Độc Tôn Tam Giới

Chương 113 : Khiêu khích Tiểu Hầu gia ? 1

    trước sau   
Nhìtocun ra đefcdưirgjshqac, hạihrw nhâpdgrn Hầgqaku phủtevf đefcdxinvi nhâpdgrn xửultl thếkavg vẫzcgqn làgqak rấsvgft khácrwwch khímbcw.

- Tiểurtnu Hầgqaku gia? Hừihrw! Chímbcwnh làgqak Giang Trầgqakn hoang đefcdưirgjodukng hoàgqakn khốxinv kia sao?

Thanh âpdgrm kia mang theo vàgqaki phầgqakn khinh thưirgjodukng.

- Lão tưirgj̉ mặafhic kệbkoi Giang Đtekydpwvng hắtyhln đefcdi nơdashi nàgqako, ta ởgwpp chỗkppfgqaky đefcdshqai!

Nam tửultl kia ngữsvgf khímbcw thậdlkdp phầgqakn bácrww đefcdihrwo.

Rấsvgft xa, Giang Trầgqakn khẽmbcw chau màgqaky. Hônxthm nay hắtyhln tu luyệbkoin 《 Thuậdlkdn Phong Chi Nhĩjodm 》, thímbcwnh lựmbcwc làgqakdashn xa Giang Đtekydpwvng, tựmbcw nhiêeqotn nghe đefcdưirgjshqac nhấsvgft thanh nhịmaeq sởgwpp.


- Tùafhi trưirgjgwppng họhszy Kinh? Chẳyairng lẽmbcwgqak Tửultl Kinh bộzuxj Kinh Man?

Trong trímbcw nhớtocu Giang Trầgqakn lúdpwvc trưirgjtocuc, biếkavgt rõdash Giang Hãywdan Lĩjodmnh hạihrw hạihrwt, cóspna thậdlkdp đefcdihrwi bộzuxj.

Tửultl Kinh bộzuxjgqaky, làgqak mộzuxjt bộzuxj thựmbcwc lựmbcwc hùafhing hậdlkdu nhấsvgft, ởgwpp trong Giang Hãywdan Lĩjodmnh thậdlkdp đefcdihrwi bộzuxj, tímbcwnh toácrwwn làgqak tồdpwvn tạihrwi sốxinv mộzuxjt sốxinv hai.

Bởgwppi vậdlkdy, Kinh Man nàgqaky cũgwppng mộzuxjt mựmbcwc rấsvgft bácrww đefcdihrwo. Ởhfzx toàgqakn bộzuxj Giang Hãywdan Lĩjodmnh, ngoạihrwi trừihrw Giang Hãywdan Hầgqaku Giang Phong cóspna thểurtn ácrwwp chếkavg ngưirgjoduki nàgqaky ra, nhữsvgfng ngưirgjoduki khácrwwc đefcdgruau phảvaqxi nhưirgjodukng Kinh Man nàgqaky ba phầgqakn.

nxthm nay nghe khẩoduku khímbcw hắtyhln cuồdpwvng ngạihrwo nhưirgj vậdlkdy, đefcdxinvi vớtocui Giang Đtekydpwvng gọhszyi thẳyairng kỳtevf danh, cóspna thểurtn thấsvgfy đefcdưirgjshqac ngưirgjoduki nàgqaky quảvaqx nhiêeqotn làgqak rấsvgft bácrww đefcdihrwo.

Giang Đtekydpwvng cưirgjoduki khổyvak mộzuxjt tiếkavgng, nhẹnepz nhàgqakng lắtyhlc đefcdgqaku:

- Trầgqakn Nhi, Kinh Man nàgqaky chỉkppfspna phụdbmw thâpdgrn ngưirgjơdashi mớtocui évuufp đefcdưirgjshqac hắtyhln, đefcdshqai chúdpwvt nữsvgfa ngưirgjơdashi trựmbcwc tiếkavgp vàgqako Hầgqaku phủtevf, ta đefcdếkavgn ứamihng đefcdxinvi hắtyhln.

Nhìtocun ra đefcdưirgjshqac, Giang Đtekydpwvng đefcdxinvi vớtocui Kinh Man cũgwppng rấsvgft kiêeqotng kịmaeq.

Từihrwng lãywdanh đefcdmaeqa, chắtyhlc chắtyhln sẽmbcwspna mấsvgfy têeqotn nhưirgj vậdlkdy, cácrwwi nàgqaky Giang Trầgqakn ngưirgjshqac lạihrwi làgqakvaqx giảvaqxi.

Ngônxthn ngữsvgf thônxth tụdbmwc bácrww đefcdihrwo, Giang Trầgqakn cũgwppng khônxthng quácrww chúdpwv ývaqx. Nhưirgjng nếkavgu Kinh Man nàgqaky hoàgqaknh hàgqaknh ngang ngưirgjshqac vưirgjshqat quácrww giớtocui hạihrwn, Giang Trầgqakn tuyệbkoit đefcdxinvi sẽmbcw khônxthng ngồdpwvi yêeqotn khônxthng lývaqx đefcdếkavgn.

Ai cũgwppng khônxthng muốxinvn nơdashi mìtocunh trịmaeqtocu, cóspna mộzuxjt cácrwwi khônxthng nghe lờoduki, tùafhiy thờoduki gâpdgry chuyệbkoin nhưirgj vậdlkdy.

- Đtekyi qua đefcdi!

Giang Trầgqakn ngữsvgf khímbcwtocunh thảvaqxn, cưirgjqxyei ngựmbcwa đefcdi tớtocui trưirgjtocuc.


- Ồyair! Làgqak nhóspnam ngưirgjoduki Tam gia trởgwpp lạihrwi rồdpwvi.

Bọhszyn hạihrw nhâpdgrn Hầgqaku phủtevf, nhìtocun thấsvgfy đefcdônxtḥi kỵ mã xuấsvgft hiệbkoin, liếkavgc liềgruan chứamihng kiếkavgn phụdbmw tửultl Giang Đtekydpwvng.

Chỉkppfgqak, phụdbmw tửultl Giang Đtekydpwvng mộzuxjt trácrwwi mộzuxjt phảvaqxi, vâpdgry quanh mộzuxjt thiếkavgu niêeqotn ởgwpp trung tâpdgrm. Thiếkavgu niêeqotn nàgqaky tay vưirgjshqan eo lang, tinh mâpdgru khẽmbcw đefcdzuxjng tầgqakm đefcdóspna, lạihrwi lộzuxj ra mộzuxjt cỗkppf uy nghiêeqotm quen thuộzuxjc màgqak lạihrw lẫzcgqm.

Giang Đtekydpwvng hévuuft lớtocun mộzuxjt tiếkavgng:

- Bọhszyn ngưirgjơdashi còehcln khônxthng bácrwwi kiếkavgn Tiểurtnu Hầgqaku gia?

Tiểurtnu Hầgqaku gia?

dpwvc nàgqaky cácrwwch ba năkavgm, biếkavgn hóspnaa trêeqotn ngưirgjoduki Giang Trầgqakn cóspna thểurtnspnai làgqak thoácrwwt thai hoácrwwn cốxinvt, ngoạihrwi trừihrw diệbkoin mạihrwo lờoduk mờodukspna bộzuxj dạihrwng ngàgqaky xưirgja, phưirgjơdashng diệbkoin khácrwwc, bấsvgft kểurtngqak khímbcw chấsvgft hay dácrwwng ngưirgjoduki, cũgwppng đefcdãywda hoàgqakn toàgqakn khônxthng giốxinvng ba năkavgm trưirgjtocuc.

- Bácrwwi kiếkavgn Tiểurtnu Hầgqaku gia!

Nhữsvgfng hạihrw nhâpdgrn trong Giang Hãywdan Hầgqaku phủtevfgqaky, trảvaqxi qua huấsvgfn luyệbkoin nghiêeqotm khắtyhlc, lậdlkdp tứamihc quỳtevf lạihrwy hàgqaknh lễduan.

Ngưirgjshqac lạihrwi làgqak đefcdgqakn ngưirgjoduki Kinh Man, nguyêeqotn mộzuxjt đefcdácrwwm nhìtocun xem Kinh Man thủtevfjodmnh, cũgwppng khônxthng cóspnagqaknh lễduan.

Kinh Man chốxinvng eo, ácrwwnh mắtyhlt liếkavgc xévuufo, cửultl đefcdzuxjng cóspna chúdpwvt vônxth lễduan, liếkavgc qua Giang Trầgqakn, từihrw trêeqotn xuốxinvng dưirgjtocui dòehclvuuft mộzuxjt phen.

- Tiểurtnu Hầgqaku gia? Khônxthng cóspna ývaqx tứamih, Kinh Man ta chỉkppfcrwwi Giang Hãywdan Hầgqaku. Khônxthng thấsvgfy Giang Hãywdan Hầgqaku, thứamih cho ta vônxth lễduan.

Đtekyácrwwm thủ hạ Kinh Man kia, cũgwppng giốxinvng nhưirgjirgjoduki màgqak khônxthng phảvaqxi cưirgjoduki đefcdamihng ởgwpp sau lưirgjng Kinh Man, đefcdácrwwnh giácrww Giang Trầgqakn, biểurtnu lộzuxj chẳyairng nhữsvgfng khônxthng cóspnanxthn trọhszyng khi nhìtocun thấsvgfy Tiểurtnu Hầgqaku gia, ngưirgjshqac lạihrwi cóspna mấsvgfy cácrwwi còehcln nhácrwwy mắtyhlt ra hiệbkoiu.


- Kinh Man đefcdúdpwvng khônxthng?

Tuy trong lòehclng Giang Trầgqakn giậdlkdn dữsvgf, lạihrwi khônxthng muốxinvn tạihrwi chỗkppf vạihrwch mặafhit.

- Ngưirgjơdashi bácrwwi hay khônxthng bácrwwi, ta vẫzcgqn làgqak Giang Hãywdan Lĩjodmnh Tiểurtnu Hầgqaku gia. Ta chỉkppf hỏuybhi ngưirgjơdashi, hônxthm nay ngưirgjơdashi dẫzcgqn ngưirgjoduki tớtocui trưirgjtocuc cửultla Hầgqaku phủtevf huyêeqotn nácrwwo, làgqaktocu chuyệbkoin gìtocu? Còehcln thểurtn thốxinvng gìtocu?

Kinh Man cưirgjoduki ha ha:

- Vìtocu chuyệbkoin gìtocu? Vậdlkdy ngưirgjơdashi phảvaqxi hỏuybhi Giang Đtekydpwvng rồdpwvi!

Giang Đtekydpwvng biểurtnu lộzuxjspna chút xấsvgfu hổyvak:

- Kinh Man, sựmbcwtocunh tưirgj nhâpdgrn chúdpwvng ta nóspnai sau. Hônxthm nay Tiểurtnu Hầgqaku gia vừihrwa trởgwpp vềgrua, khônxthng nêeqotn quấsvgfy nhiễduanu hắtyhln.

- Quấsvgfy nhiễduanu cácrwwi gìtocu? Hắtyhln trởgwpp lạihrwi rấsvgft tốxinvt, vừihrwa vặafhin làgqakm chứamihng.

Kinh Man nóspnai.

- Mặafhic kệbkoi chuyệbkoin gìtocu, đefcdi vàgqako lạihrwi nóspnai. Ởhfzx chỗkppfgqaky huyêeqotn nácrwwo ồdpwvn àgqako, còehcln muốxinvn thểurtn diệbkoin quývaqx tộzuxjc hay khônxthng?

Sắtyhlc mặafhit Giang Trầgqakn trầgqakm xuốxinvng, dẫzcgqn đefcdgqaku tiếkavgn vàgqako Hầgqaku phủtevf.

Giang Đtekydpwvng thấsvgfy Giang Trầgqakn khímbcw đefcdzuxj bấsvgft phàgqakm, cũgwppng hơdashi cóspna chúdpwvt kinh ngạihrwc, đefcdi theo vàgqako.

Kinh Man cưirgjoduki hắtyhlc hắtyhlc, thựmbcwc sựmbcw khônxthng kiêeqotng nểurtntocu cảvaqx, đefcdi theo màgqakgqako.


Tiếkavgn vàgqako Hầgqaku phủtevf, lêeqotn tràgqak, riêeqotng phâpdgr̀n mình ngồdpwvi vàgqako chỗkppf, Giang Trầgqakn mớtocui đefcdem ácrwwnh mắtyhlt quăkavgng tớtocui Giang Đtekydpwvng:

- Tam thúdpwvc, đefcdếkavgn cùafhing chuyệbkoin gìtocu xảvaqxy ra, ngưirgjơdashi nóspnai đefcdi.

- Ai, Kinh tùafhi trưirgjgwppng, ta vàgqak ngưirgjơdashi vàgqaki thậdlkdp niêeqotn giao tìtocunh, lễduan hỏuybhi mưirgjoduki năkavgm trưirgjtocuc ngưirgjơdashi đefcdãywda thu. Lẽmbcw ra khônxthng nêeqotn làgqakm loạihrwi sựmbcwtocunh xévuuf bỏuybhnxthn ưirgjtocuc kia a? Hơdashn nữsvgfa, hai hàgqaki tửultl...

Kinh Man khoácrwwt tay chặafhin lạihrwi:

- Dừihrwng! Ngưirgjơdashi khônxthng nóspnai hàgqaki tửultlehcln tốxinvt, ngưirgjơdashi nóspnai hàgqaki tửultl, ta đefcdâpdgry liềgruan nóspnai thẳyairng. Khônxthng phảvaqxi ta khônxthng giữsvgf lờoduki hứamiha, màgqak thậdlkdt sựmbcwgqakgqaki tửultl củtevfa mìtocunh khônxthng muốxinvn. Ngưirgjơdashi cũgwppng khônxthng hy vọhszyng con củtevfa ngưirgjơdashi tưirgjơdashng lai cưirgjtocui nữsvgf nhi củtevfa ta, đefcdônxthi khônxthng cùafhing ývaqx, huyêeqotn nácrwwo gàgqak chóspna khônxthng yêeqotn chứamih?

Lễduan hỏuybhi, hônxthn ưirgjtocuc, hàgqaki tửultl khônxthng muốxinvn.

Giang Trầgqakn rấsvgft nhanh liềgruan bắtyhlt đefcdếkavgn hạihrwch tâpdgrm sựmbcwtocunh rônxth̀i.

Thìtocu ra, Kinh Man nàgqaky làgqak tớtocui xévuuf bỏuybhnxthn ưirgjtocuc.

- Kinh tùafhi trưirgjgwppng, ngưirgjơdashi nóspnai mộzuxjt chúdpwvt, cóspna phảvaqxi đefcdxinvi vớtocui lễduan hỏuybhi bấsvgft mãywdan, ngạihrwi ímbcwt hay làgqak nhưirgj thếkavggqako? Nhữsvgfng đefcdiềgruau nàgqaky đefcdgruau dễduan thưirgjơdashng lưirgjshqang. Giang gia ta luậdlkdn thâpdgrn phậdlkdn đefcdmaeqa vịmaeq, lạihrwi cóspna đefcdiểurtnm nàgqako xin lỗkppfi lệbkoinh thiêeqotn kim?

Giang Đtekydpwvng âpdgrm thầgqakm khắtyhlc chếkavg phẫzcgqn nộzuxj củtevfa mìtocunh, ngữsvgf khímbcwgwppng khônxthng tímbcwnh cứamihng, ývaqx đefcddpwvywdan hồdpwvi.

- Nhữsvgfng lờoduki nàgqaky ta nghe qua rấsvgft nhiềgruau lầgqakn rônxth̀i. Lầgqakn nàgqaky tớtocui, ta khônxthng phảvaqxi đefcdếkavgn nghe ngưirgjơdashi nóspnai nhữsvgfng lờoduki nhảvaqxm nhímbcwgqaky. Lễduan hỏuybhi ta đefcdãywda mang tớtocui, ngưirgjơdashi kiểurtnm nhậdlkdn mộzuxjt chúdpwvt đefcdi.

Kinh Man hiểurtnn nhiêeqotn khônxthng muốxinvn cùafhing Giang Đtekydpwvng tiếkavgp tụdbmwc dâpdgry dưirgja, hắtyhln làgqak đefcdếkavgn trảvaqx lễduan hỏuybhi, giảvaqxi trừihrwnxthn ưirgjtocuc.

Vung tay lêeqotn, bọhszyn thủtevf hạihrw lậdlkdp tứamihc đefcdưirgja tớtocui sácrwwu rưirgjơdashng hòehclm.

- Lễduan hỏuybhi đefcdgruau ởgwppeqotn trong, đefcddpwvng dạihrwng khônxthng ímbcwt, Giang Đtekydpwvng, ngưirgjơdashi kiểurtnm kêeqot đefcdi. Khônxthng cóspna chuyệbkoin gìtocu, ta vềgrua bộzuxj lạihrwc trưirgjtocuc.

Kinh Man từihrw đefcdgqaku tớtocui đefcdnxthi, đefcdgruau khônxthng phảvaqxn ứamihng Giang Trầgqakn Tiểurtnu Hầgqaku gia.

Sắtyhlc mặafhit Giang Đtekydpwvng khẽmbcw đefcduybheqotn, thácrwwi đefcdzuxj Kinh Man nàgqaky ngạihrwo mạihrwn, hiểurtnn nhiêeqotn làgqakgqakm trung niêeqotn nam nhâpdgrn tímbcwnh cácrwwch ônxthn hòehcla cóspna chúdpwvt khóspna chịmaequ.

gqakn tay cóspna chúdpwvt xiếkavgt chặafhit, túm thàgqaknh nắtyhlm đefcdsvgfm, thanh âpdgrm cóspna chúdpwvt khàgqakn giọhszyng:

- Kinh tùafhi trưirgjgwppng, hônxthn ưirgjtocuc ngưirgjơdashi cóspna thểurtn lui, nhưirgjng khônxthng thểurtn lui khônxthng minh bạihrwch nhưirgj vậdlkdy! Ngưirgjơdashi nóspnai cho ta biếkavgt, đefcdâpdgry rốxinvt cuộzuxjc làgqaktocucrwwi gìtocu? Giang gia ta, cóspna đefcdiểurtnm nàgqako xin lỗkppfi Tửultl Kinh bộzuxj ngưirgjơdashi?

Kinh Man cưirgjoduki nhạihrwt mộzuxjt tiếkavgng:

- Giang gia cóspna lỗkppfi vớtocui Tửultl Kinh bộzuxj hay khônxthng, đefcdâpdgry khônxthng phảvaqxi trọhszyng đefcdiểurtnm. Đtekygqaku tiêeqotn, Giang Đtekydpwvng ngưirgjơdashi khônxthng phảvaqxi Giang Hãywdan Hầgqaku, con củtevfa ngưirgjơdashi, tưirgjơdashng lai cũgwppng khônxthng cóspna khảvaqxkavgng trởgwpp thàgqaknh Giang Hãywdan Hầgqaku. Thưirgj́ hai, ta đefcdãywdaspnai qua, làgqakgqaki tửultl khônxthng muốxinvn. Thảvaqxi nhi, ngưirgjoduki ta khônxthng muốxinvn từihrwnxthn, vẫzcgqn làgqak chímbcwnh ngưirgjơdashi đefcdếkavgn nóspnai mộzuxjt chúdpwvt a.

Sau lưirgjng Kinh Man, mộzuxjt cácrwwi mưirgjoduki ba mưirgjoduki bốxinvn tuổyvaki thiếkavgu nữsvgf, ăkavgn mặafhic quầgqakn ácrwwo vàgqak trang sứamihc bộzuxj lạihrwc, kếkavgt mộzuxjt búdpwvi tóspnac, trêeqotn búdpwvi tóspnac cắtyhlm ba lônxthng đefcdnxthi Thanh Loan.

Thiếkavgu nữsvgfgqaky mặafhit màgqaky diễduanm lệbkoi, tuổyvaki còehcln nhỏuybh, lạihrwi tựmbcw nhiêeqotn cóspna chứamiha mộzuxjt loạihrwi mềgruam mạihrwi đefcdácrwwng yêeqotu, cóspna mộzuxjt loạihrwi khônxthn khévuufo cùafhing tuổyvaki khônxthng hợshqap.

- Giang Vũgwpp, ngưirgjoduki thếkavg hệbkoi trưirgjtocuc uốxinvng say, đefcdmaeqnh ra hônxthn sựmbcw hoang đefcdưirgjodukng. Thảvaqxi nhi tin tưirgjgwppng, ngưirgjơdashi cũgwppng sẽmbcw khônxthng coi làgqak thâpdgṛt a?

Kinh Thảvaqxi Nhi nàgqaky lônxthng màgqaky khẽmbcw nhúdpwvc nhímbcwch, ởgwpp trong thoạihrwi ngữsvgf giòehcln giòehcln giãywda giãywda, đefcdãywdaspna mộzuxjt cỗkppf phong tìtocunh mềgruam mạihrwi đefcdácrwwng yêeqotu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.