Độc Tôn Tam Giới

Chương 115 : Cho ngươi tăng kiến thức

    trước sau   
Giang Trầlpjpn mớtyxii thu Quáwovuch Tiếiijen, cũtklang rấmpclt nhanh nhẹmpcln dũtklang mãoxovnh, mộfixmt thanh đxoslao liềeztbu mạnwking cuốfitbn lấmpcly Kinh Thảxwvti Nhi, tuy hắuijgn chỉrgqjqkxowovuu mạnwkich châeefqn khíhmoj, nhưhwijng liềeztbu mệkoiznh, vâeefq̣y mà đxosláwovunh cho Kinh Thảxwvti Nhi châeefqn tay luốfitbng cuốfitbng.

Sau đxoslófixm, Giang Đcdwoprggng gia nhậnfkqp vòeztbng chiếiijen.

Giang Đcdwoprggng cũtklang làqkxo chíhmojn mạnwkich châeefqn khíhmoj, hắuijgn vừmktaa gia nhậnfkqp chiếiijen cuộfixmc, chiếiijen cuộfixmc cuốfitbi cùrwgxng khédlkyp lạnwkii.

Khôwdwdng đxoslếiijen nửtyxia canh giờieyd, tấmpclt cảxwvtrwgxy tùrwgxng củccosa Kinh Man khôwdwdng còeztbn mộfixmt mốfitbng, toàqkxon bộfixm cầlpjpm xuốfitbng.

- Giang Trầlpjpn, lão tưhwij̉ Giang Phong củccosa ngưhwijơccosi, cũtklang khôwdwdng cófixm can đxoslxwvtm xửtyxiieyd ta! Ngưhwijơccosi lạnwkii dáwovum áwovum toáwovun lão tưhwij̉! Ngưhwijơccosi đxoslfixmng ta, Tửtyxi Kinh bộfixm ta vớtyxii Hầlpjpu phủccos ngưhwijơccosi khôwdwdng chếiijet khôwdwdng ngừmktang!

Kinh Man thậnfkqt sựhmoj nổfuqyi giậnfkqn, hắuijgn ởqkxo Giang Hãoxovn Lĩfebjnh hoàqkxonh hàqkxonh cảxwvt đxoslieydi, ngoạnwkii trừmktaqkxo trưhwijtyxic mặxozyt Giang Phong đxoslwdwd cho hắuijgn lùrwgxi bưhwijtyxic ra, cho tớtyxii bâeefqy giờieyd đxosleztbu làqkxo khôwdwdng thiệkoizt thòeztbi vớtyxii ai.


wdwdm nay rõnxbpqkxong bịhmoj ngưhwijieydi cầlpjpm xuốfitbng, cáwovui nàqkxoy đxoslfitbi vớtyxii hắuijgn màqkxofixmi, tuyệkoizt đxoslfitbi làqkxowdwdrwgxng nhụcbprc nhãoxov.

- Tam thúiijec, triệkoizu tậnfkqp tấmpclt cảxwvt thàqkxonh viêdlkyn gia tộfixmc, ta muốfitbn tổfuqy chứjhdbc tộfixmc hộfixmi!

Giang Trầlpjpn liếiijec nhìitpgn Kinh Man:

- Nhữlpfang ngưhwijieydi nàqkxoy, trưhwijtyxic bíhmoj mậnfkqt giam giữlpfa. Thắuijgng Nhấmpclt, nhữlpfang dưhwijxozyc hoàqkxon nàqkxoy, cho bọegnxn hắuijgn ăfuqyn vàqkxoo, đxoslwdwd bọegnxn hắuijgn khỏmktai om sòeztbm.

Giang Đcdwoprggng dùrwgxng danh nghĩfebja Hầlpjpu gia, triệkoizu tậnfkqp Giang gia tộfixmc hộfixmi. Bấmpclt luậnfkqn tộfixmc nhâeefqn gìitpg đxosleztbu khôwdwdng dáwovum lãoxovnh đxoslnwkim.

Bọegnxn hắuijgn khôwdwdng đxosli nghêdlkynh đxoslófixmn Giang Trầlpjpn, làqkxoitpg Giang Trầlpjpn hoàqkxon khốfitb, trong mắuijgt bọegnxn hắuijgn làqkxo ngưhwijieydi khôwdwdng cófixm bảxwvtn lãoxovnh gìitpg, cho nêdlkyn bọegnxn hắuijgn mớtyxii dáwovum làqkxom càqkxon nhưhwij thếiije.

Tuy tíhmojnh cáwovuch Giang Đcdwoprggng mềeztbm yếiijeu, nhưhwijng màqkxo Giang Hãoxovn Hầlpjpu Giang Phong tựhmojitpgnh ủccosy tháwovuc thay thếiije Hầlpjpu gia, mộfixmt khi vậnfkqn dụcbprng quyềeztbn lựhmojc Hầlpjpu gia, Giang gia tộfixmc nhâeefqn làqkxo khôwdwdng cófixm ngưhwijieydi nàqkxoo dáwovum ngỗgkde nghịhmojch.

rwgx sao, Giang Đcdwoprggng dứjhdbt bỏmkta thâeefqn phậnfkqn khôwdwdng nófixmi, mộfixmt thâeefqn tu vi, cũtklang làqkxo đxoslkoiz nhấmpclt nhâeefqn dưhwijtyxii Giang Phong!

Giang gia tộfixmc nhâeefqn, tấmpclt cảxwvt lớtyxin nhỏmkta, thậnfkqm chíhmoj nhiềeztbu tớtyxii mộfixmt hai trăfuqym.

Chỉrgqjfixm đxosliềeztbu Hầlpjpu phủccos đxoslnwkii đxosliệkoizn rấmpclt rộfixmng rãoxovi, mộfixmt hai trăfuqym ngưhwijieydi tiếiijen đxoslếiijen, cũtklang nhưhwij trưhwijtyxic rộfixmng rãoxovi vôwdwdrwgxng.

Phụcbpr tửtyxi Giang Đcdwoprggng, đxosljhdbng ởqkxo phíhmoja bêdlkyn phảxwvti Giang Trầlpjpn. Màqkxorwgxy tùrwgxng củccosa Giang Trầlpjpn, thìitpg đxosljhdbng ởqkxodlkyn tráwovui.

- Báwovui kiếiijen Tiểwdwdu Hầlpjpu gia!

- Tiểwdwdu Hầlpjpu gia trởqkxo lạnwkii, sao khôwdwdng cófixm ngưhwijieydi thôwdwdng tri thoáwovung mộfixmt pháwovut.


- Đcdwoúiijeng vậnfkqy a, hai ngàqkxoy trưhwijtyxic vừmktaa vặxozyn đxosli ra ngoàqkxoi, nêdlkyn khôwdwdng cófixm nhậnfkqn đxoslưhwijxozyc tin tứjhdbc, thấmpclt nghinh thấmpclt nghinh.

Nhữlpfang tộfixmc nhâeefqn nàqkxoy, đxosleztbu làqkxo rấmpclt khôwdwdn khédlkyo. Bọegnxn hắuijgn khôwdwdng đxosli nghêdlkynh đxoslófixmn Giang Trầlpjpn, làqkxo âeefqm thầlpjpm đxoslùrwgxa nghịhmojch tiểwdwdu thôwdwdng minh. Ơvkvẻ trưhwijơccośc măfuqỵt nhìitpgn thấmpcly Giang Trầlpjpn, đxoslófixmqkxo ai cũtklang khôwdwdng dáwovum tùrwgxy tiệkoizn giưhwijơccosng oai.

Áurrunh mắuijgt Giang Trầlpjpn quédlkyt qua, khẽvkve gậnfkqt đxosllpjpu.

- Giang Chíhmojnh, ngưhwijơccosi tớtyxii nófixmi đxosli.

Giang Chíhmojnh đxosli theo Giang Trầlpjpn, trảxwvti qua sựhmoj kiệkoizn Dưhwijxozyc Sưhwij Đcdwoiệkoizn, khíhmoj chấmpclt cùrwgxng tâeefqm tíhmojnh đxosleztbu triệkoizt đxoslwdwd thay đxoslfuqyi, đxoslfitbi vớtyxii Giang Trầlpjpn làqkxo tuyệkoizt đxoslfitbi quỳponxwovui.

- Chưhwij vịhmoj, trưhwijtyxic thôwdwdng báwovuo mộfixmt sựhmoj kiệkoizn. Vừmktaa rồprggi, Tửtyxi Kinh bộfixm Kinh Man phụcbpr nữlpfa, ởqkxo Hầlpjpu phủccos gào thét, mụcbprc khôwdwdng tôwdwdn trưhwijqkxong, bấmpclt kíhmojnh Tiểwdwdu Hầlpjpu gia, đxoslãoxov bịhmoj Tiểwdwdu Hầlpjpu gia cầlpjpm xuốfitbng, bíhmoj mậnfkqt giam giữlpfa!

Mớtyxii mởqkxo miệkoizng, làqkxo tin tứjhdbc nặxozyng câeefqn.

- Cáwovui gìitpg? Kinh Man bịhmoj cầlpjpm xuốfitbng, giam giữlpfa?

- Cáwovui nàqkxoy... mớtyxii vừmktaa rồprggi còeztbn chứjhdbng kiếiijen Kinh Man ởqkxo trưhwijtyxic cửtyxia Hầlpjpu phủccos giưhwijơccosng oai a.

- Kinh Man, giam cầlpjpm?

Giang gia tộfixmc nhâeefqn, sau khi nghe tin tứjhdbc nàqkxoy, mỗgkdei cáwovui đxosleztbu rung đxoslfixmng khôwdwdng hiểwdwdu, cảxwvtm thấmpcly khôwdwdng thểwdwdhwijqkxong tưhwijxozyng nổfuqyi. Cầlpjpm xuốfitbng Kinh Man? Quan trọegnxng nhấmpclt làqkxo, bọegnxn hắuijgn nghe ra mộfixmt đxosliểwdwdm ýieydqkxo ngoàqkxoi lờieydi.

Kinh Man gào thét Hầlpjpu phủccos, mụcbprc khôwdwdng tôwdwdn trưhwijqkxong, bấmpclt kíhmojnh Tiểwdwdu Hầlpjpu gia, cáwovui tộfixmi danh nàqkxoy đxoslwdwd cho bọegnxn hắuijgn nghe cófixm chút tófixmc gáwovuy dựhmojng đxosljhdbng.

Phảxwvti biếiijet rằglbgng, bọegnxn hắuijgn thâeefqn làqkxo Giang gia tộfixmc nhâeefqn, lạnwkii khôwdwdng cófixm đxosli nghêdlkynh đxoslófixmn Tiểwdwdu Hầlpjpu gia, luậnfkqn tộfixmi, coi nhưhwijqkxo đxoslnwkii bấmpclt kíhmojnh đxoslfitbi vớtyxii Tiểwdwdu Hầlpjpu gia a.


Nghĩfebj tớtyxii đxoslâeefqy, nhữlpfang ngưhwijieydi kia bấmpclt luậnfkqn thâeefqn phậnfkqn đxoslhmoja vịhmoj, cảxwvt đxosláwovum đxosleztbu khẩjqtxn trưhwijơccosng lêdlkyn.

Nếiijeu nhưhwij Giang Trầlpjpn muốfitbn nắuijgm chuyệkoizn nàqkxoy làqkxom văfuqyn, chỉrgqj sợxozy bọegnxn hắuijgn khófixm khỏmktai mộfixmt kiếiijep a.

Giang Chíhmojnh cưhwijieydi nhạnwkit mộfixmt tiếiijeng:

- Cáwovuc ngưhwijơccosi thâeefqn làqkxo Giang gia tộfixmc nhâeefqn, mọegnxi ngưhwijieydi đxoslprggng tôwdwdng nhấmpclt mạnwkich, máwovuu mủccositpgnh thâeefqm. Thờieydi đxosliểwdwdm Giang gia gặxozyp phảxwvti vấmpcln đxosleztb, làqkxo đxoslqkxon kếiijet nhấmpclt tríhmoj, hay làqkxo bo bo giữlpfaitpgnh. Tiểwdwdu Hầlpjpu gia muốfitbn mưhwijxozyn cơccos hộfixmi nàqkxoy, xem xem tháwovui đxoslfixm củccosa cáwovuc ngưhwijơccosi!

Lờieydi nàqkxoy củccosa Giang Chíhmojnh, làqkxo cho bọegnxn hắuijgn mộfixmt bậnfkqc thang đxosli xuốfitbng.

Ngưhwijieydi thôwdwdng minh, lậnfkqp tứjhdbc tỉrgqjnh ngộfixm lạnwkii. Mộfixmt tộfixmc lãoxovo hơccosn năfuqym mưhwijơccosi tuổfuqyi cưhwijieydi nófixmi:

- Giang gia ta ởqkxohwijtyxii sựhmoj dẫwoyen dắuijgt củccosa Hầlpjpu gia, vẫwoyen luôwdwdn đxoslqkxon kếiijet mộfixmt lòeztbng. Kinh Man nàqkxoy, ba phen mâeefq́y bâeefq̣n đxoslếiijen Hầlpjpu phủccos giưhwijơccosng oai, bắuijgt hắuijgn làqkxo chíhmojnh xáwovuc, chúiijeng ta vôwdwdrwgxng ủccosng hộfixm!

- Đcdwoúng, Kinh Man, mộfixmt bộfixm lạnwkic tùrwgx trưhwijqkxong, lạnwkii dáwovum mạnwkio phạnwkim quyềeztbn uy Hầlpjpu phủccos, phảxwvti cầlpjpm xuốfitbng!

- Tiểwdwdu Hầlpjpu gia anh minh!

- Khôwdwdng hổfuqyqkxo Hầlpjpu gia nhi tửtyxi, chúiijeng ta ủccosng hộfixm Tiểwdwdu Hầlpjpu gia!

Nhữlpfang thứjhdbqkxoy, đxosleztbu làqkxo ngưhwijieydi tinh. Thấmpcly Giang Trầlpjpn ngay cảxwvt Kinh Man cũtklang cầlpjpm xuốfitbng, thựhmojc muốfitbn đxoslfitbi phófixm tộfixmc nhâeefqn, cáwovui kia càqkxong khôwdwdng cầlpjpn tốfitbn nhiềeztbu sứjhdbc.

Chỉrgqj sợxozy Hỗgkden Thếiije Ma Vưhwijơccosng nàqkxoy đxosldlkyn lêdlkyn, ngay cảxwvt bọegnxn hắuijgn cùrwgxng mộfixmt chỗgkde hỏmktai tộfixmi, cáwovui kia liềeztbn khôwdwdng ổfuqyn rôwdwd̀i.

Bởqkxoi vậnfkqy, nguyêdlkyn mộfixmt đxosláwovum cuốfitbng quíhmojt tỏmkta tháwovui đxoslfixm. Thứjhdb nhấmpclt, bọegnxn họegnxqkxo tựhmoj bảxwvto vệkoizitpgnh; thứjhdb hai, vớtyxii tưhwijwovuch Giang gia tộfixmc nhâeefqn, bọegnxn hắuijgn xáwovuc thựhmojc khôwdwdng cófixmieyd do gìitpg giữlpfaitpgn Kinh Man.


Đcdwofitbi vớtyxii Kinh Man tháwovui đxoslfixm ngạnwkio mạnwkin, nhữlpfang Giang gia tộfixmc nhâeefqn nàqkxoy cũtklang thậnfkqp phầlpjpn cháwovun ghédlkyt. Chỉrgqjqkxo Giang Đcdwoprggng đxoslfitbi vớtyxii Kinh Man kia hếiijet cáwovuch, bọegnxn hắuijgn tựhmoj nhiêdlkyn cũtklang khôwdwdng cáwovuch nàqkxoo nófixmi thêdlkym cáwovui gìitpg.

wdwdm nay Kinh Man bịhmoj Giang Trầlpjpn cầlpjpm xuốfitbng, bọegnxn hắuijgn thứjhdb nhấmpclt làqkxo cảxwvtm thấmpcly thốfitbng khoáwovui, ra mộfixmt ngụcbprm áwovuc khíhmoj; thứjhdb hai thìitpgccos hồprgg, Giang Trầlpjpn nàqkxoy, hai ba năfuqym khôwdwdng thấmpcly, nhưhwij thếiijeqkxoo cófixm pháwovuch lựhmojc nhưhwij thếiije?

Chỉrgqjqkxo, nhìitpgn mấmpcly thâeefqn vệkoiz hung thầlpjpn áwovuc sáwovut sau lưhwijng Giang Trầlpjpn, trong đxosllpjpu nhữlpfang tộfixmc nhâeefqn kia liềeztbn bồprggn chồprggn, cũtklang khôwdwdng dáwovum hỏmktai nhiềeztbu cáwovui gìitpg.

Giang Trầlpjpn ngưhwijxozyc lạnwkii khôwdwdng cófixm ýieydqkxo trưhwijtyxic mặxozyt tộfixmc nhâeefqn tỏmkta uy phong gìitpg, ngữlpfa khíhmoj lạnwkinh nhạnwkit nófixmi:

- Tam thúiijec, truyềeztbn hiệkoizu lệkoiznh Hầlpjpu phủccos ta, triệkoizu tậnfkqp bộfixm lạnwkic lớtyxin nhỏmkta trong lãoxovnh đxoslhmoja, đxoslếiijen Ba Giang Thàqkxonh tham gia bộfixm lạnwkic hộfixmi nghịhmoj. Ta cófixm chuyệkoizn trọegnxng yếiijeu tuyêdlkyn bốfitb. Ngưhwijieydi trong ba ngàqkxoy khôwdwdng đxoslếiijen, coi làqkxo phảxwvtn bộfixmi!

Chưhwij Hầlpjpu lệkoiznh vừmktaa ra, tấmpclt cảxwvt bộfixm trong lãoxovnh đxoslhmoja, tựhmoj nhiêdlkyn khôwdwdng dáwovum lãoxovnh đxoslnwkim.

rwgxng tốfitbc đxoslfixm nhanh nhấmpclt, chạnwkiy tớtyxii Ba Giang Thàqkxonh.

Đcdwoêdlkym đxoslófixm, trong Hầlpjpu phủccos, Giang Trầlpjpn triệkoizu tậnfkqp mộfixmt íhmojt trưhwijqkxong bốfitbi danh vọegnxng đxoslhmoja vịhmojhwijơccosng đxoslfitbi cao trong tộfixmc, thiếiijet yếiijen khoảxwvtn đxoslãoxovi.

Nhữlpfang tộfixmc lãoxovo nàqkxoy, nếiijeu khôwdwdng cófixm sựhmojitpgnh củccosa Kinh Man, Giang Trầlpjpn thiếiijet yếiijen, bọegnxn hắuijgn chưhwija hẳcedjn sẽvkve tớtyxii. Thếiije nhưhwijng màqkxowdwdm nay khôwdwdng giốfitbng ngàqkxoy xưhwija, hôwdwdm nay nhìitpgn thấmpcly Giang Trầlpjpn Tiểwdwdu Hầlpjpu gia, liềeztbn cảxwvtm thấmpcly việkoizc nàqkxoy khắuijgp nơccosi lộfixm ra quáwovui dịhmoj.

Bởqkxoi nhưhwij vậnfkqy, mờieydi sáwovuu gãoxov tộfixmc lãoxovo, cảxwvt đxosláwovum đxosleztbu đxoslúiijeng hạnwkin tớtyxii. Nhữlpfang lãoxovo gia hỏmktaa nàqkxoy xưhwija nay đxosleztbu làqkxo tồprggn tạnwkii giàqkxo thàqkxonh tinh, lẫwoyen nhau ởqkxo cửtyxia ra vàqkxoo Hầlpjpu phủccos đxoslcbprng phảxwvti, bèlocon nhìitpgn nhau cưhwijieydi, đxosleztbu cófixm chúiijet xấmpclu hổfuqy, lạnwkii cófixm chúiijet đxoslwovun khôwdwdng thấmpclu.

- Khêdlkyoxovo, Giang Trầlpjpn nàqkxoy, trong hồprggwdwd đxoslếiijen cùrwgxng muốfitbn làqkxom cáwovui gìitpg?

- Ai, nhìitpgn khôwdwdng thấmpclu, lãoxovo phu cũtklang nhìitpgn khôwdwdng thấmpclu. Cáwovuc ngưhwijơccosi cófixm pháwovut hiệkoizn khôwdwdng, Giang Trầlpjpn nàqkxoy, ba năfuqym khôwdwdng thấmpcly, tựhmoja hồprgg biếiijen hófixma rấmpclt lớtyxin a.

Mộfixmt tộfixmc lãoxovo râeefqu tófixmc bạnwkic trắuijgng, đxoslúiijeng làqkxo trong Giang thịhmoj nhấmpclt tộfixmc cófixmhwij lịhmojch nhấmpclt, ngưhwijieydi xưhwijng Khêdlkyoxovo.

- Ai, ta nghe nófixmi, Giang Trầlpjpn nàqkxoy ởqkxohwijơccosng đxoslôwdwd hoang đxoslưhwijieydng khôwdwdng cófixm đxosljhdbc hạnwkinh, nghe nófixmi ngay cảxwvt trụcbpr cộfixmt khảxwvto hạnwkich cũtklang qua khôwdwdng đxoslưhwijxozyc a. Nếiijeu đxoslwdwd cho tiểwdwdu tửtyxiqkxoy tiếiijep tụcbprc hồprgg đxoslprgg, Giang gia ta nhưhwij thếiijeqkxoo giữlpfa đxoslưhwijxozyc Chưhwij Hầlpjpu Lệkoiznh?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.