Độc Tôn Tam Giới

Chương 11 : Quản gia Giang Chính buồn rầu 2

    trước sau   
Thếcchk nhưhglong màcgue nghĩlcxh lạbbeti, khôcchkng đxdamúanpcng! Ta vỗfywv ngựdxhsc xuốeskung, nhữcmygng lỗfywv thủgxlgng nàcguey đxdami đxdamâdxhsu bổfowz khuyếcchkt? Vị này hôcchkm nay miệanpcng nhưhglo ngậfeskm đxdamưhglovmhwng, khôcchkng phảlcxhi làcgue bịmkfjp bợzpgim đxdamếcchkn chơcbsqi ta chứbbet?

Trong mộeaqqt ýrvta niệanpcm, Giang Chíkzafnh cảlcxhnh giárvtac lậfeskp tứbbetc tăeopung vọxnlut gấfowzp 10 lầhdfwn.

Chứbbetng kiếcchkn bộeaqq dạbbetng Giang Chíkzafnh lògjfbng cògjfbn sợzpgifnyai, Giang Trầhdfwn cưhglovmhwi ha ha:

- Giang Chíkzafnh, làcgue nhưhglo thếcchkcguey. Ta nơcbsqi nàcguey códxhs mộeaqqt danh sárvtach, phíkzafa trêcguen ghi mộeaqqt tíkzafhglozpgic liệanpcu. Ngưhgloơcbsqi đxdami Dưhglozpgic Sưhglo Đeopuiệanpcn giúanpcp ta cầhdfwm mộeaqqt phầhdfwn.

Giang Chíkzafnh đxdamvmhw đxdamwimun tiếcchkp nhậfeskn danh sárvtach, nhưhglong bưhglohqmzc châdxhsn lạbbeti khôcchkng nhúanpcc nhíkzafch. Danh sárvtach đxdamãfnyadxhs, nhưhglong tiềxytzn đxdamâdxhsu? Dưhglozpgic liệanpcu củgxlga Dưhglozpgic Sưhglo Đeopuiệanpcn khôcchkng phảlcxhi miễsngjn phíkzaf a?

hglozpgic Sưhglo Đeopuiệanpcn cũxnlung khôcchkng phảlcxhi nhàcgue củgxlga ngưhgloơcbsqi mơcbsq̉ a?


- Giang Chíkzafnh, nếcchku nódxhsi chúanpcng ta bâdxhsy giờvmhw khôcchkng phảlcxhi chủgxlg tớhqmz, coi nhưhglocgue bằxdamng hữcmygu nódxhsi chuyệanpcn phiếcchkm. Ngưhgloơcbsqi ngưhglozpgic lạbbeti nódxhsi xem, thâdxhsn làcguem mộeaqqt Quảlcxhn gia, ởgvvs trêcguen chứbbetc nghiệanpcp Quảlcxhn gia làcguem tớhqmzi trìhdfwnh đxdameaqqcgueo, mơcbsq́i làcgue trạbbetng thárvtai ngưhgloơcbsqi cảlcxhm thấfowzy lýrvtahglogvvsng nhấfowzt? Hoặznjlc làcguedxhsi, Quảlcxhn gia mạbbetnh nhấfowzt trong suy nghĩlcxh củgxlga ngưhgloơcbsqi làcguehdfw?

Quảlcxhn gia mạbbetnh nhấfowzt?

Giang Chíkzafnh sắesqrp khódxhsc rôcchk̀i, đxdamnrsvng nódxhsi mạbbetnh nhấfowzt. Quảlcxhn gia trong mộeaqqt trăeopum lẻwxfprvtam lộeaqq chưhglo hầhdfwu, Giang Chíkzafnh ta khôcchkng xếcchkp cuốeskui cùeskung đxdamãfnya rấfowzt hạbbetnh phúanpcc.

- Đeopunrsvng làcguem bộeaqq mặznjlt nhưhglo ăeopun mưhglohqmzp đxdamesqrng a, nódxhsi xem đxdami.

Giang Trầhdfwn khíkzafch lệanpcdxhsi.

Giang Chíkzafnh dừnrsvng mộeaqqt chúanpct, nuốeskut nuốeskut nưhglohqmzc miếcchkng, cảlcxh gan hỏwimui:

- Thựdxhsc cho ta nódxhsi?

- Nódxhsi, nódxhsi hay códxhs thưhglogvvsng!

dxhs thưhglogvvsng? Nếcchku làcgue ngâdxhsn phiếcchku khốeskung coi nhưhglo xong. Vẻwxfp mặznjlt Giang Chíkzafnh khôcchkng dárvtam lĩlcxhnh giárvtao. Giang Trầhdfwn ngưhglozpgic lạbbeti làcgue thưhglovmhwng xuyêcguen códxhs thưhglogvvsng, thếcchk nhưhglong màcguecgueng thưhglovmhwng xuyêcguen làcgue, đxdamxdamng trưhglohqmzc vừnrsva thưhglogvvsng mộeaqqt ngàcguen lưhglozpging, quay đxdamhdfwu lạbbeti khôcchkng chừnrsvng sẽqieb hỏwimui ngưhgloơcbsqi mưhglozpgin đxdami hai ngàcguen lưhglozpging.

Bấfowzt quárvta nhắesqrc tớhqmzi Quảlcxhn gia mạbbetnh nhấfowzt, Quảlcxhn gia phong cárvtach nhấfowzt, Quảlcxhn gia lýrvtahglogvvsng nhấfowzt, tưhglo duy củgxlga Giang Chíkzafnh khôcchkng khỏwimui phi ngựdxhsa.

Lạbbeti nódxhsi tiếcchkp, tùeskuy tùeskung quyềxytzn quýrvta, tuy khôcchkng phảlcxhi bảlcxhn thâdxhsn quyềxytzn quýrvta, nhưhglong cũxnlung códxhs mộeaqqng tưhglogvvsng chứbbetc nghiệanpcp.

Thậfeskm chíkzafgjfbn códxhs ngưhglovmhwi biêcguen thàcguenh sárvtach…

Gặznjlp vẻwxfp mặznjlt Giang Trầhdfwn thàcguenh thậfeskt, Giang Chíkzafnh cũxnlung khôcchkng biếcchkt làcguecbsqi nàcgueo đxdamếcchkn lárvta gan, nódxhsi:


- Tiểcmygu Hầhdfwu gia, chuyệanpcn nàcguey đxdamãfnya biêcguen thàcguenh tiếcchkt mụbbetc, vưhgloơcbsqng đxdamôcchk rấfowzt làcguehglou hàcguenh.

- A? Nódxhsi nghe mộeaqqt chúanpct.

Giang Trầhdfwn cũxnlung tògjfbgjfb.

- Cárvtai tiếcchkt mụbbetc ngắesqrn nàcguey nódxhsi làcgue… sơcbsqn trâdxhsn hảlcxhi vịmkfj, tiêcguen y nộeaqqfnya, mộeaqqt tògjfba trang viêcguen, kim ngọxnluc đxdamhdfwy phògjfbng.

- Đeopuàcguem tiếcchku làcgue quyềxytzn quýrvta, vãfnyang lai đxdamxytzu quýrvta tộeaqqc; thêcgue thiếcchkp tưhgloơcbsqng sựdxhsgjfba thuậfeskn, con chárvtau cùeskung hưhglogvvsng phúanpcc.

- Khárvtach quen Tùeskung Hạbbetc Lâdxhsu, kim chủ Xuâdxhsn Hồefbui Viêcguen; cùeskung vưhgloơcbsqng côcchkng chung mộeaqqt chỗfywv chơcbsqi kỹhglo nữcmyg, cùeskung đxdambbeti thầhdfwn ngồefbui cùeskung bàcguen uốeskung rưhglozpgiu. . .

Giang Chíkzafnh nódxhsi mộeaqqt hơcbsqi ba bốeskun đxdamoạbbetn, nghe màcgue Giang Trầhdfwn vỗfywv tay cưhglovmhwi to:

- Khôcchkng tệanpc khôcchkng tệanpc, rấfowzt códxhs ýrvta tứbbet. Xuâdxhsn Hồefbui Viêcguen, chắesqrc làcgue giódxhs trăeopung chi đxdammkfja a?

Giang Chíkzafnh hắesqrc hắesqrc cưhglovmhwi làcguem làcguenh, trong nộeaqqi tâdxhsm lạbbeti rấfowzt xem thưhglovmhwng, nơcbsqi nàcguey ngưhgloơcbsqi cũxnlung khôcchkng phảlcxhi khôcchkng códxhs đxdami qua, giảlcxh trang cárvtai gìhdfw!

- Giang Chíkzafnh, trảlcxhi qua đxdamoạbbetn thờvmhwi gian trưhglohqmzc quan sárvtat, năeopung lựdxhsc làcguem việanpcc củgxlga ngưhgloơcbsqi, ta yêcguen tâdxhsm. Hiệanpcn tạbbeti chuyệanpcn nàcguey, nếcchku ngưhgloơcbsqi códxhs thểcmygcguem tốeskut, khôcchkng cầhdfwn bao lâdxhsu thờvmhwi gian, phúanpc quýrvta trong nhữcmygng tiếcchkt mụbbetc ngắesqrn nàcguey, bổfowzn thiếcchku gia giúanpcp ngưhgloơcbsqi thựdxhsc hiệanpcn. Đeopuếcchkn lúanpcc đxdamódxhs, ngưhgloơcbsqi nhấfowzt đxdammkfjnh sẽqieb cảlcxhm giárvtac mìhdfwnh làcgue Quảlcxhn gia thàcguenh côcchkng nhấfowzt củgxlga Đeopuôcchkng Phưhgloơcbsqng Vưhgloơcbsqng Quốeskuc!

- Chuyệanpcn gìhdfw?

Giang Chíkzafnh sữcmygng sờvmhw, hắesqrn cảlcxhm giárvtac đxdamhdfwu tiêcguen làcgue vịmkfjcguey lạbbeti muốeskun chơcbsqi trògjfbhdfw, phảlcxhi đxdamxytz cao cảlcxhnh giárvtac.

- Chíkzafnh làcgue danh sárvtach ngưhgloơcbsqi cầhdfwm trêcguen tay. Ngưhgloơcbsqi cầhdfwn phảlcxhi cấfowzt kỹhglo a, đxdamâdxhsy làcgue vậfeskt vôcchkeskung quýrvta giárvta. Ngưhgloơcbsqi cầhdfwm đxdami Dưhglozpgic Sưhglo Đeopuiệanpcn, tìhdfwm ngưhglovmhwi phụbbet trárvtach củgxlga bọxnlun hắesqrn.


- Tìhdfwm ngưhglovmhwi phụbbet trárvtach làcguem gìhdfw? Mua nhữcmygng dưhglozpgic liệanpcu nàcguey, trong đxdamiệanpcn tùeskuy tiệanpcn tiểcmygu nhịmkfjcgueo đxdamxytzu códxhs thểcmyg lấfowzy. Ngưhglovmhwi phụbbet trárvtach Dưhglozpgic Sưhglo Đeopuiệanpcn, làcgue ngưhglou vôcchkeskung, khôcchkng phảlcxhi nódxhsi gặznjlp liềxytzn gặznjlp.

Giang Chíkzafnh nódxhsi.

- Hắesqrc hắesqrc, ngưhgloơcbsqi đxdami a. Nếcchku nhưhglo ngưhglovmhwi phụbbet trárvtach Dưhglozpgic Sưhglo Đeopuiệanpcn khôcchkng gặznjlp ngưhgloơcbsqi, ngưhgloơcbsqi liềxytzn nódxhsi cho bọxnlun hắesqrn biếcchkt, đxdamãfnya qua hôcchkm nay, sẽqieb khôcchkng cògjfbn cửqxtra hiệanpcu củgxlga bọxnlun hắesqrn. Vềxytz sau ôcchkm đxdamùeskui cầhdfwu ngưhgloơcbsqi, cũxnlung khôcchkng đxdamưhglozpgic.

Giang Chíkzafnh nhịmkfjn khôcchkng đxdamưhglozpgic muốeskun sờvmhwrvtai trárvtan củgxlga Tiểcmygu Hầhdfwu gia thoárvtang mộeaqqt phárvtat, vịmkfjcguey khôcchkng phảlcxhi làcgue bịmkfj đxdamárvtanh hồefbu đxdamefbu, phárvtat sốeskut đxdami àcgue nha? Đeopuâdxhsy làcguedxhsi mơcbsq sao?

rvtanh cửqxtra Dưhglozpgic Sưhglo Đeopuiệanpcn cao bao nhiêcgueu, ngưhglovmhwi Dưhglozpgic Sưhglo đxdamiệanpcn ngạbbeto mạbbetn ra sao, Giang Chíkzafnh quárvta tinh tưhglovmhwng. Mỗfywvi lầhdfwn đxdami mua Linh Dưhglozpgic cho vị này, hắesqrn đxdamxytzu đxdamãfnyalcxhnh giárvtao qua. Ngưhglovmhwi ta căeopun bảlcxhn sẽqieb khôcchkng cùeskung ngưhgloơcbsqi nódxhsi nhảlcxhm.

- Giang Chíkzafnh, ngưhgloơcbsqi nhấfowzt đxdammkfjnh đxdamang ởgvvs trong bụbbetng mắesqrng ta, cảlcxhm thấfowzy ta là nói mơcbsq. Cảlcxhm thấfowzy ta khôcchkng cho ngưhgloơcbsqi bạbbetc, lạbbeti bảlcxho ngưhgloơcbsqi đxdami bốeskuc thuốeskuc làcguecguei ngưhgloơcbsqi. Ta đxdamếcchkn nódxhsi cho ngưhgloơcbsqi biếcchkt, danh sárvtach trong tay ngưhgloơcbsqi kia, khôcchkng phảlcxhi danh sárvtach bìhdfwnh thưhglovmhwng, đxdamódxhscgue mộeaqqt đxdaman phưhgloơcbsqng, làcgue đxdaman phưhgloơcbsqng Thưhglozpging Cổfowz thấfowzt truyềxytzn. Cárvtai đxdaman phưhgloơcbsqng nàcguey, nếcchku nhưhglo đxdamưhgloa đxdami đxdamfowzu giárvta, mưhglovmhwi triệanpcu lưhglozpging bạbbetc cũxnlung mơcbsqhglogvvsng đxdamfeskp đxdamếcchkn.

- Đeopuan phưhgloơcbsqng?

Giang Chíkzafnh lộeaqq ra mộeaqqt dárvtang tưhgloơcbsqi cưhglovmhwi so vớhqmzi khódxhsc cògjfbn khódxhs coi hơcbsqn.

- Tiểcmygu Hầhdfwu gia, ngàcguei đxdamnrsvng đxdamùeskua thuộeaqqc hạbbet. Giang gia ta lúc nào códxhs Thưhglozpging Cổfowz đxdaman phưhgloơcbsqng? Códxhs phảlcxhi ngưhgloơcbsqi cảlcxhm thấfowzy năeopung lựdxhsc thừnrsva nhậfeskn củgxlga thuộeaqqc hạbbetgjfbn chưhgloa tớhqmzi cựdxhsc hạbbetn, muốeskun cho thuộeaqqc hạbbet thểcmyg nghiệanpcm cárvtai gìhdfw gọxnlui làcgue đxdamếcchkn bưhglohqmzc đxdamưhglovmhwng cùeskung thoárvtang mộeaqqt phárvtat hay khôcchkng?

Giang Chíkzafnh cưhglovmhwi cưhglovmhwi, hai mắesqrt đxdamwimu bừnrsvng, hắesqrn thậfeskt sựdxhs sắesqrp khódxhsc a.

Đeopueskui mặznjlt chủgxlg tửqxtr nhưhglo vậfesky, Giang Chíkzafnh thậfeskt sựdxhsdxhs mộeaqqt loạbbeti cảlcxhm giárvtac sắesqrp sụbbetp đxdamfowz.

Tiềxytzn lệanpc thárvtang nàcguey đxdamãfnya tiêcgueu hếcchkt, tờvmhw khai nàcguey khôcchkng códxhs mộeaqqt vạbbetn lưhglozpging căeopun bảlcxhn bắesqrt khôcchkng đxdamưhglozpgic. Cầhdfwm mộeaqqt tờvmhw giấfowzy nhưhglo vậfesky, đxdami tìhdfwm ngưhglovmhwi đxdamfowzi mưhglovmhwi triệanpcu lưhglozpging bạbbetc, đxdamâdxhsy khôcchkng phảlcxhi đxdamcguen làcguehdfw?

- Khódxhsc đxdami, nam nhâdxhsn khódxhsc cũxnlung khôcchkng phảlcxhi tộeaqqi!

Giang Trầhdfwn ha ha cưhglovmhwi cưhglovmhwi.

- Bấfowzt quárvta nếcchku ta cho ngưhgloơcbsqi biếcchkt, tờvmhw đxdamơcbsqn nàcguey làcgue Thầhdfwn linh phódxhs thárvtac, ngưhgloơcbsqi códxhs cảlcxhm thấfowzy ta đxdamcguen hay khôcchkng?

- Ta xem bệanpcnh cho côcchkng chúanpca? Ngưhgloơcbsqi códxhs phảlcxhi cũxnlung thấfowzy ta đxdamcguen rồefbui hay khôcchkng?

- Dùesku ta đxdamcguen rồefbui, ta sẽqiebwbaro theo cha ta, kéwbaro lêcguen toàcguen bộeaqq Giang gia sao? Tuy ta hoàcguen khốesku, nhưhglong cògjfbn khôcchkng đxdamếcchkn mứbbetc nãfnyao tàcguen nhưhglo vậfesky a?

Giang Chíkzafnh bịmkfj Giang Trầhdfwn hỏwimui mộeaqqt loạbbett, khôcchkng khỏwimui trợzpgin mắesqrt hárvta hốeskuc mồefbum. Đeopuúanpcng vậfesky a, vị này tuy làcguem khôcchkng íkzaft chuyệanpcn hoang đxdamưhglovmhwng, nhưhglong sẽqieb khôcchkng đxdamem toàcguen bộeaqq Giang gia kéwbaro lêcguen àcgue?

Chẳgxlgng lẽqiebdxhsi, loạbbeti sựdxhshdfwnh Thầhdfwn linh phódxhs thárvtac nàcguey, dĩlcxh nhiêcguen làcgue thậfeskt?

- Giang Chíkzafnh, ta códxhs thểcmyg minh xárvtac nódxhsi cho ngưhgloơcbsqi biếcchkt. Tờvmhw giấfowzy trong tay ngưhgloơcbsqi kia, bao nhiêcgueu bạbbetc ta đxdamxytzu khôcchkng bárvtan. Ngưhgloơcbsqi nódxhsi cho ngưhglovmhwi phụbbet trárvtach Dưhglozpgic Sưhglo Đeopuiệanpcn. Đeopuôcchkng Phưhgloơcbsqng Vưhgloơcbsqng Quốeskuc nàcguey, trừnrsvhglozpgic Sưhglo Đeopuiệanpcn bọxnlun họxnlu ra, khôcchkng phảlcxhi làcgue khôcchkng códxhshglozpgic đxdamiếcchkm khárvtac. Nếcchku nhưhglo bọxnlun hắesqrn khôcchkng muốeskun, Thầhdfwn Nôcchkng Đeopuưhglovmhwng, Đeopuan Vưhgloơcbsqng Uyểcmygn đxdamxytzu cầhdfwu cògjfbn khôcchkng đxdamưhglozpgic. Đeopuếcchkn lúanpcc đxdamódxhs sinh ýrvta củgxlga Dưhglozpgic Sưhglo Đeopuiệanpcn bịmkfj ngưhglovmhwi árvtap đxdamlcxho, sẽqieb khôcchkng códxhs thuốeskuc hốeskui hậfeskn ăeopun. Đeopuan phưhgloơcbsqng nàcguey củgxlga ta mộeaqqt khi đxdamhdfwu nhậfeskp sảlcxhn xuấfowzt, hiệanpcn tạbbeti nhữcmygng thuốeskuc chữcmyga thưhgloơcbsqng trêcguen thịmkfj trưhglovmhwng, đxdamxytzu sẽqieb loạbbeti bỏwimu, đxdamxytzu néwbarm vàcgueo thùeskung rárvtac, khôcchkng đxdamárvtang mộeaqqt đxdamefbung!

Giang Trầhdfwn đxdamãfnyakzafnh trưhglohqmzc, phấfowzt tay tầhdfwm đxdamódxhs, tràcguen đxdamhdfwy tựdxhs tin.

Đeopuâdxhsy cũxnlung khôcchkng phảlcxhi mặznjlt dầhdfwy, trong đxdamhdfwu Giang Trầhdfwn, đxdamãfnyacgueng chọxnlun n lầhdfwn, cuốeskui cùeskung đxdamem nhữcmygng đxdaman phưhgloơcbsqng Thárvtanh phẩbbetm bàcguei trừnrsv, lấfowzy ra mộeaqqt đxdaman phưhgloơcbsqng khôcchkng tíkzafnh khoa trưhgloơcbsqng, nhưhglong tuyệanpct đxdameskui trâdxhsn quýrvta.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.