Độc Tôn Tam Giới

Chương 109 : Nhiệm vụ thứ hai 2

    trước sau   
Nếmzjvu chỉgxgdclazm táknjqm thiếmzjvu niêhcvmn cóqsxy đoteiưftejelppc võadzg họgxgdc thiêhcvmn phúnqmi, kỳgxvf thậqbhvt khôbyudng khóqsxy.

Nhưftejng màiltk chiêhcvmu nạfurap ngưftejohjui hầyssau cậqbhvn, khôbyudng đoteiơelppn thuầyssan làiltk vấmzjvn đoteiogbw thựxevlc lựxevlc thiêhcvmn phúnqmi, còelppn phảpjmji câknjqn nhăvozf́c tâknjqm tímzjvnh, ýyqom nguyệvbrcn, năvozfng lựxevlc làiltkm việvbrcc...

Nhữmjqwng yếmzjvu tốwmcoiltky thêhcvmm cùpeoeng mộvbrct chỗhmak, liềogbwn khôbyudng dễuywsclazm rôbyud̀i. Mờohjui mộvbrct ímzjvt chưftej hầyssau nhiềogbwu thếmzjv hệvbrc giao hảpjmjo, ởohju trêhcvmn đoteiogbwa bàiltkn mìclaznh tuyêhcvmn truyềogbwn thoáknjqng mộvbrct pháknjqt, kia làiltk mộvbrct cáknjqch giảpjmji quyếmzjvt rấmzjvt tốwmcot.

Giang Trầyssan cũogbwng khôbyudng phảpjmjn đoteiwmcoi, dùpeoe sao hiệvbrcn tạfurai con đoteiưftejohjung càiltkng nhiềogbwu càiltkng tốwmcot. Vềogbw phầyssan chiêhcvmu dạfurang ngưftejohjui gìclaz, đoteiáknjqng tin cậqbhvy hay khôbyudng đoteiáknjqng tin cậqbhvy, y nguyêhcvmn còelppn phảpjmji do Giang Trầyssan hắdwssn đoteiogbwnh đoteioạfurat.

Đjsgqêhcvmm đoteióqsxy, Giang Hãtpfin Hầyssau tổlfyb chứechhc yếmzjvn hộvbrci, mờohjui bảpjmjy táknjqm chưftej hầyssau quan hệvbrc xem nhưftej rấmzjvt mậqbhvt thiếmzjvt dựxevl tiệvbrcc.

Chưftej hầyssau tầyssam đoteióqsxy, lẫwegmn nhau lui tớmzjvi mậqbhvt thiếmzjvt, tímzjvnh cáknjqch hợelppp nhau, cũogbwng làiltk chuyệvbrcn thưftejohjung xảpjmjy ra.


peoe biếmzjvt rõadzg Long Đjsgqiltkng Hầyssau cùpeoeng Giang Hãtpfin Hầyssau quan hệvbrc khôbyudng tốwmcot, nhưftejng cũogbwng khôbyudng ảpjmjnh hưftejohjung đoteiưftejelppc giao tìclaznh giữmjqwa bọgxgdn họgxgd.

peoe sao, chưftej hầyssau tầyssam đoteióqsxyknjqu thuẫwegmn rấmzjvt nhiềogbwu, chưfteja hẳnighn Long Đjsgqiltkng Hầyssau ngưftejơelppi cóqsxy thểrmgj mộvbrct tay che trờohjui.

qsxyi sau, thếmzjv cụfiwwc Giang gia sưftejơelppng mùpeoe quấmzjvn quanh, rấmzjvt nhiềogbwu ngưftejohjui cũogbwng xem khôbyudng rõadzg. Giang Trầyssan gầyssan đoteiâknjqy hoàiltkn khốwmco, rõadzgiltkng bỗhmakng nhiêhcvmn nổlfybi tiếmzjvng, liêhcvmn tụfiwwc làiltkm ra rấmzjvt nhiềogbwu hàiltknh đoteivbrcng kinh ngưftejohjui.

Rấmzjvt nhiềogbwu ngưftejohjui thậqbhvm chímzjv hoàiltki nghi, phụfiww tửmzjv Giang Hãtpfin Hầyssau nàiltky, cóqsxy phảpjmji sớmzjvm cóqsxytpfiknjqm, cốwmco ýyqomocbyn dấmzjvu thựxevlc lựxevlc, vìclaz chímzjvnh làiltk khôbyudng đoteirmgj ngưftejohjui chúnqmi ýyqom. Mụfiwwc tiêhcvmu củdwssa hai ngưftejohjui, làiltk trựxevlc chỉgxgd vịogbw trímzjv Tứechh đoteifurai chưftej hầyssau hay khôbyudng!

iltk lầyssan nàiltky Giang Trầyssan lựxevla chọgxgdn Nhấmzjvt phẩocbym nhiệvbrcm vụfiww, cũogbwng xáknjqc minh suy đoteiknjqn khắdwssp nơelppi.

Cho nêhcvmn, Giang Hãtpfin Hầyssau triệvbrcu hoáknjqn, đoteigxvfng nóqsxyi trưftejmzjvc kia cóqsxy giao tìclaznh, dùpeoe khôbyudng cóqsxy giao tìclaznh, cũogbwng sẽkwhf khôbyudng côbyudng nhiêhcvmn phậqbhvt ýyqom Giang Phong.

Yếmzjvn hộvbrci kếmzjvt thúnqmic, tin tứechhc Giang Trầyssan muốwmcon mờohjui thâknjqn vệvbrc, liềogbwn đoteii theo truyềogbwn ra.

Khôbyudng thểrmgj khôbyudng nóqsxyi, ởohjuftejơelppng đoteiôbyud, tốwmcoc đoteivbrc truyềogbwn báknjq tin tứechhc, so vớmzjvi Giang Trầyssan tưftejohjung tưftejelppng còelppn nhanh hơelppn rấmzjvt nhiềogbwu.

Phảpjmjn ứechhng dâknjqy chuyềogbwn tùpeoey theo màiltk đoteiếmzjvn, tốwmcoc đoteivbrcogbwng cựxevlc nhanh.

Vừgxvfa rạfurang sáknjqng ngàiltky thứechh hai, liềogbwn cóqsxy đoteifurai nhâknjqn vậqbhvt đoteiếmzjvn tìclazm Giang Trầyssan rôbyud̀i.

Đjsgqyssau tiêhcvmn đoteiếmzjvn, làiltk Kiềogbwu Bạfurach Thạfurach.

- Sưftejbyudn, đoteivbrc tửmzjvohju phàiltkm tụfiwwc cóqsxy hai chấmzjvt nhi, làiltk huynh đoteivbrc sinh đoteiôbyudi, mộvbrct mựxevlc ởohju trong gia tộvbrcc tu luyệvbrcn, ngẫwegmu nhiêhcvmn còelppn đoteiưftejelppc ta chỉgxgd đoteiiểrmgjm mộvbrct chúnqmit. Cóqsxy Linh Dưftejelppc củdwssa ta hỗhmak trợelpp, hôbyudm nay 17 tuổlfybi, cũogbwng đoteiãtpfi tu luyệvbrcn đoteiếmzjvn sáknjqu mạfurach châknjqn khímzjv. Lạfurai đoteirmgj cho bọgxgdn hắdwssn ởohju trong gia tộvbrcc, kia đoteiơelppn giảpjmjn làiltktpfing phímzjv thờohjui gian. Bạfurach Thạfurach nghe nóqsxyi sưftejbyudn muốwmcon nạfurap thâknjqn vệvbrc, cho nêhcvmn...

Giang Trầyssan nghe ra, Kiềogbwu Bạfurach Thạfurach đoteiâknjqy làiltkftejmzjvng hắdwssn giớmzjvi thiệvbrcu nhâknjqn tuyểrmgjn a.


- Huynh đoteivbrc sinh đoteiôbyudi? Kia cũogbwng khôbyudng tệvbrc. Khóqsxy đoteiưftejelppc Bạfurach Thạfurach ngưftejơelppi cóqsxy phầyssan tâknjqm tưftejiltky, hai chấmzjvt nhi củdwssa ngưftejơelppi, ta liềogbwn lưfteju hai danh ngạfurach cho bọgxgdn hắdwssn. Ngưftejơelppi cho bọgxgdn hắdwssn mộvbrct phong thưftej, bảpjmjo bọgxgdn hắdwssn đoteii Giang Hãtpfin Lĩsylfnh cùpeoeng ta hộvbrci hợelppp.

Kiềogbwu Bạfurach Thạfurach nghe vậqbhvy đoteifurai hỉgxgd, nóqsxyi làiltk chấmzjvt nhi, nhưftejng trêhcvmn thựxevlc tếmzjv, Kiềogbwu Bạfurach Thạfurach cùpeoeng chịogbwknjqu trong gia tộvbrcc quan hệvbrc mậqbhvp mờohju, thờohjui đoteiiểrmgjm tuổlfybi trẻjsgq, làiltkm ra khôbyudng ímzjvt chuyệvbrcn hoang đoteiưftejohjung.

Hai chấmzjvt nhi nàiltky, cùpeoeng Kiềogbwu Bạfurach Thạfurach quan hệvbrciltk thúnqmic cháknjqu, trêhcvmn thựxevlc tếmzjv Kiềogbwu Bạfurach Thạfurach coi nhưftejiltk nhi tửmzjv đoteiwmcoi đoteiãtpfii.

Hắdwssn cốwmcoclaznh đoteiogbw bạfurat hai cháknjqu trai nàiltky, mộvbrct làiltkclaz hai ngưftejohjui đoteiwmcoi vớmzjvi Linh Dưftejelppc khôbyudng cóqsxy chúnqmit hứechhng thúnqmiiltko, chỉgxgd thímzjvch tu luyệvbrcn võadzg nghệvbrc, tưftejơelppng lai đoteiyssau nhậqbhvp vàiltko nhàiltkftejơelppng hầyssau, trởohjuhcvmn nổlfybi bậqbhvt.

Kiềogbwu Bạfurach Thạfurach đoteiogbw cửmzjv, Giang Trầyssan vẫwegmn rấmzjvt yêhcvmn tâknjqm. Íltmit nhấmzjvt ởohju chuyệvbrcn trung thàiltknh, tuyệvbrct đoteiwmcoi sẽkwhf khôbyudng xảpjmjy ra vấmzjvn đoteiogbw.

Sau khi Kiềogbwu Bạfurach Thạfurach đoteii, Câknjqu Ngọgxgdc côbyudng chúnqmia lạfurai tớmzjvi. Màiltkiltkng, vâknjq̣y mà cũogbwng hưftejmzjvng Giang Trầyssan đoteiogbw cửmzjv danh sáknjqch.

- Giang Trầyssan, ta hưftejmzjvng ngưftejơelppi tiếmzjvn cửmzjv mộvbrct hiềogbwn tàiltki, làiltk cháknjqu ruộvbrct củdwssa lãtpfio sưftejadzg đoteifurao đoteiyssau tiêhcvmn củdwssa ta, hôbyudm nay gia đoteifurao cháknjqn nảpjmjn, nhưftejng màiltkiltkm ngưftejohjui lạfurai phi thưftejohjung trung hậqbhvu.

knjqu Ngọgxgdc côbyudng chúnqmia cũogbwng đoteii thẳnighng vàiltko vấmzjvn đoteiogbw.

ftejơelppng đoteiôbyud, ởohju trong mộvbrct ngõadzg hẻjsgqm.

Ájsgqnh nắdwssng sáknjqng sớmzjvm rơelppi vàiltko trong sâknjqn, mộvbrct thiếmzjvu niêhcvmn quầyssan áknjqo vảpjmji thôbyud châknjq̣p choạng, đoteiang vung mồkniubyudi nhưftejfteja tu luyệvbrcn mộvbrct bộvbrc đoteiao kỹgxvf.

Tiểrmgju việvbrcn nàiltky thậqbhvp phầyssan rộvbrcng rãtpfii, đoteifurai môbyudn sơelppn son, tưftejohjung vâknjqy cao lớmzjvn, bốwmco cụfiwwc rộvbrcng rãtpfii, khôbyudng mộvbrct thứechh khôbyudng lộvbrc ra tiểrmgju việvbrcn nàiltky đoteiãtpfi từgxvfng phúnqmi quýyqom phồkniun hoa.

Chỉgxgdiltkbyudm nay, đoteifurai môbyudn sơelppn son kia, ởohjuftejmzjvi tuếmzjv nguyệvbrct cọgxgd rửmzjva, đoteiãtpfi mấmzjvt đoteii khôbyudng ímzjvt nưftejmzjvc sơelppn, lộvbrc ra cóqsxy chút pha tạfurap mấmzjvt trậqbhvt tựxevl; màiltkftejohjung vâknjqy cao lớmzjvn, cũogbwng cóqsxy chúnqmit ráknjqch rưftejơelpṕi lỗhmak hổlfybng, tựxevla hồkniu khôbyudng cáknjqch nàiltko ngăvozfn cảpjmjn mưfteja gióqsxyhcvmn ngoàiltki.

iltk bốwmco cụfiwwc rộvbrcng rãtpfii bêhcvmn trong, cũogbwng lộvbrc ra khôbyudng khôbyudng đoteiãtpfing đoteiãtpfing, đoteiãtpficlazm khôbyudng thấmzjvy đoteikniupeoeng trong nhàiltk.


Mặogbwc kệvbrc tiểrmgju việvbrcn nàiltky đoteiãtpfi từgxvfng cóqsxy bao nhiêhcvmu hiểrmgjn háknjqch phúnqmi quýyqom, hôbyudm nay chủdwss nhâknjqn ởohjuelppi đoteiâknjqy, tuyệvbrct đoteiwmcoi làiltk nghèelppo túnqming, từgxvfng cáknjqi chi tiếmzjvt, đoteiogbwu chứechhng minh đoteiiểrmgjm nàiltky.

Chỉgxgdiltk, thiếmzjvu niêhcvmn trong tiểrmgju việvbrcn, tựxevla hồkniu khôbyudng nguyệvbrcn ýyqom tiếmzjvp nhậqbhvn hiệvbrcn thựxevlc tàiltkn khốwmcoc kia. Ởocygftejmzjvi ýyqom chímzjv chấmzjvn hưftejng gia đoteifurao ủdwssng hộvbrc, hắdwssn tu luyệvbrcn cựxevlc kỳgxvf dốwmcoc sứechhc liềogbwu mạfurang. Bộvbrc đoteiao kỹgxvfiltky, hắdwssn mỗhmaki ngàiltky nghe tiếmzjvng gàiltkknjqy liềogbwn thứechhc dậqbhvy tu luyệvbrcn, đoteiãtpfi luyệvbrcn trọgxgdn vẹaziun táknjqm năvozfm.

Hắdwssn khôbyudng cóqsxy lựxevla chọgxgdn nàiltko kháknjqc, tựxevla hồkniu muốwmcon thôbyudng qua câknjqy đoteiao trong tay nàiltky, tìclazm vềogbw huy hoàiltkng thấmzjvt lạfurac, tìclazm vềogbw hiểrmgjn háknjqch xứechhng đoteiáknjqng.

Phanh!

Đjsgqfurai môbyudn sơelppn son bịogbw mộvbrct pháknjq khai.

Mộvbrct đoteiáknjqm áknjqc bộvbrcc nhưftej lang nhưftej hổlfyb, bao vâknjqy lấmzjvy mộvbrct thanh niêhcvmn hơelppn hai mưftejơelppi tuổlfybi, vọgxgdt lêhcvmn tiếmzjvn vàiltko.

- Quáknjqch Tiếmzjvn, ngưftejơelppi ngưftejelppc lạfurai bảpjmjo trìclazclaznh thảpjmjn, còelppn cóqsxyknjqm tưftej luyệvbrcn võadzg? Hôbyudm nay làiltk kỳgxvf hạfuran cuốwmcoi cùpeoeng, cáknjqi tiểrmgju việvbrcn nàiltky, ngưftejơelppi cóqsxy đoteirmgj lạfurai hay khôbyudng?

Thanh niêhcvmn nàiltky dáknjqng tưftejơelppi cưftejohjui hung áknjqc nham hiểrmgjm, khẩocbyu khímzjv lạfurai làiltk mộvbrct bộvbrc đoteiknjqn chừgxvfng thiếmzjvu niêhcvmn luyệvbrcn đoteiao kia.

Thiếmzjvu niêhcvmn Quáknjqch Tiếmzjvn ngừgxvfng lạfurai, đoteiem đoteiao khiêhcvmng trêhcvmn vai, lạfuranh lùpeoeng nóqsxyi:

- Họgxgd Chu, cáknjqi tiểrmgju việvbrcn nàiltky làiltk tổlfyb tiêhcvmn ta truyềogbwn thừgxvfa, làiltk vinh quang củdwssa Quáknjqch gia ta. Thứechh kháknjqc cáknjqi gìclazogbwng cóqsxy thểrmgjqsxyi, muốwmcon ta báknjqn tiểrmgju việvbrcn nàiltky, ngưftejơelppi vẫwegmn làiltk chếmzjvt tâknjqm đoteióqsxy đoteii!

- Khôbyudng chịogbwu?

Thanh niêhcvmn họgxgd Chu âknjqm trầyssam cưftejohjui nóqsxyi.

- Vậqbhvy chúnqming ta tímzjvnh toáknjqn a, năvozfm trưftejmzjvc ngưftejơelppi đoteiếmzjvn ngâknjqn hàiltkng tưftej nhâknjqn củdwssa ta mưftejelppn mộvbrct vạfuran lưftejelppng, cho tớmzjvi bâknjqy giờohju, vừgxvfa vặogbwn mộvbrct năvozfm. Cảpjmj vốwmcon lẫwegmn lờohjui, ngưftejơelppi phảpjmji trảpjmj mộvbrct vạfuran năvozfm ngàiltkn lưftejelppng. Hoặogbwc làiltk lậqbhvp tứechhc trảpjmj tiềogbwn, hoặogbwc làiltk ta cáknjqo quan phủdwss, niêhcvmm phong tiểrmgju việvbrcn củdwssa ngưftejơelppi.

- Đjsgqgxvfng tráknjqch Chu Thảpjmjn ta khôbyudng nóqsxyi cho ngưftejơelppi, đoteiãtpfi đoteiếmzjvn quan phủdwss, ngay cảpjmj da lẫwegmn xưftejơelppng cũogbwng ăvozfn vàiltko a, thừgxvfa đoteiưfteja cho ngưftejơelppi sẽkwhf khôbyudng nhiềogbwu lắdwssm rôbyud̀i. Hiệvbrcn tạfurai Chu Thảpjmjn ta cho ngưftejơelppi táknjqm vạfuran lưftejelppng bạfurac, đoteiãtpfi đoteiếmzjvn quan phủdwss, cuốwmcoi cùpeoeng rơelppi xuốwmcong trêhcvmn tay ngưftejơelppi, cóqsxy thểrmgj đoteiưftejelppc mộvbrct vạfuran, liềogbwn coi nhưftej phầyssan mộvbrc tổlfyb tiêhcvmn Quáknjqch gia ngưftejơelppi bốwmcoc lêhcvmn khóqsxyi xanh rôbyud̀i.

Chu Thảpjmjn nàiltky chímzjvnh làiltk thiếmzjvu đoteiôbyudng gia củdwssa tiềogbwn trang lớmzjvn nhấmzjvt vưftejơelppng đoteiôbyud, bạfurach đoteifurao hắdwssc đoteifurao đoteiogbwu cóqsxy phưftejơelppng pháknjqp. Hắdwssn vừgxvfa ýyqom tiểrmgju việvbrcn nàiltky, bấmzjvt kểrmgjiltk thôbyudng qua quan phủdwss, hay làiltk thủdwss đoteioạfuran kháknjqc, đoteiwmcoi phóqsxy thiếmzjvu niêhcvmn khôbyudng chỗhmakftejơelppng tựxevla, gia đoteifurao suy sụfiwwp nàiltky, làiltk rấmzjvt cóqsxy nắdwssm chắdwssc.

Quáknjqch Tiếmzjvn chỉgxgd lắdwssc đoteiyssau:

- Chu Thảpjmjn, ngưftejơelppi muốwmcon chéhbytm giếmzjvt muốwmcon róqsxyc thịogbwt đoteiogbwu cóqsxy thểrmgj, muốwmcon tiểrmgju việvbrcn nàiltky, muốwmcon ta báknjqn đoteiechhng tổlfybbyudng, tuyệvbrct đoteiwmcoi khôbyudng đoteiưftejelppc.

- Báknjqn đoteiechhng tổlfybbyudng?

Chu Thảpjmjn cóqsxy nhiềogbwu ýyqom tứechhiltkm xúnqmic cưftejohjui cưftejohjui.

- Ngưftejơelppi suy nghĩsylf nhiềogbwu. Cũogbwng làiltk ngưftejơelppi thiếmzjvu niêhcvmn khôbyudng hiểrmgju chuyệvbrcn, phụfiww thâknjqn ngưftejơelppi làiltk đoteiàiltko binh tiếmzjvng xấmzjvu lan xa, ngưftejơelppi còelppn cóqsxy ýyqom tứechhqsxyi tổlfybbyudng? Đjsgqlfybi lạfurai làiltk ta, đoteiãtpfi sớmzjvm ly khai vưftejơelppng đoteiôbyud, tìclazm thâknjqm sơelppn cùpeoeng cốwmcoc trốwmcon đoteii.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.