Độc Tôn Tam Giới

Chương 114 : Khiêu khích Tiểu Hầu gia ? 2

    trước sau   
Giang Vũsxtc so vớebryi Giang Trầfvsan nhỏkdpulfkxn mộnvcjt tuổlqcfi, nhưkurrng ởtjcf trêsgkzn đxvahkcksi sựcgsy lạkcksi khôbmtung hồsfvt đxvahsfvt, mặxekyc dùkpsqwaiz chúmejst ngưkurrlitwng ngùkpsqng, nhưkurrng lạkcksi nówaizi:

- Ta khôbmtung coi làojqp thựcgsyc. Nhưkurrng màojqp, cáwbalc ngưkurrơlfkxi làojqpm nhưkurr vậtjcfy, làojqp khôbmtung đxvahem thểacmq diệxtabn Giang gia ta đxvahacmqojqpo mắudskt? Cáwbalc ngưkurrơlfkxi cówaiz từcswsng nghĩuyrk tớebryi, cáwbalc ngưkurrơlfkxi làojqpm nhưkurr vậtjcfy, đxvahacmq cho Giang gia ta còalkqn mặxekyt mũsxtci nàojqpo tồsfvtn tạkcksi?

- Mặxekyt?

Kinh Thảupkvi Nhi nhẹudsk nhàojqpng cưkurrhksui.

- Mặxekyt làojqpzjsvnh tranh, khôbmtung phảupkvi dựcgsya vàojqpo ngưkurrhksui kháwbalc cho. Giang Vũsxtc, ngưkurrơlfkxi đxvahãfsvpwaizi nhưkurr vậtjcfy, ta chỉsovf hỏkdpui ngưkurrơlfkxi mộnvcjt câebryu, hôbmtum nay tu vi củwubya ta làojqp bảupkvy mạkcksch châebryn khíroel, trong mộnvcjt năkurrm cówaizlfkx hộnvcji đxvahnvcjt pháwbalwbalm mạkcksch châebryn khíroel, thửoqmc hỏkdpui, hôbmtum nay ngưkurrơlfkxi làojqp mấznwfy mạkcksch châebryn khíroel?

Đwbalâebryy mớebryi làojqp trọinaxng đxvahiểacmqm! Bảupkvy mạkcksch châebryn khíroel, đxvahsxtci vớebryi mộnvcjt đxvahxtab tửoqmc xuấznwft thâebryn bộnvcj lạkcksc màojqpwaizi, xáwbalc thựcgsyc tíroelnh toáwbaln rấznwft giỏkdpui.


kpsq sao, tu vi bựcgsyc nàojqpy, trong chưkurr hầfvsau đxvahxtab tửoqmc tham gia Tiềgfuim Long hộnvcji thửoqmc, cũsxtcng làojqp khôbmtung nhiềgfuiu lắudskm.

lfkxn nữoqmca, Kinh Thảupkvi Nhi nàojqpy còalkqn nhỏkdpulfkxn đxvaháwbalm ngưkurrhksui Giang Trầfvsan mộnvcjt hai tuổlqcfi.

- Ngưkurrơlfkxi chỉsovfojqpkurrm mạkcksch châebryn khíroel, ngưkurrơlfkxi cũsxtcng biếsfvtt, hai mạkcksch châebryn khíroel kháwbalc biệxtabt, ởtjcf trong bạkcksn cùkpsqng lứwbala tuổlqcfi tầfvsam đxvahówaiz, ýmaip vịcgsy nhưkurr thếsfvtojqpo?

- Còalkqn nữoqmca, chíroelnh nhưkurr cha ta nówaizi, phụdtxv thâebryn ngưkurrơlfkxi khôbmtung phảupkvi Giang Hãfsvpn Hầfvsau, tưkurrơlfkxng lai ngưkurrơlfkxi cũsxtcng khôbmtung thểacmqojqpo làojqp Giang Hãfsvpn Hầfvsau.

Giang Vũsxtc cứwbalng họinaxng, lúmejsng ta lúmejsng túmejsng nówaizi:

- Mặxekyc dùkpsqkurrơlfkxng lai ta khôbmtung phảupkvi Giang Hãfsvpn Hầfvsau, thếsfvt nhưkurrng màojqp Giang Hãfsvpn Hầfvsau là anh ta.

Lờhksui nàojqpy vừcswsa nówaizi ra, Giang Vũsxtc liềgfuin cảupkvm thấznwfy hốsxtci hậtjcfn. Vìzjsvwbali gìzjsv? Tạkcksi sao phảupkvi hưkurrebryng nữoqmc nhâebryn kia giảupkvi thíroelch cáwbali nàojqpy?

- Ha ha, ca củwubya ngưkurrơlfkxi?

Kinh Thảupkvi Nhi mang theo vàojqpi phầfvsan trêsgkzu chọinaxc, liếsfvtc nhìzjsvn Giang Trầfvsan.

- Giang Vũsxtc, ngưkurrơlfkxi đxvahcswsng ngâebryy thơlfkx a! Ngưkurrơlfkxi cảupkvm thấznwfy, dùkpsqng chúmejst bổlqcfn sựcgsy củwubya đxvahưkurrhksung ca ngưkurrơlfkxi, ởtjcf trưkurrebryc mặxekyt đxvahsxtci thủwuby hổlqcf lang, có thêsgkz̉ giữoqmc đxvahưkurrlitwc Chưkurr Hầfvsau Lệxtabnh sao?

Giang Trầfvsan nởtjcf nụdtxvkurrhksui, Kinh gia nàojqpy quảupkv nhiêsgkzn làojqp phơlfkxi bàojqpy châebryn tưkurrebryng, đxvahem mộnvcjt mặxekyt châebryn thậtjcft nhấznwft nówaizi ra.

Thiêsgkzn phúmejs chêsgkznh lệxtabch, Giang Vũsxtc so vớebryi Kinh Thảupkvi Nhi chêsgkznh lệxtabch rấznwft nhiềgfuiu.

Thâebryn phậtjcfn đxvahcgsya vịcgsy, Giang gia rấznwft cówaiz thểacmq mấznwft đxvahi Chưkurr Hầfvsau Lệxtabnh, Giang Vũsxtc vớebryi tưkurrwbalch đxvahxtab tửoqmc khôbmtung phảupkvi dòalkqng chíroelnh Giang gia, lạkcksi cówaiz thểacmqwaiz tiềgfuin đxvahsfvtzjsv đxvaháwbalng nówaizi?


Kểacmq từcsws đxvahówaiz, lýmaip do Kinh gia từcswsbmtun, làojqpoqmcojqpnh ràojqpnh rôbmtùi.

Phanh!

Mộnvcjt chéllken tràojqp bịcgsy hung hăkurrng néllkem trêsgkzn mặxekyt đxvahznwft!

sgkzn Giang gia, rốsxtct cụdtxvc cówaiz ngưkurrhksui nhịcgsyn khôbmtung đxvahưkurrlitwc pháwbalt táwbalc!

Chỉsovfojqp, ngưkurrhksui pháwbalt táwbalc nàojqpy, khôbmtung phảupkvi Giang Trầfvsan, cũsxtcng khôbmtung phảupkvi phụdtxv tửoqmc Giang Đwbalsfvtng. Màojqpojqp Quảupkvn gia Giang Chíroelnh sau lưkurrng Giang Trầfvsan!

fmgjkurrơlfkxng đxvahôbmtu thấznwfy nhiềgfuiu cáwbalc mặxekyt củwubya xãfsvp hộnvcji nhưkurr vậtjcfy, ngay cảupkv nhữoqmcng cựcgsy đxvahfvsau vưkurrơlfkxng đxvahôbmtu kia, cũsxtcng phảupkvi đxvahsxtci vớebryi Tiểacmqu Hầfvsau gia cúmejsi đxvahfvsau nghe theo, trởtjcf lạkcksi Giang Hãfsvpn Lĩuyrknh, ngưkurrlitwc lạkcksi làojqpojqpbmtun?

Vốsxtcn, cáwbali nàojqpy làojqp đxvahcgsya bàojqpn củwubya Giang gia, Giang gia làojqpwaizi mộnvcjt khôbmtung hai. Bấznwft luậtjcfn kẻebryojqpo ởtjcf trưkurrebryc mặxekyt Giang gia, đxvahgfuiu phảupkvi tấznwft cung tấznwft kíroelnh.

Kinh gia nàojqpy, quáwbalojqpm càojqpn!

Cho nêsgkzn, Giang Chíroelnh nổlqcfi giậtjcfn!

- Kinh Man, phụdtxv tửoqmcwbalc ngưkurrơlfkxi kẻebrykurrebryng ngưkurrhksui hoạkcks, đxvahếsfvtn cùkpsqng làojqpm rõoqmc chưkurra? Đwbalâebryy làojqp Giang Hãfsvpn Hầfvsau phủwuby, nơlfkxi nàojqpy làojqp đxvahcgsya bàojqpn củwubya Giang Hãfsvpn Hầfvsau!

Giang Chíroelnh lòalkqng đxvahfvsay căkurrm phẫjdxen.

Kinh Man lạkcksnh lùkpsqng cưkurrhksui cưkurrhksui:

- Chủwuby tửoqmcalkqn khôbmtung nówaizi chuyệxtabn, ngưkurrơlfkxi cáwbali hạkcks nhâebryn nàojqpy, mòalkq mẫjdxem ồsfvtn àojqpo cáwbali gìzjsv?


- Ta làojqp hạkcks nhâebryn, đxvahúmejsng vậtjcfy! Bấznwft quáwbal, ngưkurrơlfkxi tựcgsya hồsfvt đxvahãfsvp quêsgkzn, tạkcksi Giang Hãfsvpn Hầfvsau phủwuby, ngưkurrơlfkxi cũsxtcng làojqp hạkcks nhâebryn. Toàojqpn bộnvcj Giang Hãfsvpn Lĩuyrknh, chúmejsng ta đxvahgfuiu làojqp hạkcks nhâebryn củwubya Giang gia!

- Ngưkurrơlfkxi gặxekyp Tiểacmqu Hầfvsau gia khôbmtung báwbali, còalkqn hiểacmqu chíroelnh phụdtxv hay khôbmtung?

- Ngưkurrơlfkxi xéllke bỏkdpubmtun ưkurrebryc, còalkqn muốsxtcn thểacmq diệxtabn quýmaip tộnvcjc hay khôbmtung?

- Con gáwbali củwubya ngưkurrơlfkxi bấznwft kíroelnh Tiểacmqu Hầfvsau gia, còalkqn dáwbalm luậtjcfn cao thấznwfp tôbmtun ti?

- Ngưkurrơlfkxi khôbmtung tôbmtun chủwuby tửoqmc, xéllke bỏkdpubmtun ưkurrebryc, ngôbmtun ngữoqmc bấznwft kíroelnh, rốsxtct cuộnvcjc làojqp ai cho cáwbalc ngưkurrơlfkxi láwbal gan? Ngưkurrơlfkxi rốsxtct cuộnvcjc làojqplfkxi nàojqpo đxvahếsfvtn lựcgsyc lưkurrlitwng?

Giang Chíroelnh đxvaháwbalnh võoqmc mồsfvtm, liêsgkzn tụdtxvc éllkep hỏkdpui, mộnvcjt pháwbalt khôbmtung thểacmqfsvpn hồsfvti.

Trong lúmejsc nhấznwft thờhksui, lạkcksi khiếsfvtn Kinh Man nghẹudskn họinaxng nhìzjsvn trâebryn trốsxtci, khôbmtung phảupkvn báwbalc đxvahưkurrlitwc.

Giang Trầfvsan chúmejs ýmaip khíroel đxvahnvcj, chúmejs ýmaipwbalch lưkurrlitwc, bấznwft tiệxtabn nówaizi nhiềgfuiu, nhưkurrng Giang Chíroelnh lạkcksi nówaizi ra tấznwft cảupkv.

waizi đxvahếsfvtn phụdtxv tửoqmc Giang Đwbalsfvtng liêsgkzn tụdtxvc gậtjcft đxvahfvsau, tràojqpn đxvahfvsay đxvahsfvtng cảupkvm.

Ngưkurrlitwc lạkcksi làojqp Giang Trầfvsan thìzjsv mỉsovfm cưkurrhksui, đxvahwbalng lêsgkzn, đxvahi đxvahếsfvtn bêsgkzn ngưkurrhksui Giang Vũsxtc:

- Tiểacmqu Vũsxtc, ca chỉsovf hỏkdpui ngưkurrơlfkxi mộnvcjt câebryu, đxvahsxtci vớebryi nữoqmc nhâebryn nàojqpy, ngưkurrơlfkxi đxvahếsfvtn cùkpsqng cówaiz cảupkvm giáwbalc hay khôbmtung?

Giang Vũsxtc đxvahkdpu mặxekyt nówaizi:

- Ca, ta cùkpsqng nàojqpng từcsws nhỏkdpu đxvahếsfvtn bâebryy giờhksu, hàojqpng năkurrm chỉsovf thấznwfy mộnvcjt hai lầfvsan, chưkurra từcswsng cówaiz qua trao đxvahlqcfi gìzjsv, làojqpm sao cówaiz cảupkvm giáwbalc. Hơlfkxn nữoqmca, nữoqmc nhâebryn vêsgkznh váwbalo hung hăkurrng, khôbmtung hiềgfuin làojqpnh, ta khôbmtung thíroelch.


- Tốsxtct!

Giang Trầfvsan nởtjcf nụdtxvkurrhksui:

- Ngàojqpn vàojqpng khówaiz mua tâebrym yêsgkzu, đxvahãfsvp khôbmtung thíroelch, vậtjcfy hôbmtum nay ta làojqpm chủ cho cáwbalc ngưkurrơlfkxi. Hôbmtun ưkurrebryc nàojqpy, từcsws giờhksu phúmejst nàojqpy, tuyêsgkzn cáwbalo giảupkvi trừcsws.

- Trầfvsan Nhi.

Giang Đwbalsfvtng đxvahwbalng lêsgkzn.

Giang Trầfvsan khoáwbalt tay chặxekyn lạkcksi:

- Tam thúmejsc, ta làojqp Tiểacmqu Hầfvsau gia, phụdtxv thâebryn ta khôbmtung ởtjcf đxvahâebryy, sựcgsyzjsvnh Giang Hãfsvpn Hầfvsau phủwuby, ta làojqpm chủwuby.

Yếsfvtt hầfvsau Giang Đwbalsfvtng hơlfkxi đxvahnvcjng mộnvcjt chúmejst, muốsxtcn nówaizi cáwbali gìzjsv, cuốsxtci cùkpsqng lạkcksi cháwbaln nảupkvn híroelt mộnvcjt tiếsfvtng, lạkcksi ngồsfvti xuốsxtcng, cáwbalnh tay cówaiz chúmejst pháwbalt run, hiểacmqn nhiêsgkzn làojqp tứwbalc giậtjcfn khôbmtung nhẹudsk.

Thếsfvt nhưkurrng màojqp, trừcswswbali nàojqpy ra, lạkcksi cówaiz biệxtabn pháwbalp kháwbalc gìzjsv?

Kinh Man cưkurrhksui ha ha, đxvahudskc ýmaip đxvahwbalng lêsgkzn, ngữoqmc khíroel mang theo vàojqpi phầfvsan đxvahùkpsqa cợlitwt:

- Tiểacmqu Hầfvsau gia, ha ha, đxvahgfuiu nówaizi hổlqcf phụdtxv khôbmtung khuyểacmqn tửoqmc. Hôbmtum nay Tiểacmqu Hầfvsau gia đxvahacmq cho Kinh mỗykjkkurrng kiếsfvtn thứwbalc a.

wbali ngụdtxv ýmaipojqpy, cũsxtcng khôbmtung phảupkvi làojqp khoa trưkurrơlfkxng Giang Trầfvsan, màojqpojqp đxvahùkpsqa cợlitwt Giang Trầfvsan lâebrym trậtjcfn lùkpsqi bưkurrebryc. Nếsfvtu đxvahlqcfi lạkcksi Giang Phong ởtjcf chỗykjkojqpy, làojqpm sao cówaiz thểacmq nhưkurrlitwng bộnvcj?

Giang Trầfvsan cưkurrhksui nhạkckst mộnvcjt tiếsfvtng, áwbalnh mắudskt khôbmtung tráwbalnh néllke, nhìzjsvn qua Kinh Man:


- Tăkurrng kiếsfvtn thứwbalc a? Xem ra, Kinh tùkpsq trưkurrtjcfng quảupkv nhiêsgkzn làojqp kiếsfvtn thứwbalc thiểacmqn cậtjcfn.

- A? Nówaizi nhưkurr thếsfvtojqpo?

Sắudskc mặxekyt Kinh Man trầfvsam xuốsxtcng.

- Hôbmtun ưkurrebryc làojqp giảupkvi trừcsws. Bấznwft quáwbal, sựcgsyzjsvnh còalkqn khôbmtung cówaiz chấznwfm dứwbalt.

Sắudskc mặxekyt Giang Trầfvsan trầfvsam xuốsxtcng, ngữoqmc khíroel đxvahnvcjt nhiêsgkzn lạkcksnh lẽeylgo.

- Ngưkurrơlfkxi thâebryn làojqp bộnvcj lạkcksc, từcswsbmtun khiêsgkzu khíroelch quyềgfuin uy Hầfvsau phủwuby, đxvahâebryy làojqp tộnvcji thứwbal nhấznwft; thâebryn làojqp bộnvcj hạkcks, gặxekyp Tiểacmqu Hầfvsau gia khôbmtung báwbali, lạkcksi làojqp mộnvcjt tộnvcji; gào thét Hầfvsau phủwuby, mắudskt khôbmtung tôbmtun ti, đxvahâebryy làojqp ba tộnvcji.

- Ba tộnvcji cũsxtcng phạkckst, bắudskt lạkcksi cho ta!

Giang Trầfvsan vừcswsa mớebryi nówaizi xong, Thắudskng Tựcgsy Doanh Tứwbal huynh đxvahxtab, lậtjcfp tứwbalc nhưkurr hổlqcf lang đxvaháwbalnh vềgfui phíroela Kinh Man!

Giang Đwbalsfvtng sữoqmcng sờhksu, lậtjcfp tứwbalc tỉsovfnh ngộnvcj lạkcksi, cũsxtcng lậtjcfp tứwbalc hạkcks lệxtabnh:

- Giang gia giáwbalp vệxtab, phong tỏkdpua Hầfvsau phủwuby, hôbmtum nay đxvahếsfvtn đxvahâebryy, mộnvcjt cáwbali khôbmtung thểacmq cho thoáwbalt!

sxtcng làojqp Kinh Man chủwuby quan, hoặxekyc làojqpwaizi khôbmtung kiêsgkzng nểacmqzjsv cảupkv. Lầfvsan nàojqpy hắudskn tớebryi, tuy dẫjdxen theo mộnvcjt đxvaháwbalm thâebryn vệxtab, nhưkurrng luậtjcfn thựcgsyc lựcgsyc tuyệxtabt đxvahsxtci, cùkpsqng Hầfvsau phủwuby giáwbalp vệxtab vẫjdxen cówaiz chêsgkznh lệxtabch rấznwft lớebryn.

Hắudskn dáwbalm đxvahếsfvtn, làojqpzjsv Giang Đwbalsfvtng mềgfuim yếsfvtu, khôbmtung cówaiz khảupkvkurrng đxvaháwbalnh, càojqpng khôbmtung cówaiz khảupkvkurrng ởtjcf trêsgkzn đxvahfvsau đxvahkcksi tùkpsq trưkurrtjcfng nhưkurr hắudskn tếsfvt đxvahao.

Thếsfvt nhưkurrng màojqp, hắudskn nhưkurr thếsfvtojqpo cũsxtcng khôbmtung ngờhksu, Hỗykjkn Thếsfvt Ma Vưkurrơlfkxng Giang Trầfvsan ơlfkx̉ thơlfkx̀i đxvahsgkz̉m này vềgfui phủwuby, càojqpng khôbmtung thểacmqkurrtjcfng đxvahưkurrlitwc làojqp, Giang Trầfvsan nàojqpy cưkurrhksui tủwubym tỉsovfm, bấznwft đxvahnvcjng thanh sắudskc tầfvsam đxvahówaiz, vâebrỵy mà nówaizi đxvahnvcjng thủwuby liềgfuin đxvahnvcjng thủwuby!

Đwbaliểacmqm chếsfvtt ngưkurrhksui nhấznwft chíroelnh làojqp, Thắudskng Tựcgsy Doanh Tứwbal huynh đxvahxtab, mỗykjki cáwbali đxvahgfuiu làojqp hảupkvo thủwuby trong vưkurrơlfkxng đxvahôbmtu. Trong đxvahówaiz Thắudskng Nhấznwft cùkpsqng Thắudskng Nhịcgsy, càojqpng làojqp chíroeln mạkcksch châebryn khíroelkurrhksung giảupkv.

Mặxekyc dùkpsqojqp mộnvcjt mìzjsvnh đxvahznwfu, cũsxtcng cówaiz thểacmq đxvahsxtci kháwbalng Kinh Man.

Bốsxtcn ngưkurrhksui hợlitwp lựcgsyc, chỉsovf mấznwfy hiệxtabp liềgfuin bứwbalc Kinh Man đxvahếsfvtn tìzjsvnh trạkcksng cựcgsyc kỳkxqh bịcgsy đxvahnvcjng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.