Độc Tôn Tam Giới

Chương 116 : Thái độ biến hóa 1

    trước sau   
- Khôeefing giốomrqng, khôeefing giốomrqng!

Khêeifxghbqo kia lắpwoec đupydfuesu.

- Lãghbqo phu nhìqprtn Giang Trầfuesn nàyfhuy, tuyệtemmt đupydomrqi khôeefing giốomrqng ngưcydnsrani ngay cảfqry trụvyqk cộbamqt khảfqryo hạryrxch cũskwpng qua khôeefing đupydưcydnzchrc.

- Ha ha, nórnpai nhiềzchru nhưcydn vậupydy córnpayfhum đupydưcydnzchrc gìqprt? Trưcydnpqmqc vàyfhuo xem hắpwoen muốomrqn nórnpai cáadvdi gìqprt a!

Mộbamqt tộbamqc lãghbqo tưcydnơryrxng đupydomrqi nhỏzvix tuổohjzi phiêeifxu nhiêeifxn màyfhuyfhuo.

Yếkyekn hộbamqi thậupydp phầfuesn phong phúuelb, Giang Trầfuesn ngồuelbi ởfvhg chủdfir vịbrpf, Giang Đrnpauelbng ngồuelbi ởfvhgeifxn tráadvdi.


Riêeifxng phâwvim̀n mình nhậupydp tọvzhba, Giang Chíkavbnh biểanwau hiệtemmn tíkavbch cựupydc, theo nhưcydn trìqprtnh tựupydrnpat rưcydnzchru.

- Chưcydn vịbrpf trưcydnfvhgng lãghbqo, quáadvd khứaknl thịbrpf phi, Giang Trầfuesn ta khôeefing muốomrqn nhắpwoec lạryrxi. Hôeefim nay, ta chỉdfirrnpai mộbamqt sựupyd kiệtemmn, lầfuesn nàyfhuy Tiềzchrm Long thi hộbamqi, ta cạryrxnh tranh làyfhu Nhấdsigt phẩcoaym chưcydn hầfuesu. Màyfhu lầfuesn nàyfhuy trởfvhg vềzchr, cũskwpng chíkavbnh làyfhu chấdsigp hàyfhunh Nhấdsigt phẩcoaym nhiệtemmm vụvyqk thứaknl hai! Việtemmc nàyfhuy, còpprfn cầfuesn cáadvdc tộbamqc lãghbqo xuấdsigt lựupydc, nếkyeku cáadvdc vịbrpf tộbamqc lãghbqo nguyệtemmn ýuqvs bềzchr bộbamqn, mờsrani cạryrxn chépqmqn rưcydnzchru nàyfhuy!

Giang Trầfuesn giơryrx chépqmqn lêeifxn, córnpa mộbamqt cỗxtso khíkavb đupydbamq thưcydnzchrng vịbrpf giảfqry tựupyd nhiêeifxn sinh ra.

advdi gìqprt?

Nhấdsigt phẩcoaym chưcydn hầfuesu? Nhấdsigt phẩcoaym nhiệtemmm vụvyqk?

Tin tứaknlc nàyfhuy, ngay cảfqry Giang Đrnpauelbng cũskwpng làyfhu nghe đupydếkyekn ngâwvimy ngẩcoayn cảfqry ngưcydnsrani, cáadvdnh tay córnpa chúuelbt run, thiếkyeku chúuelbt nữcoaya cảfqry kinh làyfhum rơryrxi chépqmqn.

Nhữcoayng tộbamqc lãghbqo kia, càyfhung làyfhu nhịbrpfn khôeefing đupydưcydnzchrc thâwvimn thểanwarnpa chúuelbt hưcydnpqmqng phíkavba trưcydnpqmqc nghiêeifxng mộbamqt tíkavb, muốomrqn nghe minh bạryrxch mộbamqt íkavbt. Phảfqryn ứaknlng củdfira bọvzhbn hắpwoen thầfuesn kỳnvka nhấdsigt tríkavb, đupydzchru cho làyfhuqprtnh nghe lầfuesm.

Nhấdsigt phẩcoaym chưcydn hầfuesu?

Phảfqryi biếkyekt rằmyadng, Giang Phong thiêeifxn tàyfhui hơryrxn ngưcydnsrani nhưcydn thếkyek, lựupydc khốomrqng chếkyekfvhg Giang Hãghbqn Lĩepennh mạryrxnh mẽcydn nhưcydn vậupydy, cũskwpng chỉdfir cạryrxnh tranh đupydếkyekn mộbamqt Thưcydnzchrng Nhịbrpf phẩcoaym chưcydn hầfuesu.

srph trong mộbamqt trăomrqm lẻyynqadvdm chưcydn hầfuesu, bàyfhui danh thứaknlcydnsrani bốomrqn, đupydâwvimy cơryrx hồuelb đupydãghbqyfhu cựupydc hạryrxn củdfira Giang gia.

Nhữcoayng tộbamqc lãghbqo nàyfhuy, đupydzchru khôeefing thểanwa khôeefing thừvlyqa nhậupydn, Giang gia có thêeifx̉ pháadvdt triểanwan tớpqmqi mộbamqt bưcydnpqmqc nàyfhuy, côeefing lao củdfira Giang Phong làyfhu khôeefing thểanwa bỏzvix qua. Nórnpai hắpwoen làyfhueefing thầfuesn lớpqmqn nhấdsigt Giang gia từvlyq trưcydnpqmqc tớpqmqi nay, tuyệtemmt khôeefing nórnpai quáadvd.

Lầfuesn Tiềzchrm Long thi hộbamqi nàyfhuy, bọvzhbn hắpwoen đupydomrqi vớpqmqi Giang Trầfuesn chờsran mong cao nhấdsigt, cũskwpng khôeefing quáadvd đupydáadvdng làyfhu bảfqryo trụvyqk vịbrpf tríkavb đupydãghbqrnpa. Dùcydnyfhui danh lui mấdsigy vịbrpf, khôeefing vứaknlt bỏzvix phong hàyfhuo Nhịbrpf phẩcoaym chưcydn hầfuesu, cáadvdi kia cũskwpng đupydãghbq khôeefing tệtemm.

Thếkyek nhưcydnng màyfhu, căomrqn cứaknlyfhuo Giang Trầfuesn gầfuesn đupydâwvimy biểanwau hiệtemmn, bọvzhbn hắpwoen đupydzchru biếkyekt rõjyyf, cáadvdi nàyfhuy căomrqn bảfqryn làyfhu hy vọvzhbng xa vờsrani, Giang Trầfuesn đupydvlyqng nórnpai vịbrpf tríkavb Nhịbrpf phẩcoaym chưcydn hầfuesu, chỉdfir sợzchr Chưcydn Hầfuesu Lệtemmnh củdfira Giang gia córnpa thểanwa bảfqryo trụvyqk hay khôeefing, cũskwpng làyfhu mộbamqt thiêeifxn đupydryrxi vấdsign đupydzchr.


cydn sao, danh tiếkyekng gầfuesn đupydâwvimy củdfira Giang Trầfuesn, thậupydt sựupyd quáadvdpqmqm.

Thếkyek nhưcydnng màyfhu, thếkyek sựupydyfhueefi thưcydnsranng nhưcydn vậupydy.

Thờsrani đupydiểanwam bọvzhbn hắpwoen cho rằmyadng Giang Trầfuesn khôeefing đupydưcydnzchrc, trong đupydfuesu sớpqmqm đupydãghbq buôeefing tha, Giang Trầfuesn lạryrxi bỗxtsong nhiêeifxn tuyêeifxn bốomrq, hắpwoen cạryrxnh tranh chíkavbnh làyfhu Nhấdsigt phẩcoaym chưcydn hầfuesu.

ryrxn nữcoaya, lầfuesn nàyfhuy hắpwoen trởfvhg vềzchr, đupydãghbqyfhu chấdsigp hàyfhunh Nhấdsigt phẩcoaym nhiệtemmm vụvyqk thứaknl hai.

advdi nàyfhuy ýuqvs vịbrpf nhưcydn thếkyekyfhuo?

Ýfylb nghĩepena Giang Trầfuesn đupydãghbq hoàyfhun thàyfhunh mộbamqt Nhấdsigt phẩcoaym nhiệtemmm vụvyqk!

Nhấdsigt phẩcoaym nhiệtemmm vụvyqk, đupydomrqi ứaknlng Nhấdsigt phẩcoaym chưcydn hầfuesu.

rnpa thểanwa hoàyfhun thàyfhunh Nhấdsigt phẩcoaym nhiệtemmm vụvyqk, cho dùcydn chỉdfir hoàyfhun thàyfhunh mộbamqt cáadvdi, cáadvdi kia sao làyfhu thếkyek hệtemm hờsrani hợzchrt?

Tiềzchrm Long thi hộbamqi khôeefing phảfqryi tròpprf chơryrxi, quy tắpwoec cựupydc kỳnvkayfhun khốomrqc. Từvlyqng phẩcoaym cấdsigp nhiệtemmm vụvyqk, đupydzchru córnpa phâwvimn chia nghiêeifxm khắpwoec, bấdsigt luậupydn kẻyynqyfhuo đupydzchru khórnparnpa khảfqryomrqng đupydfuesu cơryrx trụvyqkc lợzchri.

Giang Trầfuesn, vâwviṃy mà đupydãghbq hoàyfhun thàyfhunh mộbamqt Nhấdsigt phẩcoaym nhiệtemmm vụvyqk!

Khôeefing cầfuesn nórnpai khoáadvdc, khôeefing cầfuesn khoe khoang, Giang Trầfuesn chỉdfirwvimng chépqmqn, nórnpai mộbamqt câwvimu, liềzchrn đupydem chuyệtemmn nórnpai thôeefing thấdsigu rôeefìi.

Nếkyeku đupydáadvdm lãghbqo gia hỏzvixa bọvzhbn hắpwoen, ngay cảfqry đupydiểanwam ấdsigy ngộbamqkavbnh cũskwpng khôeefing córnpa, nhưcydn vậupydy liềzchrn khôeefing phảfqryi làyfhu bọvzhbn hắpwoen câwvimn nhăomrq́c ủdfirng hộbamq Giang Trầfuesn hay khôeefing, màyfhuyfhu Giang Trầfuesn đupydi câwvimn nhăomrq́c phải chăomrqng đupydanwa ýuqvs bọvzhbn hắpwoen rồuelbi!

- Nhấdsigt phẩcoaym chưcydn hầfuesu, Nhấdsigt phẩcoaym nhiệtemmm vụvyqk...


Trong miệtemmng Giang Đrnpauelbng lẩcoaym bẩcoaym, đupydbamqt nhiêeifxn, trong áadvdnh mắpwoet mấdsigt trậupydt tựupyd kia, bắpwoen ra mộbamqt đupydryrxo quang mang kinh hỉdfir.

- Trầfuesn Nhi, ngưcydnơryrxi nórnpai làyfhu, ngưcydnơryrxi trùcydnng kíkavbch Nhấdsigt phẩcoaym chưcydn hầfuesu? Hơryrxn nữcoaya, ngưcydnơryrxi đupydãghbq hoàyfhun thàyfhunh nhiệtemmm vụvyqk thứaknl nhấdsigt?

- Đrnpaúng, nhiệtemmm vụvyqk thứaknl hai nàyfhuy, câwvim̀n mộbamqt íkavbt nhâwvimn mạryrxch, phảfqryi dùcydnng nhâwvimn mạryrxch cùcydnng mặmyadt mũskwpi củdfira chưcydn vịbrpf tiềzchrn bốomrqi trong gia tộbamqc rôeefìi.

Giang Trầfuesn khôeefing kiêeifxu khôeefing nórnpang nảfqryy, trong giọvzhbng nórnpai cũskwpng khôeefing córnpa ýuqvs khoe khoang gìqprt. Đrnpaiểanwam ấdsigy sựupydqprtnh, xáadvdc thựupydc khôeefing đupydáadvdng Giang Trầfuesn hắpwoen đupydi khoe khoang.

Ngưcydnzchrc lạryrxi làyfhu Giang Chíkavbnh, mộbamqt bêeifxn rórnpat rưcydnzchru, mộbamqt bêeifxn nhịbrpfn khôeefing đupydưcydnzchrc nórnpai:

- Sĩepen biệtemmt tam nhậupydt, phảfqryi lau mắpwoet màyfhu nhìqprtn. Tiểanwau Hầfuesu gia củdfira chúuelbng ta, hiệtemmn tạryrxi làyfhu nhâwvimn vậupydt phong vâwvimn củdfira vưcydnơryrxng đupydôeefi. Làyfhu kháadvdch quen củdfira Vưcydnơryrxng Cung đupydryrxi việtemmn. Màyfhu Linh Dưcydnzchrc cựupyd đupydfuesu nhưcydncydnzchrc Sưcydn Đrnpaiệtemmn, cũskwpng phảfqryi nịbrpfnh bợzchr Tiểanwau Hầfuesu gia chúuelbng ta.

Tạryrxi đupydâwvimy khôeefing córnpa ngưcydnsrani ngoàyfhui, cho nêeifxn Giang Chíkavbnh nhịbrpfn khôeefing đupydưcydnzchrc nórnpai nhiềzchru vàyfhui câwvimu. Hắpwoen thậupydt sựupydyfhu nhịbrpfn khôeefing nổohjzi, từvlyq khi đupydi theo Giang Trầfuesn đupydếkyekn nay, hắpwoen mộbamqt mựupydc bịbrpf ngưcydnsrani xem thưcydnsranng, rốomrqt cuộbamqc tìqprtm đupydưcydnzchrc cơryrx hộbamqi hãghbqnh diệtemmn, trong gia tộbamqc khôeefing khoe khoang mộbamqt phen, còpprfn có thêeifx̉ hưcydnpqmqng ai khoe khoang đupydâwvimy?

Kháadvdch quen củdfira Vưcydnơryrxng Cung đupydryrxi việtemmn?

cydnzchrc Sưcydn Đrnpaiệtemmn cũskwpng phảfqryi nịbrpfnh bợzchr Tiểanwau Hầfuesu gia?

Đrnpaâwvimy làyfhurnpai nhưcydn thếkyekyfhuo? Đrnpavlyqng nórnpai Giang Đrnpauelbng sữcoayng sờsran, ngay cảfqry nhữcoayng tộbamqc lãghbqo kia, cũskwpng kinh ngạryrxc khôeefing hiểanwau, híkavbt mộbamqt hơryrxi lãghbqnh khíkavb. Ngồuelbi ởfvhg trêeifxn vịbrpf tríkavb, cũskwpng córnpa chúuelbt đupydaknlng ngồuelbi khôeefing yêeifxn, nhưcydnadvdc trêeifxn lưcydnng rôeefìi.

yfhu Giang Trầfuesn, lạryrxi cưcydnsrani nhạryrxt nórnpai:

- Mộbamqt chúuelbt việtemmc nhỏzvix, Giang Chíkavbnh ngưcydnơryrxi khôeefing nêeifxn luôeefin đupydvzhbng ởfvhgeifxn miệtemmng. Chưcydn vịbrpf tộbamqc lãghbqo, ngàyfhuy mai bộbamq lạryrxc tụvyqk hộbamqi, ngưcydnzchrc lạryrxi làyfhu cầfuesn cáadvdc vịbrpf ra mộbamqt phầfuesn lựupydc.

Khêeifxghbqo kia tưcydnadvdch lãghbqo nhấdsigt, cũskwpng phảfqryn ứaknlng nhanh nhấdsigt, vộbamqi vàyfhung cưcydnsrani nórnpai:


- Giang gia ta ra thiêeifxn tàyfhui nhưcydn Tiểanwau Hầfuesu gia, nếkyeku Giang Chíkavbnh khôeefing nórnpai, nhữcoayng lãghbqo bấdsigt tửcmhd chúuelbng ta chỉdfir sợzchrskwpng khôeefing biếkyekt. Ha ha, Giang gia liệtemmt tổohjz liệtemmt tôeefing ởfvhg trêeifxn, ban thưcydnfvhgng thiêeifxn tàyfhui nhưcydn Tiểanwau Hầfuesu gia, Giang gia ta nhấdsigt đupydbrpfnh córnpa thểanwayfhung tiếkyekn mộbamqt bưcydnpqmqc. Ta cáadvdi thâwvimn giàyfhu khọvzhbm nàyfhuy, dùcydn liềzchru mạryrxng, cũskwpng phảfqryi pháadvdt huy mộbamqt chúuelbt sứaknlc lựupydc. Ngàyfhuy mai bộbamq lạryrxc đupydryrxi tụvyqk, lãghbqo đupydfuesu tửcmhd ta nhấdsigt đupydbrpfnh phảfqryi đupydi!

- Đrnpai! Tựupyd nhiêeifxn phảfqryi đupydi! Giang gia ta thốomrqng trịbrpf Giang Hãghbqn Hầfuesu, tựupyd nhiêeifxn đupydyfhun kếkyekt mộbamqt lòpprfng. Bằmyadng khôeefing thìqprt nhữcoayng bộbamq lạryrxc kia, thậupydt cho rằmyadng Giang gia chúuelbng ta dễzjwo khi dễzjwo.

- Âadvdn, khôeefing thểanwa đupydanwa cho trong lãghbqnh đupydbrpfa xuấdsigt hiệtemmn tồuelbn tạryrxi nhưcydn Kinh Man nữcoaya!

Nhórnpam tộbamqc lãghbqo nhao nhao tỏzvix tháadvdi đupydbamq, nguyêeifxn mộbamqt đupydáadvdm muốomrqn bao nhiêeifxu phốomrqi hợzchrp thìqprtrnpa bấdsigy nhiêeifxu phốomrqi hợzchrp. Nhữcoayng ngưcydnsrani nàyfhuy đupydzchru làyfhu giàyfhu thàyfhunh tinh, tựupyd nhiêeifxn nhìqprtn ra đupydưcydnzchrc, biếkyekn hórnpaa trêeifxn ngưcydnsrani Giang Trầfuesn tuyệtemmt khôeefing phảfqryi giảfqry.

ryrxn nữcoaya, chuyệtemmn liêeifxn quan tớpqmqi Tiềzchrm Long thi hộbamqi, Giang Trầfuesn làyfhu tuyệtemmt đupydomrqi khôeefing córnpa khảfqryomrqng nórnpai dốomrqi.

Thậupydm chíkavb, nhữcoayng tộbamqc lãghbqo nàyfhuy cũskwpng nhịbrpfn khôeefing đupydưcydnzchrc nghĩepen:

- Hẳdztyn làyfhu, Giang Trầfuesn nàyfhuy từvlyq nhỏzvix hoàyfhun khốomrqeefi đupydbamq, chíkavbnh làyfhu ngụvyqky trang lừvlyqa gạryrxt ngoạryrxi giớpqmqi? Ýfylb chíkavbcydnpqmqng tớpqmqi, làyfhu trựupydc chỉdfir Nhấdsigt phẩcoaym chưcydn hầfuesu?

ryrx hồuelb tấdsigt cảfqry tộbamqc lãghbqo, đupydzchru córnpa ýuqvs niệtemmm đupyduelbng dạryrxng trong đupydfuesu. Áxsfxnh mắpwoet nhìqprtn xem Giang Trầfuesn, liềzchrn trởfvhgeifxn bấdsigt đupyduelbng, khôeefing córnpa loạryrxi cậupydy giàyfhueifxn mặmyadt nhưcydnuelbc trưcydnpqmqc, màyfhu nhiềzchru thêeifxm vàyfhui phầfuesn kíkavbnh cẩcoayn, khiêeifxm nhưcydnzchrng.

Nhưcydn thếkyek, mộbamqt hồuelbi yếkyekn hộbamqi, tấdsigt cảfqry mọvzhbi ngưcydnsrani vui sưcydnpqmqng tậupydn hứaknlng, thoảfqryghbqn quay vềzchr.

rnpai cho cùcydnng, Giang Trầfuesn cưcydnsranng đupydryrxi, nhórnpam tộbamqc lãghbqo làyfhu thíkavbch nghe ngórnpang. Truyềzchrn nhâwvimn cưcydnsranng đupydryrxi, lựupydc lưcydnzchrng cưcydnsranng đupydryrxi, mớpqmqi có thêeifx̉ khởfvhgi đupydbamqng mộbamqt gia tộbamqc cưcydnsranng đupydryrxi hơryrxn.

...

Bởfvhgi vìqprt cao hứaknlng, Khêeifxghbqo uốomrqng rưcydnzchru nhiềzchru mộbamqt íkavbt, mang theo ba bốomrqn phâwvimn cảfqrym giáadvdc say, Khêeifxghbqo vềzchr tớpqmqi trong nhàyfhu.

- Gia gia, ngàyfhuy mai ta muốomrqn cùcydnng Tiểanwau Thiếkyekn dạryrxo phốomrq, bộbamq lạryrxc đupydryrxi tụvyqk, ta khôeefing đupydi.

- Cha, ngàyfhuy mai ta muốomrqn đupydi mua sắpwoem mộbamqt íkavbt Linh Dưcydnzchrc, sựupydqprtnh đupydryrxi tụvyqk, ta cũskwpng khôeefing muốomrqn đupydi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.