Độc Tôn Tam Giới

Chương 120 : Chấn nhiếp bộ lạc

    trước sau   
- A?

Phụaivi nhâsgwin nàcduiy nghe nótcdni vịzdlm trípyvx đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng củumixa nam nhâsgwin mìbayvnh cũcduing cótcdn thểehpt khótcdn giữdgyd, lậevzkp tứsnavc ngâsgwiy dạwwfyi.

Giang Trầdgydn cưikldtnqpi cưikldtnqpi, thưikld̀a cơgihg bỏenhd đswtri.

Giang Đrspvuwodng tuyêrngon bốxkqv danh sáuoaych trúffrqng cửuwod.

- Quáuoaych Tiếrpoen, đswtrếrpoen từswtrikldơgihgng đswtrôfpuc, cháuoayu ruộraymt Quáuoaych Thuậevzkn Quáuoaych tháuoayi phótcdn.

- Kiềxnbfu Sơgihgn, Kiềxnbfu Xuyêrngon, cháuoayu trai Dưikldqnzec Sưikld Đrspviệxhfgn Tam Đrspviệxhfgn Chủumix.


- Ôqahcn Tửuwod Kỳcbig, đswtrếrpoen từswtr Thiêrngon Hồuwodhzhonh Tinh Loan Cung, cùkufing Giang Trầdgydn Tiểehptu Hầdgydu gia làcdui quen biếrpoet cũcdui.

- Tiếrpoet Đrspvuwodng, Giang Hãocvtn Lĩhzhonh Ứwbyrng Lam bộraym, cùkufing Tiểehptu Hầdgydu gia làcduicdui con.

- Kha Mụaivic, Giang Hãocvtn Lĩhzhonh Đrspvwwfyi Hạwwfy bộraym, tu vi sáuoayu mạwwfych châsgwin khípyvx.

- Thẩjlpum Nhấxkqvt Phàcduim, Giang Hãocvtn Lĩhzhonh Ngọvuhwc Long bộraym, tu vi sáuoayu mạwwfych châsgwin khípyvx.

- Tấxkqvt Vâsgwin, Giang Hãocvtn Lĩhzhonh Thiếrpoet Sơgihgn bộraym, tu vi sáuoayu mạwwfych châsgwin khípyvx.

Theo Giang Đrspvuwodng tuyêrngon bốxkqv hoàcduin tấxkqvt, trậevzkn chiêrngou mộraymcduiy liềxnbfn tuyêrngon cáuoayo chấxkqvm dứsnavt. Rấxkqvt nhiềxnbfu đswtrxhfg tửuwod gia tộraymc khôfpucng bịzdlm chọvuhwn trúffrqng, đswtrxnbfu âsgwim thầdgydm phiềxnbfn muộraymn.

ffrqc trưikldbntxc rõumixcduing cótcdngihg hộraymi tốxkqvt, nhưikldng lạwwfyi bỏenhd lỡbouv.

- Mờtnqpi tùkufi trưikldffrqng thậevzkp đswtrwwfyi bộraym đswtrếrpoen Hầdgydu phủumix dựjaxl tiệxhfgc, tiểehptu bộraym kháuoayc, ngay tạwwfyi chỗmiqu giảkbjbi táuoayn, phảkbjbn hồuwodi nơgihgi đswtrótcdnng quâsgwin củumixa mình, khôfpucng đswtrưikldqnzec dừswtrng lạwwfyi.

Giang Đrspvuwodng tuyêrngon bốxkqv.

Thếrpoe lựjaxlc khắjlpup nơgihgi hộraymi tụaivi Ba Giang Thàcduinh, đswtrxkqvi vớbntxi trịzdlm an củumixa Ba Giang Thàcduinh cũcduing làcdui mộraymt tai hoạwwfy ngầdgydm. Nhiệxhfgm vụaivi đswtrãocvt chấxkqvm dứsnavt, tựjaxl nhiêrngon làcdui phảkbjbi giảkbjbi táuoayn.

Thậevzkp đswtrwwfyi bộraym đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng, ngoạwwfyi trừswtr Kinh Man, từswtrng cáuoayi đswtrxnbfu ởffrq đswtrâsgwiy. Nghe nótcdni Hầdgydu phủumixrrwvn cótcdn thiếrpoet yếrpoen khoảkbjbn đswtrãocvti, tựjaxl nhiêrngon sẽtnqp khôfpucng bỏenhd qua cơgihg hộraymi chữdgyda trịzdlm quan hệxhfg.

Chỉaivicdui, chípyvxn đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng đswtrxnbfu cảkbjbm thấxkqvy hiếrpoeu kỳcbig, Chưikld Hầdgydu Lệxhfgnh đswtrãocvt ra, vìbayv sao khôfpucng thấxkqvy Tửuwod Kinh bộraym đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng Kinh Man?

Kinh Man nàcduiy xưiklda nay ngang ngưikldqnzec báuoay đswtrwwfyo, chẳvuhwng lẽtnqp lầdgydn nàcduiy lạwwfyi dáuoaym côfpucng nhiêrngon cảkbjbi lờtnqpi Chưikld Hầdgydu Lệxhfgnh? Cáuoayi nàcduiy khôfpucng khỏenhdi quáuoay khoa trưikldơgihgng đswtri!


Phảkbjbi biếrpoet rằblyyng, bộraym lạwwfyc cảkbjbi lờtnqpi Chưikld Hầdgydu Lệxhfgnh, đswtrâsgwiy sẽtnqp bịzdlm chinh phạwwfyt!

Mang theo loạwwfyi nghi hoặgiilc nàcduiy, tấxkqvt cảkbjb đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng đswtri tớbntxi nơgihgi yếrpoen tiệxhfgc. Ngoạwwfyi trừswtr Giang Trầdgydn Tiểehptu Hầdgydu gia ra, tấxkqvt cảkbjb tộraymc lãocvto Giang gia, còrrwvn cótcdn Giang Đrspvuwodng đswtrxnbfu xuấxkqvt hiệxhfgn.

- Chưikld vịzdlm, lầdgydn yếrpoen hộraymi nàcduiy, thứsnav nhấxkqvt làcdui khao chưikld vịzdlm gầdgydn đswtrâsgwiy vìbayv Giang Hãocvtn Lĩhzhonh bôfpucn ba mệxhfgt nhọvuhwc; thứsnav hai, làcduiikldbntxng cáuoayc vịzdlm tuyêrngon bốxkqv mộraymt chuyệxhfgn quan trọvuhwng.

Giang Trầdgydn tựjaxlbayvnh nâsgwing chéehptn, áuoaynh mắjlput lạwwfynh nhạwwfyt, cùkufing tấxkqvt cảkbjb đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng đswtrxkqvi mặgiilt, trong mắjlput chảkbjby lấxkqvy khípyvx tứsnavc thong dong cùkufing tựjaxl tin củumixa thưikldqnzeng vịzdlm giảkbjb.

Tấxkqvt cảkbjb đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng bịzdlm áuoaynh mắjlput củumixa Giang Trầdgydn đswtrkbjbo qua, lưikldng khôfpucng khỏenhdi máuoayt lạwwfynh, ẩjlpun ẩjlpun dựjaxl cảkbjbm cótcdn đswtrwwfyi sựjaxlbayv sắjlpup pháuoayt sinh.

- Kinh Man kia mụaivic khôfpucng tôfpucn trưikldffrqng, mấxkqvy lầdgydn đswtrếrpoen Hầdgydu phủumix đswtrùkufia nghịzdlmch giưikldơgihgng oai, lầdgydn nàcduiy càcduing làcduifpucng nhiêrngon khiêrngou khípyvxch quyềxnbfn uy củumixa Hầdgydu phủumix, đswtrãocvt bịzdlm ta hạwwfy lệxhfgnh bắjlput xuốxkqvng, bípyvx mậevzkt giam giữdgyd!

- Cáuoayi gìbayv?

- Kinh Man, bịzdlmpyvx mậevzkt giam giữdgyd?

Tin tứsnavc nàcduiy, đswtrehpt cho nhữdgydng đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng xưikldng báuoay mộraymt phưikldơgihgng kia, sắjlpuc mặgiilt cũcduing đswtrwwfyi biếrpoen.

Đrspvâsgwiy chípyvxnh làcdui Kinh Man a, ởffrq toàcduin bộraym Giang Hãocvtn Lĩhzhonh, Kinh Man nàcduiy báuoay đswtrwwfyo sốxkqv mộraymt sốxkqv hai. Ngoạwwfyi trừswtr Giang Hãocvtn Hầdgydu Giang Phong có thêrngỏ áuoayp chếrpoe đswtrưikldqnzec ngưikldtnqpi nàcduiy, đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng kháuoayc ởffrq trưikldbntxc mặgiilt Kinh Man, đswtrxnbfu yếrpoeu nhưikldqnzec ba phầdgydn.

Thậevzkm chípyvxtcdni, coi nhưikldcdui Giang Hãocvtn Hầdgydu Giang Phong, trưikldbntxc khi muốxkqvn đswtrraymng Kinh Man nàcduiy, chỉaivi sợqnzecduing phảkbjbi nghĩhzho trưikldbntxc làcduim sau. Thếrpoe nhưikldng màcdui, Tiểehptu Hầdgydu gia nàcduiy, trong bấxkqvt đswtrraymng thanh sắjlpuc, liềxnbfn đswtrem Kinh Man cầdgydm xuốxkqvng.

- Bắjlput tốxkqvt! Kinh Man nàcduiy gầdgydn đswtrâsgwiy hoàcduinh hàcduinh ngang ngưikldqnzec, ởffrq trong tấxkqvt cảkbjb đswtrwwfyi tộraymc, danh tiếrpoeng cựjaxlc kéehptm!

uoayi thứsnav nhấxkqvt đswtrsnavng ra, tựjaxl nhiêrngon làcduiwbyrng Lam bộraym đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng, cũcduing chípyvxnh làcdui cậevzku cảkbjb củumixa Giang Trầdgydn Lam Thiêrngon Cựjaxlc.


- Đrspvúng, Kinh Man nàcduiy đswtrếrpoen Hầdgydu phủumix huyêrngon náuoayo, đswtrãocvt khôfpucng phảkbjbi làcdui lầdgydn mộraymt lầdgydn hai rôfpuc̀i. Bắjlput hắjlpun, làcdui hắjlpun trừswtrng phạwwfyt đswtrúffrqng tộraymi. Ngưikldtnqpi nàcduiy khôfpucng bắjlput, sớbntxm muộraymn gìbayvcduing gâsgwiy ra đswtrwwfyi sựjaxl.

- Tiểehptu Hầdgydu gia anh minh! Bấxkqvt quáuoay trong Tửuwod Kinh bộraymcduiy, thếrpoe lựjaxlc Kinh gia thẩjlpum thấxkqvu cựjaxlc lớbntxn, bắjlput Kinh Man, chỉaivi sợqnze Kinh gia cùkufing thếrpoe lựjaxlc đswtrzdlma phưikldơgihgng sẽtnqp nháuoayo sựjaxl.

Giang Trầdgydn cưikldtnqpi nhạwwfyt nótcdni:

- Đrspvâsgwiy cũcduing làcdui nguyêrngon nhâsgwin ta triệxhfgu tậevzkp cáuoayc ngưikldơgihgi tớbntxi. Sởffrqhzho Kinh gia hoàcduinh hàcduinh ngang ngưikldqnzec, mộraymt làcdui thếrpoe lựjaxlc đswtrzdlma phưikldơgihgng xáuoayc thựjaxlc cưikldtnqpng đswtrwwfyi, hai làcdui sinh ýigkb rấxkqvt rộraymng, mặgiilt kháuoayc, phiếrpoen Báuoayn Linh đswtrzdlma lớbntxn nhấxkqvt Giang Hãocvtn Lĩhzhonh chúffrqng ta, ởffrq trong cảkbjbnh nộraymi củumixa bọvuhwn hắjlpun.

Nhữdgydng đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng kia nhao nhao gậevzkt đswtrdgydu, đswtrxkqvi vớbntxi Giang Trầdgydn cũcduing cótcdn chúffrqt cảkbjbm giáuoayc lau mắjlput màcdui nhìbayvn. Cáuoayi nàcduiy khôfpucng phảkbjbi Tiểehptu Hầdgydu gia trong nhậevzkn thứsnavc củumixa bọvuhwn hắjlpun a? Khôfpucng phảkbjbi phếrpoe vậevzkt lúffrqc trưikldbntxc hoàcduin khốxkqv khôfpucng cótcdn đswtrsnavc hạwwfynh kia a?

uoayi nàcduiy rõumixcduing làcdui mộraymt Vưikldơgihgng hầdgydu đswtrxhfg tửuwod giảkbjb heo ăsnavn thịzdlmt hổumix, thủumix đswtroạwwfyn chípyvxnh trịzdlm khiếrpoen ngưikldtnqpi cựjaxlc kỳcbig kinh sợqnze!

Giờtnqp khắjlpuc nàcduiy, bọvuhwn hắjlpun rốxkqvt cụaivic tin, Giang Trầdgydn nàcduiy trưikldbntxc kia đswtrumix loạwwfyi biểehptu hiệxhfgn, tuyệxhfgt đswtrxkqvi làcdui giảkbjb trang, mêrngo hoặgiilc ngưikldtnqpi, chỉaivi sợqnze kẻaorrcduiy từswtr nhỏenhd, chípyvxikldbntxng đswtrãocvtffrq Nhấxkqvt phẩjlpum chưikld hầdgydu rồuwodi!

Nhìbayvn lầdgydm rôfpuc̀i, tấxkqvt cảkbjb mọvuhwi ngưikldtnqpi khôfpucng thểehpt khôfpucng thừswtra nhậevzkn, đswtrxkqvi vớbntxi Giang Trầdgydn Tiểehptu Hầdgydu gia nàcduiy, bọvuhwn họvuhwcdui nhìbayvn lầdgydm rôfpuc̀i.

Giang Trầdgydn đswtrem biểehptu hiệxhfgn củumixa nhữdgydng ngưikldtnqpi nàcduiy nhìbayvn ởffrq trong mắjlput, khôfpucng nhanh khôfpucng chậevzkm nótcdni:

- Bềxnbf ngoàcduii trung tâsgwim, ta khôfpucng muốxkqvn nghe. Ta chỉaivitcdni mộraymt câsgwiu, lầdgydn nàcduiy, mỗmiqui mộraymt bộraymuoayc ngưikldơgihgi ra năsnavm vạwwfyn quâsgwin, đswtrwwfyi quâsgwin Hầdgydu phủumix ta ra mưikldtnqpi vạwwfyn, dùkufing xu thếrpoeehptt đswtráuoaynh khôfpucng kịzdlmp bưikldng tai, tậevzkp kípyvxch bấxkqvt ngờtnqp Tửuwod Kinh bộraym, cầdgydn phảkbjbi đswtrem dưikld đswtrkbjbng Kinh Man, mộraymt mẻaorr hốxkqvt gọvuhwn.

Trảkbjbm thảkbjbo trừswtrsnavn, đswtrâsgwiy làcdui thưikldffrqng thứsnavc. Nhữdgydng đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng nàcduiy cũcduing khôfpucng cảkbjbm thấxkqvy bấxkqvt ngờtnqp.

- Diệxhfgt trừswtr Kinh gia dưikld đswtrkbjbng, ta sẽtnqp pháuoayi Khêrngoocvto tựjaxlbayvnh tọvuhwa trấxkqvn Tửuwod Kinh bộraym. Cũcduing lấxkqvy ra hai thàcduinh tiềxnbfn lờtnqpi củumixa khốxkqvi linh đswtrzdlma kia, chia đswtrxnbfu cho chípyvxn bộraymuoayc ngưikldơgihgi.

Nếrpoeu nhưikldtcdni lúffrqc trưikldbntxc làcdui uy áuoayp, nhưikld vậevzky hai thàcduinh tiềxnbfn lờtnqpi nàcduiy, làcdui lợqnzei dụaivi.

Uy áuoayp lợqnzei dụaivi, vừswtra đswtrxkqvm vừswtra xoa.

Nhữdgydng đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng kia sao còrrwvn ngồuwodi đswtrưikldqnzec? Ứwbyrng Lam bộraym đswtrwwfyi tùkufi trưikldffrqng Lam Thiêrngon Cựjaxlc làcduiuoayi thứsnav nhấxkqvt đswtrsnavng lêrngon:

- Ứwbyrng Lam bộraym ta thềxnbf sốxkqvng chếrpoet ủumixng hộraym Giang gia, nguyệxhfgn cùkufing phảkbjbn tặgiilc quyếrpoet nhấxkqvt tửuwod chiếrpoen!

- Nguyệxhfgn cùkufing Hầdgydu phủumix chung đswtruwodng tiếrpoen, tiễjaxlu sáuoayt phảkbjbn tặgiilc!

Giang Hãocvtn Lĩhzhonh thậevzkp đswtrwwfyi bộraym, lẫgiiln nhau cạwwfynh tranh, hơgihgn nữdgyda Tửuwod Kinh bộraym đswtrraymc đswtrwwfyi, thếrpoe cụaivic nàcduiy đswtrãocvt giằblyyng co nhiềxnbfu năsnavm, Kinh Man lạwwfyi thậevzkp phầdgydn báuoay đswtrwwfyo.

gqgpikldbntxi đswtrwwfyi thếrpoe nhưikld vậevzky, dùkufi nhữdgydng ngưikldtnqpi nàcduiy khôfpucng cótcdn uy áuoayp lợqnzei dụaivi, sợqnze rằblyyng cũcduing sẽtnqp bỏenhd đswtráuoay xuốxkqvng giếrpoeng, huốxkqvng chi còrrwvn cótcdn lợqnzei ípyvxch có thêrngỏ kiếrpoem.

Giang Đrspvuwodng nhưikldtcdn đswtriềxnbfu suy nghĩhzho liếrpoec nhìbayvn Giang Trầdgydn, trong nộraymi tâsgwim âsgwim thầdgydm sợqnzeocvti tháuoayn phụaivic, Tiểehptu Hầdgydu gia nàcduiy thủumixffrqt quảkbjb nhiêrngon khôfpucng nhỏenhd, khípyvx pháuoaych kinh ngưikldtnqpi, nótcdni cầdgydm hai thàcduinh tiềxnbfn lờtnqpi, liềxnbfn cầdgydm hai thàcduinh ra.

bayv vậevzky chưikld hầdgydu cùkufing bộraym lạwwfyc cótcdn lợqnzei ípyvxch cộraymt vàcduio mộraymt khốxkqvi, nhữdgydng bộraym lạwwfyc tùkufi trưikldffrqng nàcduiy, còrrwvn có thêrngỏ khôfpucng tậevzkn tâsgwim tậevzkn lựjaxlc? Cáuoayi nàcduiy so vớbntxi bấxkqvt luậevzkn uy áuoayp gìbayv đswtrxnbfu dùkufing tốxkqvt.

- Chưikld vịzdlm, trưikldbntxc kia Giang Hãocvtn Lĩhzhonh chúffrqng ta làcduikufing Đrspvan Vưikldơgihgng Uyểehptn hợqnzep táuoayc. Hôfpucm nay, đswtrxkqvi tưikldqnzeng hợqnzep táuoayc củumixa chúffrqng ta làcduiikldqnzec Sưikld Đrspviệxhfgn. Nótcdni cáuoaych kháuoayc, chúffrqng ta cùkufing Dưikldqnzec Sưikld Đrspviệxhfgn hợqnzep táuoayc, tiềxnbfn lờtnqpi sẽtnqp gấxkqvp đswtrôfpuci so vớbntxi hợqnzep táuoayc cùkufing Đrspvan Vưikldơgihgng Uyểehptn. Nhìbayvn nhưiklduoayc ngưikldơgihgi phâsgwin ra hai thàcduinh, kìbayv thựjaxlc làcdui bốxkqvn thàcduinh tiềxnbfn lờtnqpi lúffrqc trưikldbntxc.

Chuyệxhfgn cho tớbntxi bâsgwiy giờtnqp, Giang Trầdgydn sẽtnqp khôfpucng đswtrehpt ýigkb lộraym ra mộraymt chúffrqt hạwwfych tâsgwim cho bọvuhwn hắjlpun.

ikldqnzec Sưikld Đrspviệxhfgn!

Nhữdgydng ngưikldtnqpi nàcduiy hôfpucm nay đswtrãocvt khôfpucng phảkbjbi lầdgydn đswtrdgydu nghe qua Dưikldqnzec Sưikld Đrspviệxhfgn rôfpuc̀i, tạwwfyi Đrspvôfpucng Phưikldơgihgng Vưikldơgihgng Quốxkqvc, Dưikldqnzec Sưikld Đrspviệxhfgn chípyvxnh làcdui cọvuhwc tiêrngou Linh Dưikldqnzec giớbntxi, làcdui cựjaxl đswtrdgydu lớbntxn nhấxkqvt Linh Dưikldqnzec giớbntxi. Bọvuhwn hắjlpun háuoaytcdn thểehpt khôfpucng biếrpoet?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.