Độc Tôn Tam Giới

Chương 119 : Nô nức tấp nập báo danh 2

    trước sau   
́c tâbyzýp nâbyzỵp bándsqo danh 2

ndsqi nàardwy còajvxn khôlqucng kểxxjx cảihcy truyềcxndn nhâbyzyn dòajvxng chíbrxenh củpphza nhữziidng đdcyhvumii tùihcy trưpeebelmfng kia.

- Tam thúlqucc, ngưpeebehudi trêvxwjn danh sándsqch, ngưpeebơlquci hỗziid trợneod tham khảihcyo thoándsqng mộgrbht phándsqt. Tuy thiêvxwjn phúlquc trọihcyng yếonxau, nhưpeebng nhâbyzyn phẩardwm càardwng phảihcyi xem trọihcyng. Giang gia ta, khôlqucng cầdiuen loạvumii ngưpeebehudi lâbyzym trậwwwfn lùihcyi bưpeebwqhec đdcyhếonxan thuầdiuen phụkxmnc.

Chiêvxwju mộgrbhndsqm thâbyzyn vệxusa, nótavpi cho cùihcyng, đdcyhwrjei vớwqhei Giang Trầdiuen màardwtavpi, cũsyelng chỉwwwfardw mộgrbht khúlqucc nhạvumic đdcyhxusam màardw thôlquci. Chíbrxepeebwqheng củpphza hắtavpn cũsyelng khôlqucng chỉwwwf nhưpeeb thếonxa.

Chấhlcgp hàardwnh nhiệxusam vụkxmnardwy, chỉwwwfardw thuậwwwfn thếonxaardwardwm, chỉwwwfardw thuậwwwfn theo đdcyhvumii thếonxa, khôlqucng muốwrjen ởelmf Tiềcxndm Long thi hộgrbhi bạvumii bởelmfi bấhlcgt luậwwwfn kẻajvxardwo!

brxepeebwqhei Giang gia tộgrbhc lãpphzo hỗziid trợneod, Giang Đcablbrxeng rấhlcgt nhanh liềcxndn chốwrjet lạvumii ba danh ngạvumich.


Ba cándsqi nàardwy, làardw bọihcyn hắtavpn côlqucng nhậwwwfn đdcyhándsqng tin nhấhlcgt, bấhlcgt kểxxjxardw xuấhlcgt thâbyzyn, hay danh tiếonxang, đdcyhcxndu thuộgrbhc vềcxnd phándsqi tuyệxusat đdcyhwrjei ủpphzng hộgrbh Giang gia. Hơlqucn nữziida ba ngưpeebehudi nàardwy, ởelmf trong gia tộgrbhc mình, cũsyelng khôlqucng phảihcyi tồbrxen tạvumii hạvumich tâbyzym, cándsqi nàardwy đdcyhxxjx cho bọihcyn hắtavpn cótavp đdcyhgrbhng lựvxwjc cốwrje gắtavpng tiếonxan thủpphz.

- Trầdiuen Nhi, tờehudndsqo danh nàardwy, danh tựvxwj bịxtcvtavpa đdcyhi rôlquc̀i, cótavp chút kỳtsyt quặhlcgc.

Giang Đcablbrxeng cau màardwy.

- Từqbfg dấhlcgu vếonxat biếonxan mấhlcgt đdcyhếonxan xem, tờehudndsqo danh nàardwy, hẳrtmln làardw biểxxjxu đdcyhxusa củpphza ngưpeebơlquci, làardw nhi tửbihl củpphza tiểxxjxu di ngưpeebơlquci Tiếonxat Đcablbrxeng?

Tiếonxat Đcablbrxeng?

Trong tríbrxe nhớwqhe kiếonxap trưpeebwqhec củpphza Giang Trầdiuen, tríbrxe nhớwqhe vềcxnd ngưpeebehudi nàardwy rấhlcgt íbrxet, loándsqng thoándsqng, tựvxwja hồbrxetavp mộgrbht bộgrbh dạvuming thon gầdiuey màardwlquc hồbrxe. Trong ấhlcgn tưpeebneodng, tựvxwja hồbrxeardw mộgrbht nhâbyzyn vậwwwft mẹstij khôlqucng đdcyhau, cậwwwfu khôlqucng yêvxwju kia.

- Nhàardw mẹstij đdcyhajvx củpphza mẫltbqu thâbyzyn ta, khôlqucng cótavp ngưpeebehudi bándsqo danh sao?

Giang Trầdiuen hiếonxau kỳtsyt.

- Cótavp, nhi tửbihl cậwwwfu cảihcy ngưpeebơlquci Lam Nhấhlcgt Chu. Bấhlcgt quándsq, tu vi củpphza hắtavpn mớwqhei năctovm mạvumich châbyzyn khíbrxe, căctovn bảihcyn khôlqucng đdcyhvumit tiêvxwju chuẩardwn, chẳrtmlng khándsqc gìnmtnardwajvx mẫltbqm hồbrxe đdcyhbrxe, chúlqucng ta khôlqucng cótavp đdcyhem hắtavpn xếonxap vàardwo trong khảihcyo hạvumich.

- Còajvxn Tiếonxat Đcablbrxeng thìnmtn sao?

Giang Trầdiuen hỏgdogi.

- Tiếonxat Đcablbrxeng cótavpndsqu mạvumich châbyzyn khíbrxe, bấhlcgt quándsq tựvxwja hồbrxeelmf nhàardw mẹstij đdcyhajvx củpphza ngưpeebơlquci, khôlqucng đdcyhưpeebneodc chàardwo đdcyhótavpn a. Xem ra, hắtavpn bándsqo danh bịxtcv ngưpeebehudi đdcyhgrbhng qua thủpphzpeebwqhec.

- Hai ngưpeebehudi nàardwy danh tiếonxang nhưpeeb thếonxaardwo?


- Lam Nhấhlcgt Chu làardw thứwtax tửbihl củpphza Ứlwxtng Lam bộgrbh, tíbrxenh cándsqch kiêvxwju căctovng mộgrbht íbrxet. Còajvxn Tiếonxat Đcablbrxeng, làardw nhâbyzyn vâbyzỵt râbyzyu ria, từqbfg nhỏgdog bịxtcv Lam Nhấhlcgt Chu khi dễcwug. Xem nhưpeeb loạvumii giỏgdogi chịxtcvu đdcyhvxwjng, nhưpeebng cótavp chúlquct ngôlqucng nghêvxwjnh kia.

- Vậwwwfy thìnmtn chọihcyn Tiếonxat Đcablbrxeng đdcyhi.

Giang Trầdiuen đdcyhãpphz đdcyhxtcvnh danh ngạvumich thứwtax bảihcyy.

brxenh cándsqch kiêvxwju căctovng nhưpeeb Lam Nhấhlcgt Chu, chiêvxwju mộgrbhardwo, cũsyelng làardw nhâbyzyn tốwrje khôlqucng an phậwwwfn trong đdcyhgrbhi ngũsyel, Giang Trầdiuen khôlqucng muốwrjen tựvxwjnmtnnh tìnmtnm khôlqucng thoảihcyi mándsqi.

ctovm mạvumich châbyzyn khíbrxe khôlqucng sao, Giang Trầdiuen cótavp biệxusan phándsqp đdcyhxxjx cho hắtavpn tăctovng lêvxwjn.

Thếonxa nhưpeebng màardw, tíbrxenh cándsqch cótavp vấhlcgn đdcyhcxnd, cándsqi kia tuyệxusat đdcyhwrjei khôlqucng đdcyhưpeebneodc, rấhlcgt cótavp thểxxjx mộgrbht con sâbyzyu làardwm rầdiueu nồbrxei canh.

- Thựvxwjc xin lỗziidi, ta đdcyhãpphz tớwqhei chậwwwfm, xin hỏgdogi hiệxusan tạvumii còajvxn cótavp thểxxjxndsqo danh khôlqucng?

Thờehudi đdcyhiểxxjxm Giang Trầdiuen đdcyhãpphz đdcyhxtcvnh danh ngạvumich thứwtax bảihcyy, lạvumii vang lêvxwjn mộgrbht thanh âbyzym yếonxau ớwqhet, rồbrxei lạvumii cótavp chúlquct quen thuộgrbhc.

Giang Trầdiuen nghiêvxwjng đdcyhdiueu xem xézpdit, cũsyelng hơlquci sữziidng sờehud.

Chỉwwwf thấhlcgy trong đdcyhándsqm ngưpeebehudi, chui vàardwo mộgrbht côlquc thiếonxau nữziid. Ăajvxn mặhlcgc mộgrbht thâbyzyn xiêvxwjm y vàardwng nhạvumit, làardwn da trắtavpng nõbqhdn, dung mạvumio xinh đdcyhstijp tuyệxusat trầdiuen. Bởelmfi vìnmtn vộgrbhi vãpphz chạvumiy tớwqhei khiếonxan khuôlqucn mặhlcgt đdcyhgdog bừqbfgng, ándsqnh mắtavpt cùihcyng Giang Trầdiuen đdcyhkxmnng chạvumim, liềcxndn ưpeebm mộgrbht tiếonxang, khuôlqucn mặhlcgt càardwng làardw đdcyhgdog bừqbfgng khôlqucng thôlquci.

- Làardw ngưpeebơlquci?

Giang Trầdiuen kinh ngạvumic khôlqucng hiểxxjxu, thiếonxau nữziidardwy, dĩrrns nhiêvxwjn làardw Thiêvxwjn Hồbrxerrnsnh Tinh Loan Cung Bắtavpc Tôlqucng đdcyhxusa tửbihl Ôfagzn Tửbihl Kỳtsyt!

Chíbrxenh làardw Giang Trầdiuen ởelmf trưpeebwqhec đdcyhâbyzyy khôlqucng lâbyzyu, tạvumii Thiêvxwjn Hồbrxepphznh đdcyhxtcva, từqbfg trong tay Thảihcyi Liêvxwjn Khándsqch cứwtaxu ra. Giang Trầdiuen vừqbfga thấhlcgy nàardwng, liềcxndn kìnmtnm lòajvxng khôlqucng đdcyhưpeebneodc nghĩrrns tớwqhei mộgrbht màardwn trong sơlqucn đdcyhgrbhng kia.


lqucc ấhlcgy Ôfagzn Tửbihl Kỳtsyt kiềcxndu nhuyễcwugn vôlquc lựvxwjc, xiêvxwjm y khôlqucng cẩardwn thậwwwfn rơlquci xuốwrjeng, trưpeebwqhec ngựvxwjc bịxtcv Giang Trầdiuen thu hếonxat vàardwo mắtavpt...

Ôfagzn Tửbihl Kỳtsyt thấhlcgy Giang Trầdiuen nhậwwwfn ra nàardwng, trong lòajvxng thẹstijn thùihcyng, lạvumii cótavp chúlquct ngọihcyt ngàardwo vui mừqbfgng.

syelng khôlqucng biếonxat làardwlquci nàardwo đdcyhếonxan lựvxwjc lưpeebneodng, thiếonxau nữziid hay đdcyhgdog mặhlcgt kia lấhlcgy hếonxat dũsyelng khíbrxe, dùihcyng thanh âbyzym nhưpeeb muỗziidi kêvxwju trầdiuem thấhlcgp nótavpi:

- Ta ởelmf Thiêvxwjn Hồbrxerrnsnh, nghe nótavpi ngưpeebơlquci muốwrjen chiêvxwju mộgrbh thâbyzyn vệxusa, cho nêvxwjn chạvumiy tớwqhei, nhìnmtnn xem cótavp thểxxjx giúlqucp đdcyhnyjs ngưpeebơlquci hay khôlqucng.

byzyu Ngọihcyc côlqucng chúlquca mưpeebneodn nhờehud lựvxwjc lưpeebneodng vưpeebơlqucng thấhlcgt, đdcyhãpphzpeebwqheng tấhlcgt cảihcypphznh đdcyhxtcva ban bốwrje tin tứwtaxc nàardwy. Giang Trầdiuen lạvumii khôlqucng nghĩrrns rằhxlpng, Ôfagzn Tửbihl Kỳtsytbyzỵy mà sẽyuim ngàardwn dặhlcgm xa xôlquci từqbfg Thiêvxwjn Hồbrxerrnsnh chạvumiy đdcyhếonxan.

Nhìnmtnn nàardwng mộgrbht thâbyzyn phong trầdiuen mệxusat mỏgdogi, hiểxxjxn nhiêvxwjn làardw vừqbfga nghe tin tứwtaxc, liềcxndn mộgrbht đdcyhưpeebehudng chạvumiy đdcyhếonxan.

Giang Trầdiuen hơlquci sữziidng sờehud, lạvumii hỏgdogi:

- Sưpeeblqucn ngưpeebơlquci đdcyhbrxeng ýfjrt ngưpeebơlquci tớwqhei sao?

Nhắtavpc tớwqhei sưpeeblqucn, thâbyzyn thểxxjx Ôfagzn Tửbihl Kỳtsyt khẽyuim run, tay phảihcyi vézpdio nhẹstij lấhlcgy gótavpc ándsqo, ngótavpn tay bấhlcgt trụkxmn quấhlcgn quanh, lộgrbh ra thậwwwfp phầdiuen xoắtavpn xuýfjrtt.

Giang Trầdiuen mỉwwwfm cưpeebehudi, xem ra, côlqucpeebơlqucng Ôfagzn Tửbihl Kỳtsytardwy, làardw vụkxmnng trộgrbhm sưpeeblqucn đdcyhi ra.

Thấhlcgy nụkxmnpeebehudi nàardwy củpphza Giang Trầdiuen, Ôfagzn Tửbihl Kỳtsyt vộgrbhi nótavpi:

- Dùihcypeeblqucn biếonxat rõbqhd, cũsyelng sẽyuim khôlqucng ngăctovn trởelmf ta. Nàardwng rấhlcgt yêvxwju thưpeebơlqucng ta a.

Giang Trầdiuen gậwwwft gậwwwft đdcyhdiueu:


- Đcablưpeebneodc rồbrxei, ta ởelmf đdcyhâbyzyy đdcyhang cầdiuen mộgrbht danh ngạvumich, nếonxau nhưpeeb Tửbihl Kỳtsyt tiểxxjxu thưpeeb khôlqucng ngạvumii mấhlcgt thâbyzyn phậwwwfn, cándsqi danh ngạvumich nàardwy, liềcxndn cho ngưpeebơlquci a.

- Thậwwwft sao?

Ôfagzn Tửbihl Kỳtsyt nghe vậwwwfy vui vẻajvx, nàardwng mộgrbht đdcyhưpeebehudng lo lắtavpng, sợneodnmtnnh tớwqhei chậwwwfm, danh ngạvumich bịxtcv chiếonxam hếonxat, khôlqucng tớwqhei phiêvxwjn nàardwng.

Khôlqucng nghĩrrns tớwqhei, vâbyzỵy mà còajvxn mộgrbht danh ngạvumich cuốwrjei cùihcyng.

Giang Đcablbrxeng thấhlcgy Ôfagzn Tửbihl Kỳtsyt ôlqucn nhu nhãpphz nhặhlcgn, cũsyelng cưpeebehudi nótavpi:

- Trầdiuen Nhi, ngưpeebơlquci nhậwwwfn thứwtaxc côlqucpeebơlqucng nàardwy?

- Âfwrbn, ngàardwy đdcyhótavpelmf Thiêvxwjn Hồbrxerrnsnh chấhlcgp hàardwnh nhiệxusam vụkxmn, bèbihlo nưpeebwqhec gặhlcgp nhau, cùihcyng Tửbihl Kỳtsyt tiểxxjxu thưpeebtavpardwi lầdiuen gặhlcgp mặhlcgt. Thâbyzyn phậwwwfn lai lịxtcvch, nhâbyzyn phẩardwm tíbrxenh cándsqch củpphza nàardwng, vẫltbqn làardw đdcyhándsqng tin.

- Tốwrjet, nếonxau nhưpeeb thếonxa, tándsqm danh ngạvumich liềcxndn đdcyhvumii côlqucng cándsqo thàardwnh.

Giang Đcablbrxeng cũsyelng buôlqucng lỏgdogng mộgrbht hơlquci, danh ngạvumich cuốwrjei cùihcyng, nhữziidng danh sándsqch hậwwwfu tuyểxxjxn nàardwy, hắtavpn khôlqucng thoảihcypphzn mộgrbht cándsqi nàardwo.

Nhâbyzyn vậwwwft có thêvxwj̉ đdcyhưpeebneodc Giang Trầdiuen tándsqn thàardwnh, cándsqi kia tựvxwj nhiêvxwjn làardw khôlqucng còajvxn gìnmtn tốwrjet hơlqucn.

- Trầdiuen Nhi, cótavpbyzyu sơlquc khôlqucng gian thâbyzyn, ngưpeebơlquci thàardw rằhxlpng chiêvxwju mộgrbh ngoạvumii nhâbyzyn, cũsyelng khôlqucng muốwrjen cốwrjet nhụkxmnc củpphza cậwwwfu ngưpeebơlquci. Đcablâbyzyy làardw đdcyhvumio lýfjrtnmtn. Chẳrtmlng lẽyuim ngưpeebehudi làardwm mợneod nhưpeeb ta, đdcyhtavpc tộgrbhi qua ngưpeebơlquci hay sao?

Giang Trầdiuen đdcyhang nótavpi, mộgrbht phu nhâbyzyn ăctovn mặhlcgc đdcyhstijp đdcyhyuim quýfjrt giándsq, nùihcyng trang diễcwugm mạvumit, bưpeebwqhec nhanh đdcyhi đdcyhếonxan trưpeebwqhec mặhlcgt Giang Trầdiuen, đdcyhwrjei vớwqhei Giang Trầdiuen phàardwn nàardwn.

Trong tríbrxe nhớwqhelqucc trưpeebwqhec, Giang Trầdiuen nhậwwwfn ra phụkxmn nhâbyzyn nàardwy, có lẽ làardw mợneod củpphza mìnmtnnh, cũsyelng chíbrxenh làardw mẹstij ruộgrbht củpphza Lam Nhấhlcgt Chu.

- Mợneod, cậwwwfu đdcyhưpeebehudng đdcyhưpeebehudng làardw đdcyhvumii tùihcy trưpeebelmfng, Nhấhlcgt Chu biểxxjxu đdcyhxusa lạvumii khôlqucng cầdiuen làardwm thâbyzyn vệxusa củpphza ta mớwqhei cótavp thểxxjx xuấhlcgt đdcyhdiueu? Sao khôlqucng đdcyhem cơlquc hộgrbhi nhưpeebehudng cho ngưpeebehudi cầdiuen hơlqucn?

Giang Trầdiuen khôlqucng muốwrjen cùihcyng mộgrbht ngưpeebehudi đdcyhàardwn bàardw chanh chua dâbyzyy dưpeeba, chỉwwwf phảihcyi kiêvxwjn nhẫltbqn khuyêvxwjn nhủpphz.

- Đcablvumii tùihcy trưpeebelmfng lạvumii cótavp thểxxjx thếonxaardwo? Chỉwwwftavp thểxxjx truyềcxndn cho môlquct đdcyhwtaxa con trai, sẽyuim khôlqucng tớwqhei phiêvxwjn hắtavpn. Theo ngưpeebơlquci lăctovn lộgrbhn, vềcxnd sau ngưpeebơlquci thàardwnh Hầdiueu gia, ban thưpeebelmfng Nhấhlcgt Chu mộgrbht bộgrbh lạvumic cho hắtavpn quảihcyn, đdcyhâbyzyy còajvxn khôlqucng phảihcyi sựvxwjnmtnnh mộgrbht câbyzyu? Trầdiuen Nhi, ta nótavpi cho ngưpeebơlquci biếonxat, thờehudi đdcyhiểxxjxm mẹstij của ngưpeebơlquci năctovm đdcyhótavpajvxn chưpeeba xuấhlcgt giándsq, cậwwwfu cảihcy ngưpeebơlquci cũsyelng chiếonxau ứwtaxng nàardwng khôlqucng íbrxet. Hiệxusan tạvumii mẹstij ngưpeebơlquci mấhlcgt, gặhlcgp cậwwwfu nhưpeeb gặhlcgp mẫltbqu, Nhấhlcgt Chu trêvxwjn danh nghĩrrnsa làardw biểxxjxu đdcyhxusa củpphza ngưpeebơlquci, cùihcyng thâbyzyn đdcyhxusa củpphza ngưpeebơlquci cótavpnmtn khándsqc? Chuyệxusan củpphza hắtavpn, ngưpeebơlquci khôlqucng thểxxjx khôlqucng quản a. Chẳrtmlng lẽyuim ngưpeebơlquci nhẫltbqn tâbyzym...

- Mợneod, tu vi củpphza Nhấhlcgt Chu biểxxjxu đdcyhxusa chỉwwwftavpctovm mạvumich châbyzyn khíbrxe, ta cốwrjenmtnnh thàardwnh toàardwn hắtavpn, cũsyelng bấhlcgt lựvxwjc a. Thưpeebneodng diệxusan giao ra nhiệxusam vụkxmn khôlqucng thểxxjx sai. Nếonxau nhưpeeb mợneodajvxn nghĩrrns tớwqhei ta, cũsyelng khôlqucng thểxxjx đdcyhxxjx cho ta ởelmf Tiềcxndm Long thi hộgrbhi bạvumii trậwwwfn a? Nếonxau nhưpeeb ta bạvumii trậwwwfn, vịxtcv tríbrxe đdcyhvumii tùihcy trưpeebelmfng củpphza cậwwwfu, sao cótavp thểxxjx giữziid đdcyhưpeebneodc?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.