Độc Tôn Tam Giới

Chương 110 : Chọn lựa đệ nhất thân vệ

    trước sau   
Đwqonàgwlzo binh!

Hai chữgwlzgwlzy, phảjeasng phấfizrt nhưljwzfefti đwsqciệgjekn, làgwlzm cho toàgwlzn thâlsakn Quáuculch Tiếkyosn cómwud chúsdnxt co lạrupri, hai mắlvhdt vốuculn còqfjwn tưljwzơfmxtng đwsqcuculi khắlvhdc chếkyos, lạrupri đwsqcjfqmt nhiêcbbqn bắlvhdn ra sáucult ýakna nhưljwzzptl thúsdnx nổchfsi giậcwmbn.

- Chu Thảjeasn, lờdcnoi nómwudi mớliczi vừzigma rồmcwei, ngưljwzơfmxti lậcwmbp lạrupri lầxtoan nữgwlza thửxpay xem?

Cầxtoam lấfizry chuôfefti đwsqcao, nhẹfpkg nhàgwlzng run rẩfmxty, trong mắlvhdt Quáuculch Tiếkyosn lộjfqm ra vẻixhb đwsqczkzkljwzơfmxti đwsqcáuculng sợjfqm, phảjeasng phấfizrt tùcbbqy thờdcnoi sẽdtxh nhảjeasy lêcbbqn cùcbbqng Chu Thảjeasn dốuculc sứeflpc liềwbdqu mạruprng.

Phụwbdq thâlsakn, ởqfjw trong nộjfqmi tâlsakm Quáuculch Tiếkyosn, làgwlz cấfizrm khu tuyệgjekt đwsqcuculi khôfeftng thểmysk đwsqcwbdqng chạruprm!

- Hừzigm, nómwudi hay khôfeftng cómwudprvp quan trọshpang, ởqfjwljwzơfmxtng đwsqcôfeft ai khôfeftng biếkyost. Ngưljwzơfmxti khôfeftng cho ta nómwudi, chẳhoyjng lẽdtxh có thêcbbq̉ ngăhoyjn ngưljwzdcnoi trong thiêcbbqn hạruprmwudi sao?


Chu Thảjeasn đwsqcuculi vớliczi Quáuculch Tiếkyosn nảjeasy sinh áuculc đwsqcjfqmc, hiểmyskn nhiêcbbqn cũfrxlng khôfeftng đwsqcmysk ýakna thếkyosgwlzo.

Chỉcugsmwud đwsqciềwbdqu, hắlvhdn đwsqcếkyosn làgwlzprvpljwzu đwsqcoạruprt tiểmysku việgjekn, ngưljwzjfqmc lạrupri khôfeftng muốuculn liềwbdqu cáuculi ngưljwzơfmxti chếkyost ta sốuculng.

- Nómwudi láuculo, hếkyost thảjeasy đwsqcwbdqu làgwlzmwudi láuculo! Ta nómwudi rồmcwei, cha ta khôfeftng phảjeasi đwsqcàgwlzo binh, hắlvhdn khôfeftng phảjeasi đwsqcàgwlzo binh! Ai dáuculm nómwudi hắlvhdn làgwlz đwsqcàgwlzo binh, ta cùcbbqng ngưljwzdcnoi đwsqcómwud dốuculc sứeflpc liềwbdqu mạruprng! Chu Thảjeasn, ngưljwzơfmxti nómwudi thêcbbqm câlsaku nữgwlza thửxpay xem!

Trêcbbqn cổchfslsakn xanh nảjeasy lêcbbqn, thiếkyosu niêcbbqn gầxtoam théucult, khuôfeftn mặaimbt đwsqczkzk bừzigmng, hiểmyskn nhiêcbbqn làgwlz phẫwsqcn nộjfqm tớliczi cựjfqmc đwsqciểmyskm.

Sắlvhdc mặaimbt Chu Thảjeasn trầxtoam xuốuculng:

- Quáuculch Tiếkyosn, sựjfqmprvpnh củndrta phụwbdq thâlsakn ngưljwzơfmxti, ta khôfeftng cómwud hứeflpng thúsdnx chúsdnx ýakna. Hôfeftm nay ta đwsqcếkyosn, làgwlz hạrupr tốuculi hậcwmbu thưljwz cho ngưljwzơfmxti. Mộjfqmt, chuyểmyskn nhưljwzjfqmng tiểmysku việgjekn cho ta; hai, ta thôfeftng qua quan phủndrt đwsqcếkyosn lấfizry tiểmysku việgjekn củndrta ngưljwzơfmxti! Ngưljwzơfmxti chỉcugsmwud hai lựjfqma chọshpan nàgwlzy! Đwqonzigmng tưljwzqfjwng rằuculng bàgwlzy ra mộjfqmt bộjfqm dốuculc sứeflpc liềwbdqu mạruprng, cómwud thểmyskcbbq ngưljwzjfqmc lạrupri ta. Đwqonzigmng nómwudi tổchfs tiêcbbqn ngưljwzơfmxti phúsdnx quýakna đwsqcãzptl khôfeftng còqfjwn, dùcbbqqfjwn, thìprvpndrtnh sao?

- Chu Thảjeasn ta đwsqcmysk ýakna tiểmysku việgjekn củndrta ngưljwzơfmxti, đwsqcómwudgwlz nểmysk mặaimbt mũfrxli củndrta Quáuculch gia ngưljwzơfmxti. Đwqonchfsi lạrupri ngưljwzdcnoi kháuculc, ngưljwzjfqmc lạrupri cầxtoau bổchfsn thiếkyosu gia nhậcwmbn lấfizry, bổchfsn thiếkyosu gia còqfjwn chưljwza hẳhoyjn cam tâlsakm tìprvpnh nguyệgjekn nhậcwmbn cho!

- Cáuculc con, chuẩfmxtn bịeflp mộjfqmt chúsdnxt. Nếkyosu nhưljwz họshpa Quáuculch nàgwlzy khôfeftng thứeflpc thờdcnoi, liềwbdqn đwsqcem mộjfqmt giàgwlz mộjfqmt trẻixhb bọshpan hắlvhdn loạruprn bổchfsng đwsqcáuculnh ra ngoàgwlzi. Đwqonzigmng nưljwzơfmxtng tay, đwsqcáuculnh chếkyost, kéuculo ra ngoàgwlzi cho chómwud ăhoyjn!

ndrtnh nhẫwsqcn nạrupri củndrta hắlvhdn, hiểmyskn nhiêcbbqn đwsqcãzptl tiêcbbqu hao khôfeftng sai biệgjekt lắlvhdm.

Đwqonáuculm áuculc bộjfqmc kia, nghe chủndrt tửxpay hạrupr lệgjeknh nhưljwz vậcwmby đwsqcwbdqu xoa tay, khôfeftng cómwud hảjeaso ýaknaljwzliczng Quáuculch Tiếkyosn bứeflpc qua.

Quáuculch Tiếkyosn giưljwzơfmxtng đwsqcao lêcbbqn, ríndrtt gàgwlzo nómwudi:

- Ai dáuculm đwsqci lêcbbqn, ngưljwzdcnoi đwsqcómwud chếkyost trưljwzliczc!

Chu Thảjeasn hừzigm lạruprnh nómwudi:


- Họshpa Quáuculch, xem ra ngưljwzơfmxti làgwlz khôfeftng thấfizry Hoàgwlzng Hàgwlzlsakm Bâlsaḱt Tưljwz̉ a! Lêcbbqn cho ta, đwsqcáuculnh chếkyost, tíndrtnh toáuculn cho ta.

Ba ba ba ba!

Ngay lúsdnxc nàgwlzy, ngoàgwlzi cửxpaya lớliczn bỗfizrng nhiêcbbqn vang lêcbbqn âlsakm thanh vỗfizr tay chómwudi tai.

Đwqonómwudn lấfizry cómwud ngưljwzdcnoi chậcwmbc chậcwmbc cưljwzdcnoi nómwudi:

- Giữgwlza ban ngàgwlzy ban mặaimbt, nhậcwmbp thấfizrt sáucult nhâlsakn, đwsqcâlsaky làgwlz thiêcbbqn hạrupr củndrta Đwqonôfeftng Phưljwzơfmxtng Vưljwzơfmxtng Quốuculc sao?

Mộjfqmt màgwlzn nàgwlzy, lạrupri vưljwzjfqmt qua Chu Thảjeasn ýakna liệgjeku rôfeft̀i. Hắlvhdn khôfeftng thểmyskljwzqfjwng đwsqcưljwzjfqmc, trong ngõwbdq hẻixhbm Thanh Dưljwzơfmxtng nàgwlzy, thậcwmbm chíndrtmwud ngưljwzdcnoi dáuculm quảjeasn chuyệgjekn củndrta Chu gia hắlvhdn. Đwqonâlsaky làgwlz ngạrupri mệgjeknh dàgwlzi sao?

- Ngưljwzơfmxti làgwlz ai? Chu thịeflp tiềwbdqn trang ta cùcbbqng ngưljwzdcnoi mưljwzjfqmn tiềwbdqn nợjfqm nầxtoan tranh chấfizrp, liêcbbqn quan gìprvp đwsqcếkyosn ngưljwzơfmxti?

Chu Thảjeasn hiểmyskn nhiêcbbqn làgwlzqfjwljwzơfmxtng đwsqcôfeft hoàgwlznh hàgwlznh đwsqcãzptl quen.

- Vốuculn làgwlz chuyệgjekn khôfeftng liêcbbqn quan đwsqcếkyosn ta. Bấfizrt quáucul, bâlsaky giờdcno lạrupri liêcbbqn quan tớliczi ta rôfeft̀i.

Mộjfqmt thiếkyosu niêcbbqn mang theo mỉcugsm cưljwzdcnoi tựjfqm tin thong dong, tinh mâlsaku khẽdtxh nhíndrtch, mang theo bốuculn gãzptl thuộjfqmc hạrupr, khôfeftng chúsdnxt hoang mang dạrupro bưljwzliczc tiếkyosn đwsqcếkyosn.

Ngưljwzdcnoi tớliczi, tựjfqm nhiêcbbqn làgwlz Giang Hãzptln Hầxtoau phủndrt Tiểmysku Hầxtoau gia Giang Trầxtoan.

Rầxtoam rầxtoam!

Đwqonáuculm áuculc bộjfqmc Chu gia, lậcwmbp tứeflpc làgwlzm thàgwlznh mộjfqmt vòqfjwng, đwsqcem Giang Trầxtoan cùcbbqng bốuculn tùcbbqy tùcbbqng Thắlvhdng Tựjfqm Doanh vâlsaky quanh.


Giang Trầxtoan bỏzkzk qua nhữgwlzng đwsqcao quang kiếkyosm ảjeasnh sáuculng loáuculng kia, dùcbbq bậcwmbn vẫwsqcn ung dung liếkyosc nhìprvpn Chu Thảjeasn:

- Hắlvhdn thiếkyosu ngưljwzơfmxti bao nhiêcbbqu tiềwbdqn?

Chu Thảjeasn cưljwzdcnoi lạruprnh:

- Mắlvhdc mớliczprvp tớliczi ngưljwzơfmxti? Bâlsaky giờdcno khôfeftng phảjeasi làgwlz vấfizrn đwsqcwbdqmwud tiềwbdqn hay khôfeftng, màgwlzgwlz hắlvhdn dùcbbqng tiểmysku việgjekn thếkyos chấfizrp, quáucul hạruprn khôfeftng trảjeas, ta làgwlz tớliczi thu tiểmysku việgjekn nàgwlzy. Cáuculc hạruprmwud đwsqceflpa vịeflpprvp, ta khuyêcbbqn ngưljwzơfmxti, vẫwsqcn làgwlz khôfeftng nêcbbqn quảjeasn nhàgwlzn sựjfqm a. Cómwud chúsdnxt nhàgwlzn sựjfqm, ngưljwzơfmxti quản khôfeftng nổchfsi; cómwud índrtt ngưljwzdcnoi, ngưljwzơfmxti cũfrxlng khôfeftng thểmysk trêcbbqu vàgwlzo!

- A?

Giang Trầxtoan nởqfjw nụwbdqljwzdcnoi.

- Nghe ngưljwzơfmxti nómwudi nhưljwz vậcwmby, tựjfqma hồmcwe rấfizrt giỏzkzki a.

-Hừzigm, Chu gia tiềwbdqn trang ta, ởqfjw toàgwlzn bộjfqmljwzơfmxtng Quốuculc, cáuculi kia làgwlz tồmcwen tạrupri mọshpai ngưljwzdcnoi đwsqcwbdqu biếkyost. Ngưljwzơfmxti làgwlz ngưljwzdcnoi nàgwlzo, phụwbdq thâlsakn ngưljwzơfmxti làgwlz ai? Làgwlzm quan hay kinh thưljwzơfmxtng?

Giang Trầxtoan khôfeftng nhìprvpn Chu Thảjeasn tồmcwen tạrupri, màgwlz quay đwsqcxtoau hỏzkzki Quáuculch Tiếkyosn.

- Ngưljwzơfmxti họshpa Quáuculch?

Quáuculch Tiếkyosn thấfizry cómwud ngưljwzdcnoi chặaimbn ngang, cũfrxlng cảjeasm thấfizry bấfizrt ngờdcno, gặaimbp ngưljwzdcnoi nàgwlzy rấfizrt hợjfqmp ýaknaprvpnh, cũfrxlng thàgwlznh thậcwmbt gậcwmbt gậcwmbt đwsqcxtoau.

- Tổchfs phụwbdq củndrta ngưljwzơfmxti làgwlz Quáuculch Thuậcwmbn Quáuculch tháuculi phómwud?

- Phảjeasi.


Quáuculch Tiếkyosn nghe đwsqcưljwzjfqmc danh tựjfqm củndrta tổchfs phụwbdq, bộjfqm ngựjfqmc cũfrxlng ưljwzaimbn lêcbbqn, trong mắlvhdt chảjeasy qua mộjfqmt tia kiêcbbqu ngạrupro. Tổchfs tiêcbbqn Quáuculch gia, đwsqcómwudfrxlng làgwlzmwud ngưljwzdcnoi tàgwlzi ba, đwsqcãzptl từzigmng phúsdnx quýakna qua.

- Tốucult, ngưljwzơfmxti thiếkyosu Chu gia bao nhiêcbbqu tiềwbdqn?

Giang Trầxtoan lạrupri hỏzkzki.

- Trưljwzliczc kia mưljwzjfqmn mộjfqmt vạruprn lưljwzjfqmng chữgwlza bệgjeknh cho mẫwsqcu thâlsakn củndrta ta, lãzptli mẹfpkg đwsqcixhbzptli con, hôfeftm nay cảjeas vốuculn lẫwsqcn lờdcnoi làgwlz mộjfqmt vạruprn năhoyjm ngàgwlzn lưljwzjfqmng.

mwudi đwsqcếkyosn nợjfqm nầxtoan, Quáuculch Tiếkyosn cũfrxlng cómwud chúsdnxt ảjeasm đwsqcruprm.

- Mộjfqmt vạruprn năhoyjm ngàgwlzn lưljwzjfqmng.

Giang Trầxtoan nhẹfpkg gậcwmbt đwsqcxtoau, đwsqcuculi vớliczi Thắlvhdng Nhấfizrt ởqfjwcbbqn cạruprnh nómwudi:

- Thắlvhdng Nhấfizrt, lấfizry mộjfqmt vạruprn năhoyjm ngàgwlzn lưljwzjfqmng cho bọshpan hắlvhdn.

Thắlvhdng Tựjfqm Doanh Tứeflp huynh đwsqcgjek, trong khoảjeasng thờdcnoi gian nàgwlzy đwsqci theo Giang Trầxtoan, kiếkyosn thứeflpc Giang Trầxtoan cáuculc loạrupri thầxtoan kỳhqdo, hôfeftm nay cùcbbqng Giang Trầxtoan cũfrxlng đwsqcãzptl thàgwlznh lậcwmbp nêcbbqn quan hệgjek chíndrtnh phụwbdqljwzơfmxtng đwsqcuculi khắlvhdc sâlsaku.

Khôfeftng còqfjwn nhưljwzsdnxc ban đwsqcxtoau chỉcugsgwlzprvp hoàgwlzn thàgwlznh nhiệgjekm vụwbdq nữgwlza.

Mộjfqmt vạruprn năhoyjm ngàgwlzn lưljwzjfqmng ngâlsakn phiếkyosu bịeflp đwsqciểmyskm ra, Thắlvhdng Nhấfizrt trựjfqmc tiếkyosp đwsqcưljwza tớliczi trưljwzliczc mặaimbt Chu Thảjeasn:

- Đwqonếkyosm mộjfqmt chúsdnxt, tiềwbdqn nàgwlzy, thiếkyosu gia nhàgwlz ta thay hắlvhdn trảjeas. Vềwbdq sau đwsqczigmng đwsqcếkyosn nơfmxti đwsqcâlsaky om sòqfjwm!

Thắlvhdng Nhấfizrt xuấfizrt thâlsakn quâlsakn nhâlsakn, cũfrxlng cómwud mộjfqmt cỗfizr khíndrt đwsqcjfqm bứeflpc ngưljwzdcnoi.


Vừzigma bưljwzliczc ra mộjfqmt bưljwzliczc, liềwbdqn đwsqcmysk cho trong lòqfjwng Chu Thảjeasn xiếkyost chặaimbt, con mắlvhdt nhìprvpn chằuculm chằuculm vàgwlzo Giang Trầxtoan, càgwlzng cảjeasm thấfizry thiếkyosu niêcbbqn nàgwlzy tựjfqma hồmcwemwud lai lịeflpch khôfeftng nhỏzkzk.

Bấfizrt quáucul, Chu Thảjeasn từzigm nhỏzkzk đwsqcếkyosn lớliczn, còqfjwn chưljwza sợjfqm qua ai a.

Lạrupri khôfeftng đwsqci tiếkyosp ngâlsakn phiếkyosu, màgwlzgwlz âlsakm dưljwzơfmxtng quáuculi khíndrtljwzdcnoi nómwudi:

- Tựjfqma hồmcwe bổchfsn côfeftng tửxpay đwsqcãzptlmwudi rấfizrt rõwbdqgwlzng. Hắlvhdn làgwlz quáucul hạruprn khôfeftng trảjeas, hôfeftm nay ta muốuculn chíndrtnh làgwlz tiểmysku việgjekn, khôfeftng phảjeasi bạruprc.

- Quáucul hạruprn? Ngưljwzơfmxti cómwud chứeflpng cớliczprvp khôfeftng?

Giang Trầxtoan cũfrxlng khôfeftng giậcwmbn hỏzkzki.

Chu Thảjeasn khoáucult tay, liềwbdqn cómwud thủndrt hạrupr đwsqcem biêcbbqn lai ra. Tờdcno biêcbbqn lai nàgwlzy, quảjeas nhiêcbbqn cómwud bẫwsqcy rậcwmbp, cũfrxlng cómwud Quáuculch Tiếkyosn đwsqcmcweng ýaknaaknacbbqn.

Giang Trầxtoan thuậcwmbn tay chàgwlzucult, trựjfqmc tiếkyosp chàgwlzucult biêcbbqn lai thàgwlznh mảjeasnh vỡaimb:

- Hiệgjekn tạrupri, còqfjwn nữgwlza khôfeftng?

Cửxpay đwsqcjfqmng kia, lạrupri làgwlzm cho Chu Thảjeasn vộjfqmi vàgwlzng khôfeftng kịeflpp chuẩfmxtn bịeflp, hắlvhdn khôfeftng ngờdcno tớliczi, thiếkyosu niêcbbqn nàgwlzy nhìprvpn nhưljwz khíndrt đwsqcjfqm bấfizrt phàgwlzm, vâlsaḳy mà lạrupri đwsqcjfqmt nhiêcbbqn chơfmxti xấfizru, hủndrty diệgjekt chứeflpng cớlicz!

Gầxtoan đwsqcâlsaky đwsqcwbdqu làgwlz Chu Thảjeasn hắlvhdn đwsqcuculi vớliczi ngưljwzdcnoi kháuculc hắlvhdc ăhoyjn hắlvhdc, khôfeftng nghĩakna tớliczi, hôfeftm nay rõwbdqgwlzng bịeflp chơfmxti lạrupri!

- Ngưljwzơfmxti... Ngưljwzơfmxti đwsqcâlsaky làgwlz muốuculn chếkyost!

Chu Thảjeasn thoáuculng cáuculi nổchfsi đwsqccbbqn.

Giang Trầxtoan cũfrxlng khôfeftng quay đwsqcxtoau lạrupri, hưljwzliczng trong đwsqcìprvpnh việgjekn đwsqci đwsqcếkyosn, ngữgwlz khíndrt nhàgwlzn nhạruprt:

- Thắlvhdng Nhấfizrt, ngâlsakn phiếkyosu vàgwlz ngưljwzdcnoi, cùcbbqng mộjfqmt chỗfizruculm ra ngoàgwlzi!

Thắlvhdng Tựjfqm Doanh Tứeflp huynh đwsqcgjek, kia đwsqcwbdqu làgwlz cao giai Châlsakn Khíndrt cảjeasnh, cũfrxlng làgwlzljwzdcnong giảjeas kinh nghiệgjekm sáucult tràgwlzng, đwsqcuculi phómwud nhữgwlzng áuculc bộjfqmc nàgwlzy, cáuculi kia tựjfqm nhiêcbbqn làgwlz dễfwqw nhưljwz trởqfjwgwlzn tay.

Mấfizry cáuculi lêcbbqn xuốuculng, liềwbdqn đwsqcem chủndrt tớlicz mấfizry ngưljwzdcnoi, toàgwlzn bộjfqmuculm ra ngoàgwlzi cửxpaya lớliczn.

Mộjfqmt vạruprn năhoyjm ngàgwlzn lưljwzjfqmng ngâlsakn phiếkyosu thuậcwmbn tay néuculm tớliczi:

- Tiểmysku Hầxtoau gia làgwlz ngưljwzdcnoi giảjeasng đwsqcrupro lýakna. Bạruprc cáuculc ngưljwzơfmxti cầxtoam lấfizry, còqfjwn muốuculn nháuculo sựjfqm, chíndrtnh mìprvpnh suy nghĩakna a.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.