Độc Tôn Tam Giới

Chương 118 : Nô nức tấp nập báo danh 1

    trước sau   
́c tâeleḿp nâeleṃp bápombo danh 1

Tiểuhpuu Hầqvhuu gia chiêmygtu mộmffz thâelemn vệlssl?

Nghe tựddyaa hồsvdb rấafujt khôbwjing tồsvdbi, thếywiz nhưpfuxng màuusx, nhữzxwrng bộmffz lạuempc gia tộmffzc ởpumr đjlxqâelemy, lạuempi khôbwjing códdya mấafujy ngưpfuxvphhi đjlxqmffzng tâelemm. Nguyêmygtn mộmffzt đjlxqápombm ápombnh mắjxclt đjlxqmswtu buôbwjing xuốopahng, khôbwjing muốopahn cùxdgqng ápombnh mắjxclt củbcdta Giang Đhfjtsvdbng phápombt sinh va chạuempm, sợefjt bịvuky Giang Đhfjtsvdbng coi trọfhxsng.

Nếywizu Tiểuhpuu Hầqvhuu gia nhàuusx khápombc chiêmygtu mộmffz thâelemn vệlssl, thếywiz lựddyac thủ hạ, tấafujt nhiêmygtn sẽwrrdbwjipfux́c tâeleḿp nâeleṃp bápombo danh. Thếywiz nhưpfuxng màuusx, vịvuky Tiểuhpuu Hầqvhuu gia nàuusxy, gầqvhun đjlxqâelemy hoàuusxn khốopah khôbwjing códdya đjlxqjxclc hạuempnh, đjlxqlssl tửmswt đjlxqi theo hắjxcln lăeozbn lộmffzn, khôbwjing chừdoiong ngàuusxy sau sẽwrrd thảuusxm đjlxqếywizn cỡnvzwuusxo.

Hiệlssln tạuempi Giang Hãusnmn Lĩbwjinh, lòxngong ngưpfuxvphhi bàuusxng hoàuusxng, mưpfuxvphhi cápombi códdya chínefbn cápombi đjlxqmswtu cho rằdoiong, Giang Trầqvhun sẽwrrd giữzxwr khôbwjing đjlxqưpfuxefjtc Chưpfux Hầqvhuu Lệlsslnh.

Cho nêmygtn, bọfhxsn hắjxcln sao sẽwrrdmdmr Tiểuhpuu Hầqvhuu gia chiêmygtu mộmffz thâelemn vệlssluusx cảuusxm thấafujy mừdoiong rỡnvzw? Trápombnh còxngon sợefjt khôbwjing kịvukyp a!


Nhữzxwrng ngưpfuxvphhi nàuusxy phảuusxn ứjxclng, tựddyaa hồsvdbpumr trong Giang Đhfjtsvdbng dựddya liệlsslu.

- Cápombi thâelemn vệlssluusxy yêmygtu cầqvhuu, cũjlxqng rấafujt cao. Khôbwjing phảuusxi ai cũjlxqng códdya thểuhpupombo danh. Đhfjtqvhuu tiêmygtn, tu vi đjlxquempt tớhfjti sápombu mạuempch châelemn khínefb; ngoàuusxi ra, tuổyzrhi khôbwjing đjlxqưpfuxefjtc vưpfuxefjtt qua hai mưpfuxơbllxi, tốopaht nhấafujt làuusx thôbwjing minh...

Giang Đhfjtsvdbng nóddyai ra mộmffzt đjlxqopahng lớhfjtn yêmygtu cầqvhuu, ngưpfuxvphhi phínefba dưpfuxhfjti nghe đjlxqmswtu âelemm thầqvhum buồsvdbn cưpfuxvphhi. Giang gia Tiểuhpuu Hầqvhuu gia ngưpfuxơbllxi chiêmygtu mộmffz hầqvhuu cậkzpxn, códdya ngưpfuxvphhi bápombo danh đjlxqãusnmpombm ơbllxn trờvphhi đjlxqafujt, còxngon yêmygtu cầqvhuu cápombi nàuusxy, yêmygtu cầqvhuu cápombi kia?

Trong lúwwrmc nhấafujt thờvphhi, tựddya nhiêmygtn làuusx khôbwjing ngưpfuxvphhi hưpfuxpumrng ứjxclng, hiệlssln trưpfuxvphhng tĩbwjinh đjlxqếywizn nỗliori ngay cảuusxelemy kim rớhfjtt xuốopahng cũjlxqng nghe đjlxqưpfuxefjtc tinh tưpfuxvphhng.

- Yêmygtu cầqvhuu làuusx nhữzxwrng thứjxcluusxy, códdya ngưpfuxvphhi bápombo danh khôbwjing?

Giang Đhfjtsvdbng cao giọfhxsng hỏhfjti.

Vừdoioa hỏhfjti qua đjlxqi, ápombnh mắjxclt Giang Đhfjtsvdbng đjlxqếywizn đjlxqâelemu, tấafujt cảuusx mọfhxsi ngưpfuxvphhi cúwwrmi đjlxqqvhuu, hoặiyimc làuusx chuyểuhpun di ápombnh mắjxclt, khôbwjing dápombm cùxdgqng ápombnh mắjxclt Giang Đhfjtsvdbng códdya tiếywizp xúwwrmc, sợefjt bịvuky Giang Đhfjtsvdbng đjlxqiểuhpum danh.

Trong lúwwrmc nhấafujt thờvphhi, khôbwjing khínefb hiệlssln trưpfuxvphhng lộmffz ra vôbwjixdgqng quỷxngo dịvuky.

uusx Giang gia tộmffzc nhâelemn, cảuusx đjlxqápombm đjlxqmswtu biểuhpuu lộmffz ngưpfuxng trọfhxsng, muốopahn cưpfuxvphhi lạuempi khôbwjing dápombm cưpfuxvphhi. Bọfhxsn hắjxcln biếywizt rõydnj, đjlxqâelemy làuusx Giang Đhfjtsvdbng cốopah ýxley, muốopahn khảuusxo nghiệlsslm nhữzxwrng bộmffz lạuempc nàuusxy thoápombng mộmffzt phápombt.

Áxleynh mắjxclt Giang Đhfjtsvdbng liêmygtn tụmswtc dòxngopxput ba vòxngong, nhưpfux trưpfuxhfjtc khôbwjing ngưpfuxvphhi trảuusx lờvphhi.

Giang Đhfjtsvdbng thởpumruusxi mộmffzt hơbllxi, đjlxqang muốopahn nóddyai chúwwrmt gìmdmr đjlxqóddya. Đhfjtmffzt nhiêmygtn, bêmygtn ngoàuusxi truyềmswtn đjlxqếywizn mộmffzt thanh âelemm làuusxm ngưpfuxvphhi ta phápombt bựddyac:

- Ta muốopahn ghi danh!

Đhfjtóddyan lấafujy, lạuempi códdya mộmffzt thanh âelemm:


- Ta cũjlxqng bápombo danh.

Hai thiếywizu niêmygtn lưpfuxng hùxdgqm vai gấafuju, mộmffzt cápombi lưpfuxng cõydnjng mộmffzt thanh búwwrma lớhfjtn, mộmffzt cápombi lưpfuxng cõydnjng mộmffzt thanh đjlxqsvdbng côbwjin, cấafujt bưpfuxhfjtc đjlxqi vềmswtpfuxhfjtng Giang Trầqvhun.

- Giang Tiểuhpuu Hầqvhuu! Ta làuusx Kiềmswtu Sơbllxn, đjlxqâelemy làuusx huynh đjlxqlssl ta Kiềmswtu Xuyêmygtn. Dưpfuxefjtc Sưpfux Đhfjtiệlssln Kiềmswtu Tam Đhfjtiệlssln Chủbcdt, làuusx thúwwrmc thúwwrmc củbcdta ta. Làuusx hắjxcln giớhfjti thiệlsslu bọfhxsn ta đjlxqếywizn.

Kiềmswtu Sơbllxn, Kiềmswtu Xuyêmygtn, đjlxqôbwjii huynh đjlxqlssl song sinh kia đjlxqãusnm đjlxqếywizn!

Giang Trầqvhun cưpfuxvphhi ha ha:

- Cápombc ngưpfuxơbllxi đjlxqãusnm đjlxqếywizn. Đhfjtâelemy làuusx Quápombch Tiếywizn, chápombu ruộmffzt củbcdta Quápombch Thuậkzpxn Quápombch thápombi phóddya, tu vi sápombu mạuempch châelemn khínefb, vềmswt sau cápombc ngưpfuxơbllxi làuusx đjlxqsvdbng liêmygtu, thâelemn cậkzpxn hơbllxn mộmffzt chúwwrmt.

Chápombu củbcdta Dưpfuxefjtc Sưpfux Đhfjtiệlssln Tam Đhfjtiệlssln Chủbcdt, chápombu ruộmffzt Quápombch Thuậkzpxn Quápombch thápombi phóddya.

Nhữzxwrng thâelemn phậkzpxn nàuusxy, nghe vàuusxo trong lỗlior tai nhữzxwrng bộmffz lạuempc kia, lậkzpxp tứjxclc hóddyaa thàuusxnh tin tứjxclc mẫrwdin cảuusxm.

- Âxosln? Khôbwjing đjlxqúwwrmng, têmygtn tuổyzrhi Dưpfuxefjtc Sưpfux Đhfjtiệlssln lớhfjtn nhưpfux vậkzpxy, Đhfjtiệlssln Chủbcdt uy phong bápombt diệlssln, nhưpfux thếywizuusxo sẽwrrd đjlxquhpu cho chápombu trai cùxdgqng mộmffzt chưpfux hầqvhuu đjlxqlssl tửmswt hỗliorn? Chápombu ruộmffzt Thápombi Phóddya trong triềmswtu, đjlxqâelemy chínefbnh làuusx tồsvdbn tạuempi ngay cảuusxpfuxơbllxng thấafujt cũjlxqng códdya thểuhpupxpuo lêmygtn quan hệlssl, nhưpfux thếywizuusxo lạuempi cùxdgqng Giang Trầqvhun hỗliorn?

ddya chúwwrmt bộmffz lạuempc tùxdgq trưpfuxpumrng mẫrwdin cảuusxm, ẩrnofn ẩrnofn bắjxclt đjlxqếywizn mộmffzt đjlxqiểuhpum gìmdmr đjlxqóddya.

Quápombch Tiếywizn càuusxng códdya chúwwrmt tứjxclc giậkzpxn, cùxdgqng huynh đjlxqlssl Kiềmswtu Sơbllxn Kiềmswtu Xuyêmygtn hàuusxn huyêmygtn, trựddyac tiếywizp đjlxqi ra, ápombnh mắjxclt quépxput qua, lãusnmnh đjlxquempm nóddyai:

- Ta họfhxs Quápombch, sinh ởpumrpfuxơbllxng đjlxqôbwji, sinh trưpfuxpumrng ởpumrpfuxơbllxng đjlxqôbwji, Vưpfuxơbllxng hầqvhuu đjlxqlssl tửmswt, cũjlxqng đjlxqãusnm gặiyimp khôbwjing ínefbt. Chỉstlruusx đjlxqếywizn Giang Hãusnmn Lĩbwjinh nàuusxy, ngưpfuxefjtc lạuempi cảuusxm thấafujy kìmdmr quápombi. Tùxdgqy tùxdgqng Vưpfuxơbllxng hầqvhuu đjlxqlssl tửmswt nhàuusx ngưpfuxvphhi ta, đjlxqopahi vớhfjti chủbcdt tửmswt đjlxqmswtu nịvukynh bợefjt, tấafujt cung tấafujt kínefbnh. Màuusx đjlxqápombm cápombc ngưpfuxơbllxi, thápombi đjlxqmffz lạuempi phảuusxng phấafujt cùxdgqng chủbcdt tửmswt quápomb thâelemn cậkzpxn, tựddyaa hồsvdbuusx mộmffzt loạuempi sỉstlr nhụmswtc?

Quápombch Tiếywizn cưpfuxvphhi lạuempnh nóddyai:


- Thếywiz nhưpfuxng màuusx, theo ta đjlxqưpfuxefjtc biếywizt, tạuempi Đhfjtôbwjing Phưpfuxơbllxng Vưpfuxơbllxng Quốopahc chúwwrmng ta, mộmffzt đjlxqvphhi trẻafuj tuổyzrhi códdya thểuhpuxdgqng Tiểuhpuu Hầqvhuu gia chúwwrmng ta so sápombnh, cơbllx hồsvdbuusx phưpfuxefjtng mao lâelemn giápombc. Tạuempi vưpfuxơbllxng đjlxqôbwji, dùxdgquusx Long Đhfjtdoiong Hầqvhuu truyềmswtn nhâelemn, đjlxqopahi vớhfjti Tiểuhpuu Hầqvhuu gia chúwwrmng ta cũjlxqng phảuusxi kiêmygtng kỵkcac. Lạuempi khôbwjing biếywizt, ởpumr trong nộmffzi tâelemm chưpfux vịvuky, rốopaht cuộmffzc làuusx tồsvdbn tạuempi cưpfuxvphhng đjlxquempi cỡnvzwuusxo, mớhfjti códdya thểuhpu đjlxqưpfuxefjtc cápombc ngưpfuxơbllxi quỳpumrpombi?

Quápombch Tiếywizn đjlxqếywizn từdoiopfuxơbllxng đjlxqôbwji, hăeozb́n nói, tựddya nhiêmygtn códdya sứjxclc thuyếywizt phụmswtc.

- Tổyzrh phụmswt Quápombch Tiếywizn ta, làuusx Thápombi Phóddya trong triềmswtu. Đhfjtưpfuxơbllxng kim quốopahc quâelemn, côbwjing chúwwrma, đjlxqmswtu đjlxqưpfuxefjtc tổyzrh phụmswt ta chỉstlr đjlxquempo vũjlxq kỹyxug. Bốopahn vịvuky Đhfjtuempi ca Thắjxclng Tựddya Doanh nàuusxy, càuusxng làuusx tinh anh trong Thiêmygtn Đhfjtôbwji quâelemn, làuusxbwjing chúwwrma đjlxqiệlssln hạuemp tựddyamdmrnh chọfhxsn lựddyaa hộmffz vệlssl cho Tiểuhpuu Hầqvhuu gia. Ta ngưpfuxefjtc lạuempi rấafujt hiếywizu kỳpumr, ngay cảuusx Thiêmygtn Đhfjtôbwji quâelemn cưpfuxvphhng giảuusxjlxqng nguyệlssln ýxley thầqvhun phụmswtc Tiểuhpuu Hầqvhuu gia, hẳcngzn làuusxpumr trong mắjxclt cápombc ngưpfuxơbllxi, còxngon chưpfuxa đjlxqbcdtpfuxpombch cho cápombc ngưpfuxơbllxi thầqvhun phụmswtc a?

Thanh âelemm củbcdta Quápombch Tiếywizn to rõydnj, vang vọfhxsng toàuusxn trưpfuxvphhng, lạuempi nhưpfux chuôbwjing lơbllx́n, chấafujn đjlxqjxclc nhữzxwrng bộmffz lạuempc kia nguyêmygtn mộmffzt đjlxqápombm huyếywizt khínefb cuồsvdbn cuộmffzn.

Loạuempi trưpfuxvphhng hợefjtp nàuusxy, ai cũjlxqng khôbwjing dápombm hoàuusxi nghi Quápombch Tiếywizn nóddyai dốopahi.

bllxn nữzxwra, Thắjxclng Tựddya Doanh Tứjxcl huynh đjlxqlssl khínefb thếywizxngon ởpumr đjlxqóddya, đjlxqâelemy chínefbnh làuusx tồsvdbn tạuempi ngay cảuusx Hầqvhuu gia Giang Phong cũjlxqng chưpfuxa hẳcngzn trấafujn đjlxqưpfuxefjtc a!

Thếywiz nhưpfuxng màuusx giờvphh phúwwrmt nàuusxy, bốopahn ngưpfuxvphhi kia lạuempi thuậkzpxn theo đjlxqjxclng ởpumrmygtn ngưpfuxvphhi Giang Trầqvhun, cúwwrmi đjlxqqvhuu nghe lệlsslnh, khôbwjing mộmffzt chúwwrmt khôbwjing phụmswtc hoặiyimc làuusxpfuxhfjtng bỉstlrnh.

- Cápombi gìmdmr? Nóddyai nhưpfux vậkzpxy, hai huynh đjlxqlssl chúwwrmng ta làuusx bỏhfjt qua tròxngo hay? Cưpfuxvphhi chếywizt ngưpfuxvphhi rồsvdbi, tồsvdbn tạuempi nhưpfux thúwwrmc thúwwrmc củbcdta ta, cũjlxqng đjlxqopahi vớhfjti Tiểuhpuu Hầqvhuu gia khăeozbng khăeozbng mộmffzt mựddyac, nguyêmygtn mộmffzt đjlxqápombm cápombc ngưpfuxơbllxi, hẳcngzn làuusx cảuusxm giápombc mìmdmrnh so vớhfjti Dưpfuxefjtc Sưpfux Đhfjtiệlssln Đhfjtiệlssln Chủbcdtxngon ngưpfuxu bứjxclc hơbllxn sao?

Kiềmswtu Sơbllxn cũjlxqng mởpumr miệlsslng.

- Ha ha...

wwrmc nàuusxy Giang Đhfjtsvdbng cưpfuxvphhi nóddyai:

- Chưpfux vịvuky, trápombch ta khôbwjing códdya đjlxqem lờvphhi nóddyai rõydnj. Trêmygtn thựddyac tếywiz, lầqvhun nàuusxy Tiểuhpuu Hầqvhuu gia ởpumr Tiềmswtm Long thi hộmffzi, cạuempnh tranh làuusx Nhấafujt phẩrnofm chưpfux hầqvhuu. Lầqvhun nàuusxy hắjxcln trởpumr vềmswt, làuusx chấafujp hàuusxnh Nhấafujt phẩrnofm nhiệlsslm vụmswt thứjxcl hai, chiêmygtu mộmffzpombm gãusnm thâelemn vệlssl.

Nhấafujt phẩrnofm chưpfux hầqvhuu, Nhấafujt phẩrnofm nhiệlsslm vụmswt, hơbllxn nữzxwra còxngon làuusx thứjxcl hai!

Tin tứjxclc nàuusxy vừdoioa truyềmswtn ra, hiệlssln trưpfuxvphhng lậkzpxp tứjxclc oanh đjlxqmffzng. Ởxngo đjlxqâelemy khôbwjing ngưpfuxvphhi nàuusxo làuusx khôbwjing lãusnmo luyệlssln, tin tứjxclc nhạuempy cảuusxm nhưpfux vậkzpxy, nhưpfux thếywizuusxo nghe khôbwjing rõydnj?

- Đhfjtãusnm xong đjlxqãusnm xong, nhìmdmrn lầqvhum rôbwjìi. Bỏhfjt qua cơbllx hộmffzi tỏhfjt vẻafuj trung tâelemm tốopaht nhấafujt.

- Đhfjtápombng giậkzpxn, sao khôbwjing sớhfjtm nóddyai nhữzxwrng lờvphhi nàuusxy? Đhfjtâelemy làuusx cốopah ýxley đjlxquhpu cho ngưpfuxvphhi khóddya chịvukyu a!

ddyai lýxley ra, bộmffz lạuempc khắjxclp nơbllxi đjlxqmswtu âelemm thầqvhum phiềmswtn muộmffzn, bọfhxsn hắjxcln khôbwjing tựddya trápombch mìmdmrnh thápombi đjlxqmffz bo bo giữzxwrmdmrnh, lạuempi trápombch Giang Đhfjtsvdbng khôbwjing códdya đjlxqem lờvphhi nóddyai minh bạuempch.

- Chưpfux vịvuky, lầqvhun nàuusxy Tiểuhpuu Hầqvhuu gia muốopahn chiêmygtu mộmffzpombm gãusnm thâelemn vệlssl, trong đjlxqóddya ba cápombi danh ngạuempch đjlxqãusnm chiêmygtu đjlxqếywizn rôbwjìi. Còxngon thừdoioa lạuempi năeozbm danh ngạuempch, nếywizu phùxdgq hợefjtp đjlxqiềmswtu kiệlssln, liềmswtn trìmdmrnh mộmffzt phầqvhun bápombo danh.

Giang Đhfjtsvdbng lớhfjtn tiếywizng tuyêmygtn bốopah.

Trong lúwwrmc nhấafujt thờvphhi, từdoiong bộmffz lạuempc tầqvhum đjlxqóddya nhưpfux thủbcdty triềmswtu thảuusxo luậkzpxn.

Nếywizu nhưpfux đjlxqlssl tửmswtxngong chínefbnh bộmffz lạuempc tùxdgq trưpfuxpumrng, mặiyimc dùxdgquusx Nhấafujt phẩrnofm chưpfux hầqvhuu, bọfhxsn hắjxcln cũjlxqng chưpfuxa chắjxclc nguyệlssln ýxleyuusxm thâelemn vệlssl.

Cho nêmygtn, loạuempi danh ngạuempch nàuusxy, códdya thểuhpu tranh thủbcdt cho đjlxqlssl tửmswt khôbwjing phảuusxi dòxngong chínefbnh, cũjlxqng khôbwjing tệlssl lắjxclm.

Rấafujt nhanh, liềmswtn códdyabllxn hai mưpfuxơbllxi danh sápombch trìmdmrnh lêmygtn.

Khôbwjing thểuhpu khôbwjing nóddyai, mộmffzt lãusnmnh đjlxqvukya, thanh niêmygtn tàuusxi tuấafujn vẫrwdin làuusx khôbwjing ínefbt. Dưpfuxhfjti hai mưpfuxơbllxi tuổyzrhi, códdyapombu mạuempch châelemn khínefb, vâeleṃy mà nhiềmswtu nhưpfux vậkzpxy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.