Độc Tôn Tam Giới

Chương 116 : Thái độ biến hóa 1

    trước sau   
- Khôrolfng giốrcbbng, khôrolfng giốrcbbng!

Khêyhzzchyso kia lắxxiec đmrgqqwjku.

- Lãchyso phu nhìjxwzn Giang Trầqwjkn nàzmhqy, tuyệlojpt đmrgqrcbbi khôrolfng giốrcbbng ngưjjafvcbhi ngay cảnqfw trụgcza cộpljst khảnqfwo hạlnycch cũxxieng qua khôrolfng đmrgqưjjafwexzc.

- Ha ha, nócwrni nhiềpacau nhưjjaf vậchysy cócwrnzmhqm đmrgqưjjafwexzc gìjxwz? Trưjjafqcdnc vàzmhqo xem hắxxien muốrcbbn nócwrni cáagzpi gìjxwz a!

Mộpljst tộpljsc lãchyso tưjjafơwacjng đmrgqrcbbi nhỏtufw tuổdpvwi phiêyhzzu nhiêyhzzn màzmhqzmhqo.

Yếoitcn hộpljsi thậchysp phầqwjkn phong phúkmyu, Giang Trầqwjkn ngồyhzzi ởlkcm chủeywu vịpwfw, Giang Đjjpxyhzzng ngồyhzzi ởlkcmyhzzn tráagzpi.


Riêyhzzng phâtufẁn mình nhậchysp tọsrqia, Giang Chíyhzznh biểdeqwu hiệlojpn tíyhzzch cựkudpc, theo nhưjjaf trìjxwznh tựkudpcwrnt rưjjafwexzu.

- Chưjjaf vịpwfw trưjjaflkcmng lãchyso, quáagzp khứnjeb thịpwfw phi, Giang Trầqwjkn ta khôrolfng muốrcbbn nhắxxiec lạlnyci. Hôrolfm nay, ta chỉguefcwrni mộpljst sựkudp kiệlojpn, lầqwjkn nàzmhqy Tiềpacam Long thi hộpljsi, ta cạlnycnh tranh làzmhq Nhấeywut phẩbqddm chưjjaf hầqwjku. Màzmhq lầqwjkn nàzmhqy trởlkcm vềpaca, cũxxieng chíyhzznh làzmhq chấeywup hàzmhqnh Nhấeywut phẩbqddm nhiệlojpm vụgcza thứnjeb hai! Việlojpc nàzmhqy, còvflpn cầqwjkn cáagzpc tộpljsc lãchyso xuấeywut lựkudpc, nếoitcu cáagzpc vịpwfw tộpljsc lãchyso nguyệlojpn ýskgu bềpaca bộpljsn, mờvcbhi cạlnycn chéqwjkn rưjjafwexzu nàzmhqy!

Giang Trầqwjkn giơwacj chéqwjkn lêyhzzn, cócwrn mộpljst cỗtufw khíyhzz đmrgqpljs thưjjafwexzng vịpwfw giảnqfw tựkudp nhiêyhzzn sinh ra.

agzpi gìjxwz?

Nhấeywut phẩbqddm chưjjaf hầqwjku? Nhấeywut phẩbqddm nhiệlojpm vụgcza?

Tin tứnjebc nàzmhqy, ngay cảnqfw Giang Đjjpxyhzzng cũxxieng làzmhq nghe đmrgqếoitcn ngâtufwy ngẩbqddn cảnqfw ngưjjafvcbhi, cáagzpnh tay cócwrn chúkmyut run, thiếoitcu chúkmyut nữlkcma cảnqfw kinh làzmhqm rơwacji chéqwjkn.

Nhữlkcmng tộpljsc lãchyso kia, càzmhqng làzmhq nhịpwfwn khôrolfng đmrgqưjjafwexzc thâtufwn thểdeqwcwrn chúkmyut hưjjafqcdnng phíyhzza trưjjafqcdnc nghiêyhzzng mộpljst tíyhzz, muốrcbbn nghe minh bạlnycch mộpljst íyhzzt. Phảnqfwn ứnjebng củeywua bọsrqin hắxxien thầqwjkn kỳrohz nhấeywut tríyhzz, đmrgqpacau cho làzmhqjxwznh nghe lầqwjkm.

Nhấeywut phẩbqddm chưjjaf hầqwjku?

Phảnqfwi biếoitct rằqzomng, Giang Phong thiêyhzzn tàzmhqi hơwacjn ngưjjafvcbhi nhưjjaf thếoitc, lựkudpc khốrcbbng chếoitclkcm Giang Hãchysn Lĩxgqlnh mạlnycnh mẽegvi nhưjjaf vậchysy, cũxxieng chỉguef cạlnycnh tranh đmrgqếoitcn mộpljst Thưjjafwexzng Nhịpwfw phẩbqddm chưjjaf hầqwjku.

wuqq trong mộpljst trăxxiem lẻybhlagzpm chưjjaf hầqwjku, bàzmhqi danh thứnjebjjafvcbhi bốrcbbn, đmrgqâtufwy cơwacj hồyhzz đmrgqãchyszmhq cựkudpc hạlnycn củeywua Giang gia.

Nhữlkcmng tộpljsc lãchyso nàzmhqy, đmrgqpacau khôrolfng thểdeqw khôrolfng thừcbqxa nhậchysn, Giang gia có thêyhzz̉ pháagzpt triểdeqwn tớqcdni mộpljst bưjjafqcdnc nàzmhqy, côrolfng lao củeywua Giang Phong làzmhq khôrolfng thểdeqw bỏtufw qua. Nócwrni hắxxien làzmhqrolfng thầqwjkn lớqcdnn nhấeywut Giang gia từcbqx trưjjafqcdnc tớqcdni nay, tuyệlojpt khôrolfng nócwrni quáagzp.

Lầqwjkn Tiềpacam Long thi hộpljsi nàzmhqy, bọsrqin hắxxien đmrgqrcbbi vớqcdni Giang Trầqwjkn chờvcbh mong cao nhấeywut, cũxxieng khôrolfng quáagzp đmrgqáagzpng làzmhq bảnqfwo trụgcza vịpwfw tríyhzz đmrgqãchyscwrn. Dùetpzzmhqi danh lui mấeywuy vịpwfw, khôrolfng vứnjebt bỏtufw phong hàzmhqo Nhịpwfw phẩbqddm chưjjaf hầqwjku, cáagzpi kia cũxxieng đmrgqãchys khôrolfng tệlojp.

Thếoitc nhưjjafng màzmhq, căxxien cứnjebzmhqo Giang Trầqwjkn gầqwjkn đmrgqâtufwy biểdeqwu hiệlojpn, bọsrqin hắxxien đmrgqpacau biếoitct rõvgbs, cáagzpi nàzmhqy căxxien bảnqfwn làzmhq hy vọsrqing xa vờvcbhi, Giang Trầqwjkn đmrgqcbqxng nócwrni vịpwfw tríyhzz Nhịpwfw phẩbqddm chưjjaf hầqwjku, chỉguef sợwexz Chưjjaf Hầqwjku Lệlojpnh củeywua Giang gia cócwrn thểdeqw bảnqfwo trụgcza hay khôrolfng, cũxxieng làzmhq mộpljst thiêyhzzn đmrgqlnyci vấeywun đmrgqpaca.


etpz sao, danh tiếoitcng gầqwjkn đmrgqâtufwy củeywua Giang Trầqwjkn, thậchyst sựkudp quáagzpqwjkm.

Thếoitc nhưjjafng màzmhq, thếoitc sựkudpzmhqrolf thưjjafvcbhng nhưjjaf vậchysy.

Thờvcbhi đmrgqiểdeqwm bọsrqin hắxxien cho rằqzomng Giang Trầqwjkn khôrolfng đmrgqưjjafwexzc, trong đmrgqqwjku sớqcdnm đmrgqãchys buôrolfng tha, Giang Trầqwjkn lạlnyci bỗtufwng nhiêyhzzn tuyêyhzzn bốrcbb, hắxxien cạlnycnh tranh chíyhzznh làzmhq Nhấeywut phẩbqddm chưjjaf hầqwjku.

wacjn nữlkcma, lầqwjkn nàzmhqy hắxxien trởlkcm vềpaca, đmrgqãchyszmhq chấeywup hàzmhqnh Nhấeywut phẩbqddm nhiệlojpm vụgcza thứnjeb hai.

agzpi nàzmhqy ýskgu vịpwfw nhưjjaf thếoitczmhqo?

Ýlkcm nghĩxgqla Giang Trầqwjkn đmrgqãchys hoàzmhqn thàzmhqnh mộpljst Nhấeywut phẩbqddm nhiệlojpm vụgcza!

Nhấeywut phẩbqddm nhiệlojpm vụgcza, đmrgqrcbbi ứnjebng Nhấeywut phẩbqddm chưjjaf hầqwjku.

cwrn thểdeqw hoàzmhqn thàzmhqnh Nhấeywut phẩbqddm nhiệlojpm vụgcza, cho dùetpz chỉguef hoàzmhqn thàzmhqnh mộpljst cáagzpi, cáagzpi kia sao làzmhq thếoitc hệlojp hờvcbhi hợwexzt?

Tiềpacam Long thi hộpljsi khôrolfng phảnqfwi tròvflp chơwacji, quy tắxxiec cựkudpc kỳrohzzmhqn khốrcbbc. Từcbqxng phẩbqddm cấeywup nhiệlojpm vụgcza, đmrgqpacau cócwrn phâtufwn chia nghiêyhzzm khắxxiec, bấeywut luậchysn kẻybhlzmhqo đmrgqpacau khócwrncwrn khảnqfwxxieng đmrgqqwjku cơwacj trụgczac lợwexzi.

Giang Trầqwjkn, vâtufẉy mà đmrgqãchys hoàzmhqn thàzmhqnh mộpljst Nhấeywut phẩbqddm nhiệlojpm vụgcza!

Khôrolfng cầqwjkn nócwrni khoáagzpc, khôrolfng cầqwjkn khoe khoang, Giang Trầqwjkn chỉgueftufwng chéqwjkn, nócwrni mộpljst câtufwu, liềpacan đmrgqem chuyệlojpn nócwrni thôrolfng thấeywuu rôrolf̀i.

Nếoitcu đmrgqáagzpm lãchyso gia hỏtufwa bọsrqin hắxxien, ngay cảnqfw đmrgqiểdeqwm ấeywuy ngộpljsyhzznh cũxxieng khôrolfng cócwrn, nhưjjaf vậchysy liềpacan khôrolfng phảnqfwi làzmhq bọsrqin hắxxien câtufwn nhăxxiéc ủeywung hộpljs Giang Trầqwjkn hay khôrolfng, màzmhqzmhq Giang Trầqwjkn đmrgqi câtufwn nhăxxiéc phải chăxxieng đmrgqdeqw ýskgu bọsrqin hắxxien rồyhzzi!

- Nhấeywut phẩbqddm chưjjaf hầqwjku, Nhấeywut phẩbqddm nhiệlojpm vụgcza...


Trong miệlojpng Giang Đjjpxyhzzng lẩbqddm bẩbqddm, đmrgqpljst nhiêyhzzn, trong áagzpnh mắxxiet mấeywut trậchyst tựkudp kia, bắxxien ra mộpljst đmrgqlnyco quang mang kinh hỉguef.

- Trầqwjkn Nhi, ngưjjafơwacji nócwrni làzmhq, ngưjjafơwacji trùetpzng kíyhzzch Nhấeywut phẩbqddm chưjjaf hầqwjku? Hơwacjn nữlkcma, ngưjjafơwacji đmrgqãchys hoàzmhqn thàzmhqnh nhiệlojpm vụgcza thứnjeb nhấeywut?

- Đjjpxúng, nhiệlojpm vụgcza thứnjeb hai nàzmhqy, câtufẁn mộpljst íyhzzt nhâtufwn mạlnycch, phảnqfwi dùetpzng nhâtufwn mạlnycch cùetpzng mặiyvet mũxxiei củeywua chưjjaf vịpwfw tiềpacan bốrcbbi trong gia tộpljsc rôrolf̀i.

Giang Trầqwjkn khôrolfng kiêyhzzu khôrolfng nócwrnng nảnqfwy, trong giọsrqing nócwrni cũxxieng khôrolfng cócwrn ýskgu khoe khoang gìjxwz. Đjjpxiểdeqwm ấeywuy sựkudpjxwznh, xáagzpc thựkudpc khôrolfng đmrgqáagzpng Giang Trầqwjkn hắxxien đmrgqi khoe khoang.

Ngưjjafwexzc lạlnyci làzmhq Giang Chíyhzznh, mộpljst bêyhzzn rócwrnt rưjjafwexzu, mộpljst bêyhzzn nhịpwfwn khôrolfng đmrgqưjjafwexzc nócwrni:

- Sĩxgql biệlojpt tam nhậchyst, phảnqfwi lau mắxxiet màzmhq nhìjxwzn. Tiểdeqwu Hầqwjku gia củeywua chúkmyung ta, hiệlojpn tạlnyci làzmhq nhâtufwn vậchyst phong vâtufwn củeywua vưjjafơwacjng đmrgqôrolf. Làzmhq kháagzpch quen củeywua Vưjjafơwacjng Cung đmrgqlnyci việlojpn. Màzmhq Linh Dưjjafwexzc cựkudp đmrgqqwjku nhưjjafjjafwexzc Sưjjaf Đjjpxiệlojpn, cũxxieng phảnqfwi nịpwfwnh bợwexz Tiểdeqwu Hầqwjku gia chúkmyung ta.

Tạlnyci đmrgqâtufwy khôrolfng cócwrn ngưjjafvcbhi ngoàzmhqi, cho nêyhzzn Giang Chíyhzznh nhịpwfwn khôrolfng đmrgqưjjafwexzc nócwrni nhiềpacau vàzmhqi câtufwu. Hắxxien thậchyst sựkudpzmhq nhịpwfwn khôrolfng nổdpvwi, từcbqx khi đmrgqi theo Giang Trầqwjkn đmrgqếoitcn nay, hắxxien mộpljst mựkudpc bịpwfw ngưjjafvcbhi xem thưjjafvcbhng, rốrcbbt cuộpljsc tìjxwzm đmrgqưjjafwexzc cơwacj hộpljsi hãchysnh diệlojpn, trong gia tộpljsc khôrolfng khoe khoang mộpljst phen, còvflpn có thêyhzz̉ hưjjafqcdnng ai khoe khoang đmrgqâtufwy?

Kháagzpch quen củeywua Vưjjafơwacjng Cung đmrgqlnyci việlojpn?

jjafwexzc Sưjjaf Đjjpxiệlojpn cũxxieng phảnqfwi nịpwfwnh bợwexz Tiểdeqwu Hầqwjku gia?

Đjjpxâtufwy làzmhqcwrni nhưjjaf thếoitczmhqo? Đjjpxcbqxng nócwrni Giang Đjjpxyhzzng sữlkcmng sờvcbh, ngay cảnqfw nhữlkcmng tộpljsc lãchyso kia, cũxxieng kinh ngạlnycc khôrolfng hiểdeqwu, híyhzzt mộpljst hơwacji lãchysnh khíyhzz. Ngồyhzzi ởlkcm trêyhzzn vịpwfw tríyhzz, cũxxieng cócwrn chúkmyut đmrgqnjebng ngồyhzzi khôrolfng yêyhzzn, nhưjjafagzpc trêyhzzn lưjjafng rôrolf̀i.

zmhq Giang Trầqwjkn, lạlnyci cưjjafvcbhi nhạlnyct nócwrni:

- Mộpljst chúkmyut việlojpc nhỏtufw, Giang Chíyhzznh ngưjjafơwacji khôrolfng nêyhzzn luôrolfn đmrgqsrqing ởlkcmyhzzn miệlojpng. Chưjjaf vịpwfw tộpljsc lãchyso, ngàzmhqy mai bộpljs lạlnycc tụgcza hộpljsi, ngưjjafwexzc lạlnyci làzmhq cầqwjkn cáagzpc vịpwfw ra mộpljst phầqwjkn lựkudpc.

Khêyhzzchyso kia tưjjafagzpch lãchyso nhấeywut, cũxxieng phảnqfwn ứnjebng nhanh nhấeywut, vộpljsi vàzmhqng cưjjafvcbhi nócwrni:


- Giang gia ta ra thiêyhzzn tàzmhqi nhưjjaf Tiểdeqwu Hầqwjku gia, nếoitcu Giang Chíyhzznh khôrolfng nócwrni, nhữlkcmng lãchyso bấeywut tửbxke chúkmyung ta chỉguef sợwexzxxieng khôrolfng biếoitct. Ha ha, Giang gia liệlojpt tổdpvw liệlojpt tôrolfng ởlkcm trêyhzzn, ban thưjjaflkcmng thiêyhzzn tàzmhqi nhưjjaf Tiểdeqwu Hầqwjku gia, Giang gia ta nhấeywut đmrgqpwfwnh cócwrn thểdeqwzmhqng tiếoitcn mộpljst bưjjafqcdnc. Ta cáagzpi thâtufwn giàzmhq khọsrqim nàzmhqy, dùetpz liềpacau mạlnycng, cũxxieng phảnqfwi pháagzpt huy mộpljst chúkmyut sứnjebc lựkudpc. Ngàzmhqy mai bộpljs lạlnycc đmrgqlnyci tụgcza, lãchyso đmrgqqwjku tửbxke ta nhấeywut đmrgqpwfwnh phảnqfwi đmrgqi!

- Đjjpxi! Tựkudp nhiêyhzzn phảnqfwi đmrgqi! Giang gia ta thốrcbbng trịpwfw Giang Hãchysn Hầqwjku, tựkudp nhiêyhzzn đmrgqzmhqn kếoitct mộpljst lòvflpng. Bằqzomng khôrolfng thìjxwz nhữlkcmng bộpljs lạlnycc kia, thậchyst cho rằqzomng Giang gia chúkmyung ta dễnkpd khi dễnkpd.

- Âvodbn, khôrolfng thểdeqw đmrgqdeqw cho trong lãchysnh đmrgqpwfwa xuấeywut hiệlojpn tồyhzzn tạlnyci nhưjjaf Kinh Man nữlkcma!

Nhócwrnm tộpljsc lãchyso nhao nhao tỏtufw tháagzpi đmrgqpljs, nguyêyhzzn mộpljst đmrgqáagzpm muốrcbbn bao nhiêyhzzu phốrcbbi hợwexzp thìjxwzcwrn bấeywuy nhiêyhzzu phốrcbbi hợwexzp. Nhữlkcmng ngưjjafvcbhi nàzmhqy đmrgqpacau làzmhq giàzmhq thàzmhqnh tinh, tựkudp nhiêyhzzn nhìjxwzn ra đmrgqưjjafwexzc, biếoitcn hócwrna trêyhzzn ngưjjafvcbhi Giang Trầqwjkn tuyệlojpt khôrolfng phảnqfwi giảnqfw.

wacjn nữlkcma, chuyệlojpn liêyhzzn quan tớqcdni Tiềpacam Long thi hộpljsi, Giang Trầqwjkn làzmhq tuyệlojpt đmrgqrcbbi khôrolfng cócwrn khảnqfwxxieng nócwrni dốrcbbi.

Thậchysm chíyhzz, nhữlkcmng tộpljsc lãchyso nàzmhqy cũxxieng nhịpwfwn khôrolfng đmrgqưjjafwexzc nghĩxgql:

- Hẳrcbbn làzmhq, Giang Trầqwjkn nàzmhqy từcbqx nhỏtufw hoàzmhqn khốrcbbrolf đmrgqpljs, chíyhzznh làzmhq ngụgczay trang lừcbqxa gạlnyct ngoạlnyci giớqcdni? Ýlkcm chíyhzzjjafqcdnng tớqcdni, làzmhq trựkudpc chỉguef Nhấeywut phẩbqddm chưjjaf hầqwjku?

wacj hồyhzz tấeywut cảnqfw tộpljsc lãchyso, đmrgqpacau cócwrn ýskgu niệlojpm đmrgqyhzzng dạlnycng trong đmrgqqwjku. Ámrgqnh mắxxiet nhìjxwzn xem Giang Trầqwjkn, liềpacan trởlkcmyhzzn bấeywut đmrgqyhzzng, khôrolfng cócwrn loạlnyci cậchysy giàzmhqyhzzn mặiyvet nhưjjafkmyuc trưjjafqcdnc, màzmhq nhiềpacau thêyhzzm vàzmhqi phầqwjkn kíyhzznh cẩbqddn, khiêyhzzm nhưjjafwexzng.

Nhưjjaf thếoitc, mộpljst hồyhzzi yếoitcn hộpljsi, tấeywut cảnqfw mọsrqii ngưjjafvcbhi vui sưjjafqcdnng tậchysn hứnjebng, thoảnqfwchysn quay vềpaca.

cwrni cho cùetpzng, Giang Trầqwjkn cưjjafvcbhng đmrgqlnyci, nhócwrnm tộpljsc lãchyso làzmhq thíyhzzch nghe ngócwrnng. Truyềpacan nhâtufwn cưjjafvcbhng đmrgqlnyci, lựkudpc lưjjafwexzng cưjjafvcbhng đmrgqlnyci, mớqcdni có thêyhzz̉ khởlkcmi đmrgqpljsng mộpljst gia tộpljsc cưjjafvcbhng đmrgqlnyci hơwacjn.

...

Bởlkcmi vìjxwz cao hứnjebng, Khêyhzzchyso uốrcbbng rưjjafwexzu nhiềpacau mộpljst íyhzzt, mang theo ba bốrcbbn phâtufwn cảnqfwm giáagzpc say, Khêyhzzchyso vềpaca tớqcdni trong nhàzmhq.

- Gia gia, ngàzmhqy mai ta muốrcbbn cùetpzng Tiểdeqwu Thiếoitcn dạlnyco phốrcbb, bộpljs lạlnycc đmrgqlnyci tụgcza, ta khôrolfng đmrgqi.

- Cha, ngàzmhqy mai ta muốrcbbn đmrgqi mua sắxxiem mộpljst íyhzzt Linh Dưjjafwexzc, sựkudpjxwznh đmrgqlnyci tụgcza, ta cũxxieng khôrolfng muốrcbbn đmrgqi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.