Độc Tôn Tam Giới

Chương 121 : Cho thân vệ đại lễ 1

    trước sau   
- Hắmugxc hắmugxc, cáefnqc ngưbhrfơuoyki cóvixl khảeqbjmugxng còbhwxn khôveutng biếppspt a? Dưbhrflmcoc Sưbhrf Đawsaiệzvccn ởhvjo nhiềmugxu vấqskbn đkuhbmugx, còbhwxn rấqskbt nểmugx trọuaneng Tiểmugxu Hầyktyu gia a! Còbhwxn cóvixl mộyumxt việzvccc, sợlmco rằrekcng cáefnqc ngưbhrfơuoyki cũrvhgng khôveutng biếppspt. Bệzvccnh củfcgwa Vưbhrfơuoykng thấqskbt côveutng chúyyara Đawsaôveutng Phưbhrfơuoykng Chỉqtak Nhưbhrflmcoc, xem hếppspt danh y khôveutng thểmugx trịtsol liệzvccu, vẫtmxen làymtg Tiểmugxu Hầyktyu gia củfcgwa chúyyarng ta ra tay, thuốbwigc đkuhbếppspn bệzvccnh trừvwhl!

Khôveutng thểmugx khôveutng nóvixli, Giang Chíbpbvnh làymtg mộyumxt Quảeqbjn gia dùmmltng rấqskbt tốbwigt. Ởfcgw thờkuhbi đkuhbiểmugxm chủfcgw nhâtmxen câtmxèn, hắmugxn tổyejang cóvixl thểmugx đkuhbem lờkuhbi màymtg chủfcgw nhâtmxen bấqskbt tiệzvccn nóvixli, dùmmltng mộyumxt loạmugxi phưbhrfơuoykng thứhjitc vừvwhla đkuhbúyyarng nóvixli ra.

Lờkuhbi nàymtgy cho thấqskby cáefnqi gìnsjl? Cho thấqskby chỗyumx dựyktya củfcgwa Tiểmugxu Hầyktyu gia, làymtgbhrfơuoykng thấqskbt, làymtgbhrflmcoc Sưbhrf Đawsaiệzvccn!

fcgw đkuhbâtmxey tấqskbt cảeqbj đkuhbmugxi tùmmlt trưbhrfhvjong, nghe nóvixli chuyệzvccn đkuhbóvixl, đkuhbmugxu làymtg hai mặhgxet nhìnsjln nhau, khiếppspp sợlmco khôveutng hiểmugxu.

Nhưbhrfng Giang Trầyktyn lạmugxi cưbhrfkuhbi nóvixli:

- Đawsaếppspn, uốbwigng rưbhrflmcou! Mộyumxt chúyyart việzvccc nhỏymtg, Giang Chíbpbvnh chỉqtakvixli quáefnqymtg thôveuti. Sựyktynsjlnh côveutng chúyyara vưbhrfơuoykng thấqskbt, chưbhrf vịtsol nghe vàymtgo tai, náefnqt trong lòbhwxng, khôveutng thểmugx truyềmugxn ra bêyyarn ngoàymtgi.


- Dạmugx dạmugx. Vưbhrfơuoykng thấqskbt bíbpbvmugxn, ai dáefnqm loạmugxn truyềmugxn?

Nguyêyyarn mộyumxt đkuhbáefnqm khúyyarm núyyarm, nâtmxeng chéutubn uốbwigng rưbhrflmcou, nhưbhrfng lạmugxi ămugxn khôveutng biếppspt ngon, ởhvjo đkuhbâtmxeu còbhwxn phẩiskcm đkuhbưbhrflmcoc ra hưbhrfơuoykng vịtsolbhrflmcou ngon móvixln ngon? Trong đkuhbyktyu đkuhbmugxu làymtg biếppspn hóvixla khôveutng thểmugxbhrfhvjong tưbhrflmcong nổyejai củfcgwa Giang Trầyktyn Tiểmugxu Hầyktyu gia. Cáefnqc loạmugxi tin tứhjitc trùmmltng kíbpbvch đkuhbiểmugxm mấqskbu chốbwigt của bọn hămugx́n khôveutng ngừvwhlng truyềmugxn tớeahzi, bọuanen hắmugxn đkuhbãodrw khôveutng biếppspt nêyyarn dùmmltng cáefnqi gìnsjl đkuhbi đkuhbáefnqnh giáefnq Tiểmugxu Hầyktyu gia nàymtgy rôveut̀i.

Nhưbhrfng cóvixl mộyumxt đkuhbiểmugxm làymtg khẳfnspng đkuhbtsolnh, Giang Trầyktyn Tiểmugxu Hầyktyu gia nàymtgy so vớeahzi Giang Phong, tuyệzvcct đkuhbbwigi làymtg chỉqtakvixluoykn chứhjit khôveutng kéutubm!

Sau đkuhbóvixl, hàymtgnh đkuhbyumxng vâtmxey quéutubt dưbhrf đkuhbeqbjng Tửewsw Kinh bộyumx dịtsol thưbhrfkuhbng thuậmzccn lợlmcoi. Khôveutng cóvixl Kinh Man thủfcgwfotxnh, tuy dưbhrf đkuhbeqbjng củfcgwa Tửewsw Kinh bộyumxyyaru gàymtgo hung hãodrwn, nhưbhrfng quay mắmugxt vềmugx phíbpbva đkuhbmugxi quâtmxen tiếppspp cậmzccn, bêyyarn trong rấqskbt nhiềmugxu thếppsp lựyktyc vốbwign làymtg bịtsol Kinh gia chèewswn éutubp liềmugxn nhao nhao đkuhbàymtgo ngũrvhg, cùmmltng đkuhbmugxi quâtmxen nộyumxi ứhjitng ngoạmugxi hợlmcop, cơuoyk hồhbuvymtg mộyumxt bêyyarn chéutubm giếppspt, liềmugxn đkuhbem Tửewsw Kinh bộyumx chiếppspm lĩfotxnh.

Kinh gia dưbhrf đkuhbeqbjng, từvwhlng cáefnqi bịtsolmmltng bắmugxt, đkuhbáefnqnh vàymtgo lao ngụfotxc.

mmltng lúyyarc đkuhbóvixl, thếppsp lựyktyc Giang thịtsol nhấqskbt tộyumxc đkuhbãodrw sớeahzm tổyeja kiếppspn tốbwigt, vàymtgo ởhvjo Tửewsw Kinh bộyumx.

Giang Trầyktyn cùmmltng tấqskbt cảeqbj tộyumxc lãodrwo ưbhrfeahzc pháefnqp tam chưbhrfơuoykng, đkuhbem nhi tửewsw củfcgwa Tam thúyyarc Giang Đawsahbuvng làymtg Giang Vũrvhg nhéutubt vàymtgo Tửewsw Kinh bộyumx, dặhgxen dòbhwxefnqc tộyumxc lãodrwo phảeqbji dùmmltng Giang Vũrvhgymtgm hạmugxch tâtmxem, bồhbuvi dưbhrfutubng Giang Vũrvhg.

Tuy ghen ghéutubt, nhưbhrfng nhữkuhbng ngưbhrfkuhbi nàymtgy cũrvhgng biếppspt, trong Giang gia, Giang Vũrvhgymtg tồhbuvn tạmugxi cùmmltng Giang Trầyktyn thâtmxen nhấqskbt.

Giang Phong dưbhrfeahzi gốbwigi chỉqtakvixl Giang Trầyktyn, tưbhrfơuoykng đkuhbưbhrfơuoykng vớeahzi Giang Trầyktyn Tiểmugxu Hầyktyu gia nàymtgy khôveutng cóvixl thâtmxen huynh đkuhbzvcc tỷefnq muộyumxi. Bởhvjoi nhưbhrf vậmzccy, Giang Vũrvhg từvwhl nhỏymtg quan hệzvcc rấqskbt tốbwigt, khôveutng thểmugx nghi ngờkuhb chẳfnspng kháefnqc nàymtgo làymtg thâtmxen đkuhbzvcc củfcgwa Giang Trầyktyn, tựyktyu nhưbhrf Giang Đawsahbuvng cùmmltng Giang Hãodrwn Hầyktyu Giang Phong vậmzccy.

Chứhjitng kiếppspn Giang Trầyktyn dùmmltng thủfcgw đkuhboạmugxn lôveuti đkuhbìnsjlnh, khuấqskbt phụfotxc tấqskbt cảeqbj đkuhbmugxi tùmmlt trưbhrfhvjong, bìnsjlnh đkuhbtsolnh Tửewsw Kinh bộyumx phảeqbjn loạmugxn.

Nhữkuhbng tùmmlty tùmmltng tuổyejai trẻjfzs đkuhbi theo Giang Trầyktyn kia, nguyêyyarn mộyumxt đkuhbáefnqm cũrvhgng âtmxem thầyktym mừvwhlng rỡutub. Trẻjfzs tuổyejai nhưbhrf vậmzccy, liềmugxn cóvixl thủfcgw đkuhboạmugxn, đkuhbeqbjm đkuhbưbhrfơuoykng nhưbhrf thếppsp, bọuanen hắmugxn cảeqbjm thấqskby, Tiểmugxu Hầyktyu gia nàymtgy, bọuanen hắmugxn chọuanen đkuhbúyyarng rồhbuvi!

Giang Hãodrwn Hầyktyu phủfcgw Diễuoykn Võxonv Trưbhrfkuhbng, Giang Trầyktyn mớeahzi chiêyyaru mộyumxefnqm gãodrw thâtmxen vệzvcc, nhao nhao tiếppspn lêyyarn biểmugxu thịtsolxonv họuanec. Hôveutm nay vớeahzi tưbhrfefnqch đkuhbhbuvng liêyyaru, bọuanen hắmugxn ai cũrvhgng khôveutng cam lòbhwxng yếppspu thếppsp, thậmzccm chíbpbv muốbwign ởhvjo trưbhrfeahzc mặhgxet đkuhbhbuvng liêyyaru, phơuoyki bàymtgy mộyumxt íbpbvt thựyktyc lựyktyc củfcgwa mìnsjlnh, đkuhbmugx tráefnqnh bịtsol ngưbhrfkuhbi xem thưbhrfkuhbng.

Giang Trầyktyn chỉqtak nhìnsjln, lạmugxi khôveutng làymtgm bấqskbt luậmzccn đkuhbáefnqnh giáefnqnsjl.


Sau khi biểmugxu thịtsol mộyumxt trậmzccn, trong nộyumxi tâtmxem Giang Trầyktyn đkuhbãodrwvixl mộyumxt íbpbvt cách nghĩ.

- Từvwhlveutm nay trởhvjo đkuhbi, táefnqm ngưbhrfkuhbi cáefnqc ngưbhrfơuoyki, coi nhưbhrfymtg chung mộyumxt nồhbuvi rồhbuvi. Ta sẽstxv khôveutng đkuhbbwigi vớeahzi cáefnqc ngưbhrfơuoyki cóvixl quáefnq nhiềmugxu yêyyaru cầyktyu, chỉqtak nhắmugxc nhởhvjoefnqc ngưbhrfơuoyki mộyumxt đkuhbiểmugxm. Cáefnqc ngưbhrfơuoyki cóvixl thểmugx giữkuhb lạmugxi tíbpbvnh cáefnqch riêyyarng phâtmxèn mình, cóvixl thểmugx giữkuhb lạmugxi ýtmxebhrfhvjong củfcgwa cáefnqc ngưbhrfơuoyki, nhưbhrfng màymtg, từvwhl nay vềmugx sau, cáefnqc ngưbhrfơuoyki lêyyarn cùmmltng mộyumxt chiếppspc thuyềmugxn, nhấqskbt đkuhbtsolnh phảeqbji đkuhbhbuvng tâtmxem hiệzvccp lựyktyc. Trêyyarn chiếppspn trưbhrfkuhbng, cáefnqc ngưbhrfơuoyki làymtg chiếppspn hữkuhbu, làymtg đkuhbhbuvng bọuanen cóvixl thểmugx đkuhbem lưbhrfng giao cho đkuhbbwigi phưbhrfơuoykng. Nếppspu nhưbhrf ai làymtgm khôveutng đkuhbưbhrflmcoc, bâtmxey giờkuhbvixli ra, còbhwxn kịtsolp rờkuhbi khỏymtgi!

Giang Trầyktyn ngữkuhb khíbpbv nghiêyyarm túyyarc.

Thâtmxen vệzvccymtgefnqi gìnsjl? Nóvixli trắmugxng ra, làymtg tửewswfotx. Vìnsjl chủfcgw tửewsw, cóvixl thểmugxmmlty thờkuhbi chịtsolu chếppspt.

ymtg thâtmxen vệzvcc, thưbhrfkuhbng thưbhrfkuhbng cũrvhgng làymtg tồhbuvn tạmugxi chủfcgw tửewsw tín nhiêyyaṛm nhâtmxét, cóvixl thểmugx phóvixl tháefnqc nhấqskbt.

Thâtmxen vệzvcc tầyktym đkuhbóvixl, làymtg chiếppspn hữkuhbu thâtmxen mậmzcct nhấqskbt, vìnsjl mộyumxt mụfotxc tiêyyaru, cóvixl thểmugx lẫtmxen nhau ỷefnq lạmugxi, chung gửewswi hồhbuvn ngưbhrfkuhbi sốbwigng chếppspt!

Khôveutng cóvixl ngưbhrfkuhbi rờkuhbi khỏymtgi, trêyyarn mặhgxet củfcgwa mỗyumxi ngưbhrfkuhbi, đkuhbmugxu tràymtgn ngậmzccp kiêyyarn quyếppspt.

- Rấqskbt tốbwigt, đkuhbâtmxey cũrvhgng làymtg nguyêyyarn nhâtmxen ta chọuanen cáefnqc ngưbhrfơuoyki, ta chỉqtak hy vọuaneng, trong cáefnqc ngưbhrfơuoyki, khôveutng cóvixl ngưbhrfkuhbi đkuhbmugx cho ta thấqskbt vọuaneng.

- Màymtg Giang Trầyktyn ta, cũrvhgng tuyệzvcct đkuhbbwigi sẽstxv khôveutng cho cáefnqc ngưbhrfơuoyki thấqskbt vọuaneng!

Giang Trầyktyn tựykty tin thong dong, áefnqnh mắmugxt đkuhbeqbjo qua khuôveutn mặhgxet táefnqm ngưbhrfkuhbi:

- Vìnsjl chứhjitng minh lựyktya chọuanen củfcgwa cáefnqc ngưbhrfơuoyki làymtg chíbpbvnh xáefnqc, giờkuhb khắmugxc nàymtgy, ta quyếppspt đkuhbtsolnh đkuhbưbhrfa mộyumxt phầyktyn lễuoyk gặhgxep mặhgxet cho cáefnqc ngưbhrfơuoyki.

Lễuoyk gặhgxep mặhgxet?

Kiềmugxu Sơuoykn vòbhwx đkuhbyktyu bứhjitt tai, cưbhrfkuhbi ngâtmxey ngôveutvixli:


- Thúyyarc thúyyarc ta nóvixli Tiểmugxu Hầyktyu gia thâtmxem bấqskbt khảeqbj trắmugxc, xem ra, hắmugxn khôveutng cóvixl lừvwhla gạmugxt bọuanen ta a!

Quáefnqch Tiếppspn đkuhbbwigi vớeahzi lễuoyk gặhgxep mặhgxet gìnsjl đkuhbóvixl, lạmugxi khôveutng sao cảeqbj. Hắmugxn từvwhlyyarc thấqskby Giang Trầyktyn dâtmxeng hưbhrfơuoykng báefnqi tếppsp linh vịtsol tổyeja tiêyyarn, nộyumxi tâtmxem đkuhbãodrwuoyki xuốbwigng tửewsw chíbpbv, thềmugx chếppspt theo chủfcgw tửewswymtgy.

Nhữkuhbng ngưbhrfkuhbi kháefnqc, Ôtvbsn Tửewsw Kỳgncw thìnsjlbpbvnh cáefnqch hiềmugxn hoàymtg, cũrvhgng khôveutng ham lễuoyk vậmzcct gìnsjl.

Mấqskby cáefnqi kháefnqc, tuy trong mắmugxt chảeqbjy lấqskby tíbpbv ti chờkuhb mong, nhưbhrfng cũrvhgng khôveutng cóvixl thấqskbt thốbwig.

Giang Trầyktyn gậmzcct gậmzcct đkuhbyktyu:

- Cáefnqc ngưbhrfơuoyki phảeqbji nhớeahz kỹpucs, sau khi cáefnqc ngưbhrfơuoyki nhậmzccn lấqskby phầyktyn lễuoyk vậmzcct nàymtgy củfcgwa ta, trêyyarn ngưbhrfơuoyk̀i cáefnqc ngưbhrfơuoyki, liềmugxn tưbhrfơuoykng đkuhbưbhrfơuoykng đkuhbmugx xuốbwigng lạmugxc ấqskbn củfcgwa ta. Màymtg phầyktyn lễuoyk vậmzcct nàymtgy, dùmmltymtg chíbpbv thâtmxen nhấqskbt củfcgwa cáefnqc ngưbhrfơuoyki, nếppspu chưbhrfa đkuhbưbhrflmcoc ta cho phéutubp, tuyệzvcct đkuhbbwigi khôveutng thểmugx tiếppspt lộyumx đkuhbbwigi vớeahzi bấqskbt kỳgncw ngưbhrfkuhbi nàymtgo. Nếppspu khôveutng, ta tấqskbt tựykty tay tru sáefnqt.

Thấqskby Giang Trầyktyn ngữkuhb khíbpbvmugxng thêyyarm, nhữkuhbng ngưbhrfkuhbi nàymtgy đkuhbmugxu hơuoyki cóvixl chúyyart buồhbuvn bựyktyc. Chỉqtakymtg mộyumxt phầyktyn lễuoyk gặhgxep mặhgxet, cóvixl nghiêyyarm trọuaneng nhưbhrf vậmzccy sao? Bấqskbt quáefnq chứhjitng kiếppspn Tiểmugxu Hầyktyu gia trịtsolnh trọuaneng nhưbhrf thếppsp, tâtmxem nhữkuhbng ngưbhrfkuhbi nàymtgy đkuhbmugxu xiếppspt chặhgxet, mơuoyk hồhbuv đkuhbefnqn đkuhbưbhrflmcoc phầyktyn lễuoyk gặhgxep mặhgxet nàymtgy chỉqtak sợlmco khôveutng tầyktym thưbhrfkuhbng!

- Cáefnqc ngưbhrfơuoyki cũrvhgng đkuhbvwhlng suy nghĩfotx lung tung, phầyktyn lễuoyk gặhgxep mặhgxet nàymtgy to lớeahzn, làymtgefnqc ngưbhrfơuoyki hoàymtgn toàymtgn khôveutng đkuhbefnqn đkuhbưbhrflmcoc. Thậmzccm chíbpbv tạmugxi Đawsaôveutng Phưbhrfơuoykng Vưbhrfơuoykng Quốbwigc, cũrvhgng khôveutng cóvixl ngưbhrfkuhbi thứhjit hai cấqskbp nổyejai phầyktyn lễuoyk vậmzcct nàymtgy.

efnqi gìnsjl?

Tấqskbt cảeqbj mọuanei ngưbhrfkuhbi đkuhbyumxng dung rôveut̀i, toàymtgn bộyumx Đawsaôveutng Phưbhrfơuoykng Vưbhrfơuoykng Quốbwigc, cũrvhgng khôveutng cóvixl ngưbhrfkuhbi cấqskbp nổyejai? Cáefnqi nàymtgy... Chẳfnspng lẽstxvbhrfơuoykng thấqskbt cũrvhgng cấqskbp khôveutng nổyejai?

Rốbwigt cuộyumxc làymtgefnqi gìnsjl?

Kiềmugxu Sơuoykn thâtmxen cóvixltmxèu tíbpbvnh, gấqskbp khóvixl dằrekcn nổyejai, con mắmugxt bấqskbt đkuhbyumxng nhìnsjln chằrekcm chằrekcm vàymtgo Giang Trầyktyn, tràymtgn đkuhbyktyy nóvixlng bỏymtgng.

- Cáefnqc ngưbhrfơuoyki hiệzvccn tạmugxi, tu vi mỗyumxi ngưbhrfkuhbi đkuhbmugxu làymtgefnqu mạmugxch châtmxen khíbpbv. Màymtg ta, cóvixl thểmugx cho cáefnqc ngưbhrfơuoyki ởhvjo trong mưbhrfkuhbi ngàymtgy, đkuhbyumxt pháefnq bảeqbjy mạmugxch châtmxen khíbpbv!

- Cáefnqi gìnsjl? Trong mưbhrfkuhbi ngàymtgy, đkuhbyumxt pháefnq bảeqbjy mạmugxch châtmxen khíbpbv?

Kiềmugxu Sơuoykn làymtgefnqi thứhjit nhấqskbt kêyyaru ra tiếppspng:

- Tiểmugxu Hầyktyu gia, ngàymtgi cũrvhgng khôveutng thểmugx lừvwhla gạmugxt ta a, ta ởhvjoefnqu mạmugxch châtmxen khíbpbv, đkuhbãodrw dừvwhlng lạmugxi hơuoykn nửewswa nămugxm rôveut̀i.

Ôtvbsn Tửewsw Kỳgncwbpbvnh cáefnqch ôveutn nhu nhãodrw nhặhgxen, nhưbhrfng đkuhbôveuti mắmugxt đkuhbuanep cũrvhgng bắmugxn ra mộyumxt chúyyart thầyktyn tháefnqi khóvixlvixl thểmugx tin.

Ngưbhrflmcoc lạmugxi làymtg Quáefnqch Tiếppspn, bởhvjoi vìnsjl xuấqskbt thâtmxen vưbhrfơuoykng đkuhbôveut, đkuhboạmugxn thờkuhbi gian trưbhrfeahzc nghe nóvixli rấqskbt nhiềmugxu vềmugx Giang Trầyktyn, ngưbhrflmcoc lạmugxi làymtgvixl chúyyart tin:

- Tiểmugxu Hầyktyu gia đkuhbãodrw mởhvjo kim khẩiskcu, sao cóvixl thểmugx giảeqbj?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.