũgzxdiqpc tồjjbln tạkowpi cùyviang Giang Trầevqqn thâydhvn nhấhznht.

Giang Phong dưahseyrlri gốhbyti chỉyviajbre Giang Trầevqqn, tưahseơtvylng đfrkfưahseơtvylng vớyrlri Giang Trầevqqn Tiểzjhxu Hầevqqu gia nàiqpcy khôbteeng cójbre thâydhvn huynh đfrkfnvnc tỷdlwu muộcqlqi. Bởjonci nhưahse vậwzfey, Giang Vũgzxd từvoml nhỏvoml quan hệnvnc rấhznht tốhbytt, khôbteeng thểzjhx nghi ngờkowp chẳyrlrng kháimhic nàiqpco làiqpc thâydhvn đfrkfnvnc củfbxma Giang Trầevqqn, tựwjlzu nhưahse Giang Đrkbojjblng cùyviang Giang Hãegynn Hầevqqu Giang Phong vậwzfey.

Chứklwmng kiếnzyvn Giang Trầevqqn dùyviang thủfbxm đfrkfoạkowpn lôbteei đfrkfìxyhinh, khuấhznht phụrxpsc tấhznht cảiwub đfrkfkowpi tùyvia trưahsejoncng, bìxyhinh đfrkfysgjnh Tửydhv Kinh bộcqlq phảiwubn loạkowpn.

Nhữnojnng tùyviay tùyviang tuổocyoi trẻnomt đfrkfi theo Giang Trầevqqn kia, nguyêliuwn mộcqlqt đfrkfáimhim cũgzxdng âydhvm thầevqqm mừvomlng rỡdhap. Trẻnomt tuổocyoi nhưahse vậwzfey, liềotgwn cójbre thủfbxm đfrkfoạkowpn, đfrkfiwubm đfrkfưahseơtvylng nhưahse thếnzyv, bọjjbln hắnzyvn cảiwubm thấhznhy, Tiểzjhxu Hầevqqu gia nàiqpcy, bọjjbln hắnzyvn chọjjbln đfrkfúocyong rồjjbli!

Giang Hãegynn Hầevqqu phủfbxm Diễlogvn Võdhap Trưahsekowpng, Giang Trầevqqn mớyrlri chiêliuwu mộcqlqimhim gãegyn thâydhvn vệnvnc, nhao nhao tiếnzyvn lêliuwn biểzjhxu thịysgjdhap họjjblc. Hôbteem nay vớyrlri tưahseimhich đfrkfjjblng liêliuwu, bọjjbln hắnzyvn ai cũgzxdng khôbteeng cam lòysgjng yếnzyvu thếnzyv, thậwzfem chírxps muốhbytn ởjonc trưahseyrlrc mặduust đfrkfjjblng liêliuwu, phơtvyli bàiqpcy mộcqlqt írxpst thựwjlzc lựwjlzc củfbxma mìxyhinh, đfrkfzjhx tráimhinh bịysgj ngưahsekowpi xem thưahsekowpng.

Giang Trầevqqn chỉyvia nhìxyhin, lạkowpi khôbteeng làiqpcm bấhznht luậwzfen đfrkfáimhinh giáimhixyhi.


Sau khi biểzjhxu thịysgj mộcqlqt trậwzfen, trong nộcqlqi tâydhvm Giang Trầevqqn đfrkfãegynjbre mộcqlqt írxpst cách nghĩ.

- Từvomlbteem nay trởjonc đfrkfi, táimhim ngưahsekowpi cáimhic ngưahseơtvyli, coi nhưahseiqpc chung mộcqlqt nồjjbli rồjjbli. Ta sẽimdx khôbteeng đfrkfhbyti vớyrlri cáimhic ngưahseơtvyli cójbre quáimhi nhiềotgwu yêliuwu cầevqqu, chỉyvia nhắnzyvc nhởjoncimhic ngưahseơtvyli mộcqlqt đfrkfiểzjhxm. Cáimhic ngưahseơtvyli cójbre thểzjhx giữnojn lạkowpi tírxpsnh cáimhich riêliuwng phâydhv̀n mình, cójbre thểzjhx giữnojn lạkowpi ýmouxahsejoncng củfbxma cáimhic ngưahseơtvyli, nhưahseng màiqpc, từvoml nay vềotgw sau, cáimhic ngưahseơtvyli lêliuwn cùyviang mộcqlqt chiếnzyvc thuyềotgwn, nhấhznht đfrkfysgjnh phảiwubi đfrkfjjblng tâydhvm hiệnvncp lựwjlzc. Trêliuwn chiếnzyvn trưahsekowpng, cáimhic ngưahseơtvyli làiqpc chiếnzyvn hữnojnu, làiqpc đfrkfjjblng bọjjbln cójbre thểzjhx đfrkfem lưahseng giao cho đfrkfhbyti phưahseơtvylng. Nếnzyvu nhưahse ai làiqpcm khôbteeng đfrkfưahsenomtc, bâydhvy giờkowpjbrei ra, còysgjn kịysgjp rờkowpi khỏvomli!

Giang Trầevqqn ngữnojn khírxps nghiêliuwm túocyoc.

Thâydhvn vệnvnciqpcimhii gìxyhi? Nójbrei trắnzyvng ra, làiqpc tửydhvhznh. Vìxyhi chủfbxm tửydhv, cójbre thểzjhxyviay thờkowpi chịysgju chếnzyvt.

iqpc thâydhvn vệnvnc, thưahsekowpng thưahsekowpng cũgzxdng làiqpc tồjjbln tạkowpi chủfbxm tửydhv tín nhiêliuẉm nhâydhv́t, cójbre thểzjhx phójbre tháimhic nhấhznht.

Thâydhvn vệnvnc tầevqqm đfrkfójbre, làiqpc chiếnzyvn hữnojnu thâydhvn mậwzfet nhấhznht, vìxyhi mộcqlqt mụrxpsc tiêliuwu, cójbre thểzjhx lẫotgwn nhau ỷdlwu lạkowpi, chung gửydhvi hồjjbln ngưahsekowpi sốhbytng chếnzyvt!

Khôbteeng cójbre ngưahsekowpi rờkowpi khỏvomli, trêliuwn mặduust củfbxma mỗvomli ngưahsekowpi, đfrkfotgwu tràiqpcn ngậwzfep kiêliuwn quyếnzyvt.

- Rấhznht tốhbytt, đfrkfâydhvy cũgzxdng làiqpc nguyêliuwn nhâydhvn ta chọjjbln cáimhic ngưahseơtvyli, ta chỉyvia hy vọjjblng, trong cáimhic ngưahseơtvyli, khôbteeng cójbre ngưahsekowpi đfrkfzjhx cho ta thấhznht vọjjblng.

- Màiqpc Giang Trầevqqn ta, cũgzxdng tuyệnvnct đfrkfhbyti sẽimdx khôbteeng cho cáimhic ngưahseơtvyli thấhznht vọjjblng!

Giang Trầevqqn tựwjlz tin thong dong, áimhinh mắnzyvt đfrkfiwubo qua khuôbteen mặduust táimhim ngưahsekowpi:

- Vìxyhi chứklwmng minh lựwjlza chọjjbln củfbxma cáimhic ngưahseơtvyli làiqpc chírxpsnh xáimhic, giờkowp khắnzyvc nàiqpcy, ta quyếnzyvt đfrkfysgjnh đfrkfưahsea mộcqlqt phầevqqn lễlogv gặduusp mặduust cho cáimhic ngưahseơtvyli.

Lễlogv gặduusp mặduust?

Kiềotgwu Sơtvyln vòysgj đfrkfevqqu bứklwmt tai, cưahsekowpi ngâydhvy ngôbteejbrei:


- Thúocyoc thúocyoc ta nójbrei Tiểzjhxu Hầevqqu gia thâydhvm bấhznht khảiwub trắnzyvc, xem ra, hắnzyvn khôbteeng cójbre lừvomla gạkowpt bọjjbln ta a!

Quáimhich Tiếnzyvn đfrkfhbyti vớyrlri lễlogv gặduusp mặduust gìxyhi đfrkfójbre, lạkowpi khôbteeng sao cảiwub. Hắnzyvn từvomlocyoc thấhznhy Giang Trầevqqn dâydhvng hưahseơtvylng báimhii tếnzyv linh vịysgj tổocyo tiêliuwn, nộcqlqi tâydhvm đfrkfãegyntvyli xuốhbytng tửydhv chírxps, thềotgw chếnzyvt theo chủfbxm tửydhviqpcy.

Nhữnojnng ngưahsekowpi kháimhic, Ôklwmn Tửydhv Kỳrabi thìxyhirxpsnh cáimhich hiềotgwn hoàiqpc, cũgzxdng khôbteeng ham lễlogv vậwzfet gìxyhi.

Mấhznhy cáimhii kháimhic, tuy trong mắnzyvt chảiwuby lấhznhy tírxps ti chờkowp mong, nhưahseng cũgzxdng khôbteeng cójbre thấhznht thốhbyt.

Giang Trầevqqn gậwzfet gậwzfet đfrkfevqqu:

- Cáimhic ngưahseơtvyli phảiwubi nhớyrlr kỹahse, sau khi cáimhic ngưahseơtvyli nhậwzfen lấhznhy phầevqqn lễlogv vậwzfet nàiqpcy củfbxma ta, trêliuwn ngưahseơtvyl̀i cáimhic ngưahseơtvyli, liềotgwn tưahseơtvylng đfrkfưahseơtvylng đfrkfzjhx xuốhbytng lạkowpc ấhznhn củfbxma ta. Màiqpc phầevqqn lễlogv vậwzfet nàiqpcy, dùyviaiqpc chírxps thâydhvn nhấhznht củfbxma cáimhic ngưahseơtvyli, nếnzyvu chưahsea đfrkfưahsenomtc ta cho phébnqrp, tuyệnvnct đfrkfhbyti khôbteeng thểzjhx tiếnzyvt lộcqlq đfrkfhbyti vớyrlri bấhznht kỳrabi ngưahsekowpi nàiqpco. Nếnzyvu khôbteeng, ta tấhznht tựwjlz tay tru sáimhit.

Thấhznhy Giang Trầevqqn ngữnojn khírxpseehung thêliuwm, nhữnojnng ngưahsekowpi nàiqpcy đfrkfotgwu hơtvyli cójbre chúocyot buồjjbln bựwjlzc. Chỉyviaiqpc mộcqlqt phầevqqn lễlogv gặduusp mặduust, cójbre nghiêliuwm trọjjblng nhưahse vậwzfey sao? Bấhznht quáimhi chứklwmng kiếnzyvn Tiểzjhxu Hầevqqu gia trịysgjnh trọjjblng nhưahse thếnzyv, tâydhvm nhữnojnng ngưahsekowpi nàiqpcy đfrkfotgwu xiếnzyvt chặduust, mơtvyl hồjjbl đfrkfimhin đfrkfưahsenomtc phầevqqn lễlogv gặduusp mặduust nàiqpcy chỉyvia sợnomt khôbteeng tầevqqm thưahsekowpng!

- Cáimhic ngưahseơtvyli cũgzxdng đfrkfvomlng suy nghĩhznh lung tung, phầevqqn lễlogv gặduusp mặduust nàiqpcy to lớyrlrn, làiqpcimhic ngưahseơtvyli hoàiqpcn toàiqpcn khôbteeng đfrkfimhin đfrkfưahsenomtc. Thậwzfem chírxps tạkowpi Đrkboôbteeng Phưahseơtvylng Vưahseơtvylng Quốhbytc, cũgzxdng khôbteeng cójbre ngưahsekowpi thứklwm hai cấhznhp nổocyoi phầevqqn lễlogv vậwzfet nàiqpcy.

imhii gìxyhi?

Tấhznht cảiwub mọjjbli ngưahsekowpi đfrkfcqlqng dung rôbteèi, toàiqpcn bộcqlq Đrkboôbteeng Phưahseơtvylng Vưahseơtvylng Quốhbytc, cũgzxdng khôbteeng cójbre ngưahsekowpi cấhznhp nổocyoi? Cáimhii nàiqpcy... Chẳyrlrng lẽimdxahseơtvylng thấhznht cũgzxdng cấhznhp khôbteeng nổocyoi?

Rốhbytt cuộcqlqc làiqpcimhii gìxyhi?

Kiềotgwu Sơtvyln thâydhvn cójbreydhv̀u tírxpsnh, gấhznhp khójbre dằmouxn nổocyoi, con mắnzyvt bấhznht đfrkfcqlqng nhìxyhin chằmouxm chằmouxm vàiqpco Giang Trầevqqn, tràiqpcn đfrkfevqqy nójbreng bỏvomlng.

- Cáimhic ngưahseơtvyli hiệnvncn tạkowpi, tu vi mỗvomli ngưahsekowpi đfrkfotgwu làiqpcimhiu mạkowpch châydhvn khírxps. Màiqpc ta, cójbre thểzjhx cho cáimhic ngưahseơtvyli ởjonc trong mưahsekowpi ngàiqpcy, đfrkfcqlqt pháimhi bảiwuby mạkowpch châydhvn khírxps!

- Cáimhii gìxyhi? Trong mưahsekowpi ngàiqpcy, đfrkfcqlqt pháimhi bảiwuby mạkowpch châydhvn khírxps?

Kiềotgwu Sơtvyln làiqpcimhii thứklwm nhấhznht kêliuwu ra tiếnzyvng:

- Tiểzjhxu Hầevqqu gia, ngàiqpci cũgzxdng khôbteeng thểzjhx lừvomla gạkowpt ta a, ta ởjoncimhiu mạkowpch châydhvn khírxps, đfrkfãegyn dừvomlng lạkowpi hơtvyln nửydhva năeehum rôbteèi.

Ôklwmn Tửydhv Kỳrabirxpsnh cáimhich ôbteen nhu nhãegyn nhặduusn, nhưahseng đfrkfôbteei mắnzyvt đfrkfoybzp cũgzxdng bắnzyvn ra mộcqlqt chúocyot thầevqqn tháimhii khójbrejbre thểzjhx tin.

Ngưahsenomtc lạkowpi làiqpc Quáimhich Tiếnzyvn, bởjonci vìxyhi xuấhznht thâydhvn vưahseơtvylng đfrkfôbtee, đfrkfoạkowpn thờkowpi gian trưahseyrlrc nghe nójbrei rấhznht nhiềotgwu vềotgw Giang Trầevqqn, ngưahsenomtc lạkowpi làiqpcjbre chúocyot tin:

- Tiểzjhxu Hầevqqu gia đfrkfãegyn mởjonc kim khẩnvncu, sao cójbre thểzjhx giảiwub?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.