Độc Tôn Tam Giới

Chương 112 : Trở về Giang Hãn Lĩnh 2

    trước sau   
Sau khi sửhkgsa lậtyhtp Đmvfvôydfgng Phưijyhơfoaong Lộfqbwc làqerfm Tháhkddi tửhkgs, lúhkgsc ấxrnpy trong nưijyhcosic thậtyhtm chíxbopfyoz loạnacyi thuyếdaglt pháhkddp, nófyozi Tháhkddi tửhkgs Đmvfvôydfgng Phưijyhơfoaong Tuấxrnpn chếdaglt, rấxrnpt cófyoz thểrcxgqerffyoz ngưijyhhrooi thôydfgng đinuuzibzng ngoạnacyi ban, báhkddn rẻboly Tháhkddi tửhkgs. Màqerf Đmvfvôydfgng Phưijyhơfoaong Lộfqbwc sơfoao lậtyhtp Tháhkddi tửhkgs, cădagln cơfoao bấxrnpt ổqerfn, nêjipfn rấxrnpt cẩxrnpn thậtyhtn chặryfxt chẽywgm, thậtyhtm chíxbopdagl thoáhkddt khỏftdji hiềnreqm nghi tìdaglnh ngay lýkaax gian, cũjurtng khôydfgng cófyoz đinuui đinuurcxg ýkaax tớcosii Quáhkddch gia liềnrequ chếdaglt đinuuưijyha vềnreqdaglnh báhkddo trọmvfvng yếdaglu, thậtyhtm chíxbop khôydfgng cófyoz đinuuem nộfqbwi tìdaglnh côydfgng khai.

nfhru dàqerfi vềnreq sau, têjipfn tuổqerfi phụnude thânfhrn Quáhkddch Tiếdagln làqerf đinuuàqerfo binh, liềnreqn bịfqbw truyềnreqn ra.

qerfnfhru Ngọmvfvc côydfgng chúhkgsa niệzibzm tìdaglnh võjurt đinuunacyo ânfhrn sưijyh Quáhkddch Thuậtyhtn Quáhkddch tháhkddi phófyoz, mấxrnpy lầfzoxn gófyozp lờhrooi, đinuurcxg cho Đmvfvôydfgng Phưijyhơfoaong Lộfqbwc vìdagl phụnude thânfhrn Quáhkddch Tiếdagln sửhkgsa lạnacyi áhkddn sai.

Nhưijyhng Đmvfvôydfgng Phưijyhơfoaong Lộfqbwc bấxrnpt vi sởxbop đinuufqbwng.

xdkg trong lòuhgnng củqqrka hắhtpun, khẽywgm đinuufqbwng khôydfgng bằkalzng yêjipfn tĩbccrnh. Gia tộfqbwc đinuujipfu tàqerfn nhưijyh Quáhkddch gia, Đmvfvôydfgng Phưijyhơfoaong Lộfqbwc cũjurtng khôydfgng muốmvfvn vìdagl bọmvfvn họmvfvnfhry chiếdagln, đinuui lậtyhtt nhữojemng nợnreqjurtdaglm xưijyha kia.

Chỉkaax tiếdaglc, bởxbopi nhưijyh vậtyhty, ngưijyhnreqc lạnacyi làqerfm khổqerf Quáhkddch Tiếdagln.


nfhru Ngọmvfvc côydfgng chúhkgsa lòuhgnng mang áhkddy náhkddy, lạnacyi ngạnacyi Đmvfvôydfgng Phưijyhơfoaong Lộfqbwc, khôydfgng thểrcxgydfgng khai trợnreq giúhkgsp Quáhkddch gia, chỉkaaxfyoz thểrcxg ânfhrm thầfzoxm chúhkgs ýkaax Quáhkddch Tiếdagln. Màqerf mấxrnpy nădaglm gầfzoxn đinuuânfhry, nàqerfng thưijyhhroong xuyêjipfn ra ngoàqerfi lịfqbwch lãmzyum rèftdjn luyệzibzn, nêjipfn cófyoz chúhkgst thấxrnpt tráhkddch.

Kểrcxg từtyht đinuuófyoz, khôydfgng gian Quáhkddch Tiếdagln sinh tồzibzn, liềnreqn càqerfng ngàqerfy càqerfng hẹveagp, sau đinuuófyozfoaoi xuốmvfvng loạnacyi tìdaglnh trạnacyng hôydfgm nay.

nfhru Ngọmvfvc côydfgng chúhkgsa tựxdkg biếdaglt áhkddy náhkddy, bấxrnpt tiệzibzn ra mặryfxt, chỉkaaxfyoz thểrcxgqqrky tháhkddc Giang Trầfzoxn, hưijyhcosing Giang Trầfzoxn đinuunreq cửhkgs Quáhkddch Tiếdagln, coi nhưijyhqerf chuộfqbwc chúhkgst lỗiarji lầfzoxm nădaglm xưijyha.

Chỉkaaxqerf con đinuuưijyhhroong quanh co nàqerfy, Quáhkddch Tiếdagln lạnacyi khôydfgng thểrcxgqerfo biếdaglt đinuuưijyhnreqc.

Khôydfgng thểrcxg khôydfgng nófyozi, Quáhkddch Tiếdagln ởxbop phưijyhơfoaong diệzibzn tu luyệzibzn, hoàqerfn toàqerfn chíxbopnh xáhkddc làqerf mộfqbwt dịfqbw loạnacyi. Tuy nófyozi cófyozjurt Kỹtyhtydfgng Pháhkddp củqqrka tổqerf truyềnreqn, nhưijyhng màqerf thiêjipfn phúhkgs củqqrka Quáhkddch Tiếdagln, kia làqerf rấxrnpt kinh ngưijyhhrooi.

grvfng trìdaglnh đinuufqbw kinh tếdagl hiệzibzn tạnacyi củqqrka Quáhkddch gia, Quáhkddch Tiếdagln tu luyệzibzn, cădagln bảmvfvn khôydfgng cófyoz bấxrnpt luậtyhtn Linh Dưijyhnreqc gìdagl phụnudehkdd, cũjurtng khôydfgng cófyoz khảmvfvdaglng cófyoz bấxrnpt kỳmpuz Linh Đmvfvan nàqerfo.

Thếdagl nhưijyhng màqerf, hắhtpun lạnacyi dựxdkga vàqerfo đinuunacyi nghịfqbw lựxdkgc, ngạnacynh sanh tu luyệzibzn tớcosii sáhkddu mạnacych chânfhrn khíxbop.

Phảmvfvi biếdaglt rằkalzng, mặryfxc dùgrvfqerf nhữojemng chưijyh hầfzoxu đinuuzibz tửhkgs tụnude tậtyhtp ngàqerfn vạnacyn sủqqrkng áhkddi kia, rấxrnpt nhiềnrequ cũjurtng khôydfgng cófyoz tu luyệzibzn tớcosii sáhkddu mạnacych chânfhrn khíxbop!

- Tuy rấxrnpt tàqerfn khốmvfvc, nhưijyhng khôydfgng thểrcxg khôydfgng thừtyhta nhậtyhtn, cófyoz đinuuôydfgi khi, xuấxrnpt thânfhrn thậtyhtt cófyoz thểrcxg quyếdaglt đinuufqbwnh vậtyhtn mệzibznh...

Giang Trầfzoxn ởxbop trêjipfn ngưijyhhrooi Quáhkddch Tiếdagln, càqerfng thêjipfm khắhtpuc sânfhru cảmvfvm nhậtyhtn đinuuưijyhnreqc hiệzibzn thựxdkgc tàqerfn khốmvfvc nàqerfy.

Thiêjipfn phúhkgs tốmvfvt, cófyoz đinuunacyi nghịfqbw lựxdkgc, nhưijyhng nếdaglu khôydfgng cófyoz xuấxrnpt thânfhrn hiểrcxgn háhkddch, khôydfgng cófyoz phưijyhơfoaong pháhkddp trởxbopjipfn nổqerfi bậtyhtt, cuốmvfvi cùgrvfng sẽywgm trởxbop thàqerfnh hoa trong gưijyhơfoaong, trădaglng trong nưijyhcosic.

hkddm danh ngạnacych thânfhrn vệzibz, cáhkddi thứrgrn nhấxrnpt liềnreqn thu Quáhkddch Tiếdagln, tădaglng thêjipfm Kiềnrequ Bạnacych Thạnacych đinuunreq cửhkgs hai cháhkddu trai, hôydfgm nay đinuuãmzyufyoz ba danh ngạnacych.

uhgnn lạnacyi nădaglm cáhkddi, chỉkaax sợnreq khôydfgng thểrcxg khôydfgng vềnreq Giang Hãmzyun Lĩbccrnh mộfqbwt chuyếdagln.


Thờhrooi gian nhiệzibzm vụnude cấxrnpp báhkddch, tíxbopnh cáhkddch củqqrka Giang Trầfzoxn cũjurtng khôydfgng phảmvfvi lềnreq mềnreq. Sau khi thu Quáhkddch Tiếdagln, đinuumvfvi vớcosii hắhtpun nófyozi rõjurtdaglnh huốmvfvng, xếdagl chiềnrequ hôydfgm đinuuófyoz, liềnreqn dẫqbrln thủ hạ hưijyhcosing Nam Cưijyhơfoaong xuấxrnpt pháhkddt.

Đmvfvãmzyufyoz kinh nghiệzibzm lầfzoxn trưijyhcosic bịfqbw Long Đmvfvkalzng Hầfzoxu phủqqrk đinuuáhkddnh léveagn, lầfzoxn nàqerfy bấxrnpt kểrcxgqerfijyhơfoaong thấxrnpt, hay làqerf Giang Hãmzyun Hầfzoxu phủqqrk, đinuunrequ dịfqbw thưijyhhroong coi trọmvfvng, ven đinuuưijyhhroong pháhkddi ra cáhkddc trạnacym gáhkddc ngầfzoxm, đinuui đinuufzoxu dòuhgn đinuuưijyhhroong.

qerfxbopijyhcosii an bàqerfi nhưijyh vậtyhty, Long Đmvfvkalzng Hầfzoxu phủqqrk cốmvfv ýkaaxqerfm mộfqbwt íxbopt mờhroo áhkddm, cũjurtng khôydfgng cófyoz chỗiarj chọmvfvc chânfhrn. Trừtyht khi giờhroo khắhtpuc nàqerfy cùgrvfng Đmvfvôydfgng Phưijyhơfoaong nhấxrnpt tộfqbwc trởxbop mặryfxt, nếdaglu khôydfgng chỉkaaxfyoz thểrcxg thôydfgi.

Ra roi thúhkgsc ngựxdkga, đinuuáhkddm ngưijyhhrooi Giang Trầfzoxn ởxbop ba ngàqerfy sau, thuậtyhtn lợnreqi tiếdagln vàqerfo Nam Cưijyhơfoaong.

Nam Cưijyhơfoaong đinuufqbwa vựxdkgc, cùgrvfng vưijyhơfoaong đinuuôydfgqerf hoàqerfn toàqerfn bấxrnpt đinuuzibzng, lộfqbw ra mộfqbwt cỗiarj Nam Cưijyhơfoaong phong tìdaglnh nồzibzng đinuutyhtm, bấxrnpt kểrcxgqerf từtyht phong tụnudec nhânfhrn tìdaglnh, hay làqerf đinuufqbwa vựxdkgc phong mạnacyo, đinuunrequ cófyoz mộfqbwt loạnacyi ýkaax tứrgrnqerfm xúhkgsc đinuuryfxc biệzibzt.

Trong tríxbop nhớcosi củqqrka Giang Trầfzoxn lúhkgsc trưijyhcosic, cũjurtng bảmvfvo tồzibzn rấxrnpt nhiềnrequ tríxbop nhớcosi vềnreq Nam Cưijyhơfoaong.

Íjhort nhấxrnpt, quan hệzibz tớcosii Giang thịfqbw nhấxrnpt tộfqbwc, hắhtpun làqerf nhấxrnpt thanh nhịfqbw sởxbop.

jipfn ngoàqerfi Ba Giang Thàqerfnh, đinuufqbwi ngũjurt gia tộfqbwc đinuuếdagln đinuuânfhry nghêjipfnh đinuuófyozn Giang Trầfzoxn rấxrnpt thưijyha thớcosit, cũjurtng khôydfgng cófyoz bao nhiêjipfu ngưijyhhrooi.

- Quảmvfv nhiêjipfn, Tiểrcxgu Hầfzoxu gia trởxbop vềnreq, cùgrvfng Hầfzoxu gia chíxbopnh thứrgrnc trởxbop vềnreq, đinuuãmzyui ngộfqbw quảmvfv nhiêjipfn làqerf kháhkddc nhau rấxrnpt lớcosin a.

Khófyoze miệzibzng Giang Trầfzoxn tràqerfn ra mộfqbwt tia vui vẻboly nghiềnreqn ngẫqbrlm.

Giang Trầfzoxn cũjurtng biếdaglt, cáhkddi nàqerfy tráhkddch khôydfgng đinuuưijyhnreqc ngưijyhhrooi kháhkddc. Tiềnreqn nhiệzibzm Giang Trầfzoxn tạnacyo nghiệzibzt, thờhrooi đinuuiểrcxgm hắhtpun ởxbop Giang Hãmzyun Lĩbccrnh, liềnreqn hoang đinuuưijyhhroong vôydfg đinuufqbw, sau khi đinuuếdagln vưijyhơfoaong đinuuôydfg, nhữojemng chuyệzibzn hoang đinuuưijyhhroong kia cũjurtng khôydfgng íxbopt truyềnreqn vềnreq quêjipf quáhkddn.

Ngưijyhnreqc lạnacyi làqerf tin tứrgrnc hắhtpun gầfzoxn đinuuânfhry đinuunacyi xuấxrnpt danh tiếdaglng, ngưijyhnreqc lạnacyi chưijyha kịfqbwp truyềnreqn vềnreq.

Kểrcxg từtyht đinuuófyoz, Giang Trầfzoxn hắhtpun trởxbop vềnreq, gặryfxp lạnacynh nhạnacyt làqerf quáhkdddaglnh thưijyhhroong.


- Tam thúhkgsc, Tiểrcxgu Vũjurt.

Giang Trầfzoxn nhảmvfvy xuốmvfvng ngựxdkga, nhiệzibzt tìdaglnh hưijyhcosing hai ngưijyhhrooi trưijyhcosic nhấxrnpt kêjipfu gọmvfvi.

Kia đinuunacyi kháhkddi làqerf tồzibzn tạnacyi trong cảmvfv Giang thịfqbw nhấxrnpt tộfqbwc, sốmvfv rấxrnpt íxbopt cófyoz thểrcxg dễxbopqerfng tha thứrgrn tiềnreqn nhiệzibzm Giang Trầfzoxn hoang đinuuưijyhhroong vôydfg đinuufqbw.

Trung niêjipfn nam tửhkgsjipfn Giang Đmvfvzibzng, làqerf Tam thúhkgsc củqqrka Giang Trầfzoxn, tíxbopnh cáhkddch đinuuôydfgn hậtyhtu nộfqbwi liễxbopm, rấxrnpt giữojem bổqerfn phậtyhtn, làqerf mộfqbwt đinuuzibz đinuuzibz đinuuưijyhnreqc Giang Hãmzyun Hầfzoxu Giang Phong nểrcxg trọmvfvng nhấxrnpt.

qerf thiếdaglu niêjipfn nhỏftdjveag yếdaglu ớcosit bêjipfn cạnacynh hắhtpun, làqerf nhi tửhkgs củqqrka Giang Đmvfvzibzng Giang Vũjurt.

- Trầfzoxn Nhi, chuyếdagln nàqerfy ngưijyhơfoaoi đinuui vưijyhơfoaong đinuuôydfg hai ba nădaglm, cao lớcosin khôydfgng íxbopt a.

Giang Đmvfvzibzng vỗiarj vỗiarj bảmvfv vai củqqrka Giang Trầfzoxn, trong mắhtput lộfqbw ra chúhkgst vui mừtyhtng.

- Ca, ngưijyhơfoaoi trởxbop lạnacyi rồzibzi!

Giang Vũjurt so vớcosii Giang Trầfzoxn nhỏftdjfoaon mộfqbwt hai tuổqerfi, từtyht nhỏftdj đinuui rấxrnpt gầfzoxn, tuy làqerf đinuuưijyhhroong huynh đinuuzibz, nhưijyhng lạnacyi mộfqbwt mựxdkgc kêjipfu Giang Trầfzoxn làqerf "ca ca".

Giang Trầfzoxn cưijyhhrooi cưijyhhrooi:

- Lầfzoxn nàqerfy trởxbop vềnreqfyoz mộfqbwt nhiệzibzm vụnude, chúhkgsng ta trưijyhcosic vềnreq rồzibzi hãmzyuy nófyozi.

Tuy đinuuếdagln rấxrnpt íxbopt ngưijyhhrooi, nhìdagln ra đinuuưijyhnreqc nhữojemng ngưijyhhrooi kia trong gia tộfqbwc nhấxrnpt đinuufqbwnh làqerf cốmvfv ýkaax khôydfgng đinuuếdagln, làqerf ra oai phủqqrk đinuufzoxu cho mìdaglnh, bấxrnpt quáhkdd Giang Trầfzoxn cũjurtng khôydfgng cófyoz bởxbopi vậtyhty màqerf tứrgrnc giậtyhtn.

Giang Đmvfvzibzng nghe Giang Trầfzoxn nófyozi nhưijyh vậtyhty, ngưijyhnreqc lạnacyi hơfoaoi cófyoz chúhkgst kinh ngạnacyc, nghĩbccr thầfzoxm Trầfzoxn Nhi ởxbopijyhơfoaong đinuuôydfg lịfqbwch lãmzyum rèftdjn luyệzibzn vàqerfi nădaglm, ngưijyhnreqc lạnacyi làqerf thàqerfnh thụnudec khôydfgng íxbopt.

Đmvfvqerfi lạnacyi Giang Trầfzoxn trưijyhcosic kia, nhữojemng ngưijyhhrooi trong gia tộfqbwc dáhkddm khôydfgng cho hắhtpun mặryfxt mũjurti, chỉkaax sợnreq giờhroo phúhkgst nàqerfy đinuuãmzyu chửhkgsi ầfzoxm lêjipfn rôydfg̀i.

Ngưijyhnreqc lạnacyi làqerf Quảmvfvn gia Giang Chíxbopnh, thấxrnpy tìdaglnh hìdaglnh nàqerfy, sắhtpuc mặryfxt ânfhrm trầfzoxm, mấxrnpy bậtyhtn cófyoz khuynh hưijyhcosing pháhkddt táhkddc, cuốmvfvi cùgrvfng lạnacyi khắhtpuc chếdagl.

Ba Giang Thàqerfnh vớcosii tưijyhhkddch thàqerfnh thịfqbw lớcosin nhấxrnpt Giang Hãmzyun Lĩbccrnh, cũjurtng làqerf đinuufqbwa phưijyhơfoaong hạnacych tânfhrm củqqrka Giang Hãmzyun Hầfzoxu phủqqrk. Toàqerfn bộfqbw Giang gia, làqerfgrvfng Ba Giang Thàqerfnh làqerfm hạnacych tânfhrm, phófyozng xạnacy toàqerfn bộfqbw Giang Hãmzyun Lĩbccrnh, khốmvfvng chếdagl toàqerfn bộfqbw Giang Hãmzyun Lĩbccrnh.

grvfng vưijyhơfoaong đinuuôydfg so sáhkddnh, trìdaglnh đinuufqbw phồzibzn hoa củqqrka Ba Giang Thàqerfnh hơfoaoi kéveagm mộfqbwt íxbopt, nhưijyhng vớcosii tưijyhhkddch Nam Cưijyhơfoaong đinuuzibz nhấxrnpt đinuunacyi thàqerfnh, lạnacyi cófyoz mộfqbwt cỗiarj đinuufqbwa vựxdkgc phong tìdaglnh đinuuryfxc biệzibzt.

Giang Trầfzoxn ngồzibzi trêjipfn lưijyhng ngựxdkga, từtyht từtyhtqerf đinuui, mộfqbwt đinuuưijyhhroong cưijyhkqnji ngựxdkga xem hoa, cùgrvfng phụnude tửhkgs Giang Đmvfvzibzng cưijyhhrooi cưijyhhrooi nófyozi nófyozi, lạnacyi khôydfgng đinuunreq cậtyhtp tớcosii sựxdkgdaglnh nhiệzibzm vụnude.

Khôydfgng bao lânfhru, liềnreqn vềnreq tớcosii Giang Hãmzyun Hầfzoxu phủqqrk.

Bấxrnpt quáhkdd khôydfgng nghĩbccr đinuuếdagln, ngoàqerfi cửhkgsa Giang Hãmzyun Hầfzoxu phủqqrk lạnacyi rấxrnpt náhkddo nhiệzibzt.

- Đmvfvtyhtng vớcosii ta mộfqbwt bộfqbw nhưijyh vậtyhty! Giang Đmvfvzibzng hắhtpun sớcosim khôydfgng ra, muộfqbwn khôydfgng ra, hếdaglt lầfzoxn nàqerfy tớcosii lầfzoxn kháhkddc ta đinuuếdagln, hắhtpun liềnreqn đinuui ra ngoàqerfi?

Mộfqbwt thanh ânfhrm lớcosin tiếdaglng kêjipfu la.

Bọmvfvn ngưijyhhrooi Giang Trầfzoxn còuhgnn chưijyha tớcosii gầfzoxn, liềnreqn nghe đinuuưijyhnreqc ânfhrm thanh ngưijyhhrooi kia kêjipfu la.

- Kinh tùgrvf trưijyhxbopng, quảmvfv thậtyhtt làqerf đinuui ra ngoàqerfi rôydfg̀i. Nghe nófyozi làqerf Tiểrcxgu Hầfzoxu gia sắhtpup trởxbop vềnreq, Tam gia ra ngoàqerfi Ba Giang Thàqerfnh nghêjipfnh đinuuófyozn Tiểrcxgu Hầfzoxu gia.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.