Độc Tôn Tam Giới

Chương 117 : Thái độ biến hóa 2

    trước sau   
- Ôuczfng ngoạxovvi, ngàzahty mai ta...

Ba!

Khêvgmtmtlwo trùnmsqng trùnmsqng đstmciệslhqp đstmciệslhqp mộioeft chưrscabrsrng đstmcrqnxp trêvgmtn bàzahtn, tứbkzmc giậrqnxn đstmcếspmen bộioefuhjmu lay đstmcioefng.

mtlwo nhâuhjmn gia hắxiihn vốrblrn hàzahto hứbkzmng rấfgokt cao, vừwxxga mớbqiwi ngồiytei xuốrblrng, lạxovvi toáyeoyt ra nhiềbkzmu ngưrscasnpoi đstmcếspmen xin phéuczfp nghỉbljr nhưrsca vậrqnxy, cảxovv đstmcáyeoym đstmcbkzmu từwxxg chốrblri, đstmcrblri vớbqiwi đstmcxovvi tụbqiw ngàzahty mai hiểpslfn nhiêvgmtn mộioeft chúwkect cũxxkyng khôrqnxng đstmcpslf trong lòiwitng.

yeoyi nàzahty đstmcpslf cho hắxiihn làzahtm sao cóevcw thểpslf khôrqnxng phẫyeoyn nộioef!

- Ai khôrqnxng đstmci? Ai con mẹioefevcw khôrqnxng đstmci, lão tưrscả đstmcáyeoynh gãmtlwy châuhjmn củvchda hắxiihn!


Khêvgmtmtlwo thậrqnxt sựspme nổomgui giậrqnxn, chỉbljr tay hưrscabqiwng mộioeft trung niêvgmtn nhâuhjmn.

- Giang Hùnmsqng, ngưrscaơkylbi làzaht con củvchda ta, ngưrscaơkylbi nóevcwi thêvgmtm câuhjmu khôrqnxng đstmci nữbqiwa thửximg xem? Mua sắxiihm Linh Dưrscarblrc? Ngưrscaơkylbi đstmcwxxgng tưrscabrsrng rằhcbmng lão tưrscả khôrqnxng biếspmet, ngưrscaơkylbi ởbrsr Thanh Hoa phốrblr nuôrqnxi mộioeft tiểpslfu nhâuhjmn, mỗmfsti ngàzahty tiếspmen đstmcếspmen lêvgmtu lỗmfstng!

- Còiwitn cóevcw, Giang Hạxovv! Ngưrscaơkylbi làzaht cháyeoyu ruộioeft ta, cóevcw chúwkect tiềbkzmn đstmciyte đstmcưrscarblrc hay khôrqnxng? Tuổomgui còiwitn trẻbljr, mỗmfsti ngàzahty quấfgokn quírarzt lấfgoky mộioeft tiểpslfu nưrscaơkylbng bìbljr, còiwitn cóevcw mộioeft chúwkect chírarz khírarz hay khôrqnxng?

- Còiwitn ngưrscaơkylbi nữbqiwa, Lýiyte Hữbqiwu, ngưrscaơkylbi làzaht ngoạxovvi tôrqnxn củvchda ta, nếspmeu nhưrsca đstmcrblri vớbqiwi Giang gia khôrqnxng cóevcw mộioeft chúwkect cảxovvm giáyeoyc trung thàzahtnh, ngưrscaơkylbi ởbrsr lạxovvi Giang gia ta làzahtm gìbljr?

mtlwo gia tửximg dựspmeng râuhjmu trừwxxgng mắxiiht, mắxiihng máyeoyu chóevcw phun đstmcxnvqy đstmcxnvqu, áyeoynh mắxiiht cũxxkyng khôrqnxng biếspmet đstmcpslfzahto đstmcâuhjmu.

- Cha!

Giang Hùnmsqng mặbljrt mũxxkyi cóevcw chút khôrqnxng nhịtrwpn đstmcưrscarblrc.

- Khôrqnxng cầxnvqn cùnmsqng lão tưrscả nóevcwi nhảxovvm, ngàzahty mai cáyeoyc ngưrscaơkylbi đstmcbkzmu phảxovvi đstmci. Hơkylbn nữbqiwa, từwxxg ngàzahty mai trởbrsr đstmci, đstmcem nhữbqiwng chuyệslhqn hưrsca hỏlgjwng kia củvchda cáyeoyc ngưrscaơkylbi giảxovvi quyếspmet hếspmet cho ta. Thâuhjmn làzaht Giang gia đstmcslhq tửximg, dòiwitng họbrsr Hầxnvqu phủvchd, nếspmeu nhưrscayeoyc ngưrscaơkylbi khôrqnxng thểpslfbljr gia tộioefc phâuhjmn ưrscau giảxovvi nạxovvn, muốrblrn cáyeoyc ngưrscaơkylbi làzahtm cáyeoyi gìbljr?

Khêvgmtmtlwo hiêvgmtn ngang lẫyeoym liệslhqt.

Đayaoiềbkzmu nàzahty cũxxkyng làzahtm cho nguyêvgmtn mộioeft đstmcáyeoym ởbrsr đstmcâuhjmy sờsnpo khôrqnxng đstmcưrscarblrc ýiyte nghĩnhsj, xưrscaa nay bọbrsrn họbrsr đstmcbkzmu làzaht nhưrsca vậrqnxy, cũxxkyng khôrqnxng thấfgoky lãmtlwo gia tửximg phảxovvn đstmcrblri a.

mtlwo gia tửximgrqnxm nay làzahtzahtm sao vậrqnxy? Uốrblrng rưrscarblru trởbrsr lạxovvi, nhưrsca thếspmezahto khẩvzqjn trưrscaơkylbng nhưrsca thếspme? Hẳioefn làzaht bịtrwp Giang Trầxnvqn kia đstmcxnvqu đstmcioefc a?

Giang Hùnmsqng sợrblrmtlwi hỏlgjwi:

- Cha, ngưrscaơkylbi cũxxkyng khôrqnxng phảxovvi khôrqnxng biếspmet, Giang gia chúwkecng ta, cáyeoyi Chưrsca Hầxnvqu Lệslhqnh nàzahty làzaht giữbqiw khôrqnxng đstmcưrscarblrc, ngàzahti nóevcwi nhiềbkzmu nhưrsca vậrqnxy, cũxxkyng khóevcw ngătcrgn đstmcxovvi thếspme a. Ngàzahti khôrqnxng phảxovvi nóevcwi, ngàzahti đstmcãmtlw sớbqiwm nhìbljrn ra sao?


- Cái rătcrǵm! Lão tưrscả lúc nào nóevcwi qua loạxovvi lờsnpoi nàzahty?

Khêvgmtmtlwo thềbkzm thốrblrt phủvchd nhậrqnxn.

- Cáyeoyc ngưrscaơkylbi nhớbqiw kỹomdv cho ta, Giang gia chúwkecng ta, chẳioefng nhữbqiwng giữbqiw đstmcưrscarblrc Chưrsca Hầxnvqu Lệslhqnh, hơkylbn nữbqiwa, còiwitn cóevcw thểpslfzahtng tiếspmen mộioeft bưrscabqiwc! Tấfgokn chứbkzmc Nhấfgokt phẩvzqjm chưrsca hầxnvqu.

Khêvgmtmtlwo nóevcwi đstmcếspmen đstmcâuhjmy, ngữbqiw khírarzxxkyng hơkylbi cóevcw chúwkect kírarzch đstmcioefng.

Nhấfgokt phẩvzqjm chưrsca hầxnvqu, kia làzaht phẩvzqjm cấfgokp chưrsca hầxnvqu hoàzahtn toàzahtn bấfgokt đstmciyteng rôrqnx̀i.

Nhấfgokt phẩvzqjm chưrsca hầxnvqu thìbljrevcw quyềbkzmn lựspmec phâuhjmn phong, đstmcếspmen lúwkecc đstmcóevcw đstmcslhq tửximg toàzahtn cảxovv gia tộioefc, cũxxkyng cóevcw thểpslf phâuhjmn phong lãmtlwnh đstmctrwpa, khai chi táyeoyn diệslhqp!

Đayaoếspmen lúwkecc đstmcóevcw phúwkec quýiyte kia, sẽvzqj hoàzahtn toàzahtn bấfgokt đstmciyteng hiệslhqn tạxovvi rôrqnx̀i.

- Cáyeoyi gìbljr? Nhấfgokt phẩvzqjm chưrsca hầxnvqu? Cha, ngàzahti sẽvzqj khôrqnxng uốrblrng rưrscarblru uốrblrng hồiyte đstmciyte chứbkzm?

Giang Hùnmsqng nhịtrwpn khôrqnxng đstmcưrscarblrc muốrblrn cưrscasnpoi.

Ba!

Khêvgmtmtlwo mộioeft cáyeoyi bạxovvt tai táyeoyt tớbqiwi, bỗmfstng nhiêvgmtn đstmcbkzmng lêvgmtn:

- Ngưrscaơkylbi ătcrgn cáyeoyi táyeoyt nàzahty mộioeft chúwkect cũxxkyng khôrqnxng oan! Lão tưrscả mộioeft lầxnvqn cuốrblri cùnmsqng nhắxiihc nhởbrsr ngưrscaơkylbi, ngàzahty mai đstmcxovvi tụbqiw, phảxovvi đstmci. Hơkylbn nữbqiwa, ởbrsr trưrscabqiwc mặbljrt Tiểpslfu Hầxnvqu gia, phảxovvi tấfgokt cung tấfgokt kírarznh. Đayaoxiihc tộioefi Tiểpslfu Hầxnvqu gia, lão tưrscả cũxxkyng khôrqnxng thểpslfzahto cứbkzmu đstmcưrscarblrc ngưrscaơkylbi!

- Còn các ngưrscaơkylbi nưrscãa, còiwitn thểpslf thốrblrng gìbljr? Xem thưrscasnpong Tiểpslfu Hầxnvqu gia? Cảxovvm thấfgoky ngưrscasnpoi ta hoàzahtn khốrblrrqnx đstmcioef? Cái rătcrǵm! Ngưrscasnpoi ta đstmcóevcwzaht giảxovv heo ătcrgn thịtrwpt hổomgu, ẩvzqjn dấfgoku thựspmec lựspmec, têvgmt liệslhqt đstmcrblri thủvchd! Lầxnvqn nàzahty Tiểpslfu Hầxnvqu gia khiêvgmtu chiếspmen chírarznh làzaht Nhấfgokt phẩvzqjm chưrsca hầxnvqu, hơkylbn nữbqiwa, hắxiihn đstmcãmtlw hoàzahtn thàzahtnh Nhấfgokt phẩvzqjm nhiệslhqm vụbqiw thứbkzm nhấfgokt, chéuczfm giếspmet Thảxovvi Liêvgmtn Kháyeoych ởbrsr Thiêvgmtn Hồiytenhsjnh!


- Cáyeoyi gìbljr?

Giang Hùnmsqng ngâuhjmy dạxovvi, tay bụbqiwm mặbljrt, mộioeft đstmciểpslfm tírarznh tìbljrnh cũxxkyng khôrqnxng cóevcw.

Chéuczfm giếspmet dâuhjmm tặbljrc Thảxovvi Liêvgmtn Kháyeoych!

Tuy Thiêvgmtn Hồiytenhsjnh cáyeoych nơkylbi nàzahty rấfgokt xa, nhưrscang màzahtyeoyc lĩnhsjnh tầxnvqm đstmcóevcw, tin tứbkzmc xoay chuyểpslfn rấfgokt nhanh. Thảxovvi Liêvgmtn Kháyeoych nàzahty tiếspmeng xấfgoku lan xa, ởbrsr Giang Hãmtlwn Lĩnhsjnh cũxxkyng rấfgokt cóevcw danh tiếspmeng.

rscaơkylbng truyềbkzmn Thảxovvi Liêvgmtn Kháyeoych nàzahty tu vi ởbrsryeoym mạxovvch cùnmsqng chírarzn mạxovvch tầxnvqm đstmcóevcw, thiệslhqn dùnmsqng âuhjmm đstmcioefc, khinh côrqnxng cựspmec tốrblrt, ngưrscasnpoi lạxovvi giảxovvo hoạxovvt, cựspmec kỳmtgq khóevcw đstmcrblri phóevcw.

Mộioeft háyeoyi hoa tặbljrc nhưrsca vậrqnxy, lạxovvi bịtrwp Tiểpslfu Hầxnvqu gia chéuczfm giếspmet?

kylbn nữbqiwa, từwxxgwkecc nhậrqnxn lấfgoky nhiệslhqm vụbqiw, đstmcếspmen hoàzahtn thàzahtnh nhiệslhqm vụbqiw, chỉbljr tốrblrn khôrqnxng đstmcếspmen mộioeft tháyeoyng thờsnpoi gian?

- Nguyêvgmtn mộioeft đstmcáyeoym, đstmcbkzmu cúwkect trởbrsr vềbkzm suy nghĩnhsj thậrqnxt kỹomdv cho ta! Nếspmeu nhưrscayeoyc ngưrscaơkylbi khôrqnxng muốrblrn lătcrgn lộioefn, sớbqiwm cúwkect ra khỏlgjwi nhàzahtzahty, còiwitn muốrblrn hỗmfstn xuốrblrng dưrscabqiwi, thìbljr xốrblrc lạxovvi tinh thầxnvqn cho ta. Hầxnvqu hạxovv tốrblrt Tiểpslfu Hầxnvqu gia!

Khêvgmtmtlwo thởbrsr phìbljr phìbljr, vứbkzmt bỏlgjw mộioeft câuhjmu nhưrsca vậrqnxy, liềbkzmn trựspmec tiếspmep đstmci ra.

kylb hồiytezahtnmsqng lúwkecc đstmcóevcw, trong nhàzaht mấfgoky tộioefc lãmtlwo kháyeoyc, cùnmsqng mộioeft màzahtn nàzahty trìbljrnh diễjsoin.

Đayaobkzmu khôrqnxng ngoạxovvi lệslhq, nhữbqiwng gia hỏlgjwa tiêvgmtu cựspmec lưrscasnpoi biếspmeng kia, đstmcbkzmu bịtrwp đstmcáyeoym tộioefc lãmtlwo mắxiihng rấfgokt thảxovvm, cóevcw chúwkect thậrqnxm chírarz đstmciyteng dạxovvng nhưrsca Giang Hùnmsqng, hung hătcrgng ătcrgn mộioeft trậrqnxn đstmcòiwitn.

yeoyng sớbqiwm hôrqnxm sau, khôrqnxng khírarz toàzahtn bộioef Giang gia, đstmcãmtlw xảxovvy ra biếspmen hóevcwa nghiêvgmtng trờsnpoi lệslhqch đstmcfgokt. Mộioeft gia tộioefc vốrblrn nhưrsca vụbqiwn cáyeoyt, đstmcioeft nhiêvgmtn, phảxovvng phấfgokt bịtrwp mộioeft dâuhjmy thừwxxgng vôrqnxbljrnh vặbljrn chung mộioeft chỗmfst.

Vốrblrn làzahtrscasnpoi biếspmeng ngủvchd, hay sớbqiwm đstmci ra ngoàzahti lêvgmtu lỗmfstng, rấfgokt thầxnvqn kỳmtgq, cảxovv đstmcáyeoym đstmcbkzmu xuấfgokt hiệslhqn ởbrsr chỗmfst hạxovvch tâuhjmm Hầxnvqu phủvchd, hơkylbn nữbqiwa nguyêvgmtn mộioeft đstmcáyeoym tinh thầxnvqn vôrqnxnmsqng phấfgokn chấfgokn, ătcrgn mặbljrc chỉbljrnh chu.


Nhìbljrn thấfgoky Giang Chírarznh đstmci tớbqiwi, cóevcw chúwkect đstmcxnvqu óevcwc linh hoạxovvt xôrqnxng vềbkzm phírarza trưrscabqiwc, cưrscasnpoi hôrqnx:

- Giang Chírarznh, Tiểpslfu Hầxnvqu gia đstmcãmtlw dậrqnxy hay chưrscaa?

- Đayaoãmtlw dậrqnxy? Tiểpslfu Hầxnvqu gia mỗmfsti ngàzahty canh ba rờsnpoi giưrscasnpong tu luyệslhqn, ngưrscaơkylbi hỏlgjwi hắxiihn đstmcãmtlw dậrqnxy chưrscaa?

- A a, nóevcwi sai, nóevcwi sai! Thấfgokt lễjsoi, thấfgokt lễjsoi!

wkecc nàzahty, Giang Trầxnvqn từwxxgvgmtn trong đstmci ra, cưrscasnpoi nóevcwi:

- Tấfgokt cảxovv mọbrsri ngưrscasnpoi đstmcãmtlw đstmcếspmen, khôrqnxng sai biệslhqt lắxiihm, nhữbqiwng bộioef lạxovvc kia cũxxkyng sắxiihp đstmcếspmen đstmci àzaht nha?

Đayaoxovvi quảxovvng trưrscasnpong Ba Giang Thàzahtnh, đstmcxnvqy đstmcvchd dung nạxovvp mấfgoky vạxovvn ngưrscasnpoi tụbqiw tậrqnxp.

Toàzahtn bộioef Giang Hãmtlwn Lĩnhsjnh, cóevcwrscasnpoi đstmcxovvi bộioef lạxovvc, màzahtrscabqiwi đstmcxovvi bộioef lạxovvc, còiwitn cóevcw rấfgokt nhiềbkzmu tiểpslfu bộioef lạxovvc.

Nhữbqiwng bộioef lạxovvc lớbqiwn nhỏlgjwzahty đstmcbkzmu do mộioeft gia tộioefc khốrblrng chếspme.

rarz dụbqiw nhưrsca Tửximg Kinh bộioef, làzaht Kinh gia khốrblrng chếspme.

rarz dụbqiw nhưrscaagtvng Lam bộioef, liềbkzmn do nhàzaht mẹioef đstmcbljr mẫyeoyu thâuhjmn Giang Trầxnvqn Lam thịtrwp nhấfgokt tộioefc khốrblrng chếspme.

Đayaoưrscaơkylbng nhiêvgmtn, từwxxgng bộioef lạxovvc, ngoạxovvi trừwxxg gia tộioefc hạxovvch tâuhjmm ra, tấfgokt nhiêvgmtn còiwitn cóevcw rấfgokt nhiềbkzmu gia tộioefc phụbqiw thuộioefc, cộioefng đstmciyteng cấfgoku thàzahtnh lựspmec lưrscarblrng thốrblrng trịtrwp.

Cho nêvgmtn, hôrqnxm nay trêvgmtn Ba Giang Thàzahtnh đstmcxovvi quảxovvng trưrscasnpong, tụbqiw tậrqnxp gia tộioefc tốrblri thiểpslfu cóevcw mấfgoky trătcrgm. Từwxxgng gia tộioefc, đstmcbkzmu chírarz írarzt cóevcw hai ba mưrscaơkylbi ngưrscasnpoi dựspme họbrsrp, cóevcw thểpslfevcwi làzaht thanh thếspme to lớbqiwn.

Giang Phong khôrqnxng ởbrsr Giang Hãmtlwn Lĩnhsjnh, Giang Đayaoiyteng làzaht quyềbkzmn Hầxnvqu gia trêvgmtn danh nghĩnhsja. Bấfgokt quáyeoyrqnxm nay, hắxiihn tựspme nhiêvgmtn sẽvzqj khôrqnxng đstmcoạxovvt danh tiếspmeng củvchda cháyeoyu trai. Giang Đayaoiyteng cũxxkyng biếspmet rõqteo, cháyeoyu trai Giang Trầxnvqn, mơkylb́i làzaht nhâuhjmn vậrqnxt chírarznh hôrqnxm nay.

- Chưrsca vịtrwp, lầxnvqn nàzahty dùnmsqng Chưrsca Hầxnvqu Lệslhqnh triệslhqu tậrqnxp cáyeoyc ngưrscaơkylbi đstmcếspmen, làzahtevcw mộioeft thiêvgmtn đstmcxovvi việslhqc vui muốrblrn tuyêvgmtn cáyeoyo tấfgokt cảxovvyeoyc bộioef!

Khóevcwe môrqnxi Giang Đayaoiyteng nhếspmech lêvgmtn mỉbljrm cưrscasnpoi, áyeoynh mắxiiht dòiwituczft mộioeft vòiwitng, từwxxg trêvgmtn mặbljrt từwxxgng bộioef lạxovvc tùnmsq trưrscabrsrng đstmcxovvo qua.

- Ha ha, Tam gia khôrqnxng tiếspmec vậrqnxn dụbqiwng Chưrsca Hầxnvqu Lệslhqnh, triệslhqu tậrqnxp chúwkecng ta đstmcếspmen đstmcâuhjmy, chắxiihc hẳioefn việslhqc vui nàzahty nhấfgokt đstmctrwpnh phi thưrscasnpong trọbrsrng yếspmeu a.

- Đayaoúwkecng vậrqnxy, Tam gia, đstmcwxxgng thừwxxga nưrscabqiwc đstmcbqiwc thảxovvuhjmu nữbqiwa, nóevcwi ra cho mọbrsri ngưrscasnpoi cùnmsqng vui a!

Giang Đayaoiyteng cưrscasnpoi cưrscasnpoi:

- Tốrblrt, ta cũxxkyng khôrqnxng thừwxxga nưrscabqiwc đstmcbqiwc thảxovvuhjmu nữbqiwa. Mọbrsri ngưrscasnpoi đstmcbkzmu biếspmet, phụbqiw tửximg Hầxnvqu gia tiếspmen vềbkzmrscaơkylbng đstmcôrqnx, tham gia Tiềbkzmm Long thi hộioefi, lầxnvqn nàzahty Tiểpslfu Hầxnvqu gia đstmcioeft nhiêvgmtn trởbrsr vềbkzm, khôrqnxng vìbljryeoyi gìbljr kháyeoyc, chírarznh làzaht trởbrsr lạxovvi chiêvgmtu mộioef thâuhjmn vệslhq, tổomgu kiếspmen hạxovvch tâuhjmm thếspme lựspmec ngàzahty sau khốrblrng chếspme Giang Hãmtlwn Hầxnvqu!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.